Priekules novada teritorijas plānojums

AKTUĀLI!!!

PRIEKULES NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMA 2015.-2026.GADAM GROZĪJUMU 4.0 REDAKCIJAS PUBLISKĀ APSPRIEŠANA!

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2021.gada 30.augusta līdz 2021.gada 19.septembrim.

Priekules novada Teritorijas plānojuma 2015.-2026.gadam grozījumu izstrādi veic SIA “Baltkonsults”.

Pašvaldības domes lēmums par nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai

Priekules novada teritorijas plānojuma 2015.-2026.gadam grozījumu Paskaidrojuma raksts

Priekules novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi (TIAN - 1.pielikums, 2.pielikums, 3.pielikums, 4.pielikums, 5.pielikums, 6.pielikums, 7.pielikums, 8.pielikums, 9.pielikums, 10.pielikums, 11.pielikums)

Priekules novada funcionālais zonējums

Bunkas pagasta funcionālais zonējums

Bunkas pagasta ciemu funcionālais zonējums

Gramzdas pagasta funcionālais zonējums

Gramzdas pagasta ciemu funcionālais zonējums

Kalētu pagasta funcionālais zonējums

Kalētu pagasta ciemu funkcionālais zonējums

Priekules pagasta funkcionālais zonējums

Priekules pagasta ciemu funkcionālais zonējums

Priekules pilsētas funkcionālais zonējums

Virgas pagasta funkcionālais zonējums

Virgas pagasta ciemu funkcionālais zonējums

 

Ar Teritorijas plānojuma grozījumu 4.0 redakcijas DRUKĀTIEM MATERIĀLIEM, laika posmā no 2021.gada 30.augusta līdz 19.septembrim (ieskaitot), aicinām iepazīties reformētā Priekules novada pašvaldības administrācijas ēkā, Saules iela 1, Priekule, Dienvidkurzemes novads, LV 3434:

 • Pirmdienās, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās 08:00-12:00 un 12:45 – 17:00;
 • Piektdienās  08:00-12:00 un 12:30 -15:30.

Interesentiem iespējams pieteikt individuālu konsultāciju/tikšanos zvanot Priekules novada attīstības plānošanas nodaļas vadītājai Unai Ržepickai (+371 26101674).

RAKSTISKUS KOMENTĀRUS UN PRIEKŠLIKUMUS par  Teritorijas plānojuma grozījumu 4.0 redakciju, laika posmā no 2021.gada  30.augusta līdz 19.septembrim (ieskaitot), aicinām sniegt sekojošos veidos:

 • Klātienē reformētā Priekules novada pašvaldības administrācijas ēkā, Saules iela 1, Priekule, Dienvidkurzemes novads, LV 3434;
 • Klātienē jebkurā Priekules novada teritorijas pagasta pārvaldē (Bunkas, Gramzdas, Kalētu un Virgas pagastu pārvaldēs);
 • Sūtot pa pastu uz adresi: Dienvidkurzemes novada pašvaldība, Lielā iela 76, Grobiņa, Dienvidkurzemes nov., LV-3430;
 • Sūtot elektroniski uz e-pasta adresi: pasts@dkn.lv.

Priekules novada teritorijas plānojuma grozījumu 4.0 redakcijas  SABIEDRISKĀS APSPRIEDES SANĀKSME norisināsies 2021.gada 2.septembrī plkst.18:00 Priekules kultūras nams, Peldu iela 1, Priekule, Dienvidkurzemes nov., ievērojot COVID-19 noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus – līdzi jāņem digitālais COVID-19 sertifikāts (apliecinājums tam, ka persona ir vakcinējusies pret COVID-19, veikusi COVID-19 analīzes, vai arī ir izslimojusi COVID-19) un personu apliecinošs dokuments. Aicinājumu Priekules novada iedzīvotājiem ierasties uz šo sanāksmi saņemsiet arī reizē ar augusta mēneša Dienvidkurzemes novada informatīvo izdevumu savās pasta kastītēs!

AICINAM IEDZĪVOTĀJUS BŪT AKTĪVIEM UN IESAISTĪTIES PLĀNOŠANAS DOKUMENTA IZSTRĀDĒ, KAS NOSAKA PRASĪBAS MŪSU NOVADA TERITORIJAS IZMANTOŠANAI!

