27.12.2013. domes sēdes lēmums (protoklols Nr. 11)

1.§ Par Priekules novada domes 2013.gada 26.septembra saistošo noteikumu Nr.9 „ Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” precizēšanu

 Ņemot vērā LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 31.10.2013. Nr. 18-6/10533 atzinumu „Par saistošajiem noteikumiem”,  likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone,  Andris Džeriņš, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Gražina Ķervija, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Precizēt 2013.gada 26.septembra Priekules novada domes saistošos noteikumos Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” izsakot precizētā redakcijā (pielikumā).

 

2. Precizētos saistošos noteikumus pēc parakstīšanas triju dienu laikā rakstveidā vai elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.

 

3. Saistošie noteikumi stājas spēkā ar 2014.gada 1.janvāri un tie ir brīvi pieejami Priekules novada pašvaldības ēkā, pagasta pārvaldēs un tie publicējami pašvaldības mājas lapā internetā www.priekulesnovads.lv un vietējā laikrakstā „Priekules novada ziņas”.

 

Pielikumā: saistošie noteikumi Nr.9 ‘’Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību’’ uz 1 lp.

 

Par “Kārtība, kādā Priekules novada pašvaldība sedz braukšanas izdevumus vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iestāžu izglītojamiem”” precizēšanu

Par Priekules novada domes 2013.gada 31.oktobra saistošo noteikumu Nr. 14 “Grozījumi Priekules novada pašvaldības 2012.gada 25.oktobra saistošajos noteikumos Nr.12 “Kārtība, kādā Priekules novada pašvaldība sedz braukšanas izdevumus vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iestāžu izglītojamiem”” precizēšanu

 Atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone,  Andris Džeriņš, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Gražina Ķervija, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.   Precizēt Priekules novada domes 2013.gada 31.oktobra saistošos noteikumus Nr.14 “Grozījumi Priekules novada pašvaldības 2012.gada 25.oktobra saistošajos noteikumos Nr.12 “Kārtība, kādā Priekules novada pašvaldība sedz braukšanas izdevumus vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iestāžu izglītojamiem” ”, izdarot šādus precizējumus:

 

            1.1.aizstāt 2.2.punktā vārdu un skaitli “Ls 0,04/km” ar skaitli un vārdu “0,06 euro/km”;

                        1.2.aizstāt 3.2.punktā vārdu un skaitli “0,04/km” ar skaitli un vārdu “0,06 euro/km”.

2. Uzdot Priekules novada pašvaldības lietvedības nodaļai triju dienu laikā pēc protokola parakstīšanas nosūtīt lēmumu un precizētos saistošos noteikumus Nr.14 zināšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

Pielikumā: saistošie noteikumi Nr.14 ‘’Grozījumi Priekules novada pašvaldības 2012.gada 25.oktobra saistošajos noteikumos Nr.12 ‘’Kārtība, kādā Priekules novada pašvaldība sedz braukšanas izdevumus vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iestāžu izglītojamiem’’’’ uz 1 lp.

3.§ Par Priekules novada domes 2013.gada 31.oktobra lēmuma “Par saistošo noteikumu “Grozījumi Priekules novada pašvaldības 2012.gada 28.jūnija saistošajos noteikumos Nr.8 “Par sabiedrisko kārtību Priekules novadā” apstiprināšanu” atcelšanu

 Atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone,  Andris Džeriņš, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Gražina Ķervija, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.   Atcelt Priekules novada domes 2013.gada 31.oktobra lēmumu “Par saistošo noteikumu “Grozījumi Priekules novada pašvaldības 2012.gada 28.jūnija saistošajos noteikumos Nr.8 “Par sabiedrisko kārtību Priekules novadā” apstiprināšanu”.

2. Uzdot Priekules novada pašvaldības lietvedības nodaļai triju dienu laikā pēc protokola parakstīšanas nosūtīt lēmumu zināšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

4.§ Par Priekules novada pašvaldības saistošo noteikumu „Par sabiedrisko kārtību Priekules novadā” apstiprināšanu

 Vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 4. un 6.punkta un   Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksa 5.panta, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone,  Andris Džeriņš, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Gražina Ķervija, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Apstiprināt Priekules novada domes saistošos noteikumus Nr.22 „Par sabiedrisko kārtību Priekules novadā”.

 

2. Uzdot Priekules novada pašvaldības lietvedības nodaļai triju dienu laikā pēc to parakstīšanas nosūtīt zināšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

 

Pielikumā: Saistošie noteikumi Nr.22 “Par sabiedrisko kārtību Priekules novadā” uz 6 lp, paskaidrojuma raksts uz 1 lp.

 

5.§Par noteikumu ``Par Priekules novada pašvaldības apbalvojumiem`` apstiprināšanu.

atceļ jautājuma izskatīšanu uz janvāra izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdi un domes sēdi.

