23.07.2015. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols Nr. 12.)

23.07.2015. domes sēdes AUDIORIERAKSTS
Z i ņ o j u m i

 1. Par Priekules novada pašvaldības domes pieņemto lēmumu izpildi.

Ziņo domes priekšsēdētājas vietnieks A.Cīrulis – Šobrīd kavēšanās ar lēmumu izpildi nav, lēmumi tiek pildīti. Informē par viena lēmuma (par ēkas pamatu Priekules pagastā uzņemšanu bilancē uz Priekules novada pašvaldības vārda) atlikšanu uz augustu.

 

2. Par Lauku attīstības programmas pasākumu “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”.

Pašvaldības projektu koordinatore U.Ržepicka informē par Lauku attīstības programmas pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” mērķiem, par pasākuma īstenošanas vietām, par atbalstāmajām aktivitātēm pasākuma ietvaros, par atbalsta saņemšanas nosacījumiem. Atbalsta intensitāte ir 90 procentu no projekta attiecināmajiem izdevumiem, un mūsu pašvaldībai maksimāli pieejamais atbalsta apmērs 1.6 miljoni eiro.

V.Jablonska lūdz U.Ržepicku uzņemties vadīt un organizēt darbu pie pasākuma izpētes, organizēt tikšanos ar uzņēmējiem, lai pašvaldība būtu gatava startēt, kad šī programma būs atvērta.

 

Pielikumā: U.Ržepickas ziņojums par Lauku attīstības programmas pasākumu “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” uz 1 lpp. (1.pielikums). 

1. Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības amatu un amatalgu sarakstā 2015.gadam (V.Jablonska, A.Valuže)

 V.Jablonska - Saņemts personāla speciālistes iesniegums, ka ar 14.augustu šī gada viņa dodas prom no mums, un otrs iesniegums saņemts no  Priekules kultūras nama ir  par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar 2015.gada 14.augustu un Priekules kultūras budžet un prognozēto budžetu nākamajam budžeta gadam, lai ekonomētu finanšu resursus, tiek ierosināts veikt šādus grozījumus: likvidēt amatu “personāla speciālists, arhīvists”, pienākumus pārdalot esošajiem darbiniekiem un attiecīgi palielinot darba slodzes. Darbinieks ir piekritis izmaiņām. Tiek precizēts darbinieka amata nosaukums „tehniskais sekretārs, iedzīvotāju reģistrēšanas speciālists, arhīvists”, tiek nosaukti mēnešalgu apmēri, kādi tie ir tagad un kādi pēc slodzes palielinājuma., kā arī par izmaiņām amatam “dzimtsarakstu nodaļas vadītājs”, kā arī par izmaiņām Priekules kultūras nama amatos.

 

V.Jablonska lasa lēmuma projekta lemjošo daļu, norādot, ka visiem šiem grozījumiem papildus finansējums nav nepieciešams, bet nauda tiek ieekonomēta un lūdz A.Valužei nosaukt paredzēto ieekonomēto summu.

A.Valuže – nākamā gada budžetā no amata “personāla speciālists, arhīvistrs” reorganizācijas ekonomija gadā ar visu sociālo nodokli ir  4800 euro apmērā, un no grozījumiem kultūras nama štatos ekonomija ir apmēram 2300 euro gadā.

            V.Jablonska turpina lasīt lēmuma projekta lemjošo daļu.

Atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Rigonda Džeriņa, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Inese Kuduma, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.     Izdarīt Priekules novada pašvaldības amatu un amatalgu sarakstā šādus grozījumus:

1.1. svītrot no saraksta amatu „Personāla speciālists, arhīvists” reorganizāciju ;

1.2. mainīt amata nosaukumu un profesijas kodu amatam „Tehniskais sekretārs, iedzīvotāju reģistrēšanas speciālists”, izsakot amata nosaukumu šādā redakcijā „Tehniskais sekretārs, iedzīvotāju reģistrēšanas speciālists, arhīvists” un profesijas kodu „4120 02, 2422 36, 2621 01”, palielinot amata slodzi no 0,8 uz 1 un mēnešalgu no EUR 460,00 uz EUR 575,00.

