09.06.2014. ārkārtas sēdē pieņemtie lēmumi (protokols Nr. 11)

1.§ Par Kalētu pamatskolas projektu ‘’Dabas draugi’’

 Latvijas vides aizsardzības fonda izsludinātajā projektu konkursā programmā „Atbildīgs dzīvesveids” Kalētu pamatskola ir saņēmusi atbalstu projektam „Dabas draugi” EUR 1320 apmērā, kura ietvaros notiks nometne no 11.06.2014.-13.06.2014. Pašvaldība ir piešķīrusi līdzfinansējumu EUR 198. Projekta finansēšanas noteikumi paredz, ka projekta īstenotājs saņem avansa maksājumu 20% apmērā. Projekts jārealizē par saviem līdzekļiem, un pēc atskaišu iesniegšanas fonds ieskaita atlikušos 80% no apstiprinātā finansējuma.

 

            Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot „par’’ – 12 deputāti – Malda Andersone, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Tatjana Ešenvalde, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze,  Ilgonis Šteins; „pret”- nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1.      Atļaut Kalētu pamatskolai realizēt projektu no Kalētu pamatskolas budžeta līdzekļiem.

2.      Kalētu pamatskolas direktorei un projekta vadītājai laicīgi sagatavot un iesniegt visas nepieciešamās atskaites LVAF, lai pēc projekta realizācijas saņemtu projektam izlietoto finansējumu.

3.      Budžeta grozījumi tiks izdarīti kārtējā domes sēdē jūnijā.

2.§ Par atļauju pieņemt lēmumu iepirkumā ‘’Sociālā atbalsta centra ēkas vienkāršotā renovācija’’

 Priekules novada pašvaldības dome 2014.gada 27.martā nolēma veikt Sociālā atbalsta centra ēkas vienkāršotu renovāciju, nepieciešamo finansējumu EUR 137324,14 nodrošinot no pašvaldības budžeta, valsts mērķdotācijas un ilgtermiņa aizņēmuma līdzekļiem. Atbilstošu šim lēmumam iepirkumu komisija organizējusi iepirkuma „Sociālā atbalsta centra ēkas vienkāršotā renovācija” (iepirkuma identifikācijas Nr.PNP2014/20) procedūru. Paredzamā līgumcena, izejot no plānotā finansējuma ir 113491,02 EUR (iepirkuma dokumentos tika norādīta 110000 EUR).

Iepirkumā „Sociālā atbalsta centra ēkas vienkāršotā renovācija” piedāvājumu iesniedza viens pretendents, kura

piedāvātā līgumcena (cena bez PVN) -           123474,81 EUR,

PVN 21% summa -                                         25929,71 EUR,

summa kopā ar PVN -                                     149404,52 EUR.

Līdz ar to piedāvātās līgumcenas (bez PVN) sadārdzinājums ir 9983,79 EUR.

Atbilstoši iepirkuma komisijas nolikuma 13.15.2.apakšpunktam iepirkumu komisijai lēmuma pieņemšana jāsaskaņo ar Priekules novada pašvaldības domes finanšu komiteju vai Priekules novada pašvaldības domi, ja pretendenta, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības iepirkumā, piedāvātās līgumcenas sadārdzinājums ir lielāks kā 7000 EUR, salīdzinot ar paredzamo līgumcenu.

            Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot „par’’ – 12 deputāti – Malda Andersone, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Tatjana Ešenvalde, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze,  Ilgonis Šteins; „pret”- nav, „atturas” – nav, nolemj:

Atļaut iepirkumu komisijai pieņemt lēmumu par līguma slēgšanu iepirkumā  „Sociālā atbalsta centra ēkas vienkāršotā renovācija” par līgumcenu 123474,81 EUR.

3.§ Par kredītu Sociālā atbalsta centra ēkas vienkāršotai renovācijai

 2013.gadā nolēma izveidot Sociālā atbalsta centru Priekulē, Ķieģeļu ielā 7. Gada beigās tika pasūtītas izgatavot apliecinājuma kartes Sociālā atbalsta centra ēkas vienkāršotai renovācijai piecām daļām - iekštelpu un fasādes renovācijai, elektrības, siltuma un ūdens un kanalizācijas iekšējo tīklu renovācijai. Visu šo darbu koptāme ir EUR 137324.14, tai skaitā PVN 21% EUR 23833.12. Pēc iepirkuma paredzamā līgumcena bez PVN ir 123474.81, PVN summa EUR 25929.71. Kopējie izdevumi EUR 149404.52. Sastādot 2014.gada budžetu, šim mērķim tika paredzēti EUR 42686, no kuriem EUR 35571 ir kā mērķdotācija no valsts pašvaldību pasākumiem. Lai Sociālā atbalsta centra ēku renovētu 2014.gadā ir nepieciešams papildus EUR 106700.

            Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot „par’’ – 12 deputāti – Malda Andersone, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Tatjana Ešenvalde, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze,  Ilgonis Šteins; „pret”- nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1.      Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļauju 2014.gadā Priekules novada pašvaldībai ņemt ilgtermiņa aizņēmumu EUR 106700 (Viens simts seši tūkstoši septiņi simti euro) Valsts Kasē uz 20 gadiem ar Valsts kases noteikto gada procentu likmi Sociālā atbalsta centra ēkas vienkāršotai renovācijai.

 

2.      Aizņēmuma pamatsummas atmaksu veikt saskaņā ar kredīta atmaksas grafiku.

 

3.      Aizņēmumu garantēt ar Priekules novada pašvaldības budžetu.

 

4.      Aizņēmumu sākt atmaksāt ar 2015. gada jūliju.

5.      Uzdot Finanšu nodaļai sagatavot dokumentus atbilstoši MK 2008.gada 25.marta noteikumiem Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” iesniegšanai Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei.

 

4.§ Par jauna autobusa iegādi Gramzdas pagasta pārvaldes skolēnu pārvadājumu nodrošināšanai

 Strādājot pie 2014.gada budžeta tika lemts par jauna autobusa iegādi Gramzdas pagasta skolēnu pārvadājumu nodrošināšanai par EUR 85372, paredzot ņemt kredītu Valsts Kasē. Skolēnu pārvadājumu nodrošināšanai būtu nepieciešams vismaz 38- vietīgs autobuss. Izpētot tirgus piedāvājumu šādu autobusu iegādei, secināts, ka atbilstošajai specifikācijai iespējams iegādāties autobusu līdz EUR 165000 ar PVN.

Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot „par’’ – 7 deputāti – Malda Andersone, Ainars Cīrulis, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret”- nav, „atturas” – 5 deputāti Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Ilgonis Šteins, Mārtiņš Mikāls, Arnis Kvietkausks; nolemj:

 

1.      Iegādāties jaunu autobusu Gramzdas pagasta skolēnu pārvadājumu nodrošināšanai līdz EUR 165000.

2.      Nepieciešamo finansējumu EUR 165000 lūgt kā ilgtermiņa aizņēmumu Valsts Kasei.

3.      Par lēmuma izpildi atbildīgs pašvaldības izpilddirektors Andris Razma.

5.§ Par Priekules vidusskolas projektu ‘’Ūdensēzelīša ceļojums’’

 Latvijas vides aizsardzības fonda izsludinātajā projektu konkursā programmā „Atbildīgs dzīvesveids” Priekules vidusskola ir saņēmusi atbalstu projektam „Ūdensēzelīša ceļojums” EUR 2249 apmērā, kura ietvaros notiks nometne no 17.06.2014.-21.06.2014. Pašvaldība ir piešķīrusi līdzfinansējumu EUR 300. Projekta finansēšanas noteikumi paredz, ka projekta īstenotājs saņem avansa maksājumu 20% apmērā. Projekts jārealizē par saviem līdzekļiem, un pēc atskaišu iesniegšanas fonds ieskaita atlikušos 80% no apstiprinātā finansējuma.

 

            Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot „par’’ – 12 deputāti – Malda Andersone, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Tatjana Ešenvalde, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze,  Ilgonis Šteins; „pret”- nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1.      Atļaut Priekules vidusskolai realizēt projektu no Priekules vidusskolas budžeta līdzekļiem.

2.      Priekules vidusskolas direktorei un projekta vadītājai laicīgi sagatavot un iesniegt visas nepieciešamās atskaites LVAF, lai pēc projekta realizācijas saņemtu projektam izlietoto finansējumu.

3.      Budžeta grozījumi tiks izdarīti kārtējā domes sēdē jūnijā.