23.02.2017. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols Nr.2)

23.02.2017. Domes sēdes audioieraksts
49. Par Priekules novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.17/2 “Priekules novada pašvaldības nolikums” apstiprināšanu

 LĒMUMS

Priekulē

 2017.gada 23.februārī                                                                                                                                                                                                                                                                                

Nr.2

 49.

Par Priekules novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.17/2 “Priekules novada pašvaldības nolikums” apstiprināšanu

            Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punktu, 23.pantu, 24.pantu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inese Kuduma, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt Priekules novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.17/2 “Priekules novada pašvaldības nolikums”.

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.

     3. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Priekules novada pašvaldības domes 2013.gada 27.jūlija saistošie noteikumi Nr.7 “Priekules novada pašvaldības nolikums”.

        4. Uzdot Dokumentu pārvaldības nodaļai saistošos noteikumus triju dienu laikā pēc to parakstīšanas nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

        5. Publicēt saistošos noteikumus izdevumā “Priekules novada pašvaldības informatīvais izdevums”.

 

 Pielikums: Saistošie noteikumi Nr.17/2 ''Priekules novada pašvaldības nolikums'' 

 

50. Par grozījumiem 31.03.2016. „Priekules novada pašvaldības projektu konkursu nolikumā”

  

LĒMUMS

Priekulē

 2017.gada 23.februārī                                                                                                   

 Nr.2

 50.

Par grozījumiem 31.03.2016. „Priekules novada pašvaldības projektu konkursu nolikumā”

Ar Priekules novada pašvaldības domes 2016.gada 31.marta lēmumu (prot.Nr.5,6.§) apstiprināts “Priekules novada pašvaldības projektu konkursu nolikums”, kas paredz, ka projektu vērtēšanas komisija izvērtē projektu konkursa ietvaros iesniegtos projektu iesniegumus, kurus Priekules novada pašvaldība līdzfinansēs.

Sakarā ar to, ka ir samazinātas projektu kopējās summas un nepieciešams ieviest citas izmaiņas, nolikumā nepieciešams izdarīt grozījumus.

            Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.pantas pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inese Kuduma, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ

       1.      Izdarīt 2016.gada 31.marta „Priekules novada pašvaldības projektu konkursu nolikumā” šādus grozījumus”:

 1.1.aizstāt 5.punktā vārdus “2016.gadā ir 9840 EUR” ar vārdiem “2017.gadā ir 9000 EUR”;

         1.2.aizstāt 5.2. apakšpunktā skaitli “3000” ar skaitli “2500”;

         1.3.aizstāt 5.3. apakšpunktā skaitli “2840” ar skaitli “2500”;

         1.4.aizstāt 8.punktā vārdus “2016.gada 31.oktobrim” ar vārdiem “2017.gada 2.oktobrim”;

         1.5.aizstāt 31.9. apakšpunktā vārdu “paralstīts” ar vārdu “parakstīts”;

         1.6.aizstāt 34.punktā vārdus “2016.gada 2.maijam” ar vārdiem “2017.gada 3.aprīlim”;

         1.7.Izteikt 37.punktu šādā redakcijā:

37. Projektu vērtēšanu veic ar domes priekšsēdētāja rīkojumu izveidota projektu vērtēšanas komisija ne mazāk kā 5 (piecu) locekļu sastāvā (turpmāk – komisija). Komisija ir lemttiesīga, ja komisijas sēdē piedalās ne mazāk kā 3 (trīs) komisijas locekļi.”;

         1.8.Papildināt  nolikumu ar 42.l punktu šādā redakcijā:

“42.l Ja komisija projekta iesniegumā konstatē neattiecināmās izmaksas, tad tai ir tiesības svītrot attiecīgo pozīciju no projekta budžeta tāmes un pārrēķināt projekta kopējās izmaksas līdz ar to veicot labojumus atbilstošajās projekta iesnieguma sadaļās. Par svītrojumiem komisija paziņo projekta iesniedzējam.”;

         1.9.Papildināt nolikumu ar 42.2 punktu šādā redakcijā:

“42.2 Komisija pārbauda projekta budžeta tāmē vai nav aritmētisku kļūdu. Ja šādas kļūdas tiek konstatētas, tad tās tiek izlabotas un tiek turpināta iesnieguma vērtēšana. Par kļūdu labojumu komisija paziņo projekta iesniedzējam, kura pieļautās kļūdas tiek labotas.”;

1.10. svītrot 43.3. apakšpunktu;

1.11. svītrot 43.4. apakšpunktu;

1.12. aizstāt 47. punktā skaitli “47.” ar skaitli “47.l”;

1.13. aizstāt 51.punktā 49.1. apakšpunkta skaitli “49.1” ar skaitli “51.1”;

1.14. aizstāt 51.punktā 49.2. apakšpunkta skaitli “49.2” ar skaitli “51.2”;

1.15. Papildināt nolikumu ar 59.l punktu šādā redakcijā:

“59.l Ja projekta realizācijas gaitā tiek konstatētas krāpnieciskas darbības tā realizēšanā un piešķirtā finansējuma izlietojumā, tad projekta īstenotājam jāatmaksā pašvaldībai finansējums pilnā apmērā.”;

1.16. aizstāt nolikuma 60.punktā vārdus “2016.gada 31.oktobrim” ar vārdiem “2017.gada 2.oktobrim”.

 

2.      Noteikt, ka grozījumi stājas spēkā ar lēmuma pieņemšanas dienu.

3.      Uzdot pašvaldības attīstības plānošanas nodaļai izstrādāt nolikuma konsolidēto redakciju.

4.      Kontroli par šā lēmuma izpildi uzdot pašvaldības attīstības plānošanas nodaļas vadītājai Unai Ržepickai.

 

51. Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības vides uzraudzības komisijas sastāvā

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 23.februārī                                                                                                  

  Nr.2

 51.

Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības vides uzraudzības komisijas sastāvā

                Priekules novada pašvaldībā 2017.gada 30.janvārī saņemts Vaidas Šefleres iesniegums (reģ.Nr.2.1.4/17/323-S) ar lūgumu atbrīvot viņu no pašvaldības vides uzraudzības komisijas locekļa  pienākumu pildīšanas.

