13.06.2013. ārkārtas sēdē pieņemtie lēmumi (protokols nr.8)

1.§ Par kārtību, kādā noris atklāta balsošana ar vēlēšanu zīmēm, apstiprināšanu.

Pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 41.panta pirmās daļas otro punktu, atklāti balsojot: PAR - 10 deputāti ( Vija Jablonska, Tatjana Ešenvalde, Daiga Egle, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija, Modris Baumanis, Ainars Jansons, Romvalds Astrausks, Alda Binfelde, Gunta Jonauska); PRET – nav, ATTURAS  – nav, Priekules novada dome  NOLEMJ:

        Apstiprināt kārtību, kādā noris atklāta balsošana ar vēlēšanu zīmēm.

 

 

APSTIPRINĀTA

 

Priekules novada domes

 

2013.gada 13.jūnija ārkārtas sēdē (protokols Nr.8, 1.§)

 

Kārtība, kādā noris atklāta balsošana ar vēlēšanu zīmēm

 

Izdota saskaņā ar likuma

 „Par pašvaldībām”

41.panta pirmās daļas otro punktu

 

I.  Vispārīgie jautājumi

 

1.        Šī kārtība nosaka kārtību, kādā noris atklāta balsošana ar vēlēšanu zīmēm, balsojot par pašvaldības domes priekšsēdētāja, domes priekšsēdētāja vietnieka, izpilddirektora, izpilddirektora vietnieka, pagasta pārvaldes vadītāja amatam izvirzītajām kandidatūrām.

 

2.        Kārtība ir Priekules novada domes (turpmāk - dome) pieņemts iekšējs normatīvs akts.

 

3.        Par pašvaldības domes priekšsēdētāja, domes priekšsēdētāja vietnieka, izpilddirektora, izpilddirektora vietnieka, pagasta pārvaldes vadītāja vai pagasta pārvaldes vadītāja vietnieka amatam izvirzītajām kandidatūrām balso ar vēlēšanu zīmēm vienlaikus par katram amatam izvirzītajiem kandidātiem.

 

4.        Balsu skaitīšanu organizē  balsu skaitīšanas komisija, kas sastāv no 3 (trijiem) novada vēlēšanu komisijas locekļiem.

 

5.        Balsošanas ar vēlēšanu zīmēm norise tiek atspoguļota balsošanas gaitas protokolā.

 

 

II.    Vēlēšanu zīme

6.         Vēlēšanu zīmes formāts - A5 (1.pielikumā – Vēlēšanu zīmes paraugs).

7.        Vēlēšanu zīmes obligātās sastāvdaļas:

7.1.   domes vēlēšanu zīmes numurs;

7.2.   datums un vieta;

7.3.   pašvaldības domes deputāta vārds un uzvārds;

7.4.   amats, par kuru notiek atklāta balsošana ar vēlēšanu zīmēm;

 

7.5.   vieta amata kandidāta vārdam un uzvārdam;

 

7.6.   atzīmes „par”  izdarīšanas lauks pretim katram amata kandidāta vārdam un uzvārdam;

 

7.7.   norāde, kā vēlēšanu zīmē izdarāma atzīme par kandidātu;

7.8.   paskaidrojums par zīmes aizpildīšanas kārtību;

7.9.   zīmoga vieta.

8.        Vēlēšanu zīmē amatam izvirzīto kandidātu vārdi un uzvārdi tiek ierakstīti pieteikšanas secībā.

 

 

III. Vēlēšanu zīmes aizpildīšanas kārtība

9.   Vēlēšanu zīmē deputātam jāizdara atzīme attiecībā uz katru amata kandidātu.Deputāts pretī amata kandidāta vārdam, uzvārdam izdara atzīmi „+” kolonnā „par”, ja atbalsta minēto amata kandidātu un izsvītro kandidātus, par kuriem balso ‘’pret’’.

10.Vēlēšanu zīmē atzīme „par” drīkst būt izdarīta ne vairāk kā pret vienu no pieteiktajiem amata kandidātiem.

 

IV. Balsošanas kārtība

 

  1. Pēc amatam izvirzīto kandidātu pieteikšanas tiek izsludināts pārtraukums vēlēšanu zīmju sagatavošanai atbilstoši apstiprinātajam paraugam.

 

12.    Vēlēšanu zīmes sagatavo balsu skaitīšanas komisija.

 

13.    Pēc vēlēšanu zīmju sagatavošanas, katram deputātam balsošanai tiek izsniegta sagatavotā un apzīmogotā vēlēšanu zīme.

 

14.    Vēlēšanu zīme tiek apzīmogota ar pašvaldības zīmogu.

 

15.    Līdz balsojuma izdarīšanai deputātam ir tiesības apmainīt saņemto vēlēšanu zīmi pret jaunu vēlēšanu zīmi, par ko tiek izdarīta atzīme balsošanas gaitas protokolā.

 

16.    Balsojums tiek uzskatīts par izdarītu, kad deputāts ir nodevis vēlēšanu zīmi balsu skaitīšanas komisijai.

 

V.                            Balsu skaitīšanas kārtība

 

17.    Pēc balsošanas pabeigšanas, balsu skaitīšanas komisija, saņemtās vēlēšanu zīmes sašķiro derīgajās un nederīgajās vēlēšanu zīmēs.

 

18.    Vēlēšanu zīme uzskatāma par nederīgu, ja:

18.1.vēlēšanu zīme nav apzīmogota;

18.2.vēlēšanu zīme nav salasāma vai vēlēšanu zīmē izdarītās atzīmes nav salasāmas;

18.3.vēlēšanu zīme ir saplēsta tik ļoti, ka nav saprotama balsotāja griba;

18.4.ja nav ievērota vēlēšanu zīmes aizpildīšanas kārtība (III.sadaļa).

19.    Balsu skaitīšanu turpina tikai ar derīgajām vēlēšanu zīmēm.

 

20.    Atbilstoši derīgajām vēlēšanu zīmēm, tiek skaitīts par katru amata kandidātu saņemto balsu skaits.

 

21.    Balsojuma rezultāts tiek ierakstīts balsošanas gaitas protokolā (2.pielikumā – Balsošanas gaitas protokols).

 

22.    Balsošanas gaitas protokolā tiek ierakstīts katra deputāta balsojums.

23.    Balsošanas gaitas protokols ir publiski pieejams.

 

24.    Pēc balsu skaitīšanas pabeigšanas un ierakstu izdarīšanas balsošanas gaitas protokolā, balsu skaitīšanas komisija paziņo balsojuma rezultātus, nolasot katra deputāta balsojumu.

Priekules novada domes

2013.gada 13.jūnija ārkārtas sēdē apstiprinātajai

 Kārtībai, kādā noris atklāta balsošana ar vēlēšanu zīmēm

 

 

Balsošanas gaitas protokols

Priekulē

 

_____.gada ______________                                                                                           Nr._____

 

Par ___________________________

 

Balsu skaitīšanas komisija:

 

1.     ___________________________

 

2.     ___________________________

 

3.     ___________________________

 

__________ amatam pieteiktie kandidāti:

 

1.     ___________________________

 

2.     ___________________________

 

3.     ___________________________

 

 

Balsojumā piedalās Priekules novada domes deputāti:

 

1.     ______________________

 

2.     ______________________

 

3.     ______________________

 

4.     ______________________

 

5.     ______________________

 

6.     ______________________

 

7.     ______________________

 

8.     ______________________

 

9.     ______________________

 

10.   ______________________

 

11.   ______________________

 

12.   ______________________

 

13.   ______________________

 

14.   ______________________

 

15.   ______________________

 

16.   ______________________

 

17.   ______________________


 

Atklātai balsošanai ar vēlēšanu zīmēm „Par_______________________________________

 

______________________________”   Priekules  novada   domes   deputātiem   tiek   izsniegtas sekojošas vēlēšanu zīmes.

 

 

Deputāta vārds, uzvārds

Izsniegtās vēlēšanu

Deputāta paraksts par

 

 

zīmes Nr.

vēlēšanu zīmes saņemšanu

1.

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

 

 

 

16.

 

 

 

 

 

 

 

17.

 

 

 

 

 

 

 

 

Atkārtota vēlēšanu zīme tiek izsniegta Priekules novada domes deputātiem:

 

1.

______________________

zīme Nr. ________

paraksts ________________

2.

______________________

zīme Nr. ________

paraksts ________________

3.

______________________

zīme Nr. ________

paraksts ________________

4.

______________________

zīme Nr. ________

paraksts ________________

5.

______________________

zīme Nr. ________

paraksts ________________

 

 

Pēc balsošanas pabeigšanas (datums, laiks) tiek konstatētas:

 

Derīgas vēlēšanu zīmes ________

 

Nederīgas vēlēšanu zīmes _________


Deputātu balsojums derīgajās vēlēšanu zīmēs:

 

N.

 

r.

________________

__________________

__________________

 

 

 

 

p.

 

N

(amats, par kuru notiek balsošana)

(amats, par kuru notiek balsošana)

(amats, par kuru notiek balsošana)

 

k.

