19.12.2019. domes sēde (protokols Nr. 16)

19.12.2019. domes sēdes protokols Nr.16
692. Par degvielas limitu noteikšanu Priekules novada pašvaldības transporta līdzekļiem 2020.gadā

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 19.decembrī                                                                                                                            

Nr.692           

          (protokols Nr.16,  1.punkts)

 

 

Par degvielas limitu noteikšanu Priekules novada pašvaldības transporta līdzekļiem 2020.gadā

 

Atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone,  Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Noteikt no 2020.gada 1.janvāra līdz 2020.gada 31.decembrim Priekules novada pašvaldības funkciju realizēšanai pašvaldības transporta līdzekļiem šādus degvielas iegādes limitus:

Transportlīdzekļa marka modelis (valsts reģistrācijas Nr.)

Gada limits

Vidēji mēnesī EUR

Struktūrvienība

EUR

BUNKAS PAGASTA PĀRVALDE

 

Autobuss Mercedes Benz 0303 (GK 8589)

5400

450

6.6002

Autobuss MB INTOURO (HN 7374)

10200

850

9.6002

MB Sprinter 519 (JF 9987)

6000

500

6.6002

VW Transporter (HF 1206)

3000

250

9.2102

Renault Trafic (JM 5508)

4800

400

6.6002

Renault Master (KJ 6659)

3000

250

6.6002

Peugeot 307 (GZ 9891)

2400

200

1.1102

Traktors JUMZ 6 (T6230LF)

600

50

6.6002

Saimnieciskā karte

3600

300

6.6002

MEŽUPES PAMATSKOLA

 

VW Transporter (GP 6057)

4800

400

09.2107-2

Saimnieciskie darbi

2640

220

09.2107-2

GRAMZDAS PAGASTA PĀRVALDE

 

Autobuss SOR LC 9,5 (JV 1532)

9600

800

9.6003

VW Transporter (HG 6729)

4800

400

6.6003

Traktors T-16 MT 3926LP

840

70

6.6003

Traktors T – 25 A3 T5838LC

360

30

6.6003

Saimniecības darbi

2400

200

6.6003

KALĒTU PAGASTA PĀRVALDE

 

Belarus 820 (T3010LS)

3000

250

6.6004

Opel Zafira (KP 6624)

2400

200

1.1104

Autobuss BMC Probus 215SCB (HO 184)

9600

800

9.6004

Autobuss MB Sprinter 519(KP 9109)

              7200

600 

9.6004 

 VW Transporter (GS 8754)

4200

350

6.6004

Traktors T-40 (T2824LB)

480

40

6.6004

Traktors JUMZ GKL (T63328LF)

1800

150

6.6004

Saimnieciskā karte

2400

200

6.6004

VIRGAS PAGASTA PĀRVALDE

 

Hyndai H1 (HG 8862)

4800

400

6.6006

Autobuss MB INTOURO (HN 7372)

10 200

850

9.6006

Traktors K-701 (T2271LF)

6000

500

4.5106

MTZ 80 (T5306LP)

3600

300

6.6006

MTZ 80 (T2270LF)

1200

100

6.6006

JUMZ GKL (T2272LF)

1800

150

6.6006

Renault Trafic ( KN7939)

5400

450

6.6006

Saimnieciskie darbi

2400

200

6.6006

PRIEKULE

 

VW Passat (HJ 2697)

2400

200

1.1101

VW Caravelle (HV 810)

9600

800

6.6005

VW Caravelle (GJ 6440)

4800

400

6.6005

Autobuss Mercedess Benz (FH 3464)

12 000

1000

9.6005

Autobuss MB Sprinter 519 (KP 9108)

              8400

700 

9.2101

Škoda Octavia (FU 4037)

3000

250

1.1101

Opel Combo (EZ 1505)

1200

100

6.6005

VW Caravelle (GS 7699)

4200

350

6.6005

Mercedes Benz 1722 (HM 8506)

9600

800

6.6005

Autogreideris YTO RY165C-2 (T3283LM)

8400

700

04.5105-1

Suzuki Liana (ZS 7808)

1800

150

10.7001

Traktors MTZ-82 (T2273LF)

2400

200

6.6005

Saimnieciskie darbi (sporta halle)

1800

150

8.1001

Saimniecības darbi

3600

300

6.6005

 

 

Lēmums paziņojams:

1 eks. izsniedzot finanšu nodaļai; 1 eks. izsniedzot izpilddirektoram.

 

 

 

 Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

693. Par degvielas iegādes limitu noteikšanu Priekules novada pašvaldības darbiniekiem personīgo transporta līdzekļu izmantošanai darba pienākumu pildīšanai

 LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 19.decembrī                                                                                                                            

Nr.693           

          (protokols Nr.16,  2.punkts)

 

 

Par degvielas iegādes limitu noteikšanu Priekules novada pašvaldības darbiniekiem personīgo transporta līdzekļu izmantošanai darba pienākumu pildīšanai

 

Atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Noteikt no 2020.gada 1.janvāra līdz 2020.gada 31.decembrim degvielas iegādei limitus personīgo transporta līdzekļu izmantošanai darba pienākumu pildīšanai darbiniekiem, kuri ieņem šādus amatus:

Amats

Limiti euro/mēn.