Priekules novada pašvaldībā 2017.gada 7.februārī saņemts domes priekšsēdētājas Vijas Jablonskas iesniegums (reģ.Nr.2.1.3/17/ 416-S) ar lūgumu vides uzraudzības komisijā iekļaut novada pārvalžu vadītājus Edgaru Darguži, Dzintaru Kudumu, Agritu Driviņu un Daigu Egli.

Priekules novada pašvaldības 29.08.2013.g. vides uzraudzības komisijas nolikuma 2.punkts nosaka, ka šo komisiju izveido, tās skaitlisko sastāvu ne mazāk kā 5  locekļu sastāvā un personālsastāvu nosaka, veic izmaiņas tās sastāvā un izbeidz tās darbību ar Priekules novada pašvaldības domes lēmumu.

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu un Priekules novada pašvaldības 29.08.2013.g. vides uzraudzības komisijas nolikuma 2.punktu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks,  Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inese Kuduma, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 1. Atbrīvot Vaidu ŠEFLERI no Priekules novada pašvaldības vides uzraudzības komisijas locekļa pienākumu pildīšanas ar 2017.gada 28.februāri.

 2. Ar 2017.gada 1.martu iekļaut Priekules novada pašvaldības vides uzraudzības komisijas sastāvā Bunkas pagasta pārvaldes vadītāju Edgaru DARGUŽI, Gramzdas pagasta pārvaldes vadītāju Dzintaru KUDUMU, Kalētu pagasta pārvaldes vadītāju Agritu DRIVIŅU, Virgas pagasta pārvaldes vadītāju Daigu EGLI.

  

Izsūtāms:

1 eks. I.Juškevicai, 1 eks. Vides uzraudzības komisijai, 1 eks. E.Dargužim, 1 eks. Dz.Kudumam, 1 eks. A.Driviņai, 1 eks. D.Eglei

 

 

 

 

52. Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības komisijas sadarbībai ar nevalstiskajām organizācijām sastāvā

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 23.februārī                                                                                                 

   Nr.2

 52.

Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības komisijas  sadarbībai ar nevalstiskajām organizācijām sastāvā

                Priekules novada pašvaldībā 2017.gada 7.februārī saņemts domes priekšsēdētājas Vijas Jablonskas iesniegums (reģ.Nr.2.1.3/17/417-S) ar lūgumu izslēgt no komisijas sadarbībai ar nevalstiskajām organizācijām sastāva Inesi Vītoliņu (mirusi) un iekļaut komisijas sastāvā Attīstības plānošanas nodaļas vadītāju Unu Ržepicku un projektu koordinatoru Guntaru Jankus.

Priekules novada pašvaldības 29.08.2013.g. komisijas sadarbībai ar nevalstiskajām organizācijām nolikuma 2.punkts nosaka, ka šo komisiju izveido, tās skaitlisko sastāvu ne mazāk kā 5  locekļu sastāvā un personālsastāvu nosaka, veic izmaiņas tās sastāvā un izbeidz tās darbību ar Priekules novada pašvaldības domes lēmumu.

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu un Priekules novada pašvaldības 29.08.2013.g. komisijas sadarbībai ar nevalstiskajām organizācijām nolikuma 2.punktu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks,  Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inese Kuduma, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 1. Izslēgt Inesi Vītoliņu no Priekules novada pašvaldības komisijas sadarbībai ar nevalstiskajām organizācijām sastāva.

 2. Ar 2017.gada 1.martu iekļaut Priekules novada pašvaldības komisijas sadarbībai ar nevalstiskajām organizācijām sastāvā Attīstības plānošanas nodaļas vadītāju Unu RŽEPICKU un projektu koordinatoru Guntaru JANKUS.

 

Izsūtāms:1 eks. I.Juškevicai, 1 eks. komisijai sadarbībai ar nevalstiskajām organizācijām, 1 eks. U.Ržepickai, 1 eks. G.Jankus

 

53. Par Priekules novada pašvaldības pārstāvja apstiprināšanu biedrībā “Liepajas rajona partnerība”

  LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 23.februārī                                                                                                   

 Nr.2

 53.

 Par Priekules novada pašvaldības pārstāvja apstiprināšanu biedrībā “Liepajas rajona partnerība”

           Priekules novada pašvaldība ir dalībnieks biedrībā „Liepājas rajona partnerība” Reģ.nr.40008106318, adrese: Krasta iela 12, Grobiņa, Grobiņas novads. Lai realizētu biedrības biedra tiesības, nepieciešams deleģēt pārstāvi biedrībā “Liepājas rajona partnerība”.

Sakarā ar to, ka ar pašvaldības pārstāvi Modri Baumani darba tiesiskās attiecības ir izbeigušās, nepieciešams  noteikt pārstāvi biedrībā “Liepājas rajona partnerība”.

            Atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks,  Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inese Kuduma, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

  Nozīmēt Priekules novada pašvaldības attīstības plānošanas nodaļas vadītāju Unu Ržepicku par Priekules novada pašvaldības pārstāvi biedrībā “Liepājas rajona partnerība”, reģ.nr.40008106318, adrese: Krasta iela 12, Grobiņa, Grobiņas novads.

            Atļaut savienot U.Ržepickai pašvaldības pārstāvja amata pienākumu pildīšanu biedrībā “Liepājas rajona partnerība” ar attīstības plānošanas nodaļas vadītājas amatu.

Lēmums paziņojams:    biedrībai „Liepājas rajona partnerība”, Krasta iela 12, Grobiņa, Grobiņas nov.,   attīstības plānošanas nodaļas vadītājai U.Ržepickai

 

 

 

54. Par kredītu projekta “Publiskās infrastruktūras pilnveidošana Priekules pilsētas potenciāla attīstībai” īstenošanai

  LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 23.februārī                                                                                                   

 Nr.2

 54.

