26.10.2017. domes sēdē pieņemtie lēmumi (protokols Nr.7)

26.10.2017. domes sēdes audioieraksts
478. Par saistošo noteikumu Nr.17/9 „Grozījumi Priekules novada pašvaldības 2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.17/1 „Par Priekules novada pašvaldības budžetu 27.gadam”’’ apstiprināšanu

 LĒMUMS

Priekulē

 

2017.gada 26.oktobrī                                                                                                                               

Nr.478                  

          (protokols Nr.7,1.punkts)

 Par saistošo noteikumu Nr.17/9 „Grozījumi Priekules novada pašvaldības 2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.17/1 „Par Priekules novada pašvaldības budžetu 27.gadam”’’ apstiprināšanu

          Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21 pirmās daļas 2. punktu, 46.pantu, Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldību budžetiem”, Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot PAR – 13 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis,  Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.      Apstiprināt Priekules novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.17/9 „Grozījumi 2017.gada 26.janvāra Priekules novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Priekules novada pašvaldības budžetu 2017.gadam” .

2.      Uzdot Priekules novada pašvaldības domes lietvedībai saistošos noteikumus triju dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.

 

Pielikumā: Saistošie noteikumi Nr.17/9.

                      1.Pielikums

                      2.Pielikums

479.Par Priekules novada pašvaldības finanšu nodaļas nolikuma apstiprināšanu

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 26.oktobrī                                                                                                                               

Nr.479                  

          (protokols Nr.7,  2.punkts)

 

Par Priekules novada pašvaldības finanšu nodaļas nolikuma apstiprināšanu               

 

 Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta 1.daļas 1. punktu, Priekules novada pašvaldības domes 2017.gada 23.februāra saistošo noteikumu Nr.17/2 „Priekules novada pašvaldības nolikums" 8.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis,  Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

Apstiprināt Priekules novada pašvaldības finanšu nodaļas nolikumu.

 

Pielikumā: Priekules novada pašvaldības Finanšu nodaļas nolikums uz 5 lp.

 

Izsniedzams: finanšu nodaļai

480. Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības 24.11.2016.noteikumos ‘’Par Priekules novada pašvaldības apbalvojumiem’’

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 26.oktobrī                                                                                                                               

Nr.480                  

          (protokols Nr.7,  3.punkts)

 Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības 24.11.2016.noteikumos ‘’Par Priekules novada pašvaldības apbalvojumiem’’

 Atklāti balsojot PAR – 13 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis,  Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 Izdarīt Priekules novada pašvaldības domes 24.11.2016. noteikumos “Par Priekules novada pašvaldības apbalvojumiem” šādus grozījumus:

 

1.Papildināt 1.2.punktu ar apakšpunktiem 1.2.6. un 1.2.7.:

 

“1.2.6. CILDINĀJUMA RAKSTS;

1.2.7. Priekules novada OZOLS.”

 

2.Papildināt noteikumus ar 6.1 punktu šādā redakcijā:

 

“6.1 CILDINĀJUMA RAKSTA piešķiršanas kārtība.

 

6.11. CILDINĀJUMA RAKSTU piešķir ar Priekules novada pašvaldības domes lēmumu juridiskām personām, biedrībām, nodibinājumiem, iestādēm un reliģiskām organizācijām, lai cildinātu par ieguldījumu sabiedrības labā, vēsturisko vērtību saglabāšanā, novada atpazīstamības veidošanā, vides sakopšanā, nozīmīgu saimniecisko un sabiedrisko darbību.

 

6.12. CILDINĀJUMA RAKSTU piešķir, pamatojoties uz motivētu iesniegumu, kurā norāda:

            6.12.1. apbalvojamā nosaukumu, reģistrācijas numuru, adresi;

            6.12.2. nopelnu aprakstu, par kuru (-iem) ierosina apbalvot.

 

6.13. Ierosinājumus CILDINĀJUMA RAKSTA piešķiršanai var iesniegt domes deputāti, pašvaldības struktūrvienību, iestāžu un kapitālsabiedrību pārstāvji.

 

6.14. CILDINĀJUMA RAKSTA atribūts ir cildinājuma raksts un naudas balva juridiskām personām, biedrībām, nodibinājumiem, iestādēm un reliģiskām organizācijām no 50 EUR līdz 500 EUR, naudas balva pašvaldības juridiskām personām un iestādēm no 50 EUR līdz 200 EUR.

 

6.15.CILDINĀJUMA RAKSTU par jauniem nopelniem jau iepriekš apbalvotai personai var piešķirt ne biežāk kā reizi 3(trīs) gados.”

 

3.Papildināt noteikumus ar 6.2 punktu šādā redakcijā:

 

“6.2 Priekules novada OZOLA piešķiršanas kārtība.

 

6.21. Priekules novada OZOLU piešķir ar Priekules novada pašvaldības domes lēmumu juridiskām un fiziskām personām, lai pagodinātu Priekules novada cilvēkus un juridiskās personas, kas veicina novada atpazīstamību un ar savu darbu sasnieguši ievērojamus rezultātus, veicinājuši novada izaugsmi, veidojuši spēcīgas un iesakņojušās tradīcijas sabiedrības labklājības virzienā.

 

6.22. Priekules novada OZOLU piešķir, pamatojoties uz motivētu iesniegumu, kurā norāda:

            6.22.1. apbalvojamā vārdu, uzvārdu, ieņemamo amatu/ juridiskai personai nosaukumu, reģistrācijas numuru, adresi;

            6.22.2. nopelnu aprakstu, par kuru (-iem) ierosina apbalvot.

 

6.23. Ierosinājumus Priekules novada OZOLA piešķiršanai var iesniegt domes deputāti, pašvaldības struktūrvienību, iestāžu un kapitālsabiedrību pārstāvji.

 

6.24. Priekules novada OZOLA atribūts ir apliecinājuma raksts un balva Priekules novada OZOLS.

 

6.25.Priekules novada OZOLU par jauniem nopelniem jau iepriekš apbalvotai personai var piešķirt ne biežāk kā reizi 3(trīs) gados.”

 

4.Izteikt 8.3.punktu šādā redakcijā:

 

 

“8.3 GODA RAKSTU, ATZINĪBAS RAKSTU, CILDINĀJUMA RAKSTU, PATEICĪBU un apbalvojumu ‘’Priekules novada Ozols’’pasniedz svinīgos apstākļos.”