Struktūrvienība

BUNKAS PAGASTA PĀRVALDE

Feldšeru vecmāšu punkta vadītājs

70

07.2402

Krotes Kronvalda Ata pamatskolas direktors

45

09.2102

Sporta organizators

15

08.1001

Elektriķis

60

06.6002

GRAMZDAS PAGASTA PĀRVALDE

Pārvaldes vadītājs

200

01.1103

Kultūras pasākumu organizators

20

08.2303

Bibliotekāre

20

08.2303-1

Sporta organizators ,treneris

50

08.1001

FVP feldšeris

150

07.2403-1

KALĒTU PAGASTA PĀRVALDE

Sporta organizators

45

08.1001

Bāriņtiesas loceklis

60

10.4001

Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskolas direktors

45

09.2104

Tūrisma speciālists

40

06.6004

VIRGAS PAGASTA PĀRVALDE

Virgas pamatskolas direktors

45

09.2106

Ambulatorās medicīnas māsa

100

07.2406

Elektriķis

60

06.6006

Bāriņtiesas loceklis

60

10.4001

Prūšu ūdenskrātuves uzraugs

30

06.6006

Kultūras pasākumu organizators

30

08.2301

Kultūras pasākumu organizators

30

08.2301

Virgas pamatskolas saimnieks

20

09.2106

PRIEKULE

Izpilddirektors

200

01.1101

Attīstības plānošanas nodaļas vadītājs

50

04.7401

Projektu koordinators

40

04.7401

Nekustamo īpašumu speciālists

30

04.7401

Būvinženieris

60

04.7401

Informācijas sistēmu uzturētājs

50

04.7401

Lauku attīstības speciālists

70

04.7401

Būvvaldes vadītājs

150

04.4301

Būvinspektors

140

04.4301

Izglītības vadītājs

85

09.8101

Sporta vadītājs

60

08.1001

Sporta treneris

45

08.1001

Kultūras vadītājs

85

08.2901

Galvenais tūrisma speciālists

60

04.7301

Priekules kultūras nama direktors

30

08.2301

Sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm un bērniem

25

10.7001

Sociālais darbinieks (Bunkas pagasts)

25

10.7001

Sociālais darbinieks (Gramzdas, Kalētu pagasts)

30

10.7001

Sociālā dienesta vadītājas vietniece

25

10.7001

Priekules Mūzikas un mākslas skolas direktors

25

09.5101

Darba drošības speciālists

80

01.1101

Sabiedrisko attiecību speciālists

40

01.1101

PII ‘’Dzirnaviņas’’ saimnieks

25

09.1001

Feldšeru punkta vadītāja

30

07.2402

2.      Atļaut izpilddirektoram slēgt līgumus ar darbiniekiem, kuri ieņem lēmuma 1.punktā minētos amatus, par personīgā transportlīdzekļa izmantošanu darba pienākumu izpildes nodrošināšanai un par transporta nolietojuma un ekspluatācijas izdevumu kompensēšanu, ievērojot tiem apstiprinātos degvielas iegādes limitus.

3.      Lēmums stājas spēkā ar 2020.gada 1.janvāri.

Lēmums paziņojams: 1 eks. izsniedzot finanšu nodaļai

 

 

 

 Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

 

694. Par mobilo telefonu lietošanas limitu apstiprināšanu 2020.gadam

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 19.decembrī                                                                                                                            

Nr.694           

          (protokols Nr.16,  3.punkts)

 

Par mobilo telefonu lietošanas limitu apstiprināšanu 2020.gadam

 

Atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija, Vaclovs Kadaģis); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.      Apstiprināt ar 2019.gada 1.janvāri sekojošus mobilo telefonu lietošanas limitus darba pienākumu pildīšanai Priekules novada pašvaldības amatpersonām un darbiniekiem, kas ieņem šādus amatus:

 

Nr.p.k.

Amats

Mēneša limits euro

(ar PVN)

ADMINISTRĀCIJA

 

1.

Domes priekšsēdētājs

30

2.

Domes priekšsēdētāja vietnieks

25

3.

Izpilddirektors

30

FINANŠU NODAĻA

 

4.

Finanšu nodaļas vadītājs

10

DOKUMENTU PĀRVALDĪBAS NODAĻA

 

5.

Dokumentu pārvaldības nodaļas speciālists

5

6.

Sabiedrisko attiecību speciālists

10

15.

Jurists

5

16.

Galvenais iepirkuma speciālists

10

17.

Dzimtsarakstu nodaļas vadītājs, personāla speciālists

5

18.

Darba aizsardzības speciālists

7

 

 

 

ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANAS NODAĻA

 

7.

Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājs

15

8.

Būvinženieris

10

9.

Projektu koordinators

10

10.

Informācijas sistēmas uzturētājs

5

11.

Nekustamo īpašumu speciālists (Priekules pagasts - pilsēta, Bunka)

10

12.

Nekustamo īpašumu speciālists (Gramzda, Kalēti, Virga)

10

13.

Lauksaimniecības konsultants

7

14.

Lauku attīstības konsultants

15

IZGLĪTĪBAS IESTĀDES

 

19.

Izglītības vadītājs

20

20.

 

Priekules pirmsskolas izglītības iestādes  “Dzirnaviņas” vadītājs

10

21.

Priekules Mūzikas un mākslas skolas direktors

10

22.

Priekules vidusskolas direktors

10

23.

Priekules vidusskolas direktora vietnieks mācību darbā

5

24.

Krotes pamatskolas direktors

10

25.

Krotes pamatskolas saimniecības vadītājs

5

26.

Kalētu mūzikas un mākslas pamatskolas direktors

15

27.

Kalētu mūzikas un mākslas pamatskolas direktora vietnieks (pirmsskola)

10

30.

Virgas pamatskolas direktors

10

MEŽUPES PAMATSKOLA

 

31.

Mežupes pamatskolas direktors

10

32.

Saimniecības vadītājs

5

KULTŪRAS NODAĻA

 

33.

