22.11.2012. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols nr.15)

1.§ Par konkursa „Par sakoptu Priekules novadu 2012” laureātu apbalvošanu.

Pamatojoties uz Priekules novada domes 25.10.2012. sēdē, prot. Nr.14; 4.§. pieņemto lēmumu „Par laureāta titula un pārsteiguma balvu piešķiršanu konkursā „Par sakoptu Priekules novadu 2012””,     Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis,  Arta Brauna,   Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons,   Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

Apstiprināt šādu dāvinājumu sarakstu:

 

1.      „Ģildēni”, Bunkas pagasts  – GODA plāksni un dāvanu karti 50 Ls apmērā;

2.      „Vārpas”, Priekules pagasts - GODA plāksni un dāvanu karti 50 Ls apmērā;

3.      „Nomales”, Gramzdas pagasts - GODA plāksni un dāvanu karti 50 Ls apmērā;

4.      Liepājas iela 7, Priekule - GODA plāksni un dāvanu karti 50 Ls apmērā;

5.      Aizputes iela 25, Priekule - GODA plāksni un dāvanu karti 50 Ls apmērā;

6.      Meža iela 6, Gramzda - GODA plāksni un dāvanu karti 50 Ls apmērā;

7.      Paplakas 14, Priekule - GODA plāksni dāvanu karti 50 Ls apmērā;

8.      Galvenā iela 24, Priekule - GODA plāksni un dāvanu karti 50 Ls apmērā;

9.      „Saulītes”, Kalētu pagasts - GODA plāksni un dāvanu karti 50 Ls apmērā; ;

10.  „Čiekuriņi”, Krasta 4, Bunkas pagasts - GODA plāksni un dāvanu karti 50 Ls apmērā;

11.  „Sērdieņi”, Bunkas pagasts - dāvanu un PATEICĪBAS rakstu;

12.  „Grimsti”, Bunkas pagasts - dāvanu un PATEICĪBAS rakstu.

 

2.§ Par E.Bunkas godināšanu valsts apbalvojumu – Atzinības Krusta V šķiras ordeni saņemot

 

 

Pamatojoties uz Virgas pagasta pārvaldes 12.11.2012. iesniegumu par apbalvojumu E.Bunkai valsts apbalvojumu saņemot, Priekules novada Finanšu komitejas  12.11.2012. sēdes lēmumu atbalstīt iesniegumu un Priekules novada domes 24.11.2011. sēdes 5.§ Noteikumi „Par Priekules novada pašvaldības apbalvojumiem”, 2.daļu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis,  Arta Brauna,   Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons,   Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

            Apbalvot Priekules novada Virgas pagasta iedzīvotāju E. B., ar Priekules novada GODA RAKSTU un naudas balvu 50 latu vērtībā par Virgas pagastam nesavtīgi sniegto atbalstu visdažādākajās jomās un sakarā ar augstā valsts apbalvojuma – Atzinības Krusta V šķiras ordeņa saņemšanu.

 

3.§ Par 2012. gadam valsts piešķirtās mērķdotācijas Priekules novada pašvaldības tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai sadales kārtības apstiprināšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 5. punktu, kas nosaka, ka viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību, Dziesmu un deju svētku likuma 9. panta otrās daļas 9. punktu, kas nosaka, ka valsts budžeta līdzekļi kārtējo Dziesmu un deju svētku starplaikā tiek izmantoti valsts mērķdotācijai kolektīvu vadītāju darba un sociālā nodokļa samaksai, Latvijas Republikas Ministru kabineta 18.09.2012. noteikumiem Nr. 629 „Kārtība, kādā tiek aprēķināta un sadalīta valsts budžeta mērķdotācija pašvaldību tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2012. gadā” (turpmāk - Noteikumi),  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis,  Arta Brauna,   Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1.      Apstiprināt šādu valsts 2012. gadam piešķirtās mērķdotācijas Pašvaldības tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai sadales kārtību:

1.1.   valsts mērķdotācija tiek piešķirta Pašvaldības tautas mākslas kolektīviem, kuri uz valsts mērķdotācijas aprēķināšanas brīdi ir iekļauti elektroniskajā datubāzē "Latvijas digitālā kultūras karte" un Kultūrizglītības un nemateriālā mantojuma centra datos par kolektīvu dalību Dziesmu un deju svētku likumā noteiktajos pasākumos un kuri:

1.1.1.      sagatavo kārtējiem Vispārējiem latviešu dziesmu un deju svētkiem noteikto repertuāru (koprepertuāru) (kori, tautas deju kolektīvi un pūtēju orķestri), turpmāk – G1;

1.1.2.     saskaņā ar Dziesmu un deju svētku likumu ir noteikti par svētku dalībniekiem (folkloras kopas, etnogrāfiskie ansambļi, tautas mūzikas kopas, koklētāju ansambļi, lietišķās mākslas studijas, amatierteātri un vokālie ansambļi) un 2011. gadā vismaz reizi piedalījušies Dziesmu un deju svētku starplaikā notiekošajos pasākumos, turpmāk - G2.

1.2.   Pašvaldība veic 2012. gadam valsts piešķirtās mērķdotācijas sadali Noteikumos noteiktā kārtībā, ņemot vērā:

1.2.1.   valsts piešķirtās mērķdotācijas apmēru Pašvaldībai noteiktajam periodam;

1.2.2.   G1 un G2 kolektīvu skaitu Pašvaldībā uz mērķdotācijas aprēķināšanas brīdi;

1.2.3.   G1 kolektīviem piemērojams līdzdalības intensitātes koeficients 2.

1.3.   Piešķirtā valsts mērķdotācija tiek izlietota Pašvaldības tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.

 

2.      veikt valsts piešķirtās mērķdotācijas sadali Pašvaldības tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām šādi:

Kolektīvs

Kolektīvu skaits Pašvaldībā

Valsts piešķirtā mērķdotācija (M) kolektīviem

Bāzes finansējuma (B) 1 kolektīvam aprēķins

Bāzes finansējums 1 kolektīvam noteiktajā periodā

Mērķdotācija 1 kolektīvam mēnesī

G1

3

LVL 1130

B=M/ ΣG1

LVL 376,67

LVL 125,56

G2

1

LVL 188

B=M/ ΣG2

LVL 188

LVL 62,67

 

 

 

3.Izmaksāt valsts piešķirto mērķdotāciju sekojošiem tautas mākslas kolektīvu vadītājiem:

 

Kolektīva nosaukums

Mērķdotācijas saņēmējs

(amats)

Mērķdotācija 1 kolektīvam mēnesī (darba alga un VSAOI)

G1  Kalētu pagasta Jauktais koris KALĒTI

diriģente

 

LVL 125,56

G1 Priekules k/n sieviešu koris

diriģente

LVL 125,56

G1Priekules k/n jauniešu deju kolektīvs „Priecele”

vadītāja

 

LVL 125,56

G2 Kalētu pagasta vīru vokālais ansamblis

vadītāja

 

LVL 62,67

 

4.§ Mērķdotācijas sadale Priekules novada izglītības iestādēm mācību grāmatu iegādei

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2001.gada 6.marta noteikumiem Nr. 97 „Kārtība, kādā valsts organizē un finansē mācību līdzekļu izdošanu un iegādi” 10.1.apakšpunktu ir izdoti Izglītības un zinātnes ministrijas 2012.gada 23.oktobra rīkojums Nr.373 „Par mācību literatūras iegādei paredzēto valsts budžeta līdzekļu sadali 2012.gadam” Priekules novada dome 2012.gada novembrī saņems mērķdotāciju  Ls 852.

            Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Arta Brauna,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Apstiprināt mērķdotācijas sadali Priekules novada izglītības iestādēm sekojoši:

 

 

Skolēnu skaits skolā 01.11.2012

Ls

Gramzdas pamatskola

56

 83,56

Kalētu pamatskola

90

134,29

Krotes pamatskola

82

122,35

Priekules vidusskola

272

405,86

Virgas pamatskola

71

105,94

Kopā novadā

571

852,00

 

2. Skolu direktoriem organizēt mācību literatūras iegādi līdz 2012.gada 17.decembrim.

 

3. Par lēmuma izpildi atbild novada izglītības metodiķe A[:]P[:].

 

5.§ Par minimālo dividendēs izmaksājamo peļņas daļas noteikšanu Priekules novada pašvaldības izšķirošajā ietekmē esošajās kapitālsabiedrībās

Pamatojoties uz Latvijas Republikas 26.09.2002. likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 3.panta otro un piekto daļu, Latvijas Republikas 13.04.2000. likuma „Komerclikums” 161. un 180.pantu, Latvijas Republikas 19.05.1994. likuma „Par pašvaldībām” 7.panta otro daļu, 14.panta pirmās daļas 1.punktu un 77.panta otro daļu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Arta Brauna,   Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1.        Noteikt minimālo dividendēs izmaksājamo peļņas daļu 5 % apmērā no tīrās pārskata gada peļņas šādām Priekules novada domes kapitālsabiedrībām (turpmāk – pašvaldības kapitālsabiedrības) un Priekules novada domes izšķirošajā ietekmē esošām kapitālsabiedrībām (turpmāk – pašvaldības izšķirošajā ietekmē esošās kapitālsabiedrības):

1.1.           sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Priekules pakalpojumi”;

1.2.           sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Priekules nami”;

1.3.           sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Priekules slimnīca”;

1.4.           sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Virgas tehnika”.

 

2. Noteikt, ka kapitāla daļu turētāja pārstāvis publiski privātās un privātās kapitālsabiedrībās, kurā pašvaldībai nav izšķirošā ietekme, kārtējā dalībnieku (akcionāru) sapulces sasaukumā par gada pārskata apstiprināšanu un pārskata gada peļņas izlietošanu sniedz priekšlikumu noteikt dividendēs izmaksājamo peļņas daļu ne mazāku par 5 % no tīrās pārskata gada peļņas.

 

3.    Pašvaldības kapitālsabiedrību, pašvaldības izšķirošajā ietekmē esošo kapitālsabiedrību, publiski privāto un privāto kapitālsabiedrību izmaksājamā Priekules novada domei piekritīgā peļņas daļa ir kapitālsabiedrības dalībnieku sapulces lēmumā noteiktā kapitālsabiedrības peļņas daļa, kura pašvaldībai piekrīt proporcionāli pašvaldībai piederošo kapitāla daļu nominālvērtību summai.

 

4.  Noteikt, ka:

4.1.      konkrēto dividendēs izmaksājamo peļņas daļu saskaņā ar revidētiem gada pārskatiem nosaka kapitāla daļu turētāja pārstāvis, bet ne mazāku par lēmuma 1.punktā minēto dividendēs izmaksājamo peļņas daļas apmēru;

4.2.      pēc kapitālsabiedrības pārvaldes institūcijas tiesiski un ekonomiski pamatota priekšlikuma kapitāla daļu turētāja pārstāvis var noteikt atšķirīgu minimālo dividendēs izmaksājamo peļņas daļu par attiecīgo pārskata gadu, ja tas ir nepieciešams, lai novērstu draudus komercdarbības ilgtspējīgai attīstībai un konkurētspējas saglabāšanai;

4.3.      dividendes netiek noteiktas, aprēķinātas un izmaksātas, ja no gada pārskata izriet, ka kapitālsabiedrības pašu kapitāls ir mazāks par pamatkapitālu;

4.4.      nesadalītā peļņa tiek novirzīta kapitālsabiedrības attīstībai vai iepriekšējo periodu zaudējumu segšanai.

 

5. Noteikt, ka šī lēmuma izpratnē:

5.1.  nesadalītās peļņas novirzīšana kapitālsabiedrības attīstībai nozīmē ilgtermiņa vai īstermiņa ieguldījumus, kas nepieciešami kapitālsabiedrības saimnieciskās darbības nodrošināšanai, ilgtspējīgai attīstībai un konkurētspējas saglabāšanai, ņemot vērā kapitālsabiedrības darbības stratēģijā vai darbības plānā noteiktos kapitālsabiedrības mērķus;

5.2.      ilgtermiņa ieguldījumi ir pamatlīdzekļu un tehnoloģisko iekārtu iegāde, jaunu ēku un būvju celtniecība, kā arī ieguldījumi ēku un būvju renovācijā un rekonstrukcijā, kas nākotnē dos ekonomiskos labumus;

5.3.   īstermiņa ieguldījumi ir līdzekļu izlietošana 5.2.punktā minētajos veidos, ja līdzekļus paredzēts izlietot tuvāko 12 mēnešu laikā vai parastā saimnieciskās darbības ciklā;

 

6. Noteikt, ka kapitālsabiedrības valdei, sagatavojot un iesniedzot kārtējai dalībnieku sapulcei priekšlikumu par peļņas izlietošanu, jānorāda konkrēti peļņas izlietošanas mērķi, kā arī jāiesniedz detalizēta informācija par iepriekšējā gada nesadalītās peļņas izlietošanu atbilstoši noteiktajiem mērķiem.

 

7.  Dividendes ieskaitāmas Priekules novada domes pamatbudžeta kontā ne vēlāk kā 1 mēneša laikā no kārtējās dalībnieku sapulces lēmuma par peļņas sadali pieņemšanas dienas.