 

 

481. Par līguma par sadzīves atkritumu apglabāšanu slēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Liepājas RAS”

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 26.oktobrī                                                                                                                               

Nr.481                  

          (protokols Nr.7, 4.punkts)

 Par līguma par sadzīves atkritumu apglabāšanu slēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Liepājas RAS”

               2017.gada 26.septembrī notika SIA “RAS 30” dalībnieku sapulce, kurā tika apspriestas iespējas noslēgt jaunus līgumus starp SIA “Liepājas RAS” un pašvaldībām.

Jaunu līgumu noslēgšana ir nepieciešama, lai SIA “Liepājas RAS” varētu pretendēt uz Eiropas Savienības Kohēzijas fonda atbalstu, atbilstoši Ministru Kabineta 2016.gada 30.augusta noteikumiem Nr. 588 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju" 5.2.1.2. pasākuma "Atkritumu pārstrādes veicināšana" īstenošanas noteikumi”.

Lai pretendētu uz projekta atbalstu,  sadzīves atkritumu apglabāšanas sabiedriskā pakalpojuma sniedzējam SIA “Liepājas RAS” ar katru sadzīves atkritumu apsaimniekošanas reģiona attiecīgo pašvaldību ir jābūt noslēgtam pakalpojuma līgumam par sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma sniegšanu.

Noslēgtais līgums par sadzīves atkritumu apglabāšanu dod iespējas SIA “Liepājas RAS” sagatavot projekta iesniegumu un pretendēt uz Eiropas Savienības Kohēzijas fonda atbalstu.

Projekts  “Divu fāzu sausās anaerobās fermentācijas sistēmas izveide poligonā “Ķīvītes”” paredz pārstrādāt vismaz 16 000 tonnu bioloģiju saturošos atkritumus, kas iegūti, veicot pirmapstrādi SIA “Eko Kurzeme” atkritumu mehāniskās šķirošanas cehā un, kuriem pievienoti dalīti vāktie bioloģiskie atkritumi.

Līdz ar to arī tiktu ievērotas Eiropas Padomes Direktīvas 1999/31/EK (1999. gada 26. aprīlis) prasības par atkritumu poligoniem.

Projektu realizējot, plānots iegūt biogāzi, ražot elektroenerģiju, pārstrādātos izžāvētos atkritumus izsijāt un izmantot uz vietas vai realizēt, šādi samazinot apglabājamo atkritumu apjomu atkritumu poligonā “Ķīvītes” līdz nepieciešamajam un lietderīgam minimumam.

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis,  Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Slēgt līgumu par sadzīves atkritumu apglabāšanu ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Liepājas RAS”.

Izsūtāms:

1 eks. SIA “Liepājas RAS”, 1 eks. SIA “Priekules nami”

482. Par 2012.gada 19.oktobra nomas līguma Nr.2012/536-Nom pagarināšanu ar Nodrošinājuma valsts aģentūru

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 26.oktobrī                                                                                                                               

Nr.482                  

          (protokols Nr.7,  5.punkts)

  Par 2012.gada 19.oktobra nomas līguma Nr.2012/536-Nom pagarināšanu ar Nodrošinājuma valsts aģentūru

 Priekules novada pašvaldība saņēmusi Nodrošinājuma valsts aģentūras 29.09.2017. vēstuli Nr.17-8/9878 ar lūgumu pagarināt termiņu 2012.gada 19.oktobra nomas līgumam Nr.2012/536-Nom par telpu nomu Aizputes ielā 5, Priekulē Valsts policijas vajadzībām.

            2012.gada 19.oktobrī noslēgts nomas līgums Nr.2012/536-Nom par telpu nomu Nodrošinājuma valsts aģentūrai Valsts policijas vajadzībām Aizputes ielā 5, Priekulē.

Līguma termiņš beidzas 2017.gada 31.decembrī.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis,  Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            Pagarināt 2012.gada 19.oktobra nomas līguma Nr.2012/536-Nom termiņu uz laiku līdz 2022.gada 31.decembrim, noslēdzot attiecīgu vienošanos par grozījumu veikšanu.

 

Lēmums izsūtāms:  

1 eks. Nodrošinājuma valsts aģentūrai, 1 eks. Finanšu nodaļai, 1 eks. juristei I.Avotiņai

483. Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības 2016.gada 29.decembra lēmumā „Par patapinājuma līguma slēgšanu 2017.gadā automašīnas bezatlīdzības lietošanai un limitiem Priekules novada pašvaldības jautājumu risināšanai” (protokols Nr.20, 19.§)

 LĒMUMS

Priekulē

 2017.gada 26.oktobrī                                                                                                                               

Nr.483                  

          (protokols Nr.7, 6.punkts)

Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības 2016.gada 29.decembra lēmumā „Par patapinājuma līguma slēgšanu  2017.gadā automašīnas bezatlīdzības lietošanai un limitiem Priekules novada pašvaldības jautājumu risināšanai” (protokols Nr.20, 19.§)

 

Atklāti balsojot PAR – 13 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis,  Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Izdarīt Priekules novada pašvaldības 2016.gada 29.decembra lēmumā „Par patapinājuma līguma slēgšanu  2017.gadā automašīnas bezatlīdzības lietošanai un limitiem Priekules novada pašvaldības jautājumu risināšanai” (protokols Nr.20, 19.§)  šādus grozījumus:

1. Noteikt no 2017.gada 1.novembra līdz 2017.gada 31.decembrim palielinot degvielas iegādei limitu mēnesī Priekules novada pašvaldības funkciju realizēšanai un atļaut pārslēgt patapinājuma līgumu ar sekojošu Priekules novada pašvaldības darbinieku, kurš ieņem šādu amatu:

 

1) Sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem Priekules pilsētā un pagastā.                40,- EUR mēnesī         

   

     2)    Sociālā darbiniece Kalētu un Gramzdas pagastā.                             40,- EUR mēn.             

484. Par Likteņdārza īstenotāju - “Kokneses fonda” aicinājumu ziedot Likteņdārza Lielā kalna uzbēršanai

 LĒMUMS

Priekulē

 2017.gada 26.oktobrī                                                                                                                               

Nr.484                  

          (protokols Nr.7, 7.punkts)

 Par Likteņdārza īstenotāju- “Kokneses fonda” aicinājumu ziedot Likteņdārza Lielā kalna uzbēršanai

Priekules novada pašvaldība 2017.gada 2.oktobrī saņēma vēstuli no Likteņdārza-tautas dāvinājuma Latvijai  īstenotājiem- “Kokneses fonds” (reģistrēta ar Nr.2.1.7/17/2727-S). Vēstulē ir izteikta pateicība Latvijas pašvaldībām par līdzšinējo ieguldījumu, sniegta informācija par šī brīža aktivitātēm un no tām izrietošām tālākajām vajadzībām.