Apmeklējot publiskās apspriešanas sanāksmi un iepazīstoties ar Priekules novada teritorijas plānojuma grozījumu 4.0 redakcijas materiāliem klātienē, aicinām iedzīvotājus ievērot COVID-19 epidemioloģiskās drošības pasākumus!

25.08.2021.

Kontaktpersona:

Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja

Una Ržepicka tālr.: 63497939, 26101674

e-pasts.: una.rzepicka@priekulesnovads.lv

 

 

 

IZMAIŅAS PRIEKULES NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMA 2015.-2026.GADAM GROZĪJUMU IZSTRĀDĒ

2021.gada 11.janvārī beidzās pašvaldībā apstiprināto Priekules novada teritorijas plānojuma 2015.-2026.gadam grozījumu (turpmāk tekstā- TPG) pārsūdzēšanas termiņš Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā (turpmāk tekstā- Ministrija). Teritorijas attīstības plānošanas likuma 27.panta pirmajā daļā noteiktajā termiņā iesniegumi par pašvaldībā apstiprinātajiem TPG netika saņemti. Ministrija izskatījusi un izvērtējusi TPG un sniegusi savas rekomendācijas precizējumu veikšanai par ko 2021.gada 18.janvārī tika saņemta Ministrijas vēstule.

Pašvaldība kopā ar TPG izstrādātāju SIA “Baltkonsults” izskatījusi un izvērtējusi Ministrijas rekomendācijas un balstoties uz speciālistu un Ministrijas viedokli, 2021.gada 28.janvāra pašvaldības domes sēdē tika pieņemts lēmums Nr.66 “Par saistošo noteikumu “Par Priekules novada domes 2020.gada 29.oktobra saistošo noteikumu Nr.12/20 “Priekules novada teritorijas plānojuma 2015.-2026.gadam grozījumu teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” atcelšanu” apstiprināšanu” (protokols Nr.2, 52.punkts) ar ko tika atcelti 2020.gada 29.oktobra saistošie noteikumi 12/20 “Priekules novada teritorijas plānojuma 2015. - 2026. gadam grozījumu teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” (apstiprināti ar domes lēmumu Nr.702, protokols Nr.14, 32.punkts).

Lai TPG būtu īstenojami, esošajā TPG 3.0 redakcijā ir veicama virkne precizējumu, rezultātā sagatavojot TPG 4.0 redakciju, kura tiks nodota publiskai apspriešanai. Pašvaldības domes lēmums par TPG 3.0 redakcijas pilnveidošanu pieņemts 2021.gada 28.janvārī.

Saskaņā ar attīstības plānošanas jomu regulējošajiem normatīvajiem aktiem, plānošanas dokumentu izstrāde veicama izmantojot Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmu (TAPIS), kuras informācija publiskajiem lietotājiem pieejama caur portālu ĢeoLatvija.lv. Aicinām sekot aktuālai informācijai par plānošanas dokumenta gaitu izmantojot portālu ĢeoLatvija.lv.

Ministrijas 18.01.2021. vēstule

Domes lēmums un saistošie noteikumi Nr.5/21 par saistošo noteikumu Nr.12/20 atcelšanu

Domes lēmums par TPG 3.0 redakcijas pilnveidošanu

 

Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja

Una Ržepicka tālr.: 63497939, 26101674,

e-pasts.: una.rzepicka@priekulesnovads.lv

 

 

 

 

PRIEKULES NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMA 2015.-2026.GADAM GROZĪJUMI

(atcelti/redakcijas pilnveidošana)

Priekules novada pašvaldības dome ar saistošajiem noteikumiem ir apstiprinājusi teritorijas attīstības plānošanas dokumentu “Priekules novada Teritorijas plānojuma 2015.-2026.gadam grozījumi”. Kamēr nav beidzies Teritorijas attīstības plānošanas likumā noteiktais pārsūdzēšanas termiņš (11.01.2021) un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija nav publicējusi vēstuli par plānošanas dokumenta īstenošanas atļauju, plānošanas dokuments nav piemērojams.

Materiāli ir pieejami ĢeoLatvija.lv SKATĪT ŠEIT un tapis.gov.lv SKATĪT ŠEIT.

Publikācija oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” SKATĪT ŠEIT.

