31.01.2013. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols nr.1)

1.§ Par Priekules novada domes 2013.gada budžetu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 14 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Gunta Jonauska, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1. APSTIPRINĀT Priekules novada domes saistošos noteikumus Nr.1  „Par Priekules novada domes budžetu 2013.gadam”.

 

2. UZDOT Priekules novada domes sekretārei triju dienu laikā pēc šo noteikumu parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt tos Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

 

3. NOTEIKT, ka Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Priekules novada ziņas”.

 

 

Pielikumā:
2.§ Par Priekules novada speciālā budžeta līdzekļu izlietojumu ceļu uzturēšanai 2013.gadā

Pamatojoties uz VAS „Latvijas Valsts Ceļi” Finanšu vadības daļas 19.12.2012. vēstuli Nr.1.3/3952 „Par mērķdotāciju pašvaldību autoceļiem (ielām) 2013.gadā”, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 14 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Gunta Jonauska, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

1. Apstiprināt sekojoši 2013.gada Priekules novada faktisko speciālā budžeta līdzekļu izlietojumu ceļu (ielu) uzturēšanai par kopīgo summu Ls 119691,- (simtu deviņpadsmit  tūkstoši seši simti deviņdesmit viens lats):

 

1.1  Priekules pilsēta

Mērķdotācijas Ls 22884 plānotais izlietojums:

1.1.1  Asfalta  bedrīšu remonts                                      Ls 14884,-

1.1.2  Slīdamības novēršanai, sniega tīrīšana      Ls   8000,-

 

1.2  Priekules pagasts

Mērķdotācijas Ls 22402 plānotais izlietojums:

1.2.1  Asfalta bedrīšu remonts                                       Ls   3000,-     

1.2.2  Slīdamības novēršanai, sniega tīrīšana                  Ls 12000,-            

1.2.3  Ceļa zīmes, satiksmes organizēšanai                    Ls     500,-                             

1.2.4  Tiltu remonts, atjaunošana                                   Ls    2500,-

1.2.5  Grants seguma atjaunošana                                 Ls    3402,-

1.2.6  Grāvji un caurtekas(tīrīšana, appļaušana)             Ls    1000,-

 

1.3  Bunkas pagasta pārvalde

Mērķdotācijas Ls 22853 plānotais izlietojums:

1.3.1  Asfalta bedrīšu remonts                                       Ls 14000,-        

1.3.2  Grants seguma atjaunošana                                 Ls   2000,-                  

1.3.3  Slīdamības novēršanai, sniega tīrīšana     Ls   6000,-                                              

1.3.4  Grāvji un caurtekas(tīrīšana, appļaušana)             Ls     853,-

 

               

1.4  Gramzdas pagasta pārvalde

Mērķdotācijas Ls 22056 plānotais izlietojums:       

1.4.1  Grants seguma atjaunošana                                 Ls   2056,-                

1.4.2  Slīdamības novēršanai, sniega tīrīšana     Ls 10000,-             

1.4.3  Asfalta bedrīšu remonts                                       Ls   4000,-                                      

1.4.4  Grāvji un caurtekas(tīrīšana, appļaušana)             Ls   6000,-

 

 

1.5  Kalētu pagasta pārvalde

Mērķdotācijas Ls 13264 plānotais izlietojums:

1.5.1  Asfalta bedrīšu remonts                                       Ls 3700,-       

1.5.2  Ceļu greiderēšana                                               Ls 3764,-                 

1.5.3  Slīdamības novēršanai, sniega tīrīšana                  Ls 4300,-              

1.5.4  Grāvji un caurtekas(tīrīšana, appļaušana)             Ls 1500,-

 

 

1.6  Virgas pagasta pārvalde

Mērķdotācijas Ls 16231 plānotais izlietojums:

1.6.1  Asfalta bedrīšu remonts                                       Ls 2200,-       

1.6.2  Ceļu greiderēšana                                               Ls 5841,-

1.6.3  Slīdamības novēršanai, sniega tīrīšana                  Ls 3840,-              

1.6.4  Grāvji un caurtekas(tīrīšana, appļaušana)             Ls   900,-

1.6.5  Grants seguma atjaunošana                                 Ls 3450,-                

 

2. Atlikums uz 2013.gada 1.janvāri Ls 26810 (divdesmit seši tūkstoši astoņi simti desmit lati).

 

3. Ieņēmumi no mērķdotācijas autoceļiem 2013.gadā Ls 92881 (deviņdesmit divi tūkstoši astoņi simti astoņdesmit viens  lats).

