27.06.2015. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols Nr.11)

1.§ Par medību tiesību nomas līguma izbeigšanu un parāda piedziņu no mednieku kluba “Mežābele 1”

 Atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Inese Kuduma, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna,  Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  1 deputāts  (Arnis Kvietkausks); ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

            Pamatojoties uz to, ka mednieku klubs ‘’Mežābele 1’’ ir samaksājis nomas maksas parādu, jautājuma izskatīšana ir noņemta no sēdes darba kārtības.

2.§ Par telpu nomas maksu Priekules novada pašvaldības iestādē Sociālā atbalsta centrā

 Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g) apakšpunktu, kas nosaka, ka tikai dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par citiem pakalpojumiem, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins,  Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  1 deputāts (Arta Brauna); Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.     Noteikt telpu nomas maksu pašvaldības  iestādē Sociālā atbalsta centrs par telpām, kuras tiek izmantotas bērnu un pieaugušo  nodarbībām:

1.1. Zāle (36.2 m2)  1 stunda EUR  2.00  bez PVN

1.2. Nodarbību telpa (17.4 M2) 1 stunda  EUR 1.50 bez PVN

2.     Noteikt, ka par telpu nomu ir noslēdzams telpu nomas līgums.

3.     Lēmums stājas spēkā ar 2015.gada 1.jūliju.

 

Izsūtāms:

Finanšu nodaļai

3.§ Par Priekules novada pašvaldības 2014.gada publiskā pārskata apstiprināšanu

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un Ministru kabineta 2010.gada 5.maija noteikumu Nr.413 „Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem” 16.punktu, Atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna,  Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 

Apstiprināt Priekules novada pašvaldības 2014.gada publisko pārskatu.

 

Pielikumā: Priekules novada pašvaldības 2014.gada publiskais pārskats uz 69 lp. 

4.§ Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības 2014.gada 30.decembra lēmumā „Par patapinājuma līguma slēgšanu 2015.gadā automašīnas bezatlīdzības lietošanai un limitiem Priekules novada pašvaldības jautājumu risināšanai” (protokols Nr.23, 5.§)

 Atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna,  Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Izdarīt Priekules novada pašvaldības 2014.gada 30.decembra lēmumā „Par patapinājuma līguma slēgšanu  2015.gadā automašīnas bezatlīdzības lietošanai un limitiem Priekules novada pašvaldības jautājumu risināšanai” (protokols Nr.23, 5.§)  šādus grozījumus:

1. Noteikt no 2015.gada 1.jūlija līdz 2015.gada 31.decembrim degvielas iegādei limitu mēnesī Priekules novada pašvaldības funkciju realizēšanai un atļaut slēgt patapinājuma līgumu ar sekojošu Priekules novada pašvaldības darbiniekiem :

 

1)     Ineta Butāne, Būvvaldes vadītāja.                                    100,- EUR mēn.

  

2)     Guntars Ļaudāms, Būvinspektors.                                     60,- EUR mēn.

         

3)     Una Ržepicka, Projektu koordinatore.                               40,- EUR mēn.

 

5.§ Par grozījumiem Priekules novada domes 2014.gada 30.decembra lēmumā „Par limitiem 2015.gadā Priekules novada pašvaldības darbiniekiem mobilo telefonu lietošanai darba pienākumu veikšanai” (protokols Nr.23, 3.§)

 Atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna,  Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Izdarīt Priekules novada domes 2014.gada 30.decembra lēmumā „Par limitiem 2015.gadā Priekules novada pašvaldības darbiniekiem mobilo telefonu lietošanai darba pienākumu veikšanai” (protokols Nr.23, 3.§) šādus grozījumus:

1. Noteikt ar 2015.gada 1.jūliju sekojošiem Priekules novada pašvaldībasdarbiniekiem šādu mēneša limitu mobilo telefona lietošanai:

 

1) Jānim Gūtšmitam, Virgas pagasta ūdenssaimniecības uzraugam.

             Telefona Nr.,jauns;                                                                    7 EUR,-

 

2) Unai Ržepickai, Projektu koordinatorei.

             Telefona Nr.,jauns;                                                                    15 EUR,-

6.§ Par atbalsta sniegšanu Liepājas rajona sporta skolas futbola grupai

 Priekules novada pašvaldībā 2015. gada 9. jūnijā saņemts iesniegums no Liepājas rajona sporta skolas futbola grupas trenera Kaspara Dzintara –Biedrības ‘’’FK Bandava’’ vadītāja, par pašvaldības atbalsta saņemšanu sports kolas audzēkņu dalībai starptautiskā turnīrā ‘’Cup Denmark 2015’’, kurš norisinās 2015. gada 23.-26. jūlijam Kopenhāgenā, Dānijā.

Atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Inese Kuduma, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna,  Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.     Atbalstīt ar 500 Eur –Liepājas rajona sporta skolas futbola grupas audzēkņu dalību starptautiskā turnīrā ‘’Cup Denmark 2015’’ (transporta izdevumu segšanai sportistu nokļūšanai sacensību vietā, ceļu maksai un pārbraucienam pār tiltu maksai.)

2.     Naudu piešķirt no Priekules novada pašvaldības  sporta skolas  budžeta 2015. gadam. 

7.§ Par atbalsta sniegšanu M.R.

 Priekules novada pašvaldībā 2015. gada 12. maijā saņemts iesniegums no M. R. , par pašvaldības atbalsta saņemšanu, dalībai starptautiskās pasaules reitinga šautriņu mešanas sacensībās ‘’Belgum Open 2015’’, ‘’Antwerp Open 2015’’, ‘’Swedish Open 2015’’.

 

Atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna,  Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            Pamatojoties uz Priekules novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.2 31.01.2013. ‘’Par atbalsta sniegšanu izglītības, mūzikas, mākslas un sporta sasniegumu veicināšanai Priekules novadā’’ (6.2. līdz 711.44 EUR,- gadā vienai personai, ja tai pēdējā gada laikā bijuši panākumi starptautiskas nozīmes sacensībās, konkursos, olimpiādēs (Pasaules čempionāts, Eiropas Čempionāts, Atklātie (Open) čempionāti, Pasaules Kauss, Eiropas kauss, Starptautiski mūzikas un mākslas konkursi, Starptautiskas olimpiādes u.tml.) – iegūtas no 1. līdz 10.vietai.)), sniegt atbalstu , M.R., 700 EUR apmērā dalībai -‘’Belgum Open 2015’’, ‘’Antwerp Open 2015’’, ‘’Swedish Open 2015’’. 

8.§ Par Priekules novada Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumiem un noteikumiem to saņemšanai

 Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punktu un 41.panta pirmās daļas 2.punktu, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna,  Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 

            Apstiprināt  noteikumus, kas nosaka pakalpojuma veidus, to apmaksas apmērus, maksāšanas kārtību un atvieglojumus Priekules novada dzimtsarakstu nodaļā.

 

Pielikumā : ‘’Priekules novada Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumi un noteikumi to saņemšanai’’ uz 3 lp.

9.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no M. S. (M. S.) par nekustamo īpašumu PILENIEKI, Gramzdas pagastā, Priekules novadā

 1.     Nekustamais īpašums PILENIEKI, Gramzdas pagastā, Priekules novadā (kadastra Nr.) pieder M. S., personas kods [:], adrese[:], Gramzdas pagasts, Priekules novads, LV 3486.

Nekustamais īpašums ir dzīvojamā māja, kuras platība ir 101,80 m2.

 

2.     Ar Gramzdas pagasta TDP 20.sasaukuma 12.sesijas 13.12.1991. lēmumu M.S. lietošanā piešķirti 12,3 ha zemes „Pilenieki”, Gramzdas pagastā (kad.nr. ).