2015.gadā ir uzsākta 12,5m augstā Likteņdārza Lielā kalna uzbēršana. Pavisam šim mērķim ir nepieciešams 169 160 m3 dažādas struktūras grunts no kuras uz šo brīdi ir savākta viena trešā daļa. Lai sagādātu trūkstošo grunti “Kokneses fonds” vēršas ar lūgumu pie Latvijas pašvaldībām, to skaitā arī pie Priekules novada pašvaldības, sniegt atbalstu nepieciešamās grunts sagādē. Ņemot vērā apstākli, ka ne visas pašvaldības atrodas tuvu Likteņdārza Lielam kalnam, “Kokneses fonds” ir radis ekonomiskāku risinājumu nepieciešamās grunts sagādē:

1. Veikt pasūtījumu no tuvākā karjera apsaimniekotāja SIA “Pļaviņu DM”, valdes priekšsēdētājs Viktoru Morevu, tel.29417219. Šeit viena krava materiāla (13 m3) izmaksā ap 100,00 euro, tai skaitā PVN.

2. Ieskaitīt paredzēto līdzfinansējumu “Kokneses fonds” norēķinu kontā un fonds organizēs un nodrošinās materiāla atvešanu par kuru iesniegs arī attiecīgu atskaiti pašvaldībai.

“Kokneses fonda” lūgums tika izskatīts un atbalstīts tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 2017.gada 12.oktobrī. Finansējumu, vienas grunts kravas iegādei, paredzot novirzīt no Attīstības plānošanas nodaļas budžeta sadaļas “Valsts un pašvaldības budžeta dotācija biedrībām un nodibinājumiem”, ieskaitot to “Kokneses fonda” bankas kontā.     

Atklāti balsojot PAR – 13 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis,  Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Piešķirt 100,00 euro Likteņdārza Lielā kalna uzbēršanai paredzētās grunts iegādei Likteņdārza-tautas dāvinājuma Latvijai  īstenotājiem- “Kokneses fonds” (tai skaitā PVN).

2.      Finansējumu ieskaitīt “Kokneses fonds” AS SEB bankas kontā Nr.LV10UNLA0050006878844 pēc vienošanās, par piešķirtā finansējuma pārskaitīšanas kārtību un izlietojuma uzraudzību, abpusējas parakstīšanas.

3.      Noteikt par lēmuma izpildi atbildīgo attīstības plānošanas nodaļas vadītāju.

Lēmums nosūtams: Kokneses fondam, Finanšu nodaļas vadītājai Silvijai Skadiņai un Attīstības plānošanas nodaļas vadītājai Unai Ržepickai.

485. Par apbalvojumu Kalētu pamatskolai

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 28.septembrī                                                                                                                                            

Nr.485                  

          (protokols Nr.7,  8.punkts)

  Par apbalvojumu Kalētu pamatskolai

 Iedzīvotāju izglītošana Kalētu pagastā tika uzsākta 1876.gadā, bet 1882.gadā Kalētos tika uzcelta jauna skolas ēka. II pasaules kara laikā šī ēka tika nopostīta un kopš 1951.gada skola atrodas bijušā barona Noldes pilī. 1932.gadā pirmo reizi tika atzīmēta skolas 50 gadu jubileja. 1982.gadā vērienīgi tika atzīmēta skolas 100 gadu jubileja, bet kopš 1997.gada ik pa pieciem gadiem tiek organizēta skolas jubileja un absolventu salidojums.

Kalētu pamatskola ir lielākā Priekules novada pašvaldības pamatskola ar daudzveidīgāko izglītības piedāvājumu. Kalētu pamatskola jau gandrīz divus gadu desmitus aktīvi iesaistās dažādos izglītības projektos, lai apgūtu jaunas izglītošanas metodes. Skolā ir daudzveidīgs interešu izglītības piedāvājums, kā arī iespēja apgūt profesionālās ievirzes izglītības programmu sportā, mūzikā un mākslā, ko piedāvā Liepājas rajona Sporta skola un Kalētu Mūzikas un mākslas skola.

Pēdējo 2 gadu laikā skolēniem un pedagogiem ir bijusi iespēja iepazīt starptautisku pieredzi, iesaistoties Erasmus+ projektā. Ar lielu atbildības sajūtu pedagogi iesaistās ESF projektā “Kompetenču pieeja mācību saturā”.

Pateicoties šīm piedāvātajām iespējām izglītoties un pedagogu kvalitatīvam darbam jaunās paaudzes izglītošanā un audzināšanā Kalētu pamatskola spējusi saglabāt stabilu izglītojamo skaitu. Skolas piedāvātās izglītošanās iespējas izmanto ne tikai Kalētu pagasta, bet arī kaimiņu Bārtas, Gramzdas, Virgas un Dunikas pagastu  bērni.

Priekules novada pašvaldības dome atzinīgi novērtē Kalētu pamatskolas darbu un sveic skolu 135.gadskārtā.

 

Atklāti balsojot PAR – 13 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis,  Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            1. Sveikt Kalētu pamatskolu 135.gadskārtā ar apbalvojumu EUR 100.- (viens simts euro).

 

            2. Apbalvojumu atmaksāt no izglītības vadības budžeta.

 

Lēmums izsūtāms:  1 eks. Izpilddirektoram, 1 eks. Finanšu nodaļai, 1.eks. Kalētu pamatskolai.

486. Par peldētapmācību Gramzdas pamatskolas skolēniem

 LĒMUMS

Priekulē

 

2017.gada 26.oktobrī                                                                                                                               

Nr.486                  

          (protokols Nr.7, 9.punkts)

 Par peldētapmācību Gramzdas pamatskolas skolēniem

 Ir saņemts Gramzdas pamatskolas direktora Henrija Ķeruža iesniegums ar lūgumu par uzņēmuma Artis JP ziedotās naudas 500 euro izlietošanu peldētapmācībai Skodas baseinā. Ziedojums līdz šim nav lietots. To paredzēts lietot baseina īres maksai un pedagoga atalgojumam. Plānotie izdevumi par 1 reizi

par baseina īri – 13 euro,

pedagoga atalgojumam -8,50 euro, (stundu atalgojums)

darba devēja VSAOI – 2 euro.

Kopā par 1 reizi – 23,50 euro

Tātad 500 euro ziedojums pietiek 21 nodarbības reizei. Ja nodarbības neizkrīt un notiek visas piektdienas mācību laikā, neskaitot skolēnu brīvdienas un valsts svētkus, ziedojums pietiek līdz 27.aprīlim.