 

4. Kopā izdevumi 2013. gadā Ls 119691 (viens simts deviņpadsmit tūkstoši seši simti deviņdesmit viens lats)

 

3.§ Saistošie noteikumi Nr.2 „Par atbalsta sniegšanu izglītības, mūzikas, mākslas un sporta sasniegumu veicināšanai Priekules novadā”

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 14 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Gunta Jonauska,  Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1. APSTIPRINĀT Priekules novada domes saistošos noteikumus Nr.2  „Par atbalsta sniegšanu izglītības, mūzikas, mākslas un sporta sasniegumu veicināšanai Priekules novadā”.

 

2. UZDOT Priekules novada domes sekretārei triju dienu laikā pēc šo noteikumu parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt tos Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

 

3. Saistošos noteikumus pēc atzinuma saņemšanas no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas publicēt laikrakstā „Priekules novada ziņas”.

 

4. NOTEIKT, ka Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Priekules novada ziņas”.

 

4.§ Saistošie noteikumi Nr.3 „Par vienreizēja pabalsta piešķiršanu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu”

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, kas nosaka, ka dome var pieņemt saistošos noteikumus, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi,, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 14 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Gunta Jonauska, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Apstiprināt Priekules novada domes saistošos noteikumus Nr.3  „Par vienreizēja pabalsta piešķiršanu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu”.

 

2. Uzdot Priekules novada domes kancelejas vadītājai triju dienu laikā pēc šo noteikumu parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt tos atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

 

3. Saistošos noteikumus pēc atzinuma saņemšanas no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas publicēt laikrakstā „Priekules Novada Ziņas”.

 

4. Uzdot Priekules novada pagasta pārvalžu vadītājiem nodrošināt saistošo noteikumu izlikšanu redzamā vietā Priekules novada pagasta pārvalžu ēkās.

 

5. Noteikt, ka Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Priekules novada ziņas”.

 

5.§ Saistošie noteikumi Nr.4 „Par grozījumiem Priekules novada domes saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Priekules novada domes budžetu 2012.gadam”

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 14 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Gunta Jonauska, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1. APSTIPRINĀT Priekules novada domes saistošos noteikumus Nr.4  „Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Priekules novada domes budžetu 2012.gadam””.

 

2. UZDOT Priekules novada domes sekretārei triju dienu laikā pēc šo noteikumu parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt tos Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

 

3. NOTEIKT, ka Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Priekules novada ziņas”.

 

Pielikumā:
6.§ Par Priekules novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes uzsākšanu

Pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 5.panta pirmās daļas 3.punktu, kas nosaka, ka pašvaldībai ir pienākums izstrādāt teritorijas attīstības plānošanas dokumentu - vietējās pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģiju; Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka vietējā pašvaldība izstrādā un apstiprina vietējās pašvaldības attīstības stratēģiju; Attīstības plānošanas sistēmas likuma 6.panta ceturto daļu, kas paredz, ka ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentos nosaka attiecīgās teritorijas ilgtermiņa attīstības prioritātes un telpisko perspektīvu, kā arī Ministru kabineta 25.08.2009. noteikumu Nr.970. „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 6.punktu, kas regulē sabiedrības līdzdalības kārtību attīstības plānošanas procesa ierosināšanā un attīstības plānošanas dokumenta izstrādē un atbilstoši Ministru kabineta 16.10.2012. noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 2.2. sadaļai, saskaņā ar attīstības komitejas 17.01.2013. sēdes lēmumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 14 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Gunta Jonauska, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Uzsākt Priekules novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam, izstrādi.

 

2. Noteikt atbildīgo par ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādi - Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāju M[:] B[:].

 

3. Pāri ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes vadības grupu uzskatīt Attīstības programmas izstrādes vadības grupu.