6.§ Par stipendijām Priekules vidusskolas 10.-12.klašu audzēkņiem

 Priekules novada domē saņemts Priekules vidusskolas direktores iesniegums ar lūgumu piešķirt finansējumu 1400 Ls 10.-12.klašu skolēnu stipendijām un kārtība, kādā šīs stipendijas tiks piešķirtas.

Atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone,  Andris Džeriņš, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Gražina Ķervija, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

           

Apstiprināt Priekules vidusskolas nolikumu ‘’Par stipendijām 10.-12.klašu audzēkņiem par augstiem sasniegumiem mācībās’’.

 

Pielikumā: Priekules vidusskolas nolikums ‘’Par stipendijām 10.-12.klašu audzēkņiem par augstiem sasniegumiem mācībās’’ uz 1 lp.

7.§ Par nedzīvojamo telpu nomu biedrībai „RUMULA” īpašumā „Purmsātu speciālā internātskola”, Virgas pag., Priekules nov

 Priekules novada pašvaldības dome izskatījusi biedrības „RUMULA”, (turpmāk – biedrība), vienotais reģistrācijas Nr.40008192555, adrese: „Kurši”-15, Purmsāti, Virgas pag., Priekules nov., valdes priekšsēdētājas D.Šalmas 09.12.2013. iesniegumu (iereģistrēts ar Nr.3-06/1755), kurā lūgts iznomāt telpas ar kopējo platību 34  m² īpašumā „Purmsātu speciālā internātskola” skolas ēkā, kadastra apzīmējums 6498 004 0149 001, adrese: Purmsātu muiža, Purmsāti, Virgas pagasts, Priekules novads uz 10 gadiem projekta realizācijai. Iesniegumam pievienots izkopējums no būves tehniskās inventarizācijas lietas.

Nekustamais īpašums „Purmsātu speciālā internātskola”, kadastra Nr. 6498 004 0149, Virgas pagastā, Priekules novadā, ir reģistrēts Liepājas zemesgrāmatu nodaļas Virgas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000453280 uz Priekules novada pašvaldības vārda.

Biedrība gatavo SIF NVO projektu programmā projektu „Multifunkcionāla atbalsta centrs Priekules novada bērnu un jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai”, kuru plānots realizēt Purmsātu speciālajā internātskolā.

Likuma „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums” 6.¹ pants nosaka, ja likumā vai Ministru kabineta noteikumos nav paredzēts citādi, cita nekustamā īpašuma nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav ilgāks par 12 gadiem.

                                                                                               

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, biedrības „RUMULA” valdes priekšsēdētājas D.Šalmas iesniegumu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone,  Andris Džeriņš, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Gražina Ķervija, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Iznomāt biedrībai „RUMULA”, reģistrācijas Nr.40008192555, adrese: „Kurši”-15, Purmsāti, Virgas pag., Priekules nov., pašvaldībai piederošā ēkā „Purmsātu speciālā internātpamatskola”, adrese: Purmsātu muiža, Purmsāti, Virgas pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums 6498 004 0149 001, nedzīvojamās telpas ar Nr.18-8,5 m², Nr.19-6,2 m²,Nr.20- 0,8 m²,Nr. 21- 18,5 m² platībā. Kopplatība 34 m², projekta realizācijai. Iznomājamo telpu plāns ir neatņemama sastāvdaļa šim lēmumam (    pielikums), nosakot:

1.1.  līguma termiņu līdz 2023. gada 31.decembrim,

1.2.  nomas maksu atbilstoši pieņemtam Priekules novada pašvaldības domes 31.10.2013. lēmumam, protokols Nr.8, 12.§ “Par noteikumu “Par Priekules novada pašvaldības vedzīvojamo telpu nomu” un nomas maksas Priekules novada pašvaldības nedzīvojamām telpām no 2014.gada 1.janvāra līdz 2016.gada 31.decembrim apstiprināšanu” 0,07 EUR/m² (nomas maksā nav iekļauts pievienotās vērtības nodoklis).

1.3.  Papildus nomas maksai tiks aprēķināts pievienotās vērtības nodoklis atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai nodokļu likmei.   

1.4.  Nomnieks patstāvīgi norēķinās par komunālajiem maksājumiem (ūdensapgādi, kanalizāciju, siltumapgādi u.tml.), elektroenerģiju un citiem pakalpojumiem.

2.      Uzdot Kalētu pagasta zemes lietu speciālistei M.Kokovihinai 10 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot atbilstošu nedzīvojamo telpu nomas līgumu.

3.      Pieņemto lēmumu nosūtīt b-bai „RUMULA”, „Kurši”-15, Purmsāti, Virgas pag., Priekules novads, LV-3485.

4.      Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

    Pielikumā: 1.pielikums –Purmsātu speciālās internātpamatskolas 1.stāva plāna shēma uz 1 lp.