Atklāti balsojot PAR – 13 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis,  Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Atbalstīt Gramzdas pamatskolas iniciatīvu nodrošināt peldēšanu izglītojamajiem Skodas baseinā, izdevumus par baseina īri un pedagoga atalgojumu nodrošinot no uzņēmuma Artis JP ziedotajiem līdzekļiem.

2.      Nodrošināt pašvaldības 8-vietīgu transportu braucienam uz Skodas baseinu piektdienās ar izbraukšanas laiku pl.13.30 no Gramzdas pamatskolas, atgriešanās pl.15.30.

3.      Gramzdas pamatskolas direktoram Henrijam Ķeružim sekot līdzi ziedoto finanšu līdzekļu izlietojumam.

 

Lēmumu izsniegt: A.Purviņai, S.Skadiņai, Gramzdas pamatskolai. 

487. Par zemes ierīcības projekta „Purenes”, Bunkas pag., Priekules nov., apstiprināšanu

 LĒMUMS

Priekulē

 2017.gada 26.oktobrī                                                                                                                               

Nr.487                  

          (protokols Nr.7, 10.punkts)

 

   Par zemes ierīcības projekta  „Purenes”, Bunkas pag., Priekules nov., apstiprināšanu

 Priekules novada pašvaldības domē 10.10. 2017. saņemts SIA ,,Latvijasmernieks.lv”, Reģistrācijas numurs 40003783960  Liepājas biroja administratores XX, iesniegums ar lūgumu iepazīties ar sagatavoto zemes ierīcības projektu un pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma ”Purenes”, Bunkas pag., Priekules nov., kadastra Nr.6446 001 0143, sadalīšanu.

Nekustamais īpašums „Purenes” Bunkas pagastā, Priekules novadā, nostiprināts Bunkas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000426939, īpašnieks XX.

Priekules novada Priekules pagasta teritorijas plānojumā minētā zeme atzīmēta kā lauksaimniecības un mazstāvu dzīvojamo māju apbūves teritorija.

XX pilnvarojis Priekules novada pašvaldību nekustamā īpašuma „Purenes”, Bunkas pag., Priekules nov., sadalei.

Zemes ierīcības projekts par nekustamā īpašuma „Purenes”, Bunkas pag., Priekules nov.,  kadastra Nr.6446 001 0143, sadalīšanu, izstrādāts pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu .

Zemes ierīcības projekta priekšlikumi par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi-atbilst normatīvo aktu prasībām.

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 19.pantu , kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu apstiprina vietējā pašvaldība, izdodot administratīvo aktu, uz likumu “ Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis,  Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Apstiprināt SIA „Latvijasmernieks.lv”, reģistrācijas Nr.40003783960 izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Purenes”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr.6446 001 0143 , zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6446 001 0143 sadalīšanai.

2.      Atļaut veikt zemes vienības ”Purenes”, Bunkas pag., Priekules nov., kadastra Nr.446 001 0143 sadalīšanu atbilstoši izstrādātajam zemes ierīcības projektam, atdalot 0.50 ha platībā vienu zemes gabalu Nr.2

3.      Plānotajām zemes vienībām Nr.1 1,25 ha platībā , ar plānoto kadastra apzīmējumu 6446 001 0415 (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc uzmērīšanas) atstāt nosaukumu „Purenes”, Bunkas pag., Priekules nov. un noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība - kods 0101.

4.      Atdalītajiem zemes gabaliem 0.50 ha platībā ar plānoto kadastra apzīmējumu 6446 001 0414 (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc uzmērīšanas) apstiprināt nosaukumu „Krotes attīrīšanas” un noteikt atdalāmajiem zemes gabaliem, zemes lietošanas mērķi – – ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu, attīrīšanas būvju apbūve– kods 1201 .

5.      Zemes ierīcības  projekts  īstenojams 4 gadu laikā.

6.      Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums izsūtāms:

                        1 eks. nekustamo īpašumu  speciālistei I.Lācītei

                        1 eks. SIA „Latvijasmernieks.lv”: liepaja@latvijasmernieks.lv

                        1 eks. -Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālajai nodaļai, kac.liepaja@vzd.gov.lv

 

PIELIKUMS

488. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienības Vaiņodes iela 6A, Priekule, Priekules novads, sadalīšanai

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 26.oktobrī                                                                                                                               

Nr.488                  

          (protokols Nr.7,  11.punkts)

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienības Vaiņodes iela 6A, Priekule, Priekules novads, sadalīšanai

 2017.gada 18.oktobrī Priekules novada pašvaldībā saņemts SIA “Latvijasmernieks.lv”, reģ.Nr.40003783960, Dienvidkurzemes biroja administratores XX 17.10.2017. elektroniskā vēstule Nr.13LI-03.3/21, par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienības Vaiņodes iela 6A, Priekule, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6415 007 0046, sadalīšanai.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums Vaiņodes iela 6A,  5,4284 ha kopplatībā, Priekulē, Priekules novadā, kadastra Nr. 6415 007 0012, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6415 007 0046, reģistrēts Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Priekules pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā uz XX un XX vārda (turpmāk- īpašnieki). Īpašniekus pārstāv pilnvarotā persona.

Zemes vienību plānots sadalīt piecos zemes gabalos un tiks izveidoti trīs jauni nekustamie īpašumi.

Zemes ierīcības projekts izstrādāts pamatojoties uz īpašnieku iesniegumu un Priekules novada pašvaldības 2017.gada 18.septembrī izsniegtajiem “Zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumi zemes vienībai Vaiņodes iela 6A, Priekule, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6415 007 0046. Zemes ierīcības projektu izstrādājusi SIA “Latvijasmernieks.lv”, Dienvidkurzemes birojs Liepājā.

Zemes ierīcības projekts izstrādāts atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu, 19.pantu, kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu un tā grozījumus apstiprina vietējā pašvaldība, izdodot administratīvo aktu, 22.pantu un uz Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 11.6.,26.,28.2.punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. apakšpunktu, Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 12.1.apakšpunktu, 14.punktu, 18.1. apakšpunktu , atklāti balsojot PAR – 13 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis,  Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Apstiprināt SIA “Latvijasmernieks.lv”, reģ.Nr.40003783960, Dienvidkurzemes biroja, izstrādāto zemes ierīcības projektu zemes vienības Vaiņodes iela 6A, kadastra apzīmējums 6415 007 0046, Priekulē, sadalīšanai piecos zemes gabalos, saskaņā ar projekta grafisko daļu (pielikums).