 

7.§ Par viena skolēna izmaksām Priekules novada izglītības iestādēs

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 14 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Gunta Jonauska, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

            Apstiprināt izdevumu tāmi  2013.gadam Priekules novada izglītības iestādēm, noteicot viena skolēna izmaksas. (Tāme pielikumā)

 

8.§ Par valsts budžeta mērķdotācijas pedagogu darba samaksai sadali Priekules novada izglītības iestādēm no 2013.gada janvāra līdz augustam

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par – 14 deputāti - Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Arta Brauna, Alda Binfelde, Ainars Cīrulis, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Gražina Ķervija, Inita Rubeze „pret”- nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1.                  Valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldības pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām mēnesī no 2013.gada janvāra līdz augustam sadalīt sekojoši:

 

Darba samaksai Ls

 

                                             peda-                admini-      MA        8%           kopā          Kopā ar

                                            gogiem              strācijai      vadītā-    pie-                           VSAOI

                                                                                       jiem       maksa                       

 

1.1. Priekules vidusskola        11 663               1 762         150        53            13 628       16 910,99

1.2. Gramzdas pamatskola       2 886                  361                                         3 247         4 029,20

1.3. Kalētu pamatskola            4 403                  581          50                           5 034         6 246,69

1.4. Krotes Kronvalda

       Ata pamatskola                4 114                  536          50         67              4 767         5 915,37

1.5. Virgas pamatskola            3 422                  445                                         3 867         4 798,56

1.6. KOPĀ                                                                                                                   37 900,80

1.7. Valsts budžetā plānots                                                                                             38 109,00

1.8 Paliek rezervei 0,55%                                                                                                    208,19

 

 

2.                  Valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldības izglītības iestādēs piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2013.gada augusta līdz augustam sadalīt sekojoši:

                                                             Darba                 Novada              Kopā ar

                                                          samaksai Ls     metodiķim Ls      VSAOI  Ls

 

2.1. PII „Dzirnaviņas”                                          1 394,00                 25                   1 760,84

2.2. Gramzdas pamatskola                                       241,00                                           299,06

2.3. Kalētu pamatskola                                            820,00                                        1 017,54

2.4. Krotes Kronvalda Ata pamatskola                    590,00                                           732,13

2.5. Virgas pamatskola                                            375,00                                           465,34

2.6. Kopā                                                                                                                 4 274,91

2.7. Valsts budžetā plānots                                                                                        4 145,00

2.8. No algu ekonomijas izmanto                                                                                   129,91

 

9.§ Par iestādes vadītāju darba samaksas finansēšanu Priekules novada izglītības iestādēs no 2013.gada janvāra līdz augustam

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Gunta Jonauska,  Gražina Ķervija; „pret” – nav, „atturas” – nav (Inita Rubeze, pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā” paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šī lēmuma pieņemšanā nepiedalās), nolemj:

 

1.                  Apstiprināt izglītības iestāžu vadītāju darba likmes un darba algas no valsts budžeta mērķdotācijas no 2013.gada janvāra līdz augustam:

 

 

Direktora

likme

Darba alga par direktora darbu Ls

Darba alga par pedagoģisko darbu Ls

 

1.1. Gramzdas pamatskola

H[:] Ķ[:]

0,636

312,91

  81,44

1.2. Krotes Kronvalda Ata pamatskola

I[:] V[:]

0,6

301,80

160

1.3. Kalētu pamatskola

I[:] K[:]

0,75

377,25

  91,11

1.3. Priekules vidusskola

A[:] C[:]

1

625

  80,95

1.4. Virgas pamatskola

 

K[:] C[:]

0,7

 

344,40

 

160

1.5. Purmsātu spec. internātpamatsk.

A[:]Š[:]

1

652,80

184

1.6. PII „Dzirnaviņas”

I[:] D[:]

 

 

  25

1.7. Kalētu Mūzikas un mākslas skola

O[:] M[:]

 

 

133,33

1.8. Priekules Mūzikas un mākslas skola

I[:] R[:]

 

 

133,33

2.                  Apstiprināt izglītības iestāžu vadītāju darba likmes un darba algas no pašvaldības budžeta no 2013.gada janvāra līdz augustam:

 

 

Direktora

likme

Darba alga par direktora darbu Ls

 

2.1. Gramzdas pamatskola

H[:] Ķ[:]

0,27

132,84

2.2. Krotes Kronvalda Ata pamatskola

I[:] V[:]

0,4

201,20

2.3. Kalētu pamatskola

I[:]K[:]

0,25

125,75

2.4. Virgas pamatskola

 

K[:]C[:]

0,3

 

147,60

2.5. Priekules mūzikas un mākslas skola

I[:] R[:]

1

518

2.6. Kalētu mūzikas un mākslas skola

O[:]M[:]

0,9

442,80

2.7. PII „Dzirnaviņas”

I[:] D[:]

1

503

 

 

 