 

 

8.§ Par atbalstu projektam „Multifunkcionāla atbalsta centra izveide Priekules novada bērnu un jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai”

 Priekules novada pašvaldības dome izskatījusi biedrības „RUMULA”, (turpmāk – biedrība), vienotais reģistrācijas Nr.40008192555, adrese: „Kurši”-15, Purmsāti, Virgas pag., Priekules nov., valdes priekšsēdētājas D. Šalmas 09.12.2013. iesniegumu, kurā lūgts atbalstīt ar līdzfinansējumu biedrības „RUMULA” projektu „Multifunkcionāla atbalsta centrs Priekules novada bērnu un jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai”, ko plānots iesniegt Sabiedrības integrācijas fonda NVO projektu programmā. Centru plānots izveidot Purmsātu speciālās internātpamatskolas telpās. Centrs paredz habilitācijas nodarbības bērniem invalīdiem, atbalstu ģimenēm ar bērniem invalīdiem, brīvā laika pavadīšanas pasākumus, vasaras nometni Priekules novada bērniem ar kanisterapiju un reitterapiju, kā arī telpas remontu centra vajadzībām.

 Projekta realizācijas laiks viens gads no apstiprināšanas brīža. Plānotais projekta līdzfinansējums no SIF projekta programmas Ls 19 990

Plānotais pašvaldības līdzfinansējums 10% apmērā – Ls 1990

 

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 15.panta 7.punktu, un biedrības „RUMULA” valdes priekšsēdētājas D.Šalmas iesniegumu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone,  Andris Džeriņš, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Gražina Ķervija, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Apstiprināt līdzdalību projektā „Multifunkcionāla atbalsta centra izveide Priekules novada bērnu un jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai”;

2.      Apstiprināt pašvaldības līdzfinansējumu 10% no kopējām projekta izmaksām Ls 1990.

3.      Pieņemto lēmumu nosūtīt biedrībai „RUMULA”, „Kurši”-15, Purmsāti, Virgas pag., Priekules novads, LV-3485.

4.      Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

9.§ Par finansējumu apkures sistēmas rekonstrukcijai Virgas pamatskolā

 Priekules novada pašvaldība saņēmusi Virgas pagasta pārvaldes vadītājas R.Balodes 05.12.2013. iesniegumu , reģ.Nr.3-13/1720, par atbalstu un finansējuma piešķiršanu apkures sistēmas rekonstrukcijai Virgas pamatskolā.

Priekules novada pašvaldības tautsaimniecības un attīstības komiteja 2013.gada 17.oktobrī iepazinās ar patreizējo situāciju Virgas pamatskolā. Deputāti izteica priekšlikumus par centrālapkures sistēmas izbūvēšanu abās skolas ēkās, ieskaitot arī sporta zāli. Šim nolūkam jāuzceļ arī jauna katlu māja. Par lietderīgu un saimnieciski izdevīgu deputāti ieteica veidot apkuri ar cieto kurināmo (malka, šķelda, ogles u.c.).

Virgas pagasta pārvalde ir saņēmusi aptuvenu izmaksu tāmi paredzētajiem darbiem:

1.      Apkures izbūve – celtne Nr.1, skola                     ar PVN       LVL 22506,-

2.      Apkures izbūve – celtne Nr.2 un sporta zāle        ar PVN       LVL 19299,5

3.      Siltumtrase                                                            ar PVN       LVL   8228,-

4.      Katlu māja                                                             ar PVN      LVL 22971,85

KOPĀ                   LVL73005,35

Virgas pagasta pārvalde organizē cenu aptauju Virgas pamatskolas apkures sistēmas rekonstrukcijas projekta izstrādei. Šim pasūtījumam finanšu līdzekļi tiks ņemti no Virgas pagasta budžeta. 2014.gadā nepieciešams uzbūvēt arī jaunu malkas šķūni, kur finanšu līdzekļi tiks ņemti no Virgas pagasta budžeta.

            Atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone,  Andris Džeriņš, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Gražina Ķervija, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Atbalstīt plānoto Virgas pamatskolas, Virgas pagastā, Priekules novadā, apkures sistēmas rekonstrukciju 2014.gadā.

2.      Ņemt aizdevumu Valsts kasē 103869 EUR.

10.§ Par skolēnu ēdināšanas papildus finansēšanu

 Priekules novada pašvaldības domē 2013.gada 13.decembrī saņemts Priekules novada pašvaldības iepirkumu komisijas priekšsēdētājas A.Valužes iesniegums (reģ.Nr.3-24/1791) ar kuru informē, ka iepirkumā „1. un 2.klases ēdināšanā Priekules vidusskolā 2014.gadā” saņemts viens piedāvājums, kurā pretendents piedāvā 1. un 2.klases skolēnu ēdināšanu veikt par 1,00 Ls (ar PVN) dienā vienam skolēnam.

            Atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumu Nr.1026 „Kārtība, kādā aprēķina, piešķir un izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus pašvaldībām pamatizglītības iestādes skolēnu ēdināšanai” 3.punktam no valsts budžeta līdzekļiem tiek piešķirti 0,80 Ls dienā vienam skolēnam.