Pašvaldības domes lēmums par plānojuma grozījumu apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu

Saistošie noteikumi Nr.12/20

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Priekules novada funcionālais zonējums

Bunkas pagasta funcionālais zonējums

Bunkas pagasta ciemu funcionālais zonējums

Gramzdas pagasta funcionālais zonējums

Gramzdas pagasta ciemu funcionālais zonējums

Kalētu pagasta funcionālais zonējums

Kalētu pagasta ciemu funkcionālais zonējums

Priekules pagasta funkcionālais zonējums

Priekules pagasta ciemu funkcionālais zonējums

Priekules pilsētas funkcionālais zonējums

Virgas pagasta funkcionālais zonējums

Virgas pagasta ciemu funkcionālais zonējums

Priekules novada teritorijas plānojuma 2015.-2026.gadam grozījumu Paskaidrojuma raksts

 

 

PRIEKULES NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMA 2015.-2026.GADAM GROZĪJUMU 3.0 REDAKCIJAS PUBLISKĀ APSPRIEŠANA!

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2020.gada 8.septembra līdz 2020.gada 29.septembrim.

Priekules novada Teritorijas plānojuma 2015.-2026.gadam grozījumu izstrādi veic

SIA “Baltkonsults”.

Pašvaldības domes lēmums par nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai

Priekules novada teritorijas plānojuma 2015.-2026.gadam grozījumu Paskaidrojuma raksts

Priekules novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Priekules novada funcionālais zonējums

Bunkas pagasta funcionālais zonējums

Bunkas pagasta ciemu funcionālais zonējums

Gramzdas pagasta funcionālais zonējums

Gramzdas pagasta ciemu funcionālais zonējums

Kalētu pagasta funcionālais zonējums

Kalētu pagasta ciemu funkcionālais zonējums

Priekules pagasta funkcionālais zonējums

Priekules pagasta ciemu funkcionālais zonējums

Priekules pilsētas funkcionālais zonējums

Virgas pagasta funkcionālais zonējums

Virgas pagasta ciemu funkcionālais zonējums

 

Ar Teritorijas plānojuma grozījumu 3.0 redakcijas DRUKĀTIEM MATERIĀLIEM, laika posmā no 2020.gada 8.septembra līdz 29.septembrim (ieskaitot), varēs iepazīties: Priekules novada pašvaldībā, Saules iela 1, Priekule, Priekules novads, LV 3434:

 • Pirmdienās, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās 08.00-12.00 un 12.45 – 17.00;
 • Piektdienās  08.00-12.00 un 12.30 -15.30.

 

RAKSTISKUS KOMENTĀRUS UN PRIEKŠLIKUMUS par  Teritorijas plānojuma grozījumu 3.0 redakciju, laika posmā no 2020. gada 8.septembra līdz 29.septembrim (ieskaitot), būs iespējams sniegt sekojošos veidos:

 • Klātienē Priekules novada pašvaldībā, Saules iela 1, Priekule, Priekules novads, LV 3434;
 • Sūtot pa pastu uz adresi: Priekules novada pašvaldība, Saules iela 1, Priekule, Priekules novads, LV 3434;
 • Sūtot elektroniski uz e-pasta adresi: dome@priekulesnovads.lv .

 Priekules novada teritorijas plānojuma grozījumu 3.0 redakcijas  SABIEDRISKĀS APSPRIEDES SANĀKSME norisināsies 2020.gada 21.septembrī plkst.18:00 Priekules kultūras namā Peldu iela 1, Priekule, Priekules nov.

AICINAM IEDZĪVOTĀJUS BŪT AKTĪVIEM UN IESAISTĪTIES PLĀNOŠANAS DOKUMENTA IZSTRĀDĒ, KAS NOSAKA PRASĪBAS MŪSU NOVADA TERITORIJAS IZMANTOŠANAI!

Kontaktpersona: Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja U. Ržepicka tālr.: 63497939, 26101674, e-pasts.: una.rzepicka@priekulesnovads.lv .

 

 

 

PRIEKULES NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMA 2015.-2026.GADAM GROZĪJUMU 2.0 REDAKCIJAS PUBLISKĀ APSPRIEŠANA!

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2020.gada 25.jūnija līdz 2020.gada 16.jūlijam.