1.3. mainīt amata nosaukumu un profesijas kodu amatam „Dzimtsarakstu nodaļas vadītājs (pašvaldības iestādes vadītājs)”, izsakot amata nosaukumu šādā redakcijā „Dzimtsarakstu nodaļas vadītājs (pašvaldības iestādes vadītājs), personāla speciālists” un profesijas kodu „1112 36, 2423 07”, palielinot amata slodzi no 0,75 uz 1 un mēnešalgu no EUR 590,25 uz EUR 787,00.       

1.4. Priekules kultūras namā palielināt amatam „Kultūras nama direktors (direktors kultūras jomā) amata slodzi no 0,9 uz 1,0 slodzi un mēnešalgu no EUR 568,80 uz EUR 632,00;

1.5. Priekules kultūras namā samazināt amatam „Mākslinieciskais vadītājs” amata slodzi no 1,00 uz 0,6 un mēnešalgu no EUR 548,00 uz EUR 328,80.     

2. Grozījumi lēmuma 1.2. un 1.3.punktā tiek finansēti  no pašvaldības administrācijas algu fonda, kas bija paredzēts amata „Personāla speciālists, arhīvists” darba apmaksai.

3. Grozījumi lēmuma 1.4.punktā tiek finansēti  no kultūras nodaļas algu fonda, kas bija paredzēts amata „Mākslinieciskais vadītājs” pilnas darba slodzes apmaksai.

4. Grozījumi lēmuma 1.1., 1.2. un 1.3.punktā stājas spēkā ar 2015.gada 15.augustu.

5. Grozījumi lēmuma 1.4. un 1.5.punktā stājas spēkā ar 2015.gada 1.septembri.

 

 

Pielikumā: lēmums “Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības amatu un amatalgu sarakstā 2015.gadam” uz 2 lpp. (2.pielikums).

2. Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības pedagogu amatu un amatalgu sarakstā 2015.gadam (V.Jablonska, A.Purviņa, I.Rubeze)

 V.Jablonska dod vārdu izglītības vadītājai A.Purviņai par izmaiņām pedagogu sarakstā, jo arī izmaiņas pedagogu amatu sarakstā ir sakarā ar to, ka Kalētu mūzikas un mākslas skolas direktore ir uzrakstījusi atlūgumu.

 

            A.Purviņa informē, ka iesniegtais lēmuma projekts skar Kalētu mūzikas un mākslas skolu un Kalētu pamatskolu, ir priekšlikums Kalētu mūzikas un mākslas skolas direktora pienākumus uzticēt pildīt esošajai Kalētu pamatskolas direktorei, par šo pienākumu papildus pildīšanu palielinot kopējo atalgojumu. Informē par summām, kādas pamatskolas direktore saņem šobrīd no pašvaldības finansējuma un skaidro, kā veidosies likmes un atalgojums pēc izmaiņām. Mūzikas un mākslas skolas direktors līdz šim bija uz 0,9 likmēm, skolas direktors tiek samazināts uz 0,2 likmēm un ir priekšlikums Kalētu mūzikas un mākslas skolā izveidot direktora vietnieka amatu uz 0,4 likmi. Kopumā direktorei likme saglabājas (no mērķdotācijas - 0,6, pašvaldības finansējums par bērnudārzu -0,2 likmes un pašvaldības  finansējums par mūzikas un mākslas skolas vadīšanu – 0,2 likmes) un kopīgais atalgojums par šo likmi 830 EUR. Tā kā direktors nevarēs veikt vienlaicīgi pilnīgi visus pienākumus, ko veica līdz šim mūzikas un mākslas skolas direktore, tad ir doma, ka specifiskās mūzikas un mākslas skolas lietas uzņemsies direktora vietnieks, bet vispārīgās lietas, atbildība un budžets būs direktores pārziņā. Skaidro, kā pēc radies šāds priekšlikums, par pieredzes apmaiņas braucienu uz Berģiem, kur jau funkcionē Berģu mūzikas un mākslas pamatskola, kur realizē gan pamatizglītības programmu, gan arī profesionālās ievirzes mūzikas un mākslas programmas. Tobrīd iepazinās ar šo pieredzi, bet tālāki lēmumi netika virzīti. Taču šajā brīdī, kad personālijas mainās un arī zinām, ka budžets mums lielāks nepaliks, būs nepieciešamas dažādas reformas arī izglītības jomā, tad tiek piedāvāts šāds risinājums ar skatu nākotnē, kad mēs veidojam vienu skolu, bet pašreiz – viens cilvēks vada divas skolas. Vienu skolu uzreiz nevaram tagad izveidot, jo Izglītības likums paredz, ka 6 mēnešus iepriekš domei ir jāpieņem lēmums un jāinformē izglītības iestāde un arī personas, kas šajā iestādē strādā. Tāpēc risinājums šobrīd ir piedāvāts šāds. Informē par ekonomiju pašvaldības budžetam – 264 EUR mēnesī jeb326 EUR mēnesī ar visiem nodokļiem.