10.§ Par valsts budžeta mērķdotāciju interešu izglītības programmu īstenošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2013.gada janvāra līdz augustam

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 14 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Gunta Jonauska,  Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

            Valsts budžeta mērķdotāciju interešu izglītības programmu īstenošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām mēnesī no 2013.gada janvāra līdz augustam sadalīt sekojoši:

                                       Stundu skaits

                                             nedēļā            Darba                     VSAOI                         Kopā

                                                                samaksai Ls                  Ls                                 Ls

 

1. Priekules vidusskola           44,5           593,33                      142,93                          736,26

2. Gramzdas pamatskola           9             120,00                        28,91                          148,91

3. Kalētu pamatskola              14,5          193,33                        46,57                          239,90

4. Krotes Kronvalda Ata

pamatskola                              13,5         180,00                        43,36                          223,36

5. Virgas pamatskola              11,5           153,33                        36,94                          190,27

6. Kalētu Mūzikas

un mākslas skola                       2               26,67                          6,42                            33,09

7. Priekules Mūzikas

un mākslas skola                       6               80,00                        19,27                            99,27

8. Kopā                                  101                                                                              1 671,06

9. Valsts budžetā plānots                                                                                             1 680,00

10. Paliek rezervei                                                                              0,53%                      8,94

 

11.§ Par grozījumiem Liepājas reģiona novadu būvvaldes Nolikumā

Pamatojoties uz Priekules novada būvinženiera M.Markota 19.12.2012. iesniegumu ar lūgumu papildināt Liepājas reģiona novadu būvvaldes Nolikumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 14 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Gunta Jonauska, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

            Veikt sekojošus papildinājumus 30.07.2009. Priekules novada domes sēdes (prot. Nr.4) 36.§ „Par piedalīšanos „Liepājas reģiona novadu būvvalde” izveidošanā” lēmuma 2.punkta Pielikumā Nr.2:

 

            Papildināt Liepājas reģiona novadu būvvaldes (LRNB) Nolikumu ar 2.7.13. apakšpunktu šādā redakcijā:

„2.7.13. realizē normatīvajos aktos pašvaldībai noteikto funkciju – pieņem lēmumus par patvaļīgo būvniecību atbilstoši normatīvo aktu prasībām”.

 

12.§ Par deleģēšanas līgumu ar SIA „Priekules nami” par Priekules pilsētas labiekārtošanas darbiem un kapu uzturēšanu un apsaimniekošanu

Pamatojoties uz likuma „Par Pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 2.punktu un vadoties no Valsts pārvaldes iekārtas likuma 46.panta, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 14 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Gunta Jonauska, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

             Noslēgt deleģēšanas līgumus ar SIA ”Priekules nami” par Priekules pilsētas labiekārtošanas darbiem un pilsētas kapu uzturēšanu un apsaimniekošanu  2013.gadā par Ls 36816.80 (trīsdesmit seši tūkstoši astoņi simti sešpadsmit lati un 80 santīmi).

 

13.§ Par Noteikumu „Kompensācijas par personīgā transportlīdzekļa izmantošanu amata (darba) izpildes nodrošināšanai izmaksas kārtība”, apstiprināšanu

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 14 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Gunta Jonauska, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Apstiprināt Noteikumus „Kompensācijas par personīgā transportlīdzekļa izmantošanu amata (darba)  izpildes nodrošināšanai izmaksas kārtība”.

 (Noteikumi pielikumā)

 2. Noteikumi stājas spēkā ar 2013.gada 1.februāri.

 

14.§ Par grozījumiem 27.12.2012. Priekules novada domes sēdes (prot. Nr.17) 42.§ „Par limitiem 2013.gadā Priekules novadā pašvaldības darbiniekiem mobilo telefonu lietošanai darba pienākumu veikšanai”

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 14 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Gunta Jonauska,  Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1.Veikt grozījumus 2012.gada 27.decembra lēmumā (prot.Nr.17), 42.§ „Par limitiem 2013.gadā Priekules novada pašvaldības darbiniekiem mobilo telefona lietošanai darba pienākuma veikšanai”.

