28.05.2015. domes sēdē pieņemtie lēmumi (protokols Nr. 9)

1.§ Par Priekules novada pašvaldības būvvaldes vadītājas iecelšanu

 Priekules novada pašvaldībā  2015.gada 30.aprīlī (protokols Nr.8, 7.§) tika pieņemts lēmums “Par Priekules novada pašvaldības būvvaldes izveidošanu un būvvaldes nolikuma apstiprināšanu.”

Priekules novada pašvaldība izsludināja konkursu uz būvvaldes vadītāja amatu. Kā pretendents būvvaldes vadītāja amatam pieteicās sertificēta arhitekte Ineta Butāne, Latvijas arhitektu savienības sertificēšanas centra arhitekta prakses sertifikāts Nr. 10-1015 (derīgs līdz 19.01.2019.)

Ar 05.05.2015. rīkojumu Nr. 1.1.6/36 izveidotā Būvvaldes speciālistu amatu kandidātu izvērtēšanas komisija, izvērtējot I.Butānes iesniegtos dokumentus un sarunu rezultātus 12.05.2015. ar sēdes protokolu Nr.1 iesaka Priekules novada pašvaldības domei apstiprināt I.Butāni par būvvaldes vadītāju ar 2015.gada 1.jūliju

 

            Vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punkta, tikai dome var:

            “9) iecelt amatā un atbīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus,”

 

atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Alda Binfelde, Mārtiņš Mikāls Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Iecelt par Priekules novada pašvaldības būvvaldes vadītāju INETU BUTĀNI ar 2015.gada 1.jūliju.

 

Izsūtāms:

1)izpilddirektoram;

2)Finanšu nodaļai

2.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no K. R.

 1.     Dzīvokļa īpašums DZIRNAVU IELA 3-2, Priekulē, Priekules novadā (kadastra Nr.6415 900 0279) no 06.12.2007. pieder K. R., personas kods [:], adrese [:], Priekule, Priekules novads, LV 3434.

Īpašumtiesības 06.12.2007. reģistrētas Liepājas zemesgrāmatu nodaļas nodalījumā Nr.100000373068.

 

2.     Par laika periodu 01.01.2010. – 28.05.2015. par nekustamo īpašumu nav veikti nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi, līdz ar to ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds.

 

3.     28.05.2015. nekustamā īpašuma nodokļa parāds par īpašumu DZIRNAVU IELA 3-2, Priekulē, Priekules novadā (personīgā konta Nr. NINO sistēmā 500311) ir sekojošs:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 31,77;

nokavējuma nauda līdz 28.05.2015. –           EUR 14,61;

KOPĀ                                                             EUR 46,38.

 

4.     Par nekustamo īpašumu DZIRNAVU IELA 3-2, Priekulē, Priekules novadā (personīgā konta Nr. NINO sistēmā 500311) līdz 28.05.2015. nav veikts neviens nekustamā īpašuma nodokļa maksājums.

 

5.     03.02.2015. tika sagatavots „Maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli 2015.gadam Nr.15-3720 un nosūtīts K.R. uz viņa deklarēto dzīvesvietas adresi [:], Priekule, Priekules novads, LV 3434. Maksāšanas paziņojums nav apstrīdēts.

 

6.     Nekustamais īpašums BRĪVĪBAS IELA 26, Priekulē, Priekules novadā (kadastra Nr.6415 002 0006) no 16.08.2004. pieder K. R., personas kods [:], adrese [:], Priekule, Priekules novads, LV 3434.

Īpašumtiesības 16.08.2004. reģistrētas Liepājas zemesgrāmatu nodaļas nodalījumā Nr.100000084438.

 

7.     Par laika periodu 01.01.2014. – 28.05.2015. par nekustamo īpašumu nav veikti nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi, līdz ar to ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds.

 

8.     28.05.2015. nekustamā īpašuma nodokļa parāds par zemes īpašumu BRĪVĪBAS IELA 26, Priekulē, Priekules novadā (personīgā konta Nr. NINO sistēmā 54) ir sekojošs:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 97,74;

nokavējuma nauda līdz 28.05.2015. –           EUR 11,00;

KOPĀ                                                             EUR 108,74;

 

parāds par ēku īpašumu BRĪVĪBAS IELA 26, Priekulē, Priekules novadā (personīgā konta Nr. NINO sistēmā 16677):

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 15,22;

nokavējuma nauda līdz 28.05.2015. –           EUR 1,71;

KOPĀ                                                             EUR 16,93.

 

9.     30.01.2015. tika sagatavots „Maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli 2015.gadam Nr.15-2034 un nosūtīts K.R. uz viņa deklarēto dzīvesvietas adresi [:], Priekule, Priekules novads, LV 3434. Maksāšanas paziņojums nav apstrīdēts.

 

10.  Pēdējais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums par īpašumu BRĪVĪBAS IELA 26, Priekulē no K.R. Ls 7,68 (t.i. EUR 10,93) apmērā saņemts 20.12.2013..

 

11.  Nekustamais īpašums ZĒLIŅI, Priekules pagastā, Priekules novadā (kadastra Nr.6482 008 0069) no 03.12.2007. pieder K. R., personas kods[:], adrese [:], Priekule, Priekules novads, LV 3434.

Īpašumtiesības 03.12.2007. reģistrētas Liepājas zemesgrāmatu nodaļas nodalījumā Nr.100000418504.

 

12.  Par laika periodu 01.07.2008. – 28.05.2015. par nekustamo īpašumu nav veikti nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi pilnā apmērā, līdz ar to ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds.

 

13.  28.05.2015. nekustamā īpašuma nodokļa parāds par īpašumu ZĒLIŅI, Priekules pagastā, Priekules novadā (personīgā konta Nr. NINO sistēmā 11191) ir sekojošs:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 249,76;

nokavējuma nauda līdz 28.05.2015. –           EUR 120,07;

KOPĀ                                                             EUR 369,83.

 

14.  Pēdējais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums par īpašumu ZĒLIŅI, Priekules pagastā no K.R. Ls 30,00 (t.i. EUR 42,69) apmērā saņemts 09.09.2010.

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu un Priekules novada pašvaldības domes Finanšu komitejas 21.05.2015. lēmumu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Alda Binfelde, Mārtiņš Mikāls Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no K. R. (K.R.), personas kods [:], deklarētā dzīvesvietas adrese [:], Priekule, Priekules novads, LV 3434 nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamajiem īpašumiem ZĒLIŅI (kad.nr. 6482 008 0069), Priekules pagastā, BRĪVĪBAS IELA 26 (kad.nr. 6415 002 0006) un DZIRNAVU IELA 3-2 (kad.nr. 6415 900 0279) Priekulē, Priekules novadā par laiku 01.07.2008. – 28.05.2015., sekojoši:

 

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 394,49;

nokavējuma nauda līdz 28.05.2015. –           EUR 147,39;

KOPĀ                                                             EUR 541,88

(Pieci simti četrdesmit viens euro, 88 centi).

 

 1. Piedzītās naudas summas ieskaitīt piedzinēja – Priekules novada pašvaldības,               reģ.Nr. 90000031601, A/S „SWEDBANK” kontā Nr. LV30 HABA 0551 0185 98451.

3.     Brīdinām, ka, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 361.pantu, šis lēmums labprātīgi izpildāms līdz 2015.gada 12.jūlijam.

 1. Ja šis lēmums nebūs izpildīts labprātīgi, 2015.gada 13.jūlijā tiks uzsākta lēmuma piespiedu izpilde.
 2. Lēmuma piespiedu izpilde tiks nodota zvērinātam tiesu izpildītājam.
 3. Piedziņa tiks vērsta uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.

Piespiedu izpilde tiks veikta uz nodokļa parādnieka rēķina.

 1. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums nosūtāms:

1 eks. K. R.,[:], Priekulē, Priekules novadā, LV 3434;

1 eks. Priekules novada pašvaldības juristei Inārai Avotiņai;

1 eks. Priekules novada pašvaldības Finanšu nodaļai.

 

3.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no J. C. par nekustamo īpašumu ŠALKAS, Bunkas pagastā, Priekules novadā

 1. Nekustamais īpašums ŠALKAS, Bunkas pagastā, Priekules novadā (kadastra Nr.6446 007 0003) pieder J. C., personas kods [:], adrese – nav zināma.

Tas 02.12.1996. reģistrēts Zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 32.