Kultūras vadītājs

20

34.

Tūrisma organizators

15

35.

Priekules kultūras nama direktors

15

36.

Bunkas kultūras nama direktors

15

37.

Kalētu tautas nama vadītāja

10

38.

Kultūras pasākumu organizatore (Virga)

10

39

Kultūras pasākumu organizatore (Gramzda)

10

40

Krotes bibliotēkas vadītājs, tūrisma organizators

7

41.

Tadaiķu bibliotēkas vadītājs

7

42.

Gramzdas bibliotēkas vadītājs

7

43.

Kalētu bibliotēkas vadītāja

7

SPORTS

 

44.

Sporta vadītājs

15

45.

Sporta metodiķis

15

46.

Sporta halles saimniecības vadītājs

5

47.

Sporta organizators (Bunkas pagasts)

7

48.

Sporta organizators (Kalētu pagasts)

15

49.

Sporta organizators, treneris (Gramzda)

10

BĀRIŅTIESA

 

50.

Bāriņtiesas priekšsēdētājs

20

52.

Bāriņtiesas locekļi

7

SOCIĀLAIS DIENESTS

 

53.

Sociālā dienesta vadītājs

15

 

Sociālā atbalsta centra vadītājs

10

54.

Sociālais darbinieks

10

TERITORIJAS UN MĀJOKĻU APSAIMNIEKOŠANA (Priekule)

 

55.

Priekules pilsētas un pagasta saimniecības  vadītājs

10

56.

Autobusa vadītājs

5

57.

Kravas automašīnas vadītājs

5

58.

Mikroautobusa vadītājs

15

59.

Autogreidera vadītājs

5

60.

Elektriķis

7

BUNKAS PAGASTA PĀRVALDE

 

61.

Pārvaldes vadītājs

15

62.

Lietvedības sekretārs

5

63.

Elektriķis

10

64.

Autobusu vadītāji

5

65.

Bunkas FVP vadītājs

10

66.

Komunālās saimniecības pārzinis

7

67.

Santehniķis

7

GRAMZDAS PAGASTA PĀRVALDE

 

68.

Pārvaldes vadītājs

15

69.

Lietvedības sekretārs

5

70.

Saimniecības vadītājs

7

71.

Santehniķis

5

72.

Autobusa vadītājs

5

73.

Gramzdas un Aizvīķu FVP vadītājs

10

KALĒTU PAGASTA PĀRVALDE

 

74.

Pārvaldes vadītājs

15

75.

Lietvedības sekretārs

5

76.

Autobusa vadītājs

5

77.

Komunālās saimniecības vadītājs

5

78.

Elektriķis

5

79.

Kalētu FVP vadītājs

15

80.

Kalētu FVP feldšeris

5

VIRGAS PAGASTA PĀRVALDE

 

81.

Pārvaldes vadītājs

15

82.

Saimniecības vadītājs

5

83.

Autobusa vadītājs

5

84.

Ūdenskrātuves  uzraugs

5

85.

Ambulatorās medicīnas medmāsa

7

2.      Limita piešķiršana konkrētam darbiniekam tiek noteikta ar izpilddirektora rīkojumu, norādot tajā darbinieka amatu, vārdu uzvārdu, telefona numuru, ņemot vērā lēmuma 1.punktā noteiktos limitu apmērus.

3.      Lēmums stājas spēkā ar 2020.gada 1.janvāri.

 

Lēmums paziņojams: 1 eks. – pašvaldības izpilddirektoram.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                  V.Jablonska

 

695. Par Priekules novada pašvaldības 2019. gada pamatbudžeta izdevumu grozījumiem tāmēs apstiprinātā budžeta ietvaros

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 19.decembrī                                                                                                                            

Nr.695           

          (protokols Nr.16,  4.punkts)

 

Par Priekules novada pašvaldības 2019. gada pamatbudžeta izdevumu grozījumiem tāmēs apstiprinātā budžeta ietvaros

 

Pamatojoties uz 2019. gada 13. decembrī saņemto SIA “Priekules nami” valdes locekles Artas Braunas iesniegumu, ka deleģēšanas līgumā ir izveidojusies ekonomija, nepieciešams veikt grozījumus kodu ietvaros, ieekonomēto naudu 4875 EUR bez PVN apmērā (maksājums 90% apmērā no līguma summas) novirzot Priekules pirmsskolas izglītības iestādes  “Dzirnaviņas” 1. grupas remontam.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 2. punktu, Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldību budžetiem”, Priekules novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.2/19 “Par Priekules novada pašvaldības budžetu 2019. gadam” 8. punktu,

            Atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija, Vaclovs Kadaģis); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

      Apstiprināt Priekules novada pašvaldības 2019. gada pamatbudžeta izdevumu grozījumus institūciju tāmju ietvaros.

 

Lēmums nosūtāms finanšu nodaļai.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                  V.Jablonska

 

696. Par daļēju brīvpusdienu izdevumu segšanu no pašvaldības budžeta

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 19.decembrī                                                                                                                            

Nr.696           

          (protokols Nr.16,  5.punkts)

 

Par daļēju brīvpusdienu izdevumu segšanu no pašvaldības budžeta

            Pamatojoties uz grozījumiem Izglītības likumā, paredzēts, ka ar 2020. gadu pašvaldība piedalās izglītojamo ēdināšanas izmaksu segšanā, kuri attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajās izglītības iestādēs klātienē apgūst pamatizglītības programmas 1., 2., 3. un 4. klasē. Viena izglītojamā ēdināšanai dienā līdzekļus no pašvaldības budžeta paredz ne mazākā apmērā, kā tos nodrošina valsts.  Pašvaldība no saviem budžeta līdzekļiem, sākot ar 2020. gadu Virgas pamatskolā, Ata Kronvalda Krotes pamatskolā un Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskolā nodrošina ēdināšanas izmaksu segšanu 0,71 EUR dienā, bet Priekules vidusskolā – 0,98 EUR dienā.

            Atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija, Vaclovs Kadaģis); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Segt 1. - 4. klašu skolēnu ēdināšanas izmaksas Priekules novada izglītības iestādēs 50% apmērā.

2. Segt 1. – 4. klašu skolēnu ēdināšanas izmaksas Virgas pamatskolā, Ata Kronvalda Krotes pamatskolā un  Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskolā 0,71 EUR dienā un Priekules vidusskolā – 0,98 EUR dienā.

3. Līdzekļus ēdināšanas izdevumu finansēšanai paredzēt no pašvaldības budžeta.

4. Lēmums stājas spēkā ar 01.01.2020.

 

Lēmums nosūtāms: Finanšu nodaļai

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                  V.Jablonska

 

697. Par 2020. gadam valsts piešķirtās mērķdotācijas Priekules novada pašvaldības tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un sociālajam nodoklim sadales kārtības apstiprināšanu

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 19.decembrī                                                                                                                            

Nr.697           

          (protokols Nr.16,  6.punkts)

 

         

Par  2020. gadam valsts piešķirtās mērķdotācijas Priekules novada pašvaldības tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un sociālajam nodoklim sadales kārtības apstiprināšanu

 

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 5. punktu, kas nosaka, ka viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību, Dziesmu un deju svētku likuma 9. panta otrās daļas 9. punktu, kas nosaka, ka valsts budžeta līdzekļi kārtējo Dziesmu un deju svētku starplaikā tiek izmantoti valsts mērķdotācijai kolektīvu vadītāju darba un sociālā nodokļa samaksai. Valsts mērķdotācijas apjoms 2020. gadā katrai pašvaldībai ir iekļauts likuma “Par valsts budžetu 2020. gadam” 10. pielikumā, Valsts mērķdotācija tiek aprēķināta un sadalīta atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 17. novembra noteikumiem Nr.649, atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija, Vaclovs Kadaģis); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Apstiprināt šādu valsts 2020. gadam piešķirtās mērķdotācijas Pašvaldības tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai sadales kārtību:

1.1.   valsts mērķdotācija tiek piešķirta Pašvaldības tautas mākslas kolektīviem, kuri uz valsts mērķdotācijas aprēķināšanas brīdi ir iekļauti elektroniskajā datubāzē "Latvijas digitālā kultūras karte" un kuri:

1.1.1.      gatavo Vispārējiem latviešu dziesmu un deju svētkiem atbilstošu repertuāru (koprepertuāru - kori, tautas deju kolektīvi un pūtēju orķestri), piedalās novada un strapnovadu rīkotajos pasākumos, turpmāk – G1;

1.1.2.     saskaņā ar Dziesmu un deju svētku likumu ir noteikti par svētku dalībniekiem (folkloras kopas, etnogrāfiskie ansambļi, tautas mūzikas kopas, koklētāju ansambļi, lietišķās mākslas studijas, amatierteātri un vokālie ansambļi) un 2019. gadā vismaz reizi piedalījušies Dziesmu un deju svētku starplaikā notiekošajos pasākumos, turpmāk - G2.

 

1.2.   Pašvaldība veic 2020. gadam valsts piešķirtās mērķdotācijas sadali Noteikumos noteiktā kārtībā, ņemot vērā:

1.2.1.   valsts piešķirtās mērķdotācijas apmēru Priekules Pašvaldībai 2020. gadam – 1985.00 eiro;

1.2.2.   G1 un G2 kolektīvu skaitu Pašvaldībā uz mērķdotācijas aprēķināšanas brīdi;

1.2.3.   G1 kolektīviem piemērojams līdzdalības intensitātes koeficients 2.

1.3.   Piešķirtā valsts mērķdotācija tiek izlietota Pašvaldības tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.

 

2.      veikt valsts piešķirtās mērķdotācijas sadali Pašvaldības tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām šādi:

Kolektīvs

Kolektīvu skaits Pašvaldībā

Valsts piešķirtā mērķdotācija (M) kolektīviem

Bāzes finansējuma (B) 1 kolektīvam aprēķins

Bāzes finansējums 1 kolektīvam noteiktajā periodā

Mērķdotācija 1 kolektīvam mēnesī

G1

2

€ 1588,00

B=M/ ΣG1

€ 794,00

€ 66,17

G2

1

  € 397,00

B=M/ ΣG2

€ 397,00

€ 33,08

 

 

 

 

 

 

3. Aprēķināt izmaksājamo daļu no valsts piešķirto mērķdotācijas (darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas) vienu reizi mēnesī tautas mākslas kolektīvu vadītājiem:

 

Kolektīva nosaukums

Mērķdotācijas saņēmējs

(amats)

Mērķdotācija mēnesī

(darba alga un VSAOI)

G1 Priekules k/n SIEVIEŠU koris

diriģente

€ 66,17

G1Priekules k/n vidējās paaudzes deju kolektīvs „DUVZARE”

vadītāja

 

€ 66,17

G2 Krotes folkloras kopa “TRAISTĒNI”

vadītāja

 

€ 33,08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                  V.Jablonska

 

 

 

 

 

 

 

698. Par sadarbību ar Liepājas rajona Sporta skolu

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 19.decembrī                                                                                                                            

Nr.698           

          (protokols Nr.16, 7.punkts)

 

Par sadarbību ar Liepājas rajona Sporta skolu

 

2019. gada 09. decembrī Priekules novada pašvaldība ir saņēmusi Liepājas rajona sporta skolas iesniegumu ar lūgumu atbalstīt un apstiprināt sadarbību ar Grobiņas novada domes dibināto Liepājas rajona Sporta skolu un piešķirt finansējumu administrācijas izdevumiem 2020. gadā  3987 EUR apmērā.