Deputāta vārds, uzvārds

Zīmes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________

__________________

__________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(amata kandidāta vārds, uzvārds)

(amata kandidāta vārds, uzvārds)

(amata kandidāta vārds, uzvārds)

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAR

PRET

PAR

PRET

PAR

PRET

 

 

KOPĀ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balsojuma rezultāts:

____________________________________________________________________________

 

____________________________________________________________________________

 

____________________________________________________________________________

Balsu skaitīšanas komisija:

 

1.        ___________________________ paraksts ______________________

 

2.        ___________________________ paraksts ______________________

 

3.        ___________________________ paraksts ______________________

 

 

 

2.§ Par kasācijas sūdzību administratīvajā lietā Nr.A42910609,AA43-0186-13/2

 

 

 

(sabiedrības ar ierobežotu atbildību ‘’Vizulis’’ pieteikums par Priekules pilsētas domes 2009.gada 4.jūnija sēdes lēmuma (prot.Nr.9;1.§) atcelšanu un mantisko zaudējumu

atlīdzināšanu

 

[1] 2013.gada 21.maijā tika pasludināts Administratīvās apgabaltiesas spriedums administratīvajā lietā Nr.A42910609 , AA43-0186-13/2 un tiesa nosprieda:

SIA „Vizulis" pieteikumu apmierināt daļā.

Atzīt par prettiesisku Priekules pilsētas domes 2009.gada 4.jūnija sēdes lēmumu (prot.Nr.9; l.§).

Uzdot Priekules pilsētas pašvaldībai atlīdzināt SIA „Vizulis" personisko kaitējumu 1000 (viens tūkstotis) latu apmērā.

Atzīt par prettiesisku Iepirkumu uzraudzības biroja rīcību, atsakoties izskatīt pēc būtības SIA „Vizulis" 2009.gada 18.maija iesniegumu.

Uzlikt pienākumu Priekules pilsētas pašvaldībai atlīdzināt SIA „Vizulis" (reģ. Nr.42102027659, adrese: Ed.Tisē iela 75-89, Liepājā) valsts nodevu 20 (divdesmit) latu apmērā.

Uzlikt pienākumu Latvijas Republikai atlīdzināt SIA „Vizulis" (reģ. Nr.42102027659, adrese: Ed.Tisē iela 75-89, Liepājā) valsts nodevu 10 (desmit) latu apmērā.

 

[2] Spriedumu motīvu daļā tiesa norāda, ka Priekules pilsētas domes 2009.gada 4.jūnija sēdes lēmums  (prot.Nr.9; l.§) uzskatām par prettiesisku jo:

 

1.      Tiesa pievienojās pirmās instances tiesas motīviem.

2.      Konkursa noteikumi un izveidotā objekta infrastruktūra pieļauj Konkursa uzvarētājam pretendēt un ar lielu ticamību saņemt pašvaldības pasūtījumu Priekules vidusskolas skolēnu ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai. Līdz ar to bija nepieciešams piemērot Publiskā iepirkuma likumā paredzētās procedūras.

3.      Apstāklis, ka Konkursa nolikumā nav noteikti skaidri novērtēšanas kritēriji, kas atbilst no konkursa dalībniekiem pieprasītajai informācijai, pats par sevi ir pamats Konkursa norises atzīšanai par prettiesisku.

4.      Apgabaltiesa uzskata, ka neskaidrie un nepārbaudāmie Konkursa novērtēšanas kritēriji radīja pieteicējas amatpersonu šaubas par Domes amatpersonu rīcības tiesiskumu Konkursa norisē, vilšanos Domes darbībā un nespēju to ietekmēt, kas nav novēršams ar Lēmuma atzīšanu par prettiesisku. Turklāt Domes Konkursa rezultātus pēc pieteicējas sūdzības Dome uzdeva vērtēt atkārtoti, un, lai gan vērtēšanas rezultāti mainījās, arī pārvērtēšanā netika konstatēta Konkursa pamata defekts - novērtēšanas kritēriju neatbilstība. Pamatojoties uz minēto, apgabaltiesa nosaka pieteicējai personiskā kaitējuma atlīdzinājumu Ls 1000 apmērā .

[3] Spriedumu var pārsūdzēt Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentā viena mēneša laikā no sprieduma sastādīšanas dienas, iesniedzot kasācijas sūdzību Administratīvajā apgabaltiesā un samaksājot drošības naudu  50 Ls apmērā .

 

 Atklāti balsojot: PAR - 10 deputāti ( Vija Jablonska, Tatjana Ešenvalde, Daiga Egle, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija, Modris Baumanis, Ainars Jansons, Romvalds Astrausks, Alda Binfelde, Gunta Jonauska); PRET – nav, ATTURAS  – nav, Priekules novada dome  NOLEMJ:

 

1. Gadījumā, ja tiks saņemta SIA „Vizulis” kasācijas sūdzība par 2013.gada 21.maija Administratīvās apgabaltiesas spriedumu administratīvajā lietā Nr.A42910609 , AA43-0186-13/2, sagatavot un iesniegt tiesai kasācijas sūdzību par 2013.gada 21.maija Administratīvās apgabaltiesas spriedumu administratīvajā lietā Nr.A42910609 , AA43-0186-13/2, daļā ar kuru tiesa atzina par prettiesisku Priekules pilsētas domes 2009.gada 4.jūnija sēdes lēmumu (prot.Nr.9; l.§) un uzdeva Priekules pilsētas pašvaldībai atlīdzināt SIA „Vizulis" personisko kaitējumu 1000 (viens tūkstotis) latu apmērā .

 

 

3.§ Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu SIA ‘’Sveaskog Baltfor’’ uz zemi ‘’Lielskraģīši’’, Virgas pag., Priekules nov.

Priekules novada dome izskatījusi SIA „Sveaskog Baltfor”, reģ.Nr.40003293038, izpilddirektora G[:]Z[:], 29.04.2013. iesniegumu Nr.7-2/65 (iereģistrēts 23.05.2013. ar Nr.3-06/412) ar lūgumu pagarināt 31.07.2012.zemes nomas līgumā Nr.3-36V/10-2012 noteikto zemes nomas termiņu līdz 2015.gada 30.aprīlim.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

2012.gada 31.jūlijā starp Priekules novada domi un SIA „Sveaskog Baltfor” tika noslēgts zemes nomas līgums Nr.3-36V/10-2012 par daļu no zemes vienības ar nosaukumu „Lielskraģīši” – 1,19 ha (bijušais lidlauks), kadastra apzīmējums 6498 002 0055, Virgas pagastā, Priekules novadā, iznomāšanu saimnieciskai darbībai. Līguma termiņš ir līdz 30.04.2013.

Zemes vienība „Lielskraģīši”, Virgas pag., Priekules nov., ir pašvaldībai piekrītoša ar Priekules novada domes 2010.gada 28.janvāra lēmumu Nr.26.§, protokols nr.1.

SIA „Sveaskog Baltfor” ir izteikusi vēlēšanos pagarināt zemes nomas termiņu līdz 2015.gada 30.aprīlim.

 No 2013.gada 01.maija līdz 2013.gada 30.jūnijam turpinās faktiskās līguma attiecības.

Pamatojoties uz SIA „Sveaskog Baltfor”, reģ.nr. reģ.Nr.40003293038, izpilddirektora G[:].Z[:] iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 30.10.2007.MK noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, atklāti balsojot: PAR - 10 deputāti ( Vija Jablonska, Tatjana Ešenvalde, Daiga Egle, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija, Modris Baumanis, Ainars Jansons, Romvalds Astrausks, Alda Binfelde, Gunta Jonauska); PRET – nav, ATTURAS  – nav, Priekules novada dome  NOLEMJ:

 

1.      Pagarināt 31.07.2012. Zemes nomas līgumā Nr.3-36V/10-2012, kas noslēgts starp Priekules novada domi un SIA „Sveaskog Baltfor”, noteikto līguma termiņu un noteikt to līdz 2015.gada 30.aprīlim.

 

2.      Par laika periodu no 2013.gada 01.maija līdz 2013.gada 30.jūnijam (faktiskās līguma attiecības) piestādīt SIA „Sveaskog Baltfor” nomas maksas rēķinu.

 

3.      Uzdot Virgas pagasta pārvaldes zemes lietu speciālistei M[:]K[:] 10 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot attiecīgus grozījumus 31.07.2012.zemes nomas līgumā Nr.3-36V/10-2012 atbilstoši šim lēmumam.

 

4.      Pieņemto lēmumu nosūtīt SIA „Sveaskog Baltfor”, Brīvības iela 40-23, Rīga, LV-1050.

 

5.      Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

4.§ Par zemes ierīcības projekta izstrādi zemes gabala atdalīšanai no nekustamā īpašuma ‘’[adrese]’’, Virgas pag., Priekules nov

Priekules novada dome izskatījusi L[:] V[:], personas kods [:], dzīvojošas Nīcas novadā, Jūrmalciems, [dzīvesvieta], 09.05.2013. iesniegumu (iereģistrēts ar Nr.3-13a/544),  par zemes gabala 11,5 ha lielā platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc uzmērīšanas) atdalīšanu no nekustamā īpašuma ”[adrese]i”, kadastra Nr.[:], zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [:], Virgas pagastā, Priekules novadā. Atdalītajam zemesgabalam piešķirot nosaukumu ”[adrese]”. Pēc precizēšanas atdalāmā zemes gabala platība ir 12,13 ha.

Iesniegumam pievienots nekustamā īpašuma „[adrese]” zemes robežu plāns ar plānoto zemes sadalījumu un zemesgrāmatu apliecība.

Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmās daļas 3.punkts nosaka, ka zemesgabalu sadalīšanai nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu.