Nekustamais īpašums sastāv no zemesgabala 8,10 ha platībā, dzīvojamās mājas, šķūņa, kūts un klēts ar pagrabu.

2. Par laika periodu 01.10.2007. – 28.05.2015. par nekustamo īpašumu nav veikti nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi pilnā apmērā, līdz ar to ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds.

3. 28.05.2015. nekustamā īpašuma nodokļa parāds par ēku īpašumu ŠALKAS, Bunkas pagastā, Priekules novadā (personīgā konta Nr. NINO sistēmā 15439) ir sekojošs:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 29,53;

nokavējuma nauda līdz 28.05.2015. –           EUR 11,91;

KOPĀ                                                             EUR 41,44;

 

par zemes īpašumu ŠALKAS, Bunkas pagastā, Priekules novadā (personīgā konta Nr. NINO sistēmā 4641) ir sekojošs:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 645,80;

nokavējuma nauda līdz 28.05.2015. –           EUR 324,55;

KOPĀ                                                             EUR 970,35.

 

4. Pēdējais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums par nekustamo īpašumu ŠALKAS, Bunkas pagastā, Priekules novadā (personīgā konta Nr. NINO sistēmā 4641) LVL 45,03 (t.i. EUR 64,07) apmērā saņemts 06.08.2007.

1.     03.02.2015. tika sagatavots „Maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli 2015.gadam Nr.15-3235 un nosūtīts J.C. uz viņas norādīto pasta adresi[:], Valmiera, LV 4201.

Maksāšanas paziņojums nav apstrīdēts. Līdz 28.05.2015. J.C. nav arī informējusi pašvaldību, ka nebūtu saņēmusi maksāšanas paziņojumu.

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu un Priekules novada pašvaldības domes Finanšu komitejas 21.05.2015. lēmumu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Alda Binfelde, Mārtiņš Mikāls Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no J. C. (J. C.), personas kods [:], deklarētā dzīvesvietas adrese nav zināma, nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu ŠALKAS (kad.nr. 6446 007 0003) Bunkas pagastā, Priekules novadā par laiku 01.10.2007. – 28.05.2015., sekojoši:

 

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 675,33;

nokavējuma nauda līdz 28.05.2015. –           EUR 336,46;

KOPĀ                                                             EUR 1011,79

(Viens tūkstotis vienpadsmit euro, 79 centi).

 

2. Piedzītās naudas summas ieskaitīt piedzinēja – Priekules novada pašvaldības, reģ. Nr. 90000031601, A/S „SWEDBANK” kontā Nr. LV30 HABA 0551 0185 98451.

3. Brīdinām, ka, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 361.pantu, šis lēmums labprātīgi izpildāms līdz 2015.gada 12.jūlijam.

4. Ja šis lēmums nebūs izpildīts labprātīgi, 2015.gada 13.jūlijā tiks uzsākta lēmuma piespiedu izpilde.

5. Lēmuma piespiedu izpilde tiks nodota zvērinātam tiesu izpildītājam.

6. Piedziņa tiks vērsta uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.

Piespiedu izpilde tiks veikta uz nodokļa parādnieka rēķina.

7. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums nosūtāms:

1 eks. J. C., [adrese], Bunkas pagasts, Priekules novads, LV 3446;

1 eks. J. C.,[adrese], Valmiera, LV 4201;

1 eks. J. C.,e-[adrese];

1 eks. Priekules novada pašvaldības juristei Inārai Avotiņai;

1 eks. Priekules novada pašvaldības Finanšu nodaļai;

1 eks. Bunkas pagasta pārvaldei.

4.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no J. S. par nekustamo īpašumu VIZBULĪTES, Virgas pagastā, Priekules novadā

 1. Nekustamais īpašums VIZBULĪTES, Virgas pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr.6498 003 0076, sastāvošs no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6498 003 0076  6,8 ha platībā līdz 2011.gada 31.decembrim bija lietošanā J. S., personas kods [:], adrese [:], Lielbritānija. Uz zemes vienības atrodas J. S. piederošas ēkas: dzīvojamā māja, garāža, kūts un divas saimniecības ēkas, šķūnis.

2. Ar Virgas pagasta padomes 14.09.1994. sēdes lēmumu, protokols Nr.1 J.S. lietošanā piešķirti 6,8 ha zemes VIZBULĪTES , Virgas pagastā (kad.apzīmējums 6498 003 0076).

3. Ar 26.07.2012. Priekules novada domes sēdes lēmumu, protokola izraksts Nr.9, 17.§ „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes nomas pirmtiesību piešķiršanu J.S., Virgas pag., Priekules nov.”, J.S. izbeigtas zemes lietošanas tiesības ar 31.12.2011. un piešķirtas zemes nomas pirmtiesības uz minēto zemes gabalu.  Līdz 28.05.2015. J.S. nav noslēgusi rakstveida zemes nomas līgumu.

Ar 01.01.2013. J.S. atstāta lietošanā  zeme 0,8 ha platībā ēku uzturēšanai.

4. Par laika periodu 01.07.2007. – 28.05.2015. par nekustamo īpašumu nav veikti nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi pilnā apmērā, līdz ar to ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds.

5. 27.01.2015. tika sagatavots „Maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli 2015.gadam Nr.15-571 un nosūtīts J.S. uz viņas deklarēto dzīvesvietu [adrese] United Kingdom.

Maksāšanas paziņojums nav apstrīdēts.

6. 28.05.2015. nekustamā īpašuma nodokļa parāds par ēkām VIZBULĪTES, Virgas pagastā, Priekules novadā ir sekojošs:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 43,36;

nokavējuma nauda līdz 28.05.2015. –           EUR 15,01;

KOPĀ                                                             EUR 58,37;

 

un parāds par zemi VIZBULĪTES, Virgas pagastā, Priekules novadā:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 200,80;

nokavējuma nauda līdz 28.05.2015. –           EUR 143,87;

KOPĀ                                                             EUR 344,67.

 

7. Pēdējais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums par nekustamo īpašumu VIZBULĪTES, Virgas pagastā, Priekules novadā LVL 2,06 (t.i. EUR 2,93) apmērā saņemts 13.09.2010.

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu un Priekules novada pašvaldības domes Finanšu komitejas 21.05.2015. lēmumu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Alda Binfelde, Mārtiņš Mikāls Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no J. S. (J. S.), personas kods [:], adrese [:], United Kingdom nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu VIZBULĪTES, Virgas pagastā, Priekules novadā par laiku 01.07.2007. – 28.05.2015., sekojoši:

 

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 244,16;

nokavējuma nauda līdz 28.05.2015. –           EUR 158,88;

KOPĀ                                                             EUR 403,04

(Četri simti trīs euro, 04 centi).

 

2. Piedzītās naudas summas ieskaitīt piedzinēja – Priekules novada pašvaldības,               reģ.Nr. 90000031601, A/S „SWEDBANK” kontā Nr. LV30 HABA 0551 0185 98451.

3. Brīdinām, ka, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 361.pantu, šis lēmums labprātīgi izpildāms līdz 2015.gada 12.jūlijam.

4. Ja šis lēmums nebūs izpildīts labprātīgi, 2015.gada 13.jūlijā tiks uzsākta lēmuma piespiedu izpilde.

5. Lēmuma piespiedu izpilde tiks nodota zvērinātam tiesu izpildītājam.

6. Piedziņa tiks vērsta uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.

Piespiedu izpilde tiks veikta uz nodokļa parādnieka rēķina.

7. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums nosūtāms:

1 eks. J. S.,[adrese], United Kingdom;

1 eks. Priekules novada pašvaldības juristei Inārai Avotiņai;

1 eks. Priekules novada pašvaldības Finanšu nodaļai;

1 eks. Virgas pagasta pārvaldei.

5.§ Par nedzīvojamo telpu nomas parāda piedziņu no M.B. Juoluta

 Priekules novada pašvaldībā saņemts Priekules novada pašvaldības grāmatvedes Ilzes Sokolovskas iesniegums (reģistrēts 15.05.2015. ar indeksu 2.1.3/1029) ar lūgumu lemt par nedzīvojamo telpu nomas parāda piedziņu no MB Juoluta.

            Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus un Domes rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts sekojošais:

1.     Starp Priekules novada pašvaldību un MB Juoluta, reģ.nr. 303097356, 25.06.2014. noslēgts telpu nomas līgums Nr. 2.3.2/21 par nedzīvojamo telpu nomu Vaiņodes ielā 6, Priekulē 301,50 m2 platībā.