            Iepirkumu komisija lūdz risināt jautājumu par Priekules vidusskolas 1. un 2.klases skolēnu ēdināšanas papildus finansēšanu – pašvaldības vai skolēnu vecāku finansējums. Ņemot vērā Priekules vidusskolas prognozēto bērnu skaitu un ēdināšanas dienu skaitu 2014.gadā, kopīgā iztrūkstošā summa ir 1800 Ls, jeb apmēram Ls 4,00 uz vienu skolēnu mēnesī.

            Atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone,  Andris Džeriņš, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Gražina Ķervija, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            Iekļaut 2014.gada Priekules vidusskolas budžetā papildus finansējumu 1423 EUR apmērā 1. un 2.klases skolēnu ēdināšanai laika periodā no 2014. 1.janvāra līdz 2014.gada 31.maijam.

 

11.§ Par degvielas limitiem Priekules novada pašvaldības transporta līdzekļiem 2014.gadā

 atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone,  Andris Džeriņš, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Gražina Ķervija, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Noteikt no 2014.gada 1.janvāra līdz 2014.gada 31.decembrim degvielas iegādei limitu mēnesī Priekules novada pašvaldības funkciju realizēšanai pašvaldības transporta līdzekļiem

Transports

Limiti euro/mēn.

Struktūrvienība

BUNKA

 

 

Autobuss Mercedes Benz 0303 GK 8589

15000 (gadā)

06.6002

Autobuss MB INTOURO HN 7374

1100

09.6002

MB Sprinter 519 JF 9987

710

06.6002

VW Transporter HF 1206

420

09.2102

UAZ 3303 BU 4800

200

06.6002

UAZ 3303 AT 4608

200

06.6002

Traktors JUMZ 6

700(gadā)

06.6002

Buldozers DT 75

700(gadā)

06.6002

Peugeot 307 GZ 9891

300

01.1102

Saimnieciskā karte

300

06.6002

PURMSĀTI

 

 

VW Transporter GP 6057

570

09.2107

Saimnieciskie darbi

300

09.2107

Traktors MTZ 80

300

09.2107

GRAMZDA

 

 

Autobuss MB 0303 DH 5732

900

09.6003

VW Transporter HG 6729

700

06.6003

Suzuki Liana ZS 7808

115

07.2403

Traktors T-16 MT 3926LP

100

06.6003

Saimniecības darbi

170

06.6003

KALĒTI

0

 

MB Sprinter GK 3705

420

06.6004

Opel Zafira EJ 9226

300

01.1104

Autobuss BMC Probus 215SCB

800

09.6004

Autobuss Mersedes Benz 0303 FS 6426

1100

09.6004

 VW Transporter GS 8754

500

06.6004

Scania 81 FJ5652

700 (gadā)

03.2004

Traktors T-40

350

06.6004

Traktors JUMZ

200

06.6004

Saimnieciskā karte

200

06.6004

VIRGA

0

 

Hyundai HG 8862

430

06.6006

Autobuss MB INTOURO HN 7372

1100

09.6006

Saimnieciskie darbi

140

06.6006

Traktors K-701

2800 (gadā)

04.5106

MTZ 80

2000 (gadā)

06.6006

MTZ 80

1700 (gadā)

06.6006

JUMZ GKL 2272LF

1000 (gadā)

06.6006

T-16

600 (gadā)

06.6006

PRIEKULE

 

 

VW Passat HJ 2697

300

01.1101

VW Caravelle HV 810

800

06.6001

VW Caravelle GS 6441

 500

06.6005

Autobuss Mercedess Benz FH 3464

1000

09.6001

AUDI 100 DL 7014

140

06.6001

Škoda Octavia FU 4037

220

01.1101

Opel Combo EZ 1505

145

06.6001

VW Caravelle GS 7699

500

06.6001

Ford Transit CK 2715

4000 (gadā)

 

09.2101

 

Iveko FS 9247

Mercedes Benz 1722

1000

06.6001

Saimniecības darbi

300

06.6005

Autogreideris YTO RY165C-2

10000 (gadā)

04.5101

Traktors MTZ-82

2800 (gadā)

04.5101

 

12.§ Par limitiem Priekules novada pašvaldības darbiniekiem mobilo telefonu lietošanai darba pienākumu pildīšanai 2014.gadā

 atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone,  Andris Džeriņš, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Gražina Ķervija, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Apstiprināt sekojošus mēneša limitus mobilo telefonu lietošanai Priekules novada pašvaldības darbiniekiem, darba pienākumu pildīšanai, ar 2014.gada 1.janvāri.

 

Nr.p.k.

Amats

Telefona Nr.

Mēneša limits euro

(ar PVN)

1

Deputāts

22022810

7

3

Deputāts

26152175

7

4

Deputāts

29175268

7

5

Deputāts

26609705

7

7

Domes priekšsēdētāja

26523595

40

8

Domes priekšsēdētājas vietnieks

26490164

35

9

Izpilddirektors

29176392

35

10

Izpilddirektora vietniece

28646422

15

11

Finanšu nodaļas vadītāja

26102920

20

12

Darba drošības speciāliste

26128491

15

13

Izglītības metodiķe

26138392

25

14

Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājs

26193397

20

15

Telpiskās attīstības plānotāja

29227719

15

16

PII Dzirnaviņas vadītāja.