            V.Jablonska dod vārdu I.Rubezei.

            I.Rubeze jautā, vai tabulā nevajag 4 mēnešus.

            A.Purviņa atbild, ka tur ir kļūda, kas jāizlabo. Informē, ka uzrunātie darbinieki, apzinoties to, ka skolu ir jāsaglabā, ir piekrituši veikt šos pienākumus.

            V.Jablonska nolasa lēmuma projekta lemjošo daļu.

 

Atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Rigonda Džeriņa, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Ilgonis Šteins), deputāte Inese Kuduma, pildot likumā ‘’Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā’’ paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus,šī lēmuma pieņemšanā nepiedalās; PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

            Apstiprināt grozījumus Priekules novada pašvaldības pedagogu amatu un amatalgu sarakstā 2015.gadam saskaņā ar lēmumam pievienoto pielikumu.

 

Pielikumā: lēmums “Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības pedagogu amatu un amatalgu sarakstā 2015.gadam” uz 2 lpp. (3.pielikums).

3. Par Kalētu mūzikas un mākslas skolas direktora darba pienākumu pildīšanu un atļauju I.Kudumai savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu (V.Jablonska)

 V.Jablonska nolasa lēmuma projekta lemjošo daļu.

 

 

Atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Rigonda Džeriņa, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Ilgonis Šteins), deputāte Inese Kuduma, pildot likumā ‘’Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā’’ paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus,šī lēmuma pieņemšanā nepiedalās; PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ

1. Nozīmēt Kalētu pamatskolas direktori Inesi Kudumu par Kalētu Mūzikas un mākslas skolas direktores pienākumu izpildītāju.

2. Atļaut Inesei Kudumai Kalētu pamatskolas direktora pienākumus apvienot ar Kalētu Mūzikas un mākslas skolas direktora pienākumiem.

 

Pielikumā: lēmums “Par Kalētu mūzikas un mākslas skolas direktora darba pienākumu pildīšanu un  atļauju I.Kudumai savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu” uz 2 lpp. (4.pielikums).

4. Par Priekules novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma „Ozolkalni”, Gramzdas pag., Priekules nov., kadastra numurs 64580030214, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu (V.Jablonska)

 V.Jablonska informē, ka komitejā lēmuma projekts izskatīts, iebildumu nebija, nolasa lēmuma projekta lemjošo daļu. Jautā, vai ir vēl kas sakāms deputātiem. Nav.

 

Atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Rigonda Džeriņa, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Inese Kuduma, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Ilgonis Šteins); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.  Apstiprināt Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – zemes vienības  „Ozolkalni”, Gramzdas pag., Priekules nov., kadastra numurs 64580030214,  nosacīto cenu un pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli sākumcenu 15 047 EUR (piecpadsmit tūkstoši četrdesmit septiņi euro).

2. Apstiprināt Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – zemes vienības „Ozolkalni”, Gramzdas pag., Priekules nov., kadastra numurs 64580030214,  pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli, izsoles noteikumus un to pielikumus.

3. Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai turpināt atsavināšanas procesu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

 

Pielikumā: lēmums “Par Priekules novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma „Ozolkalni”, Gramzdas pag., Priekules nov., kadastra numurs 64580030214, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu” ar pielikumiem (izsoles noteikumi) kopā uz 15 lpp. (5.pielikums).

 

5. Par Priekules novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma „Sēnes”, Gramzdas pag., Priekules nov., kadastra numurs 64580030096 nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu (V.Jablonska)

 V.Jablonska nolasa lēmuma projekta lemjošo daļu un informē, ka komitejā iebildumu nebija. Jautā, vai ir vēl kas sakāms deputātiem. Nav.