Projekta izstrādes ierosinātāja ir nekustamā īpašuma īpašniece L[:] V[:], kuras īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu ”[adrese]”, Virgas pagastā, Priekules novadā, kas sastāv no viena zemes gabala 14,10 ha platībā, nostiprinātas Liepājas zemesgrāmatu nodaļā Virgas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0039 0141.

Saskaņā ar Priekules novada domes 28.01.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.4 „Par Priekules novada teritoriālo vienību teritorijas plānojumu apstiprināšanu”, Virgas pagasta Teritorijas plānojuma grafisko daļu, nekustamais īpašums „[adrese]” ar kadastra Nr[:], Priekules novada Virgas pagastā atrodas plānotajā un atļautajā teritorijā - lauksaimniecībā izmantojamā teritorija.

Virgas pagasta Teritorijas plānojuma „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 5.9.1.6. punkts nosaka, ka minimālā nesadalāmā zemes vienības platība ir 2,0 ha.

Pamatojoties uz „Zemes ierīcības likuma” 3.pantu, 7.pantu, 8.panta pirmās daļas 3.punktu,22.pantu, Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.2., 11. punktu, kas nosaka, ka vietējā pašvaldība izdod administratīvo aktu par projekta izstrādes nepieciešamību, norādot projekta izstrādes nosacījumus, pievieno tam grafisko pielikumu, kurā shematiski attēlota projektētā teritorija, Priekules novada domes 28.01.2010.gada saistošajiem noteikumiem Nr.4 „Par Priekules novada teritoriālo vienību teritorijas plānojumu apstiprināšanu’’, atklāti balsojot: PAR - 10 deputāti ( Vija Jablonska, Tatjana Ešenvalde, Daiga Egle, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija, Modris Baumanis, Ainars Jansons, Romvalds Astrausks, Alda Binfelde, Gunta Jonauska); PRET – nav, ATTURAS  – nav, Priekules novada dome  NOLEMJ:

 

1.      Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma ”[adrese]”, Virgas pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr.[:], zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [:] sadalīšanai. Zemes robežu plāns ar plānoto sadalījumu uz 1lp. (1.pielikums).

 

2.      Apstiprināt zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumus (2.pielikums).

 

3.      Saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 31.punktu, nosaukums atdalāmajam zemes gabalam tiks piešķirts, pēc zemes ierīcības projekta izstrādes, pieņemot domes lēmumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.

 

4.      Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

5.§ Par pašvaldībai piekrītošās zemes ‘’Jaungriezes’’, kad.apz. 6498 002 0571, Virgas pag., Priekules nov., iznomāšanu.

 

Priekules novada dome izskatījusi I[:] Z[:], personas kods [:], dzīvojošas „[dzīvesvieta]”, Virgas pagastā, Priekules novadā, 04.06.2013. iesniegumu ar lūgumu

iznomāt zemes vienību „Jaungriezes” 0,4 ha platībā, apzīmējums kadastrā 6498 002 0571, Virgas pagastā, Priekules novadā, palīgsaimniecības vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar Virgas pagasta padomes 2009.gada 27.janvāra lēmumu, protokols Nr.2, I[:] Z[:] izbeigtas zemes lietošanas tiesības un piešķirtas zemes nomas pirmtiesības uz nekustamo īpašumu „Jaungriezes”, kadastra Nr. 6498 002 0162, kas sastāv no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 6498 002 0162 un 6498 002 0571. Zemes nomas pirmtiesības ( jāizlieto gada laikā) netika izmantotas un zemes nomas līgums netika noslēgts.

Ar Priekules novada domes 26.11.2009. lēmumu Nr.47, protokols Nr.14, nekustamais īpašums „Jaungriezes” Virgas pagastā  ir pašvaldībai piekrītošs.

2013.gada 28.februārī Priekules novada dome pieņēma lēmumu (protokols Nr.3, 50.§) „Par zemes „Jaungriezes”, Virgas pag., Priekules nov., platības, zemes lietošanas veidu sastāva un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa precizēšanu”, kur zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6498 002 0571 atbilstoši faktiskai situācijai dabā precizēts zemes lietošanas veids:  mežs- 0,4 ha un mainīts zemes lietošanas mērķis uz – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.

I[:]Z[:]iesniegumā ir norādījusi, ka zeme nepieciešama palīgsaimniecības vajadzībām.

21.11.1990. likumā „Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos” ir sniegts skaidrojums par to, kas ir palīgsaimniecības zeme- par personiskajām palīgsaimniecībām uzskatāmas lauku saimniecības (ieskaitot arī sakņu dārzus un dienesta zemi), kuras termiņlietošanā uz nomas līguma pamata piešķir pašvaldības vai arī citas juridiskās personas no savas zemes Latvijas Republikas iedzīvotājiem, kas dzīvo valsts vai kooperatīvu dzīvokļos, kā arī personiskajos dzīvokļos vai mājās, ja viņu pastāvīgajā lietošanā nav lauksaimniecībā izmantojamas zemes vai tās ir nepietiekami un vismaz viena darba spējīgā ģimenes locekļa pamatdarbs ir ārpus palīgsaimniecības.

Zemes vienība „Jaungriezes” Virgas pagastā, Priekules novadā, nav izmantojama lauksaimniecībā.

Priekules novada dome iznomā zemes, kuras izmantojamas lauksaimnieciskās produkcijas ražošanai, palīgsaimniecībai, sakņu dārzam, ganībām. Meža zemes netiek iznomātas.

            Pamatojoties likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot: PAR - 10 deputāti ( Vija Jablonska, Tatjana Ešenvalde, Daiga Egle, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija, Modris Baumanis, Ainars Jansons, Romvalds Astrausks, Alda Binfelde, Gunta Jonauska); PRET – nav, ATTURAS  – nav, Priekules novada dome  NOLEMJ:

 

1.      Neiznomāt I[:] Z[:], personas kods [:], pašvaldībai piekrītošo zemes vienību Jaungriezes0,4 ha lielā platībā, Virgas pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6498 002 0571.

 

2.      Pieņemto lēmumu nosūtīt I[:]Z[:], „[dzīvesvieta]’’,Virgas pag., Priekules nov.

 

3.      Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

6.§ Par A[:] B[:] atteikšanos no zemes ‘’Pie Stūrīšiem’’, Kalētu pag., Priekules nov.

 

Priekules novada dome izskatījusi A[:] B[:], dzīvojoša [dzīvesvieta], Liepājā, 15.05.2013. iesniegumu (iereģistrēts ar Nr.3-13/583) par atteikšanos no zemes „Pie Stūrīšiem”, kadastra apzīmējums 6464 006 0054 – 3,2 ha, Kalētu pagastā, Priekules novadā, nomas.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Priekules novada dome A[:] B[:] iznomājusi zemes reformas pabeigšanai paredzēto zemes gabalu  ar nosaukumu „Pie Stūrīšiem” 3,2 ha platībā, kadastra apzīmējums 6464 006 0054, Kalētu pagastā un noslēgts zemes nomas līgums ar Nr.3-36K/5-2012 ar termiņu līdz 31.12.2017.

A[:]B[:] labprātīgi atsakās no turpmākās zemes „Pie Stūrīšiem”, kadastra apzīmējums 6464 006 0054, Kalētu pagastā, nomas.

 

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot: PAR - 10 deputāti ( Vija Jablonska, Tatjana Ešenvalde, Daiga Egle, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija, Modris Baumanis, Ainars Jansons, Romvalds Astrausks, Alda Binfelde, Gunta Jonauska); PRET – nav, ATTURAS  – nav, Priekules novada dome  NOLEMJ:

 

1.       Izbeigt ar 2013.gada 31.maiju A[:] B[:], personas kods [:], zemes     nomas līgumu ar Nr.3-36K/5-2012 par zemes “Pie Stūrīšiem” 3,2 ha platībā, kadastra apzīmējums 6464 006 0054, Kalētu pag., Priekules nov., iznomāšanu.

 

2.      Atbildīgā par lēmuma izpildi Kalētu pagasta zemes lietu speciāliste M[:]K[:].

 

3.      Pieņemto lēmumu nosūtīt A[:]B[:], [adrese], Liepājā, LV-3401.

 

4.      Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

7.§ Par zemes ‘’Pie Stūrīšiem’’ ar kad.apz.6464 006 0054, Kalētu pag., Priekules nov. iznomāšanu

Priekules novada domē saņemts A[:] M[:], dzīvojoša [dzīvesvieta], Liepājā, 15.05.2013. iesniegums (iereģistrēts ar Nr.3-13/582) ar lūgumu iznomāt zemes vienību „Pie Stūrīšiem” 3,2 ha platībā, kadastra apzīmējums 6464 006 0054, Kalētu pagastā, Priekules novadā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar Kalētu pagasta padomes 15.09.2008. lēmumu Nr.5, protokols Nr.9, zemes vienība “Pie Stūrīšiem”, Kalētu pagastā, ieskaitīta zemēs zemes reformas pabeigšanai.

Līdz šim zemes vienība tika iznomāta A[:]B[:]. A[:]B[:] ir iesniedzis iesniegumu par atteikšanos no turpmākās zemes “Pie Stūrīšiem”, Kalētu pagastā, nomas.

A[:]M[:] iesniegumā nav norādījis zemes izmantošanas mērķi.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr. 735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 15.punktu pašvaldība informāciju par iznomājamiem tās valdījumā vai turējumā esošajiem neapbūvētiem zemesgabaliem izliek redzamā vietā pašvaldības domes ēkā.