 

2. Noteikt sekojošos mēneša limitus mobilo telefona lietošanai sekojošām personām Priekules novada pašvaldības jautājumu risināšanai ar 2013.gada 1.februāri:

 

2.1. Bunkas pagasta pārvalde:

 

63. M[:] A[:], kultūras nama direktorei,                         Telefona Nr.26146723;             Ls 10,-                                                           

            (svītrot no šīs pozīcijas S[:]G[:])                      

 

   2.2. Virgas pagastu pārvalde:

 

 106. I[:] T[:] Teritorijas uzraugam ( Prūšu ūdenskrātuve)                                  

             Telefona Nr.28691120;                                                                                     Ls  5,-

 

15.§ Par grozījumiem 27.12.2012. Priekules novada domes sēdes (prot. Nr.17)

15.§ Par grozījumiem 27.12.2012. Priekules novada domes sēdes (prot. Nr.17)

43.§  „Par patapinājuma līguma slēgšanu 2013.gadā automašīnu bezatlīdzības lietošanai un limitiem Priekules novada pašvaldības darbiniekiem degvielas iegādei pašvaldības jautājumu risināšanai”

 

 

            Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 14 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Gunta Jonauska, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

            Veikt šādus grozījumus  2012.gada 27.decembra lēmumā (prot.Nr.17), 43.§ „Par patapinājuma līguma slēgšanu 2013.gadā automašīnu bezatlīdzības lietošanai un limitiem Priekules novada pašvaldības darbiniekiem degvielas iegādei pašvaldības jautājumu risināšanai” -

 

            Noteikt  no 2013.gada 1.februāra līdz 2013.gada 31.decembrim degvielas iegādei limitu mēnesī novada pašvaldības funkciju realizēšanai  un atļaut slēgt patapinājuma līgumu automašīnas bezatlīdzības lietošanai sekojošam Priekules novada pašvaldības darbiniekam:

 

Virgas pagasta pārvalde:

      1.Teritorijas uzraugam (Prūšu ūdenskrātuves uzraudzībai)                                  Ls 30,-                                                      

16.§ Par grozījumiem Priekules novada domes amatu un amatalgu sarakstā 2013.gadam

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var noteikt domes priekšsēdētāja, viņa vietnieka, pašvaldības administrācijas darbinieku, kā arī pašvaldības iestāžu vadītāju algu likmes, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 14 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Gunta Jonauska, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

            1. Izdarīt Priekules novada domes amatu un amatalgu sarakstā 2013.gadam grozījumus saskaņā ar lēmumam pievienoto pielikumu šādās struktūrvienībās:

1.1. pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana (Priekules pilsēta),

1.2. Priekules daudzfunkcionālā sporta hallē,

1.3. Gramzdas pagasta pārvalde – Aizvīķu bibliotēkā,

1.4. Gramzdas pagasta pārvalde – kultūrā,

1.5. Kalētu pagasta feldšeru vecmāšu punktā,

1.6. Virgas pagasta pārvaldes pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošana;

1.7. Purmsātu speciālā internātpamatskola.

2. Grozījumi struktūrvienībās - pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana (Priekules pilsēta), Virgas pagasta pārvaldes pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošana un  Purmsātu speciālā internātpamatskola ir spēkā ar 2013.gada 1.janvāri.

3. Grozījumi Priekules daudzfunkcionālā sporta hallē, Gramzdas pagasta pārvaldē – Aizvīķu bibliotēkā, kultūrā  un Kalētu pagasta feldšeru vecmāšu punktā stājas spēkā ar 2013.gada 1.februāri.

4. Finansējumu grozījumiem paredzēt Priekules novada pašvaldības budžetā 2013.gadam attiecīgajās struktūrvienībās.

 

Pielikumā: Grozījumu Nr.1 Priekules novada domes amatu un amatalgu sarakstā 2013.gadam projekts uz 2 lp.

 

17.§ Par grozījumiem Priekules novada domes 2012.gada 23.februāra sēdes lēmumā (prot. Nr.3)

17.§ Par grozījumiem Priekules novada domes 2012.gada 23.februāra sēdes lēmumā (prot. Nr.3) 65.§ „Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta īstenošanai Kalētu pagastā”

 

 

Izskata  Kalētu pagasta pārvaldes vadītājas A[:] D[:]  09.01.2013. iesniegumu (reģ.Nr.3-49/5) ar lūgumu veikt grozījumus Priekules novada domes 2012.gada 23.februāra lēmuma ( prot.Nr.3) 65.§ „Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta īstenošanai Kalētu pagastā”,  punktā Nr.2, investīciju projekta finanšu plānā sadaļu neattiecināmās izmaksas (PVN) Ls 59 378,88 nomainīt uz neattiecināmās izmaksas (PVN) Ls 56679,84. Grozījumu iemesls PVN maiņa no 22% uz 21%.                                                       

           

            Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 14 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Gunta Jonauska, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 Veikt grozījumus Priekules novada domes 2012.gada 23.februāra lēmuma, (prot.   Nr.3) 65.§  „Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta īstenošanai Kalētu pagastā”,  punktā Nr.2, investīciju projekta finanšu plānā sadaļu neattiecināmās izmaksas (PVN) Ls 59 378,88 nomainīt uz neattiecināmās izmaksas (PVN) Ls 56679,84.              