26341151

15

17

Priekules MMS direktore

22008528

20

18

Priekules vsk.direktore

26671920 

25

19

Priekules vsk. direktora vietniece mācibu darbā

29227734

25

20

Priekules kultūras nama direktore

26491260

15

21

Daudzfunkcionālās sporta halles vadītājs.

28631995

20

22

Bāriņtiesas priekšsēdētāja

26661510

20

23

Bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece

22047889

15

24

Bāriņtiesas locekle Gramzda

29185579

7

25

Bāriņtiesas locekle Bunka

26392286

7

26

Bāriņtiesas locekle Virga

26472640

7

27

Bāriņtiesas locekle Kalēti

22008691

15

28

Priekules novada ziņu redaktore

26171833

15

29

Priekules novadu ziņu redaktore

26181299

15

30

Informācijas sistēmas uzturētājs

26622672

7

31

Tūrisma organizatore

29472063

20

32

Sociālā dienesta vadītāja

26609076

20

33

Sociālais darbinieks Priekule

28397710

15

34

Sociālais darbinieks Priekule

28629984

15

35

Sociālais darbinieks Priekule

26627451

15

36

Sociālā darbiniece Priekulē

    26180665

15

37

Sociālais darbinieks Gramzda

29470883

15

38

Sociālais darbinieks Virga

26605289

15

39

Sociālais darbinieks Bunka

26390958

15

40

Sociālais darbinieks Kalēti

28693252

15

41

Lauksaimniecības konsultante

29178312

15

42

Lauku attīstības konsultants

28310484

15

43

Saimniecības  vadītājs Priekules pagasts

29428641

20

44

Autobusa vadītājs

28638411

7

45

Kravas automašīnas vadītājs

26411770

7

46

Mikroautobusa vadītājs, sagādnieks

26193539

15

47

Personāla speciāliste, arhīviste

26423443

15

48

Kancelejas vadītāja

22048505

7

49

Juriste

25424180

15

50

Auto greidera vadītājs

26132442

7

51

Elektriķis

26141560

15

52

Kultūras vadītājs

27872433

20

53

Bunkas  pagasta pārvaldes vadītājs

26539003

25

54

Ūdenssaimniecība.

26521835

0

55

Ūdenssaimniecība.

25450428

0

56

Bunkas pagasta pārvaldes sekretāre

26187171

7

57

Elektriķis

22014628

15

58

Mikroautobusa vadītājs

26152448

7

59

Bibliotēkas vadītāja, senlietu krātuve Krote

25619952

7

60

Tadaiķu bibliotēkas vadītāja

28371528

15

61

Bunkas kultūras nama direktore

29296265

20

62

Krotes pamatskolas direktore

26183364

20

63

Krotes pamatskolas saimniecības vadītājs

29191247

15

64

Autobusa vadītājs

28368074

7

65

Autobusa vadītājs

28691120

7

66

Lauksaimniecības konsultante, nekustamo īpašuma speciāliste.

28671972

25

67

Bunkas pagasta sporta organizators

29498579

7

68

Bunkas FVP vadītāja.

26139447

15

69

Gramzdas pagasta  pārvaldes vadītājs

26428396

25

70

Gramzdas  sporta organizators

22454094

20

71

Santehniķis

25620089

7

72

Mikroautobusa vadītājs

29289395

20

73

Gramzdas pamatskolas direktors

29186717

20

74

Autobusa vadītājs

28611609

7

75

Gramzdas un Aizvīķu FVP vadītāja

26232351

15

76

Gramzdas bibliotēkas vadītāja

27874025

15

77

Kalētu pagasta pārvaldes vadītāja

29178398

25

78

Kalētu pamatskolas direktore

25915795

20

79

Kalētu MMS direktore

26448342

20

80

Izglītības iestādes – direktora vietnieks

26451857

7

81

Izglītības iestādes – direktora vietnieks

26551307

15

82

Autobusa vadītājs

28365863

7

83

Kalētu FVP vadītāja

26155193

20

84

Kalētu FVP feldšere

26638290

15

85

Kalētu kultūras nama vadītāja

28368911

15

86

Kalētu pagasta sporta organizators

26419756

20

87

Senlietu krātuves vadītāja.

