21.04.2016. ārkārtas sēdē pieņemtais lēmums ( protokols Nr.7)

1. Par Sadarbības līguma par sadarbību projekta ‘’Kurzeme visiem’’ īstenošanā slēgšanu

 2015.gada 17.augustā Priekules novada pašvaldība noslēdza nodomu protokolu par sadarbību projekta “Kurzeme visiem” īstenošanā ar Kurzemes plānošanas reģionu.

Kurzemes plānošanas reģiona administrācijas ir izstrādājusi sadarbības līgumu  par sadarbības projekta „Kurzeme visiem” īstenošanā un iesniegusi  Priekules novada pašvaldībā.

 Piedaloties projekta “Kurzeme visiem” ieviešanā, Priekules  novada pašvaldība varēs paplašināt iedzīvotājiem sniedzamo sociālo pakalpojumu piedāvājumu un turpināt sakārtot sociālo pakalpojumu sniegšanas infrastruktūru.

           

            Vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punkta, 16.06.2015.Ministru kabineta noteikumiem Nr.313 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.1.pasākuma "Deinstitucionalizācija" īstenošanas noteikumi”, atklāti balsojot PAR - 10 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  1 deputāts (Gražina Ķervija); Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            Slēgt Sadarbības līgumu par sadarbību projekta “Kurzeme visiem” īstenošanā ar Kurzemes plānošanas reģionu, reģ.Nr.90002183562, adrese: Avotu iela 12, Saldus, Saldus novads.

 

Pielikumā: 1.pielikums – lēmums ‘’Par sadarbības līguma par sadarbību projekta ‘’Kurzeme visiem’’ īstenošanā slēgšanu un Sadarbības līguma projekts uz 13 lp.