21.05.2007. Gramzdas pagasta padome pieņēmusi lēmumu Nr.7, ar kuru M.S. izbeigtas zemes lietošanas tiesības.

01.08.2007. starp M.S. un Gramzdas pagasta padomi noslēgts zemes nomas līgums Nr.10 par zemes gabala „Pilenieki”, Gramzdas pagastā (kad.nr. ) nomu 12,3 ha platībā.

 

3.     Par laika periodu pirms 2001.gada līdz 25.06.2015. par nekustamo īpašumu nav veikti nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi pilnā apmērā, līdz ar to ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds.

 

4.     02.03.2015. tika sagatavots „Maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli 2015.gadam Nr.15-4776 un nosūtīts M.S. uz viņa deklarēto dzīvesvietu [adrese], Gramzdas pagastā, Priekules novadā, LV 3487.

Maksāšanas paziņojums nav apstrīdēts.

 

5.     28.05.2015. nekustamā īpašuma nodokļa parāds par ēku īpašumu PILENIEKI, Gramzdas pagastā, Priekules novadā ir sekojošs:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 25,61;

nokavējuma nauda līdz 25.06.2015. –           EUR 9,80;

KOPĀ                                                             EUR 35,41;

 

un parāds par zemes īpašumu PILENIEKI, Gramzdas pagastā, Priekules novadā:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 898,62;

nokavējuma nauda līdz 25.06.2015. –           EUR 712,33;

KOPĀ                                                             EUR 1610,95.

 

6.     Pēdējais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums par nekustamo īpašumu PILENIEKI, Gramzdas pagastā, Priekules novadā LVL 1,59 (t.i. EUR 1,12) apmērā saņemts 15.10.2010..

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu un Priekules novada pašvaldības domes Finanšu komitejas 18.06.2015. lēmumu, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna,  Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no M. S. (M. S.), personas kods [:], adrese [:], Gramzdas pagasts, Priekules novads, LV 3487 nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu PILENIEKI, Gramzdas pagastā, Priekules novadā par laiku pirms 2001.gada līdz 25.06.2015., sekojoši:

 

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 924,23;

nokavējuma nauda līdz 28.05.2015. –           EUR 722,13;

KOPĀ                                                            EUR 1646,36

(Viens tūkstotis seši simti četrdesmit seši euro, 36 centi).

 

 1. Piedzītās naudas summas ieskaitīt piedzinēja – Priekules novada pašvaldības,               reģ.Nr. 90000031601, A/S „SWEDBANK” kontā Nr. LV30 HABA 0551 0185 98451.

 

 1. Brīdinām, ka, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 361.pantu, šis lēmums labprātīgi izpildāms līdz 2015.gada 14.augustam.

 

 1. Ja šis lēmums nebūs izpildīts labprātīgi, 2015.gada 17.augustā tiks uzsākta lēmuma piespiedu izpilde.

 

 1. Lēmuma piespiedu izpilde tiks nodota zvērinātam tiesu izpildītājam.

 

 1. Piedziņa tiks vērsta uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.

Piespiedu izpilde tiks veikta uz nodokļa parādnieka rēķina.

 

 1. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums nosūtāms:

1 eks. M. S., [adrese], Gramzdas pagasts, Priekules novads, LV 3487;

1 eks. Priekules novada pašvaldības juristei

1 eks. Priekules novada pašvaldības Finanšu nodaļai;

1 eks. Gramzdas pagasta pārvaldei.

 

10.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no J. R. par nekustamo īpašumu SAULES, Priekules pagastā, Priekules novadā

 1. Nekustamais īpašums SAULES, Priekules pagastā, Priekules novadā (kadastra Nr.) pieder J.R. (J. R.), personas kods [:], deklarētā dzīvesvietas adrese [:], Siguldas novads, LV 2150.

Tas 15.11.2001. reģistrēts Liepājas tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Priekules pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000042027.

Nekustamais īpašums sastāv no zemesgabala 50,45 ha platībā.

 

2. Par laika periodu 01.01.2012. – 25.06.2015. par nekustamo īpašumu nav veikti nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi pilnā apmērā, līdz ar to ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds.

 

3. 25.06.2015. nekustamā īpašuma nodokļa parāds par nekustamo īpašumu SAULES, Priekules pagastā, Priekules novadā (personīgā konta Nr. NINO sistēmā 11312) ir sekojošs:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 673,22;

nokavējuma nauda līdz 25.06.2015. –           EUR 182,17;

KOPĀ                                                             EUR 855,39.

 

4. Pēdējais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums par nekustamo īpašumu SAULES, Priekules pagastā, Priekules novadā EUR 65,60 apmērā saņemts 03.02.2015..

 

5. 9.01.2015. tika sagatavots „Maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli 2015.gadam Nr.15-1573 un nosūtīts J.R. uz viņa deklarēto dzīvesvietas adresi [:] Siguldas novads, LV 2150.

Maksāšanas paziņojums nav apstrīdēts. Līdz pat 25.06.2015. J.R.nav paziņojis, ka nebūtu saņēmis nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu.

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu un Priekules novada pašvaldības domes Finanšu komitejas 18.06.2015. lēmumu, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna,  Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no J.R. (J. R.), personas kods [:], nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu SAULES (kad.Nr. …), Priekules pagastā, Priekules novadā par laiku 01.01.2012. – 25.06.2015., sekojoši:

 

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 673,22;

nokavējuma nauda līdz 25.06.2015. –           EUR 182,17;

KOPĀ                                                            EUR 855,39

(Astoņi simti piecdesmit pieci euro, 39 centi).

 

2. Piedzītās naudas summas ieskaitīt piedzinēja – Priekules novada pašvaldības, reģ.Nr.  90000031601, A/S „SWEDBANK” kontā Nr. LV30 HABA 0551 0185 98451.

 

3. Brīdinām, ka, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 361.pantu, šis lēmums labprātīgi izpildāms līdz 2015.gada 14.augustam.

 

4. Ja šis lēmums nebūs izpildīts labprātīgi, 2015.gada 17.augustā tiks uzsākta lēmuma piespiedu izpilde.

 

5. Lēmuma piespiedu izpilde tiks nodota zvērinātam tiesu izpildītājam.

 

6. Piedziņa tiks vērsta uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.

Piespiedu izpilde tiks veikta uz nodokļa parādnieka rēķina.

 

7. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums nosūtāms:

1 eks. J. R.,[adrese] Siguldas novads, LV 2150;

1 eks. Priekules novada pašvaldības juristei

1 eks. Priekules novada pašvaldības Finanšu nodaļai.

 

11.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no L. E. par nekustamo īpašumu TILGAĻI, Kalētu pagastā, Priekules novadā

 1. Nekustamais īpašums TILGAĻI, Kalētu pagastā, Priekules novadā (kadastra Nr.) pieder L. E., personas kods [:], deklarētā dzīvesvietas adrese [:] Grobiņas novads, LV 3430.

Ar 01.07.1993. Kalētu pagasta Tautas deputātu padomes 20.sasaukuma 16.sesijas lēmumu L.E. piešķirtas zemes lietošanas tiesības.

20.03.1997. Kalētu pagasta zemes komisija sniegusi atzinumu par īpašuma tiesību atjaunošanu L. E.

Nekustamais īpašums sastāv no diviem zemes gabaliem 17,1 ha kopplatībā.

 

2. Par laika periodu 01.01.2011. – 25.06.2015. par nekustamo īpašumu nav veikti nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi pilnā apmērā, līdz ar to ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds.

 

3. 25.06.2015. nekustamā īpašuma nodokļa parāds par nekustamo īpašumu TILGAĻI, Kalētu pagastā, Priekules novadā (personīgā konta Nr. NINO sistēmā 7432) ir sekojošs:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 551,35;

nokavējuma nauda līdz 25.06.2015. –           EUR 223,99;

KOPĀ                                                             EUR 775,34.