18.§ Par grozījumiem Priekules novada domes 2009.gada 22.oktobra sēdes lēmumā (prot. Nr.12) 32.§ „Par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu Priekules novada Bunkas, Gramzdas, Kalētu, Priekules un Virgas pagastos”

Izskata A[:] D[:], personas kods [:], iesniegumu (09.01.2013., reģ.Nr.3-49/6) ar lūgumu, atsaucoties uz Eiropas Komisijas 2011.gada 20.decembra lēmumu par Līguma par Eiropas Savienības darbību 106.panta 2.punkta piemērošanu valsts atbalstam attiecībā uz kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem dažiem uzņēmumiem, kuriem uzticēts sniegt pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi, veikt grozījumus Priekules novada domes 2012.gada 22.oktobra sēdes lēmumā (prot. Nr.12)  32.§ „Par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu Priekules novada Bunkas, Gramzdas, Kalētu, Priekules un Virgas pagastos”.

                                               

            Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 14 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Gunta Jonauska, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1.                  Izteikt 2012.gada 22.oktobra lēmuma (prot. Nr.12) 32.§  tiesiskā pamatojuma tekstu šādā redakcijā:

„Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmo daļu un „Eiropas Komisijas 2011.gada 20.decembra lēmumu par Līguma par Eiropas Savienības darbību 106.panta 2.punktu””.

 

2.                  Izteikt 2012.gada 22.oktobra lēmuma Nr.12 32.§  1. Punktu šādā redakcijā:

„Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniedzējs Bunkas, Gramzdas, Kalētu, Priekules un Virgas pagastos līdz 2019.gada 22. oktobrim ir Priekules novada dome”.

 

3.                  Papildināt Priekules novada domes 2012.gada 22.oktobra lēmumu (prot.Nr.12) 32.§, ar 7.punktu šādā redakcijā:

 

„7. Noteikt, ka ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumi ir pakalpojumi ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi un lai nodrošinātu sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kvalitātei Priekules novada dome var saņemt atlīdzības maksājumus, kas ir investīcijas sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas infrastruktūrā. Atlīdzības maksājuma aprēķināšana, kontrole un pārskatīšana, kā arī atlīdzības maksājuma pārmaksas novēršana un atmaksāšana notiek atbilstoši Eiropas savienības un Latvijas republikas normatīvajiem aktiem, kas nosaka prasības ES fondu līdzekļu piesaistīšanai ieguldījumiem ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju infrastruktūrā, šādu projektu īstenošanas kārtībai, kā arī neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanai un atmaksāšanai.”

 

19.§ Par vienreizēja pabalsta piešķiršanu sakarā ar bērna piedzimšanu

Pamatojoties uz Priekules novada domes 24.02.2011. sēdes lēmumu (prot. Nr.3), 16.§ „Par pabalstu Priekules novada vecākiem sakarā ar bērna(u) piedzimšanu”,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 14 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Gunta Jonauska, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

Piešķirt  vienreizēju pabalstu 100 latu apmērā sakarā ar bērna piedzimšanu –

 

1. E[:] D[:], pers. kods [:], deklarētā dzīves vieta [dzīvesvieta]. Iesniegumam pievienota meitas E[:], dzimušas [:],  dzimšanas apliecības kopija, deklarētās dzīvesvietas izziņa un izziņa pašvaldības pabalsta saņemšanai. Naudu ieskaitīt [:].

 

2. S[:] K[:], pers. kods [:], deklarētā dzīves vieta [dzīvesvieta]. Iesniegumam pievienota meitas S[:], dzimušas [:],  dzimšanas apliecības kopija, deklarētās dzīvesvietas izziņa un izziņa pašvaldības pabalsta saņemšanai. Naudu ieskaitīt [:].

