26.03.2020. domes sēde (protokols Nr.5)

26.03.2020. domes sēdes protokols Nr.5

 

SĒDES  PROTOKOLS

 

Nr.5

Priekules novadā                                                                                                

2020.gada 26.martā                                                                         

 

Sēde sasaukta plkst. 9:00

Sēdi atklāj plkst. 9:00

 

Sēdi vada –   domes priekšsēdētāja                                                                 Vija Jablonska

Protokolē –  pašvaldības sekretāre                                                                 Daiga Tilgale

               

 

Piedalās –

Deputāti: Vizma Garkalne, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inita Rubeze, Vaclovs Kadaģis, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija, Rigonda Džeriņa, Andris Rosvalds

 

Sēdē nepiedalās- deputātsGatis Volkevičs, deputāts Toms Šteins

 

Sēdē piedalās - izpilddirektors Andris Razma, finanšu nodaļas vadītāja Laura Garkalne, attīstības plānošanas nodaļas vadītāja Una Ržepicka

 

Darba kārtības apstiprināšana

 

V.Jablonska aicina balsot par papildus jautājumu iekļaušanu sēdes darba kārtībā:

 

 1. Par Krotes ciema ūdens atdzelžošanas iekārtas darbības uzlabošanu.
 2. Par projekta ‘’Kanalizācijas un ūdensvada izbūve Priekules novada Gramzdas ciemā’’ publisko iepirkumu.
 3. Par dzīvokļa īpašuma izveidošanu dzīvoklim Nr.8 dzīvojamā mājā Liepājas iela 5B, Priekule, Priekules novads un reģistrēšanu zemesgrāmatā.
 4. Par nedzīvojamās telpas nomas līguma Nr.12/2009 apturēšanu SIA Geiko, reģ.nr.42102000550.
 5. Par pašvaldībai piederošas meža cirsmas (īpašumā ‘’Zēri’’, Kalētu pagastā) atkārtotās izsoles atzīšanu par nenotikušu.
 6. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX.
 7. Par grozījumiem 202.2020.Priekules novada pašvaldības domes lēmumā Nr.90 ‘’Par nekustamā īpašuma ‘’Dižbrekši Krotes ceļš’’, Bunkas pag., Priekules nov., sadalīšanu’’.
 8. Par nomas maksas apturēšanu VAS ‘’Latvijas Pasts’’ par telpu nomu pasta vajadzībām Liepu alejā 6, Kalēti, Kalētu pag., Priekules nov.
 9. Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētājas vietniekam.
 10. Par dzīvokļa īpašuma izveidošanu dzīvoklim Nr.8 dzīvojamajā mājā Aizputes iela 23 Priekule, Priekules novads un reģistrēšanu zemesgrāmatā.
 11. Par atbalstu ēdināšanai izglītojamiem no daudzbērnu ģimenēm, audžuģimenēm un aizbildņu ģimenēm, trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, kuri izglītību apgūst Priekules novada pašvaldības izglītības iestādēs.
 12. Par nedzīvojamās telpas nomas līguma Nr.4 nomas maksas aprēķina pārtraukšanu XX.
 13. Par nedzīvojamās telpas nomas līguma Nr.2.3.2/17 apturēšanu XX.
 14. Par nedzīvojamās telpas nomas līguma Nr.2.3.2/1 apturēšanu XX.
 15. Par Priekules novada izglītības iestāžu ēdināšanas pakalpojuma sniedzēja SIA ‘’Preikules Zviedru vārti’’ atbrīvošanu no nomas maksas.
 16. Par nedzīvojamās telpas nomas maksas aprēķina apturēšanu XX.
 17. Par nedzīvojamās telpas nomas līguma Nr.3-39/8-2013 nomas maksas aprēķina apturēšanu XX.
 18. Par nedzīvojamās telpas nomas maksas aprēķina apturēšanu XX.
 19. Par nedzīvojamās telpas nomas līguma Nr.6 nomas maksas aprēķina apturēšanu SIA Priekules tekstils.
 20. Par Priekules novada izglītības iestāžu ēdināšanas pakalpojuma sniedzēja Liepājas rajona Kalētu pagasta zemnieku saimniecības ‘’Daiga’’ atbrīvošanu no nomas maksas.
 21. Par nedzīvojamās telpas nomas līguma Nr.2.13/02 nomas maksas aprēķina apturēšanu XX.
 22. Par nedzīvojamās telpas nomas līguma Nr.1.14/02 nomas maksas aprēķina apturēšanu XX.
 23. Par nomas maksas apturēšanu SIA ‘’Dimanti2’’ par telpu nomu mazumtirdzniecības vajadzībām ēkā ‘’Pagastnams’’, Aizvīķi, Gramzdas pag., Priekules nov.

 

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par katru jautājumu atsevišķi,  atklāti balsojot PAR – 13 (Vizma Garkalne, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inita Rubeze, Vaclovs Kadaģis, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija, Rigonda Džeriņa); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; papildus jautājumi tiek iekļauti sēdes darba kārtībā un darba kārtība ar izmaiņām tiek apstiprināta.

 

Darba kārtība:

            Darba kārtība:

 1. Par deputāta kandidāta pilnvaru izbeigšanu pirms termiņa.
 2. Par deputāta pilnvaru uzsākšanu.

Finanšu komitejas sēdē izskatītie jautājumi

 1. Par nekustamā īpašuma ‘’Cālīši’’, Bunkas pag., Priekules nov., sadalīšanu.
 2. Par projekta ‘’Sadzīves kanalizācijas izbūve Tadaiķu ciemā, Bunkas pagastā’’ publisko iepirkumu 2020.gadā.
 3. Par noteikumu ‘’Ūdenssaimniecības un kanalizācijas pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika’’ apstiprināšanu.
 4. Par pabalsta piešķiršanu XX.
 5. Par nekustamā īpašuma ‘’Mazkalnenieki’’, Virgas pag., Priekules nov., uzņemšanu bilancē.
 6. Par dzīvokļa īpašumu izveidošanu dzīvoklim Nr.36 dzīvojamajā mājā Liepājas iela 3, Priekule, Priekules novads un reģistrēšanu zemesgrāmatā.
 7. Par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību –Pumpura iela 3A, Priekule, Priekules novads, kadastra nr.6415 006 0037, kadastra apzīmējums 6415 006 0037, atzīšanu par piekrītošu Priekules novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda.
 8. Par nekustamā īpašuma Liepājas iela 18A, Priekule, Priekules nov., nodošanu atsavināšanai.
 9. Par Priekules novada pašvaldības īpašuma tiesību dzēšanu uz nekustamo īpašumu Nākotnes iela 13, Kalnenieki, Priekules pag., Priekules nov.
 10. Par Priekules novada pašvaldības īpašuma tiesību dzēšanu uz nekustamo īpašumu Celtnieku iela 5, Mazgramzda, Priekules pag., Priekules nov.
 11. Par Priekules novada pašvaldības īpašuma tiesību dzēšanu uz nekustamo īpašumu Nākotnes iela 7, Kalnenieki, Priekules pag., Priekules nov.
 12. Par zemes nomas līguma Nr.2.3.4/75 pagarināšanu XX.
 13. Par zemes nomas līgumu Nr.2.3.4/41 un Nr.2.3.4/42 pagarināšanu XX.
 14. Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības domes 2019.gada 19.decembra lēmumā ‘’Par degvielas iegādes limitu noteikšanu Priekules novada pašvaldības darbiniekiem personīgo transporta līdzekļu izmantošanai darba pienākumu pildīšanai’’ (protokols Nr.16, 2.p.).
 15. Par saistošo noteikumu Nr.4/20 ‘’Grozījumi Priekules novada pašvaldības 2020.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/20 ‘’Par Priekules novada pašvaldības budžetu 2020.gadam’’’’ apstiprināšanu.
 16. Par nekustamo īpašumu Liepājas iela 20, Priekule, Priekules nov., un Brīvības iela 36A, Priekule, Priekules nov., uzņemšanu bilancē.
 17. Par grozījumiem 02.01.2008.nedzīvojamo telpu nomas līgumā Nr.4
 18. Par grozījumiem 02.01.2017.nedzīvojamo telpu nomas līgumā Nr.2.13/02.
 19. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piekrītošu zemes vienības daļu ‘’Zemes reformas pabeigšanai’’, Kalētu pagasts, Priekules novads.
 20. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piekrītošu zemes vienības daļu ‘’Pie Baltskudriņām’’, Kalētu pagasts, Priekules novads.
 21. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piekrītošu zemes vienības daļu ‘’Kaudzītes’’, Kalētu pagasts, Priekules novads.
 22. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piekrītošu zemes vienības daļu ‘’Tautieši’’, Kalētu pagasts, Priekules novads.
 23. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piekrītošu zemes vienības daļu ‘’Pie Vizbulīšiem’’, Kalētu pagasts, Priekules novads.
 24. Par nekustamā īpašuma ‘’Palejiņas’’, Bunkas pag., Priekules nov., sadalīšanu.
 25. Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu XX par zemes daļas ‘’Mazā zeme’’, Kalētu pag., Priekules nov., nomu un zemes nomas līgumu apvienošanu vienā līgumā.
 26. Par SIA ‘’Priekules nami’’ pamatkapitāla palielināšanu.

Izglītības, kultūras un sporta komitejā izskatītie jautājumi

 1. Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības domes 2014.gada 27.februāra lēmumā (protokols Nr.5, 9.§) ‘’Par izglītības iestāžu nolikumu apstiprināšanu’’.

Veselības un sociālo jautājumu komitejas sēdē izskatītie jautājumi

 1. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX.
 2. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX.

Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē izskatītie jautājumi

 1. Par daļu no zemes Brīvības iela 32, Priekule, Priekules novads nomu XX.
 2. Par nekustamā īpašuma ‘’Ausekļi’’, Bunkas pag., Priekules nov., sadalīšanu.
 3. Par nedzīvojamo telpu nomas līguma Nr.3-39/2-2013 pagarināšanu XX.
 4. Par daļu no zemes vienībām ‘’Bunkas Dzintari’’ un ‘’Dzintari 2’’, Bunkas pag., Priekules nov., nomu XX.
 5. Par 01.03.2011.zemes nomas līguma Nr.3-36/10/2011 termiņa pagarināšanu XX, Virgas pagastā.
 6. Par 19.02.2015.zemes nomas līguma Nr.2.3.4/30 termiņa pagarināšanu XX Virgas pagastā.
 7. Par zemes nomas tiesību izsoles rīkošanu uz zemes vienības daļu ‘’Mediņi-Upesgrietēni’’, kadastra apzīmējums 6464 006 0030, Kalētu pagastā.
 8. Par pašvaldībai piekrītošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 6415 004 0062 un 6415 004 0111 apvienošanu vienā zemes vienībā Priekulē, Priekules novadā.
 9. Par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību –Brīvības iela 1a Priekule, Priekules novads, kadastra nr.6415 002 0081, kadastra apzīmējums 6415 002 0081, atzīšanu par piekrītošu Priekules novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda.
 10. Par zemes nomas līguma Nr.56/2008 pagarināšanu XX.
 11. Par daļu no zemes ‘’Lāčplēši’’, Bunka, Bunkas pag., Priekules nov., nomu XX.
 12. Par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību – Ķieģeļu iel 33, Priekule, Priekules novads, kadastra nr.6415 002 0084, kadastra apzīmējums 6415 002 0084, atzīšanu par piekrītošu Priekules novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda.
 13. Par daļu no nekustamā īpašuma ‘’Garāžu ceļš’’, Bunka, Bunkas pag., Priekules nov., atsavināšanas ierosinājumu.
 14. Par nedzīvojamo telpu Miera ielā 3, Gramzdā, Gramzdas pag., Priekules nov., iznomāšanu SIA ‘’Skrampijs’’.
 15. Par 21.04.2015.zemes nomas līguma Nr.2.3.4/50 termiņa pagarināšanu XX, Virgas pagastā.
 16. Par 01.11.2010.zemes nomas līguma Nr.3-36/36-2010 termiņa pagarināšanu ZS ‘’Sleiņi’’, Virgas pagastā.
 17. Par 05.05.2010.zemes nomas līguma Nr.3-36/17-2010 termiņa pagarināšanu ZS ‘’Sleiņi’’, Virgas pagastā.
 18. Par zemes ‘’Pie Karlsoniem’’, Krote, Bunkas pag., Priekules novads, nomu XX.
 19. Par zemes nomas līgumu Nr.2.3.4/31 un Nr.2.3.4/32 pagarināšanu XX.
 20. Par adreses maiņu veikala ēkai nekustamā īpašumā Aizputes iela 12A, Priekule, Priekules nov.
 21. Par daļu no zemes Peldu iela 3, Priekule, Priekules nov., ar kadastra apzīmējumu 6415 006 0085, iznomāšanu IK ‘’Marina M’’.
 22. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6464 004 0052 atdalīšanu no nekustamā īpašuma ‘’Puķīši’’, Kalētu pagastā, Priekules novadā.
 23. Par 31.07.2012.zemes nomas līguma Nr.3-36V/10-2012 termiņa pagarināšanu SIA ‘’Sweaskog Baltfor’’, Virgas pag., Priekules nov.

Komitejās neizskatītie jautājumi

 1. Par Krotes ciema ūdens atdzelžošanas iekārtas darbības uzlabošanu.
 2. Par projekta ‘’Kanalizācijas un ūdensvada izbūve Priekules novada Gramzdas ciemā’’ publisko iepirkumu.
 3. Par dzīvokļa īpašuma izveidošanu dzīvoklim Nr.8 dzīvojamā mājā Liepājas iela 5B, Priekule, Priekules novads un reģistrēšanu zemesgrāmatā.
 4. Par nedzīvojamās telpas nomas līguma Nr.12/2009 apturēšanu SIA Geiko, reģ.nr.42102000550.
 5. Par pašvaldībai piederošas meža cirsmas (īpašumā ‘’Zēri’’, Kalētu pagastā) atkārtotās izsoles atzīšanu par nenotikušu.
 6. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX.
 7. Par grozījumiem 27.02.2020.Priekules novada pašvaldības domes lēmumā Nr.90 ‘’Par nekustamā īpašuma ‘’Dižbrekši Krotes ceļš’’, Bunkas pag., Priekules nov., sadalīšanu’’.
 8. Par nomas maksas apturēšanu VAS ‘’Latvijas Pasts’’ par telpu nomu pasta vajadzībām Liepu alejā 6, Kalēti, Kalētu pag., Priekules nov.
 9. Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētājas vietniekam.
 10. Par dzīvokļa īpašuma izveidošanu dzīvoklim Nr.8 dzīvojamajā mājā Aizputes iela 23 Priekule, Priekules novads un reģistrēšanu zemesgrāmatā.
 11. Par atbalstu ēdināšanai izglītojamiem no daudzbērnu ģimenēm, audžuģimenēm un aizbildņu ģimenēm, trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, kuri izglītību apgūst Priekules novada pašvaldības izglītības iestādēs.
 12. Par nedzīvojamās telpas nomas līguma Nr.4 nomas maksas aprēķina pārtraukšanu XX.
 13. Par nedzīvojamās telpas nomas līguma Nr.2.3.2/17 apturēšanu XX.
 14. Par nedzīvojamās telpas nomas līguma Nr.2.3.2/1 apturēšanu XX.
 15. Par Priekules novada izglītības iestāžu ēdināšanas pakalpojuma sniedzēja SIA ‘’Preikules Zviedru vārti’’ atbrīvošanu no nomas maksas.
 16. Par nedzīvojamās telpas nomas maksas aprēķina apturēšanu XX.
 17. Par nedzīvojamās telpas nomas līguma Nr.3-39/8-2013 nomas maksas aprēķina apturēšanu XX.
 18. Par nedzīvojamās telpas nomas maksas aprēķina apturēšanu XX.
 19. Par nedzīvojamās telpas nomas līguma Nr.6 nomas maksas aprēķina apturēšanu SIA Priekules tekstils.
 20. Par Priekules novada izglītības iestāžu ēdināšanas pakalpojuma sniedzēja Liepājas rajona Kalētu pagasta zemnieku saimniecības ‘’Daiga’’ atbrīvošanu no nomas maksas.
 21. Par nedzīvojamās telpas nomas līguma Nr.2.13/02 nomas maksas aprēķina apturēšanu XX.
 22. Par nedzīvojamās telpas nomas līguma Nr.1.14/02 nomas maksas aprēķina apturēšanu XX.
 23. Par nomas maksas apturēšanu SIA ‘’Dimanti2’’ par telpu nomu mazumtirdzniecības vajadzībām ēkā ‘’Pagastnams’’, Aizvīķi, Gramzdas pag., Priekules nov.