 

4. Pēdējais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums par nekustamo īpašumu TILGAĻI, Kalētu pagastā no L.E. EUR 71,88 apmērā saņemts 04.11.2014.

 

5. 08.02.2015. tika sagatavots „Maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli 2015.gadam Nr.15-4437 un nosūtīts L.E. uz viņas deklarēto dzīvesvietas adresi [:] Grobiņas novads, LV 3430.

Maksāšanas paziņojums nav apstrīdēts.

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu un Priekules novada pašvaldības domes Finanšu komitejas 18.06.2015. lēmumu, Atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna,  Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no L. E. (L. E.), personas kods [:], deklarētā dzīvesvietas adrese [:], Grobiņas novads, LV 3430, nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu TILGAĻI, Kalētu pagastā, Priekules novadā (kad.nr. 6464 001 0083) par laiku 01.01.2011. – 25.06.2015., sekojoši:

 

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 551,35;

nokavējuma nauda līdz 25.06.2015. –           EUR 223,99;

KOPĀ                                                            EUR 775,34

(Septiņi simti septiņdesmit pieci euro, 34 centi).

 

2. Piedzītās naudas summas ieskaitīt piedzinēja – Priekules novada pašvaldības,               reģ.Nr. 90000031601, A/S „SWEDBANK” kontā Nr. LV30 HABA 0551 0185 98451.

 

3. Brīdinām, ka, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 361.pantu, šis lēmums labprātīgi izpildāms līdz 2015.gada 14.augustam.

 

4. Ja šis lēmums nebūs izpildīts labprātīgi, 2015.gada 17.augustā tiks uzsākta lēmuma piespiedu izpilde.

 

5. Lēmuma piespiedu izpilde tiks nodota zvērinātam tiesu izpildītājam.

 

6. Piedziņa tiks vērsta uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.

Piespiedu izpilde tiks veikta uz nodokļa parādnieka rēķina.

 

7. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 1. Lēmums nosūtāms:

1 eks. L. E. [adrese]  Grobiņas novads, LV 3430;

1 eks. Priekules novada pašvaldības juristei

1 eks. Priekules novada pašvaldības Finanšu nodaļai;

1 eks. Kalētu pagasta pārvaldei.

12.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no A. D. par nekustamo īpašumu JAUNĢĒĢERI, Priekules pagastā, Priekules novadā

 1. Nekustamais īpašums JAUNĢĒĢERI, Priekules pagastā, Priekules novadā (kadastra Nr. ) pieder A. D. (A. D.), personas kods [:], deklarētā dzīvesvietas adrese [:], Priekules novads, LV 3434.

Tas 22.03.2005. reģistrēts Liepājas tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Priekules pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000169496.

Nekustamais īpašums sastāv no zemesgabala 27,01 ha platībā.

 

2. Par laika periodu 01.07.2012. – 25.06.2015. par nekustamo īpašumu nav veikti nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi pilnā apmērā, līdz ar to ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds.

 

3. 25.06.2015. nekustamā īpašuma nodokļa parāds par nekustamo īpašumu JAUNĢĒĢERI, Priekules pagastā, Priekules novadā (personīgā konta Nr. NINO sistēmā 11256) ir sekojošs:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 473,45;

nokavējuma nauda līdz 25.06.2015. –           EUR 124,65;

KOPĀ                                                             EUR 598,10.

 

4. Pēdējais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums par nekustamo īpašumu JAUNĢĒĢERI, Priekules pagastā, Priekules novadā LVL 300,00 (t.i. EUR 426,86) apmērā saņemts 28.11.2013..

 

5. 13.04.2015. tika sagatavots „Maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli 2015.gadam Nr.15-5031 un nosūtīts A.D.uz viņa deklarēto dzīvesvietas adresi [:] Priekules novads, LV 3434.

Maksāšanas paziņojums nav apstrīdēts. Līdz pat 25.06.2015. A.D. nav paziņojis, ka nebūtu saņēmis nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu.

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu un Priekules novada pašvaldības domes Finanšu komitejas 18.06.2015. lēmumu, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna,  Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no A. D. (A. D.), personas kods [:], deklarētā dzīvesvietas adrese [:], Priekules novads, LV 3434, nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu JAUNĢĒĢERI (kad.Nr….), Priekules pagastā, Priekules novadā par laiku 01.07.2012. – 25.06.2015., sekojoši:

 

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 473,45;

nokavējuma nauda līdz 25.06.2015. –           EUR 124,65;

KOPĀ                                                            EUR 598,10

(Pieci simti deviņdesmit astoņi euro, 10 centi).

 

2. Piedzītās naudas summas ieskaitīt piedzinēja – Priekules novada pašvaldības, reģ. Nr. 90000031601, A/S „SWEDBANK” kontā Nr. LV30 HABA 0551 0185 98451.

 

3. Brīdinām, ka, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 361.pantu, šis lēmums labprātīgi izpildāms līdz 2015.gada 14.augustam.

 

4. Ja šis lēmums nebūs izpildīts labprātīgi, 2015.gada 17.augustā tiks uzsākta lēmuma piespiedu izpilde.

 

5. Lēmuma piespiedu izpilde tiks nodota zvērinātam tiesu izpildītājam.

 

6. Piedziņa tiks vērsta uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.

Piespiedu izpilde tiks veikta uz nodokļa parādnieka rēķina.

 

7. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums nosūtāms:

1 eks. A. D., adrese[:], Priekules novads, LV 3434;

1 eks. Priekules novada pašvaldības juristei

1 eks. Priekules novada pašvaldības Finanšu nodaļai.

13.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no A. M. par nekustamo īpašumu APŠENIEKI, Kalētu pagastā, Priekules novadā

 1. Nekustamais īpašums APŠENIEKI, Kalētu pagastā, Priekules novadā (kadastra Nr….) pieder A. M., personas kods [:], deklarētā dzīvesvietas adrese [:] Priekules novads, LV 3484.

Tas 11.03.2010. reģistrēts Liepājas tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Kalētu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 69.

Nekustamais īpašums sastāv no diviem zemes gabaliem 31,0 ha platībā un dzīvojamās mājas.

 

2. Par laika periodu 01.10.2011. – 25.06.2015. par nekustamo īpašumu nav veikti nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi pilnā apmērā, līdz ar to ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds.

 

3. 25.06.2015. nekustamā īpašuma nodokļa parāds par zemes īpašumu APŠENIEKI, Kalētu pagastā, Priekules novadā (personīgā konta Nr. NINO sistēmā 14399) ir sekojošs:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 1041,64;

nokavējuma nauda līdz 25.06.2015. –           EUR 315,15;

KOPĀ                                                             EUR 1356,79,

 

un par ēku īpašumu (personīgā konta Nr. NINO sistēmā 14400):

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 51,54;

nokavējuma nauda līdz 25.06.2015. –           EUR 6,04;

KOPĀ                                                             EUR 57,58.

 

4. Pēdējais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums par nekustamo īpašumu APŠENIEKI, Kalētu pagastā no A.M. saņemts 02.10.2013. LVL 50,00 (t.i. EUR 71,14) apmērā.

 

5. 03.02.2015. tika sagatavots „Maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli 2015.gadam Nr.15-3632 un nosūtīts A.M. uz viņas deklarēto dzīvesvietas adresi [:], Priekules novads, LV 3484.

Maksāšanas paziņojums nav apstrīdēts.

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu un Priekules novada pašvaldības domes Finanšu komitejas 18.06.2015. lēmumu, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna,  Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no A. M. (A. M.), personas kods [:], deklarētā dzīvesvietas adrese [:], Priekules novads, LV 3484, nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu APŠENIEKI (kad.nr….) Kalētu pagastā, Priekules novadā par laiku 01.10.2011. – 25.06.2015., sekojoši:

 

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 1093,18;

nokavējuma nauda līdz 25.06.2015. –           EUR 321,19;

KOPĀ                                                            EUR 1414,37

(Viens tūkstotis četri simti četrpadsmit euro, 37 centi).