 

8. Noteikt, ka šajā lēmumā noteiktās dividendes piemēro, sākot ar 2012.gada pārskata gadu.

 

9. Noteikt, ka atbildīgais  par šī lēmuma izpildi ir Priekules novada domes kapitāla daļu turētāja pārstāvis attiecīgajā sabiedrībā, uzņēmumā.

 

6.§ Par valsts aizsargājamā objekta statusa atjaunošanu Aizvīķu parkam, Gramzdas pag., Priekules nov.

Aizvīķu parks atrodas Gramzdas pagasta Priekules novadā kā AS „Latvijas valsts meži” sastāvdaļā 435 kvartāls  (kadastra Nr.64580030116) un 457 kvartāls  (kadastra Nr.64580030175). Kopplatība valsts mežā 33,4 ha.

            Aizvīķu parks veidots kā brīva plānojama parks 19.gadsimta beigās Rietumkurzemes augstienē barona fon Korfa dzimtas Aizvīķu muižā.

            Latvijas Republikas pirmās brīvvalsts laikā Meža departaments bija aktīvi iestājies par Aizvīķu muižas parku kā valsts aizsargājama parka izveidošanu, saglabājot to valsts īpašumā un šāds statuss Aizvīķu parkam tika piešķirts 1928.gadā. Valsts aizsardzībā kā Aizvīķu mežaparks tas ir bijis visus LPSR gadus, tikai šobrīd, atjaunotās Latvijas Republikas laikā, šis statuss nezināmu iemeslu dēļ ir zudis.

            Kopš 1967.gada Aizvīķu parkā ir veikti vērienīgi sakopšanas un ainavu veidošanas darbi. Salaspils Botāniskā dārza Dendrofloras laboratorijas vadītāja R.C[:] vadībā l996.gadā parks ir papildināts ar introducēto koku sugu stādījumiem. Parkā ir izvietoti vairāku autoru kokgriezumu skulptūras, kas atspoguļo parka vēsturi un notikumus.

            Aizvīķu parks pa šiem gadiem ir kļuvis tūristu apmeklēts, zināms un atpazīstams visā Kurzemes teritorijā, ko papildus reklamē Kurzemes Tūrisma Asociācija. No 2009.gada rudens Aizvīķu parkā katru gadu notiek visplašākais Lāčplēša dienas pasākums novadā, kas kļuvis par jaunu tradīciju bērnu un jauniešu patriotiskajā audzināšanā.

            Priekules novadam un visai Kurzemei, Aizvīķu parks ir ļoti nozīmīgs, katrā ziņā saglabājams, turpmāk kopjams, labiekārtojams, pilnveidojams un aizsargājams dabas objekts, kura saglabāšanai vēršamies pēc Jūsu palīdzības.

            Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

            Priekules novada dome lūdz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju atjaunot Aizvīķu parkam (Gramzdas pagasts, Priekules novads) valsts aizsargājamā objekta statusu, kāds tam bija piešķirts 1928.gadā, vai vismaz iekļaut to dabas pieminekļu – aizsargājamo dendroloģisko stādījumu sarakstā.

 

7.§ Nomas līgums ar „Swedbank” AS par telpu nomu Priekules daudzfunkcionālajā sporta hallē, „Bankas automāta” uzstādīšanai, ekspluatācijai un apkopei

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmo daļu, ņemot vērā iedzīvotāju, iestāžu, organizāciju ierosinājumu un „Swedbank” AS administrācijas piekrišanu par skaidras naudas iemaksas bankomāta uzstādīšanu Priekulē, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Arta Brauna,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Noslēgtnomas līgumu ar „Swedbank” AS, vienotais reģistrācijas numurs 40003074764, juridiskā adrese: Balasta dambis 1A, Rīga, LV-1048 par „Swedbank” AS piederošās skaidras naudas pieņemšanas ierīces (bankas automāts) uzstādīšanai, ekspluatācijai, apkopei un beidzoties līgumam, demontāžai nekustamā īpašumā – ēkā - Aizputes ielā 1, Priekulē, Priekules daudzfunkcionālā sporta hallē (kadastra apzīmējums 6415 008 0014 013) 1m² (viens kvadrātmetrs) kopplatībā, saskaņā ar pielikumu Nr. 1, nosakot :

1.1. nomas maksu LVL 30,- (trīsdesmit lati) mēnesī bez pievienotās vērtības nodokļa par vienu (1) kvadrātmetru;

1.2.  nomas līguma termiņu līdz 2013.gada 29.novembrim.

Papildus nomas maksai tiks aprēķināts pievienotās vērtības nodoklis atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai nodokļu likmei.

 

2. Uzdot lēmuma izpildi organizēt Priekules novada pašvaldības izpilddirektoram A[:] R[:].

8.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu

8.1.§

no SIA „ARĀJS ABIM” par nekustamo īpašumu Aizputes iela 7, Priekulē, un nekustamiem īpašumiem BALTCEPURES, BRUŅINIEKI, CEPURES, LEJNIEKI, SAULIEŠI Priekules pagastā Priekules novadā

 

 

1. Saskaņā ar Liepājas zemesgrāmatu nodaļas Priekules pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.238, kadastra Nr.6415 508 0008, esošo informāciju nekustamais īpašums Aizputes iela 7, Priekulē, Priekules novadā kopš 2003.gada 13.jūnija pieder SIA „ARĀJS ABIM”, reģ.Nr. 42103027213.

Nekustamais īpašums sastāv no 8 (astoņām) ēkām, kas saistītas ar zemes gabalu ar kopplatību 16986 m2.

1.1. Par laika periodu kopš 2010.gada līdz 2012.gada 22.novembrim par nekustamo īpašumu nav veikti pilnā apmērā nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi.

1.2. Pēc stāvokļa uz2012.gada22.novembri nekustamā īpašuma nodokļa parāds par ēku īpašumu Aizputes ielā 7 ir sekojošs:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – LVL 1731,64.-

nokavējuma nauda –                                       LVL 273,32.-

KOPĀ                                                                        LVL 2004,96.-

 

2. Pēc stāvokļa uz2012.gada22.novembri nekustamā īpašuma nodokļa parāds par zemes īpašumu Aizputes ielā 7, Priekulē ir sekojošs:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – LVL 237,87.-

nokavējuma nauda –                                       LVL 38,43.-

KOPĀ                                                                        LVL 276,30.-

 

3. Saskaņā ar Liepājas zemesgrāmatu nodaļas Priekules pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.163, kadastra Nr. 6482 008 0065 esošo informāciju nekustamais īpašums BALTCEPURES, Priekules pagastā, Priekules novadā kopš 2002.gada 03.decembra pieder SIA „ARĀJS ABIM”, reģ.Nr. 42103027213.

Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kopplatību 3,6 ha.

3.1. Par laika periodu līdz 2012.gada 22.novembrim par nekustamo īpašumu nav veikti pilnā apmērā nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi.

3.2. Pēc stāvokļa uz2012.gada22.novembri nekustamā īpašuma nodokļa parāds par zemes īpašumu BALTCEPURES ir sekojošs:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – LVL 42,22.-

nokavējuma nauda –                                       LVL 6,47.-

KOPĀ                                                                        LVL 48,69.-

 

4. Saskaņā ar Liepājas zemesgrāmatu nodaļas Priekules pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.25, kadastra Nr. 6482 004 0005 esošo informāciju nekustamais īpašums BRUŅINIEKI, Priekules pagastā, Priekules novadā kopš 2001.gada 22.decembra pieder SIA „ARĀJS ABIM”, reģ.Nr. 42103027213.

Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kopplatību 22,3 ha.

4.1. Par laika periodu līdz 2012.gada 22.novembrim par nekustamo īpašumu nav veikti pilnā apmērā nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi.

4.2. Pēc stāvokļa uz2012.gada22.novembri nekustamā īpašuma nodokļa parāds par zemes īpašumu BRUŅINIEKI ir sekojošs:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – LVL 147,36.-

nokavējuma nauda –                                       LVL 9,65.-

KOPĀ                                                                        LVL 157,01.-

 

5. Saskaņā ar Liepājas zemesgrāmatu nodaļas Priekules pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000080897, kadastra Nr. 6482 008 0132 esošo informāciju nekustamais īpašums CEPURES, Priekules pagastā, Priekules novadā kopš 2002.gada 03.decembra pieder SIA „ARĀJS ABIM”, reģ.Nr. 42103027213.

Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kopplatību 2,65 ha.

5.1. Par laika periodu līdz 2012.gada 22.novembrim par nekustamo īpašumu nav veikti pilnā apmērā nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi.

5.2. Pēc stāvokļa uz2012.gada22.novembri nekustamā īpašuma nodokļa parāds par zemes īpašumu CEPURES ir sekojošs:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – LVL 13,74.-

nokavējuma nauda –                                       LVL 0,90.-

KOPĀ                                                                        LVL 14,64.-

 

6. Saskaņā ar Liepājas zemesgrāmatu nodaļas Priekules pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.105, kadastra Nr. 6482 007 0012 esošo informāciju nekustamais īpašums LEJNIEKI, Priekules pagastā, Priekules novadā kopš 2002.gada 02.janvāra pieder SIA „ARĀJS ABIM”, reģ.Nr. 42103027213.

Nekustamais īpašums sastāv no diviem zemes gabaliem ar kopplatību 43 ha.

6.1. Par laika periodu līdz 2012.gada 22.novembrim par nekustamo īpašumu nav veikti pilnā apmērā nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi.

6.2. Pēc stāvokļa uz2012.gada22.novembri nekustamā īpašuma nodokļa parāds par zemes īpašumu LEJNIEKI ir sekojošs:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – LVL 141,46.-

nokavējuma nauda –                                       LVL 8,49.-

KOPĀ                                                                        LVL 149,95.-

 

7. Saskaņā ar Liepājas zemesgrāmatu nodaļas Vaiņodes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0006 6193, kadastra Nr. 6492 001 0029 esošo informāciju nekustamais īpašums SAULIEŠI, Vaiņodes pagastā, Vaiņodes novadā kopš 2002.gada 03.decembra pieder SIA „ARĀJS ABIM”, reģ.Nr. 42103027213.

Nekustamais īpašums sastāv no diviem zemes gabaliem ar kopplatību 28,41 ha.

Viens zemes gabals no nekustamā īpašuma SAULIEŠI Nr. 6482 007 0012 ar platību 9,89 ha atrodas Priekules pagastā, Priekules novadā.

7.1. Par laika periodu līdz 2012.gada 22.novembrim par nekustamo īpašumu, kas atrodas Priekules pagastā nav veikti pilnā apmērā nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi.

7.2. Pēc stāvokļa uz2012.gada22.novembri nekustamā īpašuma nodokļa parāds par zemes īpašumu SAULIEŠI Priekules pagastā ir sekojošs:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – LVL 26,37.-

nokavējuma nauda –                                       LVL 1,73.-

KOPĀ                                                                        LVL 28,10.-

 

 

8. Pēc stāvokļa uz2012.gada22.novembri nekustamā īpašuma nodokļa kopējāis parāds par zemes īpašumu un ēku īpašumu Aizputes ielā 7, Priekulē un zemes īpašumiem BALTCEPURES, BRUŅINIEKI, CEPURES, LEJNIEKI, SAULIEŠI Priekules pagastā ir sekojošs:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – LVL 2340,66.-

nokavējuma nauda –                                       LVL 338,99.-

KOPĀ                                                                        LVL 2679,65.-

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un  26.pantu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Arta Brauna,   Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā noSIA „ARĀJS ABIM”, reģistrācijas Nr. 42103027213, juridiskā adrese – Aizputes iela 7, Priekule, Priekules novads, LV 3434 nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu Aizputes iela 7, Priekule, un zemes īpašumiem BALTCEPURES, BRUŅINIEKI, CEPURES, LEJNIEKI, SAULIEŠI Priekules pagastā, Priekules novadā par laika periodu no 2010.gada līdz 2012.gada 22.novembrim, sekojoši:

 

nekustamā īpašuma nodokļa kopējā pamatsumma –  LVL 2340,66.-

nokavējuma naudas kopējā summa –                         LVL 338,99.-

KOPĀ                                                                                    LVL 2679,65.-

(divi tūkstoši seši simti septiņdesmit deviņi lati 65 santīmi).

 

2. Piedziņu vērst uz nodokļu parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.

 

3. Piedzītās naudas summas ieskaitīt piedzinēja – Priekules novada domes, reģ. Nr.90000031601,  SWEDBANK kontā Nr.LV30 HABA 0551 0185 98451.

 

4. Lēmumu nosūtīt izpildei zvērinātam tiesu izpildītājam.

 

5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

 

8.2.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no M.L[:]

par nekustamo īpašumu BRĪVĪBAS iela 76, Priekulē, Priekules novadā

 

1. Saskaņā ar Liepājas zemesgrāmatu nodaļas Priekules pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000421216, kadastra Nr. 6415 005 0028 esošo informāciju nekustamais īpašums [adrese], kopš 2007.gada 21. decembra pieder M[:]L[:], personas kods: [:].

Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kopplatību 100361 m2 .

2. Par laika periodu kopš 2009.gada līdz 2012.gada 22.novembrim par nekustamo īpašumu nav veikti nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi pilnā apmērā.