 

2.     24.10.2014. MB Juoluta lūdzis izbeigt minēto telpu nomas līgumu un 30.10.2014. Priekules novada pašvaldības dome nolēma ar 01.11.2014. izbeigt Telpu nomas līgumu Nr. 2.3.2/21 no 25.06.2014. (30.10.2014. sēdes prot.Nr.20), nosakot, ka līdz ar līguma izbeigšanu nomniekam jānorēķinās ar iznomātāju.

 

3.     Nomnieks MB Juoluta nav izpildījis augstāk minētā līguma nosacījumus – nav pilnībā norēķinājies par telpu nomas maksu, tāpēc izveidojies parāds EUR 364,82 apmērā par laiku 01.09.2014. – 31.10.2014.

 

4.     14.04.2015. MB Juoluta uz tā juridisko adresi Žalioji gatve 4, Barstyčiu mstl., Skuodo r.sav., Lietuva, LT 98226 tika nosūtīts atgādinājums (Nr. 2.1.7/537 no 13.04.2015.) par parāda esamību, kurā lūgts parādu samaksāt līdz 25.04.2015.. Līdz 28.05.2015. samaksa nav saņemta.

 

Atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Alda Binfelde, Mārtiņš Mikāls Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Atlikt jautājuma par parāda piedziņu tiesas ceļā izskatīšanu uz 2015.gada jūnija domes sēdi.

6.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no J. Š. (J. Š.) par nekustamo īpašumu VALIJAS TĒRAUDI, Virgas pagastā, Priekules novadā

 1. Puse no nekustamā īpašuma VALIJAS TĒRAUDI, Virgas pagastā, Priekules novadā (kadastra Nr.6498 001 0172) saskaņā ar Liepājas rajona Virgas pagasta zemes komisijas 10.09.1996. lēmumu pieder J. Š., personas kods [:], adrese [:], Sigulda, Siguldas novads, LV 2150.

2. Par laika periodu 01.12.2007. – 28.05.2015. par nekustamo īpašumu nav veikti nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi pilnā apmērā, līdz ar to ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds.

3. 28.05.2015. nekustamā īpašuma nodokļa parāds par īpašumu VALIJAS TĒRAUDI, Virgas pagastā, Priekules novadā (personīgā konta Nr. NINO sistēmā 9122) ir sekojošs:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 390,95;

nokavējuma nauda līdz 28.05.2015. –           EUR 216,31;

KOPĀ                                                             EUR 612,37.

4. 29.01.2015. tika sagatavots „Maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli 2015.gadam Nr.15-1562 un nosūtīts J.Š. uz adresi[:], Sigulda, Siguldas novads, LV 2150.

Maksāšanas paziņojums nav apstrīdēts.

5. Pēdējais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums no J.Š. saņemts 23.12.2008. Ls 28,86 (t.i. EUR 41,06) apmērā.

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu un Priekules novada pašvaldības domes Finanšu komitejas 21.05.2015. lēmumu,

Atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Alda Binfelde, Mārtiņš Mikāls Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no J.Š. (J. Š.), personas kods [:], deklarētā dzīvesvietas adrese [:], Sigulda, Siguldas novads, LV 2150 nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu VALIJAS TĒRAUDI(kad.nr. 6498 001 0172) Virgas pagastā, Priekules novadā par laiku 01.12.2007. – 28.05.2015., sekojoši:

 

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 390,95;

nokavējuma nauda līdz 28.05.2015. –           EUR 216,31;

KOPĀ                                                             EUR 612,37

(Seši simti divpadsmit euro, 37 centi).

 

2. Piedzītās naudas summas ieskaitīt piedzinēja – Priekules novada pašvaldības,               reģ.Nr. 90000031601, A/S „SWEDBANK” kontā Nr. LV30 HABA 0551 0185 98451.

3. Brīdinām, ka, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 361.pantu, šis lēmums labprātīgi izpildāms līdz 2015.gada 12.jūlijam.

4. Ja šis lēmums nebūs izpildīts labprātīgi, 2015.gada 13.jūlijā tiks uzsākta lēmuma piespiedu izpilde.

5. Lēmuma piespiedu izpilde tiks nodota zvērinātam tiesu izpildītājam.

6. Piedziņa tiks vērsta uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.

Piespiedu izpilde tiks veikta uz nodokļa parādnieka rēķina.

7. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums nosūtāms:

1 eks. J. Š., [adrese], Sigulda, Siguldas novads, LV 2150;

1 eks. Priekules novada pašvaldības juristei Inārai Avotiņai;

1 eks. Priekules novada pašvaldības Finanšu nodaļai;

1 eks. Virgas pagasta pārvaldei.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no SIA „ARĀJS ABIM” par nekustamajiem īpašumiem AIZPUTES IELA 7, Priekulē un BALTCEPURES, BRUŅINIEKI, CEPURES, LEJNIEKI, SAULIEŠI

 1. Nekustamais īpašums AIZPUTES IELA 7, Priekulē, Priekules novadā (kadastra Nr.6415 508 0008) pieder SIA „ARĀJS ABIM”, Reģ.Nr. 42103027213. To apliecina Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Priekules pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.238.

Nekustamais īpašums sastāv no 8 (astoņām) ēkām un zemes gabala, kura kopējā platība ir 1,7 ha.

2. Par laika periodu 01.01.2014. – 28.05.2015. par nekustamo īpašumu nav veikti nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi pilnā apmērā, līdz ar to ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds.

3. 28.05.2015. nekustamā īpašuma nodokļa parāds par īpašumu AIZPUTES IELA 7, Priekulē ir sekojošs:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 1995,32;

nokavējuma nauda līdz 28.05.2015. –           EUR 224,48;

KOPĀ –                                                          EUR 2219,80.

 

4. Pēdējais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums par nekustamo īpašumu AIZPUTES IELA 7, Priekulē saņemts 29.12.2014. no zvērināta tiesu izpildītāja kā piedzītā nekustamā īpašuma nodokļa parāda summa EUR 171,05 apmērā.

5. 30.01.2015. tika sagatavoti maksāšanas paziņojumi par nekustamā īpašuma nodokli 2015.gadam Nr. 15-1909 un Nr. 15-1908 un nosūtīti ARĀJS ABIM SIA, Aizputes ielā 7, Priekulē, Priekules novadā, LV 3434.

Maksāšanas paziņojumi nav apstrīdēti.

6. Nekustamais īpašums BALTCEPURES, Priekules pagastā, Priekules novadā (kadastra Nr.6482 008 0065) pieder SIA „ARĀJS ABIM”, Reģ.Nr. 42103027213. To apliecina Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Priekules pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr.163.

Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala, kura kopējā platība ir 3,6 ha.

7. Par laika periodu 01.01.2014. – 28.05.2015. par nekustamo īpašumu nav veikti nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi pilnā apmērā, līdz ar to ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds.

 

8. 28.05.2015. nekustamā īpašuma nodokļa parāds par nekustamo īpašumu BALTCEPURES, Priekules pagastā ir sekojošs:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 65,20;

nokavējuma nauda līdz 28.05.2015.–            EUR 7,33;

KOPĀ –                                                          EUR 72,53.

 

9. Pēdējais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums par nekustamo īpašumu BALTCEPURES, Priekules pagastā saņemts 29.12.2014. no zvērināta tiesu izpildītāja kā piedzītā nekustamā īpašuma nodokļa parāda summa EUR 3,85 apmērā.

10. 29.01.2015. tika sagatavots maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli 2015.gadam Nr. 15-912 un nosūtīts ARĀJS ABIM SIA, Aizputes ielā 7, Priekulē, Priekules novadā, LV 3434.

Maksāšanas paziņojums nav apstrīdēts.

11. Nekustamais īpašums BRUŅINIEKI, Priekules pagastā, Priekules novadā (kadastra Nr.6482 004 0005) pieder SIA „ARĀJS ABIM”, Reģ.Nr. 42103027213. To apliecina Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Priekules pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr.25.

Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala, kura kopējā platība ir 22,3 ha.

12. Par laika periodu 01.01.2014. – 28.05.2015. par nekustamo īpašumu nav veikti nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi pilnā apmērā, līdz ar to ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds.

13. 28.05.2015. nekustamā īpašuma nodokļa parāds par nekustamo īpašumu BRUŅINIEKI, Priekules pagastā ir sekojošs:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 413,28;

nokavējuma nauda līdz 28.05.2015. –           EUR 46,50;

KOPĀ –                                                          EUR 459,78.