Par kredītu projekta “Publiskās infrastruktūras pilnveidošana Priekules pilsētas potenciāla attīstībai” īstenošanai

            Priekules novada pašvaldībai ir piešķirts finansējums biedrības “Liepājas rajona partnerība” izsludinātajā atklātu projektu iesniegumu pieņemšanas 1.kārtā lauku attīstības 2014.-2020.gadam apakš-pasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” projektam "Publiskās infrastruktūras pilnveidošana Priekules pilsētas potenciāla attīstībai". Projekta ietvaros paredzēts izveidot ielu tirdzniecības laukumu ar stāvlaukumu uz no akciju  sabiedrības “LPB” iznomātā zemes gabala 1400 m2 platībā Aizputes ielā 18, Priekulē un ierīkot sabiedriskās tualetes Galvenā ielā 3, Priekulē, kā rezultātā tiks attīstīta infrastruktūra, radīta iespēja novada mājražotājiem un zemniekiem realizēt savu produkciju sakārtotā un ērtā vidē un pilsētas centrā tiktu atrisināta sabiedrisko tualešu neesamība no kā ieguvēji būtu gan tuvējā bērnu rotaļu laukuma apmeklētāji, gan tuvumā esošo tirdzniecības vietu un iestāžu apmeklētāji, ielu tirdzniecības laukuma izmantotāji un pilsētas viesi. Projekta stratēģiskais mērķis ir veicināt kvalitatīvas, pievilcīgas dzīves un darba vides attīstību. Projekta konkrētais mērķis ir sakārtot un radīt publisko infrastruktūru Priekules pilsētas potenciāla attīstībai. Projekts jāīsteno līdz 2017.gada 30.augustam.

 

Projekta kopējās izmaksas ar PVN                                         EUR  116 052,08

            Projekta attiecināmās izmaksas                                   EUR  50 000,00

                        t.sk.     ELFLA LEADER                              EUR   45 000,00

                                     pašvaldības līdzfinansējums               EUR    71 052,08

                        t.sk.     pievienotās vērtības nodoklis              EUR   20 141,27

             Lai šo projektu īstenotu, Priekules novada pašvaldība izsludināja iepirkumu “Ielu tirdzniecības laukuma izbūve Priekulē, Priekules novadā” (Nr.PNP2017/3), kurā līguma slēgšanas tiesības tika piešķirtas SIA “A-LAND” par līgumcenu EUR 85 186.37, ar PVN 103075.51. Autoruzraudzību veiks SIA IK projekts par līgumcenu EUR 242.50,ar PVN EUR 293.43, būvuzraudzību veiks SIA CBU par līgumcenu EUR 3490.00, PVN 0. Kopējās izmaksas EUR 106 858.94.

Projekts plānots īstenot līdz  2017.gada 30.augustam.

Projekta realizācijai nepieciešams aizņēmums EUR 97 800.

             Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22.p, likumu „Par valsts budžetu 2017.gadam”, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks,  Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inese Kuduma, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 1.      Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļauju 2017.gadā Priekules novada pašvaldībai ņemt ilgtermiņa aizņēmumu EUR 97 800 (Deviņdesmit septiņi tūkstoši astoņi simti euro) Valsts Kasē uz 10 gadiem ar Valsts kases noteikto gada procentu likmi

2.      Aizņēmuma pamatsummas atmaksu veikt saskaņā ar kredīta atmaksas grafiku.

3.      Aizņēmumu garantēt ar Priekules novada pašvaldības budžetu.

4.      Aizņēmumu sākt atmaksāt ar 2018. gada janvāri.

5.      Uzdot Finanšu nodaļai sagatavot dokumentus atbilstoši MK 2008.gada 25.marta noteikumiem Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” iesniegšanai Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei.

 

Lēmums izsūtāms: 1 eks. finanšu nodaļai

 

 

 

 

55. Par valstij piekritīgās mantas- dzīvojamās ēkas “Ceriņi”, Virgas pagastā, Priekules novadā nepārņemšanu

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 23.februārī                                                                                                    

Nr.2

 55.

Par valstij piekritīgās mantas- dzīvojamās ēkas “Ceriņi”, Virgas pagastā, Priekules novadā nepārņemšanu

2017.gada 02.februārī Priekules novada pašvaldībā saņemta Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu parādu piedziņas pārvaldes direktora pienākumu izpildītājas T.Čeremiskinas vēstule ar reģistrācijas Nr.4.5.1-6/8229, kurā lūgts sniegt informāciju par nepieciešamību pārņemt dzīvojamo ēku “Ceriņi” Virgas pagastā  Priekules novada pašvaldības īpašumā.

Dzīvojamā ēka “Ceriņi” Virgas pagastā piederēja 08.07.2007. mirušajai A.O.Š.

26.10.2016. Zvērināta notāre Jevgenija Jaunģelže izdevusi Aktu par mantojuma lietas izbeigšanu ar reģistra Nr.4745, norādot, ka mantinieki izsludinātajā termiņā nav pieteikušies un mantojamā manta atzīstama par bezmantinieku mantu un piekrīt valstij.

Ar 24.01.2017. Valstij piekritīgās mantas pieņemšanas un nodošanas aktu Nr.014932 mantu pieņēmusi VID Nodokļu parāda piedziņas pārvalde.

Saskaņā ar 2013.gada 26.novembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1354 “Kārtība, kādā veicama valstij piekritīgās mantas uzskaite, novērtēšana, realizācija, nodošana bez maksas, iznīcināšana un realizācijas ieņēmumu ieskaitīšana valsts budžetā” 32.4 punktu, pašvaldības dome pieņem lēmumu par valstij piekritīgās mantas pārņemšanu pašvaldības īpašumā.

            Virgas pagasta pārvaldei dzīvojamā ēka nav nepieciešama pašvaldības autonomo funkciju –dzīvokļu jautājumu risināšanai.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks,  Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inese Kuduma, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 Nepārņemt Priekules novada pašvaldības īpašumā- dzīvojamo ēku “Ceriņi” ar kadastra apzīmējumu 6498 001 0059 001, Virgas pagastā, Priekules novadā.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu parādu piedziņas pārvaldei uz e-pastu: nppp.lietvediba@vid.gov.lv ;

1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai,

1 eks. Virgas pagasta pārvaldei.

 

56. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Lauki”, Kalētu pag., Priekules novads

 LĒMUMS

Priekulē

 2017.gada 23.februārī                                                                                                    

Nr.2

56.

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu  “Lauki”, Kalētu pag., Priekules novads

 Ar 2016.gada 27.oktobra Priekules novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.18, 8.) nekustamais īpašums – zemes strapgabals “Lauki”, Kalētu pag., Priekules novads (turpmāk – nekustamais īpašums) nodots atsavināšanai.