 

 

                                                                          1.

Par deputāta pilnvaru izbeigšanu pirms termiņa

(lēmums Nr.151)

Ziņo: V.Jablonska

 

2020.gada 13.martā pašvaldībā saņemts Priekules novada pašvaldības domes deputātes Rutas Balodes iesniegums, kurā deputāte informē par deputāta pilnvaru nolikšanu pirms termiņa veselības stāvokļa dēļ.

Saskaņā ar Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 3.panta trešo daļu, deputāts var iesniegt personisku rakstveida iesniegumu par savu pilnvaru nolikšanu jebkura iemesla dēļ.

Pamatojoties uz Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 3.panta ceturto daļu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 

 pieņemt lēmumu par deputāta pilnvaru izbeigšanu pirms termiņa .

 

 

 

2.

Par deputāta pilnvaru uzsākšanu

(lēmums Nr.152)

Ziņo: V.Jablonska

 

Ar Priekules novada pašvaldības domes 2020.gada 26.marta lēmumu Nr.151 deputātu pilnvaras izbeigtas deputātei XX.

Saskaņā ar Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likuma 43.panta pirmo daļu, ja ievēlētais domes deputāts nolicis savu mandātu, viņa vietā stājas nākamais kandidāts no tā paša kandidātu saraksta, no kura bija ievēlēts iepriekšējais deputāts.

Pamatojoties uz Priekules novada pašvaldības vēlēšanu komisijas 2020.gada 16.marta protokolu Nr.4, 1.§, deputātes Rutas Balodes vietā uzaicināts stāties deputāta kandidāts Andris ROSVALDS no deputātu kandidātu saraksta “LATVIJAS REĢIONU APVIENĪBA”.

Pamatojoties uz Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likums 43.panta pirmo daļu, Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 2.panta pirmo daļu un likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 10.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par deputāta pilnvaru uzsākšanu.

 

 

3.

Par  nekustamā īpašuma „ Cālīši” , Bunkas pag., Priekules nov., sadalīšanu

(lēmums Nr.153)

Ziņo: V.Jablonska

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX ar lūgumu ļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Cālīši”, kadastra Nr.6446 005 0041, Bunkas pagastā, Priekules novadā, divos atsevišķos īpašumos.

Pamatojoties uz likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 19.panta pirmās daļas 1.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma ‘’Cālīši’’, Bunkas pag., Priekules nov., sadalīšanu.

 

                                                             4.

Par projekta “Sadzīves kanalizācijas izbūve Tadaiķu ciemā, Bunkas pagastā” publisko iepirkumu 2020.gadā

(lēmums Nr.154)

Ziņo: V.Jablonska

 

2020. gada 09. martā pašvaldībā tika saņemts Bunkas pagasta pārvaldes vadītājas Patricijas Andersones iesniegums, kurā lūdz pašvaldības domi izvērtēt iespēju par sadzīves kanalizācijas izbūvi Tadaiķu ciemā, Bunkas pagastā, kur jau 2009. gadā tika realizēts ERAF projekts “Bunkas pagasta Tadaiķu ciema ūdenssaimniecības attīstība”. Lai būtu iespēja šīs mājas pieslēgt, 2019. gadā tika izstrādāts tehniskais projekts, kurā plānots izbūvēt 850 metru garu sadzīves kanalizācijas trasi, radot iespēju pieslēgties 13 privātmājām un 1 daudzdzīvokļu mājai. Plānotās izmaksas ir 93 229.87 EUR, taču, lai saprastu patiesās būvniecības izmaksas, nepieciešams izsludināt publisko iepirkumu.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1. punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par projekta “Sadzīves kanalizācijas izbūve Tadaiķu ciemā, Bunkas pagastā” publisko iepirkumu 2020.gadā.

 

 

5.

Par noteikumu “Ūdenssaimniecības un kanalizācijas pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika” apstiprināšanu

(lēmums Nr.155)

Ziņo: V.Jablonska

 

Priekules novada dome ir ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs Bunkas pagasta Bunkas ciemā, Krotes ciemā un Tadaiķu ciemā. Gramzdas pagasta –  Aizvīķos, Gramzdā. Kalētu pagasta – Kalētu ciemā, Ozolu ciemā.

Lai veiktu ūdensapgādes un kanalizācijas notekūdeņu apsaimniekošanas tarifu aprēķinu, ir iesniegts apstiprināšanai noteikumu projekts “Ūdenssaimniecības un kanalizācijas pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”.

Pamatojoties uz iepriekš minēto un likuma “Par pašvaldībām” 15. panta 1. punktu un 41. panta 2. punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par noteikumu “Ūdenssaimniecības un kanalizācijas pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika’’ apstiprināšanu (lēmuma pielikumā noteikumi).

 

6.

Par pabalsta piešķiršanu XX

          (lēmums Nr.156)

Ziņo: V.Jablonska

 

            Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 15.1 pantu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par pabalsta piešķiršanu ZZ.

 

 

7.

Par nekustamā īpašuma “Mazkalnenieki”, Virgas pag., Priekules nov., uzņemšanu bilancē

(lēmums Nr.157)

Ziņo: V.Jablonska

 

Zemes vienībai “Mazkalnenieki”, kadastra apzīmējums 6498 003 0128, Virgas pagastā mainīts statuss uz pašvaldībai piekritīgo zemi. Zemes vienību nepieciešams uzņemt pašvaldības bilancē.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 15.12.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.1486 “Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti”, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma “Mazkalnenieki”, Virgas pag., Priekules nov., uzņemšanu bilancē.

 

 

8.

(lēmums Nr.158)

Ziņo: V.Jablonska

 

 Priekules novada pašvaldībā saņemts ZZ, 20.02.2020. iesniegums  (reģistrācijas Nr.2.1.5/20/360-S), ar lūgumu pieņemt lēmumu par nodošanu izīrēšanai vai  nodošanu atsavināšanai dzīvokli Liepājas 3-36,  Priekulē.

Pamatojoties uz iesniegumu, Dzīvokļa īpašuma likuma 2.panta pirmo daļu- dzīvokļa īpašums ir dzīvojamā mājā tiesiski nodalīts patstāvīgs nekustamais īpašums un 6.pantu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašumu izveidošanu dzīvoklim Nr.36 dzīvojamajā mājā Liepājas iela 3, Priekule, Priekules novads un reģistrēšanu zemesgrāmatā.

 

 

9.

Par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību – Pumpura iela 3A,   Priekule , Priekules novads, kadastra nr.  6415 006 0037 , kadastra apzīmējums 6415 006 0037 , atzīšanu par piekrītošu Priekules novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda

(lēmums Nr.159)

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz Zemes pārvaldības likuma 17.panta sesto daļu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību – Pumpura iela 3A, Priekule, Priekules novads, kadastra nr.  6415 006 0037, kadastra apzīmējums 6415 006 0037, atzīšanu par piekrītošu Priekules novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda.

 

 

10.

Par nekustamā īpašuma  Liepājas iela 18A, Priekule , Priekules nov. nodošanu atsavināšanai

           (lēmums Nr.160)

Ziņo: V.Jablonska

 

              Priekules novada pašvaldībā saņemts SIA “Priekules nami”, vēstule, kurā norādīts, ka  SIA "Priekules nami" 2020.gada 18.februārī saņēmuši  ZZ iesniegumu par nomas tiesību pārtraukšanu Liepājas iela 18A, Priekule, ar 2020.gada 1.martu.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var lemt par  pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, Publiskas personas  mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, 5.panta pirmo daļu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma  Liepājas iela 18A, Priekule , Priekules nov. nodošanu atsavināšanai.

 

 

11.

Par Priekules novada pašvaldības īpašuma tiesību dzēšanu uz nekustamo īpašumu Nākotnes iela 13, Kalnenieki, Priekules pag., Priekules nov.

(lēmums Nr.161)

Ziņo: V.Jablonska

 

Zemesgrāmatas nodalījumā ir reģistrēti četri atsevišķi dzīvokļu īpašumi un tiem ir atvērti nodalījumi. Visi dzīvokļi ir atsavināti un īpašuma tiesības ir reģistrētas uz pircēju vārdiem.

 Pamatojoties uz Zemesgrāmatu likuma ceturtās nodaļas pirmo apakšnodaļu, kas nosaka, ka nostiprinājuma lūgumam pievienojams administratīvās iestādes lēmums, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par Priekules novada pašvaldības īpašuma tiesību dzēšanu uz nekustamo īpašumu Nākotnes iela 13, Kalnenieki, Priekules pag., Priekules nov.

 

 

 

 

12.

Par Priekules novada pašvaldības īpašuma tiesību dzēšanu uz nekustamo īpašumu Celtnieku iela 5, Mazgramzda, Priekules pag., Priekules nov.

(lēmums Nr.162)

Ziņo: V.Jablonska

 

Zemesgrāmatas nodalījumā ir reģistrēti divi atsevišķi dzīvokļu īpašumi un tiem ir atvērti nodalījumi. Visi dzīvokļi ir atsavināti un īpašuma tiesības ir reģistrētas uz pircēju vārdiem.

 Pamatojoties uz Zemesgrāmatu likuma ceturtās nodaļas pirmo apakšnodaļu, kas nosaka, ka nostiprinājuma lūgumam pievienojams administratīvās iestādes lēmums, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par Priekules novada pašvaldības īpašuma tiesību dzēšanu uz nekustamo īpašumu Celtnieku iela 5, Mazgramzda, Priekules pag., Priekules nov.

 

 

13.

Par Priekules novada pašvaldības īpašuma tiesību dzēšanu uz nekustamo īpašumu Nākotnes iela 7, Kalnenieki, Priekules pag., Priekules nov.

(lēmums Nr.163)

Ziņo: V.Jablonska

 

Zemesgrāmatas nodalījumā ir reģistrēti divi atsevišķi dzīvokļu īpašumi un tiem ir atvērti nodalījumi. Visi dzīvokļi ir atsavināti un īpašuma tiesības ir reģistrētas uz pircēju vārdiem.

 Pamatojoties uz Zemesgrāmatu likuma ceturtās nodaļas pirmo apakšnodaļu, kas nosaka, ka nostiprinājuma lūgumam pievienojams administratīvās iestādes lēmums, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par Priekules novada pašvaldības īpašuma tiesību dzēšanu uz nekustamo īpašumu Nākotnes iela 7, Kalnenieki, Priekules pag., Priekules nov.

 

 

14.

(lēmums Nr.164)

Ziņo: V.Jablonska

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts ZZ, 12.03.2020. iesniegumu Nr.2.1.4/20/492-S ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu Nr. 2.3.4/75 uz zemes vienību „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki”, Bunkas pagastā, kadastra nr. 6446 005 0172, kadastra apzīmējums 6446 005 0232, 1,10 ha platībā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 28.02.2019. Saistošo noteikumu „Priekules novada pašvaldībai piederošo un piekrītošo neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtība” 18.punktu un 19.un 21.punktiem, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par zemes nomas līguma Nr.2.3.4/75 pagarināšanu ZZ.

 

15.

Par zemes nomas līgumu Nr. 2.3.4/41 un Nr.2.3.4/42 pagarināšanu ZZ

(lēmums Nr.165)

Ziņo: V.Jablonska

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts ZZ, personas kods ZZ, 12.03.2020. iesniegumu Nr.2.1.4/20/491-S ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu Nr. 2.3.4/41 uz daļu no zemes vienības „Kūtiņas Lāčplēši”, Bunkā,  Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra nr. 6446 005 0102 , kadastra apzīmējums 6446 005 0102, 0,0380 ha platībā un zemes nomas līgumu Nr. 2.3.4/42 uz daļu no zemes vienības „Lāčplēši”, Bunkā, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra nr. 6446 005 0201, kadastra apzīmējums 6446 005 0201, 0,0320  ha platībā

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 29.,30., punktiem, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par zemes nomas līgumu Nr.2.3.4/41 un Nr.2.3.4/42 pagarināšanu ZZ.

 

16.

Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības domes 2019.gada 19.decembra lēmumā “Par degvielas iegādes limitu noteikšanu Priekules novada pašvaldības darbiniekiem personīgo transporta līdzekļu izmantošanai darba pienākumu pildīšanai” (protokols Nr.16, 2.p.)

(lēmums Nr.166)

Ziņo: V.Jablonska

 

Saņemts izglītības vadītājas A.Purviņas iesniegums (04.03.2020.reģ.Nr.2.1.3/20/89) par to, ka Priekules novada pašvaldības Pedagoģiski medicīniskā komisija ir izsniegusi atzinumu par nepieciešamību Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskolas skolniecei veselības stāvokļa dēļ mācības organizēt mājās no 25.02.2020. līdz 25.06.2020. Tā kā skolniece dzīvo Gramzdas pagastā, ir radušies papildus braucieni, atbilstoši sastādītajam grafikam- 162 km mēnesī. Nepieciešams palielināt degvielas limitu Kalētu Mūzikas un mākslas skolas direktorei par 15,00 EUR mēnesī.

Atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par grozījumiem Priekules novada pašvaldības domes 2019.gada 19.decembra lēmumā “Par degvielas iegādes limitu noteikšanu Priekules novada pašvaldības darbiniekiem personīgo transporta līdzekļu izmantošanai darba pienākumu pildīšanai” (protokols Nr.16, 2.p.).

 

17.

Par saistošo noteikumu Nr.4/20 „Grozījumi Priekules novada pašvaldības 2020.gada 23. janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/20 „Par Priekules novada pašvaldības budžetu 2020.gadam”’’ apstiprināšanu

(lēmums Nr.167)

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21. daļas 2. punktu, 46.pantu, Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldību budžetiem”, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par saistošo noteikumu Nr.4/20 „Grozījumi Priekules novada pašvaldības 2020.gada 23. janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/20 „Par Priekules novada pašvaldības budžetu 2020.gadam’’’’ apstiprināšanu (saistošie noteikumi lēmuma pielikumā).

 

18.

Par nekustamo īpašumu Liepājas iela 20, Priekule, Priekules nov., un Brīvības iela 36A, Priekule, Priekules nov., uzņemšanu bilancē

(lēmums Nr.168)

Ziņo: V.Jablonska

 

Ar 26.09.2019. Priekules novada pašvaldības domes lēmuma Nr.13, 12.punktu un 18.punktu Priekules novada pašvaldības dome pieņēma lēmumu atzīt, rezerves zemes fondā ieskaitīto nekustamo īpašumu Liepājas iela 20, Priekulē un Brīvības iela 36A, Priekulē par pašvaldībai  piekrītošu. Nekustamo  īpašumu nepieciešams uzņemt pašvaldības bilancē.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, Ministru kabineta noteikumu Nr. 87 „Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs”,  atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamo īpašumu Liepājas iela 20, Priekule, Priekules nov., un Brīvības iela 36A, Priekule, Priekules nov., uzņemšanu bilancē.

 

 

19.

Par grozījumiem 02.01.2008. nedzīvojamo telpu nomas līgumā Nr.4

(lēmums Nr.169)

Ziņo: V.Jablonska

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX iesniegums ar lūgumu ļaut veikt grozījumus 02.01.2008. nedzīvojamo telpu nomas līgumā Nr. 4., atsakoties no telpas Nr.4  un iznomāt pusi no telpām Nr. 5 un  Nr. 6  8,3 m2 platībā.

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 27. punktu, iesniegumu., atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par grozījumiem 02.01.2008.nedzīvojamo telpu nomas līgumā Nr.4.

 

20.

Par grozījumiem 02.01.2017. nedzīvojamo telpu nomas līgumā Nr.2.13/02

(lēmums Nr.170)

Ziņo: V.Jablonska

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts Intas Freidenfeldes iesniegums ar lūgumu ļaut veikt grozījumus 02.01.2017. nedzīvojamo telpu nomas līgumā Nr. 2.13/02 un iznomāt pusi no telpām Nr.5 un  Nr. 6  8,3 m2 platībā.

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 27. punktu, iesniegumu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par grozījumiem 02.01.2017.nedzīvojamo telpu nomas līgumā Nr.2.13/02.

 

 

21.