Priekules novada Teritorijas plānojuma 2015.-2026.gadam grozījumu izstrādi veic

SIA “Baltkonsults”.

Pašvaldības domes lēmums par nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai

Priekules novada teritorijas plānojuma 2015.-2026.gadam grozījumu Paskaidrojuma raksts

Priekules novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Priekules novada funkcionālais zonējums

Bunkas pagasta funkcionālais zonējums

Bunkas pagasta ciemu funkcionālais zonējums

Gramzdas pagasta funkcionālais zonējums

Gramzdas pagasta ciemu funkcionālais zonējums

Kalētu pagasta funkcionālais zonējums

Kalētu pagasta ciemu funkcionālais zonējums

Priekules pagasta funkcionālais zonējums

Priekules pagasta ciemu funkcionālais zonējums

Priekules pilsētas funkcionālais zonējums

Virgas pagasta funkcionālais zonējums

Virgas pagasta ciemu funkcionālais zonējums

 

Ar Teritorijas plānojuma grozījumu 2.0 redakcijas DRUKĀTIEM MATERIĀLIEM, laika posmā no 2020.gada 25.jūnija līdz 16.jūlijam (ieskaitot), varēs iepazīties: Priekules novada pašvaldībā, Saules iela 1, Priekule, Priekules novads, LV 3434:

 • Pirmdienās, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās 08.00-12.00 un 12.45 – 17.00;
 • Piektdienās  08.00-12.00 un 12.30 -15.30.

 

RAKSTISKUS KOMENTĀRUS UN PRIEKŠLIKUMUS par  Teritorijas plānojuma grozījumu 2.0 redakciju, laika posmā no 2020. gada 25.jūnija līdz 16.jūlijam (ieskaitot), būs iespējams sniegt sekojošos veidos:

 • Klātienē Priekules novada pašvaldībā, Saules iela 1, Priekule, Priekules novads, LV 3434;
 • Sūtot pa pastu uz adresi: Priekules novada pašvaldība, Saules iela 1, Priekule, Priekules novads, LV 3434;
 • Sūtot elektroniski uz e-pasta adresi: dome@priekulesnovads.lv .

 Priekules novada teritorijas plānojuma grozījumu 2.0 redakcijas  SABIEDRISKĀS APSPRIEDES SANĀKSMES norisināsies:

06.07.2020.:

 • 16:00 Virgas pagasta pārvalde, “Pagastmāja”, Paplaka, Virgas pag., Priekules nov.;
 • 18:00 Gramzdas tautas nams, Skolas iela 5, Gramzda, Gramzdas pag., Priekules nov.;

07.07.2020.:

 • 15:00 Kalētu tautas nams Liepu aleja 4, Kalēti, Kalētu pag., Priekules nov.;
 • 17:00 Bunkas kultūras nams, “Bunkas kultūras nams”, Bunkas pag., Priekules nov.;
 • 19:00 Priekules kultūras nams, Peldu iela 1, Priekule, Priekules nov.

Par transportu, nepieciešamības gadījumā, nokļūšanai uz un no sapulces vietas, iepriekš pieteikties pa zemāk norādītajiem tālruņiem:

Bunkas pagasts- Patricija Andersone, 26102920;

Gramzdas pagasts- Dzintars Kudums, 28646114;

Kalētu pagasts- Agrita Driviņa, 29178398;

Virgas pagasts- Daiga Egle, 29472063, Gints Rozenbergs, 26109863;

Priekules pagasts- Una Ržepicka, 26101674.

 

AICINAM IEDZĪVOTĀJUS BŪT AKTĪVIEM UN IESAISTĪTIES PLĀNOŠANAS DOKUMENTA IZSTRĀDĒ, KAS NOSAKA PRASĪBAS MŪSU NOVADA TERITORIJAS IZMANTOŠANAI!

Kontaktpersona: Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja U. Ržepicka tālr.: 63497939, 26101674, e-pasts.: una.rzepicka@priekulesnovads.lv .

 

 

PRIEKULES NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMA 2015.-2026.GADAM GROZĪJUMU 1.0 REDAKCIJAS PUBLISKĀ APSPRIEŠANA!

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2020.gada 10.janvāra līdz 2020.gada 10.februārim.