Ar 2016.gada 24.novembra Priekules novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.19, 14.) apstiprināti nekustamā īpašuma pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli izsoles noteikumi un nosacītā cena 19 487 EUR.

Paziņojums par izsoli izsludināts un pirmpirkuma tiesīgās personas informētas par izsoli Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 11.panta noteiktajā kārtībā.

Izsolei pieteicās un saskaņā ar izsoles noteikumiem tika reģistrēts viens dalībnieks P.I., kurš saskaņā ar izsoles noteikumiem ieguva tiesības slēgt nekustamā īpašuma pirkuma līgumu par izsoles sākumcenu 19 487 EUR.

Saskaņā ar Publiskas personas atsavināšanas likuma 30.panta pirmo daļu izsolē nosolītā augstākā cena ir jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles dienas, ja izsoles noteikumi neparedz citu termiņu. Izsoles noteikumu, kas apstiprināti ar Priekules novada pašvaldības domes 24.11.2016. lēmumu (prot.Nr.19, 15) 6.1.punkts paredz, ka nosolītājam sava augstākā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu, jāsamaksā par nosolīto nekustamo īpašumu 3 (trīs) mēnešu laikā no izsoles dienas.

Nekustamā īpašuma nosolītājs ir veicis samaksu par nekustamo īpašumu izsoles noteikumos paredzētajā termiņā un apmērā.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 36.panta pirmo daļu publiskas personas mantas nosolītājs trīsdesmit dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas paraksta pirkuma līgumu [..].

            Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks,  Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš, Inese Kuduma, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls);(deputāte Gražina Ķervija, pildot likumā ‘’Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā’’ paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šī lēmuma pieņemšanā nepiedalās); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.      Apstiprināt 2016.gada 7.februāra Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Lauki”, Kalētu pag., Priekules nov., pirmās mutiskās izsoles rezultātus.

2.      Noslēgt šā lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma pirkuma līgumu ar īpašuma ieguvēju par pirkuma līguma cenu 19 487 EUR (deviņpadsmit tūkstoši četri simti astoņdesmit septiņi euro un 00 euro centi).

3.      Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijas priekšsēdētājai sagatavot šā lēmuma 2.punktā minēto līgumu.

Kontroli par šā lēmuma izpildi uzdot attīstības plānošanas nodaļas vadītājai.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

P.I. vienkāršā pasta sūtījumā uz deklarētās dzīvesvietas adresi;

Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

Grāmatvedei G.Vaičekauskai

 

 

 

 

57. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Līdumnieki”, Gramzdas pag., Priekules novads

 LĒMUMS

Priekulē

 2017.gada 23.februārī                                                                                                    

Nr.2

57.

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu  “Līdumnieki”, Gramzdas pag., Priekules novads

 Ar 2016.gada 29.septembra Priekules novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.16, 10.) nekustamais īpašums “Līdumnieki”, Gramzdas pag., Priekules novads (turpmāk – nekustamais īpašums) nodots atsavināšanai.

Ar 2016.gada 24.novembra Priekules novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.19, 15.) apstiprināti nekustamā īpašuma pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli izsoles noteikumi un nosacītā cena 5099 EUR.

Paziņojums par izsoli izsludināts Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 11.panta noteiktajā kārtībā.

Izsolei pieteicās un saskaņā ar izsoles noteikumiem tika reģistrēts viens dalībnieks SIA “Gramzda Agro”, reģ.Nr.42103076420, juridiskā adrese Uliha iela 57, Liepāja, tās prokūrista G. Z. personā, kura saskaņā ar izsoles noteikumiem ieguva tiesības slēgt nekustamā īpašuma pirkuma līgumu par izsoles sākumcenu 5099 EUR.

Saskaņā ar Publiskas personas atsavināšanas likuma 30.panta pirmo daļu izsolē nosolītā augstākā cena ir jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles dienas, ja izsoles noteikumi neparedz citu termiņu. Izsoles noteikumu, kas apstiprināti ar Priekules novada pašvaldības domes 24.11.2016. lēmumu (prot.Nr.19, 15) 6.1.punkts paredz, ka nosolītājam sava augstākā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu, jāsamaksā par nosolīto nekustamo īpašumu 3 (trīs) mēnešu laikā no izsoles dienas.

Nekustamā īpašuma nosolītājs ir veicis samaksu par nekustamo īpašumu izsoles noteikumos paredzētajā termiņā un apmērā.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 36.panta pirmo daļu publiskas personas mantas nosolītājs trīsdesmit dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas paraksta pirkuma līgumu [..].

            Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks,  Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inese Kuduma, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.      Apstiprināt 2016.gada 7.februāra Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Līdumnieki”, Gramzdas pag., Priekules nov., pirmās mutiskās izsoles rezultātus.

2.      Noslēgt šā lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma pirkuma līgumu ar SIA “Gramzda Agro”, juridiskā adrese Uliha iela 57, Liepāja, par pirkuma līguma cenu 5099 EUR (pieci tūkstoši deviņdesmit deviņi euro un 00 euro centi)

3.      Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijas priekšsēdētājai sagatavot šā lēmuma 2.punktā minēto līgumu.

Kontroli par šā lēmuma izpildi uzdot attīstības plānošanas nodaļas vadītājai U.Ržepickai.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

SIA “Gramzda Agro” vienkāršā pasta sūtījumā uz juridisko adresi;

Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

Grāmatvedei G.Vaičekauskai

 

 

 

58. Par pirkuma maksas termiņa pagarinājumu

 LĒMUMS

Priekulē

 2017.gada 23.februārī                                                                                                    

Nr.2

58.

Par pirkuma maksas termiņa pagarinājumu

 Priekules novada pašvaldībā 15.02.2017. saņemts V. V., dzīvojošs X (turpmāk – Iesniedzējs) iesniegums, kurā lūgts pagarināt samaksas termiņu par nekustamo īpašumu par 6 mēnešiem.

Saskaņā ar 2016.gada 3.marta līgumu Nr.2.3.9/3 samaksas termiņš par nekustamo īpašumu noteikts līdz 2017.gada 3.martam.