26490240

7

88

Pārvaldes sekretāre

26576691

7

89

Lauksaimniecības konsultante

28303698

7

90

Mikroautobusa vadītājs

28612247

7

91

Komunālās saimniecības vadītājs

28619970

15

92

Elektriķis

25412250

15

93

Kalētu bibliotēkas vadītāja

29462058 

7

94

Virgas pagasta pārvaldes vadītāja

26536512

25

95

Virgas pamatskolas direktore

26606133

20

96

Autobusa vadītājs

28607619

7

97

Mikroautobusa vadītājs

26109863

7

98

Ambulatorās medicīnas medmāsa

29324890

15

99

Ūdensaimniecības uzraugs

29430925

7

100

Kultūras darba organizatore

29445481

15

101

Purmsātu speciālās internātpamatskolas direktore

29217096

35

102

Sociālais pedagogs

29242166

15

103

Saimniecības vadītājs

29258082

20

104

Lietvede

26612248

7

105

Direktora vietniece – izglītības jomā

26628467

7

13.§ Par patapinājuma līgumu slēgšanu 2014.gadā automašīnu bezatlīdzības lietošanai un limitiem Priekules novada pašvaldības darbiniekiem degvielas iegādei pašvaldības funkciju realizēšanai

 Atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone,  Andris Džeriņš, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Gražina Ķervija, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Noteikt no 2014.gada 1.janvāra līdz 2014.gada 31.decembrim degvielas iegādei limitu mēnesī novada pašvaldības funkciju realizēšanai un atļaut slēgt patapinājuma līgumus automašīnu bezatlīdzības lietošanai sekojošiem Priekules novada pašvaldības darbiniekiem:

 

Autovadītāja

vārds, uzvārds

Limiti euro/mēn.

Struktūrvienība

BUNKAS PAGASTA PĀRVALDE

FVP vadītāja

 

70

07.2402

Skolas direktore

 

45

09.2102

Sporta organizators

 

15

08.1002

Elektriķis

 

60

06.6002

Lauks.kons./ Nek.īp.spec.

 

30

04.2402

GRAMZDAS PAGASTA PĀRVALDE

Pārvaldes vadītājs

 

220

01.1103

Skolas direktors

 

45

09.2103

KALĒTU PAGASTA PĀRVALDE

Sporta organizators

 

45

08.1004

MMS direktore

 

45

09.5104

Sociālā darbiniece

 

30

10.9001

Bāriņtiesas locekle

 

30

03.3121

Elektriķis

 

30

06.6004

VIRGAS PAGASTA PĀRVALDE

Skolas direktore

 

45

09.2106

Medmāsa

 

100

07.2406

Lauksaimniecības konsultante

 

30

04.2406

Ūdensuzraugs

 

45

06.3006

Skolas saimnieks

 

60

09.2106

Elektriķis

 

60

06.6006

Bāriņtiesas locekle

 

30

03.3121

Prūšu ūdenskrātuves uzraugs

 

45

06.6006

PRIEKULE

Izpilddirektors

 

220

01.1101

Attīstības nodaļas vadītājs

 

50

04.7401

Sociālā darbiniece

 

15

10.9001

Bāriņtiesas priekšsēdētāja

 

30

03.3121

MMS direktore

 

25

09.5101

MMS saimn.vad.

 

30

09.5101

Datorspeciālists

 

30

04.9101

Sporta metodiķis

 

60

08.1001

Nekustamo īpašumu speciāliste

 

30

04.7401

Izglītības metodiķe

 

85

09.8101

Tūrisma organizatore

 

60

04.7301

Darba drošības speciāliste

 

70

03.2001

Sociālā dienesta vadītāja

 

20

10.9001

Sociālā darbiniece

 

15

10.9001

Redaktore

 

30

04.9101

Lauku attīstības speciālists

 

70

04.2401

Kultūras vadītājs

 

85

08.2901

14.§ Par maksas pakalpojumu noteikšanu Priekules novada Kalētu pagastā

 Pamatojoties uz Kalētu pagasta pārvaldes vadītājas A.Driviņas iesniegumu par maksas pakalpojumu noteikšanu Kalētu pagasta pārvaldē,

            atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone,  Andris Džeriņš, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Gražina Ķervija, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.    Apstiprināt nomas maksu par Kalētu pamatskolas telpu izmantošanu:

1.1.   Skolas virtuve pasākumiem                           2.85 euro/h bez PVN

1.2.   Skolas ēdamzāle pasākumiem                        2.85 euro/h bez PVN

2.    Apstiprināt nomas maksu par Kalētu tautas nama telpu izmantošanu:

2.1.   Lielās zāles izmantošana pasākumiem           2.85 euro/h bez PVN

2.2.   Palīgtelpu izmantošana                                  0.36 euro/h bez PVN

3.    Apstiprināt nomas maksu par sporta zāles izmantošanu:

3.1.   Treniņiem                                                       5.00euro/h bez PVN

3.1.1.      noteikt atlaidi 50% apmērā, ja tiek noslēgts līgums uz 6 mēnešiem vai ilgākam laika periodam;

3.2.   Pasākumu, sacensību organizēšanai               30.00 euro/dienā

4.    Apstiprināt dienas sociālā atbalsta centra sniegtajiem pakalpojumiem:

4.1.   Iedzīvotājiem:

4.1.1.      Veļas mazgāšana viena reize               0.94 euro bez PVN

4.1.2.      Veļas žāvēšana viena reize                  0.71 euro bez PVN

4.1.3.      Dušas izmantošana vienam cilvēkam  0.36 euro bez PVN                            

 