 

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 15.punktu, atklāti balsojot: PAR - 10 deputāti ( Vija Jablonska, Tatjana Ešenvalde, Daiga Egle, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija, Modris Baumanis, Ainars Jansons, Romvalds Astrausks, Alda Binfelde, Gunta Jonauska); PRET – nav, ATTURAS  – nav, Priekules novada dome  NOLEMJ:

 

1.      Iznomāt zemes reformas pabeigšanai paredzēto zemi „Pie Stūrīšiem” 3,2 ha lielā platībā, kadastra apzīmējums 6464 006 0054, Kalētu pagastā, Priekules novadā uz laiku līdz tiek atjaunotas zemes īpašuma tiesības uz minēto zemes gabalu vai tiek pieņemti jauni vai grozīti spēkā esošie likumi, Ministru kabineta noteikumi vai citi tiesību akti, bet ne ilgāk kā uz 5 (pieciem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto grafisko pielikumu. Zemes izmantošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

 

2.      Publiskot informāciju par zemes reformas pabeigšanas zemi „Pie Stūrīšiem”- 3,2 ha, kadastra apzīmējums 6464 006 0054, Kalētu pagastā, iznomāšanu, izvietojot paziņojumu Priekules novada Kalētu pagasta pārvaldes ēkā un Priekules novada mājas lapā laika posmā no 01.07.2013. līdz 22.07.2013.

 

3.      Uzdot Kalētu pagasta zemes lietu speciālistei M[:]K[:] sagatavot atbilstoši šī lēmuma 2.punktam publicējamo informāciju.

 

4.      Pieņemto lēmumu nosūtīt A[:]M[:], [adrese], Liepāja .

 

5.      Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

8.§ Par daļu no nomas zemes ‘’Aizparka’’, Kalētu pag., Priekules nov. iznomāšanu I[:]K[:]

Priekules novada dome izskatījusi I[:] K[:], dzīvojoša „[adrese]”, Kalētos, Kalētu pag., Priekules novadā, 29.05.2013. iesniegumu ar lūgumu iznomāt daļu no pašvaldībai piekrītošās palīgsaimniecības zemes „Aizparka” 0,7 ha platībā, Kalētu pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6464 001 0140, lauksaimniecības vajadzībām, no kā atteicās A[:].U[:].

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Saskaņā ar Kalētu pagasta padomes 2008.gada 24.novembra lēmumu Nr.5, protokols nr.11, pielikums nr.2.1 nekustamais īpašums ar nosaukumu „Aizparka”, kadastra nr.64640010140  5,5 ha lielā platībā piekrīt pašvaldībai kā palīgsaimniecības zeme.

Zemes vienība „Aizparka”, Kalētu pagastā pašlaik ir iznomāta piecām personām.

Augstāk minēto zemes gabalu 0,7 ha platībā nomāja A[:]U[:]. Viņa ir iesniegusi iesniegumu par atteikšanos no turpmākās zemes nomas. Brīvais zemes gabals atrodas blakus jau I[:]K[:] iznomātam zemes gabalam.

Saskaņā ar noteikumiem „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu”, spēkā ar 29.12.2009., 11.punktu – personiskās palīgsaimniecības un ganību platības iznomā uz laiku līdz 5.gadiem un 27.punktu – zemes nomas maksa ir 0,5% no kadastrālās vērtības.

Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus.

 

            Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskās personas zemes nomu”, atklāti balsojot: PAR - 10 deputāti ( Vija Jablonska, Tatjana Ešenvalde, Daiga Egle, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija, Modris Baumanis, Ainars Jansons, Romvalds Astrausks, Alda Binfelde, Gunta Jonauska); PRET – nav, ATTURAS  – nav, Priekules novada dome  NOLEMJ:

 

1.      Iznomāt ar 2013.gada 01.jūliju I[:] K[:], personas kods [:], daļu no pašvaldībai piekrītošās zemes ar nosaukumu ”Aizparka” 0,7 ha lielā platībā, kadastra apzīmējums 6464 001 0140, slēdzot zemes nomas līgumu uz 5.(pieciem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto grafisko pielikumu. Lietošanas mērķis- lauksaimniecība.

 

2.      Noteikt gada nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus. plus PVN.

 

3.      Uzdot Kalētu pagasta zemes lietu speciālistei M[:] K[:] 10 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot grozījumus 30.04.2013. zemes nomas līgumā nr.3-36K/9-2013 atbilstoši šim lēmumam.

 

4.      Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz nomas līgums. Ja nomnieks divu mēnešu laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

5.      Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

9.§ Par iesniegumu izskatīšanu par mazdārziņu nomu Priekules pilsētā Smilšu ielā 1A, Baznīcas ielā 28B, Brīvības ielā 14 ( V[:]S[:], V[:]L[:], A[:]K[:], O[:]L[:], A[:]A[:])

 

2013.gada 30.maijā (reģistrācijas numurs 3-13a/644) Priekules novada pašvaldībā saņemts  V[:] S[:], dzīvojošas [adrese], Priekule, iesniegums, kurā lūgts iznomāt zemesgabalu sakņu dārzam 600 m² platībā. Nomas zemesgabals atrodas Smilšu ielā 1A, Priekule. 

2013.gada jūnijā ( reģistrācijas Nr. 3-13/ 706) Priekules novada pašvaldībā saņemts V[:] L[:], dzīvojošas [adrese], Priekule iesniegums, kurā lūgts kurā lūgts iznomāt zemesgabalu sakņu dārzam 260 m² platībā. Nomas zemesgabals atrodas Smilšu ielā 1A, Priekule.

2013.gada 4.jūnijā (reģ. Nr. 3-13a/668) Priekules novada pašvaldībā saņemts A[:] K[:], dzīvojošas [adrese],Priekule iesniegums, kurā lūgts iznomāt zeme sakņu dārzam. Nomas zemesgabals atrodas Baznīcas ielā 28B,Priekulē 717,8 m² platībā.

2013.gada  .jūnijā (reģ. Nr. 3-13/667) Priekules novada pašvaldībā saņemts O[:] L[:], dzīvojošas [adreses], Priekule iesniegums, kurā lūgts iznomāt zeme sakņu dārzam. Nomas zemesgabals atrodas Smilšu  ielā 1A,Priekulē  2100 m² platībā.

2013.gada jūnijā (reģ. nr. 3-13a/ 707) Priekules novada pašvaldībā saņemts A[:] A[:], dzīvojošas [adrses], Priekule iesniegums, kurā lūgts iznomāt zeme sakņu dārzam. Nomas zemesgabals atrodas Brīvības ielā 14, Priekulē 600  m² platībā.

            Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 30.10.2007. Ministru kabineta noteikumiem nr. 735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.punkta 18.2.apakšpunktu, kas nosaka, ka zemei pilsētās, kuru nodod pagaidu lietošanās sakņu dārzu ierīkošanai- 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības, 2013.gada  13.jūnija  Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu,  V[:]S[:], V[:] L[:], A[:] K[:], O[:] L[:] iesniegumu, atklāti balsojot: PAR - 10 deputāti ( Vija Jablonska, Tatjana Ešenvalde, Daiga Egle, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija, Modris Baumanis, Ainars Jansons, Romvalds Astrausks, Alda Binfelde, Gunta Jonauska); PRET – nav, ATTURAS  – nav, Priekules novada dome  NOLEMJ:

1.      Iznomāt V[:] S[:], dzīvojošai [adrese], Priekulē, daļu no valstij piekritīgās zemes, adrese: Smilšu iela 1A, Priekule, kadastra apzīmējums 6415 006 0057, 600 m² platībā, sakņu dārza ierīkošanai (skat. pielikumu Nr.1 ), nosakot:

1.1.nomas līguma termiņu līdz 2014.gada 31.decembrim.

1.2.nomas maksu 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam  likumos noteiktos nodokļus. 

2. Iznomāt V[:] L[:], dzīvojošai [adrese], Priekulē, daļu no valstij piekritīgās zemes, adrese: Smilšu iela 1A, Priekule, kadastra apzīmējums 6415 006 0057, 260 m² platībā, sakņu dārza ierīkošanai (skat. pielikumu Nr. ), nosakot:

             2.1. nomas līguma termiņu līdz 2014.gada 31.decembrim.

             2.2. nomas maksu 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam  likumos noteiktos nodokļus.

3.Iznomāt  A[:] K[:], dzīvojošai [adrese], Priekulē, daļu no zemes rezerves fonda zemes, adrese: Baznīcas  iela 28B, Priekule, kadastra apzīmējums 6415 006 0058, 717,8 m² platībā, sakņu dārza ierīkošanai (skat. pielikumu Nr.3 ), nosakot:

3.1.nomas līguma termiņu līdz 2014.gada 31.decembrim.

3.2.nomas maksu 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam  likumos noteiktos nodokļus.

4.      Iznomāt O[:] L[:], dzīvojošai [adrese], Priekulē, daļu no valstij piekritīgās zemes, adrese: Smilšu iela 1A, Priekule, kadastra apzīmējums 6415 006 0057, 2100 m² platībā, sakņu dārza ierīkošanai (skat. pielikumu Nr. 4), nosakot:

4.1.nomas līguma termiņu līdz 2014.gada 31.decembrim.

4.2.nomas maksu 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam  likumos noteiktos nodokļus.

5.      Iznomāt A[:] A[:],  dzīvojošai [adrese], Priekulē, daļu no Priekules novada pašvaldībai piekritīgās zemes, adrese: Brīvības iela 14, Priekule, kadastra apzīmējums 6415 002 0085, 600 m² platībā, sakņu dārza ierīkošanai (skat. pielikumu Nr. 5), nosakot:

5.1.nomas līguma termiņu līdz 2016.gada 31.decembrim.