Pirkuma līguma kopējā summa 2634 EUR. Atlikusī pirkuma maksa uz 15.02.2017. ir 1347 EUR.

Iesniedzējs ir veicis nekustamā īpašuma sakārtošanu un piegulošās teritorijas sakopšanas darbus.

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 17.punktu, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks,  Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inese Kuduma, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.      Pagarināt samaksas termiņu par nekustamo īpašumu Celtnieku iela 11, Mazgramzda, Priekules pag., Priekules novads par 6.mēnešiem, t.i. līdz 2017.gada 3.septembrim, nosakot, ka par atlikto maksājumi piemērojami pirkuma līgumā pielīgtie likumiskie procenti.

2.      Izdarīt grozījumus 2016.gada 3.marta pirkuma līgumā par pirkuma samaksas termiņa pagarinājumu.

Par lēmuma izpildi atbildīga īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijas priekšsēdētāja A.Mickus.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

Iesniedzējam vienkāršā pasta sūtījumā uz deklarēto adresi;

Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

Grāmatvedei I.Sokolovskai

 

 

 

 

59. Par adreses piešķiršanu ēkai- slimnīca nekustamajā īpašumā Aizputes iela 5, Priekule, Priekules nov.

  LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 23.februārī                                                                                                   

 Nr.2

59.

Par adreses piešķiršanu ēkai- slimnīca nekustamajā īpašumā Aizputes iela 5, Priekule, Priekules nov.

                Priekules novada pašvaldībā 27.01.2017 saņemts nekustamo īpašumu speciālistes Ilzes Lācītes  iesniegums  ar lūgumu pieņemt lēmumu par adreses piešķiršanu slimnīcai, kas atrodas nekustamajā īpašumā Aizputes iela 5, Priekule, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6415 008 0012.

 

 Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

              Būvju īpašums  Aizputes iela 5, Priekule, Priekules nov., kadastra nr. 6415 508 0012 ierakstīts Liepājas tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Priekules pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā ar Nr. 251 uz SIA Priekules slimnīca vārda.

           Uz nekustamā īpašuma  Aizputes iela 5, Priekule, Priekules nov., zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6415 508 0012  atrodas SIA Priekules slimnīca piederoša būve- slimnīca, ar kadastra apzīmējumu 6415 008 0012 002.

            Būvju īpašumā Aizputes iela 5, Priekule, Priekules novads, kadastra nr. 6415 508 0012, ēkā ar kadastra apzīmējumu 6415 008 0012 002 atrodas Ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas centrs.

 Saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 08.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 2.8. apakšpunktu - adresācijas objekts ir dzīvošanai, saimnieciskai, administratīvai vai publiskai darbībai paredzēta ēka (turpmāk – ēka) un 9.punktu- pašvaldības domei vai pašvaldības kompetentai institūcijai bez personas piekrišanas, izvērtējot konkrēto situāciju, ir tiesības piešķirt adresi, ja adrese adresācijas objektam nav piešķirta, un mainīt, likvidēt vai precizēt adreses pieraksta formu, ja reģistrētā adrese neatbilst šajos noteikumos minētajām prasībām.  

             Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, LR Ministru kabineta 2015.gada 08.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 2.8. apakšpunktu, 9.punktu, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks,  Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inese Kuduma, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Piešķirt SIA “Priekules slimnīca” piederošai ēkai /būvei- slimnīca, kadastra apzīmējums 6415 008 0012 002, kas atrodas uz zemes vienības Aizputes iela 5, Priekule, Priekules nov., ar kadastra apzīmējumu 6415 008 0012,  adresi: Aizputes iela 5B, Priekule, Priekules novads (pielikums).

2.      Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV-      3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

      

Lēmums izsūtāms:                                         

1 eks. Lēmumu kopā ar pavadvēstuli ar norādi – reģistrācijai Valsts adrešu reģistrā nosūtīt: Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālajai nodaļai, kac.liepaja@vzd.gov.lv,

1 eks. SIA „Priekules slimnīca” : Aizputes iela 5, Priekule, Priekules nov., LV-3434,

1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei.

Pielikums 

 

60. Par daļu no pašvaldības zemes „Dzintari 4” un “Dzintari 3”, Bunkas pag., Priekules nov., iznomāšanu J.S.S.

 LĒMUMS

Priekulē

 2017.gada 23.februārī                                                                                                    

Nr.2

60.

Par daļu no pašvaldības zemes  „Dzintari 4” un “Dzintari 3”, Bunkas pag., Priekules nov., iznomāšanu J.S.S.

 2016.gada 28.decembrī (reģistrācijas Nr. 2.1.4/2125) Priekules novada pašvaldībā saņemts  J. S. S., dzīvojošas X, iesniegums, kurā lūgts pagarināt zemes nomas līgumu Nr. B_12/2007.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar J.S.S. 07.03.2007. tika noslēgts zemes nomas līgums:  Nr. B_12/2007  par nekustamo īpašumu „Dzintari 4”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra apzīmējums 6446 005 0198  1,60 ha platībā.

Noslēgtā nomas līgumu beigu termiņš – 30.12.2016.

Izvērtējot J.S.S. apsaimniekoto platību tika konstatēts, ka J.S.S. apsaimnieko daļu no nekustamā īpašuma “Dzintari 4”, Bunkas pagasts, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6446 005 0198 1,30 ha platībā un daļu no nekustamā īpašuma “Dzintari 3”, Bunkas pagasts, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6446 005 0197 0,35 ha platībā.

Ar 20.08.2008. Bunkas pagasta padomes lēmumu, protokols Nr.10, nekustamais īpašums ar nosaukumu „Dzintari 4” ieskaitīts pašvaldībai piekritīgajās neapbūvētās zemēs. 

Ar 18.02.2009. Bunkas pagasta padomes lēmumu , protokols Nr.2, nekustamais īpašums ar nosaukumu „Dzintari 3” ieskaitīts pašvaldībai piekritīgajās neapbūvētās zemēs . 

Uz minēto zemes vienību J. S. S. nav nodokļu parādu.

