28.10.2010. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols Nr. 18.)

1.§ Par saistošajiem noteikumiem Nr.15 „Par grozījumiem Priekules novada domes saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Priekules novada budžetu 2010.gadam”.

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 1.      Apstiprināt Priekules novada saistošos noteikumus Nr.15 „Par grozījumiem Priekules novada domes saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Priekules novada budžetu 2010.gadam” (Saistošie noteikumi pielikumā).

2.      Uzdot kancelejai apstiprinātos saistošos noteikumus trīs dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniski nosūtīt zināšanai Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai.

2.§ Par grozījumiem Priekules novada domes 27.08.2009. (prot. Nr.6) 15.§ 13.punktā Nolikums „Par grāmatvedības organizāciju un kārtošanu Priekules novada domē”, Pielikums Nr.13.

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj: Izdarīt izmaiņas Priekules novada domes 27.08.2009. sēdes protokolā Nr.6, 13.punktā nolikums „Par grāmatvedības organizāciju un kārtošanu Priekules novada domē”,  pielikums Nr.13. Grozījumi pielikumā.

3.§ Par grozījumiem Priekules novada domes amatu un amatalgu sarakstā 2010.gadam.

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var noteikt domes priekšsēdētāja, viņa vietnieka, pašvaldības administrācijas darbinieku, kā arī pašvaldības iestāžu vadītāju algu likmes, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

1. Izdarīt grozījumus Priekules novada domes amatu un amatalgu sarakstā 2010.gadam saskaņā ar lēmumam pievienoto pielikumu struktūrvienībā „Virgas pamatskola”.

2. Grozījumus  finansēt no Virgas pamatskolas budžeta.

3. Grozījumi stājas spēkā ar 2010.gada 1.novembri. 

Pielikumā: Grozījumu Nr.9 Priekules novada domes amatu un amatalgu sarakstā 2010.gadam projekts uz 1 lp.

4.§ Par grozījumiem Priekules novada domes 30.09.2010. sēdes (prot. Nr.16) 18.§ „Par iestādes vadītāja, viņu vietnieku un atbalsta personāla darba samaksas finansēšanu Priekules novada izglītības iestādēs”.

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

Veikt šādu grozījumu Priekules novada domes 30.09.2010. sēdes (prot. Nr.16) 18.§ „Par iestādes vadītāja, viņu vietnieku un atbalsta personāla darba samaksas finansēšanu Priekules novada izglītības iestādēs” 2.punkta sadaļā - Priekules mūzikas un mākslas skola:

Laikā no 2010.gada oktobra līdz decembrim noteikt algu Priekules mūzikas un mākslas skolas direktorei Ls 507 (pieci simti septiņi) un svītrot  Ls 457 (četri simti piecdesmit septiņi).

5.§ Par viena skolēna izmaksas apstiprināšanu Priekules novada vispārizglītojošās skolās un viena audzēkņa izmaksu apstiprināšana Priekules novada pirmsskolas izglītības iestādēs 2010./11. mācību gadā no 2010.gada 1.septembra līdz 31.decembrim.

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

1. Apstiprināt viena skolēna izmaksas Priekules novada vispārizglītojošās skolās 2010./11.mācību gadā no 2010.gada 1.septembra līdz 31.decembrim līdzšinējā apjomā: 

1.1. Priekules vidusskolai – LVL 23,90;

1.2. Gramzdas pamatskolai LVL 60, 75; 

1.3. Kalētu pamatskolai LVL 52,70;

1.4. Krotes Kronvalda Ata pamatskolai – LVL 46,68;

1.5. Virgas pamatskolai – LVL 60,40.

2. Apstiprināt viena audzēkņa izmaksas Priekules novada pirmsskolas apmācības programmās  2010./11.mācību gadā no 2010.gada 1.septembra līdz 31.decembrim līdzšinējā apjomā:

2.1. Priekules pirmsskolas izglītības iestāde „Dzirnaviņas” – LVL 56,79;

2.2. Kalētu pamatskolas pirmsskolas grupas – LVL 80,27.

6.§ Par atbildīgajiem izziņas noformēšanā par atteikumu izmantot pašvaldības pirmpirkuma tiesības.