Priekules novada Teritorijas plānojuma 2015.-2026.gadam grozījumu izstrādi veic SIA “Baltkonsults”

 

Pašvaldības domes lēmums par nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai

Priekules novada teritorijas plānojuma 2015.-2026.gadam grozījumu Paskaidrojuma raksts

Nosacījumu pārskats Priekules novada teritorijas plānojuma 2015.-2026.gadam grozījumu izstrādei 

Priekules novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

 

Priekules novada funkcionālais zonējums 

Bunkas pagasta funkcionālais zonējums

Bunkas pagasta ciemu funkcionālais zonējums

Gramzdas pagasta funkcionālais zonējums

Gramzdas pagasta ciemu funkcionālais zonējums

Kalētu pagasta funkcionālais zonējums

Kalētu pagasta ciemu funkcionālais zonējums

Priekules pagasta funkcionālais zonējums

Priekules pagasta ciemu funkcionālais zonējums

Priekules pilsētas funkcionālais zonējums

Virgas pagasta funkcionālais zonējums

Virgas pagasta ciemu funkcionālais zonējums

 

RAKSTISKUS KOMENTĀRUS UN PRIEKŠLIKUMUS par  Teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakciju, laika posmā no 2020. gada 10. janvāra līdz 10. februārim (ieskaitot), būs iespējams sniegt sekojošos veidos:

•             Klātienē Priekules novada pašvaldībā, Saules iela 1, Priekule, Priekules novads, LV 3434;

•             Sūtot pa pastu uz adresi: Priekules novada pašvaldība, Saules iela 1, Priekule, Priekules novads, LV 3434;

•             Sūtot elektroniski uz e-pasta adresi: dome@priekulesnovads.lv .

 

Priekules novada teritorijas plānojuma grozījumu 1.0 redakcijas  SABIEDRISKĀS APSPRIEDES SANĀKSMES norisināsies:

30.01.2020.:

•             16:00 Kalētu tautas nams, Liepu aleja 4, Kalēti, Kalētu pag., Priekules nov.;

•             18:00 Gramzdas tautas nams, Skolas iela 5, Gramzda, Gramzdas pag., Priekules nov.;

31.01.2020.:

•             15:00 Virgas pagasta pārvalde, “Pagastmāja”, Paplaka, Virgas pag., Priekules nov.;

•             17:00 Bunkas kultūras nams, “Bunkas kultūras nams”, Bunkas pag., Priekules nov.;

•             19:00 Priekules kultūras nams, Peldu iela 1, Priekule, Priekules nov.

 

AICINAM IEDZĪVOTĀJUS BŪT AKTĪVIEM UN IESAISTĪTIES PLĀNOŠANAS DOKUMENTA IZSTRĀDĒ, KAS NOSAKA PRASĪBAS MŪSU NOVADA TERITORIJAS IZMANTOŠANAI!

 

Kontaktpersona: Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja U. Ržepicka tālr.: 63497939, 26101674, e-pasts.: una.rzepicka@priekulesnovads.lv .

 

 

 

PRIEKULES NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMS 2015.-2026.GADAM

 

Saistošie noteikumi Nr. 9 "Priekules novada teritorijas plānojuma 2015.-2026.gadam Grafiskā daļa un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi'' (Noteikumi ir stājušies spēkā un ir īstenojami no 23.11.2015.)

Saistošie noteikumi Nr. 8/21 "Priekules novada teritorijas plānojuma 2015.-2026.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, TIN 3 - 1 punkta atzīšana par spēkā neesošu no pieņemšanas brīža''  LĒMUMS Nr. 261 (protokols Nr.7, 37.punkts) ''Par Priekules novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 8/21 ''Priekules novada teritorijas plānojuma 2015.-2026.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, TIN 3 - 1 punkta atzīšana par spēkā neesošu no pieņemšanas brīža'' apstiprināšanu''

Priekules novada vides pārskats

Priekules novada teritorijas plānojuma paskaidrojuma raksts

Priekules novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

 

Priekules novada zonējums

Priekules pilsētas funkcionālais zonējums

Priekules pagasta ciemu funkcionālais zonējums

Bunkas pagasta ciemu funkcionālais zonējums

Gramzdas pagasta ciemu funkcionālais zonējums

Kalētu pagasta ciemu funkcionālais zonējums

Virgas pagasta ciemu funkcionālais zonējums