 

14. 29.01.2015. tika sagatavots maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli 2015.gadam Nr. 15-959 un nosūtīts ARĀJS ABIM SIA, Aizputes ielā 7, Priekulē, Priekules novadā, LV 3434.

Maksāšanas paziņojums nav apstrīdēts.

15. Pēdējais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums par nekustamo īpašumu BRUŅINIEKI, Priekules pagastā saņemts 08.05.2015. EUR 137,76 apmērā.

16. Nekustamais īpašums CEPURES, Priekules pagastā, Priekules novadā (kadastra Nr.6482 008 0132) pieder SIA „ARĀJS ABIM”, Reģ.Nr. 42103027213. To apliecina Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Priekules pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000080897.

Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala, kura kopējā platība ir 2,65 ha.

17. Par laika periodu 01.01.2014. – 28.05.2015. par nekustamo īpašumu nav veikti nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi pilnā apmērā, līdz ar to ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds.

18. 28.05.2015. nekustamā īpašuma nodokļa parāds par nekustamo īpašumu CEPURES, Priekules pagastā ir sekojošs:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 42,02;

nokavējuma nauda līdz 28.05.2015. –           EUR 4,72;

KOPĀ –                                                          EUR 46,74.

 

19. 29.01.2015. tika sagatavots maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli 2015.gadam Nr. 15-992 un nosūtīts ARĀJS ABIM SIA, Aizputes ielā 7, Priekulē, Priekules novadā, LV 3434.

Maksāšanas paziņojums nav apstrīdēts.

 

20. Pēdējais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums par nekustamo īpašumu CEPURES, Priekules pagastā saņemts 29.12.2014. no zvērināta tiesu izpildītāja kā piedzītā nekustamā īpašuma nodokļa parāda summa EUR 2,40 apmērā.

21. Nekustamais īpašums LEJNIEKI, Priekules pagastā, Priekules novadā (kadastra Nr.6482 007 0012) pieder SIA „ARĀJS ABIM”, Reģ.Nr. 42103027213. To apliecina Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Priekules pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr.105.

Nekustamais īpašums sastāv no diviem zemes gabaliem, kuru kopējā platība ir 41,5 ha.

22. Par laika periodu 01.01.2014. – 28.05.2015. par nekustamo īpašumu nav veikti nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi pilnā apmērā, līdz ar to ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds.

23. 28.05.2015. nekustamā īpašuma nodokļa parāds par nekustamo īpašumu LEJNIEKI, Priekules pagastā ir sekojošs:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 494,28;

nokavējuma nauda līdz 28.05.2015. –           EUR 55,18;

KOPĀ –                                                          EUR 549,46.

 

24. 29.01.2015. tika sagatavots maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli 2015.gadam Nr. 15-1292 un nosūtīts ARĀJS ABIM SIA, Aizputes ielā 7, Priekulē, Priekules novadā, LV 3434.

Maksāšanas paziņojums nav apstrīdēts.

25. Pēdējais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums par nekustamo īpašumu LEJNIEKI, Priekules pagastā saņemts 29.01.2014. EUR 345,15 apmērā.

26. Nekustamais īpašums SAULIEŠI, Priekules pagastā, Priekules novadā (kadastra Nr.6482 007 0050) pieder SIA „ARĀJS ABIM”, Reģ.Nr. 42103027213. To apliecina Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Priekules pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr. 100000066193.

Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala, kura kopējā platība ir 9,89 ha.

27. Par laika periodu 01.01.2014. – 28.05.2015. par nekustamo īpašumu nav veikti nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi pilnā apmērā, līdz ar to ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds.

28. 28.05.2015. nekustamā īpašuma nodokļa parāds par nekustamo īpašumu SAULIEŠI, Priekules pagastā ir sekojošs:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 93,24;

nokavējuma nauda līdz 28.05.2015. –           EUR 10,49;

KOPĀ –                                                          EUR 103,73.

 

29. 29.01.2015. tika sagatavots maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli 2015.gadam Nr. 15-1575 un nosūtīts ARĀJS ABIM SIA, Aizputes ielā 7, Priekulē, Priekules novadā, LV 3434.

Maksāšanas paziņojums nav apstrīdēts.

30. Pēdējais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums par nekustamo īpašumu SAULIEŠI, Priekules pagastā saņemts 29.12.2014. no zvērināta tiesu izpildītāja kā piedzītā nekustamā īpašuma nodokļa parāda summa EUR 4,62 apmērā.

Pamatojoties uz visu iepriekš minēto, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu un Finanšu komitejas 21.05.2015. sēdes lēmumu,

Atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Alda Binfelde, Mārtiņš Mikāls Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.     Piedzīt bezstrīdus kārtībā no SIA „ARĀJS ABIM”, Reģ.Nr. 42103027213, juridiskā adrese Aizputes iela 7, Priekule, Priekules novads, LV 3434nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamajiem īpašumiem AIZPUTES IELA 7, Priekulē un BALTCEPURES, BRUŅINIEKI, CEPURES, LEJNIEKI, SAULIEŠI, Priekules pagastā, Priekules novadā sekojoši:

 

      nekustamā īpašuma nodokļa kopējā pamatsumma –      EUR 3103,34;

      nokavējuma nauda līdz 28.05.2015. –                             EUR 348,70;

      KOPĀ                                                                               EUR 3452,04

      (Trīs tūkstoši četri simti piecdesmit divi euro, 04 centi).

 

2.     Piedzītās naudas summas ieskaitīt piedzinēja – Priekules novada pašvaldības, reģ.Nr. 90000031601, A/S „SWEDBANK” kontā Nr. LV30 HABA 0551 0185 98451.

3.     Brīdinām, ka, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 361.pantu, šis lēmums labprātīgi izpildāms līdz 2015.gada 12.jūlijam.

4.     Ja šis lēmums nebūs izpildīts labprātīgi, 2015.gada 13.jūlijā tiks uzsākta lēmuma piespiedu izpilde.

5.     Lēmuma piespiedu izpilde tiks nodota zvērinātam tiesu izpildītājam.

6.     Piedziņa tiks vērsta uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.

      Piespiedu izpilde tiks veikta uz nodokļa parādnieka rēķina.

7.     Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums nosūtāms:

      1 eks. SIA „ARĀJS ABIM”, reģ. Nr. 42103027213, juridiskā adrese Aizputes iela 7, Priekule, Priekules novads, LV 3434;

      1 eks. Priekules novada pašvaldības juristei Inārai Avotiņai;

      1 eks. Priekules novada pašvaldības Finanšu nodaļai. 

8.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no V. K. (V. K.) par nekustamo īpašumu JAUNDZINTARNIEKI, Bunkas pagastā, Priekules novadā

 1. Nekustamais īpašums JAUNDZINTARNIEKI, Bunkas pagastā, Priekules novadā (kadastra Nr.6446 001 0378) saskaņā ar Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodalījuma Nr. 100000136029 informāciju 08.05.2004. – 04.01.2012. piederēja V. K., personas kods [:], adrese [:], Liepāja, LV 3401.

 

2. Par laika periodu 01.09.2005. – 31.12.2012. par nekustamo īpašumu nav veikti nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi pilnā apmērā, līdz ar to ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds.

 

3. 28.05.2015. nekustamā īpašuma nodokļa parāds par īpašumu JAUNDZINTARNIEKI, Bunkas pagastā, Priekules novadā (personīgā konta Nr. NINO sistēmā 4894) ir sekojošs:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 581,22;

nokavējuma nauda līdz 28.05.2015. –           EUR 459,48;

KOPĀ                                                             EUR 1040,70.

 

4. 14.12.2011. tika sagatavots „Maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli 2011.gadam Nr.11-4828 un nosūtīts V.K. uz adresi [:], Bunkas pagasts, Priekules novads, LV 3444.

Maksāšanas paziņojums nav apstrīdēts.

 

5. 02.10.2013. V.K. uz viņa deklarēto dzīvesvietas adresi [:], Liepāja, LV 3401 tika nosūtīts atgādinājums Nr. 3-06/1038 no 01.10.2013. par nekustamā īpašuma nodokļa parādu. Līdz 28.05.2015. no V.K. samaksa par nekustamā īpašuma nodokli nav saņemta.