2. Projektētai zemes vienībai Nr.1 ar plānoto kadastra apzīmējumu 6415 007 0053, platība  2,8762 ha (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc uzmērīšanas), apstiprināt adresi Uzvaras iela 5, Priekule, Priekules nov. un noteikt zemes lietošanas mērķi –rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūves zeme, NĪLM kods 1001.

3. Projektētai zemes vienībai Nr.2 ar plānoto kadastra apzīmējumu 6415 007 0049, platība 1,2 ha (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc uzmērīšanas), apstiprināt adresi Vaiņodes iela 6A, Priekule, Priekules nov. un noteikt zemes lietošanas mērķi – rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūves zeme, NĪLM kods 1001.

4. Projektētai zemes vienībai Nr.3 ar plānoto kadastra apzīmējumu 6415 007 0050, platība 0,1072 ha (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc uzmērīšanas), apstiprināt nosaukumu Uzvaras iela 5 un adresi Liepu iela 6, Priekule, Priekules nov., noteikt zemes lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve, NĪLM kods 0601.

5. Projektētai zemes vienībai Nr.4 ar plānoto kadastra apzīmējumu 6415 007 0051, platība 1,05 ha (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc uzmērīšanas), apstiprināt nosaukumu Liepu iela 8A, Priekule, Priekules nov., noteikt zemes lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve, NĪLM kods 0601.

6. Projektētai zemes vienībai Nr.5 ar plānoto kadastra apzīmējumu 6415 007 0052, platība 0,1950 ha (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc uzmērīšanas), apstiprināt nosaukumu Liepu iela 3A, Priekule, Priekules nov., noteikt zemes lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve, NĪLM kods 0601.

7. Zemes ierīcības projekts īstenojams četru gadu laikā.

8. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 Lēmums, elektroniski parakstīts, izsūtāms: 10 darbadienu laikā Valsts zemes dienestam, kac.liepaja@vzd.gov.lv un SIA “Latvijasmernieks.lv”, nek.īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

PIELIKUMS

489. Par ceļa servitūta dzēšanu nekustamā īpašuma “Virzas” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6498 002 0120, Virgas pagastā, Priekules novadā

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 26.oktobrī                                                                                                                               

Nr.489                  

          (protokols Nr.7,  12.punkts)

Par ceļa servitūta dzēšanu nekustamā īpašuma “Virzas” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6498 002 0120, Virgas pagastā, Priekules novadā

 2017.gada 11.oktobrī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojoša XX, iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/17/2840-S, ar lūgumu dzēst apgrūtinājumus- ceļa servitūtus, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6498 002 0120, kas 24.07.2017. apgrūtinājumu plānā atzīmēti ar kārtas Nr.8 un Nr.9.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Minētie apgrūtinājumi- ceļa servitūta teritorija 0,11 ha un 0.08 ha, sākotnēji nodibināti  zemes reformas laikā un norādīti 1998.gada 30.aprīlī sastādītajā zemes robežu noteikšanas aktā un zemes robežu plānā.

Iesniedzējs iesniegumam pievienojis  jaunu zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6498 002 0120 Apgrūtinājumu plānu (24.07.2017), kurā norādīti zemes vienības apgrūtinājumi. Ceļa servitūts ar kārtas Nr.9 (apgrūtinājuma plānā) nodrošina piekļuvi pie iesniedzējam piederošām ēkām, t.i., iebraucamais ceļš. Šo ceļu lieto tikai zemes īpašnieks un ceļš nenodrošina piekļuvi citam zemes gabalam. Tātad nodibināts nepamatoti.

 Ceļa servitūts ar kārtas Nr.8 (apgrūtinājumu plānā) nodrošina piekļuvi pašvaldībai piederošajam ūdensvadam, kurš apgrūtinājumu plānā apzīmēts ar Nr.1. Ūdensvads ierakts pa servitūta ceļu. Šo ceļu izmanto arī pagasta iedzīvotāji.

Saskaņā ar Civillikuma 1237. pantu- kā personālie, tā reālie servitūti izbeidzas:

1) ar atteikšanos no tiem;

2) ar tiesības un pienākuma sakritumu vienā personā;

3) ar kalpojošās vai valdošās lietas bojā eju;

4) ar atceļoša nosacījuma iestāšanos vai termiņa notecējumu;

5) ar izpirkumu;

6) ar noilgumu.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumu Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 111.punktu ierakstu par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā dzēš, ja:

- iesniegts dokuments par ceļa servitūta izbeigšanu saskaņā ar Civillikuma 1237.pantu;

- iesniegts spēkā esošs tiesas nolēmums par ceļa servitūta atcelšanu vai tā neesamību;

- iesniegts apgrūtinājumu plāns, kas nesatur ziņas par iepriekš Kadastra informācijas sistēmā reģistrētu nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu, ja ceļa servitūta teritorija bija attēlota zemes robežu plānā vai apgrūtinājumu plānā, un zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumenti satur dokumentu par ceļa servitūta izbeigšanu.

Šajā gadījumā neizpildās Civillikuma 1237.panta ceļa servitūta izbeigšanas gadījumi.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis,  Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Dzēst nekustamā īpašuma “Virzas”, kadastra Nr.6498 002 0120, Virgas pagastā, Priekules novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6498 002 0120 noteikto apgrūtinājumu- ceļa servitūta teritorija- 0,08 ha.

2. Nedzēst nekustamā īpašuma “Virzas”, kadastra Nr.6498 002 0120, Virgas pagastā, Priekules novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6498 002 0120 noteikto apgrūtinājumu- ceļa servitūta teritorija- 0,11 ha.

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms: XX, Valsts zemes dienestam, kac.liepaja@vzd.gov.lv, nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

490. Par nekustamā īpašuma “Kalētu Priediens”, Kalētu pag., Priekules nov., uzņemšanu pašvaldības bilancē

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 26.oktobrī                                                                                                                               

Nr.490                  

          (protokols Nr.7,  13.punkts)

Par nekustamā īpašuma “Kalētu Priediens”, Kalētu pag., Priekules nov., uzņemšanu pašvaldības bilancē

 

Izskatot jautājumu par nekustamā īpašuma “Kalētu Priediens”, Kalētu pagastā, Priekules novadā uzņemšanu pašvaldības bilancē tika konstatēts, ka:

Saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 09.augusta rīkojumu Nr.416 “Par valsts meža zemes nodošanu Priekules novada pašvaldības īpašumā” nekustamais īpašums “Kalētu Priediens”, kadastra Nr.6464 001 0281, Kalētu pagastā, Priekules novadā, sastāvošs no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6464 001 0161- 73,85 ha platībā, no tiem 64,43 ha mežs, tika nodots pašvaldībai autonomās funkcijas īstenošanai- parka ierīkošanu un uzturēšanu.

