Bāriņtiesa

Priekules novada bāriņtiesas diennakts 24/7 tālruņa numurs krīzes situācijā - 29368661!

Priekules novada bāriņtiesa aicina zvanīt uz diennakts 24/7 tālruņa numuru krīzes situācijā:

 • ja pret bērnu vērsta vardarbība (ja bērni tiek sisti, pazemoti, apsaukāti);
 • ja bērns atrodas veselībai un dzīvībai bīstamos apstākļos;
 • ja bērni atstāti bez pieaugušo uzraudzības; 
 • ja novērojama svešu cilvēku aizdomīga rīcība pret bērnu;
 • ja bērns tiek seksuāli aizskarts;
 • u.c. gadījumos. 

 

Priekules novada Bāriņtiesa apmeklētājiem klātienes tikšanās tiek organizētas pēc iepriekšēja pieraksta,  izvērtējot klātienes tikšanās nepieciešamību!

- Lūgums Priekules novada Bāriņtiesai adresētos iesniegumus slēgtā aploksnē, ar norādi „Priekules novada Bāriņtiesai”, ievietot tam speciāli paredzētā kastītē, kas atrodas Priekules novada pašvaldības foajē.

- Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties:

Saskaņā ar Epidemioloģiskās drošības noteikumu 6.7.apakšpunktu, publisko pakalpojumu atbilstoši iespējām Bāriņtiesa sniedz pēc iepriekšēja pieraksta. Vienlaikus, ņemot vērā bāriņtiesas pamatuzdevumu – prioritāri nodrošināt bērna un aizgādnībā esošas personas tiesības.

- Iepriekš vienojoties klātienes pieņemšana tiek organizēta ievērojot 2 metru sociālo distancēšanos, labi vēdinātā telpā, kā arī nodrošinot higiēnas prasības. Apmeklētāji un darbinieki, kuri no apmeklētājiem nav atdalīti ar fizisku barjeru, lieto medicīniskās sejas maskas, nemedicīniskās (higiēniskās vai auduma) sejas maskas vai sejas vairogus.

- Klātienes konsultācija netiek nodrošināta personai, kurai noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija vai kurām ir elpceļu infekcijas slimības pazīmes.

 

IESNIEGUMS Priekules novada Bāriņtiesai ŠEIT

 

Priekules novadā darbojas Priekules novada bāriņtiesa, kuras darbības teritorija ietver Priekules pilsētas, Bunkas pagasta, Kalētu pagasta, Virgas pagasta un Gramzdas pagasta administratīvās teritorijas.

 

PRIEKULES NOVADA BĀRIŅTIESAS KOMPETENCE:

Bāriņtiesa ir Priekules novada pašvaldības domes izveidota aizbildnības un aizgādnības iestāde, kas prioritāri nodrošina bērna vai citas rīcībnespējas personas tiesību un tiesisko interešu aizsardzību.

Bāriņtiesas darbību regulē Bāriņtiesu likums, LR Civillikums, MK 19.12.2006. noteikumi Nr.1037 „Bāriņtiesas darbības noteikumi", Bērnu tiesību aizsardzības likums, Administratīvā procesa likums un citi ārējie normatīvie tiesību akti.

Bāriņtiesas kompetence

 • Bērna personisko interešu un tiesību aizstāvība;

 • Bērna aizgādības tiesību pārtraukšana, aizgādnības tiesību atņemšana un atjaunošana;

 • Bērna ārpusģimenes aprūpes nodrošināšana;

 • Aizbildnības jautājumu risināšana;

 • Adopcijas jautājumu risināšana;

 • Audžuģimeņu jautājumu risināšana;

 • Aizgādnības jautājumu  risināšana;

 • Bērna mantisko interešu un tiesību aizsardzība;

 • Apliecinājumu izdarīšana un citu likumā noteikto funkciju veikšana;

 • Mantojuma lietu kārtošana un mantojuma apsardzība.

Bāriņtiesas tiesības

 • pieprasīt un bez maksas saņemt no valsts un pašvaldību iestādēm, komercsabiedrībām un organizācijām ziņas, kas nepieciešamas, lai izvērtētu bērna vai aizgādnībā esošās personas tiesību ievērošanas likumību vai izlemtu bāriņtiesas kompetencē esošos jautājumus;

 • pieprasīt un bez maksas saņemt no kredītiestādēm ziņas par fiziskās personas — mantojuma atstājēja — kontu atlikumiem, lai sastādītu mantu sarakstu (mantojuma inventāra sarakstu), kā arī ziņas par mantojuma masu, bērna vai aizgādnībā esošās personas vārdā veiktajiem darījumiem un kontu atlikumiem, ja vecāks, aizbildnis vai aizgādnis nesniedz bāriņtiesai pieprasīto informāciju par bērna vai aizgādnībā esošās personas mantas pārvaldību vai ir pamatotas aizdomas, ka sniegtas nepatiesas ziņas;

 • veikt amatpersonu un iedzīvotāju aptauju, lai iegūtu ziņas, kas nepieciešamas aizbildnības, aizgādnības, adopcijas vai ar aizgādību saistīto jautājumu izlemšanai;

 • uzaicināt personas uz pārrunām un pieprasīt no tām paskaidrojumus par bērna vai aizgādnībā esošās personas personisko un mantisko tiesību aizsardzību;

 • iesniegt tiesā prasības pieteikumus un pieteikumus bērna vai aizgādnībā esošās personas interesēs, izņemot pieteikumus par rīcībspējas ierobežošanu un pārskatīšanu un pagaidu aizgādnības nodibināšanu, kā arī prasības pieteikumus par paternitātes pieņēmuma apstrīdēšanu;

 • veikt pārrunas ar bērnu un aizgādnībā esošo personu bez citu personu klātbūtnes;

 • lūgt psihologu veikt personas vai ģimenes psiholoģisko izpēti un saņemt psihologa atzinumu par izpētes rezultātiem;

 • pārbaudīt bērna vai aizgādnībā esošās personas dzīves apstākļus;

 • fotografēt, filmēt un iegūt skaņu ierakstus, ja bērna dzīves apstākļu pārbaudē atklājas, ka bērns atrodas dzīvībai un veselībai bīstamos apstākļos.