5.2.nomas maksu 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam  likumos noteiktos nodokļus

6.      Priekules novada pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistei (V[:] R[:]) divu mēnešu laikā sagatavot šim lēmumam ( 1-5 punkts) atbilstošus zemes nomas līgumus. 

7.      Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmai daļai, 76.panta pirmai daļai, 79.panta pirmai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Liepājas Tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

8.      Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad paziņots adresātam. Saskaņā ar šā panta otro daļu un Paziņošanas likuma 8.panta trešo daļu, uzskatāms, ka administratīvais akts adresātam paziņots septītajā dienā pēc nodošanas pastā.

Izsūtāms:

V[:], dzīvojošai[adrese], Priekule,

V[:] L[:], dzīvojošai[adrese], Priekule,

A[:] K[:], dzīvojošai[adrese], Priekule,

O[ :] L[ :], dzīvojošai[adrese], Priekule,

A[ :] A[ :],  dzīvojošai[adrese], Priekule,

Nekustamo īpašumu speciālistei V[ :]R[ :]

10.§ Par zemes nomu daļā no zemes vienības Liepājas iela 13A un Liepājas iela 20 Priekulē ( T:]G[:], B[:]R[:], M[:]Š[:], I[:]P[:], M[:]L[:], V[:].R[:])

 

2013.gada 6.jūnijā (reģistrācijas Nr. 3-13a/678) Priekules novada pašvaldībā saņemts I[:] P[:], dzīvojošas [adrese], Priekulē, iesniegums, kurā lūgts iznomāt zemi sakņu dārza ierīkošanai. Nomas zeme atrodas Liepājas ielā 13A, Priekulē, 50 m² platībā (kas apzīmēts, kā dārziņš Nr. 57A).

2013.gada 6.jūnijā  (reģistrācijas Nr. 3-13a/679 ) Priekules novada pašvaldībā saņemts M[:] L[:], dzīvojošas[adrese], Priekulē, iesniegums, kurā lūgts iznomāt zemi

sakņu dārza ierīkošanai. Nomas zeme atrodas Liepājas ielā 13A, Priekulē, 50 m² platībā, (kas apzīmēts, kā dārziņš Nr. 57).

 

2013.gada 6.jūnijā (reģistrācijas Nr. 3-13a/666 ) Priekules novada pašvaldībā saņemts V[:] R[:], dzīvojošas [adrese], Priekulē, iesniegums, kurā lūgts iznomāt zemi sakņu dārza ierīkošanai. Nomas zeme atrodas Liepājas ielā 13A, Priekulē, 60 m² platībā, (kas apzīmēts kā dārziņš Nr. 24) .

 

2013.gada 30.maijā (reģistrācijas Nr. 3-13a/642) Priekules novada pašvaldībā saņemts M[:] S[:], dzīvojošas[adrese], Priekulē, iesniegums, kurā lūgts iznomāt zemi sakņu dārza ierīkošanai. Nomas zeme atrodas Liepājas ielā 13A, Priekulē, 66 m² platībā, un Liepājas ielā 20,Priekule, 275 m² platībā.

 

2013.gada 30.aprīlī (reģistrācijas Nr. 3-13a/ 645) Priekules novada pašvaldībā saņemts T[:] G[:], dzīvojošas [adrese], Priekulē, iesniegums, kurā lūgts iznomāt zemi sakņu dārzu ierīkošanai. Nomas zemesgabals atrodas Liepājas ielā 13A, Priekule, 60 m² platībā, kas apzīmēts kā dārziņš ar Nr. 77.

 

2013.gada 30.maijā (reģistrācijas Nr. 3-13a/ 641) Priekules novada pašvaldībā saņemts B[:] R[:], dzīvojošas [adrese], Priekule, iesniegums, kurā lūgts iznomāt zemi sakņu dārzu ierīkošanai. Nomas zemesgabals atrodas Liepājas ielā 13A, Priekule, 84 m² platībā.

2013.gada 30.maijā (reģistrācijas Nr. 3-13a/643) Priekules novada pašvaldībā saņemts M[:] Š[:], dzīvojošas [adrese], Priekulē, iesniegums, kurā lūgts iznomāt zemi sakņu dārzu ierīkošanai. Nomas zemesgabals atrodas Liepājas ielā 13A, Priekule, 105 m² platībā, kas apzīmēts kā Nr. 33.

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām”14.panta pirmās daļas 2.punktu, 30.10.2007. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.punkta 18.2.apakšpunktu, kas nosaka, ka zemei pilsētās, kuru nodod pagaidu lietošanās sakņu dārzu ierīkošanai- 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības, 2013.gada 13.jūnija Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, M[:] S[:], T[:] G[:], B[:] R[:], M[:] Š[:] iesniegumus, I[:] P[:], M[:] L[:], V[:] R[:] iesniegumiem, atklāti balsojot: PAR - 10 deputāti ( Vija Jablonska, Tatjana Ešenvalde, Daiga Egle, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija, Modris Baumanis, Ainars Jansons, Romvalds Astrausks, Alda Binfelde, Gunta Jonauska); PRET – nav, ATTURAS  – nav, Priekules novada dome  NOLEMJ:

 

1. Iznomāt zemi M[:] S[:], dzīvojošai [adrese], Priekule, no Priekules novada pašvaldībai piederošas zemes vienības, kadastra apzīmējums 6415 001 0075, z.v. adrese: Liepājas iela 13A, Priekule 66 m² platībā, kas apzīmēts kā dārziņš Nr. 89 un rezerves zemes fonda zemes, kadastra apzīmējums 6415 001 0083, z.v. adrese: Liepājas iela 20, Priekule, 275 m² platībā, sakņu dārzu ierīkošanai, , saskaņā ar pielikumu, nosakot:

            1.1. nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā,

1.2. nomas līguma termiņu no 2013.gada 1.maija līdz 2016.gada 30.aprīlim.

Papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos nodokļus.

Priekules novada pašvaldībai ir tiesības vienpusēji lauzt nomas līgumu līdz zemes vienības Liepājas iela 20, Priekule atsavināšanai vai ierakstīšanai zemes grāmatā uz citas personas vārda.

 

2. Iznomāt zemi no Priekules novada pašvaldībai piederošas zemes vienības, kadastra apzīmējums 6415 001 0075, z.v. adrese: Liepājas iela 13A, Priekule, sakņu dārzu ierīkošanai:

            2.1. T[:] G[:], dzīvojošai [adrese], Priekulē, 60 m² platībā, nosakot:

2.1.1.nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā,

2.1.2.nomas līguma termiņu no 2013.gada 1.maija līdz 2016.gada 30.aprīlim, kas apzīmēts kā dārziņš Nr. 77, (saskaņā ar pielikumu).

            2.2. B[:] R[:], dzīvojošai [adrese], Priekulē, 84 m² platībā, nosakot:

2.2.1 nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā,

2.2.2. nomas līguma termiņu no 2013.gada 1.maija līdz 2016.gada 30.aprīlim kas apzīmēts kā dārziņš Nr. 82 (saskaņā ar pielikumu  ).

 

2.3.M[:] Š[:], dzīvojošai[adrese], Priekulē, 105 m² platībā, nosakot :

2.2.1. nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā,

2.2.2.nomas līguma termiņu no 2013.gada 1.maija līdz 2016.gada 30.aprīlim, kas apzīmēts kā dārziņš Nr. 33 (saskaņā ar pielikumu).

2.4.I[:] P[:],  dzīvojošai [adrese], Priekulē, 50 m² platībā, nosakot :

2.4.1.nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā,

2.4.2.nomas līguma termiņu no 2013.gada 1.maija līdz 2016.gada 30.aprīlim, ½ no mazdārziņa, kas apzīmēts kā dārziņš Nr.57 (saskaņā ar pielikumu).

2.5.M[:] L[:],  dzīvojošai[adrese], Priekulē, 50 m² platībā, nosakot :

2.5.1.nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā,

2.5.2. nomas līguma termiņu no 2013.gada 1.maija līdz 2016.gada 30.aprīlim, ½ no mazdārziņa, kas apzīmēts kā dārziņš Nr. 57 (saskaņā ar pielikumu) 

2.6.V[:] R[:], dzīvojošai[adrese], Priekulē, 105 m² platībā, nosakot :

2.6.1.nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā,

2.6.2. nomas līguma termiņu no 2013.gada 1.maija līdz 2016.gada 30.aprīlim, kas apzīmēts kā dārziņš Nr. 24 (saskaņā ar pielikumu).

 

1.      Papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos nodokļus. 

2.      Priekules novada pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistei (V[:] R[:]) divu mēnešu laikā sagatavot šī lēmuma 1.punktam atbilstošu zemes nomas līgumus. 

 

3.      Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmai daļai, 76.panta pirmai daļai, 79.panta pirmai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Liepājas Tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

4.      Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad paziņots adresātam. Saskaņā ar šā panta otro daļu un Paziņošanas likuma 8.panta trešo daļu, uzskatāms, ka administratīvais akts adresātam paziņots septītajā dienā pēc nodošanas pastā.