Pamatojoties uz MK 28.09.2010. noteikumiem Nr.919 Noteikumi par vietējo pašvaldību pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību un termiņiem, izdotiem pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 78.panta ceturto daļu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 Uzdot Priekules novada pagastu pārvalžu vadītājiem, Attīstības plānošanas nodaļas vadītājam vai izpilddirektoram 3 darba dienu laikā no iesnieguma saņemšanas brīža, rakstiski iesniegt ieteikumu novada kancelejā izziņas par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības (attiecīgajā pagasta vai pilsētas teritorijā) sagatavošanai.

7.§ Par SIA „CHARNEL” biogāzes elektrostacijas būvniecības ieceres Priekules novada teritorijā publiskās apspriešanas rezultātu apstiprināšana.

No 09.09.2010. līdz 09.10.2010. tika izsludināta biogāzes elektrostacijas ar jaudu 1 MW būvniecības ieceres publiskā apspriešana. Apbūves gabala adrese  „Nodegu skola” Priekules pagasts, Priekules novads,  kadastra Nr.64820060187. Būvniecības ieceres ierosinātājs: SIA „CHARNEL”, Reģ. Nr.LV 42103045897, Matrožu iela 11 – 5, Liepāja.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 13.punktu, būvniecības likuma 12.panta pirmo daļu  un Liepājas reģiona būvvaldes ziņojumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

1. Akceptēt SIA „CHARNEL”, Reģ. Nr.LV 42103045897,  Matrožu iela 11 – 5, Liepāja, ierosināto būvniecības ieceri - biogāzes elektrostacijas ar jaudu 1 MW būvniecību nekustāmā īpašumā „Nodegu skola” Priekules pagasts, Priekules novads,  kadastra Nr.64820060187.

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā, Liepājas tiesu namā Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

8.§ Valsts sociālās aprūpes centrs „Kurzeme” 22.09.2010. Nr. 1-15/667 iesnieguma izskatīšana par aprūpes centra filiāles „Aizvīķi” lietojumā esošā nekustamā īpašuma pārņemšanu Priekules novada pašvaldības pārziņā.

2010.gada 1.oktobrī Priekules novada domē saņemta Valsts Sociālās aprūpes centra „Kurzeme” 22.09.2010. reģ. Nr.1-15/667 vēstule ar lūgumu pārņemt Labklājības ministrijas Valsts Sociālās aprūpes centra „Kurzeme” lietojumā esošo valsts nekustamo īpašumu – dzīvojamo māju (kadastra Nr.6458 003 0064 006 un mājai funkcionāli piederīgās ēkas: garāžu ar kadastra Nr.6458 003 0064 00, kūti ar kadastra Nr.6458 003 0064 015, kā arī dzīvojamai mājai nepieciešamo zemes platību.

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmā daļas 17.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 74.pantu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj: 

1. Piekrist pārņemt Labklājības ministrijas īpašumā esošo nekustamo īpašumu, kura adrese ir Pansionāts „Aizvīķi”, Aizvīķi, Gramzdas pag., Priekules nov. – dzīvojamo māju (kadastra Nr.6458 003 0064 006 un mājai funkcionāli piederīgās ēkas: garāžu ar kadastra Nr.6458 003 0064 007, kūti ar kadastra Nr.6458 003 0064 015, kā arī ēku/būvju uzturēšanai nepieciešamo zemes platību.

2. Pieņemto lēmumu nosūtīt Labklājības ministrijas Valsts Sociālās aprūpes centra „Kurzeme”, Iļģi, Grobiņas pag., Grobiņas nov.

9.§ Par objekta „Brāļu kapi”, Priekules pag., Priekules nov., mantas pārņemšanu pašvaldības bilancē.