 

3. Z[:] K[:], pers. kods [:], deklarētā dzīves vieta [dzīvesvieta]. Iesniegumam pievienota meitas A[:], dzimušas [:],  dzimšanas apliecības kopija, deklarētās dzīvesvietas izziņa un izziņa pašvaldības pabalsta saņemšanai. Naudu ieskaitīt [:].

 

4. Z[:]V[:], pers. kods [:], deklarētā dzīves vieta [dzīvesvieta]. Iesniegumam pievienota dēla R[:] A[:], dzimuša [:],  dzimšanas apliecības kopija, deklarētās dzīvesvietas izziņa un izziņa pašvaldības pabalsta saņemšanai. Naudu ieskaitīt  [:]

 

5. J[:]K[:], pers. kods [:], deklarētā dzīves vieta [dzīvesvieta]. Iesniegumam pievienota dēla M[:], dzimuša [:],  dzimšanas apliecības kopija, deklarētās dzīvesvietas izziņa un izziņa pašvaldības pabalsta saņemšanai. Naudu ieskaitīt [:].

 

6. S[:]G[:], pers. kods [:], deklarētā dzīves vieta [dzīvesvieta]. Iesniegumam pievienota meitas E[:], dzimušas  [:],  dzimšanas apliecības kopija, deklarētās dzīvesvietas izziņa un izziņa pašvaldības pabalsta saņemšanai. Naudu ieskaitīt [:].

 

20.§ Dzīvokļu jautājumi

20.1.

V[:] N[:]

1. 2012.gada 14.decembrī Priekules novada domē saņemts V[:] N[:], personas kods [:], iesniegums ar lūgumu piešķirt Dzīvojamās telpas īres tiesības dzīvoklim Tirgoņu ielā 19 dz.2, Priekulē, Priekules novadā mazdēlam G[:]N[:], sakarā ar nespēju rūpēties par dzīvokli. 2013.gada 29.janvārī Priekules novada domē saņemts G[:] N[:], personas kods [:], iesniegums ar lūgumu piešķirt Dzīvojamās telpas īres tiesības dzīvoklim Tirgoņu ielā 19 dz.2, Priekulē, Priekules novadā.

 

2. Ar Priekules novada domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

2.1.Dzīvojamās telpas beztermiņa īres līgums Tirgoņu ielā 19 dz.2, 1999.gada 22.janvārī noslēgts ar V[:] N[:].

2.2. G[:] N[:] minētajā dzīvoklī deklarējis savu dzīvesvietu no 2003.gada 23.marta.

 

3. Saskaņā ar likuma „Par dzīvojamo telpu īri”14.panta 4.daļu:

„(4) Īrnieka nāves vai rīcībnespējas gadījumā, kā arī dzīvesvietas maiņas gadījumā pilngadīgs ģimenes loceklis, ja tam piekrīt pārējie pilngadīgie ģimenes locekļi, ir tiesīgs prasīt dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar viņu iepriekšējā īrnieka vietā, nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus.”

 

4.Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.panta 1.daļu:

„(1) Administratīvo aktu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, bet, ja rakstveidā izdotajā administratīvajā aktā nav norādes, kur un kādā termiņā to var apstrīdēt, — viena gada laikā no tā spēkā stāšanās dienas.” 

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par”- 14 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska,  Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav; „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Piešķirt G[:] N[:] beztermiņa īres tiesības uz vienistabas dzīvokli Tirgoņu ielā 19 dz.2 ar kopējo platību 35,80m², tai skaitā apdzīvojamā platība 20,10m².

 

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu. G[:] N[:] īres līgums ar SIA „Priekules nami” un komunālo uzņēmumu SIA ”Priekules pakalpojumi”, par ūdens un kanalizācijas pakalpojumu saņemšanu, noslēdzams mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Ja kāds no, minētajiem, līgumiem netiek noslēgts noteiktajā termiņā G[:]N[:] vainas dēļ, tad novada domes lēmums par dzīvokļa izīrēšanu zaudē spēku.

 

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

 

20.2.

A[:]V[:]

1. 2012.gada 27.decembrī Priekules novada domē saņemts A[:] V[:],  personas kods.[:], iesniegums ar lūgumu izīrēt dzīvokli Zviedru vārtu ielā 3 - 4. Kā nepieciešamība izīrēt dzīvokli norādīts iemesls, ka A[:] V[:]strādā Priekulē un nevar izbraukāt uz darbu no pastāvīgās dzīvesvietas Liepājas.