Īpašuma tiesības 2017.gada 04.oktobrī noreģistrētas zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda Kalētu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000556533.

Saskaņā ar kadastra informācijas sistēmas datiem zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6464 001 0161 kadastrālā vērtība ir 50 661 EUR.

Saskaņā ar Dienvidkurzemes virsmežniecības 2017.gada 12.oktobra izsniegto Meža un meža zemes novērtējums zemes kadastrālās vērtības un mežaudzes vērtības noteikšanai 2017.gadā  mežaudzes vērtība sastāda 99 747 EUR.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 15.12.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr. 1486 “Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti”, atklāti balsojot PAR – 13 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis,  Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

Uzņemt pašvaldības bilancē nekustamo īpašumu “Kalētu Priediens”, Kalētu pagastā, kadastra Nr.6464 001 0281, kas sastāv no:

1.      zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6464 001 0161- 73,85 ha platībā ar uzskaites vērtību 50 661 EUR;

2.      mežaudzes 64,43 ha platībā ar uzskaites vērtību 99 747 EUR.

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms: grāmatvedei G.Vaičekauskai; Kalētu pagasta pārvaldei.

 

491. Par platības precizēšanu zemes vienībām „Jaunie Kārkliņi”, Bunkas pagasts, Priekules novads

 LĒMUMS

Priekulē

 2017.gada 26.oktobrī                                                                                                                               

Nr.491                  

          (protokols Nr.7,  14.punkts)

Par platības precizēšanu zemes vienībām „Jaunie Kārkliņi”, Bunkas pagasts, Priekules novads

 

 Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, deklarētā adrese XX un XX, deklarētā adrese XX iesniegums   (iereģistrēts ar nr. 2.1.7/17/2854-S) ar lūgumu precizēt nekustamā īpašuma “Jaunie Kārkliņi”, Bunkas pagasts, Priekules novads, kadastra nr. 6446 007 0011 platību.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar 21.02.1997. Bunkas pagasta zemes komisijas lēmumu Nr.59 XX un XX atjaunotas īpašuma tiesības  uz ¼ Kārkliņu māju zemi.

             NĪ “Jaunie Kārkliņi”, Bunkas pag.,  Priekules nov., sastāv no divām atsevišķām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 6446 007 0011, 6446 007 0060.

             Veicot nekustamā īpašuma kadastrālo uzmērīšanu tika konstatētas platību neatbilstības , kas pārsniedz 27.12.2011. MK  noteikumu “Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi” 188.punktā noteikto pieļaujamo platību atšķirību.

Saskaņā ar 30.10.1997. likuma “Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 2.panta devīto daļu, kas nosaka, ja kadastrālajā uzmērīšanā noteiktā zemes platība pārsniedz pastāvīgā lietošanā piešķirto zemes platību vai ir mazāka par to un zemes gabala robežu kontūras apvidū atbilst lēmuma par zemes piešķiršanu pastāvīgā lietošanā grafiskajā pielikumā noteiktajām robežu kontūrām, pašvaldība pieņem lēmumu par zemes platības precizēšanu. Kadastrālajā uzmērīšanā noteiktās zemes gabala robežu kontūras var atšķirties no lēmuma par zemes piešķiršanu pastāvīgā lietošanā grafiskajā pielikumā noteiktajām robežu kontūrām, ja visi robežojošie zemes gabali ir kadastrāli uzmērīti.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu, likuma “Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 2.panta devīto daļu, atklāti balsojot PAR – 13 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis,  Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Precizēt zemes vienībai „Jaunie Kārkliņi”, Bunkas pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6446 007 0011,  platību no 3,40  ha uz 2,61 ha.

2.       Precizēt zemes vienībai „Jaunie Kārkliņi”, Bunkas pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6446 007 0060,  platību no 2,30  ha uz 2,47 ha.

3.      Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālajai nodaļai, kac.liepaja@vzd.gov.lv

1 eks. nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei

 

492. Par nedzīvojamo telpu nomu ēkā Upes iela 3, Priekule, Priekules novads

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 26.oktobrī                                                                                                                               

Nr.492                  

          (protokols Nr.7,  15.punkts)

 

Par nedzīvojamo telpu nomu ēkā Upes iela 3, Priekule, Priekules novads

 

 

            2017.gada 26.septembrī (reģistrācijas Nr.2.1.4/17/2659-S) Priekules novada pašvaldībā saņemts  XX iesniegums, kurā lūgts iznomāt nedzīvojamo telpu  Upes iela 3, Priekule, Priekules novads.

            2017.gada 10.oktobrī saņemts SIA DIA Stone, reģ.nr. 40203043042 pārstāvja XX iesniegums, kurā lūgts iznomāt nedzīvojamo telpu  Upes iela 3, Priekule, Priekules novads.

            Nekustamais īpašums Upes iela 3, Priekule, Priekules nov., kadastra apzīmējums 6415 005 0044 001 ierakstīts Liepājas tiesas zemesgrāmatas nodaļas Priekules pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000490294  uz Priekules novada pašvaldības vārda.

            08.06.2010.Ministru kabineta noteikumi nr. 515 “Noteikumi par publiskas personas mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 16.punkts nosaka, iznomāt var tikai to nomas objektu, par kuru ir publicēta informācija atbilstoši šajos noteikumos noteiktajai kārtībai.

            Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta otrās daļa nosaka, ka manta nododama lietošanā citai personai par iespējami augstāku cenu; 6.1 pirmajā daļā teikts, ja  likumā vai Ministru kabineta noteikumos nav paredzēts citādi, kustamās mantas nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav ilgāks par pieciem gadiem, zemes nomas līgumu — uz laiku, kas nav ilgāks par 30 gadiem, bet cita nekustamā īpašuma nomas līgumu — uz laiku, kas nav ilgāks par 12 gadiem.

            Saskaņā ar 13.10.2013. Priekules novada domes izdotajiem noteikumiem „Par  Priekules novada  pašvaldības  nedzīvojamo telpu nomu” (protokols Nr.8, 12.§) 9.punktu – „telpu nomas maksa tiek noteikta atbilstoši izsolē apstiprinātai augstākai cenai, bet viena pretendenta gadījumā – apstiprinātā cenrādī noteiktā nomas maksa saskaņā ar pielikumu Nr.1 . Papildus šajā nolikumā noteiktajai nomas maksai nomniekam ir jāmaksā pievienotās vērtības nodoklis (PVN).”