2010.gada 13.oktobrī Priekules novada pašvaldības izveidotā komisija (13.10.2010. rīkojums Nr.3-40/29),   piecu pārstāvju sastāvā, veica objekta „Brāļu kapi” esošās mantas uzskaiti.

Konstatēja, ka uz zemesgabala, apzīmējums kadastrā 6482 008 0115; 7,3 ha platībā,  atrodas Priekules novada pašvaldības valdījumā esošas ēkas/būves, kas pēc pašvaldības grāmatvedības datiem nav uzņemtas uzskaitē (bilancē) un sastāv no:

-         Galvenās sienas ar bareljefiem un  uzrakstu „Lielā Tēvija skara varoņiem”, - sienas konstrukcija - dzelzsbetona, bareljefi vara;

-         Deviņas mazās piemiņas sienas ar kritušo karavīru uzvārdiem., - sienas konstrukcija

-         dzelzsbetona, uzraksti dūralumīnija;

-         Centrālais piemineklis „Māte ar bērnu”;

-         Postaments ar granīta plāksnēm;

-         Muzeja ēka –dzelzsbetona;

-         Tualete – ķieģeļu.

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”,  21.panta pirmo daļu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

Pārņemt (bez bilances vērtības) Priekules novada pašvaldības bilancē objekta „Brāļu kapi”, kas atrodas Priekules pagastā, Priekules nov., uz pašvaldībai piekrītošās zemes, apzīmējums kadastrā 6482 008 0115, esošo mantu :

1.                  Galvenās sienas ar bareljefiem un uzrakstu „Lielā Tēvija skara varoņiem”, - sienas konstrukcija - dzelzsbetona, bareljefi – vara; 

2.                  Deviņas mazās piemiņas sienas ar kritušo karavīru uzvārdiem., - sienu konstrukcija  – dzelzsbetona, uzraksti dūralumīnija;

3.                  Centrālais piemineklis „Māte ar bērnu”; 

4.                  Postaments ar granīta plāksnēm;

5.                  Muzeja ēka – konstrukcija dzelzsbetona; 

6.                  Tualete – ķieģeļu.

10.§ Par ūdens un kanalizācijas apsaimniekošanas tarifiem Bunkas pag., Priekules nov.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta (Dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var:) 14.punkta (noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par:) c) apakšpunktu (pašvaldības ūdensvada un kanalizācijas lietošanu), Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj: 

1.      Noteikt šādus komunālo pakalpojumu tarifus  mēnesī, Bunkas pagastā, Priekules novadā:

1.1. ūdensapgādes pakalpojumu tarifs  Ls 0,330 par 1 m3 , ar 21% PVN – Ls 0,399 par 1 m3;

1.2. kanalizācijas pakalpojumu tarifs Ls 0,221 par 1 m3 , ar 21% PVN – Ls 0,267 par 1 m3 ;

1.3. ūdensapgādes un kanalizācijas patēriņa norma, ja uzskaite netiek veikta ar ūdens patēriņa skaitītājiem ir 3,6 m3  vienam cilvēkam mēnesī:

1.3.1. ūdensapgāde uz vienu cilvēku  ar PVN – Ls 1,44;

1.3.2. ūdensapgāde  uz liellopu –  ar PVN – Ls 0,42;

1.3.3. kanalizācijas lietošana uz 1 cilvēku ar PVN -  Ls 0,96.

2. Noteiktie tarifi stājas spēkā ar 2011.gada 1.janvāri.

11.§ Par nedzīvojamo telpu Aizputes iela 6, Priekule, Priekules pag., nomu A.A[:].

2010.gada 6.oktobrī Priekules novada domē saņemts A[:] A[:], dzīvojošas „[:]”, Virgas pag., Priekules nov., 06.10.2010. iesniegumus ar lūgumu iznomāt telpas Aizputes ielā 6, Priekulē, lai izveidot skaistumkopšanas kabinetu.

            A.A[:] iesniegumam pievienojusi Sertifikātu reģistrācijas Nr.33608000321 par to, ka apguvusi profesionālo programmu ķermeņa kosmētiskās masāža (licences Nr. PP 1281).