Iesniegumā arī lūgts rast iespēju papildus daļēji finansēt sporta pedagogu, kas strādā ar Priekules novada grupām, atalgojumu. Lai realizētu profesionālās ievirzes izglītības programmas sportā 5 Priekules novada grupās, papildus nepieciešams pašvaldības finansējums 1824 EUR treneru atalgojuma. Kopsummā nepieciešamais pašvaldības finansējums sastāda 5811 EUR.

 

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija, Vaclovs Kadaģis); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            Atbalstīt un apstiprināt sadarbību ar Grobiņas novada domes dibināto Liepājas rajona Sporta skolu.

1.      Piešķirt finansējumu 5811 EUR apmērā, no kuriem administrācijas izdevumiem nepieciešami 3987 EUR un treneru atalgojumam 1824 EUR.  

 

Lēmums izsniedzams: Finanšu nodaļai; Liepājas rajona Sporta skolai; M.Mikālam.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                  V.Jablonska

 

 

699. Par ziedojuma pieņemšanu Mežupes pamatskolai

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 19.decembrī                                                                                                                            

Nr.699           

          (protokols Nr.16,  8.punkts)

 

Par ziedojuma pieņemšanu Mežupes pamatskolai

 

            2019. gada 02. decembrī pašvaldībā saņemts Mežupes pamatskolas direktores Anitras Šneideres iesniegums, kurā lūgts atļaut pieņemt ziedojumu 884,96 EUR apmērā no Norvēģijas pilsoņa Terjes Binder.

Iesniegumā norādīts, ka ziedojums tiks ieskaitīts pašvaldības ziedojumu kontā un to izmantos Mežupes pamatskolas interaktīvo mācību līdzekļu iegādei.   

 

            Atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija, Vaclovs Kadaģis); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.      Pieņemt ziedojumu 884,96 EUR apmērā no Terje Binder.

2.      Minēto ziedojumu Mežupes pamatskolas interaktīvo mācību līdzekļu iegādei.

3.      Par lēmuma izpildi atbild Mežupes pamatskolas direktore Anitra Šneidere.

 

 

Lēmums nosūtāms: Finanšu nodaļa, Mežupes pamatskolas direktorei

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                  V.Jablonska

 

 

700. Par pašvaldību dotāciju Kurzemes plānošanas reģionam

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 19.decembrī                                                                                                                            

Nr.700           

          (protokols Nr.16,  9.punkts)

 

Par pašvaldību dotāciju Kurzemes plānošanas reģionam

2019. gada 11. decembrī saņemta Kurzemes plānošanas reģiona vēstule Nr. 2-5.5/179/19 “Par pašvaldību dotāciju plānošanas reģionam”, kurā KPR administrācija pateicas par piešķirto finansējumu 2019.gadā, kas sniedza atbalstu KPR administrācijas kapacitātes celšanai,  līdzfinansējot esošos un piesaistot jaunus cilvēkresursus darbam ar jaunu projekta ideju izstrādi un ārvalstu finanšu līdzekļu piesaisti Kurzemes reģiona attīstībai, kā arī nodrošinot reģiona viedokļu pārstāvību ārvalstu finanšu līdzekļu programmu uzraudzības komitejās, aizstāvot visus no Kurzemes reģiona iesniegtos projektus vai projektu idejas. Atbalsts sniegts arī KPR Attīstības padomes kopējās kapacitātes stiprināšanā, organizējot labās prakses apguves braucienu uz Igauniju, kura laikā padomes locekļiem bija iespēja iepazīt dažādas prakses un iegūt vērtīgu informāciju turpmākajam darbam.

Saskaņā ar Reģionālās attīstības likuma 17 1.panta 1.daļas 3. punktu, KPR administrācija lūdz izskatīt jautājumu par līdzfinansējuma 1500.00 EUR apmērā piešķiršanu plānošanas reģionam 2020. gadam domes sēdē un informēt KPR administrāciju par pieņemto lēmumu, nosūtot sēdes protokola izrakstu. Pašvaldību līdzfinansējuma izlietojuma mērķis tiek saglabāts nemainīgs, un līdzīgi kā iepriekšējos gados, tas tiks novirzīts Administrācijas kapacitātes stiprināšanai, kā arī labās prakses apgūšanas brauciena organizēšanai.

            Atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija, Vaclovs Kadaģis); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

            Piešķirt līdzfinansējumu 1500.00 EUR apmērā Kurzemes plānošanas reģionam 2020.gadam administrācijas kapacitātes stiprināšanai, kā arī labās prakses apgūšanas brauciena organizēšanai.

 

Lēmums nosūtāms: KPR, Finanšu nodaļa

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                  V.Jablonska

 

701. Par domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un deputātu mēnešalgas noteikšanai piemērojamā koeficienta lieluma noteikšanu

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 19.decembrī                                                                                                                            

Nr. 701           

          (protokols Nr.16,  10.punkts)

 

Par domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un deputātu mēnešalgas noteikšanai piemērojamā koeficienta lieluma noteikšanu

       

Deputāte Vija Jablonska un deputāts Ainars Cīrulis., pildot likumā ‘’Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šā lēmuma pieņemšanā nepiedalās.

              Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var noteikt domes priekšsēdētāja, viņa vietnieka, vietējās pašvaldības administrācijas darbinieku, pašvaldības iestāžu vadītāju un citu pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzību, un Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 4.panta otro daļu un 5.pantu,  atklāti balsojot PAR – 10 ( Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija, Vaclovs Kadaģis); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.     Noteikt, ka Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētāja mēnešalgas aprēķināšanai piemērojamā koeficienta lielums 2020.gadā ir 1,8.

2.     Noteikt, ka Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieka mēnešalgas aprēķināšanai piemērojamā koeficienta lielums 2020.gadā ir 1,6.

3.     Noteikt, ka domes deputātiem maksimālā atlīdzības apmēra noteikšanai piemērojamā koeficienta lielums 2020.gadā ir 1,2.

4.     Aprēķinos izmantot Valsts kancelejas tīmekļvietnē publicēto informācija par bāzes mēnešalgu 2020. gadam saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 4.panta (2.1) daļu – 976,47 EUR.

 

Lēmums nosūtāms: Finanšu nodaļai, Personāla vadības speciālistei

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                  V.Jablonska

 

702. Par Priekules novada pašvaldības amatu un amatalgu saraksta 2020.gadam apstiprināšanu

 LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 19.decembrī                                                                                                                            

Nr. 702           

          (protokols Nr.16,  11.punkts)

 

Par Priekules novada pašvaldības amatu un amatalgu saraksta 2020.gadam apstiprināšanu 

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var noteikt domes priekšsēdētāja, viņa vietnieka, pašvaldības administrācijas darbinieku, kā arī pašvaldības iestāžu vadītāju un citu pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzību, atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija, Vaclovs Kadaģis); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

            1. Apstiprināt Priekules novada pašvaldības amatu un amatalgu sarakstu 2020.gadam saskaņā ar lēmumam pievienoto pielikumu.

2. Lēmums stājas spēkā ar 2020.gada 1.janvāri.

3. Grozījumi amatos stājas spēkā ar 2020.gada 1.janvāri.

 

Pielikumā: Priekules novada pašvaldības amatu un amatalgu saraksts 2020.gadam uz 33 lpp.

 

Lēmums paziņojams: 1 eks. – finanšu nodaļas vadītājai; 1 eks. – personāla vadības speciālistei.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                  V.Jablonska

 

 

PIELIKUMS 

 


703. Par nekustamā īpašuma XX, Virgas pagasts, nomaksas pirkuma līguma atliktā maksājuma grafika grozījumiem

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 19.decembrī                                                                                                                            

Nr.703           

          (protokols Nr.16,  12.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma XX, Virgas pagasts, nomaksas pirkuma līguma atliktā maksājuma grafika grozījumiem

 

 

            Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                  V.Jablonska

 

704. Par grozījumiem Priekules novada Bāriņtiesas nolikumā

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 19.decembrī                                                                                                                            

Nr.704           

          (protokols Nr.16,  13.punkts)

 

 

Par grozījumiem Priekules novada Bāriņtiesas nolikumā

            Atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija, Vaclovs Kadaģis); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

Veikt sekojošus grozījumus 2009.gada 17.jūlija Priekules novada domes ārkārtas sēdes lēmumā (prot. Nr.3) 7.§ „Priekules novada domes bāriņtiesas nolikums) pielikumā –

izteikt punktu 2.3. šādā redakcijā

2.3.BĀRIŅTIESA pieņem apmeklētājus:

2.3.1. Priekulē: pirmdienās no plkst.8.00 – 12.00 un 13.00 – 16.30, otrdienās no plkst. 13.00-16.00 un ceturtdienās no plkst.8.00 – 12.00.

Bunkas pagastā (Bunkas kultūras namā): trešdienās no plkst.8.00-12.00.

Gramzdas pagastā (Skolas ielā 3/5, Gramzdā):pirmdienās no plkst. 8.00-12.00

Virgas pagastā (Virgas pagasta pārvaldē - Pagastmāja): pirmdienās no plkst.8.00-09.30.

Kalētu pagastā (Liepu alejā 6, Kalētu pagastā): ceturtdienās no plkst.8.00-11.00,

 

Grozījumi stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                  V.Jablonska

 

705. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 19.decembrī                                                                                                                            

Nr.705           

          (protokols Nr.16, 14.punkts)

 

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 

           

Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                  V.Jablonska

 

 

706. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Lejiņas”, Gramzdas pagasts, Priekules novads

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 19.decembrī                                                                                                                            

Nr.706           

          (protokols Nr.16,  15.punkts)

 

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Lejiņas”, Gramzdas pagasts,  Priekules novads

 

Ar 2019. gada 29. marta Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.167 nekustamais īpašums nodots atsavināšanai

Ar 2019. gada 31. oktobra Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.534 apstiprināti pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli izsoles noteikumi un nosacītā cena 32 216,00 EUR (trīsdesmit divi tūkstoši divi simti septiņpadsmit euro un 00 centi).

Paziņojums par izsoli publicēts Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 11.panta noteiktajā kārtībā.

Izsolei pieteicās un saskaņā ar izsoles noteikumiem tika reģistrēti 2 (divi) dalībnieki, no kuriem pēdējo augstāko cenu nosolīja izsoles dalībnieks ar kārtas Nr.2 – XX, deklarētā dzīvesvietas adrese, XX, Priekules novads, kurš saskaņā ar izsoles noteikumiem ieguva tiesības slēgt nekustamā īpašuma pirkuma līgumu par izsolē augstāko nosolīto cenu 38 066,00 EUR (trīsdesmit astoņi tūkstoši sešdesmit seši euro un 00 centi).