4.2.   Trūcīgajām personām:

4.2.1.      Veļas mazgāšana viena reize               0.36 euro bez PVN

4.2.2.      Veļas žāvēšana viena reize                  0.71 euro bez PVN

4.2.3.      Dušas izmantošana vienam cilvēkam  0.11 euro bez PVN

           

4.3.   Pensionāriem:

4.3.1.      Veļas mazgāšana viena reize               0.71 euro bez PVN

4.3.2.      Veļas žāvēšana viena reize                  0.71 euro bez PVN

4.3.3.      Dušas izmantošana vienam cilvēkam  0.36 euro bez PVN

 

5.      Apstiprināt traktortehnikas sniegto pakalpojumu maksu

5.1.   Transporta pakalpojumi T-40 AM                 11.00 euro/h bez PVN

5.2.   Rakšanas pakalpojumi JUMZ                        11.00 euro/h bez PVN

6.      Apstiprināt slēpju komplekta nomas maksu          2.00 euro/h bez PVN

 

15.§ Par izglītības, kultūras un sporta iestāžu maksas pakalpojumu noteikšanu Priekules novada Bunkas pagastā

 Pamatojoties uz Bunkas pagasta pārvaldes vadītāja E. Darguža iesniegumu par maksas pakalpojumu noteikšanu Bunkas pagasta izglītības, kultūras un sporta iestādēs, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone,  Andris Džeriņš, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Gražina Ķervija, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Apstiprināt telpu nomas maksu Bunkas pagasta kultūras namā:

1.1.   Sapulcēm, semināriem                                  5.00 euro/h bez PVN

1.2.   Izklaides pasākumiem                                    7.00 euro/h bez PVN

2.      Apstiprināt nomas maksu Krotes pamatskolā:

2.1.   Aktu zāle                                                       4.00 euro/h bez PVN

2.2.   Ēdamzāle                                                       4.00 euro/h bez PVN

2.3.   Ēdamzāle ar virtuvi                                        6.00 euro/h bez PVN

2.4.   Virtuve                                                           5.00 euro/h bez PVN

3.      Ja telpas tiek izmantotas ilgāk par 8 stundām, katrai nākamai stundai piemērojama 50% atlaide.

4.      Apstiprināt nomas maksu par sporta zāles izmantošanu:

4.1.Treniņiem                                                  5.00 euro/h bez PVN

4.2.noteikt atlaidi 50% apmērā, ja tiek noslēgts līgums uz 6 mēnešiem vai ilgākam laika periodam;

4.3.Pasākumu, sacensību organizēšanai          30.00 euro/dienā

 

5.      Par lēmuma izpildi atbild pārvaldes vadītājs E. Dargužis

6.      Lēmums stājas spēkā ar 2014.gada 1.janvāri.

16.§ Par izglītības un kultūras iestāžu maksas pakalpojumu noteikšanu Priekules novada Gramzdas pagastā

 Pamatojoties uz Gramzdas pagasta pārvaldes vadītāja A. Eidejus iesniegumu par maksas pakalpojumu noteikšanu Gramzdas pagasta izglītības un kultūras iestādēs, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone,  Andris Džeriņš, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Gražina Ķervija, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.Apstiprināt telpu nomas maksu Gramzdas pagasta tautas namā:

1.1.   Lielā zāle                                4.00 euro/h bez PVN

1.2.   Aktieru telpa                          2.00 euro/h bez PVN

2. Apstiprināt nomas maksu Gramzdas pamatskolā:

1.3.   Kamīnzāle                              4.00 euro/h bez PVN

1.4.   Kamīnzāle ar virtuvi              6.00 euro/h bez PVN

3.      Ja telpas tiek izmantotas ilgāk par 8 stundām, katrai nākamai stundai piemērojama 50% atlaide.

4.      Par lēmuma izpildi atbild pārvaldes vadītājs A.Eidejus.

5.      Lēmums stājas spēkā ar 2014.gada 1.janvāri.

 

Par izglītības un kultūras iestāžu maksas pakalpojumu noteikšanu Priekules novada Virgas pagastā

 Pamatojoties uz Virgas pagasta pārvaldes vadītājas Rutas Balodes iesniegumu par maksas pakalpojumu noteikšanu Virgas pagasta izglītības un kultūras iestādēs, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone,  Andris Džeriņš, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Gražina Ķervija, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 

1.      Apstiprināt telpu nomas maksu Virgas pagasta Tradīciju namā:

 

 

Telpas nosaukums

Nomas maksa maijs-septembris euro bez PVN

Nomas maksa

Janvāris-aprīlis, oktobris- decembris euro bez PVN

1.1.

