31.10.2019. domes sēde (protokols Nr.14)

31.10.2019. domes sēdes protokols Nr.14

 

SĒDES  PROTOKOLS

 

Nr.14

Priekules novadā                                                                                                

2019.gada 31.oktobrī                                                                       

 

Sēde sasaukta plkst. 9:00

Sēdi atklāj plkst. 9:00

 

Sēdi vada –   domes priekšsēdētāja                                                                 Vija Jablonska

Protokolē –  pašvaldības sekretāre                                                                 Daiga Tilgale

               

 

Piedalās –

Deputāti: Vizma Garkalne, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Ruta Balode, Mārtiņš Mikāls, Gatis Volkevičs, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inita Rubeze, Toms Šteins

 

Sēdē nepiedalās-deputāts Ainars Cīrulis, deputāte Rigonda Džeriņa, deputāte Gražina Ķervija, deputāts Vaclovs Kadaģis

 

Sēdē piedalās - izpilddirektors Andris Razma, Bunkas pagasta pārvaldes vadītāja Patricija Andersone, Kalētu pagasta pārvaldes vadītāja Agrita Driviņa, Gramzdas pagasta pārvaldes vadītājs Dzintars Kudums, Virgas pagasta pārvaldes vadītāja Daiga Egle,  juriste Ināra Avotiņa, sabiedrisko attiecību speciāliste Krīstīne Dundure, nekustamo īpašumu speciāliste Marina Kokovihina, nekustamo īpašumu speciāliste Ilze Lācīte, finanšu nodaļas vadītājas p.i. Laura Garkalne, attīstības plānošanas nodaļas vadītāja Una Ržepicka, izglītības vadītāja Agrita Purviņa

 

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Iveta Juškeviča, galvenais iepirkumu speciālists Juris Džeriņš, tūrisma vadītāja Inga Raškova, būvvinspektors Jānis Skadiņš, lietvedības nodaļas vadītāja Inga Kadiķe, sociālā dienesta vadītāja Andra Valuže

 

 

Domes priekšsēdētājas ziņojumi par komandējumiem un dienesta braucieniem

 

1. Par priekšlikumu izstrādi Nacionālajā Attīstības plānā no 2021.līdz 2027.gadam. Pašvaldības darbinieki-attīstības plānošanas nodaļas vadītāja, iepirkumu komisijas locekļi, tūrisma vadītāja

izstrādāja priekšlikumus plānam uz 114 lp. No Lejaskurzemes vienīgie iesniedzām priekšlikumus LPS un KPLR, lai mērķi un plāni tiktu vērsti uz reģionālo attīstību reģionos, ne tikai lielajās pilsētās un attīstības centros.

2.Oktobrī notika LPS un Kultūras ministrijas sarunas ar valdību par to ko paredz 2020.budžeta gadā pakļautības iestādēs. Paredzēts arī valdības budžeta plānā palielināt atalgojumus, bibliotekāriem, kultūras darbiniekiem, arhīvu darbiniekiem. Bet tas paredzēts valsts iestāžu darbiniekiem. Mums jādomā arī par pašvaldības šo pašu nozaru darbiniekiem. Valstī algu palielinājums šiem darbiniekiem paredzēts palielināt par 16%.

3.Valdības un pašvaldību domes sēde, kurā netika saskaņota budžeta līdzekļu piešķiršana no izlīdzināšanas fonda. No valsts puses samazināts finansējums skolēnu ēdināšanai, dabas resursu nodoklis 60% pāries valstij.

4.KPLR sanāksmē piedalījās valdības pārstāvji, kurā stāstīja kāds atbalsts zemniekiem. Plānots atbalstīt zemniekus kuriem ir ļoti mazas zemes platības.

Informē, ka kopā ar domes izpilddirektoru ņēma dalību rododendru stādīšanā Mežaparka estrādē.

5.Piedalījos Probācijas dienesta reģionālās nodaļas sēdes darbā. Tika runāts par sadarbību ar probācijas dienestu, sociālajiem dienestiem, bāriņtiesām, lai sniegtu palīdzību bērniem un jauniešiem. Ļoti svarīgi nelikt cietumā, sevišķi bērnus un jauniešus. Nākotnē paredzēts sapludināt bāriņtiesu un sociālā dienesta darbu. 2020.gada maijā gaidāms likumprojekts un apvienoto institūciju darbību plānots uzsākt 2021.gada maijā.

6.Par pieredzes apmaiņas braucienu uz Smiltenes novadu augusta beigās. Redzējām labu iniciatīvu saistībā ar vecajām lauku sētām, kurās neviens nedzīvo, ir pamestas, nav īpašnieku. Izmantojot mājaslapu, pašvaldība aktualizē šīs lauku sētas un iesaistās jaunu īpašnieku (jaunu ģimeņu) atrašanā.

7.Informē iestāžu vadītājus par sagatavoto rīkojumu par atskaites iesniegšanu par 2019.gada budžeta un plānoto darbu izpildi.

 

Darba kārtības apstiprināšana

 

V.Jablonska aicina balsot par papildus jautājumu iekļaušanu sēdes darba kārtībā:

 

1.     Par nekustamā īpašuma (dzīvokļa īpašuma) Liepājas iela 5, dzīvokļa Nr.13, Priekule, Priekules nov., nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu.

2.     Par daļu no zemes vienības ‘’Mazkalnenieki’’, Virgas pag., iznomāšanu XX.

3.     Par daļu no zemes Liepājas iela 20, Priekule, nomu XX.

4.     Par Priekules novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.7/19 ‘’Priekules novada pašvaldības nolikums’’ apstiprināšanu.

5.     Par Priekules novada attīstības programmas 2020.-2026.gadam izstrādes pārtraukšanu.

6.     Par nomas līguma Nr.2.3.4/18/1082 reģistrēšanu zemesgrāmatā.

7.     Par nekustamā īpašuma ‘’Virsaiši’’, Bunkas pagasts, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6446 003 0072 zemes vienības lietošanas mērķa maiņu.

8.     Par 07.112018.zemes nomas līguma Nr.2.3.4/18/1377 termiņa pagarināšanu XX, Kalētu pagastā.

9.     Par 05.01.2009.zemes nomas līguma Nr.316 termiņa pagarināšanu XX, Kalētu pagastā.

10.  Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX.

11.  Par nekustamā īpašuma ‘’Varkaļi’’, Virgas pagastā, Priekules novadā sadalīšanu.

12.  Par nekustamā īpašuma ‘’Vējkalni’’, Kalētu pagastā, Priekules novadā, sadalīšanu.

13.  Par 05.01.2009.lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.327 termiņa pagarināšanu XX, Kalētu pagastā.

14.  Par 05.01.2009.zemes nomas līguma Nr.327a termiņa pagarināšanu XX, Kalētu pagastā.

15.  Par 05.01.2009.lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.328 termiņa pagarināšanu XX, Kalētu pagastā.

16.  Par dāvinājumu SIA ‘’Priekules slimnīca’’ 60 gadu jubilejā.

17.  Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu Liepu aleja 2-7, Kalētu pagastā, XX.

18.  Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētājas vietniekam.

 

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par katru jautājumu atsevišķi,  atklāti balsojot PAR – 11 (Vizma Garkalne, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Ruta Balode, Mārtiņš Mikāls, Gatis Volkevičs, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inita Rubeze, Toms Šteins); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; papildus jautājumi tiek iekļauti sēdes darba kārtībā un darba kārtība ar izmaiņām tiek apstiprināta.

 

 

Darba kārtība:

 

Finanšu komitejas sēdē izskatītie jautājumi

1.     Par noteikumu ‘’Par debitoru uzskaiti Priekules novada pašvaldībā’’ apstiprināšanu.

2.     Par deleģēšanas līguma noslēgšanu par dzīvojamās mājas īpašuma sakārtošanas darbiem ar SIA ‘’Priekules nami’’.

3.     Par saistošo noteikumu Nr.6/19 ’’Grozījumi Priekules novada pašvaldības 2019.gada 28.februāra saistošajos noteikumos Nr.2/19 ‘’Par Priekules novada pašvaldības budžetu 2019.gadam’’’’ apstiprināšanu.

4.     Par kurināmā iegādes izdevumu segšanu.

5.     Par pašvaldības dzīvokļa Liepājas iela 5-13, Priekule, Priekules nov., nodošanu atsavināšanai.

6.     Par nekustamā īpašuma ‘’Lejiņas’’, Gramzdas pag., Priekules nov., atsavināšanas izsoles nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.

7.     Par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma ‘’Vējkalnu mežs’’, Bunkas pagasts, Priekules novads, atsavināšnaas izsoles rīkošanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.

8.     Par pašvaldībai piederoša dzīvokļa īpašuma Uzvaras iela 2-5, Priekule, Priekules novads, atsavināšanas izsoles rīkošanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.

9.     Par nekustamā īpašuma (dzīvokļa īpašuma) Zviedru vārtu iela 3, dzīvokļa Nr.3, Priekule, Priekules nov., nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu.

10.  Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Liepājas iela 7A-28, Priekule, Priekules novads.

11.  Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Paplakas iela 17, Priekule, Priekules novads.

12.  Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Liepājas iela 11A-8, Priekule, Priekules novads.

13.  Par Priekules novada pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Liepājas iela 5A-7, Priekule, Priekules novads, kadastra numurs 6415 900 0358, pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli atzīšanu par nenotikušu un otrās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.

14.  Par nekustamā īpašuma ‘’Dīķmaļi’’, Bunkas pagasts, Priekules nov., atsavināšanas ierosinājumu.

15.  Par projektu ‘’Dzelzceļa mantojuma maršruta izveide, lai savienotu un popularizētu dzelzceļa mantojumu Centrālās Baltijas teritorijā’’.

16.  Par 01.12.2010.zemes nomas līguma Nr.3-36/42/2010 pārjaunošanu.

17.  Par 05.01.2009.lauku apvidus zemes nomas tipveida līguma Nr.309 pārjaunošanu.

18.  Par Priekules novada pašvaldības deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanas un dzīvesvietas reģistrācijas komisijas nolikumu un komisijas sastāva apstiprināšanu.

19.  Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piekrītošo zemes vienības daļu ‘’Ābolīši’’, Kalētu pagasts, Priekules novads.

20.  Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piekrītošo zemes vienības daļu ‘’Jaunpauzeri’’, Kalētu pagasts, Priekules novads.

21.  Par zemes nomu daļā no zemes vienības Liepājas iela 20, Priekule, Priekules nov., XX.

22.  Par zemes vienības nomu ‘’Personīgās palīgsaimniecības Biznieki’’, kadastra apzīmējums 6446 005 0008, Bunkas pagastā.

23.  Par zemes ‘’Jaunie Baloži’’, Bunkas pag., Priekules nov., nomu XX.

24.  Par nekustamā īpašuma ‘’Jaunie Baloži’’, Bunkas pag., Priekules nov., atsavināšanas ierosinājumu.

25.  Par Priekules novada augstāko apbalvojumu piešķiršanu iedzīvotājiem Latvijas Republikas proklamēšanas 101.gadadienas priekšvakarā.

26.  Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX.

27.  Par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma ‘’Pagasta meži’’, Priekules pagasts, Priekules novads, atsavināšanas izsoles rīkošanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.

28.  Par zemes nomu daļā no zemes vienības ‘’Pie Saules iela 10’’, Tadaiķi, Bunkas pag., Priekules nov., XX.

29.  Par nedzīvojamo telpu nomu ēkā ‘’Garāžas’’, Bunka, Bunkas pag., Priekules novadā XX.

30.  Par 24.04.2017.lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.2.3.4/17/522 termiņa pagarināšanu XX, Kalētu pagastā.

31.  Par deleģēšanas līguma noslēgšanu par ūdensvada izbūvi ar SIA ‘’Priekules nami’’.

32.  Par zemes nomas līguma Nr.80 termiņa pagarināšanu XX, Bunkas pagastā.

33.  Par nekustamā īpašuma ‘’Liras’’, Krote, Bunkas pag., Priekules nov., sadalīšanu.

34.  Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā XX.

 

Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē izskatītie jautājumi

35.  Par nekustamā īpašuma Liepājas iela 11B, Priekule, Priekules nov., uzņemšanu bilancē.

36.  Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6464 004 0243 atdalīšanu no nekustamā īpašuma ‘’Alpēni’’, Kalētu pagastā, Priekules novadā.

37.  Par zemes Brīvības iela 61, Priekule, Priekules nov., ar kadastra apzīmējumu 6415 004 0054, iznomāšanu XX.

38.  Par daļu no zemes vienības ‘’Pagasta palīgsaimniecības’’ iznomāšanu XX, Gramzdas pagastā.

39.  Par mazdārziņa zemes vienībā ‘’Bāliņi’’, Kalētu pagastā, iznomāšanu XX.

40.  Par zemes nomas līguma Nr.2.3.4/133 pagarināšanu XX.

41.  Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6498 003 0155, Virgas pagastā, Priekules novadā.

42.  Par zemes nomas līguma Nr.2.3.4/120 pagarināšanu ar XX.

43.  Par 01.09.2009.zemes nomas līguma Nr.30/2009 termiņa pagarināšanu XX, Virgas pagastā.

44.  Par zemes nomas līgumu Nr.3-36/9-2012 un  Nr.3-36B/6-2012 pagarināšanu XX.

45.  Par 08.12.2014.zemes nomas līguma Nr.2.3.4/135 termiņa pagarināšanu XX, Virgas pagastā.

 

 

Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdē izskatītie jautājumi

46.  Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības domes 2014.gada 27.februāra lēmumā (prot.Nr.5, 9.§) ‘’Par izglītības iestāžu nolikuma apstiprināšanu’’.

 

Veselības un sociālo jautājumu komitejas sēdē izskatītie jautājumi

47.  Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX.

48.  Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX.

 

Komitejās neizskatītie jautājumi

49.  Par nekustamā īpašuma (dzīvokļa īpašuma) Liepājas iela 5, dzīvokļa Nr.13, Priekule, Priekules nov., nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu.

50.  Par daļu no zemes vienības ‘’Mazkalnenieki’’, Virgas pag., iznomāšanu XX.

51.  Par daļu no zemes Liepājas iela 20, Priekule, nomu XX.

52.  Par Priekules novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.7/19 ‘’Priekules novada pašvaldības nolikums’’ apstiprināšanu.

53.  Par Priekules novada attīstības programmas 2020.-2026.gadam izstrādes pārtraukšanu.

54.  Par nomas līguma Nr.2.3.4/18/1082 reģistrēšanu zemesgrāmatā.

55.  Par nekustamā īpašuma ‘’Virsaiši’’, Bunkas pagasts, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6446 003 0072 zemes vienības lietošanas mērķa maiņu.

56.  Par 07.112018.zemes nomas līguma Nr.2.3.4/18/1377 termiņa pagarināšanu XX, Kalētu pagastā.

57.  Par 05.01.2009.zemes nomas līguma Nr.316 termiņa pagarināšanu XX, Kalētu pagastā.

58.  Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX.

59.  Par nekustamā īpašuma ‘’Varkaļi’’, Virgas pagastā, Priekules novadā sadalīšanu.

60.  Par nekustamā īpašuma ‘’Vējkalni’’, Kalētu pagastā, Priekules novadā, sadalīšanu.

61.  Par 05.01.2009.lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.327 termiņa pagarināšanu XX, Kalētu pagastā.

62.  Par 05.01.2009.zemes nomas līguma Nr.327a termiņa pagarināšanu XX, Kalētu pagastā.

63.  Par 05.01.2009.lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.328 termiņa pagarināšanu XX, Kalētu pagastā.

64.  Par dāvinājumu SIA ‘’Priekules slimnīca’’ 60 gadu jubilejā.

65.  Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu Liepu aleja 2-7, Kalētu pagastā, XX.

66.  Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētājam.

 

 

1.

Par noteikumu “Par debitoru uzskaiti Priekules novada pašvaldībā” apstiprināšanu

 (lēmums Nr.529)

Ziņo: V.Jablonska

 

Sakarā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 87 “Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs” spēkā stāšanos 2019. gada 01. janvārī, un Ministru kabineta noteikumu Nr. 1486 “Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” spēka zaudēšanu 2018. gada 31. decembrī, ir veikta noteikumu “Par debitoru uzskaiti Priekules novada pašvaldībā” aktualizācija atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem.