3. Pēc stāvokļa uz2012.gada22.novembri nekustamā īpašuma nodokļa parāds par zemes īpašumu ir sekojošs:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – LVL 2219,04.-

nokavējuma nauda –   LVL   657,47.-

KOPĀ                                    LVL 2876,51.-

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un  26.pantu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Arta Brauna,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā noM[:]L[:], personas kods: [:], deklarētā dzīvesvieta – [dzīvesvieta], nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu [adrese], par laika periodu no 2009.gada līdz 2012.gada 22.novembrim, sekojoši:

 

nekustamā īpašuma nodokļa kopējā pamatsumma –   LVL 2219,04.-

nokavējuma naudas kopējā summa –                          LVL 657,47.-

KOPĀ                                                                                    LVL 2876,51.-

(divi tūkstoši astoņi simti astoņdesmit seši lati 51 santīms).

 

2. Piedziņu vērst uz nodokļu parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.

 

3. Piedzītās naudas summas ieskaitīt piedzinēja – Priekules novada domes, reģ. Nr.90000031601, SWEDBANK kontā Nr. LV30 HABA 0551 0185 98451.

 

4. Lēmumu nosūtīt izpildei zvērinātam tiesu izpildītājam.

 

5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

 

8.3.§

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no R.M[:]

 par nekustamiem īpašumiem [adrese]

 

1. Nekustamā īpašuma [adrese] novadā ¼ domājamā daļa pieder R[:] M[:], personas kods: [:].

Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kopplatību 205000 m2 .

2. Par laika periodu kopš 2011.gada līdz 2012.gada 22.novembrim par nekustamo īpašumu nav veikti nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi pilnā apmērā, līdz ar to ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds.

3. Pēc stāvokļa uz2012.gada22.novembri nekustamā īpašuma nodokļa parāds par zemes īpašumu [adrese] ir sekojošs:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – LVL 60,31.-

nokavējuma nauda –                                       LVL 9,25.-

KOPĀ                                                                        LVL 69,56.-

4. Nekustamais īpašums [adrese]  pieder R[:] M[:], personas kods: [:].

Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kopplatību 91000 m2.

5. Laika periodā jau pirms 2008.gada līdz 2012.gada 22.novembrim par nekustamo īpašumu nav veikti nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi pilnā apmērā, līdz ar to ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds.

6. Pēc stāvokļa uz2012.gada22.novembri nekustamā īpašuma nodokļa parāds par zemes īpašumu [adrese] ir sekojošs:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – LVL 999,94.-

nokavējuma nauda –                                       LVL 716,12.-

KOPĀ                                                                        LVL 1716,06.-

 

            Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un  26.pantu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Arta Brauna, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Piedāvāt R[:] M[:], personas kods: [:], deklarētā dzīvesvieta [dzīvesvieta], noslēgt vienošanos ar Priekules novada pašvaldību par nekustamā īpašuma nodokļa parādu samaksu par nekustamiem īpašumiem [adrese] par laika periodu līdz 2012.gada 22.novembrim,  kuru izskatīt un apstiprināt Priekules novada domes 2012.gada decembra sēdē.

 

2. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

 

8.4.§

Par nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma nomaksas

termiņa pagarināšanu Z.V[:]-V[:]

 

Priekules novada dome izskatīja Z[:] V[:] –V[:] 12.11.2012. iesniegumu, kurā Z.V[:]-V[:] apņemas samaksāt nekustamā īpašuma nodokļa parādu par īpašumu [adrese], 1319,41 apmērā daļēji līdz 2012.gada 31.decmbrim. Samaksātā summa 700,00 Ls.

Izvērtējot Priekules novada domes rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts, ka :

1. Saskaņā ar Maksāšanas paziņojumu par nekustamā īpašuma nodokli 2012.gada Nr.12-4450 Z[:] V[:] –V[:] uz 2012.gada 15.novembri izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds par nekustamo īpašumu [adrese], kadastra numurs[:] (zemei) LVL  1320,85 (viens tūkstotis trīs simti divdesmit lati un 85 santīmi), no tā pamatparāds  LVL 724,21 (septiņi simti divdesmit četri lati un 21 santīms) un nokavējuma nauda LVL 272.92 (divi simti septiņdesmit divi lati un 92 santīmi) .

2. Nodokļu administrācijas tiesības pagarināt Nodokļu samaksas termiņu nosaka likums „Par nodokļiem un nodevām” 24.pants (turpmāk-likums).

3. Likuma 24.panta pirmās daļas 1.punkts nosaka, ka Nodokļu administrācijai, kura atbilstoši šā likuma 20.pantam administrē konkrētos nodokļus, uz nodokļu maksātāja motivēta rakstveida iesnieguma pamata ir tiesības: 1) sadalīt termiņos uz laiku līdz vienam gadam, skaitot no iesnieguma iesniegšanas dienas, nodokļu maksājumu samaksu. Nodokļu maksātājs motivētu iesniegumu nodokļu administrācijai iesniedz ne vēlāk kā mēnesi pēc maksājuma termiņa iestāšanās. Nodokļu administrācija rakstveidā vienojas ar nodokļu maksātāju par parāda samaksas grafiku;

4. Savukārt likuma 24.panta pirmās prim daļa (11) nosaka, ka „ Nodokļu administrācija, izskatot šā panta pirmās daļas 1. un 3.punktā, kā arī 1.4 daļā minēto iesniegumu, izvērtē nodokļu maksātāja faktisko finansiālo stāvokli, kā arī ņem vērā šādus faktorus:

1) vai nodokļu maksātājs ievēro konkrēto nodokli regulējošajos normatīvajos aktos noteiktos nodokļu kārtējo maksājumu samaksas termiņus;

2) vai nodokļu maksātājam ar nodokļu administrācijas lēmumu agrāk ir piešķirti nodokļu maksājumu samaksas termiņu pagarinājumi un vai nodokļu maksātājs ir ievērojis tajos noteikto nodokļu maksājumu samaksas kārtību;

3) vai nodokļu maksātājs ievēro nodokļu jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktos nodokļu un informatīvo deklarāciju iesniegšanas termiņus;

4) vai nodokļu maksātājs sadarbojas ar nodokļu administrāciju;

5) vai pēdējās nodokļu revīzijas (audita) laikā nodokļu maksātājam nav konstatēti pārkāpumi.

5. Likuma 24.panta septītā daļa nosaka, ka „Šā panta pirmās daļas 1. un 3., 7. un 8.punktā (izņemot gadījumu, kad palīdzības pieprasījums par piedziņu ir pamatots ar noslēgtu un Saeimā apstiprinātu starptautisko līgumu par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu), kā arī 1.3 daļā minētajos termiņa pagarināšanas (atlikšanas, sadalīšanas) gadījumos tiek aprēķināta nokavējuma nauda vienas ceturtās daļas apmērā no šā likuma 29.panta otrajā daļā noteiktās nokavējuma naudas par katru dienu visā kavējuma periodā, izņemot šā likuma 29.pantā paredzētos gadījumus. Ja, pagarinājuma termiņam beidzoties, nodokļu maksātājs nokavētos maksājumus nav pilnā apmērā samaksājis vai samaksas termiņus pagarinājis šajā pantā noteiktajā kārtībā, nokavējuma nauda par parāda nesamaksāto daļu visā kavējuma periodā tiek aprēķināta vispārējā kārtībā un parāds tiek piedzīts bezstrīda kārtībā.

6. Likuma 24.panta astotā daļa nosaka, ka Nokavēto nodokļu samaksas termiņu pagarinājums (atlikšana, sadalīšana) neatbrīvo maksātāju no pienākuma veikt kārtējos nodokļu maksājumus pilnā apmērā un nodokļu likumos noteiktajos termiņos.

7. Nekustamā īpašuma nodokļa parāds par iepriekš minēto nekustamo īpašumu ir izveidojies no 2009.gada. Nodokļa maksājumus Z[:]V[:] –V[:] ir veikusi neregulāri, neatbilstoši likumam „Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktajiem termiņiem. Saskaņā ar 15.11.2012. Konta Nr. 8300 (zemes pārskatu) īpašumam „Kļavas”, Kalētu pag.., Priekules nov., ir veikusi 17.02.2009.  LVL 34,25,-.

8. Lai pašvaldība ātrāk iegūtu likumā noteiktos nodokļa maksājumus, piedāvāt nodokļu maksātājam, Z[:]V[:]-V[:] samaksāt parādu nodokļu administrācijas noteiktā kārtībā (piedāvātajā grafikā).

9. 2012.gada 12.novembra Finanšu komitejas sēdē Z[:] V[:]-V[:] paskaidroja, ka zemi faktiski izmanto un apstrādā viņas dēls. Z[:]V[:]-V[:] iesniegums apliecina vēlēšanos veikt nekustamā īpašuma parāda samaksu labprātīgi.

            Ņemot vērā iepriekš minētās tiesību normas, likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 2012.gada 12.novembra Z[:] V[:]-V[:]  iesniegumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Arta Brauna,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Piedāvāt Z[:] V[:]-V[:], dzīvojošai [dzīvesvieta], veikt nekustama īpašuma nodokļa parāda samaksu par nekustamo īpašumu [adrese]  par summu LVL 1320.85 (viens tūkstotis trīs simti divdesmit lati un 85 santīmi) apmērā,  samaksu šādā kārtībā, kuru izskatīt un apstiprināt Priekules novada domes 2012.gada decembra sēdē:

 

1.1. Līdz 2013.gada  30.janvārim        -           LVL  110,07 ;

1.2. Līdz 2013.gada  28.februārim      -          LVL  110,07 ;

1.3. Līdz 2013.gada  30.martam          -          LVL  110,07 ;

1.4. Līdz 2013.gada  30.aprīlim           -           LVL  110,07 ;

1.5. Līdz 2013.gada  30.jmaijam         -           LVL  110,07 ;

1.6. Līdz 2013.gada  30.jūnijam          -           LVL  110,07 ;

1.7. Līdz 2013.gada  30.jūlijam           -           LVL  110,07 ;

1.8. Līdz 2013.gada  30.augustam       -           LVL  110,07 ;

1.9. Līdz 2013.gada  30.septembrim  -           LVL  110,07 ;

1.10. Līdz 2013.gada  30.oktobrim     -          LVL  110,07 ;

1.11. Līdz 2013.gada  30.novembrim  -           LVL  110,07 ;

1.12. Līdz 2013.gada  30.decembrim  -           LVL  110,07 .

Papildus katra mēneša maksājumam Z[:] V[:]-V[:] veic nokavējuma naudas samaksu, kas aprēķināta uz samaksas veikšanas dienu saskaņā ar likumu „Par nodokļiem un nodevām” 24.panta septīto daļu.

 

2. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot Priekules novada domes Finanšu nodaļai (I.S[:]).

 

3. Lēmums nosūtāms : Z[:] V[:]-V[:], [dzīvesvieta] , Finanšu nodaļai.

 

4. Atbilstoši administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai daļai, 76.panta pirmajai daļai, 79.panta pirmajai daļai šo  lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Liepājas tiesu namā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

 

9.§ Par grozījumiem Priekules novada domes amatu un amatalgu sarakstā 2012.gadam

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var noteikt domes priekšsēdētāja, viņa vietnieka, pašvaldības administrācijas darbinieku, kā arī pašvaldības iestāžu vadītāju algu likmes, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Arta Brauna, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Izdarīt Priekules novada domes amatu un amatalgu sarakstā 2012.gadam grozījumus saskaņā ar lēmumam pievienoto pielikumu šādās Priekules novada domes struktūrvienībās un iestādēs:

1.1. Priekules kultūras nams,

1.2. Pirmsskolas izglītības iestāde ”Dzirnaviņas”.

2. Grozījumi stājas spēkā ar lēmuma pieņemšanas brīdi.

3. Personāla speciālistam brīdināt attiecīgos darbiniekus par amata likvidēšanu ar 2012.gada 28.decembri, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

 

Pielikumā: Grozījumu Nr.8 Priekules novada domes amatu un amatalgu sarakstā 2012.gadam projekts uz 1 lp.

 

10.§ Par Priekules novada domei piederošā transportlīdzekļa-traktora T-150K, reģistrācijas numurs T8435LA, atsavināšanu

Priekules novada domes īpašumā ir traktors T-150K, rūpnīcas Nr.231372, izlaiduma gads 1983., reģistrācijas Nr.T8435 LA, pilna masa 6975 kg, par kuras īpašnieku Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā ir reģistrēta Priekules novada dome, transporta līdzekļa reģistrācijas apliecība A 343669, izdota 16.03.2010.

            Traktors T-150K atrodas SIA „Priekules pakalpojumi” lietošanā. Traktors T-150K faktiski netiek lietots jau vairākus gadus, tas nav vairs izmantojams saimnieciskajā darbībā, nav remontējams.

            Publiskas personas mantas atsavināšanas likums 4.panta pirmā un otrās daļa nosaka,ka:Atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai. (2) Publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt attiecīgās iestādes vadītājs, kā arī cita institūcija (amatpersona), kuras valdījumā vai turējumā atrodas publiskas personas manta”.

            Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.panta piektā daļa nosaka, ka: „kustamas mantas novērtēšanas komisijas sastāvu un mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija (amatpersona), kura saskaņā ar šī likuma 6.panta otro daļu atļauj attiecīgās mantas atsavināšanu”.

            Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 6 panta otrā daļa nosaka, ka: „atsavināt pašvaldības kustamo mantu dod dome”. 

            Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 37.panta pirmās daļas 1.punkts nosaka, ka: „pārdot publiskas personas mantu par brīvu cenu var, ja kustamās mantas atlikusī  bilances vērtība pēc grāmatvedības uzskaites datiem ir mazāka par 500 latiem”. Šajā gadījumā pārdošanas cena nedrīkst būt mazāka atlikušo vērtību.

            Pēc Priekules novada pašvaldības grāmatvedības uzskaites datiem (pamatlīdzekļu uzskaites kartiņas Nr.818, inventāra numurs 1231-819, traktora bilances vērtība uz 2012.gada 27.augustu ir  LVL 0,00.

           

            Likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 3.pants pirmās daļas 2.punkts nosaka, ka: „pašvaldības manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā citai personai par iespējami augstāku cenu”.

Saskaņā ar publisku pieejamu informāciju internetā www.tolmet.lv uz 2012.gada 8.novembri  metāllūžņu iepirkuma cena (melnam metālam, negabarīts) ir 175,- Ls tonnā,traktora T-150K, reģistrācijas numurs T8435LA, 1983.gada izlaidums, pilna masa  ir 6975 kg.

            Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 19.punktu, kas nosaka, ka: „tikai dome var noteikt kārtību, kādā veicami darījumi ar pašvaldības kustamo mantu” un „Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 3.panta pirmās daļas 2.punktu; 6.panta otro un trešo daļu; 8.panta ceturto daļu, 37.panta pirmās daļas 1.un 2. punktu, 2012.gada 12.novembra Finanšu  komitejas atzinumu, Priekules novada pašvaldības grāmatvedības uzskaites datiem, kur traktora atlikusī bilances vērtību ir LVL 0,00, un, lai novērstu pašvaldības līdzekļu izšķērdēšanu,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Arta Brauna, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Atļaut atsavināt Priekules novada domei piederošu kustamo mantu – traktoru T-150K, reģistrācijas numurs T8435LA, 1983.gada izlaidums, pārdodot par brīvu cenu.

2. Noteikt kustamās mantas – traktora T-150K, reģistrācijas numurs T8435LA, nosacīto- (pārdošanas) cenu LVL 1370,- (viens tūkstotis trīs simti septiņdesmit lati un 00 santīmi).

3. Ja piecu dienu laikā pēc sludinājuma publicēšanas pašvaldības mājas lapā www.priekulesnovads.lv,  piesakās vairāki pircēji, rīkot izsoli starp šīm personām.

4. Noteikt, ka šī lēmuma 1.punktā minētās kustamās mantas atsavināšanu organizē un izsoli rīko Priekules novada domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisija Publiska personas mantas atsavināšanas likuma noteiktajā kārtībā.

5. Apstiprināt Priekules novada pašvaldībai piederošas kustamas mantas izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu Nr.1.

6. Priekules novada domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisija iesniegt domei lēmuma projektu par izsoles rezultātu apstiprināšanu.

7. Iegūtos līdzekļus, pēc pārdošanas izdevumu segšanas, ieskaitīt Priekules novada pašvaldības kontā: Priekules novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000031601, Saules iela 1, Priekule, Priekules nov. norēķinu kontā AS Swedbank, SWIFT HABALV22, konts: LV30 HABA 0551018598451.

8. Uzdot Priekules novada pašvaldības juristei I.A[:] pēc pirkuma vai izsoles rezultātu apstiprināšanas sagatavot un parakstīšanai kustamas mantas pirkuma līgumu.

9.  Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot izpilddirektoram Andrim Razmam

Pielikums Nr.1

Pielikums Nr.2

Pielikums Nr.3

Pielikums Nr.4

Pielikums Nr.5

Pielikums


 

11.§ Par Priekules novada domei piederošā transportlīdzekļa - universālās pašgājējmašīnas PEA - 1 ar reģ. Nr.T8436LA, atsavināšanu

Priekules novada domes īpašumā ir universālā pašgājējmašīna PEA-1, rūpnīcas Nr.10934, izlaiduma gads 1989., reģistrācijas Nr.T8436LA, pilna masa 6000 kg, par kuras īpašnieku Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā ir reģistrēta Priekules novada dome, transporta līdzekļa reģistrācijas apliecība A 343672, izdota 16.03.2010.

            Universālā pašgājējmašīna atrodas SIA „Priekules pakalpojumi” lietošanā. Universālā pašgājējmašīna faktiski netiek lietota jau vairāk kā trīs gadus, tā nav vairs izmantojama saimnieciskajā darbībā un remontējama.

            Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmā un otrās daļa nosaka,ka:Atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai. (2) Publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt attiecīgās iestādes vadītājs, kā arī cita institūcija (amatpersona), kuras valdījumā vai turējumā atrodas publiskas personas manta”.

            Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.panta piektā daļa nosaka, ka: „kustamas mantas novērtēšanas komisijas sastāvu un mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija (amatpersona), kura saskaņā ar šī likuma 6.panta otro daļu atļauj attiecīgās mantas atsavināšanu”.

            Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 6 panta otrā daļa nosaka, ka: „atsavināt pašvaldības kustamo mantu dod dome”. 

            Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 37.panta pirmās daļas 1.punkts nosaka, ka: „pārdot publiskas personas mantu par brīvu cenu var, ja kustamās mantas atlikusī bilances vērtība pēc grāmatvedības uzskaites datiem ir mazāka par 500 latiem”. Šajā gadījumā pārdošanas cena nedrīkst būt mazāka par atlikušo vērtību.

            Pēc Priekules novada pašvaldības grāmatvedības uzskaites datiem (pamatlīdzekļu uzskaites kartiņas Nr.818; inventāra numurs 1231-818) universālās pašgājējmašīnas PEA-1, ar reģ. Nr.T8436LA, bilances vērtība uz 2012.gada 27.augustu  ir  LVL 0,00.

             

            Likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 3.panta pirmās daļas 2.punkts nosaka, ka pašvaldības manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā citai personai par iespējami augstāku cenu.

Saskaņā ar publisku pieejamu informāciju internetā www.tolmet.lv uz 2012.gada 8.novembri,  metāllūžņu iepirkuma cena (melnam metālam, negabarīts) ir 175,- Ls tonnā,  universālās pašgājējmašīnas PEA - 1 ar reģ. Nr.T8436LA, pilna masa  ir 6000 kg.

             Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 19.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var noteikt kārtību, kādā veicami darījumi ar pašvaldības kustamo mantu un „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 3.panta pirmās daļas 2.punktu; 6.panta otro un trešo daļu; 8.panta ceturto daļu, 37.panta pirmās daļas 1.un 2. punktu,  2012.gada 13.septembra Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, Priekules novada pašvaldības grāmatvedības uzskaites datiem, kur traktora atlikusī bilances vērtību ir LVL 0,00, un, lai novērstu pašvaldības līdzekļu izšķērdēšanu,     Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Arta Brauna, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Atļaut atsavināt Priekules novada domei piederošu kustamo mantu - universālo pašgājējmašīnu PEA-1 ar reģ. Nr.T8436LA, 1989.gada izlaidums, pārdodot par brīvu cenu.

2. Noteikt kustamās mantas -universālās pašgājējmašīnas (lēmuma 1.punkts) nosacīto- (pārdošanas)  cenu LVL 1150,- (viens tūkstotis viens simts piecdesmit    lati un 00 santīmi).

3. Ja piecu dienu laikā pēc sludinājuma publicēšanas pašvaldības mājas lapā www.priekulesnovads.lv  piesakās vairāki pircēji, rīkot izsoli starp šīm personām.

4. Noteikt, ka šī lēmuma 1.punktā minētās kustamās mantas atsavināšanu organizē un izsoli rīko Priekules novada domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisija Publiska personas mantas atsavināšanas likuma noteiktajā kārtībā.

5. Apstiprināt Priekules novada pašvaldībai piederošas kustamas mantas izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu Nr.1.

6. Priekules novada domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisija iesniegt domei lēmuma projektu par izsoles rezultātu apstiprināšanu.

7. Iegūtos līdzekļus, pēc pārdošanas izdevumu segšanas, ieskaitīt Priekules novada pašvaldības kontā: Priekules novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000031601, Saules iela 1, Priekule, Priekules nov. norēķinu kontā AS Swedbank, SWIFT HABALV22, konts: LV30 HABA 0551018598451.

8. Uzdot Priekules novada pašvaldības juristei I.A[:] pēc pirkuma vai izsoles rezultātu apstiprināšanas sagatavot un parakstīšanai kustamas mantas pirkuma līgumu.

9.  Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot izpilddirektoram Andrim Razmam.

Pielikums Nr.1

Pielikums Nr.2

Pielikums Nr.3

Pielikums Nr.4

Pielikums Nr.5

Pielikums 

 

 

 

12.§ Par atbalstu M.P[:] dalībai „Bauer World Invite AAA Elites” klases līmeņa bērnu un jauniešu hokeja turnīrā Čikāgā – ASV, Bauer Latvia Selects komandas sastāvā

Izskata M[:] P[:], 21.11.2012. iesniegumu, A[:] D[:], personas kods [:], 05.11.2012. iesniegumu (reģ.Nr.3-49/63) ar lūgumu atbalstīt Kalētu pagasta iedzīvotāju M[:] P[:] 500,00 Ls apmērā piedaloties “Bauer World Invite AAA Elites”, klases līmeņa bērnu un jauniešu hokeja turnīrā Čikāgā- ASV.

            Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Arta Brauna,   Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Atbalstīt Kalētu pagasta iedzīvotāju M[:] P[:], personas kods [:], 300,00 Ls apmērā, piedaloties “Bauer World Invite AAA Elites”, klases līmeņa bērnu un jauniešu hokeja turnīrā Čikāgā- ASV, ceļa izdevumu segšanai.

 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi Finansu nodaļas vadītāja P.A[:].

13.§ Par saistošajiem noteikumiem Nr.13 „Par grozījumiem Priekules novada domes 2012.gada 9.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Priekules novada domes budžetu 2012.gadam””

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likumiem: „Par pašvaldību budžetiem”, „Par budžetu 2012.gadam”, Ministru Kabineta noteikumiem „Noteikumi par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību”, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Arta Brauna,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons,   Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1.      Apstiprināt Priekules novada saistošos noteikumus Nr.13  „Par grozījumiem Priekules novada domes 2012.gada 9.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Priekules novada domes budžetu 2012.gadam””.

 

2.      Uzdot kancelejai apstiprinātos saistošos noteikumus 3 dienu laikā pēc to parakstīšanas  elektroniskā veidā nosūtīt zināšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

14.§ Par precizējumiem Priekules novada domes 2012.gada 25.oktobra saistošajos noteikumos Nr.12 (prot. Nr.14)

1.§ „Kārtība, kādā Priekules novada pašvaldība

sedz braukšanas izdevumus vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības

 iestāžu izglītojamiem”

 

 

 

            Saskaņā ar Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2012.gada 15.novembra vēstuli Nr.17-Ie/15068, kurā lūgts precizēt Priekules novada domes 2012.gada 25.oktobra saistošos noteikumus Nr.12 „Kārtība, kādā Priekules novada pašvaldība sedz braukšanas izdevumus vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iestāžu izglītojamiem”,  un svītrot 3.3. apakšpunktu, kā arī pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Arta Brauna, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Svītrot Priekules novada domes 25.10.2012. saistošo noteikumu Nr.12 „Kārtība, kādā Priekules novada pašvaldība sedz braukšanas izdevumus vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iestāžu izglītojamiem” 3.3. apakšpunktu.

 

2. Uzdot Priekules novada domes sekretārei triju dienu laikā pēc precizējumu veikšanas rakstveidā un elektroniskā veidā tos nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

 

3. Saistošos noteikumus pēc atzinuma saņemšanas no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas publicēt laikrakstā „Priekules novada ziņas”.

 

4. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Priekules novada ziņas”.

 

15.§ Par vienreizēja pabalsta piešķiršanu sakarā ar bērna piedzimšanu

Pamatojoties uz Priekules novada domes 24.02.2011. sēdes lēmumu (prot. Nr.3), 16.§ „Par pabalstu Priekules novada vecākiem sakarā ar bērna(u) piedzimšanu”,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis,  Arta Brauna,   Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

Piešķirt  vienreizēju pabalstu 100 latu apmērā sakarā ar bērna piedzimšanu –

 

1. M[:] L[:], pers. kods [:], deklarētā dzīves vieta [dzīvesvieta]. Iesniegumam pievienota meita A[:] dzimušas [:].,  dzimšanas apliecības kopija, deklarētās dzīvesvietas izziņa un izziņa pašvaldības pabalsta saņemšanai. Naudu ieskaitīt [:].

 

2. S[:] S[:], pers. kods [:], deklarētā dzīves vieta [dzīvesvieta]. Iesniegumam pievienota dēla R[:] dzimuša [:],  dzimšanas apliecības kopija, deklarētās dzīvesvietas izziņa un izziņa pašvaldības pabalsta saņemšanai.

