Dokumenti

Priekules novada pašvaldības nolikums
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 7/19 „Priekules novada pašvaldības nolikums” Saistošie noteikumi nosaka Priekules novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) pārvaldes organizāciju, lēmumu pieņemšanas kārtību, iedzīvotāju tiesības un pienākumus vietējā pārvaldē, kā arī citus pašvaldības darba organizācijas jautājumus. Priekules novada pašvaldības...

lasīt vairāk

Nolikumi
NOLIKUMA NOSAUKUMS GADS PRIEKULES NOVADA PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJAS NOLIKUMS 2020 Priekules novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums 2019 Priekules novada pašvaldības iepirkumu komisijas nolikums 2018 Konkursa ''Priekules novada...

lasīt vairāk

Noteikumi
NOTEIKUMU NOSAUKUMS GADS Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Priekules novada izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas 2021 “Par finansiālā atbalsta sniegšanu nevalstiskajām organizācijām”: Lēmums NOTEIKUMI “Par finansiālā...

lasīt vairāk

Publiskais pārskats
PUBLISKĀ PĀRSKATA NOSAUKUMS GADS Priekules novada pašvaldības publiskais pārskats 2019. Priekules novada pašvaldības publiskais pārskats 2018. Priekules novada pašvaldības publiskais pārskats 2017. Priekules novada pašvaldības publiskais pārskats 2016. Priekules novada pašvaldības...

lasīt vairāk

Priekules novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija un attīstības programma
Priekules novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam Priekules novada "Attīstības stratēģija līdz 2030. gadam" apstiprināta ar Priekules novada pašvaldības domes 25. 07. 2013. (protokols nr. 3, 5. punkts) lēmumu. Stratēģija Priekules novada attīstības programma 2013. - 2019. gadam Priekules novada "Attīstības programma...

lasīt vairāk

Priekules novada teritorijas plānojums
AKTUĀLI! ! ! IZMAIŅAS PRIEKULES NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMA 2015. -2026. GADAM GROZĪJUMU IZSTRĀDĒ 2021. gada 11. janvārī beidzās pašvaldībā apstiprināto Priekules novada teritorijas plānojuma 2015. -2026. gadam grozījumu (turpmāk tekstā- TPG) pārsūdzēšanas termiņš Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā (turpmāk tekstā-...

lasīt vairāk

Publiskie līgumi
DELEĢĒŠANAS LĪGUMS ar SIA „Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs” Nr. LRTIB 3. 3. /2021-3 Par Pašvaldības dotācijas piešķiršanu Plānošanas reģionam Nr. 2. 2. 7/21/88 Deleģēšanas Līgums ar Vaiņodes novada pašvaldību Nr. 2. 2. 7/21/29 Deleģēšanas Līgums ar SIA ''Priekules nami'' Nr. 2. 2. 7/21/28 SADARBĪBAS LĪGUMS Nr. GND/2020/3....

lasīt vairāk

Reorganizācijas plāna konstatējošās daļa (MK noteikumi Nr. 671, 11.10.2020.)
LĒMUMS Priekulē 2021. gada 25. februārī Nr. 105 (protokols Nr. 4, 37. punkts) Par 2020. gada 11. novembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 671 “Pašvaldību institūciju, finanšu, mantas,...

lasīt vairāk