 

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu un Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr. 515 “Noteikumi par publiskas personas mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 16., 10., 11. un 22. punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis,  Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.             Uzsākt nedzīvojamo telpu grupu ēkā, ar kadastra apzīmējumu 6415 005 0044 001, adrese Upes iela 3, Priekule, Priekules novads, iznomāšanas procesu, noskaidrojot nomnieku atklātā rakstiskā izsolē, ar augšupejošu soli.

2.             Apstiprināt izsoles sākumcena 0,14 EUR (četrpadsmit euro centi)/ par 1 m2 mēnesī bez PVN.

3.             Apstiprināt nomas tiesību izsoles noteikumu projektu par nedzīvojamo telpu nomu Upes ielā 3, Priekule, Priekules novads.

4.             Uzdot Priekules novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai  rīkot nedzīvojamās telpas nomas tiesību izsoli rīkot

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

SIA  DIA Stone : Tirgoņu iela 3, Priekule, Priekules novads, LV-3434

XX

pašvaldības finanšu nodaļai

Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai

Nekustamo īpašumu speciālistei Ilze Lācītei.

 

PIELIKUMS: Izsoles noteikumi.

 

493. Par daļu no zemes Paplakas iela 28, Priekule, Priekules nov., iznomāšanu XX

 LĒMUMS

Priekulē

 2017.gada 26.oktobrī                                                                                                                               

Nr.493                  

          (protokols Nr.7,  16.punkts)

 Par daļu no zemes Paplakas iela 28, Priekule,  Priekules nov., iznomāšanu XX

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, deklarētā dzīvesvietas adrese XX, 12.10.2017. iesniegums (Nr.2.1.4/17/2860-S) ar lūgumu izbeigt pirms termiņa zemes nomas līgumu nr. 44/2008, vienošanās nr. 2.3.4/121, slēgtu ar XX un  iznomāt daļu no  zemes  Paplakas iela 28, Priekule, Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6415 001 0007,  65,0  m2 platībā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums  „Paplakas iela 28” ,Priekule, Priekules novads, kadastra nr. 6415 001 0007 ierakstīts Liepājas zemesgrāmatas nodaļas Priekules pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā ar Nr. 100000442973 uz Priekules novada pašvaldības vārda.

Minētā zemes vienība ir apbūvēta ,uz tās atrodas garāžas ar nenoskaidrotu piederību.

Zeme minētās garāžas uzturēšanai bija iznomāta XX, kurš miris 20.07.2017.

Saskaņā ar 30.10.2007. Ministru kabineta noteikumiem Nr.735 „ Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 4.punkts nosaka - zemes nomas līgumu par apbūvētu publiskas personas zemesgabalu var slēgt tikai ar attiecīgo ēku (būvju) īpašnieku, tiesisko valdītāju vai lietotāju un 7.punkts nosaka - apbūvēta zemesgabala nomas maksu gadā nosaka: no 2010.gada 1.janvāra – 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības un 7.2 punktu apbūvēta zemesgabala minimālā nomas maksa ir 28.00 EUR gadā, ja saskaņā ar šo noteikumu 7.2. apakšpunktu aprēķinātā nomas maksa ir mazāka nekā 28.00 EUR  gadā.

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, atklāti balsojot PAR – 13 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis,  Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Izbeigt pirms termiņa zemes nomas līgumu nr. 44/2008 slēgtu ar XX ar 31.10.2017.

2.      Iznomāt XX, daļu no zemes ar nosaukumu Paplakas iela 28, Priekule, Priekules novads, apzīmējums kadastrā 6415 001 0007  65,0 m2 platībā, ēku uzturēšanai, slēdzot līgumu ar 01.11.2017. līdz 31.10.2022. saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.

3.       Noteikt nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28.00 EUR gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā PVN atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai un  likumos noteiktos nodokļus.

4.      Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei  sagatavot šim lēmumam atbilstošu līgumu.

5.      Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

 

Lēmums izsūtāms:                                         

                      1 eks. XX.

                      1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei.

494. Par pašvaldībai piekritīgās neapbūvētas zemes vienības „Jaunie Jaunzemji” , Bunkas pag., Priekules nov. nomas tiesību izsoles rīkošanu un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu

 LĒMUMS

Priekulē

 2017.gada 26.oktobrī                                                                                                                               

Nr.494                  

          (protokols Nr.7,  17.punkts)

 

Par pašvaldībai piekritīgās neapbūvētas zemes vienības „Jaunie Jaunzemji” , Bunkas pag.,  Priekules nov. nomas tiesību izsoles rīkošanu un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu

 

 

2017.gada 27.septembrī (reģistrācijas Nr.2.1.4/17/2676-S) Priekules novada pašvaldībā saņemts z/s Austrumi, reģ.nr. 42101005226 , juridiskā adrese “Austrumi”, Durbes pag., Durbes nov., iesniegums, kurā lūgts iznomāt daļu no zemes “Jaunie Jaunzemji”, Bunkas pag., Priekules novads, 3,70  ha platībā, kadastra apzīmējums  6446 007 0052.

2017.gada 6.oktobrī (reģistrācijas Nr. 2.1.4/17/2801-S) Priekules novada pašvaldībā saņemts Birutas Jaunzemes, dzīvojošas Saules iela 10-9, Bunkas pagasts, Priekules novads, iesniegums , kurā lūgts iznomāt zemi “Jaunie Jaunzemji”, Bunkas pag., Priekules nov., kadastra apz. 6446 007 0052, lauksaimniecības vajadzībām.

2017.gada 6.oktobrī (reģistrācijas nr. 2.1.4/17/2797-S), Priekules novada pašvaldībā saņemts z/s Pīlādži, reģistrācijas nr. 42101002696, jurid. adrese “Pīlādži”, Durbes pag., Durbes nov., pilnvarotās personas Kristīnes Putras (15.12.2014. ģenerālpilnvara nr. 6538) ar lūgumu iznomāt daļu no zemes “Jaunie Jaunzemji”, Bunkas pag., Priekules nov., kad. apz. 6446 007 0052, 4,6 ha platībā.

Izvērtējot Priekules novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju un ar nomas ierosinājumu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Konstatēts, ka uz vienu un to pašu zemes vienību pieteikušies trīs pretendenti.

Informācija par iznomājamo zemes vienību “Jaunie Jaunzemji”, Bunkas pagastā tika publicēta Priekules novada mājas lapā no 29.09.2017. ar pieteikšanās termiņu līdz 06.10.2017.

 Citi iesniegumi uz šo zemes vienību nav saņemti un reģistrēti Priekules novada pašvaldībā.