 

3. V[:]S[:], pers. kods [:], deklarētā dzīves vieta [dzīvesvieta]. Iesniegumam pievienota meitas M[:]D[:] dzimušas [:],  dzimšanas apliecības kopija, deklarētās dzīvesvietas izziņa un izziņa pašvaldības pabalsta saņemšanai. Naudu ieskaitīt [:].

 

4. L[:]T[:], pers. kods [:], deklarētā dzīves vieta [dzīvesvieta]. Iesniegumam pievienota meitas D[:] dzimušas [:],  dzimšanas apliecības kopija, deklarētās dzīvesvietas izziņa un izziņa pašvaldības pabalsta saņemšanai. Naudu ieskaitīt [:].

 

5. I[:]S[:], pers. kods [:], deklarētā dzīves vieta [dzīvesvieta]. Iesniegumam pievienota meitas E[:] dzimušas [:],  dzimšanas apliecības kopija, deklarētās dzīvesvietas izziņa un izziņa pašvaldības pabalsta saņemšanai. Naudu ieskaitīt [:].

 

6. I[:]S[:], pers. kods [:], deklarētā dzīves vieta [dzīvesvieta]. Iesniegumam pievienota dēla G[:] dzimuša [:],  dzimšanas apliecības kopija, deklarētās dzīvesvietas izziņa un izziņa pašvaldības pabalsta saņemšanai. Naudu ieskaitīt [:].

 

16.§ Dzīvokļu jautājumi

16.-1./2. 

A[:]D[:] un A[:]I[:]

            1. 2012.gada 09.oktobrī Priekules novada domē saņemti A[:] D[:], [dzīvesvieta]  un A[:] I[:], [dzīvesvieta], iesniegumi ar lūgumu atļaut apmainīt dzīvojamās telpas (dzīvokļus) [dzīvesvieta] un [dzīvesvieta].

 

2. Ar Priekules novada domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

2.1. Dzīvojamās telpas īres līgums [dzīvesvieta], 2012.gada 21.martā noslēgts ar A[:] D[:];

2.2. Dzīvojamās telpas īres līgums [dzīvesvieta], 1999.gada 30.martā noslēgts ar A[:] I[:].

 

3. Saskaņā ar likuma „Par dzīvojamo telpu īri”15.pantu:

15. pants. Dzīvojamās telpas apmaiņas nosacījumi un kārtība
Īrniekam ir tiesības apmainīt aizņemto dzīvojamo telpu ar citu īrnieku, ja tam rakstveidā piekrituši kopā ar viņu dzīvojošie pilngadīgie ģimenes locekļi un izīrētājs.”

 

4. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.panta 1.daļu:

„(1) Administratīvo aktu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, bet, ja rakstveidā izdotajā administratīvajā aktā nav norādes, kur un kādā termiņā to var apstrīdēt, — viena gada laikā no tā spēkā stāšanās dienas.” 

 

            Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Arta Brauna, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Ainars Jansons,  Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav (Vija Jablonska, pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā” paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šī lēmuma pieņemšanā nepiedalās), nolemj:

 

1. Atļaut dzīvojamo telpu apmaiņu A[:] D[:], dzīvokli [dzīvesvieta]   (vienistabas dzīvoklis ar kopējo platību 26,40 m²) mainīt pret dzīvokli [dzīvesvieta] (divistabu dzīvoklis ar kopējo platību 49,90 m²) un A[:] I[:] dzīvokli  [dzīvesvieta]  (divistabu dzīvoklis ar kopējo platību 49,90m²) mainīt pret dzīvokli [dzīvesvieta] (vienistabas dzīvoklis ar kopējo platību 26,40m²).

 

2. A[:] D[:] dzīvoklim [dzīvesvieta]  un A[:] I[:] dzīvoklim [dzīvesvieta],  īres līgums ar SIA „Priekules nami” un komunālo uzņēmumu SIA ”Priekules pakalpojumi”, par ūdens un kanalizācijas pakalpojumu saņemšanu, noslēdzams mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Ja līgumi netiek noslēgti noteiktajā termiņā A[:] D[:] vai A[:] I[:] vainas dēļ, tad novada domes lēmums par dzīvojamo telpu apmaiņu zaudē spēku.

 

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

 

16.3. 

K[:] A[:]

1. 2012.gada 15.oktobrī Priekules novada domē saņemts K[:] A[:], personas kods.[:], iesniegums ar lūgumu piešķirt dzīvojamās telpas īres tiesības uz dzīvokli  Nr.12,  Dārza ielā 16, Priekulē, Priekules novadā.

 

2.  Ar Priekules novada domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

2.1. K[:] A[:] deklarējusi dzīvesvietu no 22.06.2001. [dzīvesvieta];

2.2. K[:] A[:] apņemas saviem līdzekļiem veikt visus nepieciešamos remontdarbus, kas saistās ar dzīvojamās telpas uzturēšanu tehniskā un dzīvošanai derīgā kārtībā;

2.3. Izvērtējot K[:] A[:] ienākumus, pamatojoties uz Priekules pilsētas atvieglotajiem noteikumiem īres tiesību iegūšanā, ja īrnieks remontē dzīvojamo telpu Dārza ielā 16 un Dārza ielā 18 saviem līdzekļiem, K[:] A[:] var piešķirt īres tiesības uz dzīvokli  Nr.12 Dārza ielā 16.

 

3. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.panta 1.daļu:

„(1) Administratīvo aktu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, bet, ja rakstveidā izdotajā administratīvajā aktā nav norādes, kur un kādā termiņā to var apstrīdēt, — viena gada laikā no tā spēkā stāšanās dienas.” 

 

            Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Arta Brauna, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1. Piešķirt K[:] A[:], personas kods [:], īres tiesības uz divistabu dzīvokli Nr.12, Dārza ielā 16 ar kopējo platību 46,40 m², tai skaitā apdzīvojamā platība 30,20 m².

 

2. Pirmais īres tiesību termiņš ir 6 mēneši, ja šajā laikā īrnieks norēķinās par saņemtajiem pakalpojumiem, īres tiesības tiek pagarinātas uz 3 gadiem. Pēc šī termiņa, ja nav parādsaistības, tiek piešķirtas beztermiņa īres tiesības. Ja netiek pildītas īres un komunālo maksājumu saistības, dzīvojamā telpa jāatbrīvo īres līguma termiņam beidzoties.

 

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu. K[:] A[:] īres līgums ar SIA „Priekules nami” un komunālo uzņēmumu SIA ”Priekules pakalpojumi”, par ūdens un kanalizācijas pakalpojumu saņemšanu, noslēdzams mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Ja kāds no minētajiem līgumiem netiek noslēgts noteiktajā termiņā K[:] A[:] vainas dēļ, tad novada domes lēmums par dzīvokļa izīrēšanu zaudē spēku.

 

4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

16.4.

A[:] B[:]

            1. 2012.gada 16.oktobrī Priekules novada domē (reģ.Nr.3-13/862) saņemts A[:] B[:] iesniegums ar lūgumu piešķirt dzīvokli Nr.1 Nākotnes ielā 15, Kalneniekos, Priekules pagastā, Priekules novadā.

 

            2. Izvērtējot esošo informāciju tika konstatēts:

2.1. A[:] B[:], personas kods [:], 19.09.1984. deklarējis savu dzīvesvietu [dzīvesvieta].

2.2. A[:] B[:] ir 1.grupas invalīds, dzīvo vagoniņā, kurš ir novietots uz citai personai piederošas zemes. Dzīvesvieta ir kļuvusi bīstama apdzīvošanai, kā arī zemes īpašnieks izteicis vēlmi teritoriju atbrīvot.

2.3. A[:] B[:] dzīvo kopā ar faktisko sievu L[:] – Z[:]K[:], kura savu dzīvesvietu ir deklarējusi pie dēla, dzīvojamā mājā [dzīvesvieta].

2.4. Iesniegumā minētais dzīvoklis ir neizīrēts un šobrīd Priekules pagastā nav neviena persona, kura būtu reģistrēta palīdzības sniegšanas reģistrā.

 

            3. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.panta 1.daļu:

„(1) Administratīvo aktu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, bet, ja rakstveidā izdotajā administratīvajā aktā nav norādes, kur un kādā termiņā to var apstrīdēt, — viena gada laikā no tā spēkā stāšanās dienas.”,

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Arta Brauna,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Izīrēt A[:] B[:] 2-istabu dzīvokli Nr.1, Nākotnes iela 15, Kalnenieki, Priekules pagasts, Priekules nov., ar kopējo platību 48,0 m2  un apdzīvojamo platību 27,6 m2 .

 

2. Pirmais īres tiesību termiņš ir 6 mēneši, ja šajā laikā īrnieks norēķinās par saņemtajiem pakalpojumiem īres tiesības tiek pagarinātas uz 3 gadiem. Pēc šī termiņa, ja nav parādsaistības tiek piešķirtas beztermiņa īres tiesības. Ja netiek pildītas īres un komunālo maksājumu saistības dzīvojamā telpa jāatbrīvo īres līguma termiņam beidzoties.

 

3. A[:] B[:]  īres līgums un līgumi par ūdens un kanalizācijas pakalpojumu saņemšanu ar Priekules pagasta saimniecības daļas vadītāju E. R[:] noslēdzams 1 mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža.

 

4. Ja  līgumi netiek noslēgti noteiktajā termiņā A[:] B[:] vainas dēļ, tad šis lēmums zaudē spēku.

 

5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

 

 

 

 

16.5.

G[:]Š[:]

16.5.1.

1.1. 2012.gada 17.oktobrī Priekules novada domē saņemts G[:] Š[:],personas kods [:], iesniegums ar lūgumu uzņemt Priekules pilsētas dzīvokļu uzskaites rindā. Kā nepieciešamība uzņemt dzīvokļu uzskaites rindā norādīts iemesls, ka G[:]Š[:]dzīvo privātā mājā [dzīvesvieta], un ēkas īpašnieks savu īpašumu vēlas pārdot.

1.2. Ar Priekules novada domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

2.1. G[:] Š[:]deklarējusi savu dzīvesvietu [dzīvesvieta], no 2009.gada 17.marta. Dzīvojamā māja [dzīvesvieta] nav Priekules novada īpašums. G[:]Š[:]2012.gada 1.augustā piešķirts trūcīgās ģimenes statuss. Deklarācija privātā dzīvoklī un trūcīgas personas statuss nevar būt par iemeslu uzņemšanai Priekules pilsētas dzīvokļu uzskaites rindā.

2.2. G[:] Š[:]neatbilst to personu statusam, kuras saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 13. un 14.pantu un saskaņā ar Priekules novada domes 2010.gada 25.novembra saistošo noteikumu Nr.16 „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā un pašvaldības dzīvokļu uzskaites un piešķiršanas kārtību” 4.punktu  varētu pretendēt uz palīdzības saņemšanu dzīvokļu jautājumu risināšanā.

1.3. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.panta 1.daļu:

„(1) Administratīvo aktu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, bet, ja rakstveidā izdotajā administratīvajā aktā nav norādes, kur un kādā termiņā to var apstrīdēt, — viena gada laikā no tā spēkā stāšanās dienas.” 

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” – 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis,  Arta Brauna, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1.1. Noraidīt G[:] Š[:], personas kods [:],2012.gada 17.oktobra iesniegumu ar lūgumu uzņemt Priekules pilsētas dzīvokļu uzskaites rindā, jo tam nav likumīga pamata. 

 

1.2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

1.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

16.5.2.

2.1. 2012.gada 20.novembrī Priekules novada domē saņemts G[:] Š[:]personas kods [:], iesniegums ar lūgumu piešķirt dzīvojamās telpas īres tiesības dzīvoklim Liepājas ielā 18 - 2/3, Priekulē, Priekules nov..

2.2.  Ar Priekules novada domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

2.2.1. G[:]Š[:]deklarējusi savu dzīvesvietu [dzīvesvieta], no 2009.gada 17.marta. G[:] Š[:]2012.gada 1.augustā piešķirts trūcīgās ģimenes statuss. Priekules novada sociālais dienests apsekojot G[:] Š[:] ģimenes dzīvesvietu konstatēja, ka dzīvoklis atrodas avārijas stāvoklī, un dzīvesvieta neatbilst sanitārajām normām.

2.2.2. G[:] Š[:] dzīvokļa Liepājas ielā 18 - 2/3 nepieciešamos remontdarbus apņemas veikt saviem līdzekļiem un darbaspēku neprasot par to papildus atlīdzību.

            2.3. Saskaņā ar Priekules novada domes   SAISTOŠIEM NOTEIKUMIEM Nr.16

„Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā un pašvaldības dzīvokļu uzskaites un piešķiršanas kārtību” -  4. Personas, kurām sniedz dzīvokļu jautājumu palīdzību:

            1.2. Priekules novada administratīvā teritorijā deklarēta trūcīgā persona/ģimene, kuras īrētā  dzīvojamā telpa ir avārijas stāvoklī.

2.4. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.panta 1.daļu:

„(1) Administratīvo aktu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, bet, ja rakstveidā izdotajā administratīvajā aktā nav norādes, kur un kādā termiņā to var apstrīdēt, — viena gada laikā no tā spēkā stāšanās dienas.” 