 

Nekustamais īpašums Aizputes ielā 6, Priekulē, reģistrēts  zemesgrāmatā  uz Priekules novada pašvaldības vārda zemesgrāmatu nodalījumā Nr.1000 0043 5046.

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām „14.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka pašvaldībai pildot savas funkcijas likumā noteiktā kārtībā ir tiesības  iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu, privatizēt pašvaldību īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska,  Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

1.                  Iznomāt  A[:] A[:] , dzīvojošai „[:]”, Virgas pag., Priekules nov., telpu ēkas Aizputes ielā 6, Priekulē, (kadastra apzīmējums 6415 006 0056 001) 2.stāvā ar kopējo platību 21,0 m² - masāžas (skaistumkopšanas)  kabineta izveidošanai, nosakot:

-                     Nomas termiņu līdz 2011.gada 31.decembrim;

-                     Nomas maksu:

Nomas maksu veido maksa par telpu lietošanu:

 

Telpas nosaukums

Platība

Maksa mēnesī

Ls/m²

Maksa mēnesī

Ls

PVN likme

PVN Ls

Kopējā maksa mēnesī, Ls

Nedzīvojamā telpa Nr.7 ēkā kadastra apzīmējums

6415 006 0056 001

21,0

0.35

7.35

21%

1.54

8.89

 

Nomas maksa var tik mainīta ar Priekules novada domes lēmumu. 

Nomnieks nomas maksu sāk maksāt ar līguma noslēgšanas brīdi.

Nomnieks atsevišķi maksā par komunāliem maksājumiem (patērēto ūdeni, kanalizāciju, atkritumu izvešanu, telekomunikāciju u.tm.), elektroenerģiju.

Ja nomnieks līguma darbības laikā veic nepieciešamos remontdarbus par nomnieka līdzekļiem, izdevumi nomniekam atlīdzināmi Priekules novada domes noteiktajā kārtībā, ja pirms remontdarbu veikšanas nomnieks iesniedzis atlīdzināmo izdevumu izmaksas un tās apstiprinātas ar Priekules novada domes lēmumu.

2.                  Uzdot Priekules novada domes  nekustamo īpašumu speciālistei  ( V.Rubeze)  sagatavot atbilstošu līgumu ( lēmuma 1.punkts).

3.                  Lēmuma kontroli  un izpildi veikt  Priekules novada domes izpilddirektoram Andrim Razmam.

 

12.§ Par Priekules mūzikas un mākslas skolas telpām K.C[:] „Radošo nodarbību” dalībnieku nodarbību organizēšanai.

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

1. Atbalstīt K[:] C[:]  “Radošo nodarbību ” dalībniekus ar bezmaksas telpām Priekules mūzikas un mākslas skolā  239,5 m2 platībā,  nodarbībām 2 reizes mēnesī sākot ar  2010.gada 22.oktobri. 

2. Nozīmēt K[;] C[:] par atbildīgo personu nodarbību laikā.

13.§ Dzīvokļu jautājumi.

13.1.

E[:] K[:]

 

Izskatīts E[:] K[:], deklarētā dzīvesvieta [:], Priekule, Priekules nov., 11.10.2010. iesniegums reģ. Nr.3-13/408 ar lūgumu pārrakstīt dzīvokļa īres tiesības uz viņu, sakarā ar tēva J[:] K[:] nāvi.

Iesniegumam pievienoti: J[:] K[:] miršanas apliecības kopija, izziņa par deklarēto dzīvesvietu, SIA „Priekules nami” atzinums par atbalstu īres tiesību piešķiršanai E.K[:].

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

1.      Izīrēt E[:] K[:] 2 istabu dzīvokli ar kopējo platību 41,76 m2  un apdzīvojamo platību 25,35 m2  [:], Priekulē, Priekules novadā.

