14.07.2016. ārkārtas sēdē pieņemtais lēmums (protokols Nr.13)

14.07.2016. domes sēdes audioieraksts
1. Par kredītu jaunu pasažieru autobusu (19+1 sēdvieta) iegādei Priekules novada pašvaldības vajadzībām

 A.Cīrulis- Sastādot 2016.gada budžetu tika lemts par divu jaunu autobusu (19+1) iegādi Priekules novada pašvaldības vajadzībām - Kalētu un Priekules pagasta un pilsētas skolēnu pārvadājumu nodrošināšanai, nepieciešamo finansējumu nodrošinot ar aizņēmumu Valsts Kasē no mērķa: “Pašvaldību autonomo funkciju veikšanai nepieciešamā transporta iegāde.

2016.gada maijā tika izsludināts iepirkums "Jaunu pasažieru autobusu (19+1 sēdvieta) iegāde Priekules novada pašvaldības vajadzībām". Atklātā konkursā "Jaunu pasažieru autobusu (19+1 sēdvieta) iegāde Priekules novada pašvaldības vajadzībām" (iepirkuma identifikācijas Nr.PNP2016/16) lētāko piedāvājumu, kas atbilst visām nolikumā minētajām prasībām pēc aritmētisko kļūdu labojuma iesniegusi SIA “ALKOM-TRANS”, kuras piedāvātā cena ir EUR 102 500.00 bez PVN,  PVN ir EUR 21 525.00. Piedāvātā cena kopā ar PVN ir EUR 124 025.

Autobusu piegāde plānota trīs mēnešu laikā no līguma parakstīšanas.

Autobusu iegādei nepieciešams aizņēmums EUR 124 025.00

            Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskās personas zemes nomu” 7.² punktu, atklāti balsojot PAR – 10 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Gražina Ķervija,  Inese Kuduma, Mārtiņš Mikāls, Andis Eveliņš, Tatjana Ešenvalde, Arta Brauna, Rigonda Džeriņa); PRET -  1 (Arnis Kvietkausks); ATTURAS -  1 deputāts (Ilgonis Šteins);  Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.     Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļauju 2016.gadā Priekules novada pašvaldībai ņemt ilgtermiņa aizņēmumu EUR 124 025.00 (Viens simts divdesmit četri tūkstoši divdesmit pieci euro ) Valsts Kasē uz 7 gadiem ar Valsts kases noteikto gada procentu likmi jaunu pasažieru autobusu (19+1 sēdvieta) iegādei Priekules novada pašvaldības vajadzībām.

2.     Aizņēmuma pamatsummas atmaksu veikt saskaņā ar kredīta atmaksas grafiku.

3.     Aizņēmumu garantēt ar Priekules novada pašvaldības budžetu.

4.     Aizņēmumu sākt atmaksāt ar 2017. gada janvāri.

5.     Uzdot Finanšu nodaļai sagatavot dokumentus atbilstoši MK 2008.gada 25.marta noteikumiem Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” iesniegšanai Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei.

 

Lēmums izsūtāms:

1       eks. finanšu nodaļai