 

 

Atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Rigonda Džeriņa, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Inese Kuduma, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Ilgonis Šteins); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.  Apstiprināt Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – zemes vienības  „Sēnes”, Gramzdas pag., Priekules nov., kadastra numurs 64580030096,  nosacīto cenu un pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli sākumcenu 8524 EUR (astoņi tūkstoši pieci simti divdesmit četri euro).

2. Apstiprināt Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – zemes vienības „Sēnes”, Gramzdas pag., Priekules nov., kadastra numurs 64580030096,  pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli, izsoles noteikumus un to pielikumus.

3. Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai turpināt atsavināšanas procesu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībaizsoles komisijai turpināt atsavināšanas procesu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

 

Pielikumā: lēmums “Par Priekules novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma „Sēnes”, Gramzdas pag., Priekules nov., kadastra numurs 64580030096 nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu” ar pielikumiem (izsoles noteikumi) kopā uz 16 lpp. (6.pielikums).

 

6. Par Priekules novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma „Vārpas”, Gramzdas pag., Priekules nov., kadastra numurs 64580030097 nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu (V.Jablonska)

 V.Jablonska nolasa lēmuma projekta lemjošo daļu un jautā, vai deputātiem ir kas sakāms. Nav.

 

 

Atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Ainars Cīrulis,  Rigonda Džeriņa, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Inese Kuduma, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Ilgonis Šteins); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.  Apstiprināt Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – zemes vienības  „Vārpas”, Gramzdas pag., Priekules nov., kadastra numurs 64580030097,  nosacīto cenu un pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli sākumcenu 7332 EUR (septiņi tūkstoši trīs simti trīsdesmit divi euro).

2. Apstiprināt Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – zemes vienības „Vārpas”, Gramzdas pag., Priekules nov., kadastra numurs 64580030097,  pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli, izsoles noteikumus un to pielikumus.

3. Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai turpināt atsavināšanas procesu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

 

Pielikumā: lēmums “Par Priekules novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma „Vārpas”, Gramzdas pag., Priekules nov., kadastra numurs 64580030097 nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu” ar pielikumiem (izsoles noteikumi) kopā uz 15 lpp. (7.pielikums).

7. Par atbalstu Priekules novadā dzīvojošo politiski represēto personu dalībai Latvijas politiski represēto personu salidojumā (biedrības “Latvijas Politiski represēto apvienība” vēstule) (V.Jablonska)

 V.Jablonska informē, ka finanšu komitejā ir sagatavots lēmuma projekts un nolasa lēmuma projekta lemjošo daļu.

 

 

Atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Ainars Cīrulis,  Rigonda Džeriņa, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Inese Kuduma, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Ilgonis Šteins); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

Piešķirt finansējumu EUR 70,00 (septiņdesmit euro) apmērā Priekules novada politiski represēto personu dalības Latvijas politiski represēto personu salidojumā maksas segšanai, naudu pārskaitot pasākuma organizatoru biedrības “Latvijas Politiski represēto apvienība” kontā LV06UNLA0002400700839.

 

Pielikumā: lēmums “Par atbalstu Priekules novadā dzīvojošo politiski represēto personu dalībai Latvijas politiski represēto personu salidojumā” uz 1 lpp. (8.pielikums).

8. Par nomas līguma noslēgšanu par nekustamā īpašuma daļas iznomāšanu Nākotnes ielā 10 – 1, Kalnenieki, Priekules pag., Priekules nov., bezmaksas interneta pieejas punkta nodrošināšanai PIPP projekta ietvaros (V.Jablonska)

 V.Jablonska informē, ka komitejā iebildumu nebija, nolasa lēmuma projekta lemjošo daļu un jautā, vai ir kas sakāms. Nav.

 

 

Atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Ainars Cīrulis,  Rigonda Džeriņa, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Inese Kuduma, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Ilgonis Šteins); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.      Noslēgt bezatlīdzības nomas līgumu par telpas daļas 4 m2 platībā Svetlanai Marksai, personas kods [..], piederošajā īpašumā, kas atrodas Nākotnes iela 10 – 1, Kalnenieki, Priekules pag., Priekules novads, ar telpas lietošanas mērķi - publiskā interneta pieejas punkta izveide.