Lēmums Izsūtāms:

             -  M[:] S[:]: dzīvojošas [adrese], Priekule, Priekules nov., LV-3434

- T[ :] G[ :], dzīvojošas [adrese], Priekule, Priekules nov., LV-3434

- B[ :] R[ :], dzīvojošas [adrese], Priekule, Priekules nov., LV-3434

- M[ :] Š[ :], dzīvojošas[adrese], Priekule, Priekules nov., LV-3434

- I[ :] P[ :], dzīvojošas[adrese], Priekule, Priekules nov., LV-3434

-M[ :] L[ :], dzīvojošas[adrese],Priekule,Priekules nov., LV-3434

-V[ :] R[ :], dzīvojošas [adrese],Priekule,Priekules nov., LV-3434

- Attīstības plānošanas nodaļas nekustamo īpašumu speciālistei V[ :]R[ :]

 

11.§ Par Priekules novada domes 2012.gada 26.jūlija lēmuma Nr.9 ,43§ 2.punkta precizēšanu

Priekules novada dome izskatīja J[:] P[:], personas kods [:],  adrese [dzīvesvieta], Liepāja  11.06.2013.  iesniegumu, kas ir reģistrēts Priekules novada domē ar Nr.3-13/701 par adreses piešķiršanu ēkām, kas atrodas uz zemes vienības ar adresi „Jāņsēta”, Knīveri, Priekules pag., Priekules nov.

 

Ar Priekules novada domes 2012. gada 26. jūlija lēmuma Nr. 9. 43§. zemes vienībai „[adrese]”, Knīveri, Priekules pag., Priekules nov. ar apzīmējumu kadastrā [ :] mainīta adrese no  „[adrese]”, Priekules pag., Priekules nov. uz „[adrese]”, Knīveri, Priekules pag., Priekules nov., klasifikatora kods 103795341.

 

Konstatēts, ka uz zemes vienības atrodas ēkas.

 

            Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009. gada 3. novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” un likumu „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 20. punktu, 03.11.2009. ņemot vērā Tautsaimniecības un attīstības komitejas ieteikumu, atklāti balsojot: PAR - 10 deputāti ( Vija Jablonska, Tatjana Ešenvalde, Daiga Egle, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija, Modris Baumanis, Ainars Jansons, Romvalds Astrausks, Alda Binfelde, Gunta Jonauska); PRET – nav, ATTURAS  – nav, Priekules novada dome  NOLEMJ:

 

  1. Papildināt Priekules novada domes 2012. gada 26. jūlija lēmumu Nr. 9. 43.§., 2. punktu un izteikt šādā redakcijā : ‘’Zemes vienībai „[adrese]” Nr. 1. 27,7 ha platībā un ēkāmmainīt nosaukumu un adresi uz „[adrese]”, Knīveri, Priekules pag., Priekules nov.’’

 

  1. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70. un 79. panta pirmo daļu šo  lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Lielā ielā 4, Liepājā, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

12.§ Par zemes platības un zemes robežu plāna apstiprināšanu zemes vienībai ‘’Jāņsēta’’, Priekules pag., Priekules nov.

Priekules novada dome izskatīja J[:] P[:], personas kods [:],   adrese [dzīvesvieta], Liepāja  11.06.2013.  iesniegumu, kas ir reģistrēts Priekules novada domē ar Nr.3-13/701 par platības un robežu plāna apstiprināšanu zemes vienībai  „[adrese], Priekules pag., Priekules nov.

2012. gada 20. augustā mērniecības firma SIA „Metrum” Liepājas  birojs, ir veicis zemes vienības, kadastra apzīmējums [:], īpašuma adrese, „[adrese]”, Priekules pag., Priekules nov., kadastrālo uzmērīšanu.

            Zemes kadastrālā uzmērīšana veikta pamatojoties uz Priekules novada domes  2012. gada 26. jūlija sēdes protokolu Nr.9. „Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam „[adrese]”, Priekules pag., Priekules nov.            Veicot zemes kadastrālo uzmērīšanu, zemes platība ir 29,6 ha.

            Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21. panta pirmo daļu, mērniecības firmas SIA „Metrum” Liepājas  biroja kadastrālās uzmērīšanas datiem, ņemot vērā Tautsaimniecības un attīstības komitejas ieteikumu, atklāti balsojot: PAR - 10 deputāti ( Vija Jablonska, Tatjana Ešenvalde, Daiga Egle, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija, Modris Baumanis, Ainars Jansons, Romvalds Astrausks, Alda Binfelde, Gunta Jonauska); PRET – nav, ATTURAS  – nav, Priekules novada dome  NOLEMJ:

 

1.      Apstiprināt zemes vienības, pēc kadastrālās uzmērīšanas, kadastra apzīmējums [:], adrese „[adrese]”, Knīveri, Priekules pag., Priekules nov. platību 29,60 haun robežu plānu saskaņā ar pielikumu mērogā 1:5000.

 

2.      Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70. un 79. panta pirmo daļu šo  lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Lielā ielā 4, Liepājā, LV- 3400) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

13.§ Par zemes vienības Bērzu iela 13, Priekules pag., Priekules nov. iznomāšanu G[:]P[:]

Priekules novada dome izskata lēmuma projektu par zemes vienības Bērzu iela 13 Priekules pag., Priekules nov.  iznomāšnu G[:] P[:], kas sagatavots pēc Ģ[:] P[:], personas kods [:], dzīvojoša [adrese], Saulaine, Priekules pag., 24.05.2013.g. lūguma, kurš ir G[:] P[:], personas kods[:], pilnvarotā persona pamatojoties uz ģenerālpilnvaru (Reģistra Nr.1946 20.08.2010), kas reģistrēts Priekules novada domē ar Nr.3-13/619   atļaut zemesvienībasBērzu iela 13, Priekule pag., Priekules nov.  iznomāt G[:] P[:].

Ar Priekules pagasta padomes  2008. gada 26. novembra  lēmumu (protokola  Nr.11.) izbeigtas lietošanas tiesības Priekules pagastā Priekules novadā A[:] P[:] uz zemes vienību  Bērzu iela 13, Priekules pag., Priekules nov.,           

Ar Priekules novada domes  2009. gada 26.11. lēmumu (protokola  Nr.14., 47§) zemes vienībai Bērzu iela 13, Priekules pagastā Priekules novadā noteikts statuss – pašvaldībai piekrītoša zeme. A[:]P[:] miris 20.04.1995. Pamatojoties uz mantojuma apliecību Nr. 1637. reģistrētu Liepājā 16.07.2010.g. zvērinātas notāres V[:] N[:] prakses vietā un līgumu par mantojuma sadali Nr. 1942 reģistrētu Liepājā

20.08.2010.g. zvērinātas notāres V[:] N[:] prakses vietā, atstāto mantojumu manto pirmās šķiras mantinieks, dēls G[:] P[:].

            Konstatēts, ka uz zemes vienības [adrese], Priekules pag., Priekules nov. ar apzīmējumu kadastrā [:] atrodas G[:] P[:] piederošas ēkas. 

Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. panta 5. punktu, kas nosaka, ka zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma lauku apvidus zeme, uz kuru fiziskajām vai juridiskām personām izbeidzas zemes patāvīgās lietošanas tiesības saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25. panta pirmo daļu, zemesgabals Bērzu iela 13, Priekules pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6482 006 0025 piekrīt pašvaldībai. Pamatojoties uz Tautsaimniecības un attīstības komitejas 13.06.2013.ieteikumu, atklāti balsojot: PAR - 10 deputāti ( Vija Jablonska, Tatjana Ešenvalde, Daiga Egle, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija, Modris Baumanis, Ainars Jansons, Romvalds Astrausks, Alda Binfelde, Gunta Jonauska); PRET – nav, ATTURAS  – nav, Priekules novada dome  NOLEMJ:

 

1.      Iznomāt G[:] P[:], personas kods [:], uz 10 gadiem, sākot ar 01.08.2013.gadu, zemes vienību Bērzu iela 13, Priekules pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6482 006 0025, platība 0,7 ha.

 

2.      Priekules novada domei tiesības vienpusēji lauzt nomas līgumu līdz zemes atsavināšanai vai ierakstīšanai zemesgrāmatā uz citas personas vārda.

 

3.      Nomas maksas aprēķināšanas periods ir tekošais gads un nomas maksa ir 0,5 % no kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.

 

4.      Noslēgt zemes nomas līgumu 2 mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Par nomas līguma noslēgšanu atbildīgā persona G[:]B[:].

 

5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā   spēkā stāšanās dienas (Lielā ielā 4, Liepājā, LV- 3400) 

 

14.§ Par zemes vienības Bērzu iela 13 Priekules pag., Priekules nov. uzmērīšanu un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda

Priekules novada dome izskata lēmuma projektu par zemes vienības Bērzu iela 13 Priekules pag., Priekules nov.  uzmērīšanu un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda, kas sagatavots pēc    Ģ[:] P[:], dzīvojoša[adrese], Saulaine, Priekules pag., 24.05.2013.g. lūguma, kurš ir G[;] P[;] pilnvarotā persona pamatojoties uz ģenerālpilnvaru (Reģistra Nr.1946 20.08.2010), kas reģistrēta Priekules novada domē ar Nr.3-13/620   atļaut zemesvienībasBērzu iela 13, Priekule

pag., Priekules nov.  ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda.

Ar Priekules pagasta padomes  2008. gada 26. novembra  lēmumu (protokola  Nr.11.) izbeigtas lietošanas tiesības Priekules pagastā Priekules novadā A[:] P[:] uz zemes vienību  Bērzu iela 13, Priekules pag., Priekules nov.           