Saskaņā ar Priekules novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu  nomas maksas noteikšanas kārtību ” (26.09.2013.gada protokols Nr.11, 5.§) 5.punktu, kas nosaka, ka pārējos gadījumos, nomas maksu nosaka 5% no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 0,035 EUR/m²  un 6.punktu noslēdzot zemes nomas līgumus pēc šo noteikumu spēkā stāšanās dienas, nomnieks maksā noteikumos paredzētās nomas maksas un nekustamā īpašuma nodokli.

            Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par  publiskas personas  zemes nomu”, 2013.gada 29.septembra Priekules novada pašvaldības domes saistošajiem noteikumiem Nr.9 (protokols Nr.11, 5.§) 5. un 6.punktu, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks,  Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inese Kuduma, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Iznomāt J.S.S., personas kods X, daļu no zemes ar nosaukumu Dzintari 4, apzīmējums kadastrā 6446 005 0198  1,30 ha platībā, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici, (1.pielikums), nosakot:

-          nomas maksu 5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā,

-          nomas līguma termiņu no 2017.gada 1.februāra līdz 2022.gada 31.janvārim.

-          papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos  nodokļus. 

 1. Iznomāt J. S. S., personas kods X, daļu no zemes ar nosaukumu „Dzintari 3”, apzīmējums kadastrā 6446 005 0197  0,35 ha platībā, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici, (2.pielikums), nosakot:

-          nomas maksu 5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā,

-          nomas līguma termiņu no 2017.gada 1.februāra līdz 2022.gada 31.janvārim.

-          Papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos  nodokļus. 

 

 1. Par šī lēmuma izpildi atbildīga Nekustamo īpašumu speciāliste Ilze Lācīte.
 2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums izsūtāms:                                          

1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei Ilze Lācītei,

1 eks. J.S.S.:X.

61. Par daļu no pašvaldības zemes „Dzintari 4” un “Dzintari 3”, un „Dzintari 2”, Bunkas pag., Priekules nov., iznomāšanu R.Z.

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 23.februārī                                                                                                   

 Nr.2

61.

Par daļu no pašvaldības zemes  „Dzintari 4” un “Dzintari 3”, un „Dzintari 2”, Bunkas pag., Priekules nov., iznomāšanu R.Z.

 2016.gada 28.decembrī (reģistrācijas Nr. 2.1.4/2126) Priekules novada pašvaldībā saņemts  R. Z., dzīvojošas X, iesniegums, kurā lūgts iznomāt pagarināt zemes nomas līgumu Nr. B_13/2007.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar R.Z. 07.03.2007. tika noslēgts zemes nomas līgums:  Nr. B_13/2007 uz nekustamo īpašumu „Dzintari 3”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra apzīmējums 6446 005 0197  1,60 ha platībā.

Noslēgtā nomas līgumu beigu termiņš– 30.12.2016.

Izvērtējot R.Z. apsaimniekoto platību tika konstatēts, ka apsaimniekota tiek daļa no nekustamā īpašuma “Dzintari 4”, Bunkas pagasts, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6446 005 0198 0,25 ha platībā , daļa no nekustamā īpašuma “Dzintari 3”, Bunkas pagasts, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6446 005 0197  0,45 ha platībā un daļa no nekustamā īpašuma “Dzintari 2”, Bunkas pagasts, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6446 005 0196  1,00  ha platībā. Apsaimniekotā platība neatbilst nomas līgumā Nr. B_13/2007 norādītajai informācijai.

Ar 20.08.2008. Bunkas pagasta padomes lēmumu, protokols Nr.10, nekustamais īpašums ar nosaukumu „Dzintari 4” ieskaitīts pašvaldībai piekritīgajās neapbūvētās zemēs. 

Ar 18.02.2009. Bunkas pagasta padomes lēmumu, protokols Nr.2, nekustamais īpašums ar nosaukumu „Dzintari 3” ieskaitīts pašvaldībai piekritīgajās neapbūvētās zemēs. 

Ar 20.08.2008. Bunkas pagasta padomes lēmumu, protokols Nr.10, nekustamais īpašums ar nosaukumu „Dzintari 2” ieskaitīts pašvaldībai piekritīgajās neapbūvētās zemēs. 

Uz minēto zemes vienību R.Z. nav nodokļu parādu.

Saskaņā ar Priekules novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību’’(26.09.2013.gada protokols Nr.11, 5.§) 5.punktu, kas nosaka, ka pārējos gadījumos, nomas maksu nosaka 5% no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 0,035 EUR/m²  un 6.punktu noslēdzot zemes nomas līgumus pēc šo noteikumu spēkā stāšanās dienas, nomnieks maksā noteikumos paredzētās nomas maksas un nekustamā īpašuma nodokli.

            Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par  publiskas personas  zemes nomu”, 2013.gada 29.septembra Priekules novada pašvaldības domes saistošajiem noteikumiem Nr.9 (protokols Nr.11, 5.§) 5. un 6.p punktu, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks,  Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inese Kuduma, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Iznomāt R.Z., personas kods X, daļu no zemes ar nosaukumu Dzintari 4, apzīmējums kadastrā 6446 005 0198 0,25 ha platībā, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici, (1.pielikums), nosakot:

-          nomas maksu 0,5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā,

-          nomas līguma termiņu no 2017.gada 1.februāra līdz 2022.gada 31.janvārim.

-          Papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos  nodokļus. 

 1. Iznomāt R.Z., personas kods X, daļu no zemes ar nosaukumu „Dzintari 3”, apzīmējums kadastrā 6446 005 0197  0,45 ha platībā, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici, (2.pielikums), nosakot:

-          nomas maksu 0,5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā,

-          nomas līguma termiņu no 2017.gada 1.februāra līdz 2022.gada 31.janvārim.

-          Papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos  nodokļus. 

 1. Iznomāt R.Z., personas kods X, daļu no zemes ar nosaukumu Dzintari 2, apzīmējums kadastrā 6446 005 0196 1,00 ha platībā, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici, (3.pielikums), nosakot:

-          nomas maksu 5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā,

-          nomas līguma termiņu no 2017.gada 1.februāra līdz 2022.gada 31.janvārim.

-          Papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos  nodokļus. 