2.      Noteikt, ka līgums tiek noslēgts uz 3 gadiem un tas ir spēkā līdz 2018.gada 30.jūlijam, ar tiesībām to pagarināt, ja puses par to abpusēji vienojas. Līgums jānoslēdz līdz 30.07.2015.

3.      Noteikt, ka Priekules novada pašvaldība maksā iznomātājai 5.00 EUR mēnesī par patērēto elektroenerģiju.

4.      Uzdot Priekules novada pašvaldības redaktorei L.Svarai publicēt informāciju par noslēgto līgumu Priekules novada mājas lapā 10 darbdienu laikā no līguma noslēgšanas dienas.

5.     Kontroli par lēmuma izpildi uzdot izpilddirektoram A.Razmam.

Pielikumā: lēmums “Par nomas līguma noslēgšanu par nekustamā īpašuma daļas iznomāšanu Nākotnes ielā 10 – 1, Kalnenieki, Priekules pag., Priekules nov., bezmaksas interneta pieejas punkta nodrošināšanai PIPP projekta ietvaros” ar pielikumu (vienošanās projekts) kopā uz 4 lpp. (9.pielikums).

9. Par izdevuma “Priekules saimnieciskās dzīves hronika līdz 1945.gadam” pārdošanas cenas apstiprināšanu (V.Jablonska, A.Cīrulis)

 V.Jablonska dod vārdu A.Cīrulim.

 

 

Sēžu telpā ienāk deputāts A.Kvietkausks.

 

            A.Cīrulis norāda uz apskatāmo izdevumu, kas iesniegts izdrukātā veidā. Tas ir Ingas Raškovas sagatavotais trešais Priekules vēstures izdevums, kas sagatavots uz 230 lapaspusēm. Informē, ka izdevumu plānots prezentēt Ikara svētkos, ka ir veikta šī izdevuma izdrukāšanas un iesiešanas cenu izpēte, kā arī sniedz informāciju par šīs cenu izpētes rezultātiem. Izdevumu iespējams drukāt uz abām lapas pusēm, jo nav tik daudz krāsaino materiālu, līdz ar to izdevums nebūs tik biezs. Izdevuma pašizmaksa ir EUR 29,16. Bija priekšlikums piešķirt EUR 700 izdevumu izdrukāšanas un iespiešanas izdevumu segšanai un apstiprināt izdevuma pārdošanas cenu EUR 14,00.

V.Jablonska nolasa lēmuma projekta lemjošo daļu un jautā, vai ir kas sakāms. Nav.

 

Atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Ainars Cīrulis,  Rigonda Džeriņa, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Ilgonis Šteins); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

Apstiprināt izdevuma „ Priekules saimnieciskās dzīves hronika līdz 1945.gadam” pārdošanas cenu vienam eksemplāram 14,00 euro (tai skaitā PVN 12%).

 

Pielikumā: lēmums “Par izdevuma “Priekules saimnieciskās dzīves hronika līdz 1945.gadam” pārdošanas cenas apstiprināšanu” uz 1 lpp. (10.pielikums).

 

10. Par zemesgrāmatā aizlieguma atzīmes dzēšanu nekustamam īpašuma Raiņa iela 1B,Priekule, Priekules nov. (V.Jablonska)

 V.Jablonska paskaidro, kāpēc nepieciešams pieņemt šādu lēmumu. Zemesgrāmatas nodalījuma II daļas 1.iedaļā  Atzīmes un aizliegumi, pēcmantinieku iecelšana, mantojuma līgumi, šo ierakstu pārgrozījumi un dzēsumi 1.1. punktā ir noteikts aizliegums piecus gadus nekustamu īpašumu atsavināt, ieķīlāt vai nodibināt uz to personālservitūtu. Likums šeit 5 gadus “neļāva” neko darīt. Tāpēc ir šis lēmuma projekts, lai var šo ierakstu dzēst un kaut ko darīt ar īpašumu. Nolasa lēmuma projekta lemjošo daļu.