2.      Pirmais īres termiņš ir 6 mēneši, ja šajā laikā īrnieks norēķinās par saņemtajiem pakalpojumiem, īres tiesības tiek pagarinātas uz 3 gadiem. Pēc šī termiņa, ja nav parādsaistības, tiek piešķirtas beztermiņa īres tiesības.

3.      Īres līgums noslēdzams mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās brīža. Ja šinī laikā īres līgums netiek noslēgts E.K[:] vainas dēļ, lēmums par dzīvokļa izīrēšanu zaudē spēku.

4.      Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.,76. un 79.pantam šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.


13.2.

J[:] T[:]

 

            Izskatīts J[:] T[:], deklarētā dzīvesvieta [:], Liepāja, 08.10.2010. iesniegumu reģ.,Nr.3-13a/405, ar paziņojumu, ka vēlas atteikties no dzīvokļa [:], Gramzdā, Priekules novadā, īres tiesībām. Iesniegumā minēta apņemšanās līdz gada beigām samaksāt 74,29 latu lielo parādu par dzīvokli.

            Iesniegumam pievienots 08.10.2010. Gramzdas pagasta pārvaldes ieteikums izbeigt īres attiecības ar J.T[:].

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

1.      Ar 01.10.2010. izbeigt īres attiecības (15.01.2007. īres līgums) ar J[:] T[:] par 2 istabu dzīvokļa Nr.[:], Gramzdas pag., Priekules nov., ar kopējo platību 54 m2  un apdzīvojamo platību 26,8 m2 , izīrēšanu.

2.      Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.,76. un 79.pantam šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

13.3.

S[:] B[:]

 

            Izskatīts S[:] B[:], deklarētā dzīvesvieta [:], Gramzdas pag., Priekules nov. 08.10.2010., reģ. Nr.3-13/406, iesniegums ar lūgumu samainīt dzīvokli [:], Gramzdā uz dzīvokli [:], Gramzdā, jo tas dzīvoklis ir apkurināms.

            Iesniegumam pievienots Gramzdas pagasta pārvaldes 08.10.2010. ieteikums anulēt noslēgto īres līgumu par dzīvokli [:], jo šajā dzīvoklī ir grūtības ar apkures ierīkošanu un noslēgt jaunu īres līgumu ar S[:] B[:] par dzīvokļa [:] iznomāšanu.

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

1.      Izbeigt īres attiecības (26.08.2008. īres līgums) ar S[:] B[:] par 3 istabu dzīvokļa Nr.[:], Gramzdas pag., Priekules nov., ar kopējo platību 89 m2  un apdzīvojamo platību 50,7 m2 , izīrēšanu.

2.      Izīrēt S[:] B[:] 2 istabu dzīvokli Nr.[:] ar kopējo platību 54 m2  un apdzīvojamo platību 26,8 m2  [:], Gramzdas pag., Priekules novadā.

3.      Pirmais īres termiņš ir 6 mēneši, ja šajā laikā īrnieks norēķinās par saņemtajiem pakalpojumiem, īres tiesības tiek pagarinātas uz 3 gadiem. Pēc šī termiņa, ja nav parādsaistības, tiek piešķirtas beztermiņa īres tiesības.

4.      Īres līgums noslēdzams mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās brīža. Ja šinī laikā īres līgums netiek noslēgts S.B[:] vainas dēļ, lēmums par dzīvokļa izīrēšanu zaudē spēku.

5.      Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.,76. un 79.pantam šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

14.§ Par S.Š[:] atteikšanos no nomas zemes „[:]”, Virgas pag., Priekules nov.

Priekules novada dome izskatījusi S[:] Š[:], dzīvojošas „[:]”, Jaunauces pagastā, Saldus novadā, iesniegumu (11.10.2010., reģ.Nr.3-13/409) par atteikšanos no nomas zemes „[:]”, Virgas pagastā, Priekules novadā, apzīmējums kadastrā [:] – 0,5 ha un [:] – 0,8 ha platībā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Starp Virgas pagasta padomi un S[:] Š[:] kā pirmnomas personu 2007. gada 26.februārī tika  noslēgts zemes nomas līgums ar  Nr.VPP- 2007/26 par zemes ar nosaukumu „[:]”, apzīmējums kadastrā [:] – 0,5 ha un [:] – 0,8 ha lielā platībā iznomāšanu.