Ar Priekules novada domes  2009. gada 26.11. lēmumu (protokola  Nr.14., 47§) zemes vienībai Bērzu iela 13, Priekules pagastā Priekules novadā noteikts statuss – pašvaldībai piekrītoša zeme. A[:] P[:] miris 20.04.1995. Pamatojoties uz mantojuma apliecību Nr. 1637. reģistrētu Liepājā 16.07.2010.g. zvērinātas notāres V[:] N[:] prakses vietā un līgumu par mantojuma sadali Nr. 1942 reģistrētu Liepājā 20.08.2010.g. zvērinātas notāres V[:] N[:] prakses vietā, atstāto mantojumu manto pirmās šķiras mantinieks, dēls G[:] P[:].

            Konstatēts, ka uz zemes vienības [adrese], Priekules pag., Priekules nov. ar apzīmējumu kadastrā [:] atrodas G[:] P[:] piederošas ēkas. 

Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. panta 5. punktu, kas nosaka, ka zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma lauku apvidus zeme, uz kuru fiziskajām vai juridiskām personām izbeidzas zemes pastāvīgās lietošanas tiesības saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25. panta pirmo daļu, zemesgabals Bērzu iela 13, Priekules pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6482 006 0025 piekrīt pašvaldībai.

Atklāti balsojot: PAR - 10 deputāti ( Vija Jablonska, Tatjana Ešenvalde, Daiga Egle, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija, Modris Baumanis, Ainars Jansons, Romvalds Astrausks, Alda Binfelde, Gunta Jonauska); PRET – nav, ATTURAS  – nav, Priekules novada dome  NOLEMJ:

 

1.      Ierakstīt   zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda zemes vienību Bērzu iela 13, Priekules pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6482 006 0025, platība 0,7 ha.

 

2.      Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas (Lielā ielā 4, Liepājā, LV- 3401) 

 

15.§ Par zemes vienības Ozolu iela 8, Priekules pag., Priekules nov. iznomāšanu D[:] S[:] un S[:] S[:]

Priekules novada dome izskata lēmuma projektu par zemes vienības Ozolu iela 8 Priekules pag., Priekules nov.  iznomāšanu D[:] S[:] un S[:] S[:], kas sagatavots pēc D[:] S[:] un S[:] S[:] , adrese [adrese], Priekule, Priekules nov. 15.05.2013.g. iesnieguma, kas reģistrēts Priekules novada domē ar Nr.3-13/588.

Ar Priekules pagasta padomes  2009. gada 28. janvāra  lēmumu (protokola  Nr.1.) izbeigtas lietošanas tiesības Priekules pagastā Priekules novadā B[:] S[:] uz zemes vienību  Ozolu iela 8, Priekules pag., Priekules nov.,          

Ar Priekules novada domes  2009. gada 26.11. lēmumu (protokola  Nr.14., 47§) zemes vienībai Ozolu iela 8, Priekules pagastā Priekules novadā noteikts statuss – pašvaldībai piekrītoša zeme. B[:] S[:] mirusi. D[:] S[:] un S[:] S[:] ir mirušās mazbērni un uzsākuši kārtot mantojuma lietu uz ēkām Ozolu iela 8, Priekules pag., Priekules nov., kas piederēja B[:] S[:] pamatojoties uz vienošanos, noslēgtu 29.03.1993.g. 2. Liepājas Valsts notariāta kantorī.

Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. panta 5. punktu, kas nosaka, ka zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma lauku apvidus zeme, uz kuru fiziskajām vai juridiskām personām izbeidzas zemes pastāvīgās lietošanas tiesības saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25. panta pirmo daļu, zemesgabals Ozolu iela 8, Priekules pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6482 006 0033 piekrīt pašvaldībai.

Atklāti balsojot: PAR - 10 deputāti ( Vija Jablonska, Tatjana Ešenvalde, Daiga Egle, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija, Modris Baumanis, Ainars Jansons, Romvalds Astrausks, Alda Binfelde, Gunta Jonauska); PRET – nav, ATTURAS  – nav, Priekules novada dome  NOLEMJ:

 

1.      Iznomāt D[:] S[:] un S[:] S[:], katram vienu domājamo pusi uz 1 gadu sākot ar 01.08.2013.gadu, zemes vienību Ozolu iela 8, Priekules pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6482 006 0033, platība 0,55 ha.

 

2.      Priekules novada domei tiesības vienpusēji lauzt nomas līgumu līdz zemes atsavināšanai vai ierakstīšanai zemesgrāmatā uz citas personas vārda.

 

3.      Nomas maksas aprēķināšanas periods ir tekošais gads un nomas maksa ir 0,5 % no kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.

 

4.      Noslēgt zemes nomas līgumu 2 mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Par nomas līguma noslēgšanu atbildīgā persona G[:]B[:].

 

5.      Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā   stāšanās dienas (Lielā ielā 4, Liepājā, LV- 3401) 

 

16.§ Par zemes gabala [adrese], Priekule, Priekules nov.sadalīšanu un zemes ierīcības projekta izstrādi

A[:] A[:] A[:] (A[:]), dzim. 1938.gada 9.februārī, Rīgā, dzīvo [dzīvesvieta], Virginia, ASV un I[:] M[:] P[:] (P[:]), dzim. 1936.gada 31.augustā, Rīgā, dzīvojošas[dzīvesvieta], ASV, pilnvarotā persona Dz[:] K[:], dzīvojoša [dzīvesvieta], Saulaine, Priekules pag., 2013.gada 27.maijā iesniedza Priekules novada pašvaldībā iesniegumu (reģistrācijas Nr. 3-13/629) ar lūgumu atdalīt no īpašuma [adrese], Priekule, kadastra numurs [:] zemesgabalu 9000 m² (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies

uzmērot dabā). Dz[:] K[:]lūdz piešķirt atdalītajam zemesgabalam adresi pēc Priekules novada pašvaldības ieskatiem.

Dz[:] K[:] iesniegumam pievienojusi kartogrāfisko materiālu, uz kura shematiski attēlota projektētā teritorija un projektētās robežas.

1.      Saskaņā ar Priekules pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu grafisko pielikumu Priekules pilsētas teritorijas plānojums plānotā un atļautā teritorijas izmantošana (Apstiprināti ar Priekules novada domes 28.01.2010. lēmumu prot. Nr. 1, 45§). (turpmāk tekstā Noteikumi) plānotā atdalāmā zemes vienības daļa no zemesgabala [adrese], Priekule atrodas: daļa apm. 5373 m² teritorijas   atrodas  Jauktas ražošanas un tehniskās apbūves  teritorijā  un daļa apm. 5517 m² teritorijas atrodas Sabiedrisko un darījumu iestāžu apbūves teritorijā.

2.      Saskaņā ar Noteikumiem jaunveidojamā zemesgabala minimālā platība ir no 800 līdz 1000 m²

3.      Jaunveidojamā zemesgabala platība atbilst Noteikumiem un tā ir 9000 m² (pirms uzmērīšanas).

4.Piekļuve jaunveidojamai zemes vienībai ir no Vaiņodes un Ozolu ielas.

5. Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmā daļa nosaka, ka Zemes ierīcības projektu izstrādā šādiem zemes ierīcības darbiem: 1) zemesgabalu robežu pārkārtošanai; 2) zemesgabalu apmaiņai vai starpgabalu likvidēšanai; 3) zemesgabalu (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai; 4) zemes konsolidācijai; 5) piekļūšanas iespēju nodrošināšanai zemesgabalam; 6) pieejas nodrošināšanai publiski izmantojamām zemes platībām (teritorijām); 7) uz zemesgabalu attiecināmo teritorijas plānojumā un citos normatīvajos aktos noteikto nekustamā īpašuma apgrūtinājumu konkretizēšanai.

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām”15.panta pirmās daļas 13.punktu, Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu, kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu izstrādā šādiem zemes ierīcības darbiem zemesgabalu sadalīšanai (arī kopīpašumā esošo), 2013.gada 13.jīnija  Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, Dz[ :] K[ :] iesniegumu, atklāti balsojot: PAR - 10 deputāti ( Vija Jablonska, Tatjana Ešenvalde, Daiga Egle, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija, Modris Baumanis, Ainars Jansons, Romvalds Astrausks, Alda Binfelde, Gunta Jonauska); PRET – nav, ATTURAS  – nav, Priekules novada dome  NOLEMJ:

 

1.      Atļaut uzsākt nekustamā īpašuma sadalīšanas projekta izstrādi zemes gabalam, kas atrodas[adrese], Priekulē, Priekules , kadastra numurs [:], atdalot vienu zemes vienību 9000 m² platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies uzmērot dabā), saskaņā ar pievienoto vietas situācijas plānu pielikumu Nr. 1. 

 

2.      Projektētajai zemes vienībai 9000 m² platībai (pirms uzmērīšanas) (lēmuma 1.punkts) ierīcības projektu izstrādāt uz saskaņota topogrāfiskā plāna ne vecāka par vienu gadu.

 

3.      Paliekošajam zemesgabalam topogrāfisko plānu neizstrādāt.

 

4.      Zemes ierīcības projektā norādīt zemesgabala platību m², adresi, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi, iespējamos nekustamā īpašuma apgrūtinājumus, servitūtus un aizsargjoslas atbilstoši Priekules pilsētas apbūves noteikumiem un 12.04.2011. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” prasībām.

 

5.      Zemesgabala ierīcības projektu uzdot izstrādāt licencētai firmai (licence pievienojama zemes ierīcības projektam”.