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piekrītošu zemes vienības daļu “Zemes reformas pabeigšanai”, Kalētu pagasts,  Priekules novads

(lēmums Nr.171)

Ziņo: V.Jablonska

 

Nomas tiesības iegūtas  par izsoles cenu 179,00 EUR/ha.

 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2018. gada 01. jūlija noteikumiem Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 40.punktu un 43.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piekrītošu zemes vienības daļu “Zemes reformas pabeigšanai”, Kalētu pagasts, Priekules novads.

 

 

22.

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piekrītošu zemes vienības daļu “Pie Baltskudriņām”, Kalētu pagasts,  Priekules novads

(lēmums Nr.172)

Ziņo: V.Jablonska

 

Deputāte Gražina Ķervija, pildot likumā ‘’Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šā lēmuma pieņemšanā nepiedalās.

Nomas tiesības iegūtas par izsoles cenu 149,00 EUR/ha.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2018. gada 01. jūlija noteikumiem Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 40.punktu un 43.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piekrītošu zemes vienības daļu ‘’Pie Baltskudriņām’’, Kalētu pagasts, Priekules novads.

 

23.

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piekrītošu zemes vienības daļu “Kaudzītes”, Kalētu pagasts,  Priekules novads

(lēmums Nr.173)

Ziņo: V.Jablonska

 

Nomas tiesības iegūtas par izsoles cenu 169,00 EUR/ha.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2018. gada 01. jūlija noteikumiem Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 40.punktu un 43.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piekrītošu zemes vienības daļu ‘’Kaudzītes’’, Kalētu pagasts, Priekules novads.

 

24.

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piekrītošu zemes vienības daļu “Tautieši”, Kalētu pagasts,  Priekules novads

(lēmums Nr.174)

Ziņo: V.Jablonska

 

 

Nomas tiesības par izsoles cenu 169,00 EUR/ha.

 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2018. gada 01. jūlija noteikumiem Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 40.punktu un 43.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 pieņemt lēmumu par izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piekrītošu zemes vienības daļu “Tautieši”, Kalētu pagasts,  Priekules novads.

 

 

25.

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piekrītošu zemes vienības daļu “Pie Vizbulīšiem”, Kalētu pagasts,  Priekules novads

(lēmums Nr.175)

Ziņo: V.Jablonska

 

Deputāte Gražina Ķervija, pildot likumā ‘’Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šā lēmuma pieņemšanā nepiedalās.

 

Nomas tiesības par izsoles cenu 119,00 EUR/ha.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2018. gada 01. jūlija noteikumiem Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 40.punktu un 43.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piekrītošu zemes vienības daļu “Pie Vizbulīšiem”, Kalētu pagasts,  Priekules novads.

 

26.

Par  nekustamā īpašuma „ Palejiņas” , Bunkas pag., Priekules nov. sadalīšanu

(lēmums Nr.176)

Ziņo: V.Jablonska

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX iesniegums ar lūgumu ļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Palejiņas”, kadastra Nr.6446 005 0070, Bunkas pagastā, Priekules novadā, divos atsevišķos īpašumos.

Pamatojoties uz likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 19.panta pirmās daļas 1.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma ‘’Palejiņas’’, Bunkas pag., Priekules nov., sadalīšanu.

 

27.

Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu XX par zemes daļas “Mazā zeme”, Kalētu pag., Priekules nov., nomu un zemes nomas līgumu apvienošanu vienā līgumā

(lēmums Nr.177)

Ziņo: V.Jablonska

 

2020.gada 18.martā Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojošas XX, iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/20/525-S, ar lūgumu pagarināt 05.05.2010.zemes nomas līguma Nr.3-36/18-2010 termiņu par zemes vienības daļas “Mazā zeme” 2,5 ha platībā nomu Kalētu pagastā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 19.06.2018.Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 53. un 56.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu XX par zemes daļas “Mazā zeme”, Kalētu pag., Priekules nov., nomu un zemes nomas līgumu apvienošanu vienā līgumā.

 

28.

Par SIA “Priekules nami” pamatkapitāla palielināšanu

(lēmums Nr.178)

Ziņo: V.Jablonska

 

2020. gada 18. martā pašvaldībā saņemti SIA “Priekules nami” valdes locekles Artas Braunas iesniegumi (Nr.2.1.4/20/528-S un Nr.2.1.4/20/531-S) ar lūgumu piešķirt līdzekļus pamatkapitāla palielināšanai 40 405 EUR apmērā, lai veiktu Virgas pagasta Paplakas ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtas “Melnkalne” un Virgas pagasta Purmsātu notekūdeņu attīrīšanas iekārtas “Miglas” pārbūvi un nodrošinātu notekūdeņu attīrīšanu atbilstoši noteikumiem un, lai veiktu maģistrālā ūdensvada nomaiņu Galvenā ielā, Priekulē, kurš šobrīd ir sliktā tehniskā stāvoklī.

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu un 15.panta pirmās daļas 1.punktu un Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 62.pantu, 63.panta pirmās daļas 1.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par SIA ‘’Priekules nami pamatkapitāla palielināšanu.

 

29.

Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības domes 2014.gada 27.februāra lēmumā (protokols Nr.5, 9.§) „Par izglītības iestāžu nolikumu apstiprināšanu”

(lēmums Nr.179)

Ziņo: V.Jablonska

 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu un Vispārējās izglītības likuma 9.panta otro daļu un pamatojoties uz Priekules novada pašvaldības domes 2018.gada 25. janvāra lēmumu Nr.8 (protokols Nr.1, 8.punkts), atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome nolemj:

 

pieņemt lēmumu par grozījumiem Priekules novada pašvaldības domes 2014.gada 27.februāra lēmumā (protokols Nr.5, 9.§) ‘’Par izglītības iestāžu nolikumu apstiprināšanu’’.

 

30.

Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

(lēmums Nr.180)

Ziņo: G.Ķervija

 

2020.gada 16.martā Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, iesniegums XX ar lūgumu piešķirt  īres tiesības dzīvoklim XX.

Pamatojoties uz Priekules novada pašvaldības domes 2017.gada 30.novembra noteikumiem „Par kārtību, kādā piedāvājamas un piešķiramas īrē pašvaldības brīvās dzīvojamās telpas un izbeidzami īres līgumi” 3.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX.

 

 

31.

Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

(lēmums Nr.181)

Ziņo: G.Ķervija

 

 2020.gada 2.martā Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, iesniegums XX ar lūgumu piešķirt dzīvojamās telpas īres tiesības dzīvoklim XX.

Pamatojoties uz Priekules novada pašvaldības domes 2017.gada 30.novembra noteikumiem „Par kārtību, kādā piedāvājamas un piešķiramas īrē pašvaldības brīvās dzīvojamās telpas un izbeidzami īres līgumi” 3.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX.

 

 

 

32.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

(lēmums Nr.182)

Ziņo: V.Jablonska A.Cīrulis

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX 20.02.2020. iesniegums Nr. 2.1.4/20/361-S ar lūgumu pagarināt mazdārziņa zemes nomas līgumu Nr.2.3.1/30 uz iznomāto zemes daļu no zemes Brīvības iela 32, Priekulē, 780 m2 platībā.

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 26.09.2013. Saistošo noteikumu Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 2.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par daļu no zemes Brīvības iela 32, Priekule, Priekules novads, nomu XX.

 

 

No sēdes telpas iziet dputāte Gražina Ķervija.

 

 

33.

Par  nekustamā īpašuma „ Ausekļi” , Bunkas pag., Priekules nov. sadalīšanu

(lēmums Nr.183)

Ziņo: V.Jablonska A.Cīrulis

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX iesniegums (Nr. 2.1.4/20/7- S) ar lūgumu ļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Ausekļi”, kadastra Nr. 6446 005 0057, Bunkas pagastā, divos atsevišķos īpašumos.

Pamatojoties uz likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 19.panta pirmās daļas 1.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma ‘’Ausekļi’’, Bunkas pag., Priekules nov., sadalīšanu.

 

34.

Par nedzīvojamo telpu nomas līguma Nr. 3-39/2-2013 pagarināšanu XX

(lēmums Nr.184)

Ziņo: V.Jablonska A.Cīrulis

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts Didža Putera, iesniegums, kurā lūgts pagarināt 13.02.2013. nedzīvojamo telpu nomas līgumu Nr.3-39/2-2013, ēkā „Garāžas”, Bunka, Bunkas pag., Priekules nov.. 89,4 m2 platībā, kadastra apzīmējums 6446 005 0096 001.

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, personīgo iesniegumu, atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nedzīvojamo telpu nomas līguma Nr.3-39/2-2013 pagarināšanu XX.

 

35.

(lēmums Nr.185)

Ziņo: V.Jablonska A.Cīrulis

 

2020.gada 19.februārī (reģistrācijas Nr. 2.1.4/ 20/354-S) Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojoša XX, iesniegums, kurā lūgts iznomāt daļu no zemes vienības „Bunkas Dzintari”, Bunkas pagastā, kadastra nr. 6446 005 0194, kadastra apzīmējumu 6446 005 0194 0,90 ha platībā un daļu no zemes “Dzintari 2”, Bunkas pagastā, kadastra nr. 6446 005 0196, kadastra apzīmējums 6446 005 0196  0,45 ha platībā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 29.,30. punktiem, atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par daļu no zemes vienībām “Bunkas Dzintari” un “Dzintari 2”, Bunkas pag., Priekules nov., nomu XX.

 

36.

Par 01.03.2011. zemes nomas līguma Nr.3-36/10/2011 termiņa pagarināšanu XX, Virgas pagastā

(lēmums Nr.186)

Ziņo: V.Jablonska A.Cīrulis

 

2020.gada 21.februārī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, adrese XX, iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/20/371-S, ar lūgumu pagarināt zemes nomas līguma termiņu par daļu no zemes “Augšas garnizons” Virgas pagastā, nomu palīgsaimniecības vajadzībām.

Pamatojoties uz 19.06.2018.Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”53.,56.punktu, 28.02.2019. Priekules novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.3/19 “Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksu” 2.3. apakšpunktu, atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

pieņemt lēmumu par 01.03.2011. zemes nomas līguma Nr.3-36/10/2011 termiņa pagarināšanu XX, Virgas pagastā.

 

37.

Par 19.02.2015. zemes nomas līguma Nr.2.3.4/30 termiņa pagarināšanuXX, Virgas pagastā

(lēmums Nr.187)

Ziņo: V.Jablonska A.Cīrulis

 

2020.gada 28.februārī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, adrese XX, iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/20/399-S, ar lūgumu pagarināt zemes nomas līguma termiņu par daļu no zemes “Pie Lāčplēšiem”, Virgas pagastā, nomu palīgsaimniecības vajadzībām.

Pamatojoties uz 19.06.2018.Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”53.,56.punktu, 28.02.2019. Priekules novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.3/19 “Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksu” 2.3. apakšpunktu, atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par 19.02.2015. zemes nomas līguma Nr.2.3.4/30 termiņa pagarināšanu XX, Virgas pagastā.

 

38.

Par zemes nomas tiesību izsoles rīkošanu uz zemes vienības daļu “Mediņi -Upesgrietēni”, kadastra apzīmējums 6464 006 0030, Kalētu pagastā

(lēmums Nr.188)

Ziņo: V.Jablonska A.Cīrulis

 

Priekules novada pašvaldībā saņemti septiņu personu iesniegumi ar lūgumu iznomāt daļu no zemes vienības “Mediņi-Upesgrietēni” 4,3 ha platībā, Kalētu pagastā.

Pamatojoties uz likuma „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums” 3.panta 2.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 19.06.2018.Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 30.4.apakšpunktu un 32.punktu,  atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par zemes nomas tiesību izsoles rīkošanu uz zemes vienības daļu “Mediņi – Upesgrietēni’’, kadastra apzīmējums 6464 006 0030, Kalētu pagastā.

 

39.

Par pašvaldībai piekrītošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 6415 004 0062 un 6415 004 0111 apvienošanu vienā zemes vienībā  Priekulē, Priekules novadā

(lēmums Nr.189)

Ziņo: V.Jablonska A.Cīrulis

 

Pamatojoties uz likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 18.1 panta otro daļu, 19.panta 4.punktu,  kas nosaka, ka, pamatojoties uz kadastra subjekta iesniegumu, atbilstoši normatīvo aktu un šā likuma 34.panta nosacījumiem kadastra informācijas sistēmā drīkst  apvienot vairākus viena veida nekustamā īpašuma objektus vienā nekustamā īpašuma objektā, Zemes ierīcības likuma 8.panta trešās daļas 2.punktu, atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par pašvaldībai piekrītošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 6415 004 0062 un 6415 004 0111 apvienošanu vienā zemes vienībā Priekulē, Priekules novadā.

 

40.

Par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību – Brīvības iela 1a   Priekule, Priekules novads, kadastra nr. 6415 002 0081, kadastra apzīmējums 6415 002 0081, atzīšanu par piekrītošu Priekules novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda

(lēmums Nr.190)

Ziņo: V.Jablonska A.Cīrulis

 

Pamatojoties uz Zemes pārvaldības likuma 17.panta sesto daļu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību – Brīvības iela 1a   Priekule, Priekules novads, kadastra nr. 6415 002 0081, kadastra apzīmējums 6415 002 0081, atzīšanu par piekrītošu Priekules novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda.

 

 

41.

Par zemes nomas līguma Nr. 56/2008 pagarināšanu XX

(lēmums Nr.191)

Ziņo: V.Jablonska A.Cīrulis

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, 06.03.2020. iesniegums Nr.2.1.4/20/452-S  ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu Nr. 56/2008 uz daļu no zemes  Paplakas iela 28, Priekulē, ar apzīmējumu kadastrā 6415 001 0007.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 5.,7.,8.,17. punktiem, atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par zemes nomas līguma Nr.56/2008 pagarināšanu XX.

 

 

42.

Par daļu no zemes “Lāčplēši”, Bunka , Bunkas pag., Priekules nov., nomu XX

(lēmums Nr.192)

Ziņo: V.Jablonska A.Cīrulis

 

              Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, iesniegums Nr.2.1.4/20/385-S ar lūgumu iznomāt daļu no zemes  “Lāčplēši ”, Bunkas pagastā, ar apzīmējumu kadastrā 6446 005 0201, mazdārziņa vajadzībām 430 m2 platībā .

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 29.,30., punktiem, atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par daļu no zemes ‘’Lāčplēši’’, Bunka, Bunkas pag., Priekules nov., nomu XX.

 

43.

Par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību – Ķieģeļu iela 33,   Priekule , Priekules novads, kadastra nr.  6415 002 0084 , kadastra apzīmējums 6415 002 0084 , atzīšanu par piekrītošu Priekules novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda

(lēmums Nr.193)

Ziņo: V.Jablonska A.Cīrulis

 

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Zemes pārvaldības likuma 17.panta sesto daļu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību – Ķieģeļu iela 33,   Priekule , Priekules novads, kadastra nr.  6415 002 0084 , kadastra apzīmējums 6415 002 0084, atzīšanu par piekrītošu Priekules novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda.

 

 

44.

Par daļu no nekustamā īpašuma  “ Garāžu ceļš”, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules nov. atsavināšanas ierosinājumu

(lēmums Nr.194)

Ziņo: V.Jablonska A.Cīrulis

 

             Priekules novada pašvaldībā saņemts z/s Caunītes-1, īpašnieka XX 18.02.2020. iesniegums (reģistrācijas nr. 2.1.4/20/340-S), kurā lūgts  atļaut atsavināt  daļu no zemes vienības “Garāžu ceļš”, Bunkas pag., ar aptuveno platību 0,15 ha platībā, kadastra apzīmējums 6446 005 0253.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var lemt par  pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, Publiskas personas  mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu,  5.panta pirmo daļu, atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par daļu no nekustamā īpašuma  “ Garāžu ceļš”, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules nov., atsavināšanas ierosinājumu.

               

 

45.

Par nedzīvojamo telpu Miera ielā 3, Gramzdā, Gramzdas pag., Priekules nov. iznomāšanu SIA “Skrampijs”

(lēmums Nr.195)

Ziņo: V.Jablonska A.Cīrulis

 

2020.gada 02.martā Priekules novada pašvaldībā saņemts SIA “Skrampijs”, reģ.Nr.42103055109, juridiskā adrese “Ziedoņi”, Priekules pag., Priekules nov., tās valdes locekļa Raimonda Štāla, elektroniski parakstīts iesniegums, kurš iereģistrēts ar Nr.2.1.4/20/406-S, ar lūgumu iznomāt brīvās telpas Miera ielā 3, Gramzdas pagastā.