Lielā zāle, kamīnzāle, virtuve 1 diena

2 dienas

( cenā iekļauta elektrība, trauki, īre , malka)

gāzes balons virtuvē

 

85.00

114.00

 

 

26.00

 

114.00

142.00

 

 

26.00

1.2.

Kamīnzāle, virtuve

( cenā iekļauta elektrība, trauki, īre, malka)

28.00

43.00

1.3.

Pirts – sauna, par stundu

Par katru nākamo stundu

11.00

4.00

11.00

4.00

 

 

2.      Apstiprināt telpu nomas maksu Virgas pagasta Tradīciju namā Priekules novada iedzīvotājiem:

 

 

Telpas nosaukums

Nomas maksa maijs-septembris euro bez PVN

Nomas maksa

Janvāris-aprīlis, oktobris- decembris euro bez PVN

2.1.

Lielā zāle, kamīnzāle, virtuve 1 diena

2 dienas

( cenā iekļauta elektrība, trauki, īre , malka)

gāzes balons virtuvē

 

43.00

71.00

 

 

26.00

 

57.00

100.00

 

 

26.00

2.2.

Kamīnzāle, virtuve

( cenā iekļauta elektrība, trauki, īre, malka)

28.00

43.00

2.3.

Pirts – sauna, par stundu

Par katru nākamo stundu

11.00

4.00

11.00

4.00

2.4.

Bēru gadījumā kamīna zāle, virtuve

14.00

28.00

3.      1. un 2. punkta nomniekiem ir tiesības:

a.        neiznomāt gāzes balonu, bet izmantot savus resursus.

b.       kurināt savu līdzpaņemto malku, tā samazinot telpu nomas maksu par 14.00 euro apkures sezonā.

 

4.      Apstiprināt telpu nomas maksu Virgas pagasta Brīvā laika pavadīšanas centrā Purmsātos 4.00 euro/h bez PVN.

 

5.                     Apstiprināt Virgas pamatskolas telpu un inventāra nomu:

5.1. Zāle                                                    3.00 euro/h bez PVN

5.2. Mācību telpas                                                 1,50 euro/h bez PVN

5.3. Ēdamistaba, virtuve, trauki                4.00 euro/h bez PVN

5.4. Matrači (gb./ diennakts)                                 0,70 euro diennaktī bez PVN

5.5. Matrači ar gultas veļu (gb./diennakts)            1,70 euro diennaktī bez PVN

5.6. Naktsmītne ar dušu (pers./diennaktī) 3.00 euro diennaktī bez PVN

 

6.      Par lēmuma izpildi atbild pārvaldes vadītāja R.Balode.

7.      Lēmums stājas spēkā ar 2014.gada 1.janvāri.

18.§ Par maksas pakalpojumu tarifu noteikšanu Priekules novada Purmsātu speciālajā internātpamatskolā

 Pamatojoties uz skolas direktores iesniegumu, kurā lūgts apstiprināt maksas pakalpojumu tarifus Priekules novada Purmsātu speciālajā internātpamatskolā

 

Atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone,  Andris Džeriņš, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Gražina Ķervija, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Apstiprināt sekojošu maksas pakalpojumu tarifus:

1.1.Skolas aktu zāles, terapiju zāles izmantošana 6 euro/h

1.2.Gultas vieta internātā 4 euro diennaktī. Cenā ietverta samaksa par gultas veļas izmantošanu, uzkopšanu, elektroenerģijas patēriņu un sanitāro mezglu izmantošanu.

2.      Novada iedzīvotājiem piemērojama atlaide 50% apmērā no noteiktās maksas.

3.      Par lēmuma izpildi atbild skolas direktore A. Šneidere

4.      Lēmums stājas spēkā ar 2014.gada 1.janvāri.

19.§ Par SIA „Priekules nami” sniegto pakalpojumu maksas noteikšanu Priekules pilsētā

 Priekules novada domē ir saņemts, SIA „Priekules nami” valdes locekļa J. Kauča iesniegums, kurā lūgts apstiprināt SIA „Priekules nami sniegto pakalpojumu maksu Priekules pilsētā.

Atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone,  Andris Džeriņš, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Gražina Ķervija, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Apstiprināt īres un apsaimniekošanas maksu Priekules pilsētā 0.35 euro/m2.

2.      Par lēmuma izpildi atbild SIA „Priekules nami” valdes loceklis J. Kaucis.

3.      Lēmums stājas spēkā ar 2014.gada 1.janvāri

20.§ Par darbības izbeigšanu vēlēšanu komisijā

 Pamatojoties uz „Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma” 11.panta pirmo daļu un vēlēšanu komisijas locekļa A.JUDVAIŠA 05.12.2013. iesniegumu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone,  Andris Džeriņš, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Gražina Ķervija, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Atbrīvot A.Judvaiti no Priekules novada vēlēšanu komisijas locekļa pienākumu pildīšanas.

 

2.      Uzdot Priekules novada pašvaldības lietvedības nodaļai lēmumu pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt Centrālai vēlēšanu komisijai un Priekules novada vēlēšanu komisijai zināšanai.