 

 

Atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Ainars Cīrulis,  Rigonda Džeriņa, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Ilgonis Šteins); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.      Lūgt Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļu dzēst Priekules pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 1000004785540 II daļas 2.iedaļā „Atzīmes un aizliegumi, pēcmantinieku iecelšana, mantojuma līgumi, šo ierakstu pārgrozījumi un dzēsumi” 1.1. ierakstu „Noteikts aizliegums piecus gadus nekustamu īpašumu atsavināt, ieķīlāt vai nodibināt uz to personālservitūtu”.

2.     Lēmums stājas spēkā no tā paziņošanas dienas.

 

Pielikumā: lēmums “Par zemesgrāmatā aizlieguma atzīmes  dzēšanu nekustamam īpašuma Raiņa iela 1B,Priekule, Priekules nov.” uz 1 lpp. (11.pielikums).

11. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma “Pērles”, Bunkas pag., Priekules nov. sadalīšanu (V.Jablonska)

 V.Jablonska informē, ka ir izstrādāts zemes ierīcības projekts nekustamam īpašumam “Pērles”, Bunkas pagastā, šeit ir sadalīšana. Informē par platībām, kādās īpašums tiek sadalīts un kādi nosaukumi šiem zemes gabaliem tiek piešķirti, kā arī noteikts zemes lietošanas mērķis – lauksaimniecība.

 

Atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Ainars Cīrulis,  Rigonda Džeriņa, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Ilgonis Šteins); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.     Apstiprināt SIA „Latvijasmernieks.lv”, reģ. Nr.40003783960 izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Pērles” Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr.6446 006 0043 , zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6446 006 0043  sadalīšanai.

2.     Atļaut veikt zemes vienības „ Pērles”, Bunkas pag., Priekules nov., kadastra Nr.6446 006 0043 sadalīšanu atbilstoši izstrādātajam zemes ierīcības projektam, atdalot 15.50  ha platībā vienu zemes gabalu Nr.2.

3.     Plānotajai zemes vienībai Nr.1 5.00 ha platībā atstāt nosaukumu „ Pērles”, Bunkas pag., Priekules nov. un noteikt zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība– kods 0101.

4.     Atdalītajam zemes gabalam 15.50 ha platībā apstiprināt nosaukumu „Zelti” un noteikt atdalāmajam zemes gabalam, zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101 .

5.     Zemes ierīcības  projekts  īstenojams 4 gadu laikā.

6.   Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV-  3401)  viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Pielikumā: lēmums “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma “Pērles”, Bunkas pag., Priekules nov. sadalīšanu” ar grafisko pielikumu kopā uz 3 lpp. (12.pielikums).

12. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamam īpašumam „Saldenieki” Priekules pag. Priekules novadā (V.Jablonska)

 V.Jablonska informē, ka ir iesniegums par šī zemes gabala sadalīšanu 3 vienādās daļās. Nolasa lēmuma projekta lemjošo daļu un jautā, vai deputātiem ir kas sakāms. Nav.

 

 

Atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Ainars Cīrulis,  Rigonda Džeriņa, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Ilgonis Šteins); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

  1. Atļaut uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi zemes īpašumam „Saldenieki” 22,25 ha kopplatībā, kadastra Nr.6482 004 0069 Priekules pagastā, Priekules novadā.
  2. Apstiprināt Darba uzdevumu zemes ierīcības projekta izstrādei (Pielikumā).
  3. Nekustamo īpašumu „Saldenieki”, Priekules pagastā, Priekules nov. sadalīt trīs vienādās daļās, katras daļas platība 7,417 ha, vairāk vai mazāk, kā izradīsies pēc uzmērīšanas dabā, saskaņā ar klāt pievienoto zemes robežu plānu.
  4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no     tā spēkā   stāšanās dienas (Lielā  ielā 4, Liepāja 3400).

 

Pielikumā: lēmums “Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamam īpašumam „Saldenieki” Priekules pag. Priekules novadā” ar pielikumiem (darba uzdevums, grafiskais pielikums) kopā uz 5 lpp. (13.pielikums).

13. Par nosaukuma un zemes lietošanas mērķa piešķiršanu zemes vienībām „Dauguri” Priekules pag., „Sērsnas” Virgas pag., „Gariņi”, Kalētu pag. un „Kalnarāji”, Gramzdas pag., Priekules nov. (V.Jablonska)

 V.Jablonska – Lai varētu sākt minēto zemes gabalu ierakstīšanu zemesgrāmatā, ir nepieciešams piešķirt nosaukumus. Nolasa lēmuma projekta lemjošo daļu.