 1. Par šī lēmuma izpildi atbildīga Nekustamo īpašumu speciāliste Ilze Lācīte.
 2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums izsūtāms:                                         

1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei Ilze Lācītei,

  1 eks. R. Z.:X

1. Pielikums

2. Pielikums

3. Pielikums

 

62. Par daļu no pašvaldības zemes „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki”, Bunkas pag., Priekules nov., iznomāšanu G.J.

 LĒMUMS

Priekulē

 2017.gada 23.februārī                                                                                                  

  Nr.2

 62.

Par daļu no pašvaldības zemes  „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki”, Bunkas pag., Priekules nov., iznomāšanu G.J.

 2017.gada 17.janvārī (reģistrācijas Nr.2.1.4/17/ -S) Priekules novada pašvaldībā saņemts G. J., dzīvojoša X, iesniegums, kurā lūgts iznomāt daļu no nekustamā īpašuma „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra apzīmējums 6446 003 0118,  1,35 ha platībā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar Bunkas pagasta padomes 17.09.2008. lēmumu, protokols Nr.11, nekustamais īpašums ar nosaukumu „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki” ieskaitīts pašvaldībai piederošās neapbūvētās zemēs kā palīgsaimniecības zeme.

Ar G.J. 15.11.2011. tika noslēgts zemes nomas līgums Nr.3-36/90-2011 uz daļu no nekustamā īpašuma „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra apzīmējums 6446 003 0118  1,35 ha platībā.

Abu noslēgto nomas līgumu beigu termiņi – 14.11.2016.

Uz minēto zemes vienību G. J. nav nodokļu parādu.

Saskaņā ar Priekules novada domes izdotajiem saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību’’” (26.09.2013.gada protokols Nr.11, 5.§) 5.punktu, kas nosaka, ka pārējos gadījumos, nomas maksu nosaka 5% no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 0,035 EUR/m²  un 6.punktu noslēdzot zemes nomas līgumus pēc šo noteikumu spēkā stāšanās dienas, nomnieks maksā noteikumos paredzētās nomas maksas un nekustamā īpašuma nodokli.

            Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par  publiskas personas  zemes nomu”, 2013.gada 29.septembra Priekules novada pašvaldības domes izdotajiem saistošajiem noteikumiem (protokols Nr.11, 5.§) 5. un 6. punktu, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks,  Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inese Kuduma, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.   Iznomāt G.J., personas kods X, daļu no zemes ar nosaukumu Personīgās palīgsaimniecības Biznieki, apzīmējums kadastrā 6446 003 0118 1,35 ha platībā, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici, (pielikums), nosakot:

- nomas maksu 5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā,

- nomas līguma termiņu no 2017.gada 1.februāra līdz 2022.gada 31.janvārim,

- papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos  nodokļus. 

 

2.   Par šī lēmuma izpildi atbildīga Nekustamo īpašumu speciāliste Ilze Lācīte

3.   Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums izsūtāms:                                         

 1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei Ilze Lācītei,

 1 eks. G.J.:X

 

Pielikums

63. Par nomas līguma Nr. 57/2008, papildus vienošanās Nr. 2.3.4/110 pārtraukšanu ar Dz.C.

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 23.februārī                                                                                                   

 Nr.2

63.

Par  nomas līguma Nr. 57/2008, papildus vienošanās Nr. 2.3.4/110 pārtraukšanu ar Dz.C.

16.01.2017. Priekules novada pašvaldībā saņemts Dz. C. iesniegums (iereģistrēts ar nr.2.1.4/17/174-S) ar lūgumu pārtraukt nomas līgumu Nr.57/2008 (papildus vienošanās ar Nr. 2.3.4/110).

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

NĪ „Paplakas iela 28” ,Priekule, Priekules novads, kadastra nr. 6415 001 0007 ierakstīts Liepājas zemesgrāmatas nodaļas Priekules pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā ar Nr. 100000442973 uz Priekules novada pašvaldības vārda.

03.11.2008. ar Dz.C. noslēgts zemes nomas līgums uz daļu no zemes Paplakas iela 28, Priekule, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6415 001 0007, 65,28 m2 platībā.  Nomas līguma beigu termiņš 02.11.2018.

 Minētā zemes vienība Dz.C. vairs nav nepieciešama (garāžu Dz.C. nodevis O.L.).

 Nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nomas maksas parāda Dz.C. nav.

             Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks,  Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inese Kuduma, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Pārtraukt ar 01.02.2017. zemes nomas līgumu Nr. 57/2008, noslēgtu ar Dz.C. par daļu no zemes Paplakas iela 28, Priekule, Priekules novads 65,28 m2 platībā, kadastra apzīmējums 6415 001 0007.
 2. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad paziņots adresātam.

   

Lēmums izsūtāms:                                         

1 eks. Dz. C.:X

1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei.

 

 

 

 

64. Par daļu no zemes Paplakas iela 28, Priekule, Priekules nov., iznomāšanu O.L.

 LĒMUMS

Priekulē

 2017.gada 23.februārī                                                                                                    

Nr.2

64.

Par daļu no zemes Paplakas iela 28, Priekule,  Priekules nov., iznomāšanu O.L.

             Priekules novada pašvaldībā saņemts O. L., dzīvojoša X, 16.01.2017. iesniegums (Nr. 2.1.4/17/175-S) ar lūgumu iznomāt daļu no  zemes  Paplakas iela 28, Priekule, Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6415 001 0007,  65,28  m2 platībā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums  „Paplakas iela 28” ,Priekule, Priekules novads, kadastra nr. 6415 001 0007 ierakstīts Liepājas zemesgrāmatas nodaļas Priekules pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā ar Nr. 100000442973 uz Priekules novada pašvaldības vārda.

Minētā zemes vienība ir apbūvēta ,uz tās atrodas garāžas ar nenoskaidrotu piederību.

Garāžu O.L. nodevis lietošanā Dz.C.

Saskaņā ar 30.10.2007. Ministru kabineta noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 4.punkts nosaka - zemes nomas līgumu par apbūvētu publiskas personas zemesgabalu var slēgt tikai ar attiecīgo ēku (būvju) īpašnieku, tiesisko valdītāju vai lietotāju un 7.punkts nosaka - apbūvēta zemesgabala nomas maksu gadā nosaka: no 2010.gada 1.janvāra – 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības un 7.2 punktu apbūvēta zemesgabala minimālā nomas maksa ir 28.00 EUR gadā, ja saskaņā ar šo noteikumu 7.2. apakšpunktu aprēķinātā nomas maksa ir mazāka nekā 28.00 EUR  gadā.

            Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Ainars Cīrulis, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inese Kuduma, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Iznomāt O.L., personas kods X, daļu no zemes ar nosaukumu Paplakas iela 28, Priekule, Priekules novads, apzīmējums kadastrā 6415 001 0007 65,28 m2 platībā, ēku uzturēšanai, slēdzot līgumu ar 01.02.2017. līdz 31.01.2022. saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.

2.       Noteikt nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28.00 EUR gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā PVN atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai un  likumos noteiktos nodokļus.

3.      Uzdot Nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei  sagatavot šim lēmumam atbilstošu līgumu.

4.      Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

 

Lēmums izsūtāms:                                         

1 eks. O.L.:X;

1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei.

 

Pielikums

65. Par zemes nomas līguma Nr. 3-36/13-2012 pagarināšanu ar N.P.

 LĒMUMS

Priekulē

 2017.gada 23.februārī                                                                                                    

Nr.2

65.

Par zemes nomas līguma Nr. 3-36/13-2012 pagarināšanu ar N.P.

 2017.gada 18.janvārī (reģistrācijas Nr.2.1.4/17/228-S) Priekules novada pašvaldībā saņemts N.P., dzīvojošas X, iesniegums, kurā lūgts pagarināt zemes nomas līgumu Nr. 3-36/13-2012uz daļu no nekustamā īpašuma „Jaunais Karjers”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra apzīmējums 6446 003 0115,  5,80 ha platībā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar Bunkas pagasta padomes 17.09.2008. lēmumu, protokols Nr.11, nekustamais īpašums ar nosaukumu „Jaunais Karjers” ieskaitīts pašvaldībai piederošās neapbūvētās zemēs.

Nomas līgums Nr. 3-36/13-2012ar N.P. slēgts 01.03.2012. Nomas līguma beigu  termiņš 28.02.2017.

Uz minēto zemes vienību N. P. nav nodokļu parādu.

Saskaņā ar Priekules novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu” (26.09.2013.gada protokols Nr.11, 5.§) 5.punktu, kas nosaka, ka pārējos gadījumos, nomas maksu nosaka 5% no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 0,035 EUR/m²  un 6.punktu noslēdzot zemes nomas līgumus pēc šo noteikumu spēkā stāšanās dienas, nomnieks maksā noteikumos paredzētās nomas maksas un nekustamā īpašuma nodokli.

            Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par  publiskas personas  zemes nomu”, 2013.gada 29.septembra Priekules novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.9 (protokols Nr.11, 5.§) 5. un 6. punktu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Ainars Cīrulis, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inese Kuduma, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.   Slēgt vienošanos par zemes nomas līguma Nr.3-36/13-2012 pagarināšanu „Jaunais Karjers”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra apzīmējums 6446 003 0115,  5,80 ha  platībā, ar N.P.,  personas kods X, dzīv.X, (Pielikums), nosakot:

- nomas maksu 5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā,

- nomas līguma termiņu no 2017.gada 1.marta  līdz 2019.gada 1.martam,

- papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos  nodokļus. 

 

2.   Par šī lēmuma izpildi atbildīga Nekustamo īpašumu speciāliste Ilze Lācīte

3.   Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums izsūtāms:                                         

1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei Ilze Lācītei,

1 eks. N.P.,X.

 

Pielikums

66. Par zemes “Lācīši”, Bunkas pagasts, Priekules nov., nomu I.A.

 LĒMUMS

Priekulē

 2017.gada 23.februārī                                                                                                    

Nr.2

66.

Par zemes “Lācīši”, Bunkas pagasts, Priekules nov., nomu I.A.

 2017.gada 13.februārī (reģistrācijas Nr. 2.1.4/17/458-S) Priekules novada pašvaldībā saņemts I.A., dzīvojoša X, iesniegums, kurā lūgts pagarināt zemes nomas līgumu Nr. 3-36/104-2011 nekustamajā īpašumā „Lācīši”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra apzīmējums 6446 003 0172,  1,4560  ha platībā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar Priekules novada domes 28.10.2010. lēmumu, protokols Nr.18, nekustamais īpašums ieskaitīts pašvaldībai piederošās neapbūvētās zemēs.

Nomas līgums Nr. 3-36/104-2011 ar I.A. slēgts 28.12.2011. Nomas līguma beigu  termiņš 27.12.2016.

Uz minēto zemes vienību I. A. nav nodokļu parādu.

Saskaņā ar Priekules novada domes izdotajiem noteikumiem „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu” (26.09.2013.gada protokols Nr.11, 5.§) 5.punktu, kas nosaka, ka pārējos gadījumos, nomas maksu nosaka 5% no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 0,035 EUR/m²  un 6.punktu noslēdzot zemes nomas līgumus pēc šo noteikumu spēkā stāšanās dienas, nomnieks maksā noteikumos paredzētās nomas maksas un nekustamā īpašuma nodokli.

            Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par  publiskas personas  zemes nomu”, 2013.gada 31.oktobra Priekules novada pašvaldības domes izdotajiem noteikumiem (protokols Nr.11, 5.§) 5. un 6. punktu , atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Ainars Cīrulis, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inese Kuduma, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.                              Iznomāt nekustamo īpašumu „Lācīši”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra apzīmējums 6446 003 0172,  1,4560 ha  platībā, slēdzot nomas līgumu ar I.A., personas kods  X, dzīv. Līvas iela 5, Tadaiķi, Bunkas pagastā, Priekules novadā, (pielikums), nosakot:

- nomas maksu 5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā,

- nomas līguma termiņu no 2017.gada 1.marta  līdz 2022.gada 29.februārim,

                  - papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos  nodokļus. 

 

2.                              Par šī lēmuma izpildi atbildīga Nekustamo īpašumu speciāliste Ilze Lācīte.

3.                              Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums izsūtāms:                                         

1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei Ilze Lācītei, 1 eks. I.A. uz deklarēto  adresi

Pielikums