 

            Priekules novada dome, atklāti balsojot „par”- 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Arta Brauna, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav; „atturas” – nav, nolemj:

 

2.1. Piešķirt G[:] Š[:] īres tiesības divistabu dzīvoklim Liepājas ielā 18 Nr.2/3, Priekulē, ar kopējo platību 31,00m², tai skaitā apdzīvojamā platība 25,00m².

 

2.2. Pirmais īres tiesību termiņš ir 6 mēneši, ja šajā laikā īrnieks norēķinās par saņemtajiem pakalpojumiem īres tiesības tiek pagarinātas uz 3 gadiem. Pēc šī termiņa, ja nav parādsaistības tiek piešķirtas beztermiņa īres tiesības. Ja netiek pildītas īres un komunālo maksājumu saistības dzīvojamā telpa jāatbrīvo īres līguma termiņam beidzoties.

 

2.3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu. G[:]Š[:] īres līgums ar SIA „Priekules nami” un komunālo uzņēmumu SIA ”Priekules pakalpojumi”, par ūdens un asenizācijas pakalpojumu saņemšanu, noslēdzams mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Ja kāds no ,minētajiem, līgumiem netiek noslēgts noteiktajā termiņā G[:]Š[:] vainas dēļ, tad novada domes lēmums par dzīvokļa izīrēšanu zaudē spēku.

 

2.4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

 

16.6.

S[:] A[:]

1. 2012.gada 19.oktobrī Priekules novada domē saņemts S[:]A[:], personas kods [:],  iesniegums ar lūgumu piešķirt dzīvojamās telpas īres tiesības uz dzīvokli Nr.84, Dārza ielā 18, Priekulē, Priekules novadā.

 

2.  Ar Priekules novada domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

2.1. S[:]A[:]  ar ģimeni dzīvo vienistabas dzīvoklī [dzīvesvieta];

2.2. S[:]A[:] apņemas saviem līdzekļiem veikt visus nepieciešamos remontdarbus, kas saistās ar dzīvojamās telpas uzturēšanu tehniskā un dzīvošanai derīgā kārtībā;

2.3. Izvērtējot S[:] A[:] ienākumus, pamatojoties uz Priekules pilsētas atvieglotajiem noteikumiem īres tiesību iegūšanā ja īrnieks remontē dzīvojamo telpu Dārza ielā 16 un Dārza ielā 18 saviem līdzekļiem, S[:] A[:] var piešķirt īres tiesības uz dzīvokli  Nr.84, Dārza ielā 18.

 

3. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.panta 1.daļu:

„(1) Administratīvo aktu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, bet, ja rakstveidā izdotajā administratīvajā aktā nav norādes, kur un kādā termiņā to var apstrīdēt, — viena gada laikā no tā spēkā stāšanās dienas.” 

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis,  Arta Brauna,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Piešķirt S[:] A[:], personas kods [:],  īres tiesības uz divistabu dzīvokli  Nr.84, Dārza ielā 18, Priekulē, Priekules nov.,  ar kopējo platību 50,70 m², tai skaitā apdzīvojamā platība 32,20 m².

 

2. S[:] A[:] viena mēneša laikā no dzīvokļa Nr.84, Dārza ielā 18 piešķiršanas, ar nodošanas-pieņemšanas aktu nodot dzīvokli Nr.80, Dārza ielā 18, namu apsaimniekotājam SIA ”Priekules nami”.

 

3. Pirmais īres tiesību termiņš ir 6 mēneši, ja šajā laikā īrnieks norēķinās par saņemtajiem pakalpojumiem, īres tiesības tiek pagarinātas uz 3 gadiem. Pēc šī termiņa, ja nav parādsaistības, tiek piešķirtas beztermiņa īres tiesības. Ja netiek pildītas īres un komunālo maksājumu saistības, dzīvojamā telpa jāatbrīvo īres līguma termiņam beidzoties.

 

4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu. S[:]A[:] īres līgums ar SIA „Priekules nami” un komunālo uzņēmumu SIA ”Priekules pakalpojumi”, par ūdens un kanalizācijas pakalpojumu saņemšanu, noslēdzams mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Ja kāds no minētajiem līgumiem netiek noslēgts noteiktajā termiņā S[:] A[:] vainas dēļ, tad novada domes lēmums par dzīvokļa izīrēšanu zaudē spēku.

 

5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

 

16.7.

V[:] G[:]

1. 2012.gada 18.oktobrī Priekules novada domē saņemts V[:] G[:],personas kods [:], iesniegums ar lūgumu uzņemt Priekules pilsētas dzīvokļu uzskaites rindā. Kā nepieciešamība uzņemt dzīvokļu uzskaites rindā norādīts iemesls, ka V[:]G[:]izdeklarēta no privātmājas [dzīvesvieta], un pašreiz dzīvo pie mātes divistabu dzīvoklī [dzīvesvieta].

 

2. Ar Priekules novada domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

2.1. V[:] G[:]deklarējusi savu dzīvesvietu [dzīvesvieta] no 19.10.2012. [dzīvesvieta] nav Priekules novada pašvaldības īpašums. V[:] G[:]2012.gada 1.oktobrī piešķirts trūcīgās ģimenes statuss. Deklarācija privātā dzīvoklī un trūcīgas personas statuss nevar būt par iemeslu uzņemšanai Priekules pilsētas dzīvokļu uzskaites rindā;

2.2. V[:] G[:]neatbilst to personu statusam, kuras saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 13. un 14.pantu un saskaņā ar Priekules novada domes 2010.gada 25.novembra saistošo noteikumu Nr.16 „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā un pašvaldības dzīvokļu uzskaites un piešķiršanas kārtību” 4.punktu,  varētu pretendēt uz palīdzības saņemšanu dzīvokļu jautājumu risināšanā.

 

3. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.panta 1.daļu:

„(1) Administratīvo aktu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, bet, ja rakstveidā izdotajā administratīvajā aktā nav norādes, kur un kādā termiņā to var apstrīdēt, — viena gada laikā no tā spēkā stāšanās dienas.” 

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Arta Brauna,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Noraidīt V[:] G[:], personas kods [:],2012.gada 18.oktobra iesniegumu ar lūgumu uzņemt Priekules pilsētas dzīvokļu uzskaites rindā, jo tam nav likumīga pamata

 

2. Balstoties uz Priekules pilsētas domes pieņemtajiem atvieglotajiem noteikumiem par īres tiesību iegūšanu Priekulē, Dārza ielā 16 un Dārza ielā 18 piedāvāt V[:]G[:] iespēju iegūt īres tiesības uz kādu no minētajās adresēs esošajiem brīvajiem dzīvokļiem, ar nosacījumu, ka dzīvokļa remontdarbi tiek veikti par īrnieka līdzekļiem un V[:]G[:]var uzrādīt pietiekošus ienākumus, lai segtu īres un komunālos maksājumus.

 

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

 

16.8.

R[:] Ģ[:]

1. 2012.gada 22.oktobrī Priekules novada domē saņemts R[:] Ģ[:], personas kods [:],iesniegums ar lūgumu uzņemt Priekules pilsētas dzīvokļu uzskaites rindā. Kā nepieciešamība uzņemt dzīvokļu uzskaites rindā norādīts iemesls, ka R[:] Ģ[:] dzīvo bijušās sievas dzīvoklī [dzīvesvieta].

 

2. Ar Priekules novada domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

2.1. R[:] Ģ[:]deklarējis savu dzīvesvietu [dzīvesvieta], no 1992.gada 7.jūlija. Dzīvojamā māja [dzīvesvieta] Priekules novada pašvaldības īpašums. R[:] Ģ[:]2012.gada 1.oktobrī piešķirts trūcīgās personas statuss. Deklarācija privātā dzīvoklī un trūcīgas personas statuss nevar būt par iemeslu uzņemšanai Priekules pilsētas dzīvokļu uzskaites rindā;

2.2. R[:]Ģ[:]neatbilst to personu statusam, kuras saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 13. un 14.pantu un saskaņā ar Priekules novada domes 2010.gada 25.novembra saistošo noteikumu Nr.16 „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā un pašvaldības dzīvokļu uzskaites un piešķiršanas kārtību” 4.punktu  varētu pretendēt uz palīdzības saņemšanu dzīvokļu jautājumu risināšanā.

 

 

3. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.panta 1.daļu:

„(1) Administratīvo aktu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, bet, ja rakstveidā izdotajā administratīvajā aktā nav norādes, kur un kādā termiņā to var apstrīdēt, — viena gada laikā no tā spēkā stāšanās dienas.” 

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Arta Brauna,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Noraidīt R[:] Ģ[:], personas kods [:],  2012.gada 22.oktobra iesniegumu ar lūgumu uzņemt Priekules pilsētas dzīvokļu uzskaites rindā, jo tam nav likumīga pamata.

 

2. Balstoties uz Priekules pilsētas domes pieņemtajiem atvieglotajiem noteikumiem par īres tiesību iegūšanu Priekulē, Dārza ielā 16 un Dārza ielā 18 piedāvāt R[:] Ģ[:]iespēju iegūt īres tiesības uz kādu no minētajās adresēs esošajiem brīvajiem dzīvokļiem, ar nosacījumu, ka dzīvokļa remontdarbi tiek veikti par īrnieka līdzekļiem un R[:]Ģ[:]var uzrādīt pietiekošus ienākumus, lai segtu īres un komunālos maksājumus.

 

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

16.9.

S[:]L[:]

1. 2012.gada 31.oktobrī Priekules novada domē saņemts S[:]L[:], personas kods [:],  iesniegums ar lūgumu piešķirt dzīvojamās telpas īres tiesības uz dzīvokli Nr.26, Miera ielā 4, Gramzdas pag., Priekules novadā.

 

2.  Ar Priekules novada domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

2.1. S[:] L[:] deklarējis dzīvesvietu [dzīvesvieta]  no 13.07.1994;

2.2. S[:]L[:] apliecinājis, ka viņš strādā Gramzdā, SIA „Maileks”;

2.3. Dzīvoklis Nr.26, Miera ielā 4, Gramzdas pag., Priekules nov.,  ir Priekules novada pašvaldībai piederošs 3-istabu dzīvoklis ar kopējo platību 69,8 m2  un apdzīvojamo platību 41,6 m2 .

 

3. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.panta 1.daļu:

„(1) Administratīvo aktu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, bet, ja rakstveidā izdotajā administratīvajā aktā nav norādes, kur un kādā termiņā to var apstrīdēt, — viena gada laikā no tā spēkā stāšanās dienas.” 

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Arta Brauna,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1. Piešķirt S[:] L[:], personas kods [:], īres tiesības uz trīsistabu dzīvokli  Nr.26, Miera ielā 4, Gramzdas pagastā, ar kopējo platību 69,8 m², tai skaitā apdzīvojamā platība 41,6 m².

 

2. Pirmais īres tiesību termiņš ir 6 mēneši, ja šajā laikā īrnieks norēķinās par saņemtajiem pakalpojumiem, īres tiesības tiek pagarinātas uz 3 gadiem. Pēc šī termiņa, ja nav parādsaistības, tiek piešķirtas beztermiņa īres tiesības. Ja netiek pildītas īres un komunālo maksājumu saistības, dzīvojamā telpa jāatbrīvo īres līguma termiņam beidzoties.

 

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu. S[:] L[:] īres līgums ar Gramzdas pagasta pārvaldi noslēdzams mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Ja līgums netiek noslēgts noteiktajā termiņā S[:] L[:] vainas dēļ, tad novada domes lēmums par dzīvokļa izīrēšanu zaudē spēku.

 

4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

 

 

16.10.

G[:]V[:]

1. 2012.gada 31.oktobrī Priekules novada domē saņemts G[:] V[:], personas kods [:],  iesniegums ar lūgumu piešķirt dzīvokli Nr.25, Miera ielā 4, Gramzdas pag., Priekules novadā.

 

2.  Ar Priekules novada domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

2.1. G[:]V[:] deklarējis dzīvesvietu [dzīvesvieta] no 22.04.1989.;

2.2. Dzīvoklis Nr.25, Miera ielā 4, Gramzdas pag., Priekules nov.,  ir Priekules novada pašvaldībai piederošs 1-istabas dzīvoklis ar kopējo platību 35,6 m2  un apdzīvojamo platību 19,0 m2 .

2.3. Priekules novada Gramzdas pagasta pārvalde ir ieinteresēta izīrēt pēc iespējas lielāku daļu brīvo pašvaldības dzīvokļu, lai tiktu saglabāts dzīvojamais fonds, netiktu bojāta infrastruktūra un iekasēti īres un komunālie maksājumi.

 

3. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.panta 1.daļu:

„(1) Administratīvo aktu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, bet, ja rakstveidā izdotajā administratīvajā aktā nav norādes, kur un kādā termiņā to var apstrīdēt, — viena gada laikā no tā spēkā stāšanās dienas.” 

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Arta Brauna, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Piešķirt G[:] V[:], personas kods [:], īres tiesības uz vienistabas dzīvokli  Nr.25, Miera ielā 4, Gramzdas pagastā, ar kopējo platību 35,6 m², tai skaitā apdzīvojamā platība 19,0 m².