Pamatojoties uz iepriekš minēto un likuma “Par pašvaldībām” 41. panta 2. punktu, Atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par noteikumu “Par debitoru uzskaiti Priekules novada pašvaldībā” apstiprināšanu.

           

 

2.

Par deleģēšanas līguma noslēgšanu par dzīvojamās mājas īpašuma sakārtošanas darbiem ar SIA ‘’Priekules nami’’

(lēmums Nr.530)

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo un otro daļu, 43.panta otro daļu, 45.panta otro un trešo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1. un 9.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

pieņemt lēmumu par deleģēšanas līguma noslēgšanu par dzīvojamās mājas īpašuma sakārtošanas darbiem ar SIA ‘’Priekules nami’’.

 

 

3.

Par saistošo noteikumu Nr.6/19 „Grozījumi Priekules novada pašvaldības 2019.gada 28. februāra saistošajos noteikumos Nr.2/19 „Par Priekules novada pašvaldības budžetu 2019.gadam”’’ apstiprināšanu

(lēmums Nr.531)

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 2. punktu un 46. pantu, Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldību budžetiem”, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

           pieņemt lēmumu par saistošo noteikumu Nr.6/19 „Grozījumi Priekules novada pašvaldības 2019.gada 28. februāra saistošajos noteikumos Nr.2/19 „Par Priekules novada pašvaldības budžetu 2019.gadam’’’’apstiprināšanu.

 

4.

Par kurināmā iegādes izdevumu segšanu

(lēmums Nr.532)

Ziņo: V.Jablonska

 

Sakarā ar 2019./2020. gada apkures sezonas sākšanos un situāciju, ka apkuri pašvaldības administrācijas ēkā, sociālā atbalsta centrā, pašvaldības īpašumā Ķieģeļu ielā 2a un Priekules kultūras namā nodrošina no pašvaldības administrācijas katlu mājas, nepieciešams papildus finansējums kurināmā iegādei 5000 EUR apmērā (ar PVN).

Pamatojoties uz iepriekš minēto un likuma “Par pašvaldībām” 15. panta 1. punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par kurināmā iegādes izdevumu segšanu.

 

 

5.

Par pašvaldības dzīvokļa  Liepājas iela 5-13, Priekule, Priekules nov. nodošanu atsavināšanai

(lēmums Nr.533)

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var lemt par  pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, Publiskas personas  mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, 5.panta pirmo daļu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu par pašvaldības dzīvokļa  Liepājas iela 5-13, Priekule, Priekules nov. nodošanu atsavināšanai.

 

 

6.

Par nekustamā īpašuma “Lejiņas”, Gramzdas pag., Priekules nov., atsavināšanas izsoles nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

(lēmums Nr.534)

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.pantu, 8.panta trešo daļu, 10.panta pirmo daļu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma “Lejiņas”, Gramzdas pag., Priekules nov., atsavināšanas izsoles nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.

 

 

7.

Par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma  “Vējkalnu mežs”,  Bunkas pagasts, Priekules novads, atsavināšanas izsoles rīkošanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

(lēmums Nr.535)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.pantu, 8.panta trešo daļu, 10.panta pirmo daļu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma  “Vējkalnu mežs”,  Bunkas pagasts, Priekules novads, atsavināšanas izsoles rīkošanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.

 

 

8.

Par pašvaldībai piederoša dzīvokļa īpašuma Uzvaras iela 2-5, Priekule, Priekules novads, atsavināšanas izsoles rīkošanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

(lēmums Nr.536)

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.pantu, 8.panta trešo daļu, 10.panta pirmo daļu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par pašvaldībai piederoša dzīvokļa īpašuma Uzvaras iela 2-5, Priekule, Priekules novads, atsavināšanas izsoles rīkošanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.

 

9.

Par nekustamā īpašuma (dzīvokļa īpašuma) Zviedru vārtu iela 3, dzīvokļa Nr.3 , Priekule, Priekules nov., nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu

(lēmums Nr.537)

Ziņo: V.Jablonska

 

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 45.panta trešo daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, 1.pantu, 8.panta trešo daļu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav;

 

            pieņemt lēmumu par            nekustamā īpašuma (dzīvokļa īpašuma) Zviedru vārtu iela 3, dzīvokļa Nr.3 , Priekule, Priekules nov., nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu.

 

 

10.

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Liepājas iela 7A-28, Priekule,  Priekules novads

(lēmums Nr.538)

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Liepājas iela 7A-28, Priekule,  Priekules novads.

 

 

 

11.

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Paplakas iela 17, Priekule,  Priekules novads

(lēmums Nr.539)

Ziņo: V.Jablonska

 

 

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu, „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Paplakas iela 17, Priekule,  Priekules novads.

 

 

12.

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Liepājas iela 11A-8, Priekule,  Priekules

Novads

(lēmums Nr.540)

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu, „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Liepājas iela 11A-8, Priekule,  Priekules novads.

 

 

13.

Par Priekules novada pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Liepājas iela 5A-7, Priekule, Priekules novads, kadastra numurs 6415 900 0358, pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli atzīšanu par nenotikušu un otrās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

(lēmums Nr.541)

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta pirmo daļu un  likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu,  atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu par Priekules novada pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Liepājas iela 5A-7, Priekule, Priekules novads, kadastra numurs 6415 900 0358, pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli atzīšanu par nenotikušu un otrās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.

 

 

14.

Par nekustamā īpašuma  “Dīķmaļi”, Bunkas pagasts, Priekules nov. atsavināšanas ierosinājumu

(lēmums Nr.542)

Ziņo: V.Jablonska

 

             Priekules novada pašvaldībā saņemts XX , dzīvojoša XX, Priekules novads, iesniegums, kurā lūgts  atļaut atsavināt zemes vienību “Dīķmaļi”, Bunkas pagastā  0,3426 ha platībā,

Lai pieņemtu lēmumu par pašvaldībai piederošu nekustamā īpašuma atsavināšanu , tas kā patstāvīgs īpašums ir jāreģistrē zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var lemt par  pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, Publiskas personas  mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu,  5.panta pirmo daļu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

         pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma  “Dīķmaļi”, Bunkas pagasts, Priekules nov. atsavināšanas ierosinājumu.

 

15.

Par projektu “Dzelzceļa mantojuma maršruta izveide, lai savienotu un popularizētu dzelzceļa mantojumu Centrālās Baltijas teritorijā”

(lēmums Nr.543)

Ziņo: V.Jablonska

 

Projektā pavisam kopā ir 16 partneri- Kurzemes plānošanas reģions (vadošais partneris), Latvijas Zaļo ceļu asociācija, Pāvilostas novada pašvaldība, Grobiņas novada pašvaldība, Priekules novada pašvaldība, Gotlandes Heselbijas dzelzceļa mantojuma muzejs (Föreningen Gotlandståget, Gotlande, Zviedrija), Amatas novada pašvaldība, Ropažu novada pašvaldība, Jokioinen dzelzceļa muzejs (Somija), Somijas dzelzceļa muzejs, NVO Terra Maritima (Igaunija), Fonds “Hāpsalu un Läänemaa muzeji” (Igaunija), Vinni pašvaldība (Igaunija), Nodibinājums “Latvijas Industriālā mantojuma fonds”, Avijõe biedrība (Igaunija) un Igaunijas dzelzceļa muzejs.

Priekules novada pašvaldības aktivitātes projektā ir saistītas ar dzelzceļa maršruta Liepāja-Vaiņode posma no Priekules pilsētas līdz Vārtājas upei Virgas pagastā attīrīšanu no krūmājiem, 12-15 km stabiņu, 7 norāžu stabu un 3 informācijas stendu uzstādīšanu un citām aktivitātēm.

Projektu paredzēts realizēt no 2020.gada marta līdz 2022.gada decembrim un Priekules novada pašvaldības līdzfinansējums ir 5 148.69 EUR.

Atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu par projektu “Dzelzceļa mantojuma maršruta izveide, lai savienotu un popularizētu dzelzceļa mantojumu Centrālās Baltijas teritorijā’’.

 

16.

Par 01.12.2010.zemes nomas līguma Nr.3-36/42/2010 pārjaunošanu

(lēmums Nr.544)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Noslēgtais līgums ir jāpārjauno, izsakot līgumu jaunā redakcijā un jānosaka jauns zemes nomas maksas apmērs.

Ar 2019.gada 31.janvāra domes sēdes lēmumu Nr.8, protokols Nr.1, tika apstiprināts lauksaimniecības zemes nomas maksas pakalpojuma cenrādis. Kalētu pagastā lauksaimniecībā izmantojamai zemei vidējā nosacītā 1 ha tirgus nomas maksa gadā ir 69,00 EUR.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta a) apakšpunktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par pašvaldības zemes, cita nekustamā īpašuma un kustamā īpašuma lietošanu (iznomāšanu), Zemes pārvaldības likuma 17.panta sesto daļu, 19.06.2018.Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 30.4. apakšpunktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

             pieņemt lēmumu par 01.12.2010. zemes nomas līguma Nr.3-36/42/2010 pārjaunošanu.

 

17.

Par 05.01.2009.lauku apvidus zemes nomas tipveida līguma Nr.309 pārjaunošanu

(lēmums Nr.545)

Ziņo: V.Jablonska

 

Noslēgtais līgums ir jāpārjauno, izsakot līgumu jaunā redakcijā un jānosaka jauns zemes nomas maksas apmērs.

Ar 2019.gada 31.janvāra domes sēdes lēmumu Nr.8, protokols Nr.1, tika apstiprināts lauksaimniecības zemes nomas maksas pakalpojuma cenrādis. Kalētu pagastā lauksaimniecībā izmantojamai zemei vidējā nosacītā 1 ha tirgus nomas maksa gadā ir 69,00 EUR.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta a) apakšpunktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par pašvaldības zemes, cita nekustamā īpašuma un kustamā īpašuma lietošanu (iznomāšanu), Zemes pārvaldības likuma 17.panta sesto daļu, 19.06.2018.Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 30.4. apakšpunktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par 05.01.2009. lauku apvidus zemes nomas tipveida līguma Nr.309 pārjaunošanu.

 

18.

Par Priekules novada pašvaldības deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanas un dzīvesvietas reģistrācijas komisijas nolikumu un komisijas sastāva apstiprināšanu

(lēmums Nr.546)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz

-        Likuma “Par Pašvaldībām” 9. panta pirmo daļu (kas nosaka , ka Valsts pārvaldes iestādes, ja tas paredzēts likumos vai Ministru kabineta noteikumos var pilnvarot pašvaldības pildīt atsevišķas valsts pārvaldes iestāžu funkcijas), 21. panta pirmās daļas 24. punktu (kas nosaka, ka tikai dome var ievēlēt pašvaldības pārstāvjus un locekļus pašvaldības komisijās), 41. panta pirmās daļas 2. punktu (kas nosaka, ka Pašvaldības dome pieņem iekšējos normatīvos aktus (noteikumi, nolikumi, instrukcijas), 61. panta pirmo daļu (kas nosaka, ka atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai dome var izveidot komisijas) un trešo daļu (kas nosaka, ka komisijas darbojas saskaņā ar domes apstiprinātiem noteikumiem):

-        Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 7. pantu, (kas nosaka, ka dzīvesvietas deklarēšanas iestādes ir attiecīgās pašvaldības);

-        Ministru Kabineta 2003. gada 11. februāra noteikumiem Nr. 72 “Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu” (kas nosaka noteikumus, kādā pašvaldību dzīvesvietas deklarēšanas iestādes anulē ziņas par personu deklarēto dzīvesvietu);

-        Priekules novada pašvaldības 2017. gada 23. februāra saistošo noteikumu Nr. 17/2 “Priekules novada pašvaldības nolikums” 19.16. apakšpunktu (kas nosaka, ka dome atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai izveido Iedzīvotāju reģistrācijas jautājumu komisiju).

 

Atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu par Priekules novada pašvaldības deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanas un dzīvesvietas reģistrācijas komisijas nolikumu un komisijas sastāva apstiprināšanu.

 

19.

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piekrītošo zemes vienības daļu “Ābolīši”, Kalētu pagasts, Priekules novads

(lēmums Nr.547)

Ziņo: V.Jablonska

 

Ar 2019. gada 26. septembra Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.518 pirmajā mutiskajā nomas tiesību izsolē ar augšupejošu soli nodota Priekules novada pašvaldībai piekrītoša zemes vienības daļa “Ābolīši”, Kalētu pagastā, Priekules novadā 12,6 ha platībā, kadastra apzīmējums 6464 004 0067 , apstiprināta nomas tiesību izsoles objekta sākumcena un izsoles noteikumi. Izsoles sākumcena 69,00  EUR/ha bez PVN par vienu hektāru gadā.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2018. gada 01. jūlija noteikumiem Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 40.punktu un 43.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piekrītošo zemes vienības daļu “Ābolīši”, Kalētu pagasts, Priekules novads.

 

 

20.

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piekrītošo zemes vienības daļu “Jaunpauzeri”, Kalētu pagasts, Priekules novads

(lēmums Nr.548)

Ziņo: V.Jablonska

 

Ar 2019. gada 26. septembra Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.517 pirmajā mutiskajā nomas tiesību izsolē ar augšupejošu soli nodota Priekules novada pašvaldībai piekrītoša zemes vienības daļa “Jaunpauzeri”, Kalētu pagastā, Priekules novadā 2,4 ha platībā, kadastra apzīmējums 6464 001 0152, apstiprināta nomas tiesību izsoles objekta sākumcena un izsoles noteikumi. Izsoles sākumcena 69,00  EUR/ha (bez PVN) par vienu hektāru gadā.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2018. gada 01. jūlija noteikumiem Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 40.punktu un 43.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piekrītošo zemes vienības daļu “Jaunpauzeri”, Kalētu pagasts, Priekules novads.

 

21.

Par zemes nomu daļā no zemes vienības Liepājas iela 20, Priekule, Priekules nov., XX

(lēmums Nr.549)

Ziņo: V.Jablonska

 

 Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojoša XX, iesniegumu ( reģistrācijas Nr. 2.1.4/19/1770-S), ar lūgumu iznomāt daļu no zemes Liepājas iela 20, Priekule, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6415 001 0083, sakņu dārza vajadzībām.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 26.09.2013. Saistošo noteikumu Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 2.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par zemes nomu daļā no zemes vienības Liepājas iela 20, Priekule, Priekules nov., XX.

 

 

22.

 

(lēmums Nr.550)

Ziņo: V.Jablonska

 

Priekules novada pašvaldības mājas lapā tika ievietota informācija par lauksaimniecības zemes nomu zemes vienībai “Personīgās palīgsaimniecības Biznieki”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra apzīmējums 6446 005 0008, 3,30 ha platībā, ar pieteikšanās termiņu līdz 18.oktobrim.

Nekustamais īpašums “Personīgās palīgsaimniecības Biznieki”, Bunkas pag., Priekules nov., ieskaitīts pašvaldībai piekritīgajās zemēs.

Tika saņemti četru personu iesniegumi, ar lūgumu iznomāt zemes vienību “Personīgās palīgsaimniecības Biznieki”, Bunkas pagastā, 3,30 ha platībā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 28.02.2019. Priekules novada pašvaldības noteikumu “ Priekules novada pašvaldībai piederošo un piekrītošo neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtība” 13.punku, 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 29.8. apakšpunktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par zemes vienības nomu “Personīgās palīgsaimniecības Biznieki”, kadastra apzīmējums 6446 005 0008, Bunkas pagastā.

 

 

23.

Par zemes “Jaunie Baloži”, Bunkas pag., Priekules nov. nomu XX

(lēmums Nr.551)

Ziņo: V.Jablonska

 

            Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, personas kods XX, 15.10.2019.iesniegumu Nr.2.1.4/19/1841-S ar lūgumu iznomāt zemi “Jaunie Baloži”, Bunkas pag., Priekules novads, ar apzīmējumu kadastrā 6446 002 0008, dzīvojamās mājas uzturēšanai.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 5.,7.,8.,17. 29.,30. punktiem, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par zemes ‘’Jaunie Baloži’’, Bunkas pag., Priekules nov., nomu XX.