 

2. Piedzītās naudas summas ieskaitīt piedzinēja – Priekules novada pašvaldības, reģ. Nr. 90000031601, A/S „SWEDBANK” kontā Nr. LV30 HABA 0551 0185 98451.

 

3. Brīdinām, ka, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 361.pantu, šis lēmums labprātīgi izpildāms līdz 2015.gada 14.augustam.

 

4. Ja šis lēmums nebūs izpildīts labprātīgi, 2015.gada 17.augustā tiks uzsākta lēmuma piespiedu izpilde.

 

5. Lēmuma piespiedu izpilde tiks nodota zvērinātam tiesu izpildītājam.

 

6. Piedziņa tiks vērsta uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.

Piespiedu izpilde tiks veikta uz nodokļa parādnieka rēķina.

 

7. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

8. Lēmums nosūtāms:

1 eks. A. M.,[adrese], Priekules novads, LV 3484;

1 eks. Priekules novada pašvaldības juristei

1 eks. Priekules novada pašvaldības Finanšu nodaļai;

1 eks. Kalētu pagasta pārvaldei.

14.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no I. M. par nekustamajiem īpašumiem ĀBOLĪŠI, PIE INTIEM, OZOLLEJAS, GARAŽAS, INTI un NĀKOTNES IELA 11, Kalētu pagastā, Priekules novadā

 1. Daļa no nekustamā īpašuma ĀBOLĪŠI 9,2 ha lielā platībā, Kalētu pagastā, Priekules novadā (kadastra Nr….) laika periodā 05.01.2009. - 30.06.2014. bija iznomāta I.M., personas kods[:], deklarētā dzīvesvietas adrese[:] Priekules novads, LV 3484.

05.01.2009. starp Kalētu pagasta padomi un I.M. tika noslēgts Lauku apvidus zemes nomas tipveida līgums Nr. 325.

Ar 26.06.2014. Priekules novada pašvaldības domes lēmumu (sēdes protokols Nr. 13, 29. §) iepriekš minētais līgums 30.06.2014 tika izbeigts.

 

2. Par laika periodu 01.04.2011. – 30.06.2014. par iznomāto nekustamā īpašuma daļu ĀBOLĪŠI nav veikti nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi pilnā apmērā, līdz ar to ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds.

 

3. 25.06.2015. nekustamā īpašuma nodokļa parāds par nekustamo īpašumu ĀBOLĪŠI, Kalētu pagastā, Priekules novadā (personīgā konta Nr. NINO sistēmā 12279) ir sekojošs:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 316,31;

nokavējuma nauda līdz 25.06.2015. –           EUR 165,64;

KOPĀ                                                             EUR 481,95.

 

4. Pēdējais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums par nekustamo īpašumu ĀBOLĪŠI, Kalētu pagastā no I.M. saņemts 13.01.2014. EUR 30,00 apmērā.

 

5. 15.07.2014. tika sagatavots „Maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli 2014.gadam Nr.14-5423 un nosūtīts I.M. uz viņas deklarēto dzīvesvietas adresi[:], Priekules novads, LV 3484.

Maksāšanas paziņojums nav apstrīdēts.

 

6. Nekustamais īpašums PIE INTIEM, Kalētu pagastā, Priekules novadā (kadastra Nr…, zemes vienības kadastra apzīmējums …..) laika periodā 01.06.2011. – 30.06.2014. bija iznomāts I. M., personas kods [:], deklarētā dzīvesvietas adrese [:], Priekules novads, LV 3484.        

Nekustamais īpašums sastāvēja no zemesgabala 1,5 ha platībā.

01.06.2011. starp Priekules novada domi un I.M. noslēgts Zemes nomas līgums Nr. 3-36/25/2011.

Ar 26.06.2014. Priekules novada pašvaldības domes lēmumu (sēdes protokols Nr. 13, 29. §) iepriekš minētais līgums no 30.06.2014. tika izbeigts.

 

1.     Par laika periodu 01.01.2010. – 30.06.2014. par nekustamo īpašumu nav veikti nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi pilnā apmērā, līdz ar to ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds.

 

2.     25.06.2015. nekustamā īpašuma nodokļa parāds par nekustamo īpašumu PIE INTIEM, Kalētu pagastā, Priekules novadā (personīgā konta Nr. NINO sistēmā 12804) ir sekojošs:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 66,70;

nokavējuma nauda līdz 25.06.2015. –           EUR 34,58;

KOPĀ                                                             EUR 101,28.

 

3.     Par nekustamo īpašumu PIE INTIEM, Kalētu pagastā no I.M. līdz 25.06.2015. nav saņemts neviens nekustamā īpašuma nodokļa maksājums.

 

4.     15.07.2014. tika sagatavots „Maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli 2014.gadam Nr.14-5424 un nosūtīts I.M. uz viņas deklarēto dzīvesvietas adresi [:], Priekules novads, LV 3484.

Maksāšanas paziņojums nav apstrīdēts.

5.               Nekustamais īpašums OZOLLEJAS, Kalētu pagastā (kadastra Nr. …) atrodas I. M., personas kods[:], tiesiskajā valdījumā. Par to 05.12.2011. starp VAS “Latvijas Hipotēku un zemes banka” un I.M. noslēgts “Zemes izpirkuma līgums Nr. 34/P-9407”.

Nekustamais īpašums sastāv no zemesgabala 1,74 ha platībā.

 

6.               Par laika periodu 01.01.2010. – 25.06.2015. par nekustamo īpašumu nav veikti nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi pilnā apmērā, līdz ar to ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds.

 

7.     25.06.2015. nekustamā īpašuma nodokļa parāds par nekustamo īpašumu OZOLLEJAS, Kalētu pagastā, Priekules novadā (personīgā konta Nr. NINO sistēmā 12807) ir sekojošs:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 95,58;

nokavējuma nauda līdz 25.06.2015. –           EUR 40,45;

KOPĀ                                                             EUR 136,03.

 

8.     Par nekustamo īpašumu OZOLLEJAS, Kalētu pagastā no I.M. līdz 25.06.2015. nav saņemts neviens nekustamā īpašuma nodokļa maksājums.

 

9.     04.02.2015. tika sagatavots „Maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli 2015.gadam Nr.15-4195 un nosūtīts I.M. uz viņas deklarēto dzīvesvietas adresi [:], Priekules novads, LV 3484.

Maksāšanas paziņojums nav apstrīdēts.

 

10.            Nekustamajā īpašumā GARAŽAS, Kalētu pagastā (kadastra Nr….) I. M. pieder 8/312 daļas. Tas 02.03.2006. reģistrēts Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Kalētu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000198206.

Nekustamais īpašums sastāv no zemesgabala 0,243 ha platībā, uz kura atrodas nedzīvojamā ēka- autogaražas.

 

11.            Par laika periodu 01.01.2008. – 25.06.2015. par nekustamo īpašumu nav veikti nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi pilnā apmērā, līdz ar to ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds.

 

12.  25.06.2015. nekustamā īpašuma nodokļa parāds par nekustamo īpašumu GARAŽAS, Kalētu pagastā, Priekules novadā (personīgā konta Nr. NINO sistēmā 8425) ir sekojošs:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 0,49;

nokavējuma nauda līdz 25.06.2015. –           EUR 0,17;

KOPĀ                                                             EUR 0,66.

 

13.  Par nekustamo īpašumu GARAŽAS, Kalētu pagastā no I.M. līdz 25.06.2015. nav saņemts neviens nekustamā īpašuma nodokļa maksājums.

 

14.  04.02.2015. tika sagatavots „Maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli 2015.gadam Nr.15-4195 un nosūtīts I.M. uz viņas deklarēto dzīvesvietas adresi[:], Priekules novads, LV 3484.

