15.06.2017. domes sēdē pieņemtie lēmumi (protokols Nr.1)

15.06.2017. domes sēdes audioieraksts
15.06.2017. domes sēdes protokols Nr.1
234. Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vēlēšanas

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 15.jūnijs                                                                                                                                   

Nr.234                  

          (protokolsNr.1,2.punkts)

 Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vēlēšanas

             Pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 19.panta trešo un ceturto daļu, 21.panta pirmās daļas 10.punktu un 40.panta ceturto daļu, atklāti balsojot: PAR -11 deputāti (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Ilze Lācīte, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde; PRET – 4 deputāti (Arnis Kvietkausks, Ruta Balode, Inese Meļķe, Toms Šteins); ATTURAS- nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

        Par Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētāju ievēlēt Viju JABLONSKU.

 

235. Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanas

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 15.jūnijs                                                                                                                                   

Nr.235                  

          (protokolsNr.1,3.punkts)

 Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanas

            Pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 20.panta pirmo un otro daļu, 21.panta pirmās daļas 10.punktu un 40.panta ceturto daļu, atklāti balsojot: PAR -11 deputāti (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Ilze Lācīte, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde; PRET – 4 deputāti (Arnis Kvietkausks, Inese Meļķe, Toms Šteins, Ruta Balode); ATTURAS- nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            Par Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieku ievēlēt deputātu Ainaru CĪRULI.

 

236. Priekules novada pašvaldības domes pastāvīgo komiteju izveidošana un pastāvīgo komiteju locekļu ievēlēšana

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 15.jūnijs                                                                                                                                   

Nr.236                  

          (protokolsNr.1,4.punkts)

 Priekules novada pašvaldības domes pastāvīgo komiteju izveidošana un pastāvīgo komiteju locekļu ievēlēšana

1.         Pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 20.panta pirmo daļu, 50.panta 1.daļu un 40.panta 4.daļu, atklāti balsojot: PAR -14 deputāti (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Ilze Lācīte, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde; PRET – 1 deputāts (Arnis Kvietkausks); ATTURAS- nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Izveidot  Finanšu pastāvīgo komiteju 9 cilvēku sastāvā un ievēlēt tajā deputātus:

Ainaru Cīruli, Viju Jablonsku, Gražinu Ķerviju, Mārtiņu Mikālu, Vaclovu Kadaģi, Ilzi Lācīti, Tatjanu Ešenvaldi, Artu Braunu, Tomu Šteinu

 

2.         Pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 20.panta pirmo daļu, 50.panta 1.daļu un 40.panta 4.daļu, atklāti balsojot: PAR -15 deputāti (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Ilze Lācīte, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Toms Šteins, Arnis Kvietkausks, Inese Meļķe, Ruta Balode, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde; PRET – nav ; ATTURAS- nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

           Izveidot Veselības un sociālo jautājumu pastāvīgo komiteju 7 cilvēku sastāvā un ievēlēt tajā deputātus: Gražinu Ķerviju, Sarmīti Eidintu, Tatjanu Ešenvaldi, Rigondu Džeriņu, Maldu Andersoni, Inesi Meļķi, Rutu Balodi

 

3.         Pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 20.panta pirmo daļu, 50.panta 1.daļu un 40.panta 4.daļu, atklāti balsojot: PAR -12 deputāti (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Ilze Lācīte, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Ruta Balode, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde; PRET – 3 deputāti (Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe); ATTURAS- nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

           Izveidot Tautsaimniecības un attīstības pastāvīgo komiteju 7 cilvēku sastāvā un ievēlēt tajā deputātus: Ainaru Cīruli, Viju Jablonsku, Vaclovu Kadaģi, Rigondu Džeriņu, Artu Braunu, Mārtiņu Mikālu, Tomu Šteinu

4.         Pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 20.panta pirmo daļu, 50.panta 1.daļu un 40.panta 4.daļu, atklāti balsojot: PAR -14 deputāti (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Ilze Lācīte, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde; PRET – 1 deputāts (Arnis Kvietkausks) ; ATTURAS- nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

           Izveidot Izglītības, kultūras un sporta pastāvīgo komiteju 7 cilvēku sastāvā un ievēlēt tajā deputātus: Ainaru Cīruli, Gražinu Ķerviju, Ilzi Lācīti, Mārtiņu Mikālu, Maldu Andersoni, Rigondu Džeriņu, Arni Kvietkausku