Nomniece savā iesniegumā min, ka labprātīgi atsakās no nomas zemes, jo  ir pārcēlusies uz dzīvi Saldus novadā.

Augstāk minētais zemes gabals ir pašvaldībai piekrītoša zeme, saskaņā ar Virgas pagasta padomes 03.09.2008. gada lēmumu Nr.1.24 (protokols Nr.10), pielikums Nr.22.

 Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:       

Pārtraukt 26.02.2007. zemes nomas līgumu Nr.VPP-2007/26 par zemes „[:]”, Virgas pagastā, Priekules novadā, apzīmējums kadastrā [:] – 0,5 ha un [:] – 0,8 ha platībā, iznomāšanu S[:] Š[:], personas kods [:].

15.§ Par zemes nomas tiesību pārtraukšanu Ē.[:] uz nomas zemi „[:]”, Kalētu pag., Priekules nov.

Priekules novada dome izskatījusi Ē[:] L[:], dzīvojošas „[:]”, Ozolos, Kalētu pagastā, Priekules novadā, iesniegumu (reģ.Nr.3-13a/404 no 07.10.2010.) ar lūgumu pārtraukt zemes nomas tiesības uz zemi ar nosaukumu „[:]”, Kalētu pagastā, Priekules novadā, 1,6 ha lielā platībā, kadastra apzīmējums [:].

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Saskaņā ar Kalētu pagasta padomes 2008.gada 12. maija sēdes lēmumu Nr.5, protokols Nr.5, Ē[:] L[:] izbeigtas zemes lietošanas tiesības uz nekustamo īpašumu „[:]”, kas sastāvēja no 3 (trīs) zemes gabaliem ar kadastra apzīmējumiem [:] – 1,2 ha, [:] - 1,6 ha, [:] - 6,1 ha platībā un zemes vienībām piešķirti jauni nosaukumi – [:] – „[:]”, [:] – „[:]”. 

 Starp Kalētu pagasta padomi  un Ē[:] L[:] 05.01.2009. gadā tika noslēgts zemes nomas līgums ar Nr.313 par  augstāk minēto zemes vienību iznomāšanu kā pirmnomas personai.

Saskaņā ar Priekules novada domes 2009. gada 26.novembra lēmumu Nr.2, protokols Nr.14, zemes vienība „[:]”, Kalētu pagastā, piekrīt pašvaldībai.

   Ē[:] L[:] labprātīgi atsakās no zemes ar nosaukumu „[:]”, kadastra apzīmējums [:], nomas. 

            Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska,  Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

1. Pārtraukt zemes nomas tiesības Ē. L[:], dzīvojošai „[:]”, Ozolos, Kalētu pagastā, Priekules novadā, uz zemi ar nosaukumu „[:]”  1,6 ha platībā, kadastra apzīmējums [:]. 

2. Veikt grozījumus 2009.gada 05. janvārī noslēgtajā zemes nomas līgumā Nr.313.

16.§ Par zemes „[:]” nomas līguma Nr.VPP-2007/37 izbeigšanu ar J.E[:], Virgas pag., Priekules nov.

Priekules novada dome izskatījusi J[:] E[:], dzīvojoša „[:]”, Virgā, Virgas pag., Priekules nov., 24.09.2010. iesniegumu, reģ. Nr.3-13/391, ar lūgumu lauzt 26.02.2007. zemes nomas līgumu Nr.VPP-2007/37 par zemes „[:]”, kadastra apzīmējums [:], iznomāšanu.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar Virgas pagasta padomes 2007.gada 24.janvāra sēdes lēmumu Nr.1.81, protokols Nr.2 J[:] E[:] izbeigtas zemes lietošanas un piešķirtas zemes nomas pirmtiesības uz zemi ar nosaukumu „[:]” 1,0 ha lielā platībā, Virgas pag., Priekules nov..