 

6. Pēdējais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums no V.K. saņemts 22.03.2007. Ls 7,59 (t.i. EUR 10,80) apmērā.

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu un Priekules novada pašvaldības domes Finanšu komitejas 21.05.2015. lēmumu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Alda Binfelde, Mārtiņš Mikāls Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no V. K. (V. K.), personas kods[:], deklarētā dzīvesvietas adrese [:], Liepāja, LV 3401 nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu JAUNDZINTARNIEKI (kad.nr. 6446 001 0378) Bunkas pagastā, Priekules novadā par laiku 01.09.2005. – 31.12.2012., sekojoši:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 581,22;

nokavējuma nauda līdz 28.05.2015. –           EUR 459,48;

KOPĀ                                                             EUR 1040,70

(Viens tūkstotis četrdesmit euro, 70 centi).

 

2. Piedzītās naudas summas ieskaitīt piedzinēja – Priekules novada pašvaldības,               reģ.Nr. 90000031601, A/S „SWEDBANK” kontā Nr. LV30 HABA 0551 0185 98451.

3. Brīdinām, ka, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 361.pantu, šis lēmums labprātīgi izpildāms līdz 2015.gada 12.jūlijam.

4. Ja šis lēmums nebūs izpildīts labprātīgi, 2015.gada 13.jūlijā tiks uzsākta lēmuma piespiedu izpilde.

5. Lēmuma piespiedu izpilde tiks nodota zvērinātam tiesu izpildītājam.

6. Piedziņa tiks vērsta uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.

Piespiedu izpilde tiks veikta uz nodokļa parādnieka rēķina.

7. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums nosūtāms:

1 eks. V. K.,[adrese], Liepāja, LV 3401;

1 eks. Priekules novada pašvaldības juristei Inārai Avotiņai;

1 eks. Priekules novada pašvaldības Finanšu nodaļai;

1 eks. Bunkas pagasta pārvaldei.

9.§ Par Priekules novada pašvaldības nekustamā īpašuma Aizputes ielā 6, Priekulē, Priekules novada, sakārtošanu

 Priekules novada pašvaldībai piederošajam īpašumam Aizputes ielā 6, Priekulē nepieciešams veikt logu montāžu un akumulācijas tvertnes uzstādīšanu, lai nodrošinātu ēkā siltumu ar 2015/2016 gada apkures sezonu.

2015.gada pašvaldības budžetā ir paredzēti naudas līdzekļi minēto remontdarbu veikšanai par summu EUR 3500.

Ar 2015.gada 1.jūliju nekustamais īpašums Aizputes ielā 6, Priekulē nodots apsaimniekošanā SIA “Priekules nami”.

            Vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3. un 6. punkta, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Alda Binfelde, Mārtiņš Mikāls Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Uzdot apsaimniekotājam SIA “Priekules nami” ar 2015.gada 1.jūliju veikt nekustamā īpašuma sakārtošanu Aizputes ielā 6, Priekulē, nomainot logus un uzstādot akumulācijas tvertni, nepārsniedzot pašvaldības budžetā paredzēto summu EUR 3500.

 

Izsūtāms:

1) izpilddirektoram;

2) Finanšu nodaļai;

3) SIA ‘’Priekules nami’’.

 

10.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu par īpašumiem, kā represētai personai E. P. īpašumiem [adrese] un [adrese], Gramzdas pag., Priekules nov., par 2015 gadu

 Priekules novada dome izskatīja E.P., dzīvo[adrese], Priekulē,  Priekules nov. 28.04.2015. iesniegumu, kas reģistrēts Priekules novada pašvaldībā  ar reģistrācijas Nr. 2.1.4/931 par nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu īpašumiem par 50%, kā represētai personai  īpašumiem [adrese] un [adrese], Gramzdas pag., Priekules novIr iesniegti dokumenti, kas apliecina, ka E. P.  ir politiski represētā persona un īpašumi  viņas īpašumā ir vismaz 5 gadus. E. P. ar savu iesniegumu personīgi apliecina, ka nenodarbojas ar saimniecisko darbību īpašumos  [adrese] un [adrese] Gramzdas pag., Priekules  nov.      

Pamatojoties uz likumu „ Par nekustamā īpašuma nodokli” 5. pantu, 2. daļu (kas nosaka, ka politiski represētām personām par zemi un individuālo dzīvojamo māju apbūvē ietilpstošajām ēkām vai dzīvokļa īpašumu bez zemes domājamās daļas, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50%, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā. Ja nekustamais īpašums daļēji tiek izmantots saimnieciskajā darbībā, šai daļai nodokļa samazinājums netiek piemērots), atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Alda Binfelde, Mārtiņš Mikāls Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu E. P. par 50%, kā represētai personai īpašumiem [adrese], platība 19,8 ha, apzīmējums kadastrā [:] un [adrese], platība 20,5 ha, apzīmējums kadastrā [:] Gramzdas pag., Priekules nov. par 2015. gadu.
 2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas (Lielā ielā 4, Liepājā, LV- 3400). 

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. E.P.

1  eks. G Briekmanei

11.§ Par ziedojuma pieņemšanu no SIA ‘’Artis JP’’

 Priekules novada Gramzdas pagasta pārvalde ir lūgusi SIA „Artis JP” finansiāli atbalstīt Gramzdas pagasta Līgo svētku organizēšanu. SIA „Artis JP” atsaucoties uz lūgumu, pašvaldībai ir ziedojis EUR 1800 pasākuma apskaņošanas sistēmas iegādei. Starp Priekules novada pašvaldību un SIA „Artis JP” ir noslēgts ziedojuma – dāvinājuma līgums.

 

Atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Alda Binfelde, Mārtiņš Mikāls Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.     Apstiprināt saņemto dāvinājumu (ziedojumu) EUR 1800.00.

2.     Minēto ziedojumu izlietot apskaņošanas sistēmas iegādei un svētku norises nodrošināšanai.

3.     Par lēmuma izpildi atbild Gramzdas pagasta pārvaldes vadītājs.

 

Lēmums nosūtāms:

Gramzdas pagasta pārvalde

Finanšu nodaļa

12.§ Par maksas pakalpojumu cenu noteikšanu iestādē ‘’Jauniešu māja ‘’Priekule’’’’

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punktu,  atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Alda Binfelde, Mārtiņš Mikāls Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.     Noteikt cenu EUR ar PVN par sekojošiem maksas pakalpojumiem iestādē ‘’Jauniešu māja ‘’Priekule’’’’:

Nr.p.k.

Pakalpojuma veids

Izcenojums bez PVN EUR

PVN 12 %

Maksa kopā EUR

1.

Viena mēneša maksa Priekules vidusskolas izglītojamiem mācību laikā

13.40

1.60

15.00

2.

Pakalpojuma maksa vienai personai diennaktī

 

 

 

2.1.

Viena diennakts  ar gultas veļu

6.25

0.75

7.00

2.2.

Vairāk par 5  diennaktīm (1 personai ar gultas veļu)

5.36

0.64

6.00

2.3.

Vairāk par 5  diennaktīm (1 personai bez gultas veļas)

4.47

0.53

5.00

2.4.

Grupa, kurā ir vairāk par 10 cilvēkiem (ar gultas veļu)

5.36

0.64

6.00

2.5.

Grupa, kurā ir vairāk par 10 cilvēkiem (bez gultas veļas)

4.47

0.53

5.00

2.6.

Nometnēm, bērnu un jauniešu grupām (ar gultas veļu)

3.58

0.42

4.00

2.7.

Nometnēm, bērnu un jauniešu grupām (bez gultas veļas)

2.68

0.32

3.00

 

2.     Noteiktās cenas stājas spēkā ar 2015.gada 1.jūniju.

13.§ Par pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Liepājas iela 1 -20, Priekule, Priekules nov. nodošanu atsavināšanai un nosacītās cenas apstiprināšanu

 Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmās daļas 5.punktam 2014.gada 15.decembrī  (reģistrācijas numurs 2.1.4/2097) Priekules novada pašvaldībā saņemts A.G. K. , dzīvojošas [dzīvesvieta], Priekule, Priekules nov., iesniegums (turpmāk tekstā –iesniegums), kurā lūgts atsavināt nekustamo īpašumu, kas atrodas Liepājas ielā 1-20, Priekule.   Iesniegumā minēts, ka 26.11.2008. ir noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums (pielikumā), un minēts, ka A.G.K. atsavināšanas gadījumā vēlas izmantot  pirmpirkuma tiesības

  Iesniegumam pievienots:

-  26.11.2008. Dzīvojamās telpas īres līguma  Nr. 157  kopiju (turpmāk –īres līgums). Īres līgumā kā īrnieks ir norādīta A. G. K., personas kods [:], citas personas īres līgumā nav minētas.