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 14.panta otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu par nedzīvojamo telpu Miera ielā 3, Gramzdā, Gramzdas pag., Priekules nov., iznomāšanu SIA ‘’Skrampijs’’.

 

46.

Par 21.04.2015. zemes nomas līguma Nr.2.3.4/50 termiņa pagarināšanu XX, Virgas pagastā

(lēmums Nr.196)

Ziņo: V.Jablonska A.Cīrulis

 

2020.gada 05.martā Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojošas XX, iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/20/436-S, ar lūgumu pagarināt zemes nomas līguma termiņu par daļu no zemes “Pie Ziediņiem”, Virgas pagastā, nomu palīgsaimniecības vajadzībām.

Pamatojoties uz 19.06.2018.Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”53.,56.punktu, 28.02.2019. Priekules novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.3/19 “Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksu” 2.3. apakšpunktu, atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

pieņemt lēmumu par 21.04.2015. zemes nomas līguma Nr.2.3.4/50 termiņa pagarināšanu XX, Virgas pagastā.

 

 

47.

Par 01.11.2010. zemes nomas līguma Nr.3-36/36-2010 termiņa pagarināšanu  ZS “Sleiņi”, Virgas pagastā

(lēmums Nr.197)

Ziņo: V.Jablonska A.Cīrulis

 

2020.gada 09.martā Priekules novada pašvaldībā saņemts zemnieku saimniecības “Sleiņi”, reģ.Nr.42101012887, adrese “Sleiņi”, Virgas pag., tās īpašnieces XX personā, iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/20/462-S, ar lūgumu pagarināt zemes nomas līguma termiņu par zemes vienības “Ziedkalni”, Virgas pagastā nomu.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 19.06.2018.Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 53. un 56.punktu, atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par 01.11.2010. zemes nomas līguma Nr.3-36/36-2010 termiņa pagarināšanu  ZS ‘’Sleiņi’’, Virgas pagastā.

 

48.

Par 05.05.2010. zemes nomas līguma Nr.3-36/17-2010 termiņa pagarināšanu  ZS “Sleiņi”, Virgas pagastā

(lēmums Nr.198)

Ziņo: V.Jablonska A.Cīrulis

 

2020.gada 09.martā Priekules novada pašvaldībā saņemts zemnieku saimniecības “Sleiņi”, reģ.Nr.42101012887, adrese “Sleiņi”, Virgas pag., tās īpašnieces XX personā, iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/20/463-S, ar lūgumu pagarināt zemes nomas līguma termiņu par daļu no zemes vienības “Puķes”, Virgas pagastā nomu.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 19.06.2018.Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 53. un 56.punktu, atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par 05.05.2010. zemes nomas līguma Nr.3-36/17-2010 termiņa pagarināšanu  ZS ‘’Sleiņi’’, Virgas pagastā.

 

49.

Par zemes “Pie Karlsoniem”, Krote, Bunkas pag., Priekules novads nomu XX

(lēmums Nr.199)

Ziņo: V.Jablonska A.Cīrulis

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, 26.02.2020. iesniegums Nr.2.1.4/20/384-S ar lūgumu iznomāt zemes vienību “Pie Karlsoniem”, Bunkas pagastā, kadastra apzīmējums 6446 001 0405, 0,14 ha platībā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 28.02.2019. Saistošo noteikumu „ Priekules novada pašvaldībai piederošo un piekrītošo neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtība” 18.punktu un 19.un 21.punktiem, atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par zemes ‘’Pie Karlsoniem’’, Krote, Bunkas pag., Priekules novads, nomu

 

50.

Par zemes nomas līgumu Nr. 2.3.4/31 un Nr.2.3.4/32 pagarināšanu XX

(lēmums Nr.200)

Ziņo: V.Jablonska A.Cīrulis

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, 02.03.2020. iesniegumu Nr.2.1.4/20/403-S ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu Nr.2.3.4/31 uz zemes vienību „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki”, Bunkas pagastā, kadastra nr. 6446 005 0172, kadastra apzīmējums 6446 001 0283 , 0,70 ha platībā un zemes nomas līgumu Nr. 2.3.4/32 uz daļu no zemes vienības „Uzvaras”, Bunkas pagastā, kadastra nr. 6446 001 0184, kadastra apzīmējums 6446 001 0184, 0,70  ha platībā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 28.02.2019. Saistošo noteikumu „ Priekules novada pašvaldībai piederošo un piekrītošo neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtība” 18.punktu un 19.un 21.punktiem, atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par zemes nomas līgumu Nr.2.3.4/31 un Nr.2.3.4/32 pagarināšanu XX.

 

51.

Par adreses maiņu veikala ēkai nekustamā īpašumā Aizputes iela 12A, Priekule, Priekules nov.

 (lēmums Nr.201)

Ziņo: V.Jablonska A.Cīrulis

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts IK “Marina M” iesniegums ar lūgumu pieņemt lēmumu par adreses maiņu veikala ēkai, kas atrodas nekustamajā īpašumā Peldu iela 3, Priekulē, uz zemes vienības ar  kadastra apzīmējumu 6482 006 0085.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, LR Ministru kabineta 2015.gada 08.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 2.8. apakšpunktu, 5.10. apakšpunktu, 9.punktu, atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par adreses maiņu veikala ēkai nekustamā īpašumā Aizputes iela 12A, Priekule, Priekules nov.

 

52.

Par daļu no zemes Peldu iela 3 , Priekule, Priekules nov.,  ar kadastra apzīmējumu 6415 006 0085 iznomāšanu IK “Marina M”

(lēmums Nr.202)

Ziņo: V.Jablonska A.Cīrulis

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts IK “Marina M”, reģ.nr.42102036399 03.03.2020.  iesniegumu Nr. 2.1.4/20/422-S  ar lūgumu iznomāt daļu no zemes Peldu ielā 3, Priekulē, ar apzīmējumu kadastrā 6415 006 0085, 100 m2 platībā ēku uzturēšanai.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 5.,7.,8.,17. punktiem, atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par daļu no zemes Peldu iela 3 , Priekule, Priekules nov.,  ar kadastra apzīmējumu 6415 006 0085 iznomāšanu IK ‘’Marina M’’.

 

 

53.

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64640040052 atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Puķīši”, Kalētu pagastā, Priekules novadā

(lēmums Nr.203)

Ziņo: V.Jablonska A.Cīrulis

 

2020.gada 11.martā Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojošas XX, Priekules nov., iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/20/481-S, ar lūgumu atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma “Puķīši”, Kalētu pagastā, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6464 004 0052.

Pamatojoties uz likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 1.panta 14.punktu, 19.panta pirmās daļas 1.punktu, 32.,33.pantiem, likuma „Par Pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64640040052 atdalīšanu no nekustamā īpašuma ‘’Puķīši’’, Kalētu pagastā, Priekules novadā.

 

54.

Par 31.07.2012. zemes nomas līguma Nr.3-36V/10-2012 termiņa pagarināšanu SIA „Sveaskog Baltfor”, Virgas pag., Priekules nov. 

(lēmums Nr.204)

Ziņo: V.Jablonska A.Cīrulis

 

2020.gada 27.februārī Priekules novada pašvaldībā saņemts SIA „Sveaskog Baltfor”, reģ.Nr.40003293038, izpilddirektora XX 24.02.2020. iesniegums Nr.7-2/07, iereģistrēts ar Nr.2.1.7/20/394-S, ar lūgumu pagarināt 31.07.2012. zemes nomas līgumā Nr.3-36V/10-2012 noteikto zemes nomas termiņu līdz 2021.gada 30.aprīlim.

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 19.06.2018.Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 53.punktu, atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldībasdome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par 31.07.2012. zemes nomas līguma Nr.3-36V/10-2012 termiņa pagarināšanu SIA ‘’Sweaskog Baltfor’’, Virgas pag., Priekules nov.

 

Sēdes telpā ienāk deputāte Gražina Ķervija.

 

55.

Par Krotes ciema ūdens atdzelžošanas iekārtas darbības uzlabošanu

(lēmums Nr.205)

Ziņo: V.Jablonska

 

2020. gada 09. martā pašvaldībā tika saņemts Bunkas pagasta pārvaldes vadītājas Patricijas Andersones iesniegums, kurā lūdz pašvaldības domi izvērtēt nepieciešamību pēc darbības uzlabojumiem Krotes ciema ūdens atdzelžošanas iekārtas darbībā.

Pamatojoties uz iepriekš minēto un, lai nodrošinātu kvalitatīvu dzeramo ūdeni Krotes ciema iedzīvotājiem un pašvaldības iestādēm (Krotes Kronvalda Ata pamatskola), Bunkas pagasta pārvaldes vadītāja lūdz piešķirt līdzekļus no pašvaldības budžeta no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem 8280.03 EUR ūdens atdzelžošanas iekārtu un amonija samazinošu iekārtu uzstādīšanai Krotē. Precīza summa būs zināma pēc cenu aptaujas.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1. punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Nepiešķirt finanšu līdzekļus no pašvaldības budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem Krotes ciema ūdens atdzelžošanas iekārtas darbības uzlabojumiem 8280.03 EUR apmērā.
 2. Piešķirt nepieciešamo finansējumu Krotes ciema ūdens atdzelžošanas iekārtas darbības uzlabojumiem  8280.03 EUR apmērā no pašvaldības dabas resursu nodokļa līdzekļiem.
 3. Finanšu nodaļai veikt nepieciešamos grozījumus 2020.gada budžetā.
 4. Noslēdzoties publiskajam iepirkumam projektā ‘’Sadzīves kanalizācijas izbūve Tadaiķu ciemā, Bunkas pagastā’’, Bunkas pagasta pārdoto nekustamo īpašumu līdzekļu atlikuma gadījumā atgriezt 8280.03 EUR dabas resursu nodokļu līdzekļos.

 

56.

Par projekta “Kanalizācijas un ūdensvada izbūve Priekules novada Gramzdas ciemā” publisko iepirkumu

(lēmums Nr.206)

Ziņo: V.Jablonska

 

2019. gadā 02. aprīlī Priekules novada pašvaldība pieņēma lēmumu Nr.204 (prot.Nr.4, 2.p.) “Par projekta “Kanalizācijas un ūdensvada izbūve Priekules novada Gramzdas ciemā” apstiprināšanu un realizāciju 2019.gadā par kopējo summu 258 365,11 EUR, ņemot aizņēmumu projekta realizācijai Valsts kasē.

Ņemot vērā 2019. gada Valsts kasē mainīto aizņēmumu izsniegšanas kārtību, projekta realizācijai aizņēmums netika saņemts. 2020.gada pamatbudžetā Gramzdas pagasta pārvaldes vadītājs Dzintars Kudums ir ieplānojis daļējus finanšu līdzekļus projekta realizācijai no pašvaldības pamatbudžeta, kas veidojušies no Gramzdas pagasta pārdotajiem nekustamajiem īpašumiem 123 062 EUR apmērā, taču, lai izvērtētu projekta realizācijas iespējamību, nepieciešams izsludināt atkārtotu publisko iepirkumu.

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1. punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par projekta “Kanalizācijas un ūdensvada izbūve Priekules novada Gramzdas ciemā’’ publisko iepirkumu.

 

57.

Par dzīvokļa īpašumu izveidošanu dzīvoklim Nr.8 dzīvojamajā mājā Liepājas iela 5B, Priekule, Priekules novads un reģistrēšanu zemesgrāmatā

(lēmums Nr.207)

Ziņo: V.Jablonska

 

 Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, iesniegums (reģistrācijas Nr.2.1.4/20/452-S), ar lūgumu nodot atsavināšanai dzīvokli Liepājas 5B-8, Priekulē.

Pamatojoties uz iesniegumu, Dzīvokļa īpašuma likuma 2.panta pirmo daļu- dzīvokļa īpašums ir dzīvojamā mājā tiesiski nodalīts patstāvīgs nekustamais īpašums un 6.pantu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašumu izveidošanu dzīvoklim Nr.8 dzīvojamajā mājā Liepājas iela 5B, Priekule, Priekules novads un reģistrēšanu zemesgrāmatā.

 

 

58.

Par nedzīvojamās telpas nomas līguma Nr. 12/2009 apturēšanu SIA Geiko, reģ.nr. 42102000550

(lēmums Nr.208)

Ziņo: V.Jablonska

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts SIA “Geiko”, reģ.nr. 42102000550, prokūristes XX iesniegums ar lūgumu apturēt nedzīvojamo telpu nomas līgumu Nr.12/2009 no 23.03.2020. līdz 01.06.2020.

Latvijas Republikas Ministru kabinets, 12.03.2020. pieņēma lēmumu Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, kas vēlāk tika grozīts un papildināts ar 13.03.2020. Ministru kabineta rīkojumu Nr.104 un 14.03.2020. Ministru kabineta rīkojumu Nr.105, saskaņā ar kuru visā valstī līdz 2020. gada 14.aprīlim tika izsludināta ārkārtas situācija nolūkā ierobežot Covid-19 vīrusa izplatību ārkārtējās situācijas darbības laikā.

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 27. punktu, 20.03.2020. likuma “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” 13.pantu, iesniegumu, atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS – 1 deputāts (Vizma Garkalne); Priekules novada pašvaldības dome nolemj:

 

pieņemt lēmumu par nedzīvojamās telpas nomas līguma Nr.12/2009 apturēšanu SIA ‘’Geiko’’, reģ.nr.42102000550.

 

59.

Par pašvaldībai piederošas meža cirsmas (īpašumā “Zēri”, Kalētu pagastā) atkārtotās izsoles atzīšanu par nenotikušu, otrās atkārtotās izsoles rīkošanu, cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

(lēmums Nr.209)

Ziņo: V.Jablonska

 

Ar 2020. gada 23. janvāra Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.26 apstiprināta Pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Zēri”, Kalētu pagastā, kadastra Nr.6464 004 0145, sastāvošs no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6464 004 0145  17,9 ha platībā, no tiem mežs 13,8 ha, pārdošana izsolē.

Ar 2020. gada 27. februāra Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.75 apstiprināta Pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Zēri”, Kalētu pagastā, kadastra Nr.6464 004 0145, atkārtota pārdošana izsolē.

Izsludinātajā termiņā nav reģistrējies neviens izsoles dalībnieks.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 6.panta otro un trešo daļu, 8.panta ceturto un piekto daļu, 9.panta trešo daļu, 10.pantu, 11.panta otro daļu, 13. un 15.pantu, 32.panta ceturto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta otro daļu, atklāti balsojot PAR –13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija, Vizma Garkalne); PRET -  nav; ATTURAS – nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par pašvaldībai piederošas meža cirsmas (īpašumā “Zēri”, Kalētu pagastā) atkārtotās izsoles atzīšanu par nenotikušu, otrās atkārtotās izsoles rīkošanu, cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.

 

 

60.

Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

(lēmums Nr.210)

Ziņo: V.Jablonska

 

 2020.gada 24.martā Priekules novada pašvaldībā saņemts XX,  iesniegums XX ar lūgumu piešķirt  īres tiesības dzīvoklim XX.

Pamatojoties uz Priekules novada pašvaldības domes 2017.gada 30.novembra noteikumiem „Par kārtību, kādā piedāvājamas un piešķiramas īrē pašvaldības brīvās dzīvojamās telpas un izbeidzami īres līgumi” 3.punktu, atklāti balsojot PAR –13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija, Vizma Garkalne); PRET -  nav; ATTURAS – nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX.

 

 

61.

(lēmums Nr.211)

Ziņo: V.Jablonska

 

Nekustamam īpašumam “Dižbrekši Krotes ceļš” nav iepriekš noteikts zemes lietošanas mērķis, tādēļ atlikušajai zemes vienībai jānosaka lietošanas mērķis.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR –13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija, Vizma Garkalne); PRET -  nav; ATTURAS – nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par grozījumiem 27.02.2020. Priekules novada pašvaldības domes lēmumā Nr. 90 “Par nekustamā īpašuma ‘’Dižbrekši Krotes ceļš’’, Bunkas pag., Priekules nov., sadalīšanu’’.

 

62.

Par nomas maksas apturēšanu VAS “Latvijas Pasts” par telpu nomu pasta vajadzībām Liepu alejā 6, Kalēti, Kalētu pag., Priekules nov.