24.

Par nekustamā īpašuma “Jaunie Baloži”, Bunkas pag., Priekules nov.,  atsavināšanas ierosinājumu      

(lēmums Nr.552)

Ziņo: V.Jablonska

 

2019.gada 05.septembrī Priekules novada pašvaldībā saņemts SIA “ECO AQUAFARM”, reģ.Nr.42103059702, juridiskā adrese “Kalnlejas”, Bunkas pag., Priekules nov. (turpmāk tekstā-iesniedzējs), prokūrista XX (LR Uzņēmuma reģistra funkcijas izpildes departamenta Liepājas reģionālās nodaļas 13.12.2017. lēmums Nr.15-10/177586) iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/19/1605-S, ar lūgumu atsavināt pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Jaunie Baloži”, kadastra Nr.64460020008, Bunkas pagastā, Priekules novadā.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 44.panta ceturto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu(...) un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu par -nenodot atsavināšanai pašvaldībai piekrītošo nekustamo īpašumu (zemi) “Jaunie Baloži”, kadastra Nr.64460020008, Bunkas pagastā, Priekules novadā.

25.

Par  Priekules novada augstāko apbalvojumu piešķiršanu iedzīvotājiem Latvijas Republikas proklamēšanas 101. gadadienas priekšvakarā

(lēmums Nr.553)

Ziņo: V.Jablonska

 

Deputāte Ruta Balode, pildot likumā ‘’Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šā lēmuma pieņemšanā nepiedalās.

 

Pamatojoties uz Priekules novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas iesniegto apbalvojamo sarakstu (15.10.2019 komitejas sēdes protokols Nr…..), atklāti balsojot PAR – 10 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par Priekules novada augstāko apbalvojumu piešķiršanu iedzīvotājiem Latvijas Republikas proklamēšanas 101.gadadienas priekšvakarā.

 

 

                                                            26.

Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

(lēmums Nr.554)

Ziņo: V.Jablonska

 

 2019.gada 18.oktobrī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, p.k. XX iesniegums ar lūgumu piešķirt dzīvojamās telpas īres tiesības dzīvoklim XX, Priekulē.

Pamatojoties uz Priekules novada pašvaldības domes 2017.gada 30.novembra noteikumiem „Par kārtību, kādā piedāvājamas un piešķiramas īrē pašvaldības brīvās dzīvojamās telpas un izbeidzami īres līgumi” 3.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX.

 

 

27.

Par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma  “Pagasta meži”,  Priekules pagasts, Priekules novads, atsavināšanas izsoles rīkošanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

(lēmums Nr.555)

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.pantu, 8.panta trešo daļu, 10.panta pirmo daļu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma  “Pagasta meži”,  Priekules pagasts, Priekules novads, atsavināšanas izsoles rīkošanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.

 

 

28.

Par zemes nomu daļā no zemes vienības „Pie Saules iela 10 ”, Tadaiķi , Bunkas pag., Priekules nov., XX

(lēmums Nr.556)

Ziņo: V.Jablonska

 

 Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojošas XX, Priekules novads, iesniegums ar lūgumu iznomāt daļu no zemes ar nosaukumu „Pie Saules iela 10”, apzīmējums kadastrā 6446 003 0168, Bunkas pagastā, sakņu dārza vajadzībām.

 

pieņemt lēmumu par zemes nomu daļā no zemes vienības „Pie Saules iela 10 ”, Tadaiķi , Bunkas pag., Priekules nov., XX.

 

 

29.

Par nedzīvojamo telpu nomu ēkā „Garāžas” , Bunka , Bunkas pag., Priekules novadā XX

(lēmums Nr.557)

Ziņo: V.Jablonska

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojoša XX, iesniegums, kurā lūgts iznomāt nedzīvojamo telpu, kas atrodas ēkā „Garāžas”,  Bunkas pagastā.

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Kristapa Rosvalda iesniegumu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nedzīvojamo telpu nomu ēkā „Garāžas” , Bunka , Bunkas pag., Priekules novadā XX.

 

      

V.Jablonska plkst.10:11 izsludina sēdes pārtraukumu uz 5 min.

 

Plkst.10:16 deputāti atgriežas sēdes telpā un domes sēde turpinās.

 

 

30.

Par 24.04.2017.lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.2.3.4/17/522 termiņa pagarināšanu XX, Kalētu pagastā

(lēmums Nr.558)

Ziņo: V.Jablonska

 

2019.gada 23.oktobrī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojošas XX, iesniegums, ar lūgumu pagarināt lauku apvidus zemes nomas līguma termiņu par zemes “Pie Brūža” nomu Kalētu pagastā.

Pamatojoties uz 30.08.2005.Ministru kabineta noteikumu Nr.644 “Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 2. un 5.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par 24.04.2017.lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.2.3.4/17/522 termiņa pagarināšanu XX, Kalētu pagastā.

 

 

31.

Par deleģēšanas līguma noslēgšanu par ūdensvada izbūvi ar SIA „Priekules nami”

(lēmums Nr.559)

Ziņo: V.Jablonska

 

2019. gada Virgas pagasta pārvaldes budžeta tāmē “Virgas ūdenssaimniecība” ir plānoti izdevumi Centra ūdensvada izbūvei uz dzīvojamām mājām “Sarmas” un “Blāzmas”. Tika plānots, ka šo izbūvi veiks pašvaldības kapitālsabiedrība SIA “Priekules nami”, tādēļ nepieciešams noslēgt deleģēšanas līgumu. Pielikumā pievienota izdevumu tāme.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1. punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par deleģēšanas līguma noslēgšanu par ūdensvada izbūvi ar SIA ‘’Priekules nami’’.

 

32.

Par zemes nomas līguma Nr.80  termiņa pagarināšanu XX, Bunkas pagastā

(lēmums Nr.560)

Ziņo: V.Jablonska

 

              Priekules novada pašvaldībā saņemts Aļģimanta Leksta, personas kods 190463 – 11913,  21.08.2019. iesniegums ar lūgumu pagarināt zemes nomas līguma termiņu uz zemi “Bunkas”, Bunkas pagastā.

Pamatojoties uz 30.08.2005. Ministru kabineta noteikumu Nr.644 “Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 2. un 5.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par zemes nomas līguma Nr.80 termiņa pagarināšanu XX, Bunkas pagastā.

 

33.

Par  nekustamā īpašuma „ Liras” , Krote, Bunkas pag., Priekules nov. sadalīšanu

(lēmums Nr.561)

Ziņo: V.Jablonska

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX iesniegums (Nr.2.1.4/19/1726-S) ar lūgumu ļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Liras”, kadastra Nr. 6446 001 0154, Krotē, Bunkas pagastā, Priekules novadā, trīs atsevišķos īpašumos.

Pamatojoties uz likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 19.panta pirmās daļas 1.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma ‘’Liras’’, Krote, Bunkas pag., Priekules nov., sadalīšanu.

 

34.

Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā XX

(lēmums Nr.562)

Ziņo: V.Jablonska

 

1. 2019.gada 21.oktobrī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, p.k. XX, iesniegums  ar lūgumu sniegt palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā. 

Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14.panta pirmās daļas 1.punkta a) apakšpunktu un Priekules novada pašvaldības domes 2010.gada 25.novembra saistošo noteikumu Nr.16 “Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā un pašvaldības dzīvokļu uzskaites un piešķiršanas kārtību” 4. punkta 4.1.2. apakšpunktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā XX.

 

 

35.

Par nekustamā īpašuma Liepājas iela 11B, Priekule, Priekules nov., uzņemšanu bilancē

(lēmums Nr.563)

 

Ziņo: V.Jablonska, M.Mikāls

 

Ar 31.01.2019. Priekules novada pašvaldības domes lēmuma Nr.1, 53.punktu Priekules novada pašvaldības dome pieņēma lēmumu atsavināt daļu no nekustamā īpašuma Liepājas iela 11, Priekule, Priekules novads, kadastra nr. 6415 001 0073, kas pieder XX.

21.06.2019. starp Priekules novada pašvaldību un XX noslēgts pirkuma līgums Nr. 2.3.9/19/822, par nekustamā īpašuma Liepājas iela 11B, Priekule, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6415 001 0089, 7039 m2  iegādi.

Nekustamo  īpašumu nepieciešams uzņemt pašvaldības bilancē.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, Ministru kabineta noteikumu Nr. 87 „Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs”,  atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Liepājas iela 11B, Priekule, Priekules nov., uzņemšanu pašvaldības bilancē.

 

36.

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6464 004 0243 atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Alpēni”, Kalētu pagastā, Priekules novadā

(lēmums Nr.564)

Ziņo: V.Jablonska, M.Mikāls

 

2019.gada 02.oktobrī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojoša XX, Priekules nov., iesniegums, ar lūgumu atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma “Alpēni”, Kalētu pagastā, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6464 004 0243 un piešķirt jaunu nosaukumu “Mazalpēni”.

 Pamatojoties uz likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 1.panta 14.punktu, 19.panta pirmās daļas 1.punktu, 32.,33.pantiem, likuma „Par Pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

pieņemt lēmumu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6464 004 0243 atdalīšanu no nekustamā īpašuma ‘’Alpēni’’, Kalētu pagastā, Priekules novadā.

 

 

37.

Par zemes Brīvības iela 61, Priekule, Priekules nov.,  ar kadastra apzīmējumu 6415 004 0054 iznomāšanu XX

(lēmums Nr.565)

Ziņo: V.Jablonska, M.Mikāls

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX,  personas kods XX, iesniegumu Nr. 2.1.4/19/1798-S ar lūgumu iznomāt zemi ēku uzturēšanai  Brīvības ielā 61, Priekule, Priekules novads, ar apzīmējumu kadastrā 6415 004 0054, 2176 m2 platībā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 5.,7.,8.,17. punktiem, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par zemes Brīvības iela 61, Priekule, Priekules nov.,  ar kadastra apzīmējumu 6415 004 0054 iznomāšanu XX.

 

38.

Par daļu no zemes vienības “Pagasta palīgsaimniecības” iznomāšanu XX, Gramzdas pagastā 

(lēmums Nr.566)

Ziņo: V.Jablonska, M.Mikāls

 

2019.gada 08.oktobrī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojošas XX, iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/19/1797-S, ar lūgumu iznomāt daļu no zemes vienības “Pagasta palīgsaimniecības” 1,2 ha platībā, Gramzdas pagastā, palīgsaimniecības vajadzībām.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 19.06.2018.Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 29.2.apakšpunktu, 28.02.2019. Priekules novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.3/19 “Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksu” 2.3. apakšpunktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par daļu no zemes vienības “Pagasta palīgsaimniecības” iznomāšanu XX, Gramzdas pagastā.

 

39.

Par mazdārziņa zemes vienībā “Bāliņi”, Kalētu pagastā iznomāšanu XX

(lēmums Nr.567)

Ziņo: V.Jablonska, M.Mikāls

 

2019.gada 09.oktobrī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, adrese XX,  iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/19/1804-S, ar lūgumu iznomāt mazdārziņu zemes vienībā “Bāliņi”, Kalētu pagastā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 19.06.2018.Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 29.2.punktu, 28.02.2019. Priekules novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.3/19 “Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksu” 2.3. apakšpunktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par mazdārziņa zemes vienībā ‘’Bāliņi’’, Kalētu pagastā, iznomāšanu XX.

 

40.

 

(lēmums Nr.568)

Ziņo: V.Jablonska, M.Mikāls

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, personas kods XX, 25.09.2019. iesniegumu Nr.2.1.4/19/1721-S ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu Nr. 2.3.4/133 uz zemes vienību „Macīši”, Bunkas pagastā, kadastra nr. 6446 003 0071, kadastra apzīmējums 6446 003 0071, 0,8655  ha platībā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 5.,7.,8.,17. punktiem, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par zemes nomas līguma Nr.2.3.4/133 pagarināšanu XX.

 

 

41.

Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6498 003 0155, Virgas pagastā, Priekules novadā

(lēmums Nr.569)

Ziņo: V.Jablonska, M.Mikāls

 

Pašvaldībai pieder zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6498 003 0155, kura ietilpst nekustamā īpašuma “Pie Talušiem”, kadastra Nr.6498 003 0016, Virgas pagastā, sastāvā.

 Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6498 003 0155  31,76 ha platībā, no tiem 7,94 ha lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 13,73 ha mežs, 6,14 ha krūmi, Virgas pagastā noteikts un Nekustamā īpašuma Valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēts zemes lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods NĪLM 0101.  Faktiskā lietošana ir meža zeme. Noteiktais zemes lietošanas mērķis neatbilst faktiskajai lietošanai.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2006.gada 20. jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 8.punktu, 17.7. apakšpunktu, 18.punktu, 23.3.apakšpunktu un 30.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par zemes lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6498 003 0155, Virgas pagastā, Priekules novadā.

 

 

42.

Par zemes nomas līguma Nr. 2.3.4/120 pagarināšanu ar XX

(lēmums Nr.570)

Ziņo: V.Jablonska, M.Mikāls

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX 01.10.2019. iesniegumu Nr. 2.1.4/19/1759-S ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu Nr. 2.3.4/120 uz daļu no zemes Liepājas iela 20, Priekule, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6415 001 0083  281 m2 platībā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 26.09.2013. Saistošo noteikumu Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 2.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par zemes nomas līguma Nr.2.3.4/120 pagarināšanu ar XX.

 

 

43.

Par 01.09.2009.zemes nomas līguma Nr.30/2009 termiņa pagarināšanu XX, Virgas pagastā

(lēmums Nr.571)

Ziņo: V.Jablonska, M.Mikāls

 

2019.gada 14.oktobrī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojoša XX, Priekules nov. (turpmāk tekstā- iesniedzējs), iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/19/1833-S, ar lūgumu pagarināt zemes nomas līguma termiņu par zemes “Pie Talušiem” nomu Virgas pagastā.

Pamatojoties uz 30.08.2005.Ministru kabineta noteikumu Nr.644 “Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 2. un 5.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par 01.09.2009.zemes nomas līguma Nr.30/2009 termiņa pagarināšanu XX, Virgas pagastā.

 

 

44.

Par zemes nomas līgumu Nr. 3-36/9-2012 un Nr. 3-36B/6-2012 pagarināšanu XX

(lēmums Nr.572)

Ziņo: V.Jablonska, M.Mikāls

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, personas kods XX, 21.08.2019. iesniegums Nr.2.1.4/19/1518-S  ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu Nr. 3-36/9-2012  uz daļu no zemes vienības “Personīgās palīgsaimniecības Biznieki”, Bunkas pagastā, kadastra apzīmējums 6446 003 0118, 1,00 ha platībā  un zemes nomas līgumu Nr. 3-36B/6-2012  uz zemi “Aņķi”, Bunkas pagastā, kadastra apzīmējums  6446 007 0010, 3,10 ha platībā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 5.,7.,8.,17.,29.,30., punktiem, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par zemes nomas līgumu Nr. 3-36/9-2012 un Nr. 3-36B/6-2012 pagarināšanu XX.

 

45.

Par 08.12.2014.zemes nomas līguma Nr.2.3.4/135 termiņa pagarināšanu  XX, Virgas pagastā

(lēmums Nr.573)

Ziņo: V.Jablonska, M.Mikāls

 

2019.gada 15.oktobrī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojoša XX, iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/19/1840-S, ar lūgumu pagarināt 08.12.2014.zemes nomas līguma Nr.2.3.4/135 termiņu.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 19.06.2018.Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 53. un 56.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par 08.12.2014.zemes nomas līguma Nr.2.3.4/135 termiņa pagarināšanu  XX, Virgas pagastā.

 

46.

Par ‘’Priekules vidusskolas nolikuma apstiprināšanu’’

(lēmums Nr.574)

Ziņo: V.Jablonska, M.Mikāls

 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu un Vispārējās izglītības likuma 9.panta otro daļu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

pieņemt lēmumu par ‘’Priekules vidusskolas nolikuma apstiprināšanu’’.

 

 

47.

Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

(lēmums Nr.575)

Ziņo: V.Jablonska, M.Mikāls

 

            2019.gada 8.oktobrī Priekules novada pašvaldības Gramzdas pagasta pārvaldē saņemts XX, dzīvojošs XX, iesniegums ar lūgumu piešķirt dzīvojamās telpas īres tiesības dzīvoklim XX.

Pamatojoties uz Priekules novada pašvaldības 2017.gada 30.novembra noteikumiem „Par kārtību, kādā piedāvājamas un piešķiramas īrē pašvaldības brīvās dzīvojamās telpas un izbeidzami īres līgumi”3.,5. un 6.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX.

 

 

48.

Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

(lēmums Nr.576)

 

Ziņo: V.Jablonska, M.Mikāls

 

         2019.gada 25.septembrī reģ.Nr.2.1.5/19/1724-P Priekules novada pašvaldībā saņemts XX iesniegums ar lūgumu piešķirt pagasta īres dzīvokli XX ar kopējo  platību 46.66 m².

         Pamatojoties uz 30.11.2017. Priekules novada pašvaldības domes noteikumu “Par kārtību, kādā piedāvājamas un piešķiramas īrē pašvaldības brīvās dzīvojamās telpas un izbeidzami īres līgumi” (lēmums Nr.576, protokols Nr.8 46.punkts) 4. un 5.punktu, īres dzīvoklis piešķirams īrē iesniedzējam.

         Atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

         pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX.

        

 

49.

Par nekustamā īpašuma (dzīvokļa īpašuma) Liepājas iela 5, dzīvokļa Nr.13 , Priekule, Priekules nov., nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu

(lēmums Nr.577)

Ziņo: V.Jablonska, M.Mikāls

 

Pašvaldībā tika saņemts dzīvokļa īrnieka iesniegums ar lūgumu atsavināt dzīvokli, par kuru ir noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 45.panta trešo daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, 1.pantu, 8.panta trešo daļu un Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma (dzīvokļa īpašuma) Liepājas iela 5, dzīvokļa Nr.13, Priekule, Priekules nov., nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu.

 

 

50.

Par daļu no zemes vienības “Mazkalnenieki”, Virgas pag., iznomāšanu XX 

(lēmums Nr.578)

Ziņo: V.Jablonska, M.Mikāls

 

2019.gada 28.oktobrī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojoša  XX, iesniegums, ar lūgumu iznomāt zemi zemes gabalā “Mazkalnenieki”, Virgas pagastā, palīgsaimniecības vajadzībām.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 19.06.2018.Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 29.2.apakšpunktu, 28.02.2019. Priekules novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.3/19 “Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksu” 2.3. apakšpunktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par daļu no zemes vienības ‘’Mazkalnenieki’’, Virgas pag., iznomāšanu XX.

 

51.

Par daļu no zemes Liepājas iela 20, Priekule, nomu XX

(lēmums Nr.579)

Ziņo: V.Jablonska, M.Mikāls

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts Ivara Poļjaščenko, personas kods 270682-11913, 28.10.2019. iesniegums Nr.2.1.4/19/ 1016 -S  ar lūgumu iznomāt daļu no zemes  Liepājas iela 20, Priekule, Priekules novads, ar apzīmējumu kadastrā 6415 001 0083, garāžas uzturēšanai.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 5.,7.,8.,17. punktiem, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par daļu no zemes Liepājas iela 20, Priekule, nomu XX.

 

 

52.

Par Priekules novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.7/19 “Priekules novada pašvaldības nolikums” apstiprināšanu

(lēmums Nr.580)

Ziņo: V.Jablonska, I.Avotiņa

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punktu, 23.pantu, 24.pantu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par Priekules novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.7/19 “Priekules novada pašvaldības nolikums’’ apstiprināšanu.

 

 

53.

Par Priekules novada attīstības programmas 2020.-2026.gadam izstrādes pārtraukšanu

(lēmums Nr.581)

Ziņo: U.Ržepicka -

2019.gada 27.maijā noslēgts līgums ar SIA “Metrum” par Priekules novada attīstības programmas 2020.-2026.gadam izstrādi.

2019.gada 9.septembrī saņemta vēstule no izstrādātāja ar kuru informē, ka izstrādātājs uzskata, ka esošā Priekules novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030.gadam nav noteikti stratēģiskie mērķi, no kā tālāk, izstrādājot attīstības programmu, izriet vidēja termiņa mērķi un rīcības virzieni. Līdz ar to izstrādātājs nevar veikt pasūtījuma kvalitatīvu izpildi, kā arī tā izpildi noteiktajās izmaksās.

2019.gada 22.oktobra Ministru kabineta sēdē ir izskatīti un pieņemti grozījumi Teritorijas attīstības plānošanas likumā, kas nosaka, ka “Nodrošinot administratīvi teritoriālās reformas procesu 2019., 2020. un 2021. gadā, jaunus šā likuma 20. panta 1., 2. un 3. punktā noteiktos pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentus:

1) izstrādā pēc tā likuma stāšanās spēkā, kurš nosaka jauno administratīvi teritoriālo iedalījumu, pakārtojot pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādi atbilstoši jaunajam administratīvi teritoriālajam iedalījumam;

2) apstiprina pašvaldības dome, kas ievēlēta 2021. gada pašvaldību vēlēšanās.”.

Ņemot vērā iepriekš minēto un ievērojot vispārējās lietderības principu ir nepieciešams pārtraukt Priekules novada attīstības programmas 2020.-2026.gadam izstrādi.

 

Atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par Priekules novada attīstības programmas 2020.-2016.gadam izstrādes pārtraukšanu.

 

54.

Par  nomas līguma Nr. 2.3.4/18/1082 reģistrēšanu zemesgrāmatā

(lēmums Nr.582)

Ziņo: V.Jablonska

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts SIA ‘’Studiums’’, Reģ.nr. 42103076562, valdes locekles XX iesniegums (Nr. 2.1.4/ 19/1913-S) ar lūgumu atļaut reģistrēt zemesgrāmatā 12.10.2018. noslēgto zemes nomas līgumu Nr. 2.3.4/18/1082.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nomas līguma Nr.2.3.4/18/1082 reģistrēšanu zemesgrāmatā.

 

 

55.

Par nekustamā īpašuma „Virsaiši” , Bunkas pagasts, Priekules novads,

kadastra apzīmējums 6446 003 0072 zemes vienības lietošanas mērķa maiņu

 

(lēmums Nr.583)

Ziņo: V.Jablonska

 

              Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojoša XX, iesniegumu, kurā izsniegt izziņu par atļauju iegādāties  nekustamo īpašumu „Virsaiši”, Bunkas pagasts, Priekules novads, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6446 003 0072.

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 13.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 2., 17.7., 18. un 36.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma „Virsaiši” , Bunkas pagasts, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6446 003 0072 zemes vienības lietošanas mērķa maiņu.

 

 

56.

Par 07.11.2018.zemes nomas līguma Nr.2.3.4/18/1377 termiņa pagarināšanu  XX, Kalētu pagastā

(lēmums Nr.584)

Ziņo: V.Jablonska

 

2019.gada 30.oktobrī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojošas XX, iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/19/1938-S, ar lūgumu pagarināt zemes nomas līguma termiņu par zemes “Zvaigžņi” 1,4 ha platībā nomu Kalētu pagastā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 19.06.2018.Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 53. un 56.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par 07.11.2018.zemes nomas līguma Nr.2.3.4/18/1377 termiņa pagarināšanu XX, Kalētu pagastā.

 

57.

Par 05.01.2009.zemes nomas līguma Nr.316 termiņa pagarināšanu  XX, Kalētu pagastā

(lēmums Nr.585)

Ziņo: V.Jablonska

 

2019.gada 30.oktobrī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojošas XX, iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/19/1942-S, ar lūgumu pagarināt zemes nomas līguma termiņu par zemes “Pie Vīksnām” 0,6 ha platībā nomu Kalētu pagastā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 19.06.2018.Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 53. un 56.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par 05.01.2009.zemes nomas līguma Nr.316 termiņa pagarināšanu XX, Kalētu pagastā.

58.

Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

(lēmums Nr.586)

Ziņo: V.Jablonska

 

1. 2019.gada 30.oktobrī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, p.k. XX, iesniegums (ind. 2.1.5/19/1937-S) ar lūgumu piešķirt  īres tiesības dzīvoklim XX.

Pamatojoties uz Priekules novada pašvaldības domes 2017.gada 30.novembra noteikumiem „Par kārtību, kādā piedāvājamas un piešķiramas īrē pašvaldības brīvās dzīvojamās telpas un izbeidzami īres līgumi” 3.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX.

 

 

59.

Par nekustamā īpašuma “Varkaļi”, Virgas pagastā, Priekules novadā, sadalīšanu 

(lēmums Nr.587)

 

Ziņo: V.Jablonska

2019.gada 30.oktobrī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojošas XX, iesniegums, ar lūgumu atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma “Varkaļi”, Virgas pagastā, divas zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 6498 004 0055- 1,8 ha un 6498 004 0056 – 10,5 ha. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6498 004 0055 piešķirt jaunu nosaukumu “Mazie varkaļi ” un zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6498 004 0056 – “Lielie varkaļi”.

 Pamatojoties uz likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 1.panta 14.punktu, 19.panta pirmās daļas 1.punktu, 32.,33.pantiem, likuma „Par Pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma ‘’Varkaļi’’, Virgas pagastā, Priekules novadā, sadalīšanu.

 

60.

Par nekustamā īpašuma “Vējkalni”, Kalētu pagastā, Priekules novadā, sadalīšanu 

(lēmums Nr.588)

Ziņo: V.Jablonska

 

2019.gada 30.oktobrī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojoša XX, iesniegums, ar lūgumu atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “Vējkalni”, Kalētu pagastā, atdalot četras zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem: 6464 004 0074, 6464 004 0089, 6464 004 0106 un 6464 006 0035.

 Pamatojoties uz likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 1.panta 14.punktu, 19.panta pirmās daļas 1.punktu, 32.,33.pantiem, likuma „Par Pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma ‘’Vējkalni’’, Kalētu pagastā, Priekules novadā, sadalīšanu.

 

61.

Par 05.01.2009.lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.327 termiņa pagarināšanu XX, Kalētu pagastā

(lēmums Nr.589)

Ziņo: V.Jablonska

 

2019.gada 30.oktobrī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojoša XX, iesniegums, ar lūgumu pagarināt zemes nomas līguma termiņu par zemes “Indrāni” un “Pie Gravām” nomu Kalētu pagastā.

Pamatojoties uz 30.08.2005.Ministru kabineta noteikumu Nr.644 “Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 2. un 5.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par 05.01.2009.lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.327 termiņa pagarināšanu XX, Kalētu pagastā.

 

 

62.

Par 05.01.2009.zemes nomas līguma Nr.327a termiņa pagarināšanu  XX, Kalētu pagastā

(lēmums Nr.590)

Ziņo: V.Jablonska

 

2019.gada 30.oktobrī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojoša XX, Priekules novadā , iesniegums,  ar lūgumu pagarināt zemes nomas līguma termiņu par zemes “Pie Lejām” 1,5 ha platībā nomu Kalētu pagastā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 19.06.2018.Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 53. un 56.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par 05.01.2009.zemes nomas līguma Nr.327a termiņa pagarināšanu  XX, Kalētu pagastā.

 

 

63.

Par 05.01.2009.lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.328 termiņa pagarināšanu XX, Kalētu pagastā

(lēmums Nr.591)

Ziņo: V.Jablonska

 

2019.gada 30.oktobrī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojošas XX, iesniegums, ar lūgumu pagarināt zemes nomas līguma termiņu par zemes “Maijas” nomu Kalētu pagastā.

Pamatojoties uz 30.08.2005.Ministru kabineta noteikumu Nr.644 “Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 2. un 5.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par 05.01.2009.lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.328 termiņa pagarināšanu XX, Kalētu pagastā.

 

64.

Par dāvinājumu SIA “Priekules slimnīca” 60 gadu jubilejā

(lēmums Nr.592)

 

Deputāte Tatjana Ešenvalde, pildot likumā ‘’Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šā lēmuma pieņemšanā nepiedalās.

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Priekules slimnīca uzbūvēta un nodota ekspluatācijā 1959. gadā, tādēļ 2019. gada 02. novembrī tiek organizēts svinīgs 60 gadu jubilejas pasākums. Priekules novada pašvaldība ir SIA “Priekules slimnīca” kapitāldaļu turētājs un tā atzinīgi novērtē Priekules slimnīcas nesavtīgo darbu novada iedzīvotāju labā un sveic SIA “Priekules slimnīca” 60 gadu jubilejā ar cildinājuma rakstu un naudas balvu 500.- EUR apmērā.

 

Saskaņā ar Priekules novada pašvaldības domes 2016.gada 24.novembra noteikumiem “Par Priekules novada pašvaldības apbalvojumiem” 6.¹ punktu  ir noteikts:

 

6.¹ CILDINĀJUMA RAKSTA piešķiršanas kārtība:

 

6.11. CILDINĀJUMA RAKSTU piešķir ar Priekules novada pašvaldības domes lēmumu juridiskām personām, biedrībām, nodibinājumiem, iestādēm un reliģiskām organizācijām, lai cildinātu par ieguldījumu sabiedrības labā, vēsturisko vērtību saglabāšanā, novada atpazīstamības veidošanā, vides sakopšanā, nozīmīgu saimniecisko un sabiedrisko darbību.

 

6.12. CILDINĀJUMA RAKSTU piešķir, pamatojoties uz motivētu iesniegumu, kurā norāda:

               6.12.1. apbalvojamā nosaukumu, reģistrācijas numuru, adresi;

               6.12.2. nopelnu aprakstu, par kuru (-iem) ierosina apbalvot.

 

6.13. Ierosinājumus CILDINĀJUMA RAKSTA piešķiršanai var iesniegt domes deputāti, pašvaldības struktūrvienību, iestāžu un kapitālsabiedrību pārstāvji.

 

6.14. CILDINĀJUMA RAKSTA atribūts ir cildinājuma raksts un naudas balva juridiskām personām, biedrībām, nodibinājumiem, iestādēm un reliģiskām organizācijām no 50 EUR līdz 500 EUR, naudas balva pašvaldības juridiskām personām un iestādēm no 50 EUR līdz 200 EUR.

 

6.15.CILDINĀJUMA RAKSTU par jauniem nopelniem jau iepriekš apbalvotai personai var piešķirt ne biežāk kā reizi 3(trīs) gados.

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 6. punktu, Priekules novada pašvaldības domes 2016.gada 24.novembra noteikumiem “Par Priekules novada pašvaldības apbalvojumiem” 6.¹4. punktu, atklāti balsojot PAR – 10 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Sveikt SIA “Priekules slimnīca”, reģ.Nr. 40003218218, adrese: Aizputes iela 5, Priekule, Priekules novads 60 gadu jubilejā ar Cildinājuma rakstu un naudas balvu 500 EUR (pieci simti euro).

 

2.     Cildinājuma rakstu un naudas balvu pasniegt 2019. gada 02. novembrī SIA “Priekules slimnīca” svinīgajā 60 gadu jubilejas pasākumā.

 

Lēmums izsūtāms:   1 eks. Finanšu nodaļai, 1.eks. SIA “Priekules slimnīca”

 

 

65.

Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX, XX

(lēmums Nr.593)

Ziņo: V.Jablonska

     

2019.gada 28. oktobrī  Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, p/k. XX  iesniegums (reģ.Nr.2.1.5/19/1925-S), par pašvaldības īres dzīvokļa piešķiršanu, XX.

            Persona atbilst likumam “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” un Priekules novada pašvaldības ”Noteikumi Par kārtību, kādā piedāvājamas īrē pašvaldības brīvās dzīvojamās telpas”.

            Atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX, XX.

 

 

66.

Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētājas vietniekam

(lēmums Nr.594)

Ziņo: V.Jablonska

 

Priekules novada pašvaldībā 2019.gada 17.oktobrī saņemts Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētājas vietnieka Ainara Cīruļa  iesniegums, ar lūgumu piešķirt atvaļinājumu divas kalendārās nedēļas sākot ar 21.10.2019.

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 41.panta pirmo daļu,  Darba likuma 149.panta otro daļu, 151.panta pirmās daļas 1.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniekam.

 

 

Pielikumā:

1.domes sēdē pieņemtie lēmumi Nr.529 –Nr.594

2.Izpilddirektora ziņojums uz 4 lp.

 

 

Sēdi slēdz plkst.11:16

 

 

Sēdes vadītāja                                                                                                  V.Jablonska

 

 

Sēdes protokolētāja                                                                                          D.Tilgale

529. Par noteikumu “Par debitoru uzskaiti Priekules novada pašvaldībā” apstiprināšanu

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 31.oktobrī                                                                                                                               

Nr.529           

          (protokols Nr.14, 1 .punkts)

 

Par noteikumu “Par debitoru uzskaiti Priekules novada pašvaldībā” apstiprināšanu

Sakarā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 87 “Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs” spēkā stāšanos 2019. gada 01. janvārī, un Ministru kabineta noteikumu Nr. 1486 “Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” spēka zaudēšanu 2018. gada 31. decembrī, ir veikta noteikumu “Par debitoru uzskaiti Priekules novada pašvaldībā” aktualizācija atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem.

Pamatojoties uz iepriekš minēto un likuma “Par pašvaldībām” 41. panta 2. punktu, Atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.     Apstiprināt 2019.gada 31.oktobra Priekules novada pašvaldības domes  noteikumus ‘’Par debitoru uzskaiti Priekules novada pašvaldībā’’.

2.     Noteikt, ka noteikumi stājas spēkā ar 2019.gada 1.novembri.

3.     Publicēt noteikumus pašvaldības mājas lapā.

Pielikumā:  noteikumi “Par debitoru uzskati Priekules novada pašvaldībā” uz 11 lpp.

 

Lēmums nosūtāms: Finanšu nodaļai, Sabiedrisko attiecību speciālistei

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                         V.Jablonska

 

NOTEIKUMI

 

530. Par deleģēšanas līguma noslēgšanu par dzīvojamās mājas īpašuma sakārtošanas darbiem ar SIA „Priekules nami”

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 31.oktobrī                                                                                                                               

Nr.530           

          (protokols Nr.14,  2.punkts)

 

Par deleģēšanas līguma noslēgšanu par dzīvojamās mājas īpašuma sakārtošanas darbiem ar SIA „Priekules nami”

2019. gada 07. oktobrī Priekules novada pašvaldība saņēma dzīvojamās mājas “Viesturi” dzīvoklis Nr. 1 īrnieces Daigas Spāģes iesniegumu, kurā lūdz piešķirt finansējumu dzīvojamās mājas “Viesturi” rietumu puses ārdurvju iegādei un nomaiņai 200 EUR vērtībā.

Nekustamais īpašums Viesturi, Priekules pagasts, Priekules novads, kadastra nr. 6482 005 0021, reģistrēts Kurzemes rajona tiesas Priekules pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 107 uz Priekules novada pašvaldības vārda. Tas sastāv no 6 dzīvokļiem, kur 4 dzīvokļiem ir reģistrēts dzīvokļa īpašums un tie ir privatizēti, bet 2 dzīvokļiem, tai skaitā, dzīvoklim Nr. 1, nav reģistrēts dzīvokļa īpašums un tie ir piederīgi pašvaldībai.

Likums «Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju» nosaka, ka dzīvokļu īpašniekiem ir pienākums piedalīties dzīvojamās mājas pārvaldīšanā un segt dzīvojamās mājas pārvaldīšanas izdevumus.

SIA “Priekules nami” ir pašvaldības kapitālsabiedrība, kurā 100% pamatkapitāls pieder Priekules novada pašvaldībai un, kura apsaimnieko pašvaldības īpašumus Priekules pilsētā un Priekules pagastā, un attiecīgo uzdevumu var veikt efektīvāk, tādēļ būtu nepieciešams deleģēt ārdurvju iegādi un nomaiņu kapitālsabiedrībai.

Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo un otro daļu, 43.panta otro daļu, 45.panta otro un trešo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1. un 9.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.     Noslēgt deleģēšanas līgumu par nekustamā īpašuma “Viesturi”, Priekules pagasts, Priekules novads, rietumu puses ārdurvju iegādi un nomaiņu, 410,78 EUR apmērā (saskaņā ar kalkulāciju Nr.252/16.10.2019.) par pašvaldības funkcijās ietilpstošu pārvaldes uzdevumu  veikšanu ar SIA „Priekules nami” 42103020465, juridiskā adrese Ķieģeļu iela 2a, Priekule, Priekules novads, ar izpildes termiņu līdz 2019.gada 31.decembrim.

2.     Deleģēšanas līguma izdevumus segt no Priekules novada pašvaldības īres peļņas daļas uzkrājuma.

3.     Deleģēšanas līgumu noslēgt piecu dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

4.     Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors A.Razma.

5.     Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.

 

 Lēmums paziņojams:

1) SIA „Priekules nami”, 42103020465, juridiskā adrese Ķieģeļu iela 2a, Priekule, Priekules novads;

2) finanšu nodaļai;

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                         V.Jablonska

 

531. Par saistošo noteikumu Nr.6/19 „Grozījumi Priekules novada pašvaldības 2019.gada 28. februāra...

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 31.oktobrī                                                                                                                               

Nr.531           

          (protokols Nr.14,  3.punkts)

 

Par saistošo noteikumu Nr.6/19 „Grozījumi Priekules novada pašvaldības 2019.gada 28. februāra saistošajos noteikumos Nr.2/19 „Par Priekules novada pašvaldības budžetu 2019.gadam”’’ apstiprināšanu

 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 2. punktu un 46. pantu, Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldību budžetiem”, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

Apstiprināt Priekules novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.6/19 „Grozījumi 2019.gada 28. februāra Priekules novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.2/19 „Par Priekules novada pašvaldības budžetu 2019.gadam” (noteikumi pielikumā).

1.     Uzdot Priekules novada pašvaldības domes lietvedībai saistošos noteikumus triju dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.

 

Pielikumā: Priekules novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.6/19 „Grozījumi 2019.gada 28. februāra Priekules novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.2/19 „Par Priekules novada pašvaldības budžetu 2019.gadam””.

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                     V.Jablonska

 

1. PIELIKUMS

3. PIELIKUMS

SAISTOŠIE NOTEIKUMI

SAISTĪBU APMĒRS

 

532. Par kurināmā iegādes izdevumu segšanu

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 31.oktobrī                                                                                                                               

Nr.532           

          (protokols Nr.14,  4.punkts)

 

Par kurināmā iegādes izdevumu segšanu

Sakarā ar 2019./2020. gada apkures sezonas sākšanos un situāciju, ka apkuri pašvaldības administrācijas ēkā, sociālā atbalsta centrā, pašvaldības īpašumā Ķieģeļu ielā 2a un Priekules kultūras namā nodrošina no pašvaldības administrācijas katlu mājas, nepieciešams papildus finansējums kurināmā iegādei 5000 EUR apmērā (ar PVN).

2019. gada 26. augustā tika izsludināts iepirkums par malkas piegādi pašvaldības iestādēm. Pēc iepirkuma konkursa noslēgšanās līguma slēgšanas tiesības iepirkumā “Malkas piegāde Priekules novada pašvaldības iestādēm 2019./ 2020. gada apkures sezonai” (iepirkuma identifikators Nr. PNP2019/31) piešķirtas pretendentiem SIA “Robust”, SIA “Lateira” un SIA ”Unicentrs” jo to piedāvājums atbilst visām nolikumā izvirzītajām prasībām un ir saimnieciski visizdevīgākie ar zemāko piedāvāto līgumcenu.

Kurināmā iegādei nepieciešams finansējums no 2019. gada laikā neplānotajiem saņemtajiem ieņēmumiem no Priekules pilsētas nekustamā īpašuma realizācijas.

 

Pamatojoties uz iepriekš minēto un likuma “Par pašvaldībām” 15. panta 1. punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.     Atļaut segt izdevumus 5000EUR apmērā.

2.     Nepieciešamo finansējumu nodrošināt no ieņēmumiem no Priekules pilsētas nekustamā īpašuma realizācijas.

3.     Finanšu nodaļai veikt nepieciešamos grozījumus 2019. gada budžetā.

 

Lēmums nosūtāms: Finanšu nodaļai

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                         V.Jablonska

 

533. Par pašvaldības dzīvokļa Liepājas iela 5-13, Priekule, Priekules nov. nodošanu atsavināšanai

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 31.oktobrī                                                                                                                               

Nr.533           

          (protokols Nr.14,  5.punkts)

 

Par pašvaldības dzīvokļa  Liepājas iela 5-13, Priekule, Priekules nov. nodošanu atsavināšanai

 

29.08.2019. Priekules novada pašvaldības dome pieņēma lēmumu (protokols Nr.12, 19.punkts) “Par dzīvokļa īpašumu izveidošanu dzīvoklim Nr. 13 dzīvojamā mājā Liepājas iela 5, Priekule, Priekules novads un reģistrēšanu zemesgrāmatā”.

Dzīvokļa īpašums Liepājas iela 5-13 , kadastra Nr.6415 900 0365 – 52,8 m2 platībā, Priekulē, Priekules novadā, 29.08.2019. reģistrēts Kurzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Priekules pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 105 13 uz Priekules novada pašvaldības vārda.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmā daļa nosaka, ka pašvaldības mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai pašvaldībai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var lemt par  pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, Publiskas personas  mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, 5.panta pirmo daļu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

  1. Nodot atsavināšanai pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu  -  dzīvokli Liepājas iela 5-13 ,  Priekule , Priekules nov., kadastra  numurs 6415 009 0365. 
  2. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei organizēt nekustamā īpašuma vērtības noteikšanu saskaņā ar likuma „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums” 3.pantu.
  3. Nekustamo īpašumu nosacīto cenu un atsavināšanas paziņojumu apstiprināt Priekules novada pašvaldības domē.
  4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Attīstības plānošanas nodaļas vadītājai U.Ržepicka.

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms :

-         Nekustamo īpašumu  speciālistei I.Lācītei

-         Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

-         Finanšu nodaļai;

-        XX;

-        Attīstības plānošanas nodaļas vadītājai U.Ržepickai;

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                         V.Jablonska

 

534. Par nekustamā īpašuma “Lejiņas”, Gramzdas pag., Priekules nov., atsavināšanas izsoles nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 31.oktobrī                                                                                                                               

Nr.534           

          (protokols Nr.14,  6.punkts)

 

 

Par nekustamā īpašuma “Lejiņas”, Gramzdas pag., Priekules nov., atsavināšanas izsoles nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

 

Izskatot jautājumu par nekustamā īpašuma “Lejiņas”, Gramzdas pagastā, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu, tika konstatēts, ka:

Ar Priekules novada pašvaldības domes 2019.gada 29.marta sēdes lēmumu Nr.167 “Par 07.06.2014.zemes nomas līguma Nr.2.3.4/78 termiņa nepagarināšanu ZS “Jaunvēveri” un nekustamā īpašuma “Lejiņas” Gramzdas pagastā nodošanu atsavināšanai” nekustamais īpašums “Lejiņas”, kad.Nr.64580020112, Gramzdas pagastā, Priekules novadā, nodots atsavināšanai.

2019.gada 24.septembrī sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs SIA „Latio”, reģ.Nr.41703000843, juridiskā adrese K. Valdemāra iela 8-10, Rīga, noteicis, ka nekustamā īpašuma “Lejiņas”, Gramzdas pagastā, Priekules novadā,  kadastra Nr. 64580020112, tirgus vērtība uz 2019.gada 10.augustu ir 31 000 EUR (trīsdesmit viens tūkstotis eiro).

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk tekstā- PPMAL) 1.pantu, nosacītā cena šā panta izpratnē ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem (...).

Saskaņā ar PPMAL 8.panta trešo daļu mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija (amatpersona), kura saskaņā ar šā panta pirmo un otro daļu organizē nekustamā īpašuma novērtēšanu.

Nekustamā īpašuma nosacītā cena un izsoles sākumcena ir 32 216 EUR (trīsdesmit divi tūkstoši divi simti sešpadsmit eiro), noapaļojot līdz veseliem eiro, ko veido:

1) Noteiktā nekustamā īpašuma vērtība –31 000 EUR;

2) Izdevumi par nekustamā īpašuma novērtēšanu – 400 EUR, saskaņā ar vērtētāja izrakstīto rēķinu;

3) meža inventarizācija- 114,94 EUR;

4) izdevumi par zemes instrumentālo uzmērīšanu- 677,60  EUR;

5) VZD maksas pakalpojumi (ēkas inventarizācijas kopija)- 23,55 EUR.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.pantu, 8.panta trešo daļu, 10.panta pirmo daļu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt Priekules novada pašvaldībai piederošānekustamā īpašuma “Lejiņas”, Gramzdas pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr.64580020112, pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli sākumcenu 32 216 EUR (trīsdesmit divi tūkstoši divi simti sešpadsmit eiro).

2. Apstiprināt Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Lejiņas”, Gramzdas pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr.64580020112, izsoles noteikumus, to pielikumus, līguma projektu un grafisko attēlojumu.

3. Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanas  procesu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

- Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

- finanšu nodaļai;

- nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                         V.Jablonska

 

PIRMĀS MUTISKĀS IZSOLES NOTEIKUMI

1. PIELIKUMS

2. PIELIKUMS

3. PIELIKUMS

4. PIELIKUMS

5. PIELIKUMS

1. GRAFISKAIS PIELIKUMS

535. Par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma “Vējkalnu mežs”, Bunkas pagasts, Priekules novads, atsavināšanas izsoles rīkošanu...

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 31.oktobrī                                                                                                                               

Nr.535           

          (protokols Nr.14,  7.punkts)

 

Par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma  “Vējkalnu mežs”,  Bunkas pagasts, Priekules novads, atsavināšanas izsoles rīkošanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

 

Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6446  006 0109 – 28,26 ha platībā, t.sk., meži – 22,2 ha, zem ūdeņiem – 0,19 ha , citas zemes – 6,87 ha.

            Sertificēts zemes vērtētājs SIA „Invest-Rīga-Liepāja”, reģ. Nr.42103024236, juridiskā adrese Graudu iela 27/29, Liepāja, noteicis, ka nekustamā īpašuma “Vējkalnu mežs”, Bunkas pagastā, Priekules novadā,  kadastra Nr. 6446 006 0109, tirgus vērtība uz 2019. gada 10.septembri (apsekošanas datums) ir 89 200,00 EUR  (astoņdesmit deviņi tūkstoši divi simti euro un 00 centi).

            Sertificēts zemes vērtētājs SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” filiāle “Meža konsultāciju pakalpojumu centrs ”, reģ. Nr.40003991724, juridiskā adrese Rīgas iela 34 ,Ozolnieki, Ozolnieku pag., Ozolnieku nov., noteicis, ka nekustamā īpašuma “Vējkalnu mežs”, Bunkas pagastā, Priekules novadā,  kadastra Nr. 6446 006 0109, tirgus vērtība uz 2019. gada 23.septembri (apsekošanas datums) ir 123 613,00 EUR  (viens simts divdesmit trīs tūkstoši seši simti trīspadsmit euro un 00 centi).

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – PPMAL) 1.pantu, nosacītā cena šā panta izpratnē ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem [..]

Saskaņā ar PPMAL 8.panta trešo daļu mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija (amatpersona), kura saskaņā ar šā panta pirmo un otro daļu organizē nekustamā īpašuma novērtēšanu.

Nekustamā īpašuma nosacītā cena un izsoles sākumcena ir 124 508,00  EUR (viens simts divdesmit četri tūkstoši pieci simti astoņi euro un 00 centi ), noapaļojot līdz veseliem euro, ko veido:

1)     noteiktā nekustamā īpašuma vērtība  123 613,00 EUR  (viens simts divdesmit trīs tūkstoši seši simti trīspadsmit euro un 00 centi);

2)     izdevumi par nekustamā īpašuma novērtēšanu – 894,50 EUR (astoņi simti deviņdesmit četri euro un 50 centi) saskaņā ar vērtētāju izrakstītiem rēķiniem.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.pantu, 8.panta trešo daļu, 10.panta pirmo daļu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.      Apstiprināt Priekules novada pašvaldībai piederošānekustamā īpašuma “Vējkalnu mežs”, Bunkas pagasts, Priekules novads, kadastra numurs 6446 006 0109, pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli sākumcenu 124 508,00  EUR (viens simts divdesmit četri tūkstoši pieci simti astoņi euro un 00 centi ).

2.      Apstiprināt Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Vējkalnu mežs”, Bunkas pagasts, Priekules novads, kadastra numurs 6446 006 0109, izsoles noteikumus, to pielikumus un līguma projektu.

3.      Uzdot Priekules novada pašvaldības Īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanas  procesu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams

- Priekules novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

- finanšu nodaļai;

- attīstības un plānošanas nodaļas vadītājai U.Ržepickai;   

- nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                         V.Jablonska

 

 

PIRMĀS MUTISKĀS IZSOLES NOTEIKUMI

1. PIELIKUMS

2. PIELIKUMS

3. PIELIKUMS

4. PIELIKUMS

536. Par pašvaldībai piederoša dzīvokļa īpašuma Uzvaras iela 2-5, Priekule, Priekules novads, atsavināšanas izsoles rīkošanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 31.oktobrī                                                                                                                               

Nr.536           

          (protokols Nr.14,  8.punkts)

 

Par pašvaldībai piederoša dzīvokļa īpašuma Uzvaras iela 2-5, Priekule, Priekules novads, atsavināšanas izsoles rīkošanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

 

Ar 29.08.2019. Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.431, protokols nr.12 nekustamais īpašums Uzvaras iela 2-5, Priekule, Priekules novads, tika nodots atsavināšanai.

          18.09.2019. sertificēts zemes vērtētājs SIA „Invest-Rīga-Liepāja”, reģ. Nr.42103024236, juridiskā adrese Graudu iela 27/29, Liepāja, noteicis, ka nekustamā īpašuma Uzvaras iela 2, dzīvokļa nr.5, Priekulē, Priekules novadā,  kadastra Nr. 6415 900 0363, tirgus vērtība uz 2019. gada 11.septembri (apsekošanas datumu) ir 2000,00 EUR  (divi tūkstoši euro un 00 centi).

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – PPMAL) 1.pantu, nosacītā cena šā panta izpratnē ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem [..]

Saskaņā ar PPMAL 8.panta trešo daļu mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija (amatpersona), kura saskaņā ar šā panta pirmo un otro daļu organizē nekustamā īpašuma novērtēšanu.

Nekustamā īpašuma nosacītā cena un izsoles sākumcena ir 2220,00 EUR (divi tūkstoši divi simti divdesmit euro un 00 centi ), noapaļojot līdz veseliem euro, ko veido:

1)     noteiktā nekustamā īpašuma vērtība 2000,00 EUR  (divi tūkstoši euro un 00 centi);

2)     izdevumi dzīvokļa īpašuma izveidošanai – 114,40 EUR (viens simts četrpadsmit euro un 40 centi) saskaņā ar Valsts zemes dienesta izrakstīto rēķinu;

3)     izdevumi par nekustamā īpašuma novērtēšanu – 84,70 EUR (astoņdesmit četri  euro un 70 centi) saskaņā ar vērtētāja izrakstīto rēķinu;

4)     izdevumi dzīvokļa reģistrēšanai zemesgrāmatā – 21,34 EUR (divdesmit viens euro un 34 centi) saskaņā ar pašvaldības maksājuma uzdevumu.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.pantu, 8.panta trešo daļu, 10.panta pirmo daļu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.      Apstiprināt Priekules novada pašvaldībai piederošādzīvokļa īpašuma Uzvaras iela 2, dz.5, Priekule, Priekules novads, kadastra numurs 6415 900 0363, pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli sākumcenu 2220,00 EUR (divi tūkstoši divi simti divdesmit euro un 00 centi )

2.      Apstiprināt Priekules novada pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Uzvaras iela 2, dz.5, Priekule, Priekules novads, kadastra numurs 6415 900 0363, izsoles noteikumus, to pielikumus un līguma projektu.

3.      Uzdot Priekules novada pašvaldības Īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanas  procesu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams

- Priekules novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

- finanšu nodaļai;

- attīstības un plānošanas nodaļas vadītājai U.Ržepickai;   

- nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei .

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                         V.Jablonska

 

PIRMĀS MUTISKĀS IZSOLES NOTEIKUMI

1. PIELIKUMS

2. PIELIKUMS

3. PIELIKUMS

4. PIELIKUMS

 

 

537. Par nekustamā īpašuma (dzīvokļa īpašuma) Zviedru vārtu iela 3, dzīvokļa Nr.3 , Priekule, Priekules nov., nodošanu atsavināšanai...

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 31.oktobrī                                                                                                                               

Nr.537           

          (protokols Nr.14,  9.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma (dzīvokļa īpašuma) Zviedru vārtu iela 3, dzīvokļa Nr.3 , Priekule, Priekules nov., nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu

 

Izskatot jautājumu par nekustamā īpašuma (dzīvokļa īpašuma) Zviedru vārtu iela 3, dzīvokļa Nr.3, Priekule, Priekules novadā, nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu  tika konstatēts, ka:

Pašvaldībā tika saņemts dzīvokļa īrnieka iesniegums ar lūgumu atsavināt dzīvokli, par kuru ir noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums.

Nekustamais īpašums 2019. gada 28.augustā reģistrēts zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda Priekules pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.168 3.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – PPMAL) 4.panta ceturtās daļas 5.punkts nosaka, ka  atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvojamo māju,  tās domājamo daļu vai dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā noteiktajā kārtībā.

PPMAL 45.panta trešā daļa nosaka, ka  atsavinot valsts vai pašvaldības īpašumā esošu viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu, par kuru lietošanu likumā "Par dzīvojamo telpu īri" noteiktajā kārtībā ir noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums, to vispirms rakstveidā piedāvā pirkt īrniekam un viņa ģimenes locekļiem.

Saskaņā ar PPMAL 37.panta pirmās daļas 4.punktu pārdot publiskas personas mantu par brīvu cenu var, ja nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu.

Saskaņā ar PPMAL 1.pantu, nosacītā cena šā panta izpratnē ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem [..] un 8.panta trešo daļu mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija (amatpersona), kura saskaņā ar šā panta pirmo un otro daļu organizē nekustamā īpašuma novērtēšanu.

Sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs SIA „INVEST RĪGA LIEPĀJA”, reģ.Nr.42103024236, juridiskā adrese Graudu iela 27/29, Liepāja, noteicis, ka nekustamā īpašuma tirgus vērtība uz 23.07.2019. ir 1970,00 EUR (viens tūkstotis deviņi simti septiņdesmit euro un 00 centi).

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 45.panta trešo daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, 1.pantu, 8.panta trešo daļu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu (dzīvokļa īpašumu) Zviedru vārtu iela 3, dzīvokli Nr. 3, Priekulē, Priekules novadā, kadastra Nr.6415 900 0364.

2. Apstiprināt nekustamā īpašuma (dzīvokļa īpašuma) Zviedru vārtu iela 3 , dzīvoklim Nr.3, Priekulē , Priekules novadā, kadastra Nr.6415 900 0364, nosacīto cenu 1970,00 EUR (viens tūkstotis deviņi simti septiņdesmit euro un 00 centi).

3. Nosūtīt paziņojumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu pirmpirkuma tiesīgajai personai.

4. Pirmpirkuma tiesību izmantošanas gadījumā, noslēgt pirkuma līgumu saskaņā ar šim lēmumam pievienoto pirkuma līguma projektu (pielikums).

5. Noteikt, ka pirmpirkuma tiesīgajai personai paziņojumā par pirmpirkuma tiesību izmantošanu jāsniedz informācija par to, kādā kārtībā tā izmantos pirmpirkuma tiesības  vai informāciju par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām.

6. Noteikt, ka, apstiprinot pirmpirkuma tiesību izmantošanu, pirmpirkuma tiesīgai personai  pašvaldības Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai jāiesniedz pieteikumam pievienota īrnieka un viņa ģimenes locekļu noslēgta, notariāli apliecināta vienošanās par to, kurš vai kuri no viņiem iegūs īpašumā īrēto dzīvokļa īpašumu.

7. Noteikt, ka pirmpirkuma tiesību izmantošanas atteikuma gadījumā par turpmāku atsavināšanas procesa organizēšanu, lemj Priekules novada pašvaldības dome.

 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

- Priekules novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

- XX.;

- finanšu nodaļai;

- attīstības un plānošanas nodaļas vadītājai Unai Ržepickai;          

- nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                         V.Jablonska

 

 

 

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PIRKUMA LĪGUMS  (PROJEKTS)

538. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Liepājas iela 7A-28, Priekule, Priekules novads

  

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 31.oktobrī                                                                                                                               

Nr.538           

          (protokols Nr.14, 10 .punkts)

 

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Liepājas iela 7A-28, Priekule,  Priekules novads

 

Ar 2018. gada 29. novembra Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.554 nekustamais īpašums Liepājas iela 7A-28, Priekulē, Priekules novadā, kadastra Nr.6415 900 0355 (turpmāk – nekustamais īpašums)  nodots atsavināšanai.

Ar 2019. gada 30. maija Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.259 apstiprināti nekustamā īpašuma pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli izsoles noteikumi un nosacītā cena 2198,00 EUR (divi tūkstoši viens simts deviņdesmit astoņi euro un 00 centi).

Ar 2019. gada 18. jūlija Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.369 apstiprināti nekustamā īpašuma otrās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli izsoles noteikumi un sākumcena 1758,40 EUR (viens tūkstotis septiņi simti piecdesmit astoņi euro un 40 centi).

Paziņojums par izsoli publicēts Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 11.panta, 12.panta un 13.panta noteiktajā kārtībā.

  2019. gada 16. oktobra izsolei pieteicās un saskaņā ar izsoles noteikumiem tika reģistrēti divi dalībnieki, no kuriem pēdējo augstāko cenu nosolīja izsoles dalībnieks ar kārtas Nr.1 – XX, deklarētās dzīvesvietas adrese XX, kuru uz universālpilnvaras pamata pārstāv XX, deklarētās dzīvesvietas adrese XX,  kurš saskaņā ar izsoles noteikumiem ieguva tiesības slēgt nekustamā īpašuma pirkuma līgumu par izsolē pēdējo augstāko nosolīto cenu 2308,40 EUR (divi tūkstoši trīs simti astoņi euro un 40 centi).

Izsoles noteikumu 6.1.punkts paredz, ka nosolītājam sava piedāvātā augstākā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu, jāsamaksā par nosolīto nekustamo īpašumu 3 (trīs) mēnešu laikā no izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas, ja ar Priekule novada pašvaldības domes lēmumu nav noteikts cits termiņš.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu institūcija, kas organizē mantas atsavināšanu (9.pants), izsoles rezultātus apstiprina ne vēlāk kā 30 dienu laikā.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 36.panta pirmo daļu publiskas personas mantas nosolītājs trīsdesmit dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas paraksta pirkuma līgumu.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.     Apstiprināt 2019. gada 16. oktobra Priekules novada pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Liepājas iela 7A-28, Priekulē, Priekules novadā, otrās mutiskās izsoles rezultātus un protokolu.

2.     Noslēgt šā lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma pirkuma līgumu ar izsoles uzvarētāju par pirkuma līguma cenu 2308,40 EUR (divi tūkstoši trīs simti astoņi euro un 40 centi). Pirkuma līgums jānoslēdz un jāsamaksā par nosolīto nekustamo īpašumu viena mēneša laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas, kas ir, līdz 2019.gada 1.decembrim.

3.     Noteikt, ka izsoles uzvarētājam ar 2019.gada 01.novembri jāveic apsaimniekošanas un komunālie maksājumu par dzīvokļa īpašumu Liepājas iela 7A-28, Priekulē, Priekules novadā saskaņā ar SIA “PRIEKULES NAMI” izsniegtajiem rēķiniem.

4.     Uzdot Priekules novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai sagatavot šā lēmuma 2.punktā minēto līgumu. Par pirkuma līguma slēgšanas laiku un vietu izsoles uzvarētājam paziņot atsevišķi.

 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

1.XX;

2. Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

3. Grāmatvedei G.Vaičekauskai.

4. SIA “PRIEKULES NAMI”, priekulesnami@inbox.lv

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                         V.Jablonska

 

539. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Paplakas iela 17, Priekule, Priekules novads

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 31.oktobrī                                                                                                                               

Nr.539           

          (protokols Nr.14,  11.punkts)

 

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Paplakas iela 17, Priekule,  Priekules novads

 

Ar 2019. gada 27. jūnija Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.345 nekustamais īpašums nodots atsavināšanai.

Ar 2019. gada 18. jūlija Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.367 apstiprināti pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli izsoles noteikumi un nosacītā cena 1517,00 EUR (viens tūkstotis pieci simti septiņpadsmit euro un 00 centi).

Paziņojums par izsoli publicēts Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 11.panta noteiktajā kārtībā.

Izsolei pieteicās un saskaņā ar izsoles noteikumiem tika reģistrēts viens dalībnieks – XX, deklarētā dzīvesvietas adrese, XX, kurš saskaņā ar izsoles noteikumiem ieguva tiesības slēgt nekustamā īpašuma pirkuma līgumu par izsoles sākumcenu 1517,00 EUR (viens tūkstotis pieci simti septiņpadsmit euro un 00 centi).

Izsoles noteikumu 4.4. punkts paredz, ka ja izsolei reģistrējies un uz izsoli ieradies tikai viens dalībnieks, tad izsoli nerīko, pirkuma līgums tiek slēgts saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Izsoles noteikumu 6.1. punkts paredz, ka nosolītājam sava piedāvātā augstākā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu, jāsamaksā par nosolīto nekustamo īpašumu 3 (trīs) mēnešu laikā no izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas, ja ar Priekules novada pašvaldības domes lēmumu nav noteikts cits termiņš.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu institūcija, kas organizē mantas atsavināšanu (9.pants), izsoles rezultātus apstiprina ne vēlāk kā 30 dienu laikā.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 36.panta pirmo daļu, publiskas personas mantas nosolītājs trīsdesmit dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas paraksta pirkuma līgumu.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu, „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt 2019. gada 16. oktobra Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Paplakas iela 17, Priekulē, Priekules novadā, pirmās mutiskās izsoles rezultātus un izsoles protokolu.

2. Noslēgt šā lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma pirkuma līgumu ar īpašuma ieguvēju par pirkuma līguma cenu 1517,00 EUR (viens tūkstotis pieci simti septiņpadsmit euro un 00 centi), nosakot, ka norēķins par nekustamo īpašumu tiek veikts līdz 2020.gada 16.janvārim.

3. Uzdot Priekules novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai sagatavot šā lēmuma 2.punktā minēto līgumu.

 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

1. XX;

2. Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

3. Grāmatvedei G. Vaičekauskai;

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                         V.Jablonska

 

540. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Liepājas iela 11A-8, Priekule, Priekules novads

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 31.oktobrī                                                                                                                               

Nr.540           

          (protokols Nr.14,  12.punkts)

 

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Liepājas iela 11A-8, Priekule,  Priekules novads

 

Ar 2019. gada 25. aprīļa Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.242 nekustamais īpašums nodots atsavināšanai

Ar 2019. gada 27. jūnija Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.349 apstiprināti pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli izsoles noteikumi un nosacītā cena 2694,00 EUR (divi tūkstoši seši simti deviņdesmit četri euro un 00 centi).

Paziņojums par izsoli publicēts Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 11.panta noteiktajā kārtībā.

Izsolei pieteicās un saskaņā ar izsoles noteikumiem tika reģistrēts viens dalībnieks – XX, deklarētā dzīvesvietas adrese, XX, kurš saskaņā ar izsoles noteikumiem ieguva tiesības slēgt nekustamā īpašuma pirkuma līgumu par izsoles sākumcenu 2694,00 EUR (divi tūkstoši seši simti deviņdesmit četri euro un 00 centi).

Izsoles noteikumu 4.4. punkts paredz, ka ja izsolei reģistrējies un uz izsoli ieradies tikai viens dalībnieks, tad izsoli nerīko, pirkuma līgums tiek slēgts saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Izsoles noteikumu 6.1. punkts paredz, ka nosolītājam sava piedāvātā augstākā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu, jāsamaksā par nosolīto nekustamo īpašumu 3 (trīs) mēnešu laikā no izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas, ja ar Priekules novada pašvaldības domes lēmumu nav noteikts cits termiņš.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu institūcija, kas organizē mantas atsavināšanu (9.pants), izsoles rezultātus apstiprina ne vēlāk kā 30 dienu laikā.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 36.panta pirmo daļu, publiskas personas mantas nosolītājs trīsdesmit dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas paraksta pirkuma līgumu.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu, „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt 2019. gada 09. oktobra Priekules novada pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Liepājas iela 11A-8, Priekulē, Priekules novadā, pirmās mutiskās izsoles rezultātus un izsoles protokolu.

2. Noslēgt šā lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma pirkuma līgumu ar īpašuma ieguvēju par pirkuma līguma cenu 2694,00 EUR (divi tūkstoši seši simti deviņdesmit četri euro un 00 centi), nosakot, ka norēķins par nekustamo īpašumu tiek veikts 24 (divdesmit četru) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas saskaņā ar atliktā maksājuma grafiku (pielikums).

3. Noteikt, ka izsoles uzvarētājam ar 2019.gada 1.novembri jāveic apsaimniekošanas un komunālie maksājumu par dzīvokļa īpašumu Liepājas iela 11A-8, Priekulē, Priekules novadā, saskaņā ar SIA “PRIEKULES NAMI” izsniegtajiem rēķiniem.

4. Uzdot Priekules novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai sagatavot šā lēmuma 2.punktā minēto līgumu.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

1. XX;

2. Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

3. Grāmatvedei G. Vaičekauskai;

4.SIA “Priekules nami”, priekulesnami@inbox.lv

 

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                         V.Jablonska

 

PIELIKUMS

541. Par Priekules novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Liepājas iela 5A-7, Priekule, Priekules novads, kadastra numurs 6415 900 0358, pirmās mutiskās izsoles

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 31.oktobrī                                                                                                                               

Nr.541           

          (protokols Nr.14,  13.punkts)

 

Par Priekules novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Liepājas iela 5A-7, Priekule, Priekules novads, kadastra numurs 6415 900 0358, pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli atzīšanu par nenotikušu un otrās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

 

Ar 2019. gada 27. jūnija Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.350 apstiprināta nekustamā īpašuma Liepājas iela 5A-7, Priekulē atsavināšanas izsoles rīkošana, pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli izsoles noteikumi un nosacītā cena 2522,00 EUR (divi tūkstoši pieci simti divdesmit divi euro un 00 centi).

Paziņojums par izsoli publicēts Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 11.panta, 12.panta un 13.panta noteiktajā kārtībā.

Saskaņā ar izsoles noteikumu (apstiprināti ar 27.06.2019. Priekules novada pašvaldības domes sēdes lēmumu Nr.350) 3.2. punktu, dalībnieku reģistrācija izsolei tika noteikta līdz 2019. gada 04.oktobrim plkst. 13.00. Izsludinātajā termiņā nav reģistrējies neviens izsoles dalībnieks.

Saskaņā ar izsoles noteikumu 8.1.2. apakšpunktu izsole atzīstama par nenotikušu, ja noteiktajā termiņā neviens dalībnieks nav reģistrējies. Tā kā izsludinātajā termiņā izsolei nepieteicās neviens dalībnieks, izsole atzīstama par nenotikušu.

   Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32. panta pirmo daļu, ja nekustamā īpašuma pirmajā izsolē neviens nav pārsolījis izsoles sākumcenu, var:

1)     rīkot otro izsoli ar augšupejošu soli, kurā institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu (9.pants), var pazemināt izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 20 procentiem;

2)     rīkot jaunu izsoli, mainot nosolītās augstākās cenas samaksas kārtību;

3)     ierosināt atcelt lēmumu par nodošanu atsavināšanai.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta pirmo daļu un  likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu,  atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.     Atzīt Priekules novada pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Liepājas iela 5A-7, Priekulē, Priekules novadā, kadastra numurs 6415 900 0358, pirmo mutisko izsoli ar augšupejošu soli par nenotikušu.

2.     Rīkot Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Liepājas iela 5A-7, Priekulē, Priekules novadā, kadastra numurs 6415 900 0358, otro mutisko izsoli ar augšupejošu soli.

3.     Apstiprināt Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Liepājas iela 5A-7, Priekulē, Priekules novadā, kadastra numurs 6415 900 0358, otrās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli sākumcenu - 2017,60 EUR (divi tūkstoši septiņpadsmit euro  un 60 centi ), kas ir,  pazeminājums ne vairāk kā par 20 procentiem no nosacītās cenas 2522,00 EUR (divi tūkstoši pieci simti divdesmit divi euro un 00 centi).

4.     Apstiprināt izsoles rezultātus un izsoles protokolu tuvākajā kārtējā Priekules novada pašvaldības domes sēdē.

5.     Apstiprināt Priekules novada pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Liepājas iela 5A-7, Priekulē, Priekules novadā, kadastra numurs 6415 900 0358, otrās izsoles noteikumus, to pielikumus un līguma projektu.

6.     Uzdot Priekules novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt turpmāko atsavināšanas procesu, rīkojot otro mutisko izsoli ar augšupejošu soli atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

- Priekules novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

- finanšu nodaļai;

- attīstības plānošanas nodaļas vadītājai U.Ržepickai.        

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                         V.Jablonska

 

 

OTRĀS MUTISKĀS IZSOLES NOTEIKUMI

1. PIELIKUMS

2. PIELIKUMS

3. PIELIKUMS

4. PIELIKUMS

 

 

 

 

 

  

  

 

 

542. Par nekustamā īpašuma “Dīķmaļi”, Bunkas pagasts, Priekules nov. atsavināšanas ierosinājumu

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 31.oktobrī                                                                                                                               

Nr.542           

          (protokols Nr.14,  14.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma  “Dīķmaļi”, Bunkas pagasts, Priekules nov. atsavināšanas ierosinājumu

 

             Priekules novada pašvaldībā saņemts XX , dzīvojoša XX, iesniegums, kurā lūgts  atļaut atsavināt zemes vienību “Dīķmaļi”, Bunkas pagasts , Priekules nov.,  0,3426 ha platībā, kadastra apzīmējums 6446 005 0084 , Bunkas pagastā , Priekules novadā.                 

Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

           Nekustamais īpašums “Dīķmaļi”, kadastra Nr.6446 005 0084  – 0,3426 ha platībā, Bunkas pagastā, Priekules novadā, ar 20.08.2008. Bunkas pagasta padomes lēmumu Nr.10, ieskaitīts pašvaldībai piekritīgajās apbūvētajās zemēs.

            Nekustamais īpašums nav kadastrāli uzmērīts un reģistrēts zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.

Uz nekustamā īpašuma “Dīķmaļi”, Bunkas pagasts, Priekules novads atrodas dzīvojamā ēka, kūts -šķūnis, škūnis un garāža , ar adresi “Dīķmaļi” , Bunkas pagasts,  Priekules nov., kadastra nr. 6446 505 0004 , reģistrētas Kurzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Bunkas pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000590952 uz XX, personas kods XX,  vārda.

Ar XX noslēgts zemes nomas līgums būvju uzturēšanai.

Lai pieņemtu lēmumu par pašvaldībai piederošu nekustamā īpašuma atsavināšanu , tas kā patstāvīgs īpašums ir jāreģistrē zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var lemt par  pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, Publiskas personas  mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu,  5.panta pirmo daļu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.     Reģistrēt Zemesgrāmatā nekustamo īpašumu “Dīķmaļi”, Bunkas pagasts, Priekules nov., kadastra nr. 6446 005 0084 uz Priekules novada pašvaldības vārda.

2.     Pēc zemes reģistrēšanas zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda atkārtoti skatīt jautājumu par atsavināšanas ierosinājumu.

3.     Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Attīstības plānošanas nodaļas vadītājai U.Ržepicka.

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms :

-         Nekustamo īpašumu  speciālistei I.Lācītei

-         Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

-         Finanšu nodaļai;

-        XX;

-         Attīstības plānošanas nodaļas vadītājai U.Ržepickai;

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                         V.Jablonska

 

543. Par projektu “Dzelzceļa mantojuma maršruta izveide, lai savienotu un popularizētu dzelzceļa mantojumu Centrālās Baltijas teritorijā”

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 31.oktobrī                                                                                                                               

Nr.543           

          (protokols Nr.14,  15.punkts)

 

 

Par projektu “Dzelzceļa mantojuma maršruta izveide, lai savienotu un popularizētu dzelzceļa mantojumu Centrālās Baltijas teritorijā”

 

Priekules novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030.gadam telpiskās attīstības perspektīvā par tūrismu un vides ilgtspēju un ekonomisko attīstību noteiktais paredz stimulus tūrisma attīstībai novadā, paredzot infrastruktūras uzlabojumus dabas teritorijās un potenciālajos tūrisma objektos, veidojot pārgājiena un riteņbraukšanas trases un izmantojot dabas teritorijas tūrisma vajadzībām. Lai realizētu stratēģijā noteikto ir iespēja piedalīties Kurzemes plānošanas reģiona ierosinātā projektā “Dzelzceļa mantojuma maršruta izveide, lai savienotu un popularizētu dzelzceļa mantojumu Centrālās Baltijas teritorijā” (Development of Railway Heritage Route to connect and promote Central Baltic railway history/Railway Heritage) Interreg Centrālās Baltijas pārrobežu sadarbības programma 2014. - 2020.gadam 2.prioritātē “Ilgtspējīga kopējo resursu izmantošana” 2.1. specifiskajā mērķī “Dabas un kultūras mantojuma efektīva izmantošana tūrismā”.

Projektā pavisam kopā ir 16 partneri- Kurzemes plānošanas reģions (vadošais partneris), Latvijas Zaļo ceļu asociācija, Pāvilostas novada pašvaldība, Grobiņas novada pašvaldība, Priekules novada pašvaldība, Gotlandes Heselbijas dzelzceļa mantojuma muzejs (Föreningen Gotlandståget, Gotlande, Zviedrija), Amatas novada pašvaldība, Ropažu novada pašvaldība, Jokioinen dzelzceļa muzejs (Somija), Somijas dzelzceļa muzejs, NVO Terra Maritima (Igaunija), Fonds “Hāpsalu un Läänemaa muzeji” (Igaunija), Vinni pašvaldība (Igaunija), Nodibinājums “Latvijas Industriālā mantojuma fonds”, Avijõe biedrība (Igaunija) un Igaunijas dzelzceļa muzejs.

Priekules novada pašvaldības aktivitātes projektā ir saistītas ar dzelzceļa maršruta Liepāja-Vaiņode posma no Priekules pilsētas līdz Vārtājas upei Virgas pagastā attīrīšanu no krūmājiem, 12-15 km stabiņu, 7 norāžu stabu un 3 informācijas stendu uzstādīšanu. Bez aktivitātēm, kas notiks Priekules novadā būs jāpiedalās arī projekta kopīgajās aktivitātēs- projekta administrēšana, pieredzes apmaiņa Somijā, dažādi sadarbības pasākumi un izstādes. Lai ieviestu projekta aktivitātes, kas saistītas ar pašu dzelzceļa līniju būs nepieciešams slēgt patapinājuma līgumu ar VAS “Latvijas dzelzceļš” un ilgtermiņā jānodrošina, lai jaunizveidotais pārgājienu un velo maršruts neaizaug ar krūmājiem.

Projektu paredzēts realizēt no 2020.gada marta līdz 2022.gada decembrim un tā izmaksas ir sekojošas:

Projekta kopējais indikatīvais finansējums:

1 869 216,60

EUR

 

Priekules novada pašvaldības daļa projektā:

33 217,30

EUR

100%

Interreg Centrālās Baltijas pārrobežu sadarbības programma 2014. - 2020.gadam finansējums,

Eiropas reģionālās attīstības fonds (ERAF):

28 068,61

EUR

84,5%

Priekules novada pašvaldības līdzfinansējums:

5 148,69

EUR

15,5%

 

Atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

  1. Piedalīties projektā “Dzelzceļa mantojuma maršruta izveide, lai savienotu un popularizētu dzelzceļa mantojumu Centrālās Baltijas teritorijā” (Development of Railway Heritage Route to connect and promote Central Baltic railway history/Railway Heritage).
  2. Piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu EUR 5 148,69 apmērā.
  3. Projekta apstiprināšanas gadījumā slēgt patapinājuma līgumu ar VAS “Latvijas dzelzceļš”.

 

 

Lēmums nosūtams: Attīstības plānošanas nodaļas vadītājai un Finanšu nodaļai.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                         V.Jablonska

 

546. Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanas un dzīvesvietas reģistrācijas komisijas NOLIKUMS

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 31.oktobrī                                                                                                                               

Nr.546           

          (protokols Nr.14,  18.punkts)

 

Par Priekules novada pašvaldības deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanas un dzīvesvietas reģistrācijas komisijas nolikumu un komisijas sastāva apstiprināšanu

 

Pamatojoties uz

-        Likuma “Par Pašvaldībām” 9. panta pirmo daļu (kas nosaka , ka Valsts pārvaldes iestādes, ja tas paredzēts likumos vai Ministru kabineta noteikumos var pilnvarot pašvaldības pildīt atsevišķas valsts pārvaldes iestāžu funkcijas), 21. panta pirmās daļas 24. punktu (kas nosaka, ka tikai dome var ievēlēt pašvaldības pārstāvjus un locekļus pašvaldības komisijās), 41. panta pirmās daļas 2. punktu (kas nosaka, ka Pašvaldības dome pieņem iekšējos normatīvos aktus (noteikumi, nolikumi, instrukcijas), 61. panta pirmo daļu (kas nosaka, ka atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai dome var izveidot komisijas) un trešo daļu (kas nosaka, ka komisijas darbojas saskaņā ar domes apstiprinātiem noteikumiem):

-        Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 7. pantu, (kas nosaka, ka dzīvesvietas deklarēšanas iestādes ir attiecīgās pašvaldības);

-        Ministru Kabineta 2003. gada 11. februāra noteikumiem Nr. 72 “Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu” (kas nosaka noteikumus, kādā pašvaldību dzīvesvietas deklarēšanas iestādes anulē ziņas par personu deklarēto dzīvesvietu);

-        Priekules novada pašvaldības 2017. gada 23. februāra saistošo noteikumu Nr. 17/2 “Priekules novada pašvaldības nolikums” 19.16. apakšpunktu (kas nosaka, ka dome atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai izveido Iedzīvotāju reģistrācijas jautājumu komisiju).

 

Atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.   Apstiprināt Priekules novada pašvaldības deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanas un dzīvesvietas reģistrācijas komisijas nolikumu (nolikums pielikumā).

2.   Apstiprināt  Priekules novada pašvaldības deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanas un dzīvesvietas reģistrācijas komisiju šādā sastāvā – Priekules novada pašvaldības darbinieki:

2.1.Ināra Avotiņa- komisijas priekšsēdētāja,

2.2.Rita Vaivare- komisijas locekle,

2.3.Inta Taučus- komisijas locekle.

3.   Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                         V.Jablonska

 

 

 

 

APSTIPRINĀTS

ar Priekules novada pašvaldības domes

2019.gada 31.oktobra lēmumu Nr.546

 (prot. Nr.14)

 

Priekules novada pašvaldības

Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanas un dzīvesvietas reģistrācijas komisijas NOLIKUMS

1.       Vispārīgie noteikumi

1.1.      Priekules novada pašvaldības Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanas un dzīvesvietas reģistrācijas komisija (turpmāk – komisija) ir Priekules novada pašvaldības domes (turpmāk – dome) izveidota, tās pakļautībā un kontrolē esoša institūcija, kas darbojas patstāvīgi.

1.2.      Komisijas darbības mērķis nodrošināt pašvaldības kompetencē esošo uzdevumu izpildi atbilstoši Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 10.pantam, t.i. ir veikt personu dzīvesvietas reģistrāciju pēc iestādes iniciatīvas) (turpmāk tekstā minētā funkcija saukta – „dzīvesvietas reģistrācija”) un 12.pantam, t.i. ziņu par personas deklarēto dzīvesvietu anulēšanu (turpmāk minētā funkcija saukta - „ziņu anulēšana”) .

1.3.      Komisija savā darbībā ievēro un vadās no Dzīvesvietas deklarēšanas likuma un citu Latvijas Republikā un Priekules novada administratīvajā teritorijā spēkā esošo normatīvo aktu normām un domes lēmumiem.

1.4.      Dome apstiprina komisijas nolikumu, izdara tajā grozījumus vai atzīst šo nolikumu par spēku zaudējušu.

 Komisijas kompetence un tiesības:

1.5.      pēc savas iniciatīvas vai pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.pantā norādīto personu iesniegumiem pārbaudīt deklarētās dzīvesvietas ziņu patiesumu un deklarēšanas tiesiskā pamata esamību;

1.6.      iegūt informāciju, kas nepieciešama lēmuma pieņemšanai par ziņu anulēšanu vai dzīvesvietas reģistrāciju;

1.7.      uzaicināt personas uz komisijas sēdi to viedokļa noskaidrošanai un paskaidrojuma sniegšanai;

1.8.      pieņemt saistošus lēmumus (t.sk. izdot administratīvos aktus) par ziņu anulēšanu;

1.9.      pamatojoties uz saņemtajiem iesniegumiem par personām, kuras savu dzīvesvietu nav deklarējušas, pieņemt lēmumu par dzīvesvietas ziņu iekļaušanu Iedzīvotāju reģistrā, saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 10.pantu;

1.10.   trīs darba dienu laikā pēc lēmuma stāšanās spēkā nosūtīt komisijas lēmumu iesaistītajām personām un informēt bāriņtiesu gadījumos, ja deklarētās dzīvesvietas ziņas tiek anulētas nepilngadīgai personai;

1.11.   pieaicināt neatkarīgus ekspertus un/vai speciālistus no pašvaldības darbinieku vidus;

1.12.   saņemt informāciju no citām pašvaldības iestādēm, struktūrvienībām, amatpersonām un darbiniekiem, kas nepieciešama, lai darbotos savas kompetences ietvaros.

2.       Komisijas sastāvs un darba organizācija

2.1.      Komisijas sastāvu, t.sk. komisijas priekšsēdētāju, apstiprina un grozījumus tajā izdara dome.

2.2.      Komisija sastāv no 3 (trim) locekļiem, t.sk. komisijas priekšsēdētāja.

2.3.      Komisijas darbu organizē un vada komisijas priekšsēdētājs.

2.4.      Komisijas priekšsēdētājs:

2.4.1.     organizē un vada komisijas darbu;

2.4.2.     nosaka Komisijas sēžu laiku un darba kārtību;

2.4.3.     sasauc un vada komisijas sēdes;

2.4.4.     pieaicina personas, kuru piedalīšanās sēdē ir nepieciešama;

2.4.5.     paraksta komisijas sēdes protokolus un lēmumus.

2.5.      Komisijas locekļi no sava vidus ievēl komisijas priekšsēdētāja vietnieku, kurš aizvieto komisijas priekšsēdētāju tā prombūtnes laikā;

2.6.      Komisijas darbs notiek sēdēs. Komisijas sēdes ir slēgtas. Komisijas sēdes vietu un laiku nosaka komisijas priekšsēdētājs.

2.7.      Komisijas lietvedību kārto un citus organizatoriskus un tehniskus jautājumus risina komisijas sekretārs. Komisijas sekretārs tiek izvēlēts no komisijas locekļu vidus.

2.8.      Komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vismaz divi komisijas locekļi.

2.9.      Komisija lēmumus pieņem, atklāti balsojot. Komisijas lēmums tiek pieņemts ar klātesošo komisijas locekļu balsu vairākumu. Ja balsis sadalās līdzīgi, izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja, bet viņa prombūtnē priekšsēdētāja vietnieka balss. Pieaicinātās personas balsojumā nepiedalās.

2.10.   Komisijas loceklim ir jāatturas no piedalīšanās balsošanā, ja lēmums skar viņa personiskās, viņa pirmās, otrās un trešās pakāpes radinieku, laulātā vai pilnvarotāju un pārstāvamo personu intereses.

2.11.   Komisijas sēdes tiek protokolētas. Komisijas sēdes protokolē komisijas sekretārs. Komisijas loceklis ir tiesīgs pieprasīt, lai viņa izteiktais viedoklis tiktu ierakstīts sēdes protokolā. Sēdes protokolu paraksta sēdes vadītājs un sekretārs.

2.12.    Komisijas lēmums tiek noformēts protokola izraksta veidā. Komisijas lēmums ir pamats dzīvesvietas ziņu aktualizēšanai Iedzīvotāju reģistrā.

2.13.   Komisijas locekļi par darbu komisijā saņem atlīdzību Priekules novada pašvaldības domes noteiktajā kārtībā un apmēros.

3.       Komisijas lēmumu apstrīdēšana

3.1.      Komisijas lēmumus viena kalendārā mēneša laikā no to spēkā stāšanās dienas var apstrīdēt domē. Šāda lēmumu apstrīdēšanas kārtība iekļaujama komisijas lēmumā. Ja lēmumā šī punkta noteiktā informācija nav sniegta, lēmumu var apstrīdēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā termiņā un kārtībā.

3.2.      Iesniegumu par komisijas lēmuma apstrīdēšanu pirms izskatīšanas domē, izskata domes Tautsaimniecības un attīstības komiteja kā konsultatīva institūcija, sniedzot atzinumu domei.

Pašvaldības domes priekšsēdētājs                                                                 Vija Jablonska

547. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piekrītošo zemes vienības daļu “Ābolīši”, Kalētu pagasts, Priekules novads

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 31.oktobrī                                                                                                                               

Nr.547           

          (protokols Nr.14,  19.punkts)

 

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piekrītošo zemes vienības daļu “Ābolīši”, Kalētu pagasts, Priekules novads

 

Ar 2019. gada 26. septembra Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.518 pirmajā mutiskajā nomas tiesību izsolē ar augšupejošu soli nodota Priekules novada pašvaldībai piekrītoša zemes vienības daļa “Ābolīši”, Kalētu pagastā, Priekules novadā 12,6 ha platībā, kadastra apzīmējums 6464 004 0067 (turpmāk – izsoles objekts), apstiprināta nomas tiesību izsoles objekta sākumcena un izsoles noteikumi. Izsoles sākumcena 69,00  EUR/ha (sešdesmit deviņi euro un 00 centi par vienu hektāru) bez PVN par vienu hektāru gadā.

Informācija par izsoli publicēta Priekules novada pašvaldības mājas lapā.

2019. gada 16. oktobra izsolei pieteicās un saskaņā ar izsoles noteikumiem tika reģistrēti divi dalībnieki. Izsoles dalībnieks ar kārtas Nr.2 neieradās uz izsoli noteiktajā laikā,  Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisija tika informēta par dalībnieka atteikšanos piedalīties izsolē.

Saskaņā ar izsoles noteikumiem, kas apstiprināti ar Priekules novada pašvaldības domes 26.09.2019. sēdes lēmumu Nr.518, prot.Nr.13 4.3.punktu, ja izsolei piesakās tikai viens izsoles dalībnieks, izsoli atzīst par notikušu. Iznomātājs ar izsoles dalībnieku slēdz nomas līgumu par nomas maksu, kas nav zemāka par iznomātāja noteikto izsoles sākuma nomas maksu. Dalībnieks Nr.1 – XX, deklarētās dzīvesvietas adrese XX, kuru uz pilnvaras pamata pārstāv XX, deklarētās dzīvesvietas adrese XX, piešķiramas tiesības iegūt nomas tiesības par izsoles sākumcenu 69,00 EUR/ha (sešdesmit deviņi euro un 00 centi par vienu hektāru) bez PVN par vienu hektāru gadā.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2018. gada 01. jūlija noteikumiem Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” (turpmāk – MK  noteikumi Nr.350) 40.punktu, neapbūvēta zemesgabala nomas tiesību solīšanu rakstiskā vai mutiskā izsolē sāk no iznomātāja noteiktās izsoles sākuma nomas maksas (bet tā nedrīkst būt mazāka par šo noteikumu 5.punktā minēto). [..]

Pamatojoties uz MK noteikumu Nr.350 43.punktu, iznomātājs nomas līgumu slēdz ar pretendentu, kurš atbilst iznomātāja nosacījumiem un ir piedāvājis augstāko nomas maksu. Pretendents paraksta nomas līgumu vai rakstiski paziņo par atteikumu slēgt nomas līgumu ar iznomātāju saskaņotā saprātīgā termiņā, kas nav garāks par 15 darbdienām no nomas līguma projekta nosūtīšanas dienas. Ja iepriekš minētajā termiņā pretendents nomas līgumu neparaksta un neiesniedz attiecīgu atteikumu, uzskatāms, ka pretendents no nomas līguma slēgšanas ir atteicies.

Saskaņā ar izsoles noteikumu 5.2.punktu, izsoles rezultātus apstiprina Priekules novada pašvaldības dome, pirmajā domes sēdē no izsoles dienas, pieņemot lēmumu par izsoles rezultātu apstiprināšanu un zemes nomas līguma slēgšanu ar izsoles uzvarētāju un informē par to izsoles uzvarētāju.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2018. gada 01. jūlija noteikumiem Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 40.punktu un 43.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.     Apstiprināt 2019. gada 16. oktobra Priekules novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības daļas “Ābolīši” 12,6 ha platībā Kalētu pagastā, Priekules novadā, pirmās mutiskās izsoles rezultātus un protokolu.

2.     Noslēgt šā lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma nomas līgumu ar izsoles uzvarētāju par nomas maksu 69,00 EUR/ha (sešdesmit deviņi euro un 00 centi par vienu hektāru) bez PVN par vienu hektāru gadā.  

3.     Papildus nosolītajai nomas maksai nomniekam jāmaksā pievienotās vērtības nodoklis un nekustamā īpašuma nodoklis un citi ar nekustamo īpašumu saistītie maksājumi LR normatīvajos aktos paredzētajā apmērā un kārtībā.

4.     Uzdot Priekules novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai sagatavot šā lēmuma 2.punktā minēto līgumu. Par nomas līguma slēgšanas laiku un vietu izsoles uzvarētājam paziņot atsevišķi.

 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

1. XX;

2. Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

3. Grāmatvedei G. Vaičekauskai.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                         V.Jablonska

 

548. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piekrītošo zemes vienības daļu “Jaunpauzeri”, Kalētu pagasts, Priekules novads

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 31.oktobrī                                                                                                                               

Nr.548           

          (protokols Nr.14,  20.punkts)

 

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piekrītošo zemes vienības daļu “Jaunpauzeri”, Kalētu pagasts, Priekules novads

 

Ar 2019. gada 26. septembra Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.517 pirmajā mutiskajā nomas tiesību izsolē ar augšupejošu soli nodota Priekules novada pašvaldībai piekrītoša zemes vienības daļa “Jaunpauzeri”, Kalētu pagastā, Priekules novadā 2,4 ha platībā, kadastra apzīmējums 6464 001 0152 (turpmāk – izsoles objekts), apstiprināta nomas tiesību izsoles objekta sākumcena un izsoles noteikumi. Izsoles sākumcena 69,00  EUR/ha (sešdesmit deviņi euro un 00 centi par vienu hektāru) bez PVN par vienu hektāru gadā.

Informācija par izsoli publicēta Priekules novada pašvaldības mājas lapā.

2019. gada 16. oktobra izsolei pieteicās un saskaņā ar izsoles noteikumiem tika reģistrēti divi dalībnieki. Izsoles dalībnieks ar kārtas Nr.1 neieradās uz izsoli noteiktajā laikā, sazinoties ar dalībnieku, Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisija telefoniski tika informēta par dalībnieka atteikšanos piedalīties izsolē.

Saskaņā ar izsoles noteikumiem, kas apstiprināti ar Priekules novada pašvaldības domes 26.09.2019. sēdes lēmumu Nr.517, prot.Nr.13 4.3.punktu, ja izsolei piesakās tikai viens izsoles dalībnieks, izsoli atzīst par notikušu. Iznomātājs ar izsoles dalībnieku slēdz nomas līgumu par nomas maksu, kas nav zemāka par iznomātāja noteikto izsoles sākuma nomas maksu. Dalībnieks Nr.2 –XX, deklarētās dzīvesvietas adrese XX, piešķiramas tiesības iegūt nomas tiesības par izsoles sākumcenu 69,00 EUR/ha (sešdesmit deviņi euro un 00 centi par vienu hektāru) bez PVN par vienu hektāru gadā.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2018. gada 01. jūlija noteikumiem Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” (turpmāk – MK  noteikumi Nr.350) 40.punktu, neapbūvēta zemesgabala nomas tiesību solīšanu rakstiskā vai mutiskā izsolē sāk no iznomātāja noteiktās izsoles sākuma nomas maksas (bet tā nedrīkst būt mazāka par šo noteikumu 5.punktā minēto). [..]

Pamatojoties uz MK noteikumu Nr.350 43.punktu, iznomātājs nomas līgumu slēdz ar pretendentu, kurš atbilst iznomātāja nosacījumiem un ir piedāvājis augstāko nomas maksu. Pretendents paraksta nomas līgumu vai rakstiski paziņo par atteikumu slēgt nomas līgumu ar iznomātāju saskaņotā saprātīgā termiņā, kas nav garāks par 15 darbdienām no nomas līguma projekta nosūtīšanas dienas. Ja iepriekš minētajā termiņā pretendents nomas līgumu neparaksta un neiesniedz attiecīgu atteikumu, uzskatāms, ka pretendents no nomas līguma slēgšanas ir atteicies.

Saskaņā ar izsoles noteikumu 5.2.punktu, izsoles rezultātus apstiprina Priekules novada pašvaldības dome, pirmajā domes sēdē no izsoles dienas, pieņemot lēmumu par izsoles rezultātu apstiprināšanu un zemes nomas līguma slēgšanu ar izsoles uzvarētāju un informē par to izsoles uzvarētāju.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2018. gada 01. jūlija noteikumiem Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 40.punktu un 43.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.     Apstiprināt 2019. gada 16. oktobra Priekules novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības daļas “Jaunpauzeri” 2,4 ha platībā Kalētu pagastā, Priekules novadā, pirmās mutiskās izsoles rezultātus un protokolu.

2.     Noslēgt šā lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma nomas līgumu ar izsoles uzvarētāju par nomas maksu 69,00 EUR/ha (sešdesmit deviņi euro un 00 centi par vienu hektāru) bez PVN par vienu hektāru gadā.  

3.     Papildus nosolītajai nomas maksai nomniekam jāmaksā pievienotās vērtības nodoklis un nekustamā īpašuma nodoklis un citi ar nekustamo īpašumu saistītie maksājumi LR normatīvajos aktos paredzētajā apmērā un kārtībā.

4.     Uzdot Priekules novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai sagatavot šā lēmuma 2.punktā minēto līgumu. Par nomas līguma slēgšanas laiku un vietu izsoles uzvarētājam paziņot atsevišķi.

 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

1. XX ;

2. Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

3. Grāmatvedei G. Vaičekauskai.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                         V.Jablonska