- SIA „Priekules nami”20.01.2015. izziņu Nr. 1 par īres un komunālo maksājumiem, par parādu neesamību.

            Izskatot A.G.K. iesniegumu un tam pievienotos dokumentus tiek konstatēts, ka: 

[1.] A.G.K. vēlas iegūt īpašumā pašvaldībai piederošu dzīvokli, kuras adrese ir Liepājas iela 1-20, Priekule, Priekules nov. Saskaņā ar īres līgumā norādītiem datiem -dzīvokļa kopējā  platība ir  38,9  m², sastāv no divām istabām, virtuves ,vannas istabas.

            [2.] Ar Liepājas zemesgrāmatu nodaļas 27.03.2015. tiesneša lēmumu, īpašuma tiesības uz nekustamu īpašumu Liepājas iela 1-20, Priekule, kas ir dzīvoklis Nr. 20 , kopīpašuma domājamā daļa no būves (kadastra apzīmējums 6415 001 0023 001) 2/100 un Kopīpašuma domājamā daļa no zemes (kadastra apzīmējums 6415 001 0023) 2/100 ir nostiprinātas uz Priekules novada pašvaldības vārda, Priekules pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 82-20. 

[3.] Atbilstoši 01.02.2011. Ministru kabineta noteikumiem nr. 109 ”Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 5.punktam ir iesniegti nepieciešamie dokumenti, t.i., atsavināmā īpašuma dzīvojamās telpas īres līguma kopija, izziņu par īres un komunālo maksājumu parādā neesamību.

[4.] Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma  37.panta pirmā daļa teikts, ka  pārdot publiskas personas mantu par brīvu cenu var, ja: 4) nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu (8.pants).

[5.] Savukārt 45.panta  trešā daļa nosaka, ka  Atsavinot valsts vai pašvaldības īpašumā esošu viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu, par kuru lietošanu likumā "Par dzīvojamo telpu īri" noteiktajā kārtībā ir noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums, to vispirms rakstveidā piedāvā pirkt īrniekam un viņa ģimenes locekļiem.

8) Ņemot vērā Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.panta sesto daļu Priekules novada pašvaldība ir veikusi (pieaicinājusi) nekustamā īpašuma – Liepājas iela 1-20, Priekule, Priekules nov., novērtēšanu.

[6.] 2015.gada 28.aprīlī  SIA „Latio”, reģistrācijas numurs 41703000843, nekustamie īpašumi veica nekustamā īpašuma –dzīvokļa Nr. 20, kas atrodas Liepājas ielā 1, Priekulē, Priekules nov. ar kopējo platību  38.90 m² vērtēšanu, aprēķinātā tirgus vērtība ir 3800 EUR  (trīs tūkstoši astoņi simti lati un 00 santīmi) .

             Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka: „Pildot savas funkcijas, pašvaldībā likumā noteiktā kārtībā ir tiesības 2) iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu, privatizēt pašvaldību īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības” ,Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu, 3.panta otro daļu, 10.panta pirmo daļu, (SIA) „Latio” reģistrācijas numurs 41703000843, vērtējumu, 2015.gada 21.maija Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Alda Binfelde, Mārtiņš Mikāls Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Atļaut nodot atsavināšanai Priekules novada pašvaldības dzīvokļa īpašumu Liepājas iela 1-20, Priekule, Priekules nov., (kadastra numurs 6415 900 0326), 2/100 domājamās daļas no dzīvojamās mājas Liepājas iela 1, Priekule, Priekules nov., kadastra apzīmējums 6415 001 0023 001, 2/100 domājamās daļas no zemes (kadastra apzīmējums 6415 001 0023).

 

2. Apstiprināt dzīvokļa īpašuma –izīrēta dzīvokļa Liepājas iela 1-20, Priekule, Priekules nov.,  nosacīto cenu   3901,34 EUR (trīs tūkstoši deviņi simti divi EUR). Nosacītā cena sastāv:

- dzīvokļa tirgus vērtība 3800 EUR,

- atsavināšanas izdevumi par nekustamā īpašuma novērtēšanu 80 EUR,

- zemesgrāmatas apliecība  21,34 eur

 

3. Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai (A.Mickus)  organizēt dzīvokļa īpašuma lēmuma 1.punktā minētā dzīvokļa īpašuma atsavināšanu atbilstoši Publisko personas mantas atsavināšanas likumam.

 

4.Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad paziņots adresātam. Paziņošanas likuma 8.panta otrajā daļā noteikts, ja (2) „Dokuments, kas paziņots kā vienkāršs pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu astotajā dienā no dienas, kad tas iestādē reģistrēts kā nosūtāmais dokuments”.

 

Izsūtāms:

1 eks. A.G.K. , adrese:[:], Priekule, Priekules nov., LV-3434,

1 eks. Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai (A.Mickus), 

1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei V.Rubezei,

1 eks. Finanšu nodaļai.

14.§ Par izglītojamo un pedagogu apbalvošanu

 2015.gada 19.maijā ir saņemts izglītības vadītājas Agritas Purviņas iesniegums ar lūgumu izskatīt iespēju nodrošināt apbalvojumus izglītojamajiem par sasniegumiem mācību darbā, olimpiādēs un konkursos atbilstoši nolikumā paredzētajām summām.

Iesniegumā A.Purviņa paskaidro, ka pēc patreizējiem aprēķiniem, lai nodrošinātu apbalvojumus skolēniem kopā nepieciešami 1723 euro: (budžetā plānoti 1500 euro)

-        par augstiem mācību sasniegumiem - 725 euro,

-        par sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs – 214 euro,

-        par sasniegumiem Mūzikas un mākslas skolas konkursos 84 euro,

-        par sasniegumiem folkloras konkursos – 172 euro,

-        par sasniegumiem mūzikas skatēs un konkursos – 264 euro,

-        par sasniegumiem sportā – 127 euro

-        par sasniegumiem citos interešu izglītības konkursos 37 euro,

-        par sasniegumiem Mazpulku goda nomināciju konkursā būs jāatmaksā rēķins par 3 sudraba karotītēm – aptuveni 100 euro.

Papildus termiņā līdz 25.maijam no skolām vēl varētu tikt iesniegta informācija par  izglītojamo sasniegumiem vieglatlētikas sacensībās, Speciālajā olimpiādē, skolēnu mācību uzņēmumu finālkonkursā (piedalās 2 uzņēmumi), par ko nebija informācija līdz 8.maijam.  Līdz 28.maijam tiks precizēta apbalvojumu summa par augstiem mācību sasniegumiem, jo gada atzīmes ātrāk izlikt nav iespējams.

Pedagogiem līdz šim pēc nolikuma aprēķinātā apbalvojuma summa ir 1255 euro izmaksai „uz rokas”, jeb 2250 euro – kopā ar nodokļiem. A.Purviņa lūdzu atbalstīt priekšlikumu pedagogiem, kuriem ir apbalvojums par vairāku skolēnu sasniegumiem, proporcionāli samazināt apbalvojuma summas, lai iekļautos budžetā piešķirto līdzekļu apjomā – 1500 euro. Darba grupas sarunās ir izskanējis viedoklis, ka arī pedagogi jāapbalvo atbilstoši nolikumā noteiktajam, nesamazinot apbalvojuma summas. Tāpēc lēmuma projektā ir piedāvāti vairāki lēmuma projekta varianti.

Atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Alda Binfelde, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija,); PRET -  1 deputāts –Andris Džeriņš; ATTURAS -  1 deputāts - Mārtiņš Mikāls; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.     Piešķirt papildus skolēnu apbalvojumiem 585 euro no pašvaldības budžeta.

2.     Trūkstošos līdzekļus novirzīt no ēdināšanas atbalstam paredzētajiem līdzekļiem.

3.     Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.

Lēmums nododams:

1 eks.-finanšu nodaļai

1 eks. – izglītības vadītājai A.Purviņai

15.§ Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu „Uzvaras”, Gramzdas pag., Priekules novadā

 Priekules novada dome izskatīja mērniecības firmas SIA „Latvijasmernieks.lv”, reģistrācijas Nr. 40003783960, adrese Meža iela 4, Rīga 20.05.2015. iesniegumu, kas reģistrēts Priekules novada pašvaldībā ar reģistrācijas Nr. 2.1.7/838 par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam „Uzvaras”, Gramzdas pag., Priekules nov.