Izsoles noteikumu 4.4. punkts paredz, ka ja izsolei reģistrējies un uz izsoli ieradies tikai viens dalībnieks, tad izsoli nerīko, pirkuma līgums tiek slēgts saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Izsoles noteikumu 6.1. punkts paredz, ka nosolītājam sava piedāvātā augstākā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu, jāsamaksā par nosolīto nekustamo īpašumu 3 (trīs) mēnešu laikā no izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas, ja ar Priekules novada pašvaldības domes lēmumu nav noteikts cits termiņš.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu institūcija, kas organizē mantas atsavināšanu (9.pants), izsoles rezultātus apstiprina ne vēlāk kā 30 dienu laikā.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 36.panta pirmo daļu, publiskas personas mantas nosolītājs trīsdesmit dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas paraksta pirkuma līgumu.

            Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu, „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu,             atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija, Vaclovs Kadaģis); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.      Apstiprināt 2019. gada 11. decembra Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Lejiņas”, Gramzdas pagastā, Priekules novadā, pirmās mutiskās izsoles rezultātus un izsoles protokolu.

2.      Noslēgt šā lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma pirkuma līgumu ar izsoles uzvarētāju par pirkuma līguma cenu 38 066,00 EUR (trīsdesmit astoņi tūkstoši sešdesmit seši euro un 00 centi), nosakot, ka norēķins par nekustamo īpašumu tiek veikts ne vēlāk kā līdz 2020.gada 19.martam.

3.      Uzdot Priekules novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai sagatavot šā lēmuma 2.punktā minēto līgumu. Par pirkuma līguma slēgšanas laiku un vietu izsoles uzvarētājam paziņot atsevišķi.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

1. XX;

2. Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

3. Grāmatvedei G. Vaičekauskai.

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                  V.Jablonska

 

 

707. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Liepājas iela 5A-7, Priekule, Priekules novads

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 19.decembrī                                                                                                                            

Nr.707           

          (protokols Nr.16,  16.punkts)

 

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Liepājas iela 5A-7, Priekule,  Priekules novads

Ar 2019. gada 28. februāra Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.127 nekustamais īpašums nodots atsavināšanai

Ar 2019. gada 27. jūnija Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.350 apstiprināti pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli izsoles noteikumi un nosacītā cena 2522,00 EUR (divi tūkstoši pieci simti divdesmit divi euro un 00 centi).

Ar 2019. gada 31. oktobra Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.541 apstiprināti otrās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli izsoles noteikumi un sākumcena 2017,60 EUR (divi tūkstoši septiņpadsmit euro un 60 centi).

Paziņojums par izsoli publicēts Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 11.panta noteiktajā kārtībā.

Izsolei pieteicās un saskaņā ar izsoles noteikumiem tika reģistrēts viens dalībnieks – SS, deklarētā dzīvesvietas adrese,XX, Priekules novads, kurš saskaņā ar izsoles noteikumiem ieguva tiesības slēgt nekustamā īpašuma pirkuma līgumu par izsoles sākumcenu 2017,60 EUR (divi tūkstoši septiņpadsmit euro un 60 centi).

Izsoles noteikumu 4.4. punkts paredz, ka ja izsolei reģistrējies un uz izsoli ieradies tikai viens dalībnieks, tad izsoli nerīko, pirkuma līgums tiek slēgts saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Izsoles noteikumu 6.1. punkts paredz, ka nosolītājam sava piedāvātā augstākā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu, jāsamaksā par nosolīto nekustamo īpašumu 3 (trīs) mēnešu laikā no izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas, ja ar Priekules novada pašvaldības domes lēmumu nav noteikts cits termiņš.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu institūcija, kas organizē mantas atsavināšanu (9.pants), izsoles rezultātus apstiprina ne vēlāk kā 30 dienu laikā.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 36.panta pirmo daļu, publiskas personas mantas nosolītājs trīsdesmit dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas paraksta pirkuma līgumu.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu, „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija, Vaclovs Kadaģis); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt 2019. gada 11. decembra Priekules novada pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Liepājas iela 5A-7, Priekulē, Priekules novadā, otrās mutiskās izsoles rezultātus un izsoles protokolu.

2. Noslēgt šā lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma pirkuma līgumu ar īpašuma ieguvēju par pirkuma līguma cenu 2017,60 EUR (divi tūkstoši septiņpadsmit euro un 60 centi), nosakot, ka norēķins par nekustamo īpašumu tiek veikts līdz 2020.gada 19.februārim.

3. Noteikt, ka izsoles uzvarētājam ar 2020.gada 1.janvāri jāveic apsaimniekošanas un komunālie maksājumu par dzīvokļa īpašumu Liepājas iela 5A-7, Priekulē, Priekules novadā, saskaņā ar SIA “PRIEKULES NAMI” izsniegtajiem rēķiniem.

4. Uzdot Priekules novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai sagatavot šā lēmuma 2.punktā minēto līgumu.

 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

1. XX;

2. Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

3. Grāmatvedei G. Vaičekauskai;

4.SIA “Priekules nami”, priekulesnami@inbox.lv

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                  V.Jablonska

 

708. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Vējkalnu mežs”, Bunkas pagasts, Priekules novads

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 19.decembrī                                                                                                                            

Nr.708           

          (protokols Nr.16,  17.punkts)

 

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Vējkalnu mežs”, Bunkas pagasts,  Priekules novads

Ar 2019. gada 29. augusta Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.422 nekustamais īpašums “Vējkalnu mežs”, Bunkas pagasts, Priekules novads, kadastra Nr.6446 006 0109, tika nodots atsavināšanai.