 

 

Atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Ainars Cīrulis,  Rigonda Džeriņa, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Ilgonis Šteins); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.      Piešķirt nosaukumus  zemes vienībām:

1.1.   Priekules novada Gramzdas pagasta   zemes vienībai ar apzīmējumu kadastrā 6458 003 0091 – „Kalnarāji” ( 3.30 ha platībā pirms uzmērīšanas);

1.2. Priekules novada Kalētu pagasta    zemes vienībai ar apzīmējumu kadastrā 6464 002 0058 – „Gariņi” ( 2.30 ha platībā pirms uzmērīšanas);

1.3. Priekules novada Priekules pagasta zemes vienības ar apzīmējumu kadastrā 6482 008 0097, - „Dauguri” ( 2.90 ha platībā pirms uzmērīšanas);

1.4. Priekules novada Virgas pagasta   zemes vienībai ar apzīmējumu kadastrā 6498 004 0133 – „Sērsnas” ( 1.90 ha platībā pirms uzmērīšanas).

2.Zemes vienībām (lēmuma 1.punkts)  noteikt zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība lauksaimniecība, kods 0101.

3.Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā   stāšanās dienas (Lielā  ielā 4, Liepāja, LV- 3400).

 

Pielikumā: lēmums “Par nosaukuma un zemes lietošanas mērķa  piešķiršanu zemes vienībām „Dauguri” Priekules pag.,  „Sērsnas” Virgas pag., „Gariņi”, Kalētu pag. un „Kalnarāji”, Gramzdas pag., Priekules nov.” uz 2 lpp. (14.pielikums).

14. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6482 007 0122, Priekules pagastā (V.Jablonska)

 V.Jablonska – Teritoriālajā plānojumā ir iezīmēts, ka esošās teritorijas izmantošana ir lauksaimniecībā izmantojamā teritorija. Nolasa lēmuma projekta lemjošo daļu.

 

 

Atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Ainars Cīrulis,  Rigonda Džeriņa, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Ilgonis Šteins); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.      Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6482 007 0122 ,0.3 ha platībā, Priekules pagastā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi –zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM) – kods 0101.

2. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 76.panta pirmajai daļai, 79.panta pirmajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Liepājas Tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Pielikumā: lēmums “Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6482 007 0122, Priekules pagastā” uz 2 lpp. (15.pielikums).

15. Par Priekules novada pašvaldības domes 2015.gada 30.aprīļa lēmuma “Par zemes vienības “Jeksti” (protokols Nr.7, 49.§ ) atcelšanu un pašvaldībai piekrītošas zemes statusa noteikšanu (V.Jablonska)

 Par Priekules novada pašvaldības domes 2015.gada 30.aprīļa lēmuma “Par zemes vienības “Jeksti” Priekules pagastā, Priekules novadā ieskaitīšanu rezerves zemes fondā” (protokols Nr.7, 49.§) atcelšanu un pašvaldībai piekrītošas zemes statusa noteikšanu  

            V.Jablonska informē par to, kāpēc šāds lēmums pieņemams. Nolasa lēmuma projekta lemjošo daļu.

 

Aklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Ainars Cīrulis,  Rigonda Džeriņa, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Ilgonis Šteins); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

            1. Atcelt Priekules novada pašvaldības domes 2015.gada 30.aprīļa lēmumu “Par zemes vienības “Jeksti” Priekules pagastā, Priekules novadā ieskaitīšanu rezerves zemes fondā” (protokols Nr.7, 49.§).

            2. Zemes vienībai “Jeksti”, Priekules pagastā, Priekules novadā, platība 6,5 ha, apzīmējums kadastrā 6482 008 0013, noteikt statusu – pašvaldībai piekrītoša zeme.

            3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas (Lielā iela 4, Liepāja, LV-3400).

 

Pielikumā: lēmums “Par Priekules novada pašvaldības domes 2015.gada 30.aprīļa lēmuma “Par zemes vienības “Jeksti” Priekules pagastā, Priekules novadā ieskaitīšanu rezerves zemes fondā” (protokols Nr.7, 49.§) atcelšanu un pašvaldībai piekrītošas zemes statusa noteikšanu” uz 2 lpp. (16.pielikums).