(lēmums Nr.212)

Ziņo: V.Jablonska

 

2020.dada 24.martā Priekules novada pašvaldībā saņemts VAS “Latvijas Pasts”, reģ.nr. 40003052790, juridiskā adrese Ziemeļu iela 10, lidosta “Rīga”, Mārupes nov., tehniskā departamenta direktora XX vēstule Nr.04.1.2-2/158 Par līguma izpildes apturēšanu (ārkārtas situācijā), iereģistrēts ar Nr.2.1.7/20/569-S, ar lūgumu uz ārkārtas situācijas laiku apturēt līguma nosacījumus un nepiemērot nomas maksu.

Pamatojoties uz 20.03.2020. likuma “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” 13.pantu un iesniegumu, atklāti balsojot PAR –13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija, Vizma Garkalne); PRET -  nav; ATTURAS – nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nomas maksas apturēšanu VAS “Latvijas Pasts” par telpu nomu pasta vajadzībām Liepu alejā 6, Kalēti, Kalētu pag., Priekules nov.

 

63.

Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētājas vietniekam

(lēmums Nr.213)

Ziņo: V.Jablonska

 

Deputāts Ainars Cīrulis, pildot likumā ‘’Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šā lēmuma pieņemšanā nepiedalās.

 

Priekules novada pašvaldībā 2020.gada 25.martā saņemts Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētājas vietnieka Ainara Cīruļa  iesniegums, ar lūgumu piešķirt atvaļinājumu divas kalendārās nedēļas sākot ar 30.03.2020.

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 41.panta pirmo daļu,  Darba likuma 149.panta otro daļu, 151.panta pirmās daļas 1.punktu, atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētājas vietniekam.

 

64.

Par dzīvokļa īpašumu izveidošanu dzīvoklim Nr.8  dzīvojamajā mājā Aizputes iela 23, Priekule, Priekules novads un reģistrēšanu zemesgrāmatā

(lēmums Nr.214)

Ziņo: V.Jablonska

 

 Priekules novada pašvaldībā saņemts SIA „Priekules nami” valdes locekles Artas Braunas 25.03.2020. iesniegums, kurā lūgts pieņemt lēmumu par dzīvokļa Nr.8, Aizputes iela 23, Priekule izīrēšanu vai nodošanu atsavināšanai.

Nekustamais īpašums Aizputes iela 23, Priekule, Priekules novads, kadastra nr. 6415 001 0020, reģistrēts Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Priekules pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 78 uz Priekules novada pašvaldības vārda, dzīvoklim Nr.8  nav izveidots dzīvokļa īpašums. 

Pamatojoties uz iesniegumu, Dzīvokļa īpašuma likuma 2.panta pirmo daļu- dzīvokļa īpašums ir dzīvojamā mājā tiesiski nodalīts patstāvīgs nekustamais īpašums un 6.pantu, atklāti balsojot PAR –13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija, Vizma Garkalne); PRET -  nav; ATTURAS – nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašumu izveidošanu dzīvoklim Nr.8  dzīvojamajā mājā Aizputes iela 23, Priekule, Priekules novads un reģistrēšanu zemesgrāmatā.

 

    

65.

Par atbalstu ēdināšanai izglītojamiem no daudzbērnu ģimenēm, audžuģimenēm un aizbildņu ģimenēm, trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, kuri izglītību apgūst Priekules novada pašvaldības izglītības iestādēs

(lēmums Nr.215)

Ziņo: V.Jablonska

 

2020. gada 12. martā Ministru kabineta rīkojuma Nr. 103 “Par ārkārtējas situācijas izsludināšanu” 4.3. punkts nosaka pārtraukt mācību procesa norisi klātienē visās izglītības iestādēs un nodrošināt mācības attālināti.

Lai atbalstītu Priekules novada daudzbērnu, audžuģimenes, aizbildņu ģimenes, trūcīgās un maznodrošinātās ģimenes arī ārkārtējās situācijas laikā, kad izglītojamie mācās attālināti, nepieciešams noteikt atbalsta kārtību uz valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laiku vai līdz mācību procesa norises klātienē atjaunošanai.

Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām” 12. pantu, 15.panta pirmās daļas 7.punktu un 21.panta pirmās daļas 23.punktu, atklāti balsojot PAR –13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija, Vizma Garkalne); PRET -  nav; ATTURAS – nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par atbalstu ēdināšanai izglītojamiem no daudzbērnu ģimenēm, audžuģimenēm un aizbildņu ģimenēm, trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, kuri izglītību apgūst Priekules novada pašvaldības izglītības iestādēs.

 

 

66.

Par nedzīvojamās telpas nomas līguma Nr. 4  nomas maksas aprēķina apturēšanu XX

(lēmums Nr.216)

Ziņo: V.Jablonska

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX 25.03.2020. iesniegums Nr. 2.1.4/20/592-S ar lūgumu apturēt nomas maksas aprēķinus nedzīvojamo telpu nomas līgumu Nr.4  no 23.03.2020. līdz 01.06.2020.

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 27. punktu, 20.03.2020. likuma “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” 13.pantu, iesniegumu, atklāti balsojot PAR –12 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS – 1 deputāts (Vizma Garkalne); Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nedzīvojamās telpas nomas līguma Nr. 4  nomas maksas aprēķina apturēšanu XX.

 

No sēdes telpas iziet deputāts Ainars Cīrulis un deputāte Vizma Garkalne.

 

67.

Par nedzīvojamās telpas nomas līguma Nr. 2.3.2/17 nomas maksas  apturēšanu XX

(lēmums Nr.217)

Ziņo: V.Jablonska

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX 25.03.2020. iesniegums Nr. 2.1.4/20/586-S ar lūgumu apturēt nomas maksas aprēķinus nedzīvojamo telpu nomas līgumu Nr. 2.3.2/17  no 23.03.2020. līdz 01.06.2020.

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 27. punktu, 20.03.2020. likuma “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” 13.pantu, iesniegumu, atklāti balsojot PAR –11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS – nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nedzīvojamās telpas nomas līguma Nr. 2.3.2/17 nomas maksas  apturēšanu XX.

68.

Par nedzīvojamās telpas nomas līguma Nr. 2.3.2/1 nomas maksas apturēšanu XX

(lēmums Nr.218)

Ziņo: V.Jablonska

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX 25.03.2020. iesniegums Nr. 2.1.4/20/584-S ar lūgumu apturēt nedzīvojamo telpu nomas līguma Nr.2.3.2/1 nomas maksas aprēķinu no 23.03.2020. līdz ārkārtas situācijas atcelšanai.

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 27. punktu, 20.03.2020. likuma “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” 13.pantu, iesniegumu, atklāti balsojot PAR –11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS – nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nedzīvojamās telpas nomas līguma Nr. 2.3.2/1 nomas maksas apturēšanu XX.

 

69.

Par Priekules novada izglītības iestāžu ēdināšanas pakalpojuma sniedzēja SIA „Priekules Zviedru vārti” atbrīvošanu no nomas maksas

(lēmums Nr.219)

Ziņo: V.Jablonska

 

26.03.2020.Priekules novada pašvaldībā saņemts SIA ‘’Priekules Zviedru vārti’’ valdes locekles XX iesniegums par nomas maksas apturēšanu. Ņemot vērā visā valsts teritorijā izsludināto ārkārtējo situāciju, kā arī ar to saistīto iespaidu uz ēdināšanas pakalpojuma sniedzējiem, XX lūdz apturēt nedzīvojamo telpu nomas maksas un iekārtu izmantošanas aprēķinus 02.06.2014.telpu nomas līgumam Nr.2.3.2/22, no 2020.gada 13.marta līdz likuma ‘’Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību’’ darbības laika izbeigšanai.

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 27. punktu, 20.03.2020. likuma “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” 13.pantu, iesniegumu, atklāti balsojot PAR –11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS – nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par Priekules novada izglītības iestāžu ēdināšanas pakalpojuma sniedzēja SIA ‘’Priekules Zviedru vārti’’ atbrīvošanu no nomas maksas.

 

No sēdes telpas iziet deputāts Vaclovs Kadaģis.

 

70.

Par nedzīvojamās telpas nomas maksas aprēķina apturēšanu XX

(lēmums Nr.220)

Ziņo: V.Jablonska

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts Inetas Veites 25.03.2020. iesniegums Nr. 2.1.4/20/591-S ar lūgumu apturēt nomas maksas aprēķinus nedzīvojamo telpu nomas līgumam no 23.03.2020. līdz ārkārtas situācijas atcelšanai.

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 27. punktu, 20.03.2020. likuma “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” 13.pantu, iesniegumu, atklāti balsojot PAR –10 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS – nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nedzīvojamās telpas nomas maksas aprēķina apturēšanu XX.

 

71.

Par nedzīvojamās telpas nomas līguma Nr. 3-39/8-2013 nomas maksas aprēķina apturēšanu XX

(lēmums Nr.221)

Ziņo: V.Jablonska

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX 25.03.2020. iesniegums Nr. 2.1.4/20/590-S ar lūgumu apturēt nomas maksas aprēķinus nedzīvojamo telpu nomas līgumu Nr. 3-39/8-2013  no 23.03.2020. līdz 01.06.2020.

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 27. punktu, 20.03.2020. likuma “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” 13.pantu, iesniegumu, atklāti balsojot PAR –10 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS – nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nedzīvojamās telpas nomas līguma Nr. 3-39/8-2013 nomas maksas aprēķina apturēšanu XX.

 

72.

Par nedzīvojamās telpas nomas maksas aprēķina apturēšanu XX

(lēmums Nr.222)

Ziņo: V.Jablonska

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX 25.03.2020. iesniegums Nr. 2.1.4/20/582-S ar lūgumu apturēt nomas maksas aprēķinus nedzīvojamo telpu nomas līgumam no 23.03.2020. līdz 01.06.2020.

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 27. punktu, 20.03.2020. likuma “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” 13.pantu, iesniegumu, atklāti balsojot PAR –10 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS – nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nedzīvojamās telpas nomas maksas aprēķina apturēšanu XX.

 

 

73.

Par nedzīvojamās telpas nomas līguma Nr. 6 nomas maksas aprēķina apturēšanu SIA Priekules tekstils

(lēmums Nr.223)

Ziņo: V.Jablonska

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts SIA Priekules tekstils valdes locekles XX 25.03.2020. iesniegums Nr. 2.1.4/20/583-S ar lūgumu apturēt nomas maksas aprēķinus par nedzīvojamo telpu nomas līgumu Nr. 6  no 23.03.2020. līdz 01.06.2020.

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 27. punktu, 20.03.2020. likuma “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” 13.pantu, iesniegumu , atklāti balsojot PAR –10 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS – nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nedzīvojamās telpas nomas līguma Nr. 6 nomas maksas aprēķina apturēšanu SIA Priekules tekstils.

 

74.

Par Priekules novada izglītības iestāžu ēdināšanas pakalpojuma sniedzēja Liepājas rajona Kalētu pagasta zemnieku saimniecību “Daiga” atbrīvošanu no nomas maksas

(lēmums Nr.224)

Ziņo: V.Jablonska

 

Priekules novada pašvaldība 2018. gada 02.janvārī ir noslēgusi nedzīvojamo telpu un iekārtu nomas līgumu Nr. 2.3.2/18/22, kas atrodas “Mazā skola”,  Kalētu pagastā ar kopējo platību 106,7m2  ar Liepājas rajona Kalētu pagasta zemnieku saimniecību “Daiga” un 2019. gada 26. augustā pašvaldība ir noslēgusi līgumu Nr. 2.2.4/19/990 ar Liepājas rajona Kalētu pagasta zemnieku saimniecību “Daiga” par ēdināšanas pakalpojuma sniegšanu Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskolā, Liepu alejā 4, Kalētos.

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 27. punktu, 20.03.2020. likuma “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” 13.pantu, atklāti balsojot PAR –10 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS – nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par Priekules novada izglītības iestāžu ēdināšanas pakalpojuma sniedzēja Liepājas rajona Kalētu pagasta zemnieku saimniecība ‘’Daiga’’ atbrīvošanu no nomas maksas.

 

75.

Par nedzīvojamās telpas nomas līguma Nr. 2.13/02 nomas maksas aprēķina apturēšanu XX

(lēmums Nr.225)

Ziņo: V.Jablonska

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts Intas Freidenfeldes 25.03.2020. iesniegums Nr. 2.1.4/20/589-S ar lūgumu apturēt nomas maksas aprēķinus nedzīvojamo telpu nomas līgumu Nr. 2.13/02  no 23.03.2020. līdz 01.06.2020.

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 27. punktu, 20.03.2020. likuma “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” 13.pantu, iesniegumu , atklāti balsojot PAR –10 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS – nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nedzīvojamās telpas nomas līguma Nr. 2.13/02 nomas maksas aprēķina apturēšanu XX.

 

76.

Par nedzīvojamās telpas nomas līguma Nr. 1.14/02 nomas maksas aprēķina apturēšanu XX

(lēmums Nr.226)

Ziņo: V.Jablonska

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX 25.03.2020. iesniegums Nr. 2.1.4/20/585-S ar lūgumu apturēt nedzīvojamo telpu nomas līgumu Nr.1.14/02 no 23.03.2020. līdz 01.06.2020.

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 27. punktu, 20.03.2020. likuma “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” 13.pantu, iesniegumu, atklāti balsojot PAR –10 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS – nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nedzīvojamās telpas nomas līguma Nr. 1.14/02 nomas maksas aprēķina apturēšanu XX.

 

77.

Par nomas maksas apturēšanu SIA “Dimanti 2” par telpu nomu mazumtirdzniecības vajadzībām ēkā “Pagastnams”, Aizvīķi, Gramzdas pag., Priekules nov.

(lēmums Nr.227)

Ziņo: V.Jablonska

 

2020.dada 26.martā Priekules novada pašvaldībā saņemts SIA “Dimanti 2”, reģ.nr. 42102013818 (turpmāk tekstā- iesniedzējs), juridiskā adrese Nākotnes iela 3, Gramzda, Gramzdas pag., Priekules nov., valdes locekļa XX, iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/20/595-S, ar lūgumu uz ārkārtas situācijas laiku nepiemērot nomas maksu.

Pamatojoties uz 20.03.2020. likuma “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” 13.pantu un iesniegumu, atklāti balsojot PAR –10 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS – nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nomas maksas apturēšanu SIA “Dimanti 2” par telpu nomu mazumtirdzniecības vajadzībām ēkā ‘’Pagastnams’’, Aizvīķi, Gramzdas pag., Priekules nov.

 

Protokola pielikumā:

1.Domes sēdē pieņemtie lēmumi no Nr.151 līdz  Nr.227.

 

 

Sēdi slēdz plkst.:12:00

 

 

Sēdes vadītāja                                                                                                  V.Jablonska

 

 

Sēdes protokolētāja                                                                                          D.Tilgale

151. Par deputāta pilnvaru izbeigšanu pirms termiņa

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 26.martā                                                                                                                                 

Nr.151           

          (protokols Nr.5,  1.punkts)

 

 

Par deputāta pilnvaru izbeigšanu pirms termiņa

 

2020.gada 13.martā pašvaldībā saņemts Priekules novada pašvaldības domes deputātes Rutas Balodes iesniegums, kurā deputāte informē par deputāta pilnvaru nolikšanu pirms termiņa veselības stāvokļa dēļ.

 

Saskaņā ar Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 3.panta trešo daļu, deputāts var iesniegt personisku rakstveida iesniegumu par savu pilnvaru nolikšanu jebkura iemesla dēļ.

 

Pamatojoties uz Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 3.panta ceturto daļu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.Izbeigt pirms termiņa deputāta pilnvaras Priekules novada pašvaldības domes deputātei Rutai Balodei.

2.Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

3.Lēmums paziņojams Priekules novada pašvaldības vēlēšanu komisijai.

 

 

Izsūtāms: 1) Vēlēšanu komisijai, 2) R.Balodei

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

 

 

152. Par deputāta pilnvaru uzsākšanu

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 26.martā                                                                                                                                 

Nr.152           

          (protokols Nr.5,  2.punkts)

 

Par deputāta pilnvaru uzsākšanu

 

Ar Priekules novada pašvaldības domes 2020.gada 26.marta lēmumu Nr.151 deputātu pilnvaras izbeigtas deputātei Rutai Balodei.

Saskaņā ar Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likuma 43.panta pirmo daļu, ja ievēlētais domes deputāts nolicis savu mandātu, viņa vietā stājas nākamais kandidāts no tā paša kandidātu saraksta, no kura bija ievēlēts iepriekšējais deputāts.