Maksāšanas paziņojums nav apstrīdēts.

 

15.            Nekustamais īpašums INTI, Kalētu pagastā (kadastra Nr….) pieder I. M., personas kods [:].

Tas 14.01.2011. reģistrēts Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Kalētu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000486094.

Nekustamais īpašums sastāv no četriem zemesgabaliem ar kopējo platību 4,34 ha.

 

16.            Par laika periodu 01.01.2012. – 25.06.2015. par nekustamo īpašumu nav veikti nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi pilnā apmērā, līdz ar to ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds.

 

17.  25.06.2015. nekustamā īpašuma nodokļa parāds par nekustamo īpašumu INTI, Kalētu pagastā, Priekules novadā (personīgā konta Nr. NINO sistēmā 8617) ir sekojošs:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 189,52;

nokavējuma nauda līdz 25.06.2015. –           EUR 70,96;

KOPĀ                                                             EUR 260,48.

 

18.  Pēdējais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums par nekustamo īpašumu INTI, Kalētu pagastā no I.Milaites saņemts 04.08.2008. LVL 32,59 (t.i. EUR 46,37) apmērā.

 

19.  04.02.2015. tika sagatavots „Maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli 2015.gadam Nr.15-4195 un nosūtīts I.M. uz viņas deklarēto dzīvesvietas adresi [:], Priekules novads, LV 3484.

Maksāšanas paziņojums nav apstrīdēts.

 

20.            Nekustamais īpašums NĀKOTNES IELA 11, Kalētu pagastā (kadastra Nr…..) pieder I. M., personas kods[:].

Tas 11.06.2007. reģistrēts Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Kalētu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000364004.

Nekustamais īpašums sastāv no zemesgabala 1,22 ha platībā, uz kura atrodas dzīvojamā māja un palīgēka.

 

21.            Par laika periodu 01.01.2009. – 25.06.2015. par nekustamo īpašumu nav veikti nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi pilnā apmērā, līdz ar to ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds.

 

22.  25.06.2015. nekustamā īpašuma nodokļa parāds par zemes īpašumu NĀKOTNES IELA 11, Kalētu pagastā, Priekules novadā (personīgā konta Nr. NINO sistēmā 8478) ir sekojošs:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 90,44;

nokavējuma nauda līdz 25.06.2015. –           EUR 45,22;

KOPĀ                                                             EUR 135,66,

un par ēku īpašumu NĀKOTNES IELA 11, Kalētu pagastā, Priekules novadā (personīgā konta Nr. NINO sistēmā 16034):

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 65,02;

nokavējuma nauda līdz 25.06.2015. –           EUR 27,18;

KOPĀ                                                             EUR 92,20.

23.  Pēdējais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums par nekustamo īpašumu NĀKOTNES IELA 11, Kalētu pagastā no I.M. saņemts 04.08.2008. LVL 4,95 (t.i. EUR 7,04) apmērā.

24.  04.02.2015. tika sagatavots „Maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli 2015.gadam Nr.15-4195 un nosūtīts I.M. uz viņas deklarēto dzīvesvietas adresi [adrese], Priekules novads, LV 3484.

Maksāšanas paziņojums nav apstrīdēts.

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu un Priekules novada pašvaldības domes Finanšu komitejas 18.06.2015. lēmumu, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna,  Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no I. M. (I.M.), personas kods[:], nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamajiem īpašumiem ĀBOLĪŠI (kadastra Nr….), PIE INTIEM ((kadastra Nr…., zemes vienības kadastra apzīmējums ..), OZOLLEJAS (kadastra Nr…), GARAŽAS (kadastra Nr), INTI (kadastra Nr. 6464) un NĀKOTNES IELA 11 (kadastra Nr. …) Kalētu pagastā, Priekules novadā par laiku 01.01.2008. – 25.06.2015., sekojoši:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 824,06;

nokavējuma nauda līdz 25.06.2015. –           EUR 384,20;

KOPĀ                                                            EUR 1208,26

(Viens tūkstotis divi simti astoņi euro, 26 centi).

 

 1. Piedzītās naudas summas ieskaitīt piedzinēja – Priekules novada pašvaldības,               reģ.Nr. 90000031601, A/S „SWEDBANK” kontā Nr. LV30 HABA 0551 0185 98451.

 

 1. Brīdinām, ka, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 361.pantu, šis lēmums labprātīgi izpildāms līdz 2015.gada 14.augustam.

 

 1. Ja šis lēmums nebūs izpildīts labprātīgi, 2015.gada 17.augustā tiks uzsākta lēmuma piespiedu izpilde.

 

 1. Lēmuma piespiedu izpilde tiks nodota zvērinātam tiesu izpildītājam.

 

 1. Piedziņa tiks vērsta uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.

Piespiedu izpilde tiks veikta uz nodokļa parādnieka rēķina.

 

 1. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums nosūtāms:

1 eks. I. M.,[adrese], Priekules novadā, LV 3484;

1 eks. Priekules novada pašvaldības juristei

1 eks. Priekules novada pašvaldības Finanšu nodaļai;

1 eks. Kalētu pagasta pārvaldei.

15.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no A. B. par nekustamajiem īpašumiem EGLĪŠI, VECCIEMI un JAUNCIEMI, Virgas pagastā, Priekules novadā

 1. Nekustamais īpašums EGLĪŠI, Virgas pagastā, Priekules novadā (kadastra Nr. ….) 09.02.2006. – 28.12.2010. piederēja A. B. (iepriekš P.), personas kods [:], deklarētā dzīvesvietas adrese [:], Rucavas novads, LV 3477.

Tas 09.02.2006. reģistrēts Liepājas tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Virgas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 49.

Nekustamais īpašums sastāv no zemesgabala 19,8 ha platībā.

 

2. Par laika periodu 01.01.2010. – 31.12.2010. par nekustamo īpašumu nav veikti nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi par neapstrādātu lauksaimniecībā izmantojamu zemi, līdz ar to ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds.

 

3. 25.06.2015. nekustamā īpašuma nodokļa parāds par nekustamo īpašumu EGLĪŠI, Virgas pagastā, Priekules novadā (personīgā konta Nr. NINO sistēmā 10106) ir sekojošs:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 57,50;

nokavējuma nauda līdz 25.06.2015. –           EUR 41,51;

KOPĀ                                                             EUR 99,01.

 

4. Pēdējais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums par nekustamo īpašumu EGLĪŠI, Virgas pagastā, Priekules novadā LVL 120,34 (t.i. EUR 171,23) apmērā saņemts 12.04.2010..

 

5. 20.01.2011. tika sagatavots „Maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli 2010.gadam Nr.11-110 un nosūtīts A.B. uz deklarēto dzīvesvietas adresi [:], Rucavas novads, LV 3477.

Maksāšanas paziņojums nav apstrīdēts. Līdz pat 25.06.2015. A.B. nav paziņojis, ka nebūtu saņēmis nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu.

 

6. Nekustamais īpašums VECCIEMI, Virgas pagastā, Priekules novadā (kadastra Nr….) pieder A. B. (iepriekš P.), personas kods [:].

Tas 11.12.2008. reģistrēts Liepājas tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Virgas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000449862.

Nekustamais īpašums sastāv no zemesgabala 15,38 ha platībā.

 

7. Par laika periodu 01.01.2011. – 25.06.2015. par nekustamo īpašumu nav veikti nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi pilnā apmērā, līdz ar to ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds.

 

8. 25.06.2015. nekustamā īpašuma nodokļa parāds par nekustamo īpašumu VECCIEMI, Virgas pagastā, Priekules novadā (personīgā konta Nr. NINO sistēmā 10233) ir sekojošs:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 291,80;

nokavējuma nauda līdz 25.06.2015. –           EUR 160,12;

KOPĀ                                                             EUR 451,92.

