24.09.2015. domes sēdē pieņemtie lēmumi (protokols Nr.14)

1. Par Priekules novada pašvaldības domes deputātu

 Pamatojoties uz „Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likuma” 43.panta 1.daļu (1) Ja ievēlētais domes deputāts miris, atteicies vai citu iemeslu dēļ zaudējis vai nolicis savu mandātu, viņa vietā stājas nākamais kandidāts no tā paša kandidātu saraksta, no kura bija ievēlēts iepriekšējais deputāts”

 

un „Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma” 2.panta 1.daļu “Deputāta pilnvaras sākas ar jaunievēlētās domes pirmās sēdes dienu vai ar brīdi, kad Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likuma 43.pantā noteiktajā kārtībā iepriekšējā deputāta vietā stājas nākamais kandidāts no attiecīgā saraksta”.

Deputāte A.Binfelde ir mirusi.

Deputātes vietā stājas nākamais kandidāts no attiecīgā saraksta.

Saskaņā ar Priekules novada vēlēšanu komisijas 21.09.2015. lēmumu (sēdes protokols Nr.1, Punkts 1.) deputātu kandidāts Vaclovs Kadaģis ir uzaicināms pildīt Priekules novada pašvaldības domes deputāta pienākumus.

Priekules novada pašvaldības domes deputāta pienākumus ir uzsācis pildīt Vaclovs Kadaģis.

Vaclovs Kadaģis darbosies Veselības un sociālo jautājumu pastāvīgajā komitejā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 10.punktu, dome ievēlē pastāvīgo komiteju locekļus.

Atklāti balsojot PAR - 9 deputāti (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Arta Brauna, Gražina Ķervija, Vaclovs Kadaģis); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Ievēlēt Priekules novada pašvaldības domes deputātu Vaclovu Kadaģi par veselības un sociālo jautājumu pastāvīgās komitejas locekli.

     

Pielikumā:lēmums ‘’Par Priekules novada pašvaldības domes deputātu’’ uz 1 lp.(1.pielikums).

2. Priekules novada Virgas pagasta pārvaldes vadītāja vēlēšanas

 Domes priekšsēdētāja V.Jablonska dod vārdu vēlēšanu komisijas priekšsēdētājai.

 

 

Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja I.Juškeviča paziņo, ka vēlēšanu  procedūrā piedalīsies vēlēšanu komisijas locekļi Ivars Poljaščenko un Modra Runte.

            Priekules novada vēlēšanu komisijas balsu skaitīšanas komisija aicina deputātus saņemt vēlēšanu zīmes, lai balsotu par izvirzīto kandidātu Virgas pagasta pārvaldes vadītāja amatam.

I.Juškeviča iepazīstina ar pieteikto kandidātu Virgas pagasta pārvaldes vadītāja amatam- Daigu Egli.

I.Juškeviča jautā deputātiem vai ir vēl kādi priekšlikumi pārvaldes vadītāja amatam. Priekšlikumu nav.

I.Juškeviča uzaicina deputātus saņemt vēlēšanu zīmes.

Deputāti saņem vēlēšanu zīmes.

Pēc vēlēšanu zīmju nodošanas, tiek izsludināts pārtraukums           balsu skaitīšanai.

Pēc balsu saskaitīšanas, novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja I.Juškeviča paziņo deputātiem, ka par Virgas pagasta pārvaldes vadītāju ar 10 balsīm ‘’Par’’; ‘’Pret’’-nav; ’’Atturas’’-nav; 1deputāts nepiedalās balsošanā, ievēlēta Daiga Egle.

 

Pielikumā: Balsošanas gaitas protokols uz 3 lp.(2.pielikums).

3. Par Priekules novada Virgas pagasta pārvaldes vadītāja iecelšanu amatā

 Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu un 40.panta ceturto daļu,  un, ņemot vērā balsošanas rezultātus, atklāti balsojot PAR - 10 deputāti (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis,  Arta Brauna, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde, Vaclovs Kadaģis); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 

1.      Apstiprināt 24.09.2015.balsu skaitīšanas protokolu.

2.      Iecelt par Priekules novada Virgas pagasta pārvaldes vadītāju ar 2015.gada 1.oktobri Daigu Egli.

 

Pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 32.pantu, apspriežot izsludināto darba kārtību un, ņemot vērā domes priekšsēdētājas Vijas Jablonskas priekšlikumu, atklāti balsojot, deputāti vienbalsīgi vienojas papildināt izsludināto darba kārtību ar 50.-51..punktiem.

