20.02.2014. ārkārtas domes sēdes lēmumi (protokols Nr. 4)

1.§ Par atbalstu projektam ‘’Lielais loms’’

 Saņemts Virgas pagasta pārvaldes vadītājas 2014.gada 14.februāra  iesniegums par līdzfinansējuma saņemšanu no Priekules novada domes.

            Tiek gatavots projekta pieteikums Lielais loms” iesniegšanai Lauku atbalsta dienestā Zivju fonda pasākuma “Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpnēs, kas ir valsts vai pašvaldības īpašumā” .

 

            Projekta kopējās izmaksas                               EUR 6352,50

            Zivju fonda finansējums                                 EUR 5717,25

            Priekules novada pašvaldības līdzfinansējums EUR 635,25

 

Projekta gaitā paredzēts papildināt zivju resursus Prūšu ūdenskrātuvē.

 

Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot „par – 11 deputāti – Malda Andersone, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, pret”- nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Piedalīties projektā Lielais loms”

2. Piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu                      EUR 635,25

3. Līdzfinansējumu nodrošināt no dabas resursu nodokļa.

 

2.§ Par atbalstu projektam ‘’Prieku radīsim Priekulē’’

 Saņemts biedrības “Saspraude” 2014.gada 10.februāra  iesniegums par līdzfinansējuma saņemšanu no Priekules novada domes.

            Biedrība gatavo projekta pieteikumu Prieku radīsim Priekulē” iesniegšanai Borisa un Ināras Teterevu fonda izsludinātajā projektu konkursā “Nāc un dari! Tu vari!”

 

            Projekta kopējās izmaksas                                 EUR 11624,00

            Fonda finansējums                                            EUR   6674,00

            Priekules novada pašvaldības līdzfinansējums EUR   700,00

            Cits finansējuma avots                                       EUR   4250,00

 

Projekta gaitā paredzēts iegādāties skaņu aparatūru, sporta inventāru, radošo darbnīcu aprīkojumu un palīgmateriālus, ar mērķi piedāvāt iedzīvotājiem kvalitatīvus un radošus brīvā laika pavadīšanas pasākumus.

 

Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot „par – 11 deputāti – Malda Andersone, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, pret”- nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Atbalstīt projektu Prieku radīsim Priekulē”

2. Piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu EUR 700,00

 

3.§ Par atbalstu projektam ‘’Dzīvo priecīgs Priekulē’’

 Saņemts biedrības “Brīnumpastaliņas” 2014.gada 10.februāra  iesniegums par līdzfinansējuma saņemšanu no Priekules novada domes.

            Biedrība gatavo projekta pieteikumu Dzīvo priecīgs Priekulē” iesniegšanai Borisa un Ināras Teterevu fonda izsludinātajā projektu konkursā “Nāc un dari! Tu vari!”

 

            Projekta kopējās izmaksas                               EUR 5850,00

            Fonda finansējums                                          EUR 5265,00

            Priekules novada pašvaldības līdzfinansējums EUR 585,00

 

Projekta gaitā paredzēts iegādāties skaņu aparatūru, sporta inventāru, radošo darbnīcu aprīkojumu un palīgmateriālus, ar mērķi piedāvāt iedzīvotājiem kvalitatīvus un radošus brīvā laika pavadīšanas pasākumus.

 

Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot „par – 11 deputāti – Malda Andersone, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, pret”- nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Atbalstīt projektu Dzīvo priecīgs Priekulē”

2. Piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu EUR 585,00

4. Par zemes vienības ‘’Ķieģeļu iela 7’’, Priekule, Priekules nov., platības un robežu plāna būves ierakstīšanai zemesgrāmatā apstiprināšanu

  

            Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.pnata pirmo daļu, likuma „Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” 15.panta pirmo daļu, SIA „Metrum”, reģistrācijas numurs 40003388748, 2013.gada 11.novembrī veikto robežu uzmērīšanu, Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot „par – 11 deputāti – Malda Andersone, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, pret”- nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 Apstiprināt zemes robežu plānu (būves ierakstīšanai zemesgrāmatā) , zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6415 002 0062, adrese: Ķieģeļu iela 7, Priekule, Priekules nov., uz kuras atrodas pašvaldībai ēka/būve (kadastra apzīmējums 6415 002 0062 001, un platību 0,0732 ha, uz kuras atrodas Priekules novada pašvaldībai piederoša ēka/būve (kadastra apzīmējums 6415 002 0062 001), saskaņā ar VZD Kurzemes reģionālās nodaļas 02.12.2013. reģistrēto zemes robežu plānu pielikumā (kopija).