 

9. Par nekustamo īpašumu VECCIEMI, Virgas pagastā, Priekules novadā līdz 25.06.2015. nav saņemts neviens nekustamā īpašuma nodokļa maksājums.

 

10. 29.01.2015. tika sagatavots „Maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli 2015.gadam Nr.15-1150 un nosūtīts A.B. uz deklarēto dzīvesvietas adresi[:], Rucavas novads, LV 3477.

Maksāšanas paziņojums nav apstrīdēts. Līdz pat 25.06.2015. A.B. nav paziņojis, ka nebūtu saņēmis nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu.

 

11. Nekustamais īpašums JAUNCIEMI, Virgas pagastā, Priekules novadā (kadastra Nr….)pieder A. B. (iepriekš [:]), personas kods [:].

Tas 19.04.2010. reģistrēts Liepājas tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Virgas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000166746.

Nekustamais īpašums sastāv no zemesgabala 2,79 ha platībā, uz kura atrodas dzīvojamā māja.

 

12. Par laika periodu 01.01.2011. – 25.06.2015. par nekustamo īpašumu nav veikti nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi pilnā apmērā, līdz ar to ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds.

 

13. 25.06.2015. nekustamā īpašuma nodokļa parāds par ēku īpašumu JAUNCIEMI, Virgas pagastā, Priekules novadā (personīgā konta Nr. NINO sistēmā 16356) ir sekojošs:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 14,79;

nokavējuma nauda līdz 25.06.2015. –           EUR 5,66;

KOPĀ                                                             EUR 20,45,

 

un par zemes īpašumu JAUNCIEMI, Virgas pagastā, Priekules novadā (personīgā konta Nr. NINO sistēmā 10057) sekojošs:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 144,93;

nokavējuma nauda līdz 25.06.2015. –           EUR 49,21;

KOPĀ                                                             EUR 194,14.

 

14. Pēdējais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums par nekustamo īpašumu JAUNCIEMI, Virgas pagastā, Priekules novadā no A.B. saņemts 12.04.2010. LVL 10,58 (t.i. EUR 15,05) apmērā.

 

15. 29.01.2015. tika sagatavots „Maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli 2015.gadam Nr.15-1146 un nosūtīts A.B. uz deklarēto dzīvesvietas adresi [:], Rucavas novads, LV 3477.

16. Maksāšanas paziņojums nav apstrīdēts. Līdz pat 25.06.2015. A.B. nav paziņojis, ka nebūtu saņēmis nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu.

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu un Priekules novada pašvaldības domes Finanšu komitejas 18.06.2015. lēmumu, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna,  Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no A. B. (A. B.), personas kods [:], deklarētā dzīvesvietas adrese [adrese], Rucavas novads, LV 3477, nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamajiem īpašumiem EGLĪŠI (kadastra Nr. …), VECCIEMI (kadastra Nr….) un JAUNCIEMI (kadastra Nr….), Virgas pagastā, Priekules novadā par laiku 01.01.2010. – 25.06.2015., sekojoši:

 

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 509,02;

nokavējuma nauda līdz 25.06.2015. –           EUR 256,50;

KOPĀ                                                            EUR 765,52

(Septiņi simti sešdesmit pieci euro, 52 centi).

 

 1. Piedzītās naudas summas ieskaitīt piedzinēja – Priekules novada pašvaldības,               reģ.Nr. 90000031601, A/S „SWEDBANK” kontā Nr. LV30 HABA 0551 0185 98451.

 

 1. Brīdinām, ka, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 361.pantu, šis lēmums labprātīgi izpildāms līdz 2015.gada 14.augustam.

 

 1. Ja šis lēmums nebūs izpildīts labprātīgi, 2015.gada 17.augustā tiks uzsākta lēmuma piespiedu izpilde.

 

 1. Lēmuma piespiedu izpilde tiks nodota zvērinātam tiesu izpildītājam.

 

 1. Piedziņa tiks vērsta uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.

Piespiedu izpilde tiks veikta uz nodokļa parādnieka rēķina.

 

 1. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums nosūtāms:

1 eks. A. B., [adrese], Rucavas novads, LV 3477;

1 eks. Priekules novada pašvaldības juristei

1 eks. Priekules novada pašvaldības Finanšu nodaļai;

1 eks. Virgas pagasta pārvaldei.

16.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no K. K. par nekustamajiem īpašumiem KALNI un KALNA LAGZDIŅAS, Priekules pagastā, Priekules novadā

 1. Nekustamais īpašums KALNI, Priekules pagastā, Priekules novadā (kadastra Nr. …) pieder K. K., personas kods[:], deklarētā dzīvesvietas adrese [:] Priekules novads, LV 3434.

Tas 22.01.2009. reģistrēts Liepājas tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Priekules pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000446620.

Nekustamais īpašums sastāv no zemesgabala 20,9 ha platībā, dzīvojamās mājas un palīgēkas.

 

2. Par laika periodu 01.07.2011. – 25.06.2015. par nekustamo īpašumu nav veikti nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi pilnā apmērā, līdz ar to ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds.

 

3. 25.06.2015. nekustamā īpašuma nodokļa parāds par ēku īpašumu KALNI, Priekules pagastā, Priekules novadā (personīgā konta Nr. NINO sistēmā 15058) ir sekojošs:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 11,80;

nokavējuma nauda līdz 25.06.2015. –           EUR 1,81;

KOPĀ                                                             EUR 13,61,

 

un par zemes īpašumu (personīgā konta Nr. NINO sistēmā 11243):

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 873,45;

nokavējuma nauda līdz 25.06.2015. –           EUR 283,23;

KOPĀ                                                             EUR 1156,68.

 

4. Pēdējais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums par nekustamo īpašumu KALNI, Priekules pagastā, Priekules novadā EUR 60,00 apmērā saņemts 26.05.2014..

 

5. 29.01.2015. tika sagatavots „Maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli 2015.gadam Nr.15-1178 un nosūtīts K.K. uz tā brīža deklarēto dzīvesvietas adresi [:], Vaiņodes novads, LV 3435.

Maksāšanas paziņojums nav apstrīdēts. Līdz pat 25.06.2015. K.K. nav paziņojis, ka nebūtu saņēmis nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu.

 

6. Nekustamais īpašums KALNA LAGZDIŅAS, Priekules pagastā, Priekules novadā (kadastra Nr. 6482 007 0029) pieder Kasparam Kaulinam, personas kods[:], deklarētā dzīvesvietas adrese[:]riekules pagasts, Priekules novads, LV 3434.

Tas 22.01.2009. reģistrēts Liepājas tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Priekules pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 248.

Nekustamais īpašums sastāv no zemesgabala 4,4 ha platībā.

 

7. Par laika periodu 01.07.2013. – 25.06.2015. par nekustamo īpašumu nav veikti nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi pilnā apmērā, līdz ar to ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds.

 

8. 25.06.2015. nekustamā īpašuma nodokļa parāds par nekustamo īpašumu KALNA LAGZDIŅAS, Priekules pagastā, Priekules novadā (personīgā konta Nr. NINO sistēmā 11244) ir sekojošs:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 46,37;

nokavējuma nauda līdz 25.06.2015. –           EUR 6,78;

KOPĀ                                                             EUR 53,15.

 

9. Pēdējais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums par nekustamo īpašumu KALNA LAGZDIŅAS, Priekules pagastā, Priekules novadā LVL 43,03 ( t.i. EUR 61,23) apmērā saņemts 15.10.2013..

 

10. 29.01.2015. tika sagatavots „Maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli 2015.gadam Nr.15-1172 un nosūtīts K.Kaulinam uz tā brīža deklarēto dzīvesvietas adresi Brīvības iela 6-9, Vaiņode, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads, LV 3435.