 

Pielikumā: lēmums ‘’Par Priekules novada Virgas pagasta pārvaldes vadītāja iecelšanu amatā’’ uz 1 lp.(3.pielikums)

4.§ Par SIA “ Ozolkoks” 04.08.2015. iesniegumu - par ceļa statusa maiņu

 V.Jablonska-  Priekules novada pašvaldībā saņemts SIA “ Ozolkoks” valdes locekļa S. S. iesniegums.

 

Iesniegumā   tiek lūgts rasts iespēju daļai no esošā darbnīcu ceļa mainīt statusu –pārveidojot to par zemesgabalu, kuru varētu nodot SIA “ Ozolkoks” lietošanā, sakarā ar to, ka ražošanas paplašināšanai trūkst pieguļošās  teritorijas.

V.Jablonska nolasa lemjošo daļu un  jautā vai S.S.ir kādi iebildumi vai jautājumi?

S.S. atbild, ka nav.

 

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likumu “ Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu, Saistošiem noteikumiem Nr. 4 ”Par Priekules novada teritoriālo vienību teritorijas plānojuma apstiprināšanu”(apstiprināti ar Priekules novada domes 28.01.2010. lēmumu (prot. Nr.1, 45.§),  2015.gada 10.septembra Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 9 deputāti (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija,); PRET -  nav; ATTURAS – 1 deputāts (Arta Brauna); Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.     Atteikt SIA “ Ozolkoks” reģistrācijas Nr. 42103043222, valdes locekļa S.S. ierosinājumam mainīt ceļa –zemes vienības, kadastra apzīmējums 6446 005 0253, “ Garāžu ceļš”, Bunka, Bunkas pag., Priekules nov. statusu ,skat. pielikumā vietas situācijas plānu.

2.     Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. (Administratīvā procesa likums 70.pants pirmā daļa).

3.     Atbilstoši administratīvā procesa 76.panta pirmajai daļai un 79.panta pirmajai daļai šo lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas ,Administratīvajā rajona tiesā, Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401.

Lēmums izsūtāms:

1 eks. 1.eks SIA “ Ozolkoks” valdes loceklim , adrese:  “ Bunkas mehāniskās darbnīcas”,  Bunkas pag., Priekules nov.,LV-3446;

1 eks.  Bunkas pagasta pārvaldei (informēt Ilzi Lācīti);

1  eks. Nekustamo īpašumu speciālistei V. Rubezei.

 

Pielikumā: lēmums ‘’Par SIA ‘’Ozolkoks’’ 04.08.2015.iesniegumu-par ceļa statusa maiņu’’ un grafiskais pielikums kopā uz 2 lpp.(4.pielikums).

5.§ Par nedzīvojamo telpu, kadastra apzīmējums 64460050096002, nomu nekustamā īpašumā “ Garāžas”, Bunka, Bunkas pag.

 V.Jablonska-  Priekules novada pašvaldībā saņemts SIA “Ozolkoks”, valdes locekļa S. S. iesniegums  kurā lūgts piešķirt nomā bijušās katlu mājas telpas, kuras atrodas Bunkas mehānisko darbnīcu kompleksā, 80 m² platībā.

 

V.Jablonska nolasa lemjošo daļu un jautā vai S.S. ir kādi iebildumi vai jautājumi.

S.S. atbild, ka nav.

 

Ņemot vērā  iepriekš minēto, likumu “ Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu,  2015.gada 10.septembra Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 10 deputāti (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija,); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.       Ar 2015.gada  1.novembri iznomāt   SIA “ Ozolkoks” reģistrācijas Nr. 42103043222 telpu Nr. 11, 67,3 m² platībā, kas atrodas ēkā kadastra apzīmējumu 6446 0050096002, un  kuras adrese ir “ Garāžas”, Bunka, Bunkas pag., noslēdzot nedzīvojamo telpu nomas līgumu   ar nosacījumu, ja  Nomnieks ( SIA “ Ozolkoks”)   veiks dzelzsbetona siju nostiprināšanu (minētajā telpā)  atbilstoši sertificēta  būvinženiera ieteikumiem, par saviem līdzekļiem, noliktavas vajadzībām, skat. pielikumu izkopējamu no būves kadastrālās lietas (telpa iezīmēta ar sarkanu līniju), nosakot

1.1. Nomas līguma termiņu līdz 2020.gada 31.decembrim;

1.2. Nomas maksu 0,14 €/ 1m² .    Nomas maksā nav iekļauts pievienotās vērtības nodoklis.

1.3. Papildus nomas maksai nomnieks maksā nekustamā īpašuma nodokli.

2.      Dotais uzdevums  (lēmuma 1.punkts) SIA “ Ozolkoks” reģistrācijas Nr. 42103043222  ir jāizpilda līdz 2015.gada 30.oktobrim.