 

2. Pirmais īres tiesību termiņš ir 6 mēneši, ja šajā laikā īrnieks norēķinās par saņemtajiem pakalpojumiem, īres tiesības tiek pagarinātas uz 3 gadiem. Pēc šī termiņa, ja nav parādsaistības, tiek piešķirtas beztermiņa īres tiesības. Ja netiek pildītas īres un komunālo maksājumu saistības, dzīvojamā telpa jāatbrīvo īres līguma termiņam beidzoties.

 

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu. G[:] V[:] īres līgums ar Gramzdas pagasta pārvaldi noslēdzams mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Ja līgums netiek noslēgts noteiktajā termiņā G[:] V[:] vainas dēļ, tad novada domes lēmums par dzīvokļa izīrēšanu zaudē spēku.

 

4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

 

16.11.

S[:] S[:]

1. 2012.gada 30.oktobrī Priekules novada domē saņemts S[:] S[:], personas kods .[:], iesniegums ar lūgumu piešķirt dzīvojamās telpas īres tiesības uz dzīvokli  Nr.76, Dārza ielā 18, Priekulē, Priekules novadā.

 

2.  Ar Priekules novada domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

2.1. S[:]S[:] deklarējis dzīvesvietu no 22.08.2003. [dzīvesvieta].

2.2. S[:] S[:] apņemas saviem līdzekļiem veikt visus nepieciešamos remontdarbus, kas saistās ar dzīvojamās telpas uzturēšanu tehniskā un dzīvošanai derīgā kārtībā;

2.3. Izvērtējot S[:] S[:] ienākumus, pamatojoties uz Priekules pilsētas atvieglotajiem noteikumiem īres tiesību iegūšanā ja īrnieks remontē dzīvojamo telpu Dārza ielā 16 un Dārza ielā 18 saviem līdzekļiem, S[:]S[:] var piešķirt īres tiesības uz dzīvokli Dārza ielā 18 dz.76.

 

3. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.panta 1.daļu:

„(1) Administratīvo aktu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, bet, ja rakstveidā izdotajā administratīvajā aktā nav norādes, kur un kādā termiņā to var apstrīdēt, — viena gada laikā no tā spēkā stāšanās dienas.” 

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis,  Arta Brauna,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Piešķirt S[:] S[:], personas kods [:], īres tiesības uz trīsistabu dzīvokli  Nr.76, Dārza ielā 18, Priekulē, ar kopējo platību 61,40 m², tai skaitā apdzīvojamā platība 41,30 m².

 

2. Pirmais īres tiesību termiņš ir 6 mēneši, ja šajā laikā īrnieks norēķinās par saņemtajiem pakalpojumiem īres tiesības tiek pagarinātas uz 3 gadiem. Pēc šī termiņa, ja nav parādsaistības tiek piešķirtas beztermiņa īres tiesības. Ja netiek pildītas īres un komunālo maksājumu saistības dzīvojamā telpa jāatbrīvo īres līguma termiņam beidzoties.

 

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu. S[:] S[:] īres līgums ar SIA „Priekules nami” un komunālo uzņēmumu SIA ”Priekules pakalpojumi”, par ūdens un kanalizācijas pakalpojumu saņemšanu, noslēdzams mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Ja kāds no minētajiem līgumiem netiek noslēgts noteiktajā termiņā S[:] S[:] vainas dēļ, tad novada domes lēmums par dzīvokļa izīrēšanu zaudē spēku.

 

4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

16.12.

A[:] R[:]

1. 2012.gada 31.oktobrī Priekules novada domē saņemts A[:] R[:],personas kods .[:], iesniegums ar lūgumu uzņemt Priekules pilsētas dzīvokļu uzskaites rindā. Kā nepieciešamība uzņemt dzīvokļu uzskaites rindā norādīts iemesls, ka A[:] R[:]dzīvo privātā mājā [dzīvesvieta] , un ēkas īpašnieks nerūpējas par savu īpašumu.

 

2. Ar Priekules novada domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

2.1. A[:] R[:]deklarējusi savu dzīvesvietu [dzīvesvieta], no 2008.gada 23.oktobra. Dzīvojamā māja [dzīvesvieta] nav Priekules novada pašvaldības īpašums. A[:] R[:]2012.gada 1.aprīlī piešķirts trūcīgās personas statuss. Deklarācija privātā dzīvoklī un trūcīgas personas statuss nevar būt par iemeslu uzņemšanai Priekules pilsētas dzīvokļu uzskaites rindā;

2.2. A[:] R[:]neatbilst to personu statusam, kuras saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 13. un 14.pantu un saskaņā ar Priekules novada domes 2010.gada 25.novembra saistošo noteikumu Nr.16 „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā un pašvaldības dzīvokļu uzskaites un piešķiršanas kārtību” 4.punktu  varētu pretendēt uz palīdzības saņemšanu dzīvokļu jautājumu risināšanā.

 

3. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.panta 1.daļu:

„(1) Administratīvo aktu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, bet, ja rakstveidā izdotajā administratīvajā aktā nav norādes, kur un kādā termiņā to var apstrīdēt, — viena gada laikā no tā spēkā stāšanās dienas.” 

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Arta Brauna,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Noraidīt A[:]R[:], personas kods [:],2012.gada 31.oktobra iesniegumu ar lūgumu uzņemt Priekules pilsētas dzīvokļu uzskaites rindā, jo tam nav juridiska pamata.

 

2. Balstoties uz Priekules pilsētas domes pieņemtajiem atvieglotajiem noteikumiem par īres tiesību iegūšanu Priekulē, Dārza ielā 16 un Dārza ielā 18 piedāvāt A[:]R[:]iespēju iegūt īres tiesības uz kādu no minētajās adresēs esošajiem brīvajiem dzīvokļiem, ar nosacījumu, ka dzīvokļa remontdarbi tiek veikti par īrnieka līdzekļiem un A[:] R[:]var uzrādīt pietiekošus ienākumus, lai segtu īres un komunālos maksājumus.

 

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

16.13.

L[:]J[:]

            L[:] J[:] 2012.gada 25.jūnijā iesniegusi iesniegumu (reģ. Nr.14-1/593), deklarētā dzīvesvieta [dzīvesvieta], ar lūgumu piešķirt dzīvokli Nr.27, daudzdzīvokļu mājā „Lāčplēšos”, Bunkas pagastā.

            L[:] J[:] ir māmiņa ar 1 bērnu (M[:] J[:], personas kods [:]) un šobrīd dzīvo kopā ar vecākiem [dzīvesvieta]  .

            Iesniegums 2012.gada 26.jūlijā tika izskatīts Priekules novada domes sēdē (prot.Nr.9; 55.4.§), kurā pieņēma lēmumu atteikt L[:] J[:], personas kods [:], dzīvokļa Nr.27, „Lāčplēši”, Bunkas pag., Priekules nov., izīrēšanu, jo tas nav dzīvošanai piemērots – jāsakārto elektrības pieslēgums, jānodrošina ūdens un kanalizācijas pieslēgums.

            Pēc Bunkas pagasta pārvaldes 31.10.2012. informācijas,  dzīvoklis ir sakārtots derīgs dzīvošanai un ir pārvaldes ierosinājums izīrēt to L[:] J[:] ar dēlu M[:]. Bunkas pagasta pārvaldei saņemt no L[:] J[:] jaunu iesniegumu par viņas vēlmi īrēt dzīvokli Nr.27, „Lāčplēšos”, Bunkas pag., Priekules novadā.

            Pievienoti sekojoši dokumenti:

·         2012.gada 31.oktobra izziņa Nr.3-20/ 109  par deklarēto dzīvesvietu un ģimenes sastāvu;

·         2011.gada 20.septembra izziņa Nr.2-03/74B par atbilstību trūcīgās ģimenes (personas) statusam

 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14.panta pirmās daļas 1.punkta b) apakšpunktu, L[:] J[:] ir jāsniedz palīdzība pirmām kārtām. Uz šo brīdi  dzīvoklis Nr.27 „Lāčplēšos”, Bunkas pagastā ir brīvs un ir novērsti minētie trūkumi, tāpēc izīrējams.

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Arta Brauna, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1. Piešķirt L[:] J[:], personas kods [:], deklarētā dzīvesvieta [dzīvesvieta], dzīvokli Nr.27, „Lāčplēšos”, Bunkas pagasta Priekules novadā. Dzīvoklis sastāv no 3 istabām un palīgtelpām - platības: 11,2+16,5+13,5 = 41,2 m2 ,  dzīvokļa lietderīgā platība 41,2 m2, kopējā platība 58 m2 .

 

2. Pirmais īres tiesību termiņš ir 6 mēneši, ja šajā laikā īrnieks norēķinās par saņemtajiem pakalpojumiem, īres tiesības tiek pagarinātas uz 3 gadiem. Pēc šī termiņa, ja nav parādsaistības, tiek piešķirtas beztermiņa īres tiesības.

 

3. L[:] J[:] īres līgums ar Bunkas pagasta pārvaldi noslēdzams mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža.

 

4. Ja īres līgums netiek noslēgts mēneša laikā L.J[:] vainas dēļ, tad novada domes lēmums par dzīvokļa izīrēšanu zaudē spēku.

 

5. Saskaņā ar Administratīvā procesa likumu 70.; 76. Un 79.panta pirmo daļu, šo lēmumu mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3400.

16.14.

G[:]T[:]

1. 2012.gada 1.novembrī Priekules novada domē saņemts G[:] T[:],personas kods .[:], iesniegums ar lūgumu atļaut samainīt no pašvaldības īrēto 4-istabu dzīvokli [dzīvesvieta]. uz pašvaldībai piederošu 2-istabu dzīvokli Nr.4, Liepājas ielā 7, Priekulē, Priekules nov., jo nespēj samaksāt par 4-istabu dzīvokli.

 

2. Ar Priekules novada domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

2.1. G[:] T[:]deklarējusi savu dzīvesvietu [dzīvesvieta] no 1994.gada 29.septembra. Dzīvoklī deklarēts arī dēls G[:], personas kods [:]. Dzīvojamā māja [dzīvesvieta]  ir Priekules novada pašvaldības īpašums.

 

3. Saskaņā ar likuma „Par dzīvojamo telpu īri”15.pantu:

15. pants. Dzīvojamās telpas apmaiņas nosacījumi un kārtība
Īrniekam ir tiesības apmainīt aizņemto dzīvojamo telpu ar citu īrnieku, ja tam rakstveidā piekrituši kopā ar viņu dzīvojošie pilngadīgie ģimenes locekļi un izīrētājs.”

 

4. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.panta 1.daļu:

„(1) Administratīvo aktu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, bet, ja rakstveidā izdotajā administratīvajā aktā nav norādes, kur un kādā termiņā to var apstrīdēt, — viena gada laikā no tā spēkā stāšanās dienas.” 

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis,  Arta Brauna,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Atļaut G[:] T[:], personas kods [:], 4-istabu dzīvokļa  ar kopējo platību 81,4 m2 , t.sk.. 52,2 m2 apdzīvojamā platība,  [dzīvesvieta] maiņu uz 2-istabu dzīvokli Nr.4, ar kopējo platību 54,30 m2, t.sk. 29,40 m2 apdzīvojamā platība , Liepājas ielā 7, Priekulē, Priekules novadā.

 

2. G[:] T[:]  dzīvokļa Nr.4 Liepājas ielā 7, Priekulē, Priekules nov., īres līgums ar SIA „Priekules nami” un komunālo uzņēmumu SIA ”Priekules pakalpojumi” par ūdens un kanalizācijas pakalpojumu saņemšanu, noslēdzams mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Ja līgumi netiek noslēgti noteiktajā termiņā G[:]T[:] vainas dēļ, tad novada domes lēmums par dzīvojamo telpu apmaiņu zaudē spēku.

 

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

17.§ Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu R.B[:]

1. Priekules novada dome izskatīja V[:] S[:], deklarētā dzīvesvieta [dzīvesvieta], iesniegto iesniegumu par pieraksta anulēšanu viņai piederošā dzīvokļa īpašumā [adrese] nedzīvojošai R[:] B[:].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

2. Izvērtējot Priekules novada domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

2.1. V[:] S[:], nekustamo īpašumu (dzīvokli)[adrese], nopirkusi no D[:] O[:], personas kods [:], 2011. gada 14. decembrī.

2.2. Dzīvokļa īpašniece V[:]S[:] sniedz informāciju, ka dzīvojamās telpas īres līgumu ar R[:] B[:] nav slēgusi.

2.3. Atbilstoši likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 2. panta otrajai daļai, kas nosaka: „Dzīvojamās telpas lietošanas vienīgais pamats īrniekam vai apakšīrniekam ir dzīvojamās telpas īres vai apakšīres līgums”.

2.4. Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 3. panta pirmo daļu, kas nosaka: „Dzīvesvieta ir jebkuras personas brīvi izraudzīta ar nekustamo īpašumu saistīta vieta (ar adresi), kurā persona labprātīgi apmetusies ar tieši vai klusējot izteiktu nodomu tur dzīvot, kurā dzīvot tai ir tiesisks pamats un kuru šī persona atzīst par vietu, kur tā sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību”.