Starp Virgas pagasta padomi un J[:] E[:], dzīvojošu Priekules nov., Virgas pag., „[:]”, 26.02.2007. bija noslēgts zemes nomas līgums Nr.VPP-2007/37 par zemes ar nosaukumu „[:]”, kadastra apzīmējums [:], 1 ha lielā platībā, iznomāšanu.

Ar Virgas pagasta padomes 2009.gada 27.janvāra lēmumu Nr.1.1., protokols Nr.2, nekustamam īpašumam „[:]”, kadastra numurs [:], mainīts nosaukums uz „[:]” un precizēta platība no 1 ha uz 2,3 ha.

Nomnieks savā iesniegumā min, ka sakarā ar veselības stāvokļa pasliktināšanos vairs nevar apstrādāt iznomāto zemi un lūdz lauzt zemes nomas līgumu.

Augstāk minētais zemes gabals ir pašvaldībai piekrītoša zeme, saskaņā ar Virgas pagasta padomes 03.09.2008. lēmumu Nr.1.24 (protokols Nr.10).

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

            Izbeigt 26.02.2007. zemes nomas līgumu Nr.VPP-2007/37 par zemes [:]” 2,3 ha platībā, kadastra apzīmējums [:], iznomāšanu J[:] E[:], dzīvojošam Priekules novada, Virgas pagasta, Virgā, „[:]”.

 

17.§ Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu S.G[:] uz nekustamo īpašumu „[:]”, Gramzdas pag., Priekules nov.

Priekules novada dome izskatīja VZD Kurzemes reģionālās nodaļas vēstuli, par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu. Atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25. panta pirmās daļas 3. punktam, lauku apvidus zemes pastāvīgajiem lietotājiem, kuri līdz 2008. gada 1. septembrim nav iesnieguši Valsts zemes dienesta reģionālajā nodaļā reģistrācijai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā zemes robežu plānu, izbeidzas zemes pastāvīgās lietošanas tiesības. S[:] G[:], saskaņā Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25. panta 1. punkta 2 daļā un 2.¹  daļā noteikto, neiegūst zemes nomas pirmtiesības uz viņai lietošanā bijušo zemi, kas realizējamas gada laikā no zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanās dienas, kas iepriekš aprakstītajā gadījumā ir līdz 2009. gada 1. septembrim.

 Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska,  Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

1. Izbeigt lietošanas tiesības S[:] G[:], adrese „[:]” Gramzdas pag., Priekules nov., uz zemes vienību „[:]”, Gramzdas pag., Priekules nov., kadastra Nr.[:]; 1,8 ha platībā.

2. Zemes vienību „[:]”, Gramzdas pag., Priekules nov., ieskaitīt rezerves zemes fondā.

3.  Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā   no tā spēkā   stāšanās dienas (Lielā  ielā 4, Liepāja, LV- 3400). 

18.§ Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un nomas pirmtiesību piešķiršanu E.B[:] uz zemesgabalu „[:]”, Bunkas pag., Priekules nov.

          Priekules novada dome, izskatījusi 31.08.20010. Valsts zemes dienesta Dienvidkurzemes reģionālās nodaļas vēstuli  Nr.10-02-K/1,  par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu.

        Atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 1.daļas 3.punktam, lauku apvidus zemes pastāvīgiem lietotājiem, kuri  līdz 2009.gaga 31.augustam ir iesnieguši Valsts zemes dienesta reģionālajās nodaļās reģistrācijai Nekustamā īpašuma valsts kadastra sistēmā zemes robežu plānu, bet līdz 2010.gada 31.maijam nav iesnieguši  VZD iesniegumu lēmuma pieņemšanai par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu, izbeidzas zemes pastāvīgās lietošanas tiesības. Šīs personas saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 21 daļā noteikto, iegūst zemes nomas pirmtiesības uz viņiem lietošanā bijušo zemi,  kas realizējamas līdz 2011.gada 1.jūnijam.