3.     Pēc  dotā uzdevuma izpildes ir sastādāms nedzīvojamās telpas pieņemšanas-nodošanas akts.

4.     Ja minētajā termiņā (lēmuma 2.punkts) veicamie darbi nav izpildīti, šīs lēmums zaudē spēku.

5.     Uzdot Bunkas pagasta pārvaldes vadītājam Edgaram Dargužim  sagatavot atbilstošu nomas līgumu un nedzīvojamās telpas nodošanas pieņemšanas aktu.

6.     Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot Priekules novada pašvaldības izpilddirektoram Andrim Razmam.  

7.      Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam (Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmā  daļa).

8.     Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 76.panta pirmajai daļai, 79.panta pirmajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Liepājas Tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.  

9.      Lēmums izsūtāms:

1 eks. SIA “ Ozolkoks” valdes loceklim , adrese:  “ Bunkas mehāniskās darbnīcas”,  Bunkas pag., Priekules nov., LV-3446;

1 eks. Finanšu nodaļai;

1 eks.  Bunkas pagasta pārvaldei (informēt Ilzi Lācīti);

1  eks. Nekustamo īpašumu speciālistei V.Rubezei.

 

Pielikumā: lēmums ‘’Par nedzīvojamo telpu, kadastra numurs 64460050096002, nomu nekustamā īpašumā ‘’Garāžas’’, Bunka, Bunkas pagasts’’ uz 1 lp. (5. pielikums).

6.§ Par Priekules novada Virgas pagasta ūdens un kanalizācijas apsaimniekošanas funkcijas nodošanu kapitālsabiedrībai SIA „Priekules nami”

 V.Jablonska- 2015.gada 19.augustā Priekules novada pašvaldībā saņemts Virgas pagasta pārvaldes vadītāja V.Dragunas iesniegums, kurā lūgts izskatīt lēmumu par Virgas pagasta ūdenssaimniecības pārņemšanu un nodošanu Priekules novada pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „Priekules nami” ar 2016.gada 1.janvāri.

 

            A.Brauna- jautā vai iedzīvotājiem pakalpojums kļūs lētāks un kvalitatīvāks?

            A.Razma- lētāks nekļūs, bet kvalitatīvāks. Pirms šī lēmuma pieņemšanas veicām sīku situācijas analīzi, apsekojām visu Virgas ūdenssaimniecību. Ja veiktu 15 ūdensvadu pievienošanu centra ūdenstornim, varētu kļūt arī lētāk.

            A.Cīrulis- lētāks šis pakalpojums diez vai kļūs, bet par to pašu samaksu ūdens būs tīrāks un kvalitatīvāks noteikti.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu, 41.panta pirmās daļas 4.punktu,  atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis,  Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija,); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Deleģēt Virgas pagasta ūdenssaimniecības un kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšanu un apsaimniekošanu SIA „Priekules nami”, sākot ar 2016.gada 1.janvāri.

2.      Uzdot SIA „Priekules nami” šādu funkciju nodrošināšanu:

2.1. Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas uzturēšana, ekspluatācija un remonts;

2.2. Dzeramā ūdens piegāde, attīrīšana, piegāde un ūdens kvalitātes kontrole;

2.3. Notekūdeņu savākšana, attīrīšana un novadīšana;

2.4. Patērētā dzeramā ūdens daudzuma uzskaite;

2.5.Maksas par ūdenssaimniecības pakalpojumiem iekasēšana.

3.      Izveidot darba grupu nododamo objektu apsekošanai un pieņemšanas – nodošanas akta projekta izstrādāšanai.

3.1. Apstiprināt darba grupu šādā sastāvā:

Andris Razma – Priekules novada pašvaldības izpilddirektors;

Virgas pagasta pārvaldes vadītājs;

Ivars Okners – SIA „Priekules nami” izpilddirektors.

4.      Noteikt, ka darba grupai objekti jāapseko, pieņemšanas – nodošanas akta projekts jāizstrādā un visa ar nododamajiem objektiem saistītie informācija, kas ir uzskaitīta šā lēmuma pielikumā, rakstveidā jāsagatavo un jāiesniedz SIA „Priekules nami” līdz 2016.gada 1.janvārim.

5.     Atbildīgais par lēmuma izpildi Priekules novada pašvaldības izpilddirektors A.Razma.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

SIA „Priekules nami” valdes loceklim Jānim Kaucim;

Virgas pagasta pārvaldei.

 

Pielikumā: lēmums ‘’Par Priekules novada Virgas pagasta ūdens un kanalizācijas apsaimniekošanas funkcijas nodošanu kapitālsabiedrībai SIA ‘’Priekules nami’’ un pielikums par sagatavojamo informāciju par ūdensvadiem un kanalizāciju Virgas pagastā kopā uz 2 lp.(6.pielikums).