Maksāšanas paziņojums nav apstrīdēts. Līdz pat 25.06.2015. K.Kaulins nav paziņojis, ka nebūtu saņēmis nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu.

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu un Priekules novada pašvaldības domes Finanšu komitejas 18.06.2015. lēmumu, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna,  Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no K. K. (K. K.), personas kods[:], deklarētā dzīvesvietas adrese [adrese], Priekules novads, LV 3434, nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamajiem īpašumiem KALNI (kad.apz. …) un KALNA LAGZDIŅAS (kad.apz….), Priekules pagastā, Priekules novadā par laiku 01.07.2011. – 25.06.2015., sekojoši:

 

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 931,62;

nokavējuma nauda līdz 25.06.2015. –           EUR 291,82;

KOPĀ                                                            EUR 1223,44

(Viens tūkstotis divi simti divdesmit trīs euro, 44 centi).

 

2. Piedzītās naudas summas ieskaitīt piedzinēja – Priekules novada pašvaldības, reģ. Nr. 90000031601, A/S „SWEDBANK” kontā Nr. LV30 HABA 0551 0185 98451.

 

3. Brīdinām, ka, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 361.pantu, šis lēmums labprātīgi izpildāms līdz 2015.gada 14.augustam.

 

4. Ja šis lēmums nebūs izpildīts labprātīgi, 2015.gada 17.augustā tiks uzsākta lēmuma piespiedu izpilde.

 

5. Lēmuma piespiedu izpilde tiks nodota zvērinātam tiesu izpildītājam.

 

6. Piedziņa tiks vērsta uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.

Piespiedu izpilde tiks veikta uz nodokļa parādnieka rēķina.

 

7. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

8. Lēmums nosūtāms:

1 eks. K. K.,[adrese], Priekules novads, LV 3434;

1 eks. Priekules novada pašvaldības juristei ;

1 eks. Priekules novada pašvaldības Finanšu nodaļai.

17.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no I. M. par nekustamo īpašumu CĒRPIŅI, Kalētu pagastā, Priekules novadā

 1. Nekustamais īpašums CĒRPIŅI, Kalētu pagastā, Priekules novadā (kadastra Nr….) pieder I. M., personas kods [:], deklarētā dzīvesvietas adrese [:], Liepāja, LV 3402.

Tas 17.12.2009. reģistrēts Liepājas tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Kalētu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000156042.

Nekustamais īpašums sastāv no zemesgabala 9,8 ha platībā un dzīvojamās ēkas.

 

2. Par laika periodu 01.01.2010. – 25.06.2015. par nekustamo īpašumu nav veikti nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi, līdz ar to ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds.

 

3. 25.06.2015. nekustamā īpašuma nodokļa parāds par zemes īpašumu CĒRPIŅI, Kalētu pagastā, Priekules novadā (personīgā konta Nr. NINO sistēmā 12718) ir sekojošs:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 515,26;

nokavējuma nauda līdz 25.06.2015. –           EUR 234,49;

KOPĀ                                                             EUR 749,75,

 

un par ēku īpašumu (personīgā konta Nr. NINO sistēmā 15960):

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 125,65;

nokavējuma nauda līdz 25.06.2015. –           EUR 54,67;

KOPĀ                                                             EUR 180,32.

 

4. Līdz pat 25.06.2015. par nekustamo īpašumu CĒRPIŅI, Kalētu pagastā no I.M. nav saņemts neviens nekustamā īpašuma nodokļa maksājums.

 

5. 04.02.2015. tika sagatavots „Maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli 2015.gadam Nr.15-4070 un nosūtīts I.M. uz viņas deklarēto dzīvesvietas adresi [:], Liepāja, LV-3402.

Maksāšanas paziņojums nav apstrīdēts.

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu un Priekules novada pašvaldības domes Finanšu komitejas 18.06.2015. lēmumu, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna,  Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no I. M. (I. M.), personas kods [:], deklarētā dzīvesvietas adrese [:], Liepāja, LV-3402, nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu CĒRPIŅI (kad.nr. ..) Kalētu pagastā, Priekules novadā par laiku 01.01.2010. – 25.06.2015., sekojoši:

 

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 640,91;

nokavējuma nauda līdz 25.06.2015. –           EUR 289,16;

KOPĀ                                                            EUR 930,07

(Deviņi simti trīsdesmit euro, 07 centi).

 

2. Piedzītās naudas summas ieskaitīt piedzinēja – Priekules novada pašvaldības,               reģ.Nr. 90000031601, A/S „SWEDBANK” kontā Nr. LV30 HABA 0551 0185 98451.

 

3. Brīdinām, ka, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 361.pantu, šis lēmums labprātīgi izpildāms līdz 2015.gada 14.augustam.

 

4. Ja šis lēmums nebūs izpildīts labprātīgi, 2015.gada 17.augustā tiks uzsākta lēmuma piespiedu izpilde.

 

5. Lēmuma piespiedu izpilde tiks nodota zvērinātam tiesu izpildītājam.

 

6. Piedziņa tiks vērsta uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.

Piespiedu izpilde tiks veikta uz nodokļa parādnieka rēķina.

 

7. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

8. Lēmums nosūtāms:

1 eks. I. M.,[adrese], Liepājā, LV 3402;

1 eks. Priekules novada pašvaldības juristei;

1 eks. Priekules novada pašvaldības Finanšu nodaļai;

1 eks. Kalētu pagasta pārvaldei.

18.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no M. A. par nekustamo īpašumu VĀVERĪTES, Gramzdas pagastā, Priekules novadā

 1. Nekustamais īpašums VĀVERĪTES, Gramzdas pagastā, Priekules novadā (kadastra Nr….) pieder M.A., personas kods [:], “Sila bunči”, Gramzda, Gramzdas pagasts, Priekules novads, LV 3486.

Tas 29.09.2005. reģistrēts Liepājas tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Gramzdas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000181216.

Nekustamais īpašums sastāv no zemesgabala 31,17 ha platībā.

 

2. Par laika periodu 01.10.2009. – 25.06.2015. par nekustamo īpašumu nav veikti nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi pilnā apmērā, līdz ar to ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds.

 

3. 25.06.2015. nekustamā īpašuma nodokļa parāds par nekustamo īpašumu VĀVERĪTES, Gramzdas pagastā, Priekules novadā (personīgā konta Nr. NINO sistēmā 6135) ir sekojošs:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 804,76;

nokavējuma nauda līdz 25.06.2015. –           EUR 365,09;

KOPĀ                                                             EUR 1169,85.

 

4. Pēdējais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums par nekustamo īpašumu VĀVERĪTES, Gramzdas pagastā, Priekules novadā (personīgā konta Nr. NINO sistēmā 6135) LVL 84,19 (t.i. EUR 119,79) apmērā saņemts 12.08.2009..

 

5. 02.03.2015. tika sagatavots „Maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli 2015.gadam Nr.15-4858 un nosūtīts M.A. uz viņas deklarēto dzīvesvietas adresi [:], , Priekules novadā, LV 3486.

Maksāšanas paziņojums nav apstrīdēts.

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu un Priekules novada pašvaldības domes Finanšu komitejas 18.06.2015. lēmumu, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna,  Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no M.A. (M. A.), personas kods [:], deklarētā dzīvesvietas adrese [:], Gramzdas pagasts, Priekules novads, LV 3486, nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu VĀVERĪTES (kad.nr. ..) Gramzdas pagastā, Priekules novadā par laiku 01.10.2009. – 25.06.2015., sekojoši:

 

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 804,76;

nokavējuma nauda līdz 25.06.2015. –           EUR 365,09;

KOPĀ                                                            EUR 1169,85

(Viens tūkstotis viens simts sešdesmit deviņi euro, 85 centi).