Ar 2019. gada 31. oktobra Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.535 apstiprināti nekustamā īpašuma pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli izsoles noteikumi un nosacītā cena 124 508,00 EUR (viens simts divdesmit četri tūkstoši pieci simti astoņi euro un 00 centi).

Paziņojums par izsoli publicēts Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 11.panta, 12.panta un 13.panta noteiktajā kārtībā.

  2019. gada 11. decembra izsolei pieteicās un saskaņā ar izsoles noteikumiem tika reģistrēti 4 (četri) dalībnieki, no kuriem pēdējo augstāko cenu nosolīja izsoles dalībnieks ar kārtas Nr.4 – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “LATEIRA”, reģ.Nr.42103025443, juridiskā adrese, Lauktehnikas iela 16, Grobiņa, Grobiņas nov., LV-3430, kurš saskaņā ar izsoles noteikumiem ieguva tiesības slēgt nekustamā īpašuma pirkuma līgumu par izsolē pēdējo augstāko nosolīto cenu 140 508,00 EUR (viens simts četrdesmit tūkstoši pieci simti astoņi euro un 00 centi).

Izsoles noteikumu 6.1.punkts paredz, ka nosolītājam sava piedāvātā augstākā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu, jāsamaksā par nosolīto nekustamo īpašumu 3 (trīs) mēnešu laikā no izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas, ja ar Priekules novada pašvaldības domes lēmumu nav noteikts cits termiņš.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu institūcija, kas organizē mantas atsavināšanu (9.pants), izsoles rezultātus apstiprina ne vēlāk kā 30 dienu laikā.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 36.panta pirmo daļu publiskas personas mantas nosolītājs trīsdesmit dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas paraksta pirkuma līgumu.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija, Vaclovs Kadaģis); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.      Apstiprināt 2019. gada 11. decembra Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Vējkalnu mežs”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, pirmās mutiskās izsoles rezultātus un protokolu.

2.      Noslēgt šā lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma pirkuma līgumu ar izsoles uzvarētāju par pirkuma līguma cenu 140 508,00 EUR (viens simts četrdesmit tūkstoši pieci simti astoņi euro un 00 centi), nosakot, ka norēķins par nekustamo īpašumu tiek veikts ne vēlāk kā līdz 2020.gada 19.martam.

3.      Uzdot Priekules novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai sagatavot šā lēmuma 2.punktā minēto līgumu. Par pirkuma līguma slēgšanas laiku un vietu izsoles uzvarētājam paziņot atsevišķi.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

1. Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “LATEIRA”, reģ.Nr.42103025443, Lauktehnikas iela 16, Grobiņa, Grobiņas nov., LV-3430;

2. Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

3.  Grāmatvedei G.Vaičekauskai.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                  V.Jablonska

 

709. Par nekustamā īpašuma (zemes) “Spāres”, Gramzdas pag., Priekules nov., nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 19.decembrī                                                                                                                            

Nr.709           

          (protokols Nr.16, 18.punkts)

 

 

Par nekustamā īpašuma (zemes) “Spāres”, Gramzdas pag., Priekules nov., nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu

 

Izskatot jautājumu par nekustamā īpašuma (zemes) “Spāres”, Gramzdas pagastā, Priekules novadā, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu  tika konstatēts, ka:

Ar Priekules novada pašvaldības domes 2019.gada 18.jūlija sēdes lēmumu Nr.400, protokols Nr.11, tika nodots atsavināšanai nekustamais īpašums (zeme) “Spāres” 1,07 ha platībā, kadastra Nr.6458 001 0161, Gramzdas pagastā. Atsavināšanas ierosinātājs- pirmtiesīgā persona.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk-PPMAL) 37.panta pirmās daļas 4.punktu pārdot publiskas personas mantu par brīvu cenu var, ja nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu.

Saskaņā ar PPMAL 1.pantu, nosacītā cena šā panta izpratnē ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem (...) un 8.panta trešo daļu mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija (amatpersona), kura saskaņā ar šā panta pirmo un otro daļu organizē nekustamā īpašuma novērtēšanu.

Sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs SIA „LATIO”, reģ.Nr. 41703000843, noteicis, ka nekustamā īpašuma tirgus vērtība uz 04.12.2019. ir 2200 EUR (divi tūkstoši divi simti eiro).

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu (….),  Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 3.punktu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija, Vaclovs Kadaģis); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma (zemes) „Spāres”, Gramzdas pag., Priekules nov., kadastra Nr. 6458 001 0161, nosacīto cenu 2200 EUR ( divi tūkstoši divi simti eiro).

2. Nosūtīt paziņojumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu pirmpirkuma tiesīgajai personai.

3.Pirmpirkuma tiesību izmantošanas gadījumā, noslēgt pirkuma līgumu saskaņā ar šim lēmumam pievienoto pirkuma līguma projektu (pielikums).

4. Noteikt, ka pirmpirkuma tiesīgajai personai paziņojumā par pirmpirkuma tiesību izmantošanu jāsniedz informācija par to, kādā kārtībā tā izmantos pirmpirkuma tiesības  vai informāciju par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

- Priekules novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

- finanšu nodaļai;       

- nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai;

-ZS “Rieksti-1”, Miera iela 2-5, Gramzda, Gramzdas pagasts, Priekules novads, LV-3486

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                  V.Jablonska

 

PIELIKUMS