7.§ Par grozījumiem 29.01.2015. Priekules novada pašvaldības domes lēmumā (prot. Nr. 1) 7.§ ” Par dzīvokļa īpašuma Celtnieku iela 5-2, Priekules pag., Priekules nov., atsavināšanu”

 Pamatojoties uz  likumu “ Par pašvaldībām “ 21.panta pirmās daļas 27.punktu,  Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45.panta trešo daļu un 3.panta pirmās daļas 2.punktu, 2015.gada 10. septembra Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija,); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 

1.     Izteikt   29.01.2015. Priekules novada pašvaldības domes lēmuma  (prot. Nr.1) 7.§” Par dzīvokļa īpašuma Celtnieku iela 5-2, Priekules pag., Priekules  nov., atsavināšanu”  lemjošo daļu jaunā redakcijā: 

“ Atļaut nodot atsavināšanai pašvaldības dzīvokļa īpašumu Celtnieku iela 5-2, Mazgramzda, Priekules pag., Priekules nov., (telpu grupas kadastra apzīmējums 6482 009 0142 001 001), kas ir ½ kopīpašuma domājamā daļa no 1stāvu  2-dzīvokļu dzīvojamās mājas un zemes 0.92 ha kopplatības, atsavinot par brīvu cenu.  

 Dzīvokļa īpašums Nr.2  sastāv no 2 (divām) istabām, virtuves un priekštelpas, 43 mkopplatībā. 

2.Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad paziņots adresātam.

Paziņošanas likuma 8.panta otrajā daļā noteikts, ja (2) „Dokuments, kas paziņots kā vienkāršs pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu astotajā dienā no dienas, kad tas iestādē reģistrēts kā nosūtāmais dokuments”.

3. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 76.panta pirmajai daļai, 79.panta pirmajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Priekules novada pašvaldībai, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Izsūtāms:

1 eks.  Z. S. , adrese[:]

1 eks. VZD Kurzemes reģionālai nodaļai, Klientu apkalpošanas centram adrese: Graudu iela 27/29, Liepāja, LV-3434;

1 eks. Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai (A.Mickus);

1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei V.Rubezei;

1 eks. Finanšu nodaļai.

 

Pielikumā: lēmums ‘’Par grozījumiem 29.01.2015. Priekules novada pašvaldības domes lēmumā (prot. Nr. 1) 7.§ ” Par dzīvokļa īpašuma Celtnieku iela 5-2, Priekules pag., Priekules  nov., atsavināšanu’’ uz 1 lp.(7.pielikums).

8.§ Par zemes iznomāšanu z/s „Jaunvēveri” Gramzdas pag., Priekules novadā

 V.Jablonska- Priekules novada pašvaldības dome izskatīja A. F.,  iesniegumu par zemes gabala „Līdumu ferma”, Gramzdas pag., iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām.

 

Nolasa lemjošo daļu. Deputātiem jautājumu vai iebildumu nav.

Atbilstoši Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” un Priekules novada domes „Noteikumiem par Priekules novada pašvaldības zemes nomu”, apstiprinātiem ar Priekules novada domes lēmumu Nr.17., 29.12. 2009. g., atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija,); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

  1. Iznomāt z/s „Jaunvēveri”   zemes  vienību ar apzīmējumu kadastrā 6458 002 0201, 1,59 ha platībā uz 5 gadiem lauksaimniecības vajadzībām,   saskaņā ar zemes robežu plānu. Priekules novada pašvaldībai tiesības vienpusēji lauzt nomas līgumu līdz zemes atsavināšanai vai ierakstīšanai zemesgrāmatā uz citas personas vārda.
  2. Nomas maksas aprēķināšanas periods ir tekošais gads un nomas maksa ir 5,0 % no kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.
  3. Noslēgt zemes nomas līgumu 2 mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Par nomas līguma noslēgšanu atbildīgā persona G.Briekmane.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. A.F.

1 eks. Guntai Briekmanei

 

Pielikumā: lēmums ‘’Par zemes iznomāšanu z/s ‘’Jaunvēveri’’ Gramzdas pag., Priekules novadā’’ ar grafisko pielikumu kopā uz 1lpp.(8.pielikums).

9.§ Par zemes vienības „Puķulejas”, Priekules pag., Priekules nov., iznomāšanu E. M.

 V.Jablonska - Priekules novada pašvaldības dome izskata lēmuma projektu par zemes vienības „Puķulejas”  Priekules pag.,  iznomāšanu E. M.