Īpašums „Uzvaras” Gramzdas pagastā Priekules novadā 59,93 ha platībā ir reģistrēts Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļā, lēmuma pieņemšanas datums 29.03.2012. nodalījuma Nr.100000170766. Īpašnieks ir V.K.

Īpašums sastāv no divām  zemes vienībām, kopplatība  59,93 ha, 1. zemes vienības apzīmējums kadastrā [:], platība 30,8 ha, 2. zemes vienības apzīmējums kadastrā [:], platība 29,13 ha. 2. zemes vienība „Uzvaras” Gramzdas pag., Priekules nov. ar apzīmējumu kadastrā [:] sadalīta divās  daļās. Zemes vienības Nr. 1. platība 17,13 ha, zemes vienības Nr. 2 platība 12,0 ha.  Pēc zemesgabala sadalīšanas jaunizveidotajam 1. zemesgabalam piešķirt nosaukumu „Jaunie Upeslūķi”, Gramzdas pag., Priekules nov.

Ar Priekules novada domes 2015. gada 26.februāra lēmumu Nr.3. ir pieņemts lēmums par nekustamā īpašuma „Uzvaras” Gramzdas pag., Priekules nov. sadalīšanu un zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu.

Zemes ierīcības projekts „Uzvaras”, Gramzdas pag., Priekules nov. atbilst Gramzdas pagasta, spēkā esošiem teritoriju izmantošanas un apbūves noteikumiem.

Zemes ierīcības projektu izstrādājusi firma SIA „Latvijasmernieks.lv” 05.05.2015. atbilstoši Ministru kabineta 2011. gada 12. aprīļa noteikumiem Nr. 288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”. Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālā nodaļa 13.05.2015. sniedza atzinumu un pārbaudē konstatēja, ka iesniegtais zemes ierīcības projekts atbilst Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem un uz  grafiskās daļas  ir uzspiests atzinuma spiedogs.

Pamatojoties uz „Zemes ierīcības likuma” 19. panta otro daļu, kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu apstiprina vietējā pašvaldība, izdodot administratīvo aktu un Ministru kabineta 2009. gada 3. novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 6.2. punkts, kas nosaka, ka katram adresācijas objektam piešķir tikai vienu adresi, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Alda Binfelde, Mārtiņš Mikāls Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

      1.Apstiprināt zemes ierīcības projektu īpašumam „Uzvaras” Gramzdas pag., Priekules nov.

2. Zemes vienību „Uzvaras” Gramzdas pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā[:] sadalīt divās zemes vienībās – 1. zemes vienības platība 17,13 ha, 2. zemes vienības platība 12,00 ha.

3. 2. zemes vienībai piešķirt nosaukumu „Jaunie Upeslūķi”, Gramzdas pag., Priekules nov. un noteikt zemes lietošanas mērķi –zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība – kods 0101.

4. 1. zemes vienībai 17,13 ha platībā atstāt nosaukumu „Uzvaras”, Gramzdas pag., Priekules nov. un noteikt zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība– kods 0101.

5.Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā   stāšanās dienas (Lielā  ielā 4, Liepāja, LV- 3400) 

 

Lēmums izsūtāms:

1eks. V.K., adrese [:], Priekule, Priekules nov.,

1 eks. nekustamo īpašumu speciālistei G. Briekmanei,

1 eks. SIA „Latvijasmernieks.lv”, adrese Graudu ielā 27/29, Liepāja, LV 3412.

16.§ Par apkures katlu un metāla cisternu pārdošanu

 Gramzdas pagasta pārvaldē pašvaldības uzskaitē ir uzkrājumi – sešas metāla  cisternas, katra EUR 45,00 vērtībā un divi apkures katli, katrs EUR 70,00 vērtībā. Komisija apsekoja minētos objektus un sastādīja Aktu Nr.2.4.4/2015-1, kurā konstatēja, ka kustamā manta ir daļēji demontēta un stipri bojāta. Tā nav nepieciešama un lietojama Gramzdas pagasta pārvaldes saimnieciskām vajadzībām.

        Pamatojoties uz iepriekš minēto un Gramzdas pagasta pārvaldes 20.05.2015. iesniegumu (reģ.Nr.2.1.4/1054), kurā lūgts atļaut pārdot minētos objektus metāllūžņos, saskaņā ar ‘’Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma’’ 37.pantu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Alda Binfelde, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Atļaut Gramzdas pagasta pārvaldei pārdot metāllūžņos divus apkures katlus un sešas       metāla cisternas.
 2. Iegūtos līdzekļus izlietot darbnīcas sakārtošanai.
 3. Lēmuma izpildes kontroli uzdot izpildei izpilddirektoram A.Razmam.

 

Lēmums nosūtāms:

Gramzdas pagasta pārvaldes vadītājam,

Finanšu nodaļai

Pašvaldības izpilddirektoram

17.§ Par zemesgabala nomas līguma izbeigšanu D.M, Paplakas ielā 28,Priekule, Priekules nov. un nomas līguma noslēgšanu ar D.M. par zemesgabala nomu Paplakas ielā 28, Priekulē

 Izskatot D.M., dzīvojošas [adrese], Priekule, Priekules nov., reģ. Priekules novada pašvaldībā 20.04.2014. Nr.2.1.4/866, iesniegumu, kurā minēts, ka D.M. atsakās no zemes nomas garāžas uzturēšanai, kas atrodas Paplakas ielā 28, Priekulē.

Izskatot D.M., dzīvojoša [dzīvesvieta],Priekule, Priekules nov., iesniegumu reģ. Priekules  novada pašvaldībā  20.04.2015. Nr. 2.1.4/866 par zemes platības (no kuras atteicās D. Melbārde)  nomu Paplakas ielā 28,Priekule, garāžas uzturēšanai.

Priekules novada pašvaldības dome konstatē, ka:

   [1.] 2008.gada 30.oktobrī starp Priekules pilsētas domi (tagad Priekules novada pašvaldību) un D.M., personas kods [:],  tika noslēgts zemesgabala nomas līgums Nr. 74/2008, par zemesgabala nomu daļā no Paplakas iela 28, Priekule, Priekules nov., 65.28 m² platībā.

 [4.] Pēc Priekules novada grāmatvedības datiem uz 2015.gada 28.maiju D.M. nav nomas un nekustamā īpašuma nodokļa maksas parāda.

Ņemot vērā augstāk minēto, Civillikuma 2173.pantu, kas paredz, ka pusei, kas ir tiesīga atkāpties no līguma, laikus paziņo par savu nodomu otrai pusei, likumu „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2. punktu, kas nosaka, ka pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiskas darbības, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735  „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”7.²punktu, kas nosaka, ka „ Apbūvēta zemesgabala vai tā daļas minimālā nomas maksa ir 28 euro gadā, ja saskaņā ar šo noteikumu 7.2. apakšpunktu aprēķinātā nomas maksa ir mazāka nekā 28 euro gadā”, 2015.gada  14.maija   tautsaimniecības un attīstības  komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Alda Binfelde, Mārtiņš Mikāls Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Ar 2015.gada 1.jūniju izbeigt zemes nomas līgumu Nr. 74 /2008, noslēgtu 2008.gada 30.oktobrī ar D.M.,  personas kods  [:] par daļu ( kas ir 65.28 m² ) no zemesgabala Paplakas iela 28, Priekulē, kadastra numurs 6415 001 0007, nomu, garāžas  uzturēšanai.

2. Ar 2015.gada 1.jūniju noslēgt zemes nomas līgumu ar D.M.,  personas kods [:], par  daļu 65.28 m²,   no Priekules novada pašvaldībai piederošā zemesgabala,  Paplakas iela 28, Priekule  nomu, garāžas uzturēšanai, nosakot:

-  nomas līguma termiņu līdz 2025.gada 31.decembrim,

nomas maksu : individuālo garāžu uzturēšanai 1.5% no kadastrālās vērtības, ja aprēķinātā nomas maksa ir mazāka nekā 28 EURO gadā, tad apbūvēta zemesgabala vai tās daļas  minimālā nomas maksa ir 28 euro gadā,.

3. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei (V.Rubeze) sagatavot šī lēmuma 2.punktam atbilstošu līgumu (1.pielikums).