Saskaņā ar Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 2.panta pirmo daļu, deputāta pilnvaras sākas ar brīdi, kad Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likuma 43.pantā noteiktajā kārtībā iepriekšējā deputāta vietā stājas nākamais kandidāts no attiecīgā saraksta.

Pamatojoties uz Priekules novada pašvaldības vēlēšanu komisijas 2020.gada 16.marta protokolu Nr.4, 1.§, deputātes Rutas Balodes vietā uzaicināts stāties deputāta kandidāts Andris ROSVALDS no deputātu kandidātu saraksta “LATVIJAS REĢIONU APVIENĪBA”.

Deputātu kandidāts ir iesniedzis rakstveida piekrišanu par deputāta pilnvaru uzsākšanu Priekules novada pašvaldības domē.

Pamatojoties uz Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likums 43.panta pirmo daļu, Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 2.panta pirmo daļu un likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 10.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Apstiprināt deputāta Andra ROSVALDA deputāta pilnvaru uzsākšanu.

2. Ievēlēt deputātu Andri ROSVALDU Priekules novada pašvaldības domes veselības un sociālo jautājumu pastāvīgajā komitejā un kultūras, izglītības un sporta pastāvīgajā komitejā par pastāvīgo komiteju locekli.

3.Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums paziņojams: 1.Vēlēšanu komisijai; A.Rosvaldam

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

 

153. Par nekustamā īpašuma „ Cālīši” , Bunkas pag., Priekules nov., sadalīšanu

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 26.martā                                                                                                                                 

Nr.153           

          (protokols Nr.5, 3 .punkts)

 

 

Par  nekustamā īpašuma „ Cālīši” , Bunkas pag., Priekules nov., sadalīšanu

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX ar lūgumu ļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Cālīši”, kadastra Nr.6446 005 0041, Bunkas pagastā, Priekules novadā, divos atsevišķos īpašumos.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

             Nekustamais īpašums „Cālīši”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, nostiprināts Bunkas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 63, īpašnieks XX.

Nekustamais īpašums „Cālīši” 33,49 ha kopplatībā, kadastra Nr. 6446 005 0041 sastāv no 3 (trīs ) atsevišķām zemes vienībām – zemes vienība 17,70 ha, kadastra apzīmējums 6446 005 0270,  zemes vienība  12,28  ha, kadastra apzīmējums 6446 005 0042 un zemes vienība 2,04 ha, kadastra apzīmējums 6446 005 0269.

Īpašnieks vēlas sadalīt nekustamo īpašumu „ Cālīši”, kadastra Nr. 6446 005 0041 atdalot zemes vienību 12,28 ha platībā, kadastra apzīmējums 6446 005 0042, piešķirot jaunu nosaukumu  „ Jāņa lauki”, atdalītajam zemes gabalam nosakot zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, (NĪLM kods- 0101).

Zemes ierīcības likums neparedz izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašuma sadalīšanai atsevišķos īpašumos, kas reāli dabā ir atdalīti, zemes robežu plānā iezīmētas atsevišķas zemes vienības.

Pamatojoties uz likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 19.panta pirmās daļas 1.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Cālīši”, kadastra Nr. 6446 005 0041, Bunkas pag., Priekules nov., zemes vienību ar kadastra apzīmējumu  6446 005 0042, 12,28  ha platībā.
 2. Atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6446 005 0042 piešķirt nosaukumu „Jāņa lauki”, noteikt NĪLM - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods-0101.
 3. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6446 005 0270, atstāt nosaukumu „Edvardi”.
 4. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu  6446 005 0269 , atstāt nosaukumu „Cālīši”.

 

Lēmums 1 eksemplārā izsūtāms :

- Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālajai nodaļai, VZDKRN@90000030432;

-  nekustamo īpašumu speciālistei I. Lācītei;

- XX

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

 

154. Par projekta “Sadzīves kanalizācijas izbūve Tadaiķu ciemā, Bunkas pagastā” publisko iepirkumu 2020.gadā

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 26.martā                                                                                                                                 

Nr.154           

          (protokols Nr.5, 4.punkts)

 

Par projekta “Sadzīves kanalizācijas izbūve Tadaiķu ciemā, Bunkas pagastā” publisko iepirkumu 2020.gadā

2020. gada 09. martā pašvaldībā tika saņemts Bunkas pagasta pārvaldes vadītājas Patricijas Andersones iesniegums, kurā lūdz pašvaldības domi izvērtēt iespēju par sadzīves kanalizācijas izbūvi Tadaiķu ciemā, Bunkas pagastā, kur jau 2009. gadā tika realizēts ERAF projekts “Bunkas pagasta Tadaiķu ciema ūdenssaimniecības attīstība”. 2009. gadā tika izbūvēta jauna dzeramā ūdens sagatavošanas stacija ar jaunu urbumu un atdzelžošanas iekārtām, kā arī centrālais sadzīves kanalizācijas tīkls ar attīrīšanas iekārtām. Iepriekš realizētajā projektā netika izbūvēti sadzīves kanalizācijas tīkli tā, lai tiem pieslēgtos privātmājas Līvas ielā un Suvorova ielā, kā arī daudzdzīvokļu māja Suvorova ielā 31. Lai būtu iespēja šīs mājas pieslēgt, 2019. gadā tika izstrādāts tehniskais projekts, kurā plānots izbūvēt 850 metru garu sadzīves kanalizācijas trasi, radot iespēju pieslēgties 13 privātmājām un 1 daudzdzīvokļu mājai. Plānotās izmaksas ir 93 229.87 EUR, taču, lai saprastu patiesās būvniecības izmaksas, nepieciešams izsludināt publisko iepirkumu.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1. punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.     Atļaut izsludināt publisko iepirkumu projektam “Sadzīves kanalizācijas izbūve Tadaiķu ciemā, Bunkas pagastā”.

2.     Atkārtoti skatīt šo jautājumu un lemt par projekta realizāciju pēc publiskā iepirkuma noslēgšanās.

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

 

155. Par noteikumu “Ūdenssaimniecības un kanalizācijas pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika” apstiprināšanu

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 26.martā                                                                                                                                 

Nr.155           

          (protokols Nr.5,  5.punkts)

 

Par noteikumu “Ūdenssaimniecības un kanalizācijas pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika” apstiprināšanu

Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 1.punkts paredz, ka viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves atkritumu apsaimniekošana; notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds.

Priekules novada dome ir ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs Bunkas pagasta Bunkas ciemā, Krotes ciemā un Tadaiķu ciemā. Gramzdas pagasta –  Aizvīķos, Gramzdā. Kalētu pagasta – Kalētu ciemā, Ozolu ciemā.

Lai veiktu ūdensapgādes un kanalizācijas notekūdeņu apsaimniekošanas tarifu aprēķinu, ir iesniegts apstiprināšanai noteikumu projekts “Ūdenssaimniecības un kanalizācijas pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”.

Pamatojoties uz iepriekš minēto un likuma “Par pašvaldībām” 15. panta 1. punktu un 41. panta 2. punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 1.Apstiprināt noteikumus “Ūdenssaimniecības un kanalizācijas pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika” saskaņā ar pielikumu.

2. Noteikumi stājas spēkā ar 2020.gada 1. aprīli.

 

 

Pielikumā: Noteikumi “Ūdenssaimniecības un kanalizācijas pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika” uz 3 lpp.

Lēmums nosūtāms: Finanšu nodaļai, Sabiedrisko attiecību speciālistei

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                             V.Jablonska

 

 

NOTEIKUMI

“Ūdenssaimniecības un kanalizācijas pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”

 

Izdoti saskaņā ar likuma

“Par pašvaldībām”, 41.panta pirmās daļas 2.punktu

 

                                                     I.          Tarifa aprēķināšanas vispārīgie noteikumi

1.     Ūdensapgādes un kanalizācijas notekūdeņu apsaimniekošanas tarifu aprēķina atbilstoši  Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2016.gada 14.janvāra padomes lēmuma Nr. 1/2 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika” noteiktajiem pamatprincipiem.

 

2.     Priekules novada dome nosaka maksu par ūdenssaimniecības pakalpojumiem, ko sniedz Priekules novada Kalētu, Gramzdas, Bunkas pagastu pārvaldes, turpmāk – Pagastu pārvaldes.

 

3.     Pagastu pārvaldes ūdenssaimniecības pakalpojumus organizē Bunkas pagasta Bunkas ciemā, Krotes ciemā un Tadaiķu ciemā. Gramzdas pagasta –  Aizvīķos, Gramzdā. Kalētu pagasta – Kalētu ciemā, Ozolu ciemā.

 

4.     Priekules novada pašvaldības apdzīvotajās vietās, kur ūdenssaimniecības pakalpojumus veic pašvaldības kapitālsabiedrība, tarifu apstiprina Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija.

 

5.     Finanšu nodaļa aprēķina ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifus, apvienojot:

5.1.  Ūdens ražošanas un piegādes izmaksas;

5.2.  Notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas izmaksas.

 

6.     Tarifs ietver samaksu par:

6.1.  Ūdensapgādes pakalpojumiem – par viena kubikmetra ūdens ieguvi, uzkrāšanu, sagatavošanu lietošanai līdz padevei ūdensvada tīklā un padevi līdz pakalpojumu saņēmējam (ūdens padeve līdz ūdens skaitītājam (ievadam) lietotāja ēkā vai būvē);

6.2.  Kanalizācijas pakalpojumiem – par viena kubikmetra notekūdeņu savākšanu, novadīšanu līdz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, notekūdeņu attīrīšanu un novadīšanu līdz iztekai ūdenstilpnē.

7.   Finanšu nodaļa aprēķina atsevišķus pakalpojumu tarifus ūdensvada tīkliem un kanalizācijas tīkliem: Bunkas pagasta Bunkas ciemā, Krotes ciemā un Tadaiķu ciemā. Gramzdas pagasta –  Aizvīķos, Gramzdā. Kalētu pagasta – Kalētu ciemā, Ozolu  ciemā.

 

                                                                      II.          Tarifā iekļaujamās izmaksas

 

8.   Ūdensapgādes tarifā iekļauj izmaksas, kas saistītas ar ūdens saražošanu un tā piegādi. Kanalizācijas tarifā iekļauj izmaksas, kas veidojas notekūdeņu savākšanas un to attīrīšanas procesā.

 

9.   Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu izmaksu daļas galvenie posteņi pa izmaksu grupām ir sekojoši:

9.1.  Ar pakalpojuma sniegšanu saistīto pamatlīdzekļu nolietojums,

9.2.  Ekspluatācijas izmaksas:

9.2.1.          Darba samaksa un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas darbiniekiem, kas tieši saistīti ar pakalpojumu sniegšanu, pamatlīdzekļu tehnisko apkopi un remontu;

9.2.2.          Pamatlīdzekļu uzturēšanas un remontu izmaksas;

9.2.3.          Dzeramā ūdens profilaktiskā attīrīšana, ūdens torņu dezinfekcija, atdzelžošanas stacijas apkope;

9.2.4.          Analīzes (notekūdeņu izmeklēšana, dzeramā ūdens ķīmiskās un mikrobioloģiskās analīzes);

9.2.5.          Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas (sakaru izdevumi, maksa par ūdens novadīšanu, maksa par elektroenerģiju, degvielas izmaksas, inventārs, saimniecības preces, transportlīdzekļu uzturēšanas izmaksas).

9.3.  Dabas resursu nodoklis par iegūto ūdeni un novadītajiem notekūdeņiem,

9.4.  Ilgtermiņa kredīta (5 gadi un ilgāk) procentu maksājumus, ja ilgtermiņa kredīts izmantots ūdensapgādes pakalpojuma sniegšanai nepieciešamo pamatlīdzekļu izveidei.

 

10.    Tarifa aprēķināšanai izmanto Priekules novada pašvaldības grāmatvedības datorprogrammā („G-VEDIS”) uzskaitītos tikai ar ūdenssaimniecības pakalpojumu saistītos izdevumus un budžetā prognozētos ar pakalpojumu sniegšanu saistītos izdevumus.

 

11.    Aprēķinos iekļauj izmaksas, kas tieši attiecas uz ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu un ir pamatotas.

 

12.    Pašvaldība tarifā iekļauj ilgtermiņa kredīta (5 gadi un ilgāk) procentu maksājumus, ja ilgtermiņa kredīts izmantots jaunu pamatlīdzekļu izveidošanai un iegādei ūdenssaimniecības pakalpojuma sniegšanai.

 

13.    Pašvaldība var iekļaut tarifa projektā ūdenssaimniecības pakalpojuma sniegšanai nepieciešamo pamatlīdzekļu izveidei izmantotā ilgtermiņa (5 gadi un ilgāk) pamatsummas atmaksu, ja tarifu projektā netiek iekļauts par attiecīgo kredītu iegādātu pamatlīdzekļu nolietojums visā pamatlīdzekļu lietošanas laikā, nodrošinot uzskaites sistēmā šādu pamatlīdzekļu atsevišķu uzskaiti.

 

14.    Tarifu aprēķina, balstoties uz izmaksām viena pilna gada laikā.

 

15.    Pašvaldība var izvēlēties iekļaut tarifu aprēķinā kredīta pamatsummas atmaksu tādā gadījumā, ja tarifu aprēķinā netiek iekļauts par kredītu iegādātu pamatlīdzekļu nolietojums visā pamatlīdzekļu faktiskās kalpošanas laikā, nodrošinot uzskaites sistēmā šādu pamatlīdzekļu atlikušās vērtības atsevišķu uzskaiti.

 

16.    Tarifu nemaina biežāk kā 1 reizi gadā – to pārskata, ja vairāk kā par 10 % mainās spēkā esošā tarifa aprēķinam izmantotie ūdenssaimniecības pakalpojumu apjoma rādītāji vai vairāk kā par 10 % mainās spēkā esošā tarifa aprēķinā iekļautās izmaksas.

 

                                 III.          Aprēķinā iekļautais ūdens un notekūdeņu daudzums

 

17.    Tarifa aprēķināšanai Pašvaldība izmanto šādus ūdens un notekūdeņu daudzumus, kurus nosaka, pamatojoties uz iepriekšējā gada faktiskajiem rādītājiem un kārtējā gada prognozi:

17.1.       lietotājiem piegādātā ūdens daudzums;

17.2.       savākto notekūdeņu daudzums.

 

18.    Ja nav zināms savākto notekūdeņu daudzums, pieņemt, ka lietotājam piegādātā ūdens un savākto notekūdeņu apjoma attiecība ir 1:1.

 

                                 IV.          Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšana

 

19.    Ūdensapgādes pakalpojuma tarifu aprēķina saskaņā ar šādu formulu:

 

ŪA = ŪI / ŪQ, kur

 

ŪA – ūdensapgādes pakalpojuma tarifs (euro/m3);

ŪI – ūdens ražošanas un piegādes pilnās izmaksas (euro);

ŪQ – lietotājiem piegādātais ūdens daudzums (m3).

 

20.    Kanalizācijas pakalpojuma tarifu aprēķina saskaņā ar šādu formulu:

 

KP = KI / KQ, kur

 

KP – kanalizācijas pakalpojuma tarifs (euro/m3);

KI – notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas pakalpojuma tarifā iekļaujamās pilnās izmaksas (euro);

KQ – savāktais notekūdeņu daudzums (m3)

 

                                                                                 V.          Noslēguma jautājumi

 

21.    Noteikumi un visi tā grozījumi tiek apstiprināti ar Priekules novada domes lēmumu.

 

22.    Noteikumi stājas spēkā ar 2020.gada 01. aprīli.

 

 

Pašvaldības domes  priekšsēdētāja                                                    V. Jablonska

 

 

 

 

 

 

156. Par pabalsta piešķiršanu XX

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 26.martā                                                                                                                                 

Nr.156           

          (protokols Nr.5,  6.punkts)

 

 

Par pabalsta piešķiršanu XX

           

            Priekules novada pašvaldībā 2020.gada 12.martā saņemts XX iesniegums, kurā norādīts, ka XX divus sasaukumus no 1994. līdz 2001. gadam un no 2005. līdz 2014. gadam vadījusi Virgas pagasta pārvaldi, tāpēc saskaņā ar Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 15.1 pantu pārvaldes vadītājam ir tiesības saņemt pabalstu divu minimālo mēnešalgu apmērā no Priekules novada pašvaldības.