 

Nolasa lemjošo daļu. Deputātiem jautājumu, iebildumu nav.

Atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija,); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

  1. Iznomāt E. M., uz 10 gadiem, sākot ar 01.10.2015.gadu, zemes vienību „Puķulejas” Priekules pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6482 008 0066, platība 5,82 ha.

Priekules novada pašvaldības domei tiesības vienpusēji lauzt nomas līgumu līdz zemes atsavināšanai vai ierakstīšanai zemesgrāmatā uz citas personas vārda.

2. Nomas maksas aprēķināšanas periods ir tekošais gads un nomas maksa ir 0,5 % no kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.

3.Noslēgt zemes nomas līgumu 2 mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Par nomas līguma noslēgšanu atbildīgā persona G.Briekmane.

 

4.Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas (Lielā ielā 4, Liepājā, LV- 3400) 

 

Lēmums izsūtāms:

1eks. E. M., adrese ‘[:]„Puķulejas”, Priekules pag., Priekules nov.;

1 eks. nekustamo īpašumu speciālistei G. Briekmanei.

 

Pielikumā: lēmums ‘’Par zemes vienības „Puķulejas”, Priekules pag., Priekules nov., iznomāšanu E.M.’’ ar grafisko pielikumu kopā uz 2 lp.(9.pielikums).

10.§ Par zemes iznomāšanu z/s „Rieksti” Gramzdas pag., Priekules novadā

 V.Jablonska- Priekules novada pašvaldība izskatījusi z/s „Rieksti-1”iesniegumu par daļu zemes vienības  iznomāšanu 3,0  ha platībā Gramzdas pag.

 

Nolasa lemjošo daļu. Jautā vai deputātiem ir kas sakāms. Nav.

            Atbilstoši Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” un Priekules novada domes „Noteikumiem par Priekules novada pašvaldības zemes nomu”, apstiprinātiem ar Priekules novada domes lēmumu Nr.17., 29.12. 2009. g., atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija,); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

  1. Iznomāt z/s „Rieksti-1”  daļu no  zemes  vienības ar apzīmējumu kadastrā 6458 001 0178, 2,5 ha platībā uz 5 gadiem lauksaimniecības vajadzībām,   saskaņā ar zemes robežu plānu. Priekules novada pašvaldībai tiesības vienpusēji lauzt nomas līgumu līdz zemes atsavināšanai vai ierakstīšanai zemesgrāmatā uz citas personas vārda.
  2. Nomas maksas aprēķināšanas periods ir tekošais gads un nomas maksa ir 0,5 % no kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.
  3. Noslēgt zemes nomas līgumus 2 mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Par nomas līguma noslēgšanu atbildīgā persona G.Briekmane.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. z/s „Rieksti -1” ;

1 eks.Guntai Briekmanei.

 

Pielikumā: lēmums ‘’Par zemes iznomāšanu z/s ‘’Rieksti’’ Gramzdas pag., Priekules novadā’’ ar grafisko pielikumu kopā uz 1 lp.(10.pielikums).

11.§ Par zemes iznomāšanu J. Š. Gramzdas pag., Priekules novadā

 V.Jablonska -pašvaldība izskata J. Š. iesniegumu par daļu zemes vienības iznomāšanu 5,0 ha platībā.

 

Nolasa lemjošo daļu.

Atklāti balsojot PAR - 10 deputāti (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, deputāts Ilgonis Šteins, pildot likumā ‘’Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā’’ paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šī lēmuma pieņemšanā nepiedalās); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Iznomāt J. Š. daļu zemes vienību ar apzīmējumu kadastrā 6458 001 0177, platība 5,0 ha, vairāk vai mazāk, kā izrādīsies pēc zemes gabala uzmērīšanas dabā uz 5 gadiem lauksaimniecības vajadzībām,   saskaņā ar zemes robežu plānu.   

 2. Priekules novada pašvaldībai tiesības vienpusēji lauzt nomas līgumu līdz zemes atsavināšanai vai ierakstīšanai zemesgrāmatā uz citas personas vārda.

       3. Nomas maksas aprēķināšanas periods ir tekošais gads un nomas maksa ir 0,5 % no kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.

       4. Noslēgt zemes nomas līgumus 2 mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Par nomas līguma noslēgšanu atbildīgā persona G.Briekmane.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. J.Š.

1 eks. Guntai Briekmanei

 

Pielikumā: lēmums ‘’Par zemes iznomāšanu J. Š. Gramzdas pag., Priekules novadā’’ ar grafisko pielikumu kopā uz 1 lp.(11.pielikums).