 

Pielikumā: 1.pielikums –zemes robežu plāns zemes vienībai Ķieģeļu iela 7, Priekule, kad. apz. 6415 002 0062.

5. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no Z. D. par nekustamo īpašumu [adrese], Kalētu pagastā, Priekules novadā

 2014.gada 19. februārī Priekules novada pašvaldībā saņemts grāmatvedes I. Sokolovskas iesniegums ar lūgumu lemt par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no Z. D.

            Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus un Domes rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts sekojošais:

 

 1. Nekustamais īpašums [adrese], Kalētu pagastā, Priekules novadā (kadastra Nr.[:]) laikā no 21.12.2006. līdz 17.11.2010. piederēja Z. D., personas kods [:], deklarētā dzīvesvietas adrese [dzīvesvieta], Liepāja, LV-3401. Īpašumtiesības reģistrētas Liepājas tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Kalētu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000247138.        

Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala (2200 m2), dzīvojamās ēkas, trīs šķūņiem un kūts.

 1. Par laika periodu 01.01.2008. – 31.12.2010. par nekustamo īpašumu nav veikti nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi pilnā apmērā, līdz ar to ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds.

 

 1. 27.02.2014. nekustamā īpašuma nodokļa parāds par zemes īpašumu[adrese], Kalētu pagastā, Priekules novadā (personīgā konta Nr.8455) ir sekojošs:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 13,90;

nokavējuma nauda –                                       EUR 11,43;

KOPĀ                                                                        EUR 25,33

 

un parāds par ēku īpašumu [adrese], Kalētu pagastā, Priekules novadā (personīgā konta Nr.16101):

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 2,55;

nokavējuma nauda –                                       EUR 1,52;

KOPĀ                                                                        EUR 4,07.

 

 1. Z.D. par nekustamo īpašumu [adrese], Kalētu pagastā, Priekules novadā nav veicis nevienu nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu.

 

            Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu , Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot „par – 11 deputāti – Malda Andersone, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, pret”- nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no Z. D., personas kods [:], deklarētā dzīvesvietas adrese [dzīvesvieta], Liepājā, LV-3401nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu [adrese], Kalētu pagastā, Priekules novadā par laiku no 01.01.2008., sekojoši:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 16,45;

nokavējuma nauda līdz 27.02.2014. –            EUR 12,95;

KOPĀ                                                                        EUR 29,40

(Divdesmit deviņi euro, 40 centi).

 

 1. Piedzītās naudas summas ieskaitīt piedzinēja – Priekules novada pašvaldības,               reģ.Nr. 90000031601, A/S „SWEDBANK” kontā Nr. LV30 HABA 0551 0185 98451

 

 1. Lēmums nosūtāms:

- Z. D.,[dzīvesvieta], Liepājā, LV 3401;

- Priekules novada pašvaldības juristei Inārai Avotiņai;

- Priekules novada pašvaldības finanšu nodaļai.

 

 1. Brīdinām, ka, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 361.pantu, šis lēmums labprātīgi izpildāms līdz 2014.gada 31.martam.

 

 1. Ja šis lēmums nebūs izpildīts labprātīgi, 2014.gada 14.aprīlī tiks uzsākta lēmuma piespiedu izpilde.

 

 1. Lēmuma piespiedu izpilde tiks nodota zvērinātam tiesu izpildītājam.

 

 1. Piedziņa tiks vērsta uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.

Piespiedu izpilde tiks veikta uz nodokļa parādnieka rēķina.

 

 1. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.