Ņemot vērā Priekules novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju, par to, ka persona saņem valsts vecuma pensiju, atbilstoši Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 15.1 panta trešajai daļai, pašvaldībai jāizmaksā tā pabalsta daļa, kura pārsniedz valsts vecuma pensijas apmēru.

           

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 15.1 pantu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

            Piešķirt XX Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 15.1 panta trešajā daļā noteikto pabalstu likumā noteiktajā kārtībā un apmērā no 2020. gada 01. aprīļa.

Lēmums nosūtāms: Finanšu nodaļai, XX

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                             V.Jablonska

 

 

157. Par nekustamā īpašuma “Mazkalnenieki”, Virgas pag., Priekules nov., uzņemšanu bilancē

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 26.martā                                                                                                                                 

Nr.157           

          (protokols Nr.5,  7.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma “Mazkalnenieki”, Virgas pag., Priekules nov., uzņemšanu bilancē

 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka:

            Ar Priekules novada pašvaldības domes 23.01.2020. sēdes lēmumu Nr.6 “Par zemes reformas pabeigšanai ieskaitītās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6498 003 0128, Virgas pagastā, atzīšanu par piekrītošu Priekules novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda” zemes vienībai “Mazkalnenieki”, kadastra apzīmējums 6498 003 0128, Virgas pagastā mainīts statuss uz pašvaldībai piekritīgo zemi.

Zemes vienību nepieciešams uzņemt pašvaldības bilancē.

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 15.12.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.1486 “Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti”, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            Uzņemt pašvaldības bilancē nekustamo īpašumu “Mazkalnenieki”, kadastra Nr.6498 003 0128, Virgas pagastā, sastāvošu no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6498 003 0128 – 4,2 ha, kadastrālā vērtība 2654 EUR.

 

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms:

 grāmatvedei G.Vaičekauskai, nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai

 

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

 

 

 

158. Par dzīvokļa īpašumu izveidošanu dzīvoklim Nr.36 dzīvojamajā mājā Liepājas iela 3, Priekule, Priekules novads un reģistrēšanu zemesgrāmatā

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 26.martā                                                                                                                                 

Nr.158           

          (protokols Nr.5,  8.punkts)

 

 

 Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, 20.02.2020. iesniegums  (reģistrācijas Nr.2.1.5/20/360-S), ar lūgumu pieņemt lēmumu par nodošanu izīrēšanai vai  nodošanu atsavināšanai dzīvokli Liepājas 3-36,  Priekule, Priekules novads.

Izvērtējot pašvaldībai rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums Liepājas iela 3, Priekule, Priekules novads, kadastra nr. 6415 001 0021, reģistrēts Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Priekules pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 79  uz Priekules novada pašvaldības vārda.

Dzīvoklim Nr.36 nav izveidots dzīvokļa īpašums.       

Dzīvoklis nr. 36 izīrētsXX.

            Dzīvokļa īpašuma likuma 6.panta pirmā daļa nosaka, ka dzīvokļa īpašumu var izveidot uz likuma, tiesas sprieduma, darījuma, tai skaitā testamenta, vai mājas īpašnieka lēmuma pamata. Dzīvokļa īpašumu izveido, sadalot atbilstoši šā likuma noteikumiem zemesgrāmatā ierakstītu dzīvojamo māju kopā ar tai piederīgajām palīgēkām, būvēm un zemi un otrā daļa - Dzīvokļa īpašums ir nodibināts līdz ar tā ierakstīšanu zemesgrāmatā.

Lai pieņemtu lēmumu par pašvaldībai piederoša dzīvokļa atsavināšanu ir jāizveido un kadastra reģistrā jāreģistrē dzīvokļa īpašums un kā patstāvīgs īpašums ir jāreģistrē zemesgrāmatā.

Pamatojoties uz iesniegumu, Dzīvokļa īpašuma likuma 2.panta pirmo daļu- dzīvokļa īpašums ir dzīvojamā mājā tiesiski nodalīts patstāvīgs nekustamais īpašums un 6.pantu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Izveidot sekojošu dzīvokļa īpašumu dzīvojamajā mājā pēc adreses Liepājas iela 3, Priekule, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6415 001 0021 001, nosakot dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un zemes:  
  1. dzīvoklis Nr.36  58,60 m² - 3/100

 

 1. Pēc dzīvokļa īpašuma reģistrācijas Kadastra informācijas sistēmā, ierakstīt dzīvokļu īpašumus zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda kā patstāvīgus īpašuma objektus.
 2. Pilnvarot nekustamā īpašuma speciālisti Ilzi Lācīti veikt nepieciešamās darbības dzīvokļa īpašuma izveidošanā un ierakstīšanai zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda.
 3. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei organizēt nekustamā īpašuma vērtības noteikšanu saskaņā ar likuma „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums” 3.pantu.
 4. Nekustamo īpašumu nosacīto cenu un atsavināšanas paziņojumu apstiprināt Priekules novada pašvaldības domē.
 5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms:

XX;

SIA “Priekules nami”: priekulesnami@inbox.lv;

nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei;

Finanšu nodaļai

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                             V.Jablonska

 

 

 

 

 

159. Par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību – Pumpura iela 3A, Priekule , Priekules novads, kadastra nr. 6415 006 0037 , kadastra apzīmējums 6415 006 0037 , atzīšanu par piekrītošu...

 

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 26.martā                                                                                                                                 

Nr.159           

          (protokols Nr.5,  9.punkts)

 

Par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību – Pumpura iela 3A,   Priekule , Priekules novads, kadastra nr.  6415 006 0037 , kadastra apzīmējums 6415 006 0037 , atzīšanu par piekrītošu Priekules novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda

 

Zemes pārvaldības likuma 17.panta pirmajā daļā noteikts, ka rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu valdītājs ir attiecīgā vietējā pašvaldība līdz brīdim, kad Ministru kabinets izdod rīkojumu par to ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda vai tie tiek ierakstīti zemesgrāmatā uz vietējās pašvaldības vārda.

Saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 17.panta sestajā daļā noteikto rezerves zemes fondā ieskaitītie zemes gabali un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantotie zemes gabali, par kuriem šā panta piektajā daļā noteiktajā termiņā pašvaldības un ministrijas Valsts zemes dienesta publicētajos rezerves zemes fondā ieskaitītās un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantotās zemes izvērtēšanas sarakstos nav izdarījušas atzīmi par zemes gabala piederību vai piekritību pašvaldībai vai valstij, piekrīt vietējai pašvaldībai tās administratīvajā teritorijā. Lēmumu par šo zemes gabalu ierakstīšanu zemesgrāmatās pieņem pašvaldība.

No minētās Zemes pārvaldības likuma 17.panta sestās daļas izriet, ka pirms lēmuma par rezerves zemes fondā ieskaitīto un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes vienību         (turpmāk- rezerves zemes) ierakstīšanu zemesgrāmatās pieņemšanas pašvaldībai jākonstatē šādu nosacījumu iestāšanās:

 1. Pagājis valstij un vietējām pašvaldībām pēc zemes reformas pabeigšanas rezerves zemes izvērtēšanas divu gadu termiņš (turpmāk- zemes izvērtēšanas termiņš);
 2. Valsts zemes dienesta tīmekļa vietnē publicēts ministriju un pašvaldību izvērtētais rezerves zemes saraksts (turpmāk- izvērtētais zemes saraksts);
 3. publicētajā izvērtētajā sarakstā pie attiecīgās zemes vienības nav izdarītas atzīmes par tās piekritību vai piederību valstij vai pašvaldībai.

No minētajām Zemes pārvaldības likuma normām izriet, ka gan lēmuma par rezerves zemes ierakstīšanu zemesgrāmatās pieņemšana, gan ar to saistāmo nosacījumu izpildes konstatēšana, ir pašvaldības kompetences jautājums.

Izvērtējot Zemes pārvaldības likuma 17.panta sestajā daļā minētos kritērijus, dome konstatē un secina:

Saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 17.panta piektajā daļā noteikto, valstij un vietējām pašvaldībām pēc zemes reformas pabeigšanas piederošo un piekrītošo zemi izvērtē Ministru kabineta noteiktajā kārtībā divu gadu laikā pēc tam, kad Ministru kabinets izdevis rīkojumu par zemes reformas pabeigšanu attiecīgās vietējās pašvaldības administratīvajā teritorijā vai visās novada teritoriālā iedalījuma vienībās.

Zemes reforma Priekules novada Priekules pilsētā pabeigta 2015.gada 09.septembrī, Ministru kabinetam izdodot rīkojumu Nr.494 “Par zemes reformas pabeigšanu Priekules novada Priekules pilsētā”.

Zemes reforma Priekules novada lauku apvidū pabeigta 2016.gada 07.jūnijā, Ministru kabinetam izdodot rīkojumu Nr.322 “Par zemes reformas pabeigšanu Priekules novada lauku apvidū”.

Kārtība, kādā nozaru ministrijas pieņem lēmumus par attiecīgu zemes gabalu piederību vai piekritību valstij pēc zemes reformas pabeigšanas un kādā pašvaldības pieņem lēmumus par zemes gabalu piekritību pašvaldībai noteikta Ministru kabineta 29.03.2016. noteikumu Nr. 190 “Kārtība, kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašumtiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” (turpmāk-Noteikumi Nr.190).

Saskaņā ar noteikumu Nr.190 3.2. apakšpunktu Valsts zemes dienests sagatavo Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (turpmāk – Kadastra informācijas sistēma) reģistrētos datus (*.xls datnes formātā) par rezerves zemes fondā ieskaitītiem zemes gabaliem un zemes gabaliem, kas nav izmantoti īpašuma tiesību atjaunošanai, tai skaitā par kopīpašumā esošajām domājamām daļām, kurām nav noteikta piederība vai piekritība (turpmāk – zemes vienība), katrā administratīvajā teritorijā (turpmāk – saraksts) un publisko savā tīmekļvietnē (lejupielādei) piecu darbdienu laikā pēc Ministru kabineta rīkojuma izdošanas (pēc šo noteikumu spēkā stāšanās) par zemes reformas pabeigšanu attiecīgās vietējās pašvaldības administratīvajā teritorijā vai visās novada teritoriālā iedalījuma vienībās.

Ievērojot to, ka zemes reforma Priekules novada administratīvajā teritorijā pabeidzās 2016.gada 07.jūnijā, savukārt Noteikumi Nr.190 spēkā stājušies 2016.gada 29.martā secināms, ka Priekules novada pašvaldībai zemes izvērtēšanas termiņš, izdarot attiecīgas atzīmes izvērtētajā sarakstā, beidzies.

 Atbilstoši Valsts zemes dienesta mājas lapā publicētajā izvērtētajā zemes sarakstā ietvertajai informācijai pie zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6415 006 0037   nav izdarīta atzīme par tās piekritību valstij vai pašvaldībai.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Zemes pārvaldības likuma 17.panta sesto daļu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 Atzīt, ka rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6415 006 0037  17 300 m2 platībā ha platībā, Pumpura iela 3A, Priekules pagasts, Priekules novads, ir Priekules novada pašvaldībai piekrītoša un ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda saskaņā ar pievienoto grafisko pielikumu.

 

Lēmuma 1 eks. paziņojams:

 • Valsts zemes dienestam, VZDKRN@90000030432 ;
 • nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei;
 • XX

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                             V.Jablonska

 

 

 

 

 Pielikums

 

 

160 . Par nekustamā īpašuma Liepājas iela 18A, Priekule , Priekules nov. nodošanu atsavināšanai

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 26.martā                                                                                                                                 

Nr.160           

          (protokols Nr.5,  10.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma  Liepājas iela 18A, Priekule , Priekules nov. nodošanu atsavināšanai

             Priekules novada pašvaldībā saņemts SIA “Priekules nami”, vēstule, kurā norādīts, ka  SIA "Priekules nami" 2020.gada 18.februārī saņēmuši  XX iesniegumu par nomas tiesību pārtraukšanu Liepājas iela 18A, Priekule ar 2020.gada 1.martu

Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

           Nekustamais īpašums Liepājas iela 18 A kadastra Nr. 6415 001 0080   – 1332 m2 platībā, Priekulē , Priekules novadā, reģistrēts Kurzemes rajona tiesas Priekules pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 100000021280 uz Priekules novada pašvaldības vārda.

            Nekustamais īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6415 001 0080 , uz kura atrodas dzīvojamā ēka ar kadastra apzīmējumu .

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmā daļa nosaka, ka pašvaldības mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai pašvaldībai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var lemt par  pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, Publiskas personas  mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, 5.panta pirmo daļu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Nodot atsavināšanai pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu  Liepājas iela 18 A, Priekule, Priekules nov., kadastra  numurs 6415 001 0080, kurš sastāv no zemesgabala 1332 m2  platībā ar kadastra apzīmējumu 6415 001 0080 un dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 6415 001 0080 001 , par brīvu cenu. 
 2. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei organizēt nekustamā īpašuma vērtības noteikšanu saskaņā ar likuma „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums” 3.pantu.
 3. Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt nekustamā īpašuma (lēmuma 1.punkts) atsavināšanu.

Lēmums 1 eks. izsūtāms :

 •  Nekustamo īpašumu  speciālistei I. Lācītei
 •  Finanšu nodaļai;
 •  Priekules nami: priekulesnami@inbox.lv

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

Pielikums 

 

161. Par Priekules novada pašvaldības īpašuma tiesību dzēšanu uz nekustamo īpašumu Nākotnes iela 13, Kalnenieki, Priekules pag., Priekules nov.

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 26.martā                                                                                                                                 

Nr.161           

          (protokols Nr.5,  11.punkts)

 

Par Priekules novada pašvaldības īpašuma tiesību dzēšanu uz nekustamo īpašumu Nākotnes iela 13, Kalnenieki, Priekules pag., Priekules nov.

 

Izskatot jautājumu par Priekules novada pašvaldības īpašuma tiesību dzēšanu uz nekustamo īpašumu Nākotnes iela 13, Kalnenieki, Priekules pag., Priekules nov., tika konstatēts, ka:

Nekustamais īpašums Nākotnes iela 13, kadastra Nr.6482 007 0079, Kalneniekos, Priekules pagastā, Priekules novadā, sastāv no 1-stāva 4-dzīvokļu dzīvojamās ēkas un zemes. Īpašuma tiesības nostiprinātas Priekules pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.183 uz pašvaldības vārda.

Zemesgrāmatas nodalījumā ir reģistrēti četri atsevišķi dzīvokļu īpašumi un tiem ir atvērti nodalījumi. Visi dzīvokļi ir atsavināti un īpašuma tiesības ir reģistrētas uz pircēju vārdiem.

 Pamatojoties uz Zemesgrāmatu likuma ceturtās nodaļas pirmo apakšnodaļu, kas nosaka, ka nostiprinājuma lūgumam pievienojams administratīvās iestādes lēmums, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Lūgt Kurzemes rajona tiesas zemesgrāmatas nodaļu dzēst Priekules novada pašvaldības īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Nākotnes iela 13, kadastra Nr.6482 007 0079, Kalnenieki, Priekules pagasts, Priekules novads, kas reģistrēts Priekules pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.183.

2. Noņemt no Priekules novada pašvaldības bilances nekustamo īpašumu Nākotnes iela 13, Kalnenieki, Priekules pagasts, sastāvošu no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6482 007 0079 un četru dzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 6482 007 0079 001.

Lēmums 1 eks. izsūtāms: nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai. grāmatvedei G.Vaičekauskai.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

162. Par Priekules novada pašvaldības īpašuma tiesību dzēšanu uz nekustamo īpašumu Celtnieku iela 5

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 26.martā                                                                                                                                 

Nr.162           

          (protokols Nr.5,  12.punkts)

 

Par Priekules novada pašvaldības īpašuma tiesību dzēšanu uz nekustamo īpašumu Celtnieku iela 5, Mazgramzda, Priekules pag., Priekules nov.

 

Izskatot jautājumu par Priekules novada pašvaldības īpašuma tiesību dzēšanu uz nekustamo īpašumu Celtnieku iela 5, Mazgramzda, Priekules pag., Priekules nov., tika konstatēts, ka:

Nekustamais īpašums Celtnieku iela 5, kadastra Nr.6482 009 0142, Mazgramzdā, Priekules pagastā, Priekules novadā, sastāv no 1-stāva 2-dzīvokļu dzīvojamās ēkas un zemes. Īpašuma tiesības nostiprinātas Priekules pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.201 uz pašvaldības vārda.