12.§ Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamam īpašumam „Burvji” Priekules pag. Priekules novadā

 V.Jablonska- Priekules novada pašvaldības dome izskatīja Ē.B. iesniegumu par nekustamā īpašuma „Burvji ” sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu. Iesniegumam pievienots zemes robežu plāns un zemesgrāmatas apliecības kopija.

 

Atbilstoši likumam „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 13. punktu, Ministru kabineta 20.06.2006.noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, saskaņā spēkā esošo Priekules novada pašvaldības teritorijas plānojumu, apstiprinātu ar Priekules novada domes saistošajiem noteikumiem 2015. gada 28. augusta lēmumu (sēdes prot.Nr.13., 6.§.), atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija,); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

  1. Atļaut uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi zemes īpašumam „Burvji” 30,3 ha kopplatībā, kadastra Nr.6482 003 0023 Priekules pagastā, Priekules novadā un apstiprināt Darba uzdevumu zemes ierīcības projekta izstrādei.
  2. No nekustamā īpašuma „Burvji”, Priekules pagastā, Priekules nov. no 2. zemes gabala  atdalīt zemes vienību 2,5 ha platībā, vairāk vai mazāk, kā izradīsies pēc uzmērīšanas dabā, saskaņā ar klāt pievienoto zemes robežu plānu.
  3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no     tā spēkā   stāšanās dienas (Lielā  ielā 4, Liepāja 3400) .

 

Pielikumā: lēmums ‘’ Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamam īpašumam „Burvji” Priekules pag., Priekules novadā’’ ar pielikumiem(darba uzdevums un grafiskais pielikums) kopā uz 2 lp.(12.pielikums).

 

13.§ Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu A. K. uz zemes vienību “ Krasti”, Bunkas pag., Priekules nov.

 V.Jablonska nolasa lēmuma projektu, jautā vai deputātiem ir jautājumi. Jautājumu nav.

 

            Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “ Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,  Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums  25.panta pirmās daļas 4. punktu, 25.panta divi., divi prim. daļu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 2.punktu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija,); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Atzīt, ka ar 2011.gada 31.decembri A. K.,  izbeigtas zemes lietošanas tiesības uz pastāvīgā lietošanā piešķirto zemes vienību, kadastra apzīmējums 6446 003 0031,” Krasti”, Bunkas pag., Priekules nov.,  2.34  ha   platībā,   skat .  grafisko pielikumu (pielikums).

2. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu  6446 003 0031 2.34 ha platībā saglabāt zemes lietošanas mērķi- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.

3. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu  6446 003 0031 2.34 ha platībā noteikt statusu - pašvaldībai piekritīgā zeme un ierakstāma zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda.

4. Veicot zemes kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.

5.  Noslēgt zemes nomas līgumu ar ēku/būvju īpašnieku.

6. Uzdot Bunkas pagasta pārvaldes zemes lietu speciālistei Ilzei Lācītei sagatavot un noslēgt zemes nomas  līgumu ar ēku/būvju īpašnieku.

7. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

8. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmumu nosūtīt:

1 eks.- Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai, Graudu ielā 27/29, Liepāja, LV-3401,

1 eks.- Bunkas pagasta pārvaldes zemes lietu speciālistei Ilzei Lācītei.

 

Pielikumā: lēmums ‘’ Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu A.K.  uz zemes vienību “ Krasti”, Bunkas pag., Priekules novadā’’ ar grafisko pielikumu kopā uz 2 lp.(13.pielikums).

14.§ Par 01.11.2010. zemes nomas līguma Nr.3-36/36-2010 termiņa pagarināšanu ZS SLEIŅI par zemes „Ziedkalni”, Virgas pag., Priekules nov., nomu

 V.Jablonska - Priekules novada pašvaldībā saņemts ZS „Sleiņi” īpašnieces L.K. 07.09.2015. iesniegums, ar lūgumu pagarināt 01.11.2010. zemes nomas līgumā noteikto zemes nomas termiņu.

 

Atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija,); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

               Nepagarināt 01.11.2010. Zemes nomas līgumā Nr.3-36/36-2010, kas noslēgts starp Priekules novada pašvaldību un ZS „Sleiņi”, noteikto līguma termiņu, jo nav veikta nekustamā īpašuma nodokļa un nomas maksas parāda nomaksa.

Lēmums izsūtāms:

1 eks. ZS SLEIŅI, „Sleiņi”, Virgas pag., Priekules nov., LV- 3433;

1 eks. Zemes lietu speciālistei M.Kokovihinai.

 

Pielikumā: lēmums ‘’Par 01.11.2010. zemes nomas līguma Nr.3-36/36-2010 termiņa pagarināšanu ZS SLEIŅI par zemes ‘’Ziedkalni’’, Virgas pag., Priekules nov., nomu’’ uz 1 lp. (14.pielikums).