Bāriņtiesas pienākumi

 • aizstāv bērna vai aizgādnībā esošās personas personiskās un mantiskās intereses un tiesības;

 • izskata iesniegumus un sūdzības, to skaitā iesniegumus un sūdzības par vecāka, aizbildņa, aizgādņa vai audžuģimenes rīcību;

 • piedalās lietas izskatīšanā tiesā un sniedz atzinumu, ja likums nosaka vai tiesa atzīst bāriņtiesas piedalīšanos lietas izskatīšanā par nepieciešamu;

 • sniedz tiesai informāciju, kurai ir nozīme lietā par personas rīcībspējas ierobežošanu, pagaidu aizgādnības nodibināšanu un rīcībspējas ierobežojuma pārskatīšanu (piemēram, dokumentus par personas viedokli attiecībā uz rīcībspējas ierobežošanu, par dzīves apstākļu pārbaudi, par citu personu viedokli, par ziņām no sociālā dienesta, ārstējošā ārsta, ārstniecības, sociālās aprūpes un rehabilitācijas iestādes, par kredītiestādē veiktajiem darījumiem un kontu atlikumiem);

 • sadarbojas ar citām bāriņtiesām, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām, veselības aprūpes un izglītības iestādēm, sociālajiem dienestiem, policijas iestādēm, Valsts probācijas dienestu un tiesu izpildītājiem, lai nodrošinātu bērna vai aizgādnībā esošās personas tiesību un interešu aizstāvību;

 • informē pašvaldības sociālo dienestu vai citu atbildīgo institūciju par ģimenēm, kurās netiek pietiekami nodrošināta bērna attīstība un audzināšana un kurām nepieciešama palīdzība;

 • neizpauž informāciju, kas jebkādā veidā varētu kaitēt bērnam vai aizgādnībā esošajai personai;

 • sniedz palīdzību bērnam vai aizgādnībā esošajai personai, kura pēc palīdzības vērsusies bāriņtiesā;

 • uzklausa aizgādnībā esošo personu ikvienā jautājumā, kas skar šīs personas intereses;

 • Kriminālprocesa likumā noteiktajos gadījumos pārstāv bērnu vai aizgādnībā esošo personu kriminālprocesā;

 • informē vecāku, aizbildni, audžuģimeni vai viesģimeni par iespējamo apdraudējumu bērnam un par personas sodāmības faktu, pamatojoties uz Bāriņtiesu likuma 44.1 pantā noteiktajos gadījumos, kā arī informē pašvaldības sociālo dienestu par vecākiem, aizbildņiem, audžuģimenēm vai viesģimenēm, kuras ir informētas šā likuma 44.1 pantā noteiktajā kārtībā;

 • pārstāv audžuģimenē ievietota bērna personiskās un mantiskās intereses un tiesības;

 • izvērtē, vai vecāks ļaunprātīgi izmanto savas tiesības, kā arī informē tiesu izpildītāju par izvērtējuma rezultātiem vai pieņemtajiem lēmumiem, ja saņemts no tiesu izpildītāja akts par to, ka lietā, kas izriet no aizgādības tiesībām, tiesu izpildītāja noteiktajā laikā un vietā bērns nav sastapts, vai arī saņemts akts par nolēmuma nepildīšanu lietā, kas izriet no saskarsmes tiesībām.

Bāriņtiesas lēmumu pārsūdzēšana

 • Bāriņtiesas lēmumu ieinteresētā persona var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

 • Bāriņtiesas lēmumi, kuri pieņemti pēc tiesas pieprasījuma vai iesniedzami izšķiršanai tiesā, nav pārsūdzami.

Normatīvie akti

 • Likums "Bāriņtiesu likums"       

 • Likums "Bērnu tiesību aizsardzības likums"       

 • Likums "Civillikums. Pirmā daļa. ĢIMENES TIESĪBAS"    

 • Likums "Civillikums. Otrā daļa. MANTOJUMA TIESĪBAS"              

 • 11.03.2003. MK noteikumi Nr.111 "Adopcijas kārtība"   

 • 03.08.2010. MK noteikumi Nr.721 "Kārtība, kādā bērni šķērso valsts robežu"     

 • 15.11.2005. MK noteikumi Nr.857 "Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās"            

 • 19.12.2006. MK noteikumi Nr.1036 "Audžuģimenes noteikumi"               

 • 19.12.2006. MK noteikumi Nr.1037 "Bāriņtiesas darbības noteikumi"    

 • Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija       

 • Informācija par bērnu tiesību aizsardzību ārvalstīs         

 

Bāriņtiesa lietas izskata un lēmumus pieņem koleģiāli bāriņtiesas sēdē, un tās pieņemtie lēmumi, kas pieņemti tās kompetences ietvaros, ir obligāti visām fiziskām un juridiskām personām.