 

6.      Zemes ierīcības projektu saskaņo ar 12.04.2011. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26.punktā minētajām institūcijām, kuru intereses skar projekta risinājumi.

 

7.      Pēc zemes ierīcības projekta akceptēšanas, nekustamo īpašumu speciālistēm sagatavot lēmumprojektu par adreses piešķiršanu atdalītajam zemesgabalam, lietošanas mērķa noteikšanu, apgrūtinājumu uzlikšanu, kas tiek apstiprināts domes sēdē.

 

8.      Apstiprināt nekustama īpašuma – [adrese], Priekule, Priekules nov.,- nosacījumus zemes ierīcības projekta izstrādei (pielikums Nr. 2).

 

9.      Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo daļu un 79. panta pirmo daļu šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

17.§ Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu –robežu pārkārtošanai zemes vienībā Vaiņodes iela 1, Priekule

Jautājuma izskatīšana atlikta uz jūlija tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdi.

18.§ Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamam īpašumam ‘’[adrese]’’, Bunkas pag., Priekules nov. sadalīšanai

Priekules novada dome izskatījusi I[:] D[:] , personas kods [:] , 31.05.2013. iesniegumu, reģ.Nr.3-13a/647,  ar lūgumu sadalīt nekustamā īpašuma ”[adrese]”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu[:]. Atdalītajam zemesgabalam, ar plānoto atdalāmo platību 12.5 ha , piešķirot nosaukumu ”Zemenes”.

Saskaņā ar „Zemes ierīcības likuma” 8.panta pirmās daļas 3.punktu zemesgabalu sadalīšanai nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu.

Zemes ierīcības projekta izstrādes ierosinātājs ir nekustamā īpašuma īpašnieks- I[:] D[:], kura īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu ”[adrese]” Bunkas pagastā, Priekules novadā, nostiprinātas zemesgrāmatā,  Bunkas pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.157.

Iesniegumam pievienots nekustamā īpašuma ”Kārkliņi”, kadastra Nr.6446 007 0034, robežu plāns ar plānoto zemes sadalījumu. Priekules novada Bunkas pagasta teritorijas plānojumā minētā zeme atzīmēta kā meliorētās nacionālās nozīmes lauksaimniecībā izmantojamās teritorijas.

Pamatojoties uz „Zemes ierīcības likuma” 3.pantu, Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 11. punktu, kas nosaka , vietējā pašvaldība izdod administratīvo aktu par projekta izstrādes nepieciešamību un pievieno tam grafisko pielikumu, kurā shematiski attēlota projektētā teritorija., Ministru kabineta 2006. gada 20.jūnija noteikumu Nr.496„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punktu un Priekules novada Domes 28.01.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.4 „Par Priekules novada teritoriālo vienību teritorijas plānojumu apstiprināšanu”, atklāti balsojot: PAR - 10 deputāti ( Vija Jablonska , Tatjana Ešenvalde, Daiga Egle, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija, Modris Baumanis, Ainars Jansons, Romvalds Astrausks, Alda Binfelde, Gunta Jonauska); PRET – nav, ATTURAS  – nav, Priekules novada dome  NOLEMJ:

 

1.      Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu  nekustamā īpašuma ”[adrese] ”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, ar kadastra Nr.[:], zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [:] sadalīšanu (Zemes robežu plāns pielikumā Nr.2).

2.      Apstiprināt zemes ierīcības projekta nosacījumus . (1.pielikums)

 

3.      Plānotajam atdalāmajam zemesgabalam pēc zemes ierīcības projekta apstiprināšanas piešķirt nosaukumu –”Zemenes”, Bunkas pagasts, Priekules novads.

 

4.      Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Nosacījumi zemes ierīcības projektam pielikumā uz 2 lp. (skat. 1.pielikumu) un robežu plāns uz 1 lp. ( skat. 2.pielikumu).

     

19.§ Par daļu no zemes ‘’Demmes’’, Bunkas pag., Priekules nov. iznomāšanu R[:] K[:]

 

Priekules novada dome izskatījusi R[:] K[:] iesniegumu ar lūgumu iznomāt daļu no zemes ar nosaukumu „Demmes” 1.8 ha platībā, apzīmējums kadastrā 6446 007 0031  , Bunkas pagastā, Priekules novadā, palīgsaimniecības vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

 Ar Bunkas pagasta padomes 27.12.2006. lēmumu , protokols Nr.15 § 3.6.10. , uz  nekustamo īpašumu „Demmes” 2.00 ha platībā ar kad. Nr. 6446 007 0031 izbeigtas zemes lietošanas tiesības Ģ[:] Ā[:] Z[:] pers. kods [:], dzīvojoša

„{dzīvesvieta]’’, Bunkas pagasts Priekules novads , zeme ieskaitīta pašvaldībai piekritīgajās zemēs.

Augstāk minētā zemes vienība ir apbūvēta. Uz tās atrodas dzīvojamā ēka un palīgēkas.

Ēkas nav reģistrētas zemes grāmatā, uz īpašumu mantinieki nav pieteikušies.

Ģ[:] Ā[:] Z[:] miris 06.06.1994.

R[:] K[:] vēlas iznomāt LIZ .

Lauksaimniecības zeme no kopplatības 2.00  ha ir 1.80 ha.

Saskaņā ar Priekules novada domes izdotajiem noteikumiem „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu” (29.12.2009.gada protokols Nr.17,7§) 11.punktu, kas nosaka, ka personīgās palīgsaimniecības un ganību platības iznomā uz laiku līdz 5 gadiem un 27.punktu, kas nosaka, ka neapbūvētu pašvaldības zemesgabalu, kura tiek izmantota personisko palīgsaimniecību vajadzībām, nomas maksa ir 0.5% no kadastrālās vērtības.

            Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, atklāti balsojot: PAR - 10 deputāti ( Vija Jablonska , Tatjana Ešenvalde, Daiga Egle, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija, Modris Baumanis, Ainars Jansons, Romvalds Astrausks, Alda Binfelde, Gunta Jonauska); PRET – nav, ATTURAS  – nav, Priekules novada dome  NOLEMJ:

 

1.      Iznomāt R[:] K[:] , personas kods [:] ,  LIZ zemi no  zemes ar nosaukumu Demmes, apzīmējums kadastrā 6446 007 0031 1.80 ha platībā, personīgo palīgsaimniecību vajadzībām, slēdzot līgumu uz 5. (pieciem) gadiem ar 01.07.2013., saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.

2.       Noteikt nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības . Papildus nomas maksai nomnieks maksā PVN atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai un  likumos noteiktos nodokļus.

3.      Nomas līgumā tiks iekļauts punkts, kas nosaka, ēku īpašnieku pieteikuma gadījumā, nomas līgums tiks pārtraukts . Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēneša laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

4.      Par šī lēmuma izpildi atbildīga Bunkas pagasta Zemes lietu speciāliste I[:] L[:]

5.      Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

6.      Lēmuma izraksts nosūtāms R[:] K[:]: „[dzīvesvieta]” , Bunkas pagasts, Priekules novads, LV-3446.

7.      Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

20.§ Par daļu no zemes ‘’Lāčplēši’’, Bunkas pag., Priekules nov. iznomāšanu S[:] Z[:]

Priekules novada dome izskatījusi S[:] Z[:] , dzīvojoša „[dzīvesvieta]”, Bunkā , Bunkas pagastā, Priekules novadā, 24.05.2013. iesniegumu ar lūgumu iznomāt daļu no zemes ar nosaukumu „Lāčplēši ”  0.02 ha platībā, apzīmējums kadastrā 6446 005 0201 , Bunkas pagastā, Priekules novadā, sakņu dārza vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

 Nekustamais īpašums „Lāčplēši” ar Priekules novada domes 26.11.2009. lēmumu Nr. 14  ieskaitīts pašvaldībai piekritīgajās zemēs.

Saskaņā ar Priekules novada domes izdotajiem noteikumiem „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu” (29.12.2009.gada protokols Nr.17,7§) 10.punktu, kas nosaka, ka sakņu dārzu iznomā uz laiku līdz 2 gadiem un 27.punktu, kas nosaka, ka neapbūvētu pašvaldības zemesgabalu, kura tiek izmantota personisko palīgsaimniecību vajadzībām, nomas maksa ir 0.5% no kadastrālās vērtības.

            Pamatojoties uz S. Zubes iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, atklāti balsojot: PAR - 10 deputāti ( Vija Jablonska , Tatjana Ešenvalde, Daiga Egle, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija, Modris Baumanis, Ainars Jansons, Romvalds Astrausks, Alda Binfelde, Gunta Jonauska); PRET – nav, ATTURAS  – nav, Priekules novada dome  NOLEMJ:

 

1.      Iznomāt S[:] Z[:] , personas kods [:] , zemes gabalu  0.02  ha platībā no zemes vienības ar nosaukumu Lāčplēši, apzīmējums kadastrā 6446 005 0201, sakņu dārza  vajadzībām, slēdzot līgumu uz 2. (diviem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.

 

2.       Noteikt nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības un pieskaitot PVN. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.

 

3.      Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēneša laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

4.      Par šī lēmuma izpildi atbildīga Bunkas pagasta Zemes lietu speciāliste I[:] L[:].

 

5.      Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

6.      Lēmuma izraksts nosūtāms S[:] Z[:] : „[dzīvesvieta]  , Bunka,  Bunkas pagasts, Priekules novads, LV-3446.

 

7.      Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.