 

15.§ Par grozījumu veikšanu 02.06.2010.nomas līgumā Nr.3-39/14-2010

 V.Jablonska- 2015.gada 15.jūlijā  Priekules novada pašvaldībā saņemts E.D. iesniegums, kurā lūgts pārtraukt garāžas īres līgumu garāžai „Dzirnavu iela 4”, Bunkas pagastā, līguma Nr.3-39/14-2010.

 

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, ņemot vērā  E.Darguža iesniegumu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija,); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.     Veikt grozījumus 02.06.2010. noslēgtajā nomas līgumā Nr.3-39/14-2010,  izsakot līguma punktus 1.1. 2.1.ar 2015.gada 1.oktobri sekojošā redakcijā:

‘’1.1. „IZNOMĀTĀJS, saskaņā ar šī līguma nosacījumiem, iznomā, bet NOMNIEKS pieņem atlīdzības nomā Garāžas telpas :  90 m2 platībā, kas atrodas Bunkas mehāniskajās darbnīcās” , un ’’2.1. „Par garāžas telpu nomu NOMNIEKS maksā IZNOMĀTĀJAM nomas maksu:

-        Par telpas 90 m2, kas atrodas Bunkas mehāniskajās darbnīcās 0.07 EUR/ m2 (nav ieskaitīts pievienotās vērtības nodoklis PVN)”:

2.     Uzdot Bunkas pagasta pārvaldes zemes lietu speciālistei Ilzei Lācītei sagatavot  atbilstošus grozījumus līgumā  (lēmuma 1.punkts) Nr. 3-39/14-2010.

 

Lēmums izsūtāms:                                         

  1 eks. Bunkas zemeslietu speciālistei Ilze Lācītei;

  1 eks. E.D.[adrese], Bunkas pagasts, Priekules novads, LV-3446;

     1 eks. Finanšu nodaļai.

 

Pielikumā: lēmums ‘’ Par grozījumu veikšanu 02.06.2010.nomas līgumā Nr.3-39/14-2010’’ uz 1lp.(15.pielikums).

16.§ Par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ”Mažeiķi”, Kalētu pag., Priekules nov., uzmērīšanu un reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda

 (V.Jablonska)

 

V.Jablonska - pašvaldībā saņemts Kalētu pagasta zemes lietu speciālistes Marinas Kokovihinas iesniegums par zemes vienības „Mažeiķi”  1,5371 ha lielā platībā, Kalētu pag., Priekules nov., uzmērīšanu un reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 2.punktu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija,); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Veikt pašvaldībai piekrītošās zemes vienības „Mažeiķi”  1,5371 ha lielā platībā ( platība var tikt precizēta veicot instrumentālo uzmērīšanu), kadastra apzīmējums 6464 003 0051, Kalētu pag., Priekules nov., uzmērīšanu un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda, saskaņā ar grafisko pielikumu. 

2. Uzdot Kalētu pagasta pārvaldes vadītājai A.Driviņai  un zemes lietu speciālistei M.Kokovihinai veikt visas nepieciešamās formalitātes zemes vienības (lēmuma 1.punkts) uzmērīšanai un reģistrēšanai zemesgrāmatā.

3. Izdevumus, kas saistīti ar zemes vienību (lēmuma 1.punkts) ierakstīšanu zemesgrāmatā, segt no pašvaldības budžeta līdzekļiem.  

4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot izpilddirektoram A.Razmam. 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. Kalētu pagasta pārvaldei.

1 eks. Zemes lietu speciālistei M.Kokovihinai.

1 eks. Izpilddirektoram A.Razmam.

 

Pielikumā: lēmums ‘’ Par  pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ”Mažeiķi”, Kalētu pag., Priekules nov., uzmērīšanu un reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda’’ ar grafisko pielikumu kopā uz 2 lp.(16.pielikums).

17.§ Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības domes 2014.gada 30.decembra lēmumā „Par limitiem 2015.gadā Priekules novada pašvaldības darbiniekiem mobilo telefonu lietošanai darba pienākumu veikšanai” (protokols Nr.23, 3.§)

 Atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija,); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 

Izdarīt Priekules novada domes 2014.gada 30.decembra lēmumā „Par limitiem 2015.gadā Priekules novada pašvaldības darbiniekiem mobilo telefonu lietošanai darba pienākumu veikšanai” (protokols Nr.23, 3.§) šādus grozījumus:

1.     Aizvietot lēmuma 21.rindā vārdus un telefona numuru „Inguna Zēģelniece, 26491260” aizvietot ar vārdiem un telefona numuru „Rigonda Džeriņa, 26260526” ar 2015.gada 1.septembri.