       Pamatojoties uz likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos”,  4.panta 3.daļu, ka lēmumu par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu bijušajiem zemes lietotājiem pieņem pašvaldība,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 1. Izbeigt zemes pastāvīgās lietošanas tiesības E[:] B[:] uz zemes gabalu „[:]”, Bunkas pag., Priekules nov., 8,99 ha platībā, kadastra Nr.[:], ar 2010.gada 1.jūniju.

 2. E[:] B[:] zemes nomas pirmtiesības jāizmanto viena gada laikā no zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanas, t.i. līdz 2011.gada 1.jūnijam.

19.§ Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un nomas pirmtiesību piešķiršanu Z.V[:] uz zemesgabalu „[:]”, Bunkas pag., Priekules nov.

          Priekules novada dome, izskatījusi Valsts zemes dienesta Dienvidkurzemes reģionālās nodaļas vēstuli  Nr.10-02-K/1 no 31.08.2010.,  par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu.

        Atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 1.daļas 3.punktam, lauku apvidus zemes pastāvīgiem lietotājiem, kuri  līdz 2009.gaga 31.augustam ir iesnieguši Valsts zemes dienesta reģionālajās nodaļās reģistrācijai Nekustamā īpašuma valsts kadastra sistēmā zemes robežu plānu, bet līdz 2010.gada 31.maijam nav iesnieguši  VZD iesniegumu lēmuma pieņemšanai par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu, izbeidzas zemes pastāvīgās lietošanas tiesības. Šīs personas saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 21 daļā  noteikto, iegūst zemes nomas pirmtiesības uz viņiem lietošanā bijušo zemi,  kas realizējamas līdz 2011.gada 1.jūnijam.

       Pamatojoties uz likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos”,  4.panta 3.daļu, lēmumu par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu bijušajiem zemes lietotājiem pieņem pašvaldība,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 
1. Izbeigt zemes pastāvīgās lietošanas tiesības Z[:] V[:] uz zemes gabalu „[:]”, Bunkas pag., Priekules nov., 2,2 ha platībā, kadastra Nr.[:] ar 2010.gada 1.jūniju.

 2. Z[:] V[:] zemes nomas pirmtiesības jāizmanto viena gada laikā no zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanas, t.i. līdz 2011.gada 1.jūnijam.

 

20.§ Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un nomas pirmtiesību piešķiršanu L.J[:] uz zemesgabalu „[:]”, Bunkas pag., Priekules nov.

Priekules novada dome, izskatījusi Valsts zemes dienesta Dienvidkurzemes reģionālās nodaļas vēstuli  Nr.10-02-K/1 no 31.08.2010.,  par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu.

        Atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 1.daļas 3.punktam, lauku apvidus zemes pastāvīgiem lietotājiem, kuri  līdz 2009.gaga 31.augustam ir iesnieguši Valsts zemes dienesta reģionālajās nodaļās reģistrācijai Nekustamā īpašuma valsts kadastra sistēmā zemes robežu plānu, bet līdz 2010.gada 31.maijam nav iesnieguši  VZD iesniegumu lēmuma pieņemšanai par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu, izbeidzas zemes pastāvīgās lietošanas tiesības. Šīs personas saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 21   daļā  noteikto, iegūst zemes nomas pirmtiesības uz viņiem lietošanā bijušo zemi,  kas realizējamas līdz 2011.gada 1.jūnijam.

       Pamatojoties uz likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos”,  4.panta 3.daļu, lēmumu par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu bijušajiem zemes lietotājiem pieņem pašvaldība, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 
1. Izbeigt zemes pastāvīgās lietošanas tiesības L[:] J[:] uz zemes gabalu „[:]”, Bunkas pag., Priekules nov., 9,53 ha platībā, kadastra Nr.[:] ar 2010.gada 1.jūniju.

 2. L[:] J[:] zemes nomas pirmtiesības jāizmanto viena gada laikā no zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanas, t.i. līdz 2011.gada 1.jūnijam.