 

2. Piedzītās naudas summas ieskaitīt piedzinēja – Priekules novada pašvaldības,               reģ.Nr. 90000031601, A/S „SWEDBANK” kontā Nr. LV30 HABA 0551 0185 98451.

 

3. Brīdinām, ka, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 361.pantu, šis lēmums labprātīgi izpildāms līdz 2015.gada 14.augustam.

 

4. Ja šis lēmums nebūs izpildīts labprātīgi, 2015.gada 17.augustā tiks uzsākta lēmuma piespiedu izpilde.

 

5. Lēmuma piespiedu izpilde tiks nodota zvērinātam tiesu izpildītājam.

 

6. Piedziņa tiks vērsta uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.

Piespiedu izpilde tiks veikta uz nodokļa parādnieka rēķina.

 

7. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

8. Lēmums nosūtāms:

1 eks. M. A.,[adrese], Priekules novads, LV 3486;

1 eks. Priekules novada pašvaldības juristei;

1 eks. Priekules novada pašvaldības Finanšu nodaļai;

1 eks. Gramzdas pagasta pārvaldei.

19.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no M. B. par nekustamo īpašumu MELVAGI, Bunkas pagastā, Priekules novadā

 1. Nekustamais īpašums MELVAGI, Bunkas pagastā, Priekules novadā (kadastra Nr…) pieder M. B., personas kods [:], deklarētā dzīvesvietas adrese [adrese], Priekules novads, LV 3446.

Tas 16.11.2006. reģistrēts Liepājas tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Bunkas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000291442.

Nekustamais īpašums sastāv no zemesgabala 17,08 ha platībā, dzīvojamās ēkas un trīs palīgēkām.

 

2. Par laika periodu 01.10.2009. – 25.06.2015. par nekustamo īpašumu nav veikti nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi pilnā apmērā, līdz ar to ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds.

 

3. 25.06.2015. nekustamā īpašuma nodokļa parāds par ēku īpašumu MELVAGI, Bunkas pagastā, Priekules novadā (personīgā konta Nr. NINO sistēmā 15473) ir sekojošs:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 47,68;

nokavējuma nauda līdz 25.06.2015. –           EUR 18,36;

KOPĀ                                                             EUR 66,04,

 

un par zemes īpašumu (personīgā konta Nr. NINO sistēmā 4692):

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 355,54;

nokavējuma nauda līdz 25.06.2015. –           EUR 176,45;

KOPĀ                                                             EUR 531,99.

 

4. Pēdējais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums par nekustamo īpašumu MELVAGI, Bunkas pagastā, Priekules novadā LVL 56,90 (t.i. EUR 80,96) apmērā saņemts 10.05.2010..

 

5. 29.01.2015. tika sagatavots „Maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli 2015.gadam Nr.15-1534 un nosūtīts M.B. uz viņa norādīto pasta adresi[adrese], Liepājā, LV-3407.

Maksāšanas paziņojums nav apstrīdēts. Līdz pat 25.06.2015. M.B. nav paziņojis, ka nebūtu saņēmis nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu.

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu un Priekules novada pašvaldības domes Finanšu komitejas 18.06.2015. lēmumu, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna,  Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no M. B. (M. B.), personas kods [:], deklarētā dzīvesvietas adrese [adrese], Priekules novads, LV 3446, nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu MELVAGI (kad.nr…) Bunkas pagastā, Priekules novadā par laiku 01.10.2009. – 25.06.2015., sekojoši:

 

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 403,22;

nokavējuma nauda līdz 25.06.2015. –           EUR 194,81;

KOPĀ                                                            EUR 598,03

(Pieci simti deviņdesmit astoņi euro, 03 centi).

 

2. Piedzītās naudas summas ieskaitīt piedzinēja – Priekules novada pašvaldības,               reģ.Nr. 90000031601, A/S „SWEDBANK” kontā Nr. LV30 HABA 0551 0185 98451.

 

3. Brīdinām, ka, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 361.pantu, šis lēmums labprātīgi izpildāms līdz 2015.gada 14.augustam.

 

4. Ja šis lēmums nebūs izpildīts labprātīgi, 2015.gada 17.augustā tiks uzsākta lēmuma piespiedu izpilde.

 

5. Lēmuma piespiedu izpilde tiks nodota zvērinātam tiesu izpildītājam.

 

6. Piedziņa tiks vērsta uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.

Piespiedu izpilde tiks veikta uz nodokļa parādnieka rēķina.

 

7. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

8. Lēmums nosūtāms:

1 eks. M. B.,[adrese], Priekules novads, LV 3446;

1 eks. M. B.,[adrese], LV 3407;

1 eks. Priekules novada pašvaldības juristei

1 eks. Priekules novada pašvaldības Finanšu nodaļai;

1 eks. Bunkas pagasta pārvaldei.

20.§ Par īres maksas parāda dzēšanu A. P.

 Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus un Domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts sekojošais:

 

1.               Starp Priekules novada pašvaldību un A. P., personas kods[:], noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums Nr.8-2/PP/26 par dzīvokļa [adrese], Priekules pagastā īri.

2.               Faktiski īrniece dzīvoklī dzīvoja un dzīvesvietu deklarējusi bija no 27.07.1992.

3.               Par laiku līdz 31.12.2014. īrniecei A.P. izveidojies īres maksas parāds EUR 635,01 (seši simti trīsdesmit pieci euro, 01 cents) apmērā.

4.               Pēc Latvijas Republikas Iedzīvotāju reģistra datiem, A. P. 12.12.2014. mirusi.

5.               Ministru Kabineta 15.12.2009. noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 100.punkts nosaka: „Prasības, kuru piedziņa saskaņā ar tiesību normām ir neiespējama, jo parādnieks ir likvidēts vai miris vai ir pagājis parāda piedziņas iespējamības termiņš, izslēdz no uzskaites un atzīst pārējos izdevumos, kā arī samazina izveidotos uzkrājumus nedrošiem (šaubīgiem) parādiem, atzīstot ieņēmumus no uzkrājumu samazinājuma.”.

6.               Priekules novada pašvaldības domes 2014.gada 28.novembra sēdes lēmumā (protokols Nr.22, 26.§) apstiprināto noteikumu “Priekules novada pašvaldības un tās padotībā esošo iestāžu grāmatvedības uzskaites kārtība” 168.punkts: “Par bezcerīgu (zaudētu) parādu uzskata tādu debitora parādu, kuru nav iespējams atgūt, un to apliecina attiecīgi dokumenti, tiesas izpildītāja atzinums par piedziņas neiespējamību, debitors atzīst par maksātnespējīgu un nav savlaicīgi iesniegts debitora prasījums, debitora – fiziskas personas nāve, izziņa no komercreģistra par to, ka debitors ir izslēgts no komercreģistra, atbilstošas institūcijas vai amatpersonas lēmums par debitora likvidāciju.”

 

Pamatojoties uz likumu „Par grāmatvedību”, likumu „Par budžetu un finanšu vadību”, Ministru Kabineta 15.12.2009. noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 100.punktu, 28.11.2014. noteikumu “Priekules novada pašvaldības un tās padotībā esošo iestāžu grāmatvedības uzskaites kārtība”  168. punktu un Finanšu komitejas 18.06.2015. sēdes lēmumu, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna,  Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.                   Atzīt A. P. īres maksas parādu EUR 635,01 (seši simti trīsdesmit pieci euro, 01 cents) apmērā par dzīvokli [adrese], Priekules pagastā par bezcerīgu un izslēgt to no grāmatvedības uzskaites, jo A. P. ir mirusi.

2.               Uzdot Priekules novada pašvaldības Finanšu nodaļai veikt attiecīgas korekcijas grāmatvedības uzskaitē.

3.               Atbildīgais par lēmuma izpildes kontroli – Finanšu nodaļas vadītāja.

 

Lēmums nosūtāms:

1 eks. Priekules novada pašvaldības Finanšu nodaļai.