Zemes vienības „Jaunie Jaunzemji 6,10 ha platībā, kadastra apzīmējums 6446 007 0052 ir pašvaldībai piekrītošā zeme.

            Zemes nomas maksa tiek noteikta saskaņā ar 26.09.2013. Priekules novada pašvaldības domes saistošiem noteikumiem Nr.9 “Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 5.punktu- nomas maksa pārējos gadījumos noteikta 5% no zemes kadastrālās vērtības gadā .             Pārējie gadījumi MK noteikumu Nr.735 un saistošo noteikumu Nr.9 izpratnē ir visi tie gadījumi, kas nav uzskaitīti šajos normatīvajos aktos.

           Atbilstoši Kadastra informācijas sistēmas datiem zemes vienības “Jaunie Jaunzemji”, Bunkas pag., Priekules nov., 6,10 ha platībai kadastrālā vērtība uz 2017.gada 1.janvāri noteikta 5897 EUR.

           Apsaimniekojamā platība nekustamā īpašumā “Jaunie Jaunzemji”, Bunkas pag., Priekules nov. ir 4,60 ha, kadastrālā vērtība 4446,92 EUR.

           Lai nodrošinātu informācijas plašāku pieejamību, informācija par izsoli tiks izvietota Priekules novada pašvaldības mājas lapā.

           Pamatojoties uz saistošo noteikumu Nr.9, “Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 5.punktu nekustamā īpašuma izsoles sākuma cena nomas maksai tiek noteikta pēc šāda aprēķina: kadastrālā vērtība x procenti = nomas maksa gadā par visu iznomājamo platību, t.i. 4446,92 EUR x 5% = 222,35 EUR, noapaļojot uz augšu līdz veseliem euro, t.i. 222,00 EUR gadā (divi simti divdesmit divi euro 00 euro centi).

 Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 14.punkta a) apakšpunktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 “Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.punktu, Priekules novada pašvaldības domes 2013.gada 26.septembra saistošo noteikumu Nr.9 “Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 5.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis,  Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

  1. Izsludināt nomas tiesību izsoli uz zemes vienību „Jaunie Jaunzemji”, Bunkas pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums 6446 007 0052 platība 4,60 ha.
  2. Apstiprināt nomas tiesību izsoles nomas sākumcenu 222,00 EUR (divi simti divdesmit divi euro un 00 euro centi) gadā par 4,60  hektāriem.
  3. Noteikt izsoles soli  2 EUR.
  4. Apstiprināt izsoles noteikumus un to pielikumus.
  5. Noteikt, ka papildus normatīvajos aktos noteiktajam, nomas tiesību izsole izsludināma arī Priekules novada pašvaldības mājas lapā www.priekulesnovads.lv. Pieteikšanās termiņš nomas tiesību izsolei nosakāms, ne mazāks kā divas nedēļas no izsoles izsludināšanas dienas.
  6. Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt nomas tiesību izsoli normatīvajos aktos un izsoles noteikumos paredzētajā kārtībā.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. Birutai Jaunzemeidzīvojošai Saules iela 10-9, Tadaiķi, Bunkas pagasts, Priekules novads LV-3446;

1 eks. z/s Austrumi: “Austrumi”, Durbes pag., Durbes nov., LV-3445;

1 eks. z/s “Pīlādži”: “Pīlādži”, Durbes pag., Durbes nov., LV-3445;

1 eks. nekustamo īpašumu  speciālistei I.Lācītei

1 eks. juristei Aijai Mickus;

1 eks. Finanšu nodaļai.

 

PIELIKUMS: Izsoles noteikumi. 

 

495. Par nekustamā īpašuma Bērzu iela 13, Saulaine, Priekules pag., Priekules nov. atsavināšanas ierosinājumu

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 26.oktobrī                                                                                                                               

Nr.495                  

          (protokols Nr.7,  18.punkts)

Par nekustamā īpašuma  Bērzu iela 13, Saulaine, Priekules pag., Priekules nov. atsavināšanas ierosinājumu

 Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojoša XX, iesniegumu, kurā lūgts  atsavināt zemes vienību Bērzu iela 13, Saulaine, Priekules pag., Priekules nov., 0,5605 ha platībā, kadastra apzīmējums 6482 006 0025, Priekules pagastā, Priekules novadā.                 

Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums Bērzu iela 13, kadastra Nr.6482 006 0025 – 0.5605 ha platībā, Priekules pagastā, Priekules novadā, pieder Priekules novada pašvaldībai, uz kuru īpašuma tiesības nostiprinātas Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļā Priekules pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000528093.

Uz nekustamā īpašuma Bērzu iela 13, Saulaine, Priekules pagasts, Priekules novads atrodas dzīvojamā ēka un saimniecības ēka, ar adresi Bērzu iela 13, Saulaine, Priekules pag., Priekules nov., kadastra nr. 6446 506 0006 , reģistrētas Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Priekules pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000561948 uz XX, personas kods XX, vārda.

Ar XX 29.06.2017.noslēgts zemes nomas līgums Nr. 2.3.4/17/645, nomas līguma beigu termiņš 31.03.2027.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 4.punkts nosaka, ka atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašnieks vai visi kopīpašnieki, ja viņi vēlas nopirkt zemesgabalu, uz kura atrodas ēka (būve).

Atsavināšanas izdevumus, saistītus ar zemes vienības, novērtēšanu, atsavināšanas procesa veikšanu, sedz zemes vienības atsavināšanas ierosinātājs, iekļaujot izdevumus zemes pirkuma noteiktajā cenā.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmā daļa nosaka, ka pašvaldības mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai pašvaldībai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai.

Deputāts Ainars Cīrulis, pildot likumā ‘’Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šā lēmuma pieņemšanā nepiedalās.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var lemt par  pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, Publiskas personas  mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, 4.panta ceturtās daļas 4.punktu, 5.panta pirmo daļu, atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska,  Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.           Nodot atsavināšanai pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu  -  zemesgabalu Bērzu iela 13, Saulaine, Priekules pag., Priekules nov., kadastra  numurs 6482 006 0025 kurš sastāv no zemesgabala 0,5605 ha platībā, par brīvu cenu. 

2.           Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt nekustamā īpašuma (lēmuma 1.punkts) atsavināšanu.

3.           Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Attīstības plānošanas nodaļas vadītājai U.Ržepickai

 

Lēmums izsūtāms :

1 eks. Nekustamo īpašumu  speciālistei I.Lācītei

1 eks. Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

1 eks. Finanšu nodaļai;

1 eks. XX

1 eks. Attīstības plānošanas nodaļas vadītājai U.Ržepickai