Zemesgrāmatas nodalījumā ir reģistrēti divi atsevišķi dzīvokļu īpašumi un tiem ir atvērti nodalījumi. Visi dzīvokļi ir atsavināti un īpašuma tiesības ir reģistrētas uz pircēju vārdiem.

 Pamatojoties uz Zemesgrāmatu likuma ceturtās nodaļas pirmo apakšnodaļu, kas nosaka, ka nostiprinājuma lūgumam pievienojams administratīvās iestādes lēmums, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Lūgt Kurzemes rajona tiesas zemesgrāmatas nodaļu dzēst Priekules novada pašvaldības īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Celtnieku iela 5, kadastra Nr.6482 009 0142, Mazgramzdā, Priekules pagastā, Priekules novadā, kas reģistrēts Priekules pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.201.

2. Noņemt no Priekules novada pašvaldības bilances nekustamo īpašumu Celtnieku iela 5, Mazgramzdā, Priekules pagastā, sastāvošu no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6482 009 0142 un divu dzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 6482 009 0142 001.

Lēmums 1 eks. izsūtāms: nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai. grāmatvedei G.Vaičekauskai.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

 

 

163. Par Priekules novada pašvaldības īpašuma tiesību dzēšanu uz nekustamo īpašumu Nākotnes iela 7, Kalnenieki, Priekules pag., Priekules nov.

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 26.martā                                                                                                                                 

Nr.163           

          (protokols Nr.5,  13.punkts)

 

Par Priekules novada pašvaldības īpašuma tiesību dzēšanu uz nekustamo īpašumu Nākotnes iela 7, Kalnenieki, Priekules pag., Priekules nov.

 

Izskatot jautājumu par Priekules novada pašvaldības īpašuma tiesību dzēšanu uz nekustamo īpašumu Nākotnes iela 7, Kalnenieki, Priekules pag., Priekules nov., tika konstatēts, ka:

Nekustamais īpašums Nākotnes iela 7, kadastra Nr.6482 007 0081, Kalneniekos, Priekules pagastā, Priekules novadā, sastāv no 1-stāvu 2-dzīvokļu dzīvojamās ēkas un zemes. Īpašuma tiesības nostiprinātas Priekules pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.154 uz pašvaldības vārda.

Zemesgrāmatas nodalījumā ir reģistrēti divi atsevišķi dzīvokļu īpašumi un tiem ir atvērti nodalījumi. Visi dzīvokļi ir atsavināti un īpašuma tiesības ir reģistrētas uz pircēju vārdiem.

 Pamatojoties uz Zemesgrāmatu likuma ceturtās nodaļas pirmo apakšnodaļu, kas nosaka, ka nostiprinājuma lūgumam pievienojams administratīvās iestādes lēmums, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Lūgt Kurzemes rajona tiesas zemesgrāmatas nodaļu dzēst Priekules novada pašvaldības īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Nākotnes iela 7, kadastra Nr.6482 007 0081, Kalnenieki, Priekules pagasts, Priekules novads, kas reģistrēts Priekules pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.154.

2. Noņemt no Priekules novada pašvaldības bilances nekustamo īpašumu Nākotnes iela 7, Kalnenieki, Priekules pagasts, sastāvošu no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6482 007 0081 un divu dzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 6482 007 0081 001.

Lēmums 1 eks. izsūtāms: nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai, grāmatvedei G.Vaičekauskai.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                             V.Jablonska

 

 

 

164. Par zemes nomas līguma Nr. 2.3.4/75 pagarināšanu XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 26.martā                                                                                                                                 

Nr.164           

          (protokols Nr.5,  14.punkts)

 

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, personas kods XX, 12.03.2020. iesniegumu Nr.2.1.4/20/492-S ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu Nr. 2.3.4/75 uz zemes vienību „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra nr. 6446 005 0172, kadastra apzīmējums 6446 005 0232, 1,10 ha platībā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar Priekules novada domes 26.11.2009. lēmumu , protokols Nr.14, nekustamais īpašums ar nosaukumu „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki”, Bunkas pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums 6446 001 0283,  ieskaitīts pašvaldībai piekritīgajās neapbūvētajās zemēs.

Nomas līgums Nr. 2.3.4/75  slēgts ar 01.06.2015. Līguma beigu termiņš 31.05.2020.

Uz iesniegšanas brīdi pieteicējam nav nekustamā īpašuma nodokļa un nomas parādu.

            Saskaņā ar 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi”  29. punktu un 30. punktu – ja tiek iznomāts neapbūvēts zemesgabals līdz 10 ha lauku teritorijā, kas tiek izmantots lauksaimniecībā, mežsaimniecībā vai ūdenssaimniecībā, uz termiņu ne ilgāk par sešiem gadiem, ja šo noteikumu 33.6. apakšpunktā noteiktajā termiņā pieteicies tikai viens pretendents, tad minētajā gadījumā nomas maksu nosaka atbilstoši Ministru kabineta, pašvaldības domes, citas atvasinātas publiskas personas vai kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētāja apstiprinātam nomas pakalpojumu maksas cenrādim, kas noteikts, ņemot vērā neatkarīga vērtētāja noteikto tirgus nomas maksu, vai neatkarīga vērtētāja noteiktajai tirgus nomas maksai (bet tā nedrīkst būt mazāka par šo noteikumu 5. punktā minēto, t.i., 28 EUR).

             19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi”  53.punkts un 56.punkts nosaka - Iznomātājs, izvērtējot lietderības apsvērumus, var pieņemt lēmumu pagarināt nomas līguma termiņu (nerīkojot izsoli). Nomas līgumu var pagarināt, ievērojot nosacījumu, ka nomas līguma kopējais termiņš nedrīkst pārsniegt Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā noteikto nomas līguma termiņu. Pagarinot nomas līguma termiņu, nomas maksu pārskata, piemērojot šo noteikumu 3. nodaļā noteikto nomas maksas noteikšanas kārtību.

          31.01.2019. Priekules novada pašvaldības dome pieņēmusi lēmumu Nr.1,8.punkts “Par lauksaimniecības zemes nomas pakalpojuma maksas cenrāža apstiprināšanu ”.

          Zemes nomas pakalpojuma maksas cenrādī noteikts, ka Priekules novada Bunkas pagastā 1 ha lauksaimniecības zemes nomas maksa gadā ir 71 EUR (bez PVN).

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 28.02.2019. Saistošo noteikumu „Priekules novada pašvaldībai piederošo un piekrītošo neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtība” 18.punktu un 19.un 21.punktiem, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            Pagarināt zemes nomas līgumu Nr.2.3.4/75 ar XX, personas kods XX, adrese: XX, Priekules novads, (pielikums) slēdzot papildus vienošanos un  nosakot:

 

- nomas maksu 71 EUR (bez PVN) gadā, par lauksaimniecības zemes 1 ha,

- nomas līguma termiņu no 2020. gada 1.jūnija līdz 2025.gada 31.maijam,

 - papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos

 

Par šī lēmuma izpildi atbildīga nekustamo īpašumu speciāliste Ilze Lācīte.

 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums  izsūtāms:                                         

 •  Nekustamo īpašumu speciālistei Ilze Lācītei,
 •  XX.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                             V.Jablonska

 

 

165. Par zemes nomas līgumu Nr. 2.3.4/41 un Nr.2.3.4/42 pagarināšanu XX

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 26.martā                                                                                                                                 

Nr.165           

          (protokols Nr.5,  15.punkts)

 

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, personas kods XX, 12.03.2020. iesniegumu Nr.2.1.4/20/491-S ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu Nr. 2.3.4/41 uz daļu no zemes vienības „Kūtiņas Lāčplēši”, Bunkā,  Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra nr. 6446 005 0102 , kadastra apzīmējums 6446 005 0102, 0,0380 ha platībā un zemes nomas līgumu Nr. 2.3.4/42 uz daļu no zemes vienības „Lāčplēši”, Bunkā, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra nr. 6446 005 0201, kadastra apzīmējums 6446 005 0201, 0,0320  ha platībā

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar Priekules novada domes 26.11.2009. lēmumu, protokols Nr.14, nekustamais īpašums ar nosaukumu „Kūtiņas Lāčplēši”, Bunka, Bunkas pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums 6446 005 0102,  ieskaitīts pašvaldībai piekritīgajās neapbūvētajās zemēs.

Nekustamais īpašums “Lāčplēši”, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules novads, kadastra nr. 6446 005 0201, reģistrēts Kurzemes rajona tiesas Bunkas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000558881 uz Priekules novada pašvaldības vārda.

Nomas līgumi Nr. 2.3.4/41 un Nr. 2.3.4/42 slēgts ar 01.03.2015. Līgumi beigu termiņš 01.03.2020.

Uz iesniegšanas brīdi pieteicējai nav nekustamā īpašuma nodokļa un nomas parādu.

            Saskaņā ar 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi”  29. punktu un 30. punktu – ja tiek iznomāts neapbūvēts zemesgabals līdz 10 ha lauku teritorijā, kas tiek izmantots lauksaimniecībā, mežsaimniecībā vai ūdenssaimniecībā, uz termiņu ne ilgāk par sešiem gadiem, ja šo noteikumu 33.6. apakšpunktā noteiktajā termiņā pieteicies tikai viens pretendents, tad minētajā gadījumā nomas maksu nosaka atbilstoši Ministru kabineta, pašvaldības domes, citas atvasinātas publiskas personas vai kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētāja apstiprinātam nomas pakalpojumu maksas cenrādim, kas noteikts, ņemot vērā neatkarīga vērtētāja noteikto tirgus nomas maksu, vai neatkarīga vērtētāja noteiktajai tirgus nomas maksai .

         Atbilstoši 28.02.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 3/19 “Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksu” 2.3 punktam - neapbūvētam zemesgabalam, kas tiek izmantots personisko palīgsaimniecību vajadzībām atbilstoši likuma "Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos" 7.pantam ar nosacījumu, ka nomnieks neapbūvētajā zemesgabalā neveic saimniecisko darbību, kurai samazinātas nomas maksas piemērošanas gadījumā atbalsts nomniekam kvalificējams kā komercdarbības atbalsts – 1,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāk 5,00 EUR gadā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 29.,30., punktiem, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Pagarināt zemes nomas līgumus Nr.2.3.4/41 un Nr.2.3.4/42, ar XX, personas kods XX, adrese: XX, Priekules novads, (pielikums) slēdzot papildus vienošanos un  nosakot:
 • nomas maksu 1,5 % no kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 5,00 EUR gadā,
 • nomas līguma termiņu no 2020. gada 2. marta līdz 2025.gada  31.martam, papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos nodokļus.

 

 1. Par šī lēmuma izpildi atbildīga nekustamo īpašumu speciāliste Ilze Lācīte.
 2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmuma 1 eks. izsūtāms:                                         

 •  Nekustamo īpašumu speciālistei Ilze Lācītei,
 •  XX.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

166. Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības domes 2019.gada 19.decembra lēmumā “Par degvielas iegādes limitu noteikšanu...

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 26.martā                                                                                                                                 

Nr.166           

          (protokols Nr.5,  16.punkts)

 

Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības domes 2019.gada 19.decembra lēmumā “Par degvielas iegādes limitu noteikšanu Priekules novada pašvaldības darbiniekiem personīgo transporta līdzekļu izmantošanai darba pienākumu pildīšanai” (protokols Nr.16, 2.p.)

 

Saņemts izglītības vadītājas A.Purviņas iesniegums (04.03.2020.reģ.Nr.2.1.3/20/89) par to, ka Priekules novada pašvaldības Pedagoģiski medicīniskā komisija ir izsniegusi atzinumu par nepieciešamību Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskolas skolniecei veselības stāvokļa dēļ mācības organizēt mājās no 25.02.2020. līdz 25.06.2020. Tā kā skolniece dzīvo Gramzdas pagastā, ir radušies papildus braucieni, atbilstoši sastādītajam grafikam- 162 km mēnesī. Nepieciešams palielināt degvielas limitu Kalētu Mūzikas un mākslas skolas direktorei par 15,00 EUR mēnesī.

Atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Izdarīt Priekules novada pašvaldības domes 2019.gada 19.decembra lēmumā “Par degvielas iegādes limitu noteikšanu Priekules novada pašvaldības darbiniekiem personīgo transporta līdzekļu izmantošanai darba pienākumu pildīšanai” (protokols Nr.16, 2.p.) šādus grozījumus:

1.1. palielināt degvielas iegādes limitu Kalētu mūzikas un mākslas skolas direktorei no EUR 45 uz EUR 60 mēnesī:

 

KALĒTU PAGASTA PĀRVALDE

Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskolas direktors

60

09.2104

 

2. Grozījumi stājas spēkā ar 2020.gada 26.martu.

 

Lēmums paziņojams elektroniski:

1 eks. finanšu nodaļai; 1 eks. Kalētu Mūzikas un mākslas skolas direktorei

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                             V.Jablonska

 

 

167. Par saistošo noteikumu Nr.4/20 „Grozījumi Priekules novada pašvaldības 2020.gada 23. janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/20...

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 26.martā                                                                                                                                 

Nr.167           

          (protokols Nr.5,  17.punkts)

 

 

Par saistošo noteikumu Nr.4/20 „Grozījumi Priekules novada pašvaldības 2020.gada 23. janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/20 „Par Priekules novada pašvaldības budžetu 2020.gadam”’’ apstiprināšanu

 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21. daļas 2. punktu, 46.pantu, Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldību budžetiem”, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.     Apstiprināt Priekules novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.4/20 „Grozījumi 2020.gada 23. janvāra Priekules novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.1/20 „Par Priekules novada pašvaldības budžetu 2020.gadam” (noteikumi pielikumā).

2.     Uzdot Priekules novada pašvaldības domes lietvedībai saistošos noteikumus triju dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.

 

Pielikumā: Priekules novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.4/20 „Grozījumi 2020.gada 23. janvāra Priekules novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.1/20 „Par Priekules novada pašvaldības budžetu 2020.gadam””.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                             V.Jablonska

 

 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.4/20 

Paskaidrojuma raksts par budžeta grozījumiem 26.03.2020.

1.pielikums

2.pielikums 

4.pielikums

5.pielikums

 

 

 

168. Par nekustamo īpašumu Liepājas iela 20, Priekule, Priekules nov., un Brīvības iela 36A, Priekule, Priekules nov., uzņemšanu bilancē

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 26.martā                                                                                                                                 

Nr.168           

          (protokols Nr.5,  18.punkts)

 

Par nekustamo īpašumu Liepājas iela 20, Priekule, Priekules nov., un Brīvības iela 36A, Priekule, Priekules nov., uzņemšanu bilancē

 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar 26.09.2019. Priekules novada pašvaldības domes lēmuma Nr.13, 12.punktu Priekules novada pašvaldības dome pieņēma lēmumu atzīt, rezerves zemes fondā ieskaitīto nekustamo īpašumu Liepājas iela 20, Priekule, Priekules novads, kadastra nr. 6415 001 0083, par pašvaldībai  piekrītošu.

Ar 26.09.2019. Priekules novada pašvaldības domes lēmuma Nr.13, 18.punktu Priekules novada pašvaldības dome pieņēma lēmumu atzīt, rezerves zemes fondā ieskaitīto nekustamo īpašumu Brīvības iela 36A, Priekule, Priekules novads, kadastra nr. 6415 003 0109, par pašvaldībai  piekrītošu.

Valsts zemes dienests uz pašvaldības iesniegumu pamata abām zemes vienībām mainījis statusu no rezerves zemes fonda zemes uz pašvaldībai piekritīgu zemi.

Nekustamo  īpašumu nepieciešams uzņemt pašvaldības bilancē.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, Ministru kabineta noteikumu Nr. 87 „Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs”,  atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Uzņemt pašvaldības bilancē nekustamo īpašumu:

 

-        Liepājas iela 20, Priekule, Priekules nov., kadastra nr. 6415 001 0083,  kadastra apzīmējums 6415 001 0083 – 135 100 m2 platībā , zemes kadastrālā vērtība -9457 EUR;

 

-        Brīvības iela 36A Priekule, Priekules nov., kadastra nr. 6415 003 0109,  kadastra apzīmējums 6415 003 0109 – 1700 m2 platībā , zemes kadastrālā vērtība -1183   EUR

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms:  Nekustamo īpašumu speciālistei Ilze Lācītei;  Finanšu nodaļai (G.Vaičekauskai);

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska