25.04.2019. domes sēde (protokols Nr. 5)

25.04.2019. domes sēdes audioieraksts
25.04.2019. domes sēdes protokols
206. Par Priekules novada pašvaldības 2018. gada pārskata apstiprināšanu

 LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 25.aprīlī                                                                                                                                   

Nr.206            

          (protokols Nr.5,  1.punkts)

 

Par Priekules novada pašvaldības 2018. gada pārskata apstiprināšanu

Lai sniegtu priekšstatu par Priekules novada pašvaldības finansiālo darbību 2018. gadā, Finanšu nodaļa ir sagatavojusi Priekules novada pašvaldības 2018. gada finanšu pārskatu ar pielikumiem.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 70. un 71. pantu 2018. gada 17. oktobrī ir noslēgts līgums Nr.AC 13/18 R-P ar zvērinātu revidentu komercsabiedrību SIA “Nexia Audit Advice” par 2018. gada finanšu pārskata revīziju. 2019. gada 17. aprīlī ir saņemts zvērinātu revidentu atzinums par to, ka finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Priekules novada pašvaldības finansiālo stāvokli, par darbības finansiālajiem rezultātiem un naudas plūsmu 2018. gadā.

Ievērojot likuma “Par pašvaldībām” 70. pantu, 71. panta pirmo daļu un 21. panta pirmās daļas 2. punktu, likumu “Par pašvaldību budžetiem”, likumu “Par grāmatvedību”, kā arī ņemot vērā Ministru kabineta 2013.gada 15.oktobra noteikumus Nr.1115 “Gada pārskata sagatavošanas kārtība”, atklāti balsojot PAR – 9 (VijaJablonska,  Vizma Garkalne, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.      Apstiprināt Priekules novada pašvaldības 2018. gada pārskatu ar pielikumiem;

2.      Apstiprināt Priekules novada pašvaldības vadības ziņojumu (1. pielikums);

3.      Apstiprināt Priekules novada pašvaldības grāmatvedības uzskaites pamatprincipu aprakstu (2. pielikums);

4.      Apstiprināt Priekules novada pašvaldības 2018. gada finanšu pārskata skaidrojumu (3. pielikums).

           

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                            V.Jablonska

210. Par ziedojuma pieņemšanu Purmsātu speciālajai internātpamatskolai

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 25.aprīlī                                                                                                                                   

Nr. 210            

          (protokols Nr.5, 5 .punkts)

 

Par ziedojuma pieņemšanu Purmsātu speciālajai internātpamatskolai

 

            Purmsātu speciālās internātpamatskolas direktore Anitra Šneidere iesniegusi iesniegumu, kurā lūgts atļaut pieņemt ziedojumu EUR 363.00 apmērā no AS “SEB banka”.

Iesniegumā norādīts, ka ziedojums tiks ieskaitīts pašvaldības ziedojumu kontā un to izmantos transporta īrei Purmsātu speciālās internātpamatskolas audzēkņu pasākumam – ekskursijai “Profesiju iepazīšana”.

Atklāti balsojot PAR – 9 (VijaJablonska,  Vizma Garkalne, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.      Apstiprināt saņemto ziedojumu EUR 363.00 apmērā no AS “SEB banka”.

2.      Minēto ziedojumu izlietot transporta īrei Purmsātu speciālās internātpamatskolas audzēkņu pasākumam – ekskursijai “Profesiju iepazīšana”.

3.      Par lēmuma izpildi atbild Purmsātu speciālās internātpamatskolas direktore Anitra Šneidere.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                            V.Jablonska

 
212. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem XX

 LĒMUMS

 

Priekulē

 

2019.gada 25.aprīlī                                                                                                                                   

Nr.212            

          (protokols Nr.5,  7.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem XX

 

2019.gada 30.martā (reģistrācijas Nr. 2.1.4//19/551-S) Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojoša XX, Priekules novads, iesniegums ar lūgumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu kā represētajai personai par Priekules novada Priekules pagasta īpašumu  “Vitas”,  ar kadastra Nr. 6482 008 0150, Rīta iela 8A, kadastra nr. 6415 004 0059 un Zāļu iela 14, Priekule, kadastra nr. 6415 003 0030, kas netiek izmantoti saimnieciskai darbībai.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

XX īpašumā ir sekojoši īpašumi:

Zeme  Zāļu iela 14, Priekule, Priekules novads, kadastra nr. 6415 003 0030 , 3766 m.

Zeme  Rīta iela 8A, Priekule, Priekules novads, kadastra nr. 6415 004 0059 , 1391 m2  uz minētās zemes vienības atrodas dzīvojamā ēka  un palīgēkas.

Zeme „Vitas”, Priekules pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr. 6482 008 0150  30,24  ha platībā

Augstāk minētie zemes gabali īpašumā ir vismaz piecus gadus.

XX lūdz nodokļa atvieglojumu zemei Zāļu iela 14, Priekule, Priekules novads, kadastra nr. 6415 003 0030 , 3766 mplatībā, zemei  Rīta iela 8A, Priekule, Priekules novads, kadastra nr. 6415 004 0059 , 1391 mplatībā un zemei „Vitas”, Priekules pagastā , Priekules novadā, kadastra Nr. 6482 008 0150  30,24  ha platībā

Iesniegumam klāt pievienota politiski represētās personas apliecības Nr. 6401105 kopija.

Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, kas nosaka, ka Politiski represētajām personām par zemi, kā arī par šā likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktā un 1.2 daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50 procentiem, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā.

Ar 2006.gada 20.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 495 „Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība ” 32. un 33. punkts nosaka, ka likuma 5.panta otrajā daļā noteiktais nodokļa atvieglojums piemērojams, ja politiski represētā persona likumā "Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem" noteiktajā kārtībā ir saņēmusi politiski represētās personas apliecību un politiski represētā persona, kurai saskaņā ar likuma 5.panta otrās daļas nosacījumiem ir tiesības uz nodokļa atvieglojumu, iesniedz pašvaldībā, kuras administratīvajā teritorijā atrodas nekustamais īpašums, šādus dokumentus: politiski represētās personas apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu); un iesniegumu par nodokļa atvieglojuma piemērošanu ar apliecinā­jumu, ka zeme vai tās daļa un individuālā dzīvojamā māja vai tās daļa (telpu grupa) netiek izmantota vai dzīvokļa īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā; un 35. punktu - Nodokļa atvieglojums piemērojams ar nākamo mēnesi pēc šo noteikumu 33.punktā minēto dokumentu iesniegšanas.”

Pamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, 20.06.2006.gada Ministru kabineta noteikumu Nr. 495 Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli normu piemērošanas kārtība” 32. un 33. punktu, atklāti balsojot PAR – 9 (VijaJablonska,  Vizma Garkalne, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

              Piemērot ar 2019. gada  1.maiju nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu 50 % apmērā politiski represētajai personai XX, personas kods XX, par zemi „Zāļu iela 14, Priekule, Priekules nov., kadastra Nr. 6415 003 0030  3766 mplatībā, par zemi un ēkām  Rīta iela 8A, Priekule, Priekules nov., kadastra Nr. 6415 004 0059  1391 mplatībā un par zemi  “Vitas”, Priekules pag., Priekules nov., kadastra Nr. 6482 008 0150  30,24 ha platībā kā represētajai  personai.

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                            V.Jablonska

 

215. Par PuMPuRS atklāta projektu konkursa nolikuma apstiprināšanu

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 25.aprīlī                                                                                                                                   

Nr.215            

          (protokols Nr.5,  10.punkts)

 

Par PuMPuRS atklāta projektu konkursa nolikuma apstiprināšanu

Izglītības kvalitātes valsts dienests (turpmāk - IKVD) Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" (turpmāk - PuMPuRS) uzsāk aktivitātes priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamo iesaistei jauniešu aktivitātēs un iniciatīvu projektos ārpus formālās izglītības (turpmāk – jaunatnes iniciatīvu projekti). Tiek uzsākta projektu konkursa 2019.gada sezona.

Atbilstoši 12.07.2016 Ministru Kabineta noteikumu Nr. 460 33. punktam, atbalsts tiek piešķirts atklāta projektu konkursa veidā, ko organizē projekta sadarbības partneri – pašvaldības, katra atsevišķi vai veidojot stratēģisko partnerību savā starpā. Priekules novada pašvaldība 2019.gada projektu konkursa organizēšanai ir saņēmusi 3 (trīs) projektu kvotu, katru 4 600,00 euro apmērā.

Konkurss tiek organizēts, lai sasniegtu projektā PuMPuRS noteiktos mērķus:

- palielināt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas (turpmāk – PMP) riska grupas izglītojamo motivāciju turpināt izglītību un veicināt viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē;

- iesaistīt PMP riska grupas izglītojamos jauniešu aktivitātēs un jaunatnes iniciatīvu projektos ārpus formālās izglītības, nodrošinot aktivitāšu pieejamību iespējami tuvu bērnu un jauniešu dzīves un mācību vietai.

Atklāti balsojot PAR – 9 (VijaJablonska,  Vizma Garkalne, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

      Apstiprināt PuMPuRS atklāta projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” atlases nolikumu.

Pielikumā:

1.      Atlases konkursa nolikums uz 11 lp.

2.      Nolikuma 1.pielikums- Priekules novada pašvaldības PMP plāns uz 4 lp.

3.      Nolikuma 2.pielikums- Projekta iesnieguma veidlapa uz 6 lp.

4.      Nolikuma 3.pielikums- Sadarbības partnera apliecinājums par dalību projekta īstenošanā uz 1 lp.

5.      Nolikuma 4.pielikums- Apliecinājums par projektā iesaistītajiem priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas jauniešiem uz 1 lp.

6.      Nolikuma 5.pielikums- Vērtēšanas kritēriji uz 4 lp.

 Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                            V.Jablonska

 
249. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Gramzdas karjers”, Gramzdas pag., Priekules nov., nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

 LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 25.aprīlī                                                                                                                                   

Nr.249            

          (protokols Nr.5, 44 .punkts)

 

Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Gramzdas karjers”, Gramzdas pagastā, Priekules novadā, nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

 

Izskatot jautājumu par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Gramzdas karjers”, kadastra Nr.6458 001 0354, Gramzdas pagastā, nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu, tika konstatēts, ka:

Nekustamais īpašums “Gramzdas karjers”, kadastra Nr.6458 001 0354, Gramzdas pagastā, sastāvošs no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6458 001 0354  8,26 ha platībā, ir pašvaldībai piederošs. Īpašuma tiesības reģistrētas zemesgrāmatā.

Zemes vienības sastāvā ietilpsts smilts/grants karjeras.

Priekules novada pašvaldība 2013.gadā pasūtīja atlikušo derīgo izrakteņu krājumu aprēķinu īpašumā “Gramzdas karjers” I iecirknī. Krājuma aprēķina laukums 5,039 ha.

Kopējie smilts-grants un smilts krājumi 185 521 m³. No tiem:

·         Smilts krājumi – 62 681 m³ ( no tiem 57 328 m³ zem pazemes ūdens līmeņa);

·         Smilts-grants krājumi- 122 840 m³ ( no tiem 26 232 m³ zem pazemes ūdens līmeņa).

Ar Priekules novada pašvaldības domes 27.12.2018. sēdes lēmumu Nr.612, protokols Nr.16 “Par pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Gramzdas karjers”, Gramzdas pagastā, Priekules novadā” tika nolemts pasūtīt nekustamā īpašuma novērtējumu.

2019.gada 09.aprīlī sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs SIA „Latio”, reģ.Nr.41703000843, juridiskā adrese K. Valdemāra iela 8-10, Rīga, noteicis, ka nekustamā īpašuma “Gramzdas karjers”, Gramzdas pagastā, zemes 8,26 ha un tajā esošiem smilts-grants krājumiem 122 840 m³ kopapjomā un smilts krājumiem 62 681 m³ apjomā atbilstoši tirgus situācijai uz 2019.gada 23.martu tirgus vērtība ir 64 000 EUR (sešdesmit četri tūkstoši eiro).

Likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punkts nosaka, ka pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu un 21.panta pirmās daļas 19.punktu- dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var noteikt kārtību, kādā veicami darījumi ar pašvaldības kustamo mantu […].

Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 2.punkts nosaka, ka publiskas personas manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā citai personai par iespējami augstāku cenu.

Jautājums tika izskatīts pašvaldības finanšu komitejas 2019.gada 18.aprīļa sēdē un deputāti nolēma paaugstināt nekustamā īpašuma cenu uz 1 EUR par 1 m³ derīgo izrakteņu krājumu. Nekustamā īpašuma vērtība sastāda 185 521 EUR (krājumu daudzumu 185 521 m³ reizinot 1 EUR).

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmā daļa nosaka, ka […..]. Atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai un otrā daļa, ka publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt attiecīgās iestādes vadītājs, kā arī cita institūcija (amatpersona), kuras valdījumā vai turējumā atrodas publiskas personas manta, 6.panta otrā daļa nosaka, ka atļauju atsavināt atvasinātas publiskas personas kustamo mantu dod attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija vai tās noteikta institūcija un trešā daļa- lēmumā par atsavināšanu norāda atsavināšanas veidu.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 19.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu publiskas personas nekustamo un kustamo mantu var atsavināt pārdodot izsolē,[..], otro daļu-publisku personu mantas atsavināšanas pamatveids ir mantas pārdošana izsolē. […], 4.panta pirmo daļu un 6.panta otro un trešo daļu, atklāti balsojot PAR – 9 (VijaJablonska,  Vizma Garkalne, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Nodot atsavināšanai pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Gramzdas karjers”, kadastra Nr. 6458 001 0354, sastāvošu no zemes vienības 8.26 ha platībā un tajā esošiem smilts-grants krājumiem 122 840 m³ apjomā un smilts krājumiem 62 681 m³ apjomā, rīkojot mutisko izsoli ar augšupejošu soli.

2. Apstiprināt Priekules novada pašvaldībai piederošānekustamā īpašuma “Gramzdas karjers”, Gramzdas pag., Priekules nov., kadastra Nr. 6458 001 0354, sastāvošu no zemes vienības 8.26 ha platībā un tajā esošiem smilts-grants krājumiem 122 840 m³ apjomā un smilts krājumiem 62 681 m³ apjomā,  pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli sākumcenu 185 521 EUR (simtu astoņdesmit pieci tūkstoši pieci simti divdesmit viens euro) .

3. Apstiprināt Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Gramzdas karjers”, Gramzdas pag., Priekules nov., kadastra Nr. 6458 001 0354, izsoles noteikumus, to pielikumus, līguma projektu un grafisko attēlojumu.

4. Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanas  procesu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                            V.Jablonska

 

251. Par deputāta pilnvaru izbeigšanu pirms termiņa

 LĒMUMS

 

Priekulē

 

2019.gada 25.aprīlī                                                                                                                                   

Nr.251            

          (protokols Nr.5,  46.punkts)

 

 

Par deputāta pilnvaru izbeigšanu pirms termiņa

 

2019.gada 18.aprīlī pašvaldībā saņemts Priekules novada pašvaldības domes deputāta Arņa Kvietkauska iesniegums, kurā deputāts informē par deputāta pilnvaru nolikšanu pirms termiņa personisku iemeslu dēļ.

 

Saskaņā ar Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 3.panta trešo daļu, deputāts var iesniegt personisku rakstveida iesniegumu par savu pilnvaru nolikšanu jebkura iemesla dēļ.

 

Pamatojoties uz Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 3.panta ceturto daļu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 9 (VijaJablonska,  Vizma Garkalne, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.Izbeigt pirms termiņa deputāta pilnvaras Priekules novada pašvaldības domes deputātam Arnim Kvietkauskam.

2.Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

3.Lēmums paziņojams Priekules novada pašvaldības vēlēšanu komisijai.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

252. Par deputāta pilnvaru uzsākšanu

 LĒMUMS

 

Priekulē

 

2019.gada 25.aprīlī                                                                                                                                   

Nr.252            

          (protokols Nr.5,  47.punkts)

 

 

Par deputāta pilnvaru uzsākšanu

 

Ar Priekules novada pašvaldības domes 2019.gada 25.aprīļa lēmumu Nr.251 deputātu pilnvaras izbeigtas deputātam Arnim Kvietkauskam.

Saskaņā ar Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likuma 43.panta pirmo daļu, ja ievēlētais domes deputāts nolicis savu mandātu, viņa vietā stājas nākamais kandidāts no tā paša kandidātu saraksta, no kura bija ievēlēts iepriekšējais deputāts.

Saskaņā ar Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 2.panta pirmo daļu, deputāta pilnvaras sākas ar brīdi, kad Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likuma 43.pantā noteiktajā kārtībā iepriekšējā deputāta vietā stājas nākamais kandidāts no attiecīgā saraksta.

Pamatojoties uz Priekules novada pašvaldības vēlēšanu komisijas 2019.gada 23.aprīļa protokolu Nr.3, 1.§, deputāta Arņa Kvietkauska vietā uzaicināts stāties deputāta kandidāts Gatis Volkevičs no deputātu kandidātu saraksta “LATVIJAS REĢIONU APVIENĪBA”.

Deputātu kandidāts ir iesniedzis rakstveida piekrišanu par deputāta pilnvaru uzsākšanu Priekules novada pašvaldības domē.

Pamatojoties uz Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likums 43.panta pirmo daļu, Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 2.panta pirmo daļu un likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 10.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 9 (VijaJablonska,  Vizma Garkalne, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Apstiprināt deputāta GATA VOLKEVIČA deputāta pilnvaru uzsākšanu.

2. Ievēlēt deputātu GATI VOLKEVIČU Priekules novada pašvaldības domes finanšu pastāvīgajā komitejā un kultūras, izglītības un sporta pastāvīgajā komitejā par pastāvīgo komiteju locekli.

3.Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Pašvaldības domes  priekšsēdētāja                                                                             V.Jablonska