 

2. Ar Priekules novada domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

 

2.1. A[:]V[:]iesniegumā  uzrādījis, ka deklarējis dzīvesvietu [dzīvesvieta].

2.2. A[:] V[:]neatbilst to personu statusam, kuras saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 13. un 14.pantu un saskaņā ar Priekules novada domes 2010.gada 25.novembra saistošiem noteikumiem Nr. 16 „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā un pašvaldības dzīvokļu uzskaites un piešķiršanas kārtību” 4.punktu  varētu pretendēt uz palīdzības saņemšanu dzīvokļu jautājumu risināšanā.

 

3. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.panta 1.daļu:

„(1) Administratīvo aktu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, bet, ja rakstveidā izdotajā administratīvajā aktā nav norādes, kur un kādā termiņā to var apstrīdēt, — viena gada laikā no tā spēkā stāšanās dienas.” 

 

            Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 14 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Gunta Jonauska, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1. Noraidīt A[:] V[:], personas kods  [:], 2012.gada 27.decembra iesniegumu ar lūgumu īrēt dzīvokli Zviedru vārti 3 - 4.

 

2. Balstoties uz Priekules pilsētas domes pieņemtajiem atvieglotajiem noteikumiem par īres tiesību iegūšanu Priekulē, Dārza ielā 16 un Dārza ielā 18 piedāvāt A[:] V[:]iespēju iegūt īres tiesības uz kādu no minētajās adresēs esošajiem brīvajiem dzīvokļiem, ar nosacījumu, ka dzīvokļa remontdarbi tiek veikti par īrnieka līdzekļiem un A[:]V[:]var uzrādīt pietiekošus ienākumus, lai segtu īres un komunālos maksājumus.

 

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

 

20.3.

D[:] R[:]

1. 2013.gada 7.janvārī Priekules novada domē saņemts D[:] R[:],personas kods [:], iesniegums ar lūgumu piešķirt dzīvojamās telpas īres tiesības dzīvoklim Zviedru vārtu ielā 3 - 7, Priekulē, Priekules nov..

 

2. Ar Priekules novada domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

 

2.1. D[:] R[:]deklarējis savu dzīvesvietu [dzīvesvieta], no 1997.gada 29.septembra.

 

2.2. D[:]R[:]dzīvokļa Zviedru vārtu ielā 3 - 7 nepieciešamos remontdarbus apņemas veikt saviem līdzekļiem un darbaspēku, neprasot par to papildus atlīdzību.

 

2.3. Dzīvoklis Zviedru vārtu ielā 3 - 7, ir neapdzīvots kopš 01.02.2010. un ik mēnesi rada mājas apsaimniekotājam SIA ”Priekules nami” zaudējumus Ls.8,59. Zaudējumi kopš 01.02.2010. līdz 31.12.2012. ir Ls.197,57.

 

3. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.panta 1.daļu:

„(1) Administratīvo aktu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, bet, ja rakstveidā izdotajā administratīvajā aktā nav norādes, kur un kādā termiņā to var apstrīdēt, — viena gada laikā no tā spēkā stāšanās dienas.” 

 

            Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 14 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Gunta Jonauska, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Piešķirt D[:] R[:], īres tiesības vienistabas dzīvoklim Nr.7 Zviedru vārtu ielā 3, Priekulē, ar kopējo platību 35,20m², tai skaitā apdzīvojamā platība 18,00m².

 

2. Pirmais īres tiesību termiņš ir 6 mēneši, ja šajā laikā īrnieks norēķinās par saņemtajiem pakalpojumiem īres tiesības tiek pagarinātas uz 3 gadiem. Pēc šī termiņa, ja nav parādsaistības, tiek piešķirtas beztermiņa īres tiesības. Ja netiek pildītas īres un komunālo maksājumu saistības dzīvojamā telpa jāatbrīvo īres līguma termiņam beidzoties.

 

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu. D[:] R[:] īres līgums ar SIA „Priekules nami” un komunālo uzņēmumu SIA ”Priekules pakalpojumi”, par ūdens un asenizācijas pakalpojumu saņemšanu, noslēdzams mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Ja kāds no ,minētajiem, līgumiem netiek noslēgts noteiktajā termiņā D[:] R[:] vainas dēļ, tad novada domes lēmums par dzīvokļa izīrēšanu zaudē spēku.

 

4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.