4. D.M. divu mēnešu laikā jānoslēdz nomas līgums, ja minētajā termiņa līgums netiek noslēgts nomnieka vainas dēļ, šis lēmums zaudē spēku.

5. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Atbilstoši Paziņošanas likuma 8.panta trešajai daļai, uzskatāms, ka administratīvais akts adresātam paziņots septītajā dienā pēc nodošanas pastā.

6. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot Attīstības plānošanas nodaļas vadītājam.

7. Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma  76.panta pirmo daļu un 79. pirmo daļu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namā (Lielajā ielā 4, Liepājā) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Izsūtāms:

1 eks.  D.M. un D.M., adrese: [:], Priekule, Priekules nov., LV-3434;

1 eks. nekustamo īpašumu speciālistei V.Rubezei

1 eks. finanšu nodaļas grāmatvedei Ilzei Sokolovskai

18.§ Par zemes ierīcības projekta izstrādi zemes gabala atdalīšanai no nekustamā īpašuma [adrese] zemes vienības ar kad. apz. [:], Kalētu pag., Priekules nov.

 Priekules novada pašvaldībā saņemts I.R., dzīvojošas Priekules novadā, Priekules pagastā, [dzīvesvieta], 22.04.2015. iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/888, par zemes gabala 9,5 ha platībā atdalīšanu (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc uzmērīšanas), no nekustamā īpašuma [adrese], kadastra Nr.[:], zemes vienības ar kad.apz.[:], Kalētu pagastā, Priekules novadā un nosaukuma „Jaunoši” piešķiršanu. Noteikt zemes lietošanas mērķi – lauksaimniecība.

 

Iesniegumam pievienota zemes robežu plāna kopija.

Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmās daļas 3.punkts nosaka, ka zemesgabalu sadalīšanai nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu.

Projekta izstrādes ierosinātājs ir nekustamā īpašuma īpašniece I.R., kuras īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu [adrese], Kalētu pagastā, Priekules novadā, kas sastāv no vienas zemes vienības 14,8 ha kopplatībā, nostiprinātas Liepājas tiesas  zemesgrāmatu nodaļā Kalētu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.89.

Saskaņā ar Priekules novada pašvaldības domes 28.01.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.4 „Par Priekules novada teritoriālo vienību teritorijas plānojumu apstiprināšanu”, Kalētu pagasta Teritorijas plānojuma grafisko daļu nekustamais īpašums [adrese] ar kadastra Nr.[:], Priekules novada, Kalētu pagastā atrodas (plānotajā un atļautajā teritorijā) - meliorētajā lauksaimniecībā izmantojamā teritorijā un daļēji nacionālās nozīmes lauksaimniecībā izmantojamā teritorijā.

Kalētu pagasta Teritorijas plānojuma „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 3.2.3. punkts nosaka, ka jaunveidojamā zemes gabala minimālā platība nedrīkst būt mazāka  par 2,0 ha.

Pamatojoties uz „Zemes ierīcības likuma” 3.pantu, 7.pantu, 8.panta pirmās daļas 3.punktu,22.pantu, Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.2., 11. punktu, kas nosaka, ka vietējā pašvaldība izdod administratīvo aktu par projekta izstrādes nepieciešamību, norādot projekta izstrādes nosacījumus, pievieno tam grafisko pielikumu, kurā shematiski attēlota projektētā teritorija, Priekules novada pašvaldības domes 28.01.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.4 „Par Priekules novada teritoriālo vienību teritorijas plānojumu apstiprināšanu”, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Alda Binfelde, Mārtiņš Mikāls Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma [adrese], Kalētu pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr.[:], zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [:] sadalīšanai. Grafiskais plāns ar plānoto sadalījumu 2.1 pielikumā.

2. Apstiprināt zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumus (2.pielikums).

3. Saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 31.punktu, nosaukums atdalāmajam zemes gabalam tiks piešķirts, pēc zemes ierīcības projekta izstrādes, pieņemot domes lēmumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai, Graudu ielā 27/29, Liepāja, LV-3401;

1 eks. I. R.,[dzīvesvieta] Priekules pag., Priekules nov., LV 3434;

1 eks. Zemes lietu speciālistei M.Kokovihinai.

 

Pielikumā:

2.pielikums-zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumi uz 1 lpp.,

19.§ Par 27.11.2013.Zemesgabala nomas līguma Nr. 3-38/9-2013 izbeigšanu

 Izskatot jautājumu par 27.11.2013. Zemes nomas līguma Nr. 3-38/9-2013 izbeigšanu tiek konstatēts, ka: 

[1.] Saskaņā ar Priekules novada pašvaldības domes 31.10.2013.lēmumu (prot. Nr. 8) 51§”Par zemes nomas līgumu noslēgšanu par pašvaldībai piekrītošo zemi ar A.P. starp Iznomātāju, Priekules novada pašvaldību un Nomnieku A. P. 2013.gada 27.novembrī tika noslēgts zemes nomas līgums Nr. 3-38/9-2013 par zemesgabala, kas atrodas Paplakas iela 20, Priekule, Priekules nov., 1257 m² platībā nomu. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – Individuālo dzīvojamo māju apbūve. Zemes nomas līguma termiņš ir līdz 2023.gada 31.decembrim. 

 [2.] Pēc Iedzīvotāju reģistra ziņām (29.04.2015. ) Nomnieks A.P.  miris 28.10.2014.

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmo  daļu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, 2015.gada  14.maija Tautsaimniecības un attīstība komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Alda Binfelde, Mārtiņš Mikāls Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Sakarā ar nomnieka A.P. (Nomnieks) nāvi,  izbeigt   27.11.2013. noslēgto Zemesgabala nomas līgumu Nr. 3-38/9-2013,par Priekules novada pašvaldībai piekrītošās zemes   Paplakas iela 20, Priekule, apzīmējums kadastrā 6415 001 0029 1257   m² platībā, nomu.

 

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Izsūtāms :

 1 eks. Finanšu nodaļai –grāmatvedei I.Sokolovskai

 1 eks. nekustamo īpašumu speciālistei V.Rubezei   

20.§ Par nomas līgumu daļā no zemes „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki ” , Bunkas pag., Priekules novadā ar A. B.

 2015.gada 23. aprīlī  (reģistrācijas Nr.2.1.4/901) Priekules novada pašvaldībā saņemts  A.B., dzīvojoša [adrese] Bunkas pagastā, Priekules novadā, iesniegums, kurā lūgts iznomāt zemes vienību „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra apzīmējums 6446 005 0232, 1.10  ha platībā ganību vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar Bunkas pagasta padomes 17.09.2008. lēmumu, protokols Nr.11,  nekustamais īpašums ar nosaukumu „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki” ieskaitīts pašvaldībai piederošās neapbūvētās zemēs kā palīgsaimniecības zeme.

Nomas līgums A.B. uz minēto zemesgabalu nav slēgts.

Saskaņā ar Priekules novada domes izdotajiem noteikumiem „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu” (26.09.2013.gada protokols Nr.11, 5.§) 5.punktu, kas nosaka, ka pārējos gadījumos, nomas maksu nosaka 5% no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 0,035 EUR/m²  un 6.punktu noslēdzot zemes nomas līgumus pēc šo noteikumu spēkā stāšanās dienas, nomnieks maksā noteikumos paredzētās nomas maksas un nekustamā īpašuma nodokli.

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, 2013.gada 31.oktobra Priekules novada pašvaldības domes izdotajiem noteikumiem (protokols Nr.11, 5.§) 5. un 6. punktu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Alda Binfelde, Mārtiņš Mikāls Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.   Iznomāt A. B., personas kods [:] daļu no zemes „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra apz.6446 005 0232, 1.10 ha  platībā (3.pielikums), platībā personīgo palīgsaimniecību vajadzībām, nosakot:

- nomas maksu 5% no zemes kadastrālās vērtības gadā,

- nomas līguma termiņu no 2015.gada 1.jūnija līdz 2020.gada 31.maijam,

- papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos  nodokļus. 

 

2.                         Par šī lēmuma izpildi atbildīga Bunkas pagasta Zemes lietu speciāliste Ilze Lācīte.

 

Lēmums izsūtāms:                                         

 1 eks.  Bunkas zemeslietu speciālistei Ilze Lācītei,

 1 eks.  A. B. [dzīvesvieta] Bunkas pagasts, Priekules novads, LV-3446.