2.5. Pēc pašvaldības rīcībā esošas informācijas, R[:] B[:] minētajā dzīvoklī nedzīvo, pašvaldība tiesiskajās attiecībās viņu sastapt nevar.

2.6. R[:] B[:] pēc Latvijas Republikas Iedzīvotāju reģistra datiem līdz 2012.gada 9. septembrim pārdeklarāciju uz faktisko dzīves vietu nav veikusi.

2.7. R[:] B[:] 2012. gada 19. septembrī, reģ.Nr.3-11/1158, Priekules novada dome nosūtīja, ierakstītu vēstuli (Latvijas pasts, Priekules pasta nodaļas 20.09.2012. kvīts Nr.RR 347801492LV), par jautājuma noskaidrošanu sakarā ar dzīvesvietas deklarēšanu pēc faktiskās dzīvesvietas. Vēstuli Latvijas Pasts atgrieza  atpakaļ nosūtītājam 25.10.2012.

 

3. Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 4.pants nosaka: „Dzīvesvietas maiņas gadījumā attiecīgās personas pienākums ir mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanās iestādē”. Pašvaldības rīcībā nav ziņu, ka R[:] B[:] būtu deklarējusi dzīvesvietu citur. Pašvaldībai ir pamats uzskatīt, ka deklarētā dzīvesvieta pēc tās uzrādītās adreses nav patiesa un tā ir anulējama.

 

4. Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 12. panta pirmajā daļā ir noteikts, ka: „Ziņas par deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja: 1) dzīvesvietas deklarētājs vai viņa likumiskais pārstāvis, vai dzīvesvietas deklarētāja vai viņa likumiskā pārstāvja pilnvarota persona, deklarējot dzīvesvietu, sniegusi nepatiesas ziņas; 2) attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā”.

 

5. Savukārt ar Ministru kabineta noteikumu Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu” 2. punktu, ir noteikts: ”Iestāde personas deklarācijā sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošajiem dokumentiem, pēc šo ziņu pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivēta lēmuma pieņemšanas par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu”.

 

6. Viedokļi netika izteikti.

7. Saskaņā „Administratīvā procesa likums” 79. pantu, kas nosaka: „Administratīvo aktu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, bet, ja rakstveidā izdotajā administratīvajā aktā nav norādes, kur un kādā termiņā to var apstrīdēt, - viena gada laikā no tā spēkā stāšanās dienas”.

 

            Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Arta Brauna, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Anulēt deklarēto dzīvesvietu [dzīvesvieta], R[:] B[:], jo minētā persona deklarētajā dzīvesvietā nedzīvo, pašvaldība personu tiesiskajās attiecībās sastapt nevar.

 

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas datumu.

 

3. Lēmumu par deklarēto dzīvesvietu nosūtīt R[:]B[:] un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Liepājas nodaļai.

 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā iela 4, Liepāja, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

 

18.§ Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu E.K[:]

1. Priekules novada dome izskatīja V[:] S[:], deklarētā dzīvesvieta [dzīvesvieta], iesniegto iesniegumu par pieraksta anulēšanu viņai piederošā dzīvokļa īpašumā [adrese], nedzīvojošam E[:] K[:].

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

2. Izvērtējot Priekules novada domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

2.1. V[:]S[:], nekustamo īpašumu (dzīvokli) [adrese], nopirkusi no D[:] O[:], personas kods [:], 2011. gada 14. decembrī.

2.2. Dzīvokļa īpašniece V[:]S[:] sniedz informāciju, ka dzīvojamās telpas īres līgumu ar E[:] K[:] nav slēgusi.

2.3. Atbilstoši likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 2. panta otrajai daļai, kas nosaka: „Dzīvojamās telpas lietošanas vienīgais pamats īrniekam vai apakšīrniekam ir dzīvojamās telpas īres vai apakšīres līgums”.

2.4. Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 3. panta pirmo daļu, kas nosaka: „Dzīvesvieta ir jebkuras personas brīvi izraudzīta ar nekustamo īpašumu saistīta vieta (ar adresi), kurā persona labprātīgi apmetusies ar tieši vai klusējot izteiktu nodomu tur dzīvot, kurā dzīvot tai ir tiesisks pamats un kuru šī persona atzīst par vietu, kur tā sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību”.

2.5. Pēc pašvaldības rīcībā esošas informācijas E[:] K[:] minētajā dzīvoklī nedzīvo, pašvaldība tiesiskajās attiecībās viņu sastapt nevar.

2.6. E[:] K[:] pēc Latvijas Republikas Iedzīvotāju reģistra datiem līdz 2012. gada 18. septembrim pārdeklarāciju uz faktisko dzīves vietu, nav veicis.

2.7. E[:] K[:] 2012.gada 19.septembrī reģ.Nr.3-11/1152, Priekules novada dome nosūtīja, ierakstītu vēstuli (Latvijas pasts, Priekules pasta nodaļas 19.09.2012. kvīts Nr.RR 347801285LV), par jautājuma noskaidrošanu sakarā ar dzīvesvietas deklarēšanu pēc faktiskās dzīvesvietas. Vēstuli Latvijas Pasts atgrieza  atpakaļ nosūtītājam 25.10.2012.

 

3. Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 4. pants nosaka: „Dzīvesvietas maiņas gadījumā attiecīgās personas pienākums ir mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanās iestādē”. Pašvaldības rīcībā nav ziņu, ka E[:] K[:], būtu deklarējis dzīvesvietu citur. Pašvaldībai ir pamats uzskatīt, ka deklarētā dzīvesvieta pēc tās uzrādītās adreses nav patiesa un tā ir anulējama.

 

4. Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 12. panta pirmajā daļā ir noteikts, ka: „Ziņas par deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja: 1) dzīvesvietas deklarētājs vai viņa likumiskais pārstāvis, vai dzīvesvietas deklarētāja vai viņa likumiskā pārstāvja pilnvarota persona, deklarējot dzīvesvietu, sniegusi nepatiesas ziņas; 2) attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā”.

 

5. Savukārt ar Ministru kabineta noteikumu Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu” 2. punktu, ir noteikts: ”Iestāde personas deklarācijā sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošajiem dokumentiem, pēc šo ziņu pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivēta lēmuma pieņemšanas par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu”.

 

6. Viedokļi netika izteikti.

 

7. Saskaņā ar „Administratīvā procesa likums” 79. pantu, ir noteikts: „Administratīvo aktu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, bet, ja rakstveidā izdotajā administratīvajā aktā nav norādes, kur un kādā termiņā to var apstrīdēt, - viena gada laikā no tā spēkā stāšanās dienas”.

 

            Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Arta Brauna,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Anulēt deklarēto dzīvesvietu [dzīvesvieta], E[:]K[:], jo minētā persona deklarētajā dzīvesvietā nedzīvo, pašvaldība personu tiesiskajās attiecībās sastapt nevar.

 

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas datumu.

 

3. Lēmumu par deklarēto dzīvesvietu nosūtīt E[:] K[:] un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Liepājas nodaļai.

 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā iela 4, Liepāja, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

19.§ Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu L.Ž[:]

 

1. Priekules novada dome izskatīja I[:] Ķ[:], deklarētā dzīvesvieta [dzīvesvieta], iesniegto iesniegumu (06.09.2012. Nr. 3-13/760) par pieraksta anulēšanu viņai piederošā dzīvokļa īpašumā [adrese], nedzīvojošajam L[:] Ž[:], personas kods [:], kurš reāli vairs nedzīvo no  2006.gada  janvāra. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  2. Izvērtējot Priekules novada domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

2.1. I[:] Ķ[:] no Liepājas rajona paju sabiedrības „Krote”, saskaņā ar 1993. gada 18. februāra pilnsapulces lēmumu Nr.1 un Latvijas Republikas 1991. gada 21. jūnija likuma  “Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju” 19. pantu, nodot īpašumā I[:] Ķ[:] pret pajām Ls 45,77 (četrdesmit pieci lati un 77 santīmi) atsavināto sabiedrības mantu, sastāvošu no ideālajām 13/160 (trīspadsmit simts sešdesmitajām) daļām no dzīvojamās mājas, kas ir dzīvoklis Nr.10 (desmit), sastāvošs no divām (2) istabām ar apdzīvojamo platību 28,5 kv.m., derīgā platība 42,5 kv.m. un ideālās 1/12 daļas no saimniecības ēkas Nr.2 - šķūņa un ideālās 1/10 daļas no saimniecības ēkas Nr.3 - garāžas, kas atrodas [adrese].

2.2. Dzīvokļa īpašniece I[:] Ķ[:] dzīvojamās telpas īres līgumu ar L[:]Ž[:] nav slēgusi.

2.3. Atbilstoši likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 2. panta otrajai daļai, kas nosaka: „Dzīvojamās telpas lietošanas vienīgais pamats īrniekam vai apakšīrniekam ir dzīvojamās telpas īres vai apakšīres līgums”.

2.4. Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 3. panta pirmo daļu, kas nosaka: „Dzīvesvieta ir jebkuras personas brīvi izraudzīta ar nekustamo īpašumu saistīta vieta (ar adresi), kurā persona labprātīgi apmetusies ar tieši vai klusējot izteiktu nodomu tur dzīvot, kurā dzīvot tai ir tiesisks pamats un kuru šī persona atzīst par vietu, kur tā sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību”.

2.5. Pēc pašvaldības rīcībā esošas informācijas, L[:]Ž[:] minētajā dzīvoklī nedzīvo jau no 2006. gada, pašvaldība tiesiskajās attiecībās viņu sastapt nevar.

2.6. L[:]Ž[:] pēc Latvijas Republikas Iedzīvotāju reģistra datiem līdz 2012. gada 18. septembrim pārdeklarāciju uz faktisko dzīves vietu, nav veicis.

2.7. L[:]Ž[:] 2012. gada 19. septembrī reģ. Nr.3-11/1153, Priekules novada dome nosūtīja, ierakstītu vēstuli (Latvijas pasts, Priekules pasta nodaļas 19.09.2012. kvīts Nr.RR 347801268LV), par jautājuma noskaidrošanu sakarā ar dzīvesvietas deklarēšanu pēc faktiskās dzīvesvietas. Vēstuli Latvijas Pasts atgrieza  atpakaļ nosūtītājam 25.10.2012.

3. Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 4. pants nosaka: „Dzīvesvietas maiņas gadījumā attiecīgās personas pienākums ir mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanās iestādē”. Pašvaldības rīcībā nav ziņu, ka L[:] Ž[:], būtu deklarējis dzīvesvietu citur. Pašvaldībai ir pamats uzskatīt, ka deklarētā dzīvesvieta pēc tās uzrādītās adreses nav patiesa un tā ir anulējama.

4. Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 12. panta pirmajā daļā ir noteikts, ka: „Ziņas par deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja: 1) dzīvesvietas deklarētājs vai viņa likumiskais pārstāvis, vai dzīvesvietas deklarētāja vai viņa likumiskā pārstāvja pilnvarota persona, deklarējot dzīvesvietu, sniegusi nepatiesas ziņas; 2) attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā”.

5. Savukārt ar Ministru kabineta noteikumu Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu” 2. punktu, kas nosaka: ”Iestāde personas deklarācijā sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošajiem dokumentiem, pēc šo ziņu pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivēta lēmuma pieņemšanas par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu”.

6. Viedokļi netika izteikti.

7. Saskaņā „Administratīvā procesa likums” 79. pantu, kas nosaka: „Administratīvo aktu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, bet, ja rakstveidā izdotajā administratīvajā aktā nav norādes, kur un kādā termiņā to var apstrīdēt, - viena gada laikā no tā spēkā stāšanās dienas”.

 

            Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis,  Arta Brauna,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Anulēt deklarēto dzīvesvietu [dzīvesvieta] L[:] Ž[:], personas kods [:], jo minētā persona deklarētajā dzīvesvietā nedzīvo 5 gadus, pašvaldība personu tiesiskajās attiecībās sastapt nevar.

 

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas datumu.

 

3. Lēmumu par deklarēto dzīvesvietu nosūtīt L[:] Ž[:] un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Liepājas nodaļai.

 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā iela 4, Liepāja, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

20.§ Par komandējumu Priekules novada domes priekšsēdētājai V.Jablonskai

Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 2010.gada 12.oktobra noteikumu Nr.969 „Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi” 8.1 un 21.2.punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis,  Arta Brauna,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde,  Ainars Jansons, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav  (Vija Jablonska, pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā” paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šī lēmuma pieņemšanā nepiedalās), nolemj:

 

1.Piešķirt 2012.gada 14. un 15.novembrī Priekules novada domes priekšsēdētājai Vijai JABLONSKAI komandējumu, lai 14.novembrī piedalītos Kurzemes plānošanas reģiona attīstības sēdē Rīgā un 15.novembrī piedalītos pašvaldību vadītāju akcijā Saeimā, kad tiek pieņemts 2013.gada budžets.

 

2. Izmaksāt Vijai JABLONSKAI dienas naudu – četrus latus par katru komandējuma dienu, kopā izmaksājot Ls 8,00 (astoņi lati un 00 santīmi), jo ekonomisku apsvērumu dēļ nav lietderīgi priekšsēdētājai atgriezties pastāvīgajā dzīvesvietā.