2.     Atcelt Priekules novada pašvaldības domes 2015.gada 29.janvāra lēmuma „Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības domes 2014.gada 30.decembra lēmumā „Par limitiem 2015.gadā Priekules novada pašvaldības darbiniekiem mobilo telefonu lietošanai darba pienākumu veikšanai” (protokols Nr.23, 3.§)” 2. un 3.punktu (protokols Nr.1, 4.§), ar kuru tika grozīts noteiktais limits Gražinai Ķervijai.

3.     Noteikt, ka ar 2015.gada 1.oktobri deputātei Gražinai Ķervijai noteiktais mēneša limits mobilā telefona lietošanai ir atbilstošs Priekules novada pašvaldības domes 2014.gada 30.decembra lēmumā „Par limitiem 2015.gadā Priekules novada pašvaldības darbiniekiem mobilo telefonu lietošanai darba pienākumu veikšanai” (protokols Nr.23, 3.§) noteiktajam.

 

Pielikumā: lēmums ‘’Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības domes 2014.gada 30.decembra lēmumā „Par limitiem 2015.gadā Priekules novada pašvaldības darbiniekiem mobilo telefonu lietošanai darba pienākumu veikšanai’’(protokols Nr.23,3.§) uz 1 lp.(17.pielikums).

18.§ Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības domes 2014.gada 30.decembra lēmumā „Par patapinājuma līguma slēgšanu 2015.gadā automašīnas bezatlīdzības lietošanai un limitiem Priekules novada pašvaldības jautājumu risināšanai” (protokols Nr.23, 5.§)

 Atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija,); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 

Izdarīt Priekules novada pašvaldības domes 2014.gada 30.decembra lēmumā „Par patapinājuma līguma slēgšanu  2015.gadā automašīnas bezatlīdzības lietošanai un limitiem Priekules novada pašvaldības jautājumu risināšanai” (protokols Nr.23, 5.§)  šādus grozījumus:

 

1. Noteikt no 2015.gada 1.oktobra līdz 2015.gada 31.decembrim limitu degvielas iegādei Priekules novada pašvaldības funkciju realizēšanai un atļaut slēgt patapinājuma līgumu ar sekojošiem Priekules novada pašvaldības darbiniekiem:

 

1)     Maira Rune, Virgas pamatskolas direktores pienākumu izpildītāja  45,- EUR/ mēn.

 

2. Svītrot lēmuma sadaļā ‘’Virgas pagasta pārvalde’’ vārdus Vilnis Dragunas.

3. Atcelt Priekules novada pašvaldības 2015.gada 29.janvāra lēmumu (protokols Nr.1, 5.§) „Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības domes 2014.gada 30.decembra lēmumā „Par patapinājuma līguma slēgšanu  2015.gadā automašīnas bezatlīdzības lietošanai un limitiem Priekules novada pašvaldības jautājumu risināšanai” (protokols Nr.23, 5.§)”, ar kuru tika noteikts degvielas iegādes limits un atļauts slēgt patapinājuma līgumu ar Gražinu Ķerviju.               

 

Pielikumā: lēmums ‘’Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības domes 2014.gada 30.decembra lēmumā „Par patapinājuma līguma slēgšanu  2015.gadā automašīnas bezatlīdzības lietošanai un limitiem Priekules novada pašvaldības jautājumu risināšanai’’ (protokols Nr.23, 5.§)’’ uz 1 lp.(18.pielikums).

19.§ Par ziedojuma (dāvinājuma) pieņemšanu no sabiedriskā labuma biedrības “Rumula”

 V.Jablonska - saņemts Purmsātu speciālās internātpamatskolas direktores iesniegums, kurā lūgts atļaut pieņemt dāvinājumu – remontmateriālus 5360.00 euro apmērā un 20 ēdamtelpas galdus par 2220 euro.

 

 Atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija,); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.     Apstiprināt saņemto ziedojumu (dāvinājumu) remontmateriālus 5360.00 euro apmērā un 20 ēdamtelpas galdus par 2220 euro.

2.     Minēto ziedojumu (dāvinājumu)  izlietot Purmsātu speciālās internātpamatskolas virtuves un ēdamtelpas remontam un iekārtošanai.

3.     Par lēmuma izpildi atbild Purmsātu speciālās internātpamatskolas direktore.

 

Lēmums nosūtāms:

Finanšu nodaļa

Purmsātu speciālās internātpamatskola

 

Pielikumā: lēmums ‘’Par ziedojuma (dāvinājuma) pieņemšanu no sabiedriskā labuma biedrības ‘’Rumula’’’’ uz 1 lp. (19.pielikums).