16. Par zemes nomas līguma pārtraukšanu L.T. Gramzdas pag., Priekules nov. (V.Jablonska)

 V.Jablonska – Šis līgums tiek lauzts vienpusēji, jo persona nemaksāja nomas maksu, kā arī zeme, kura tika iznomāta, netiek apstrādāta. Šī persona līdz sēdei nav iesniegusi nekādas dokumentus par maksājumiem. Tāpēc ir sagatavots šāds lēmuma projekts. Nolasa lēmuma projekta lemjošo daļu.

 

 

Atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Ainars Cīrulis,  Rigonda Džeriņa, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Ilgonis Šteins); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Ar 2015.gada 1.augustu izbeigt  2013.gada 1.janvārī noslēgto zemes nomas līgumu ar  L.T. par daļu no zemes  vienības ar apzīmējumu kadastrā 6458 001 0177, 0,09 ha platībā.

2.      Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Atbilstoši Paziņošanas likuma 8.panta trešajai daļai (3) , kas nosaka, ka” (3) Dokuments, kas paziņots kā ierakstīts pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā.

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā   stāšanās dienas (Lielā  ielā 4, Liepāja, LV- 3400).

 

Pielikumā: lēmums “Par zemes nomas līguma pārtraukšanu L.T. Gramzdas pag., Priekules nov.” uz 2 lpp. (17.pielikums).

17. Par zemes “Bāze” Kalētu pag., Priekules nov. iznomāšanu SIA “TELE2” (V.Jablonska)

 V.Jablonska – 2015.gada 9.jūnijā  ir saņemts iesniegums iznomāt 200 m2 pašvaldībai piederošā zemes gabalu “Bāze” Kalētu pagastā sakaru masta uzstādīšanai. Nolasa lēmuma projekta lemjošo daļu.

 

 

Aklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Ainars Cīrulis,  Rigonda Džeriņa, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Ilgonis Šteins); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Iznomāt SIA „Tele2”, reģ.Nr.40003272854, juridiskā adrese: Mūkusalas iela 41b, Rīga, ar apbūves tiesībām zemes vienības daļu 0,02 ha (200 kv.m) platībā no pašvaldības īpašuma „Bāze”, kadastra Nr. 6464 001 1229, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6464 001 1229, Kalētu pag., Priekules nov., sakaru masta un sakaru aparatūras izveidošanai.

2. Noteikt:

2.1. nomas līguma termiņu - 12 gadi;

2.2. nomas maksu- 5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 0,20 EUR/m². Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

2.3. iznomājamai zemes vienības daļai 0.02 ha platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi- kods 0908, pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve.

3. Uzdot zemes lietu speciālistei M.Kokovihinai sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

 

Pielikumā: lēmums “Par zemes “Bāze” Kalētu pag., Priekules nov. iznomāšanu SIA “TELE2”” uz 3 lpp. (18.pielikums).

18. Par zemes „Liepas 6” , Bunkas pag., Priekules novadā iznomāšanu N.A. (V.Jablonska)

 V.Jablonska – ir saņemts iesniegums ar lūgumu iznomāt zemi “Liepas 6” Bunkas pagastā 5,6571 ha platībā ganību vajadzībām. Nolasa lēmuma projekta lemjošo daļu.

 

 

Aklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Ainars Cīrulis,  Rigonda Džeriņa, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Ilgonis Šteins); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Iznomāt zemi „Liepas 6”,Bunka, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra apzīmējums 6446 001 0219 5.6571 ha  platībā ganību vajadzībām N.A.  personas kods  [..] , dzīv. [..], (pielikums), nosakot:

1.1. nomas maksu 5% no zemes kadastrālās vērtības gadā,

1.2. nomas līguma termiņu no 2015.gada 1.augusta līdz 2020.gada 31.jūlijam,

1.3  papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos  nodokļus. 

2. Par šī lēmuma izpildi atbildīga Bunkas pagasta Zemes lietu speciāliste Ilze Lācīte

3. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.

 

Pielikumā: lēmums “Par zemes „Liepas 6” , Bunkas pag., Priekules novadā iznomāšanu N.A.” uz 3 lpp. (19.pielikums).