24.11.2011. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols nr.21).

41.§ Par zemes „Āduži”, Virgas pag., Priekules nov., nomas līguma termiņa pagarināšanu I.P[:].

Priekules novada dome izskatījusi I[:] P[:], personas kods [:], dzīvojošas [dzīvesvieta], 31.10.2011. iesniegumu ar lūgumu pagarināt zemes nomas līguma termiņu uz 10 gadiem par zemes vienības „Āduži” 5,4 ha platībā, Virgas pagastā, Priekules novadā, iznomāšanu, kā pirmnomas personai.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

26.02.2007. starp Virgas pagasta padomi un I[:] P[:] noslēgts zemes nomas līgums Nr.VPP-2007/5 par zemes vienības ar nosaukumu „Āduži” 5,4 ha, apzīmējums kadastrā 64980030059, iznomāšanu kā pirmnomas personai. Līguma termiņš ir līdz 31.12.2011.

Augstāk minētā zemes vienība ir apbūvēta, uz tās atrodas dzīvojamā māja ar palīgēkām, kuras saskaņā ar 17.11.1987. līgumu, ko apliecinājusi 2.Liepājas valsts notariāta kantora valsts notārs M.A[:], reģ.Nr.2-1971, pieder I[:] P[:].

Atbilstoši likuma Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta otrai daļai personai , kura ir ieguvusi zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi, slēdz zemes nomas līgumu uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem. Ja zemes nomnieks vēlas, zemes nomas līgums tiek pagarināts.

Pamatojoties uz I.P[:] 31.10.2011.gada iesniegumu, likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta otro daļu, Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 2., 5.1.,7.punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš,  Vija Jablonska,  Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1.Pagarināt zemes nomas termiņu I[:] P[:], personas kods [;], uz 10 (desmit) gadiem par zemes vienības ar nosaukumu  ”Āduži” 5,4 ha, Virgas pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 64980030059,  iznomāšanu, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.  (Pielikums).

 

2. Noteikt nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus. 

 

3. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

42.§ Par zemes „Saulespuķes” Virgas pag., Priekules nov., nomas līguma termiņa pagarināšanu I.G[:].

Priekules novada dome izskatījusi I[:] G[:], personas kods [:], dzīvojošas [dzīvesvieta], 2011.gada 24.oktobra iesniegumu ar lūgumu pagarināt zemes nomas līguma termiņu uz 10 gadiem par zemes „Saulespuķes” 3,5 ha platībā, Virgas pagastā, Priekules novadā, iznomāšanu, kā pirmnomas personai.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

01.03.2007. starp Virgas pagasta padomi un I[:] G[:] noslēgts zemes nomas līgums Nr.VPP-2007/28 par zemes ar nosaukumu „Saulespuķes”, apzīmējums kadastrā 64980010512, iznomāšanu kā pirmnomas personai. Līguma termiņš ir līdz 31.12.2011.

Atbilstoši likuma Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta otrai daļai personai , kura ir ieguvusi zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi, slēdz zemes nomas līgumu uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem. Ja zemes nomnieks vēlas , zemes nomas līgums tiek pagarināts.

Pamatojoties uz I.G[:] 24.10.2011. iesniegumu, likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta otro daļu, Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 2., 5.1.,7.punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš,  Vija Jablonska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Pagarināt zemes nomas termiņu I[:] G[:], personas kods [:], uz 10 (desmit) gadiem par zemes ar nosaukumu  ”Saulespuķes” 3,5 ha platībā, Virgas pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 64980010512,  iznomāšanu, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.  (Pielikums).

 

2. Noteikt nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus. 

 

3. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

43.§ „Par zemes „Mālkalniņi”, Virgas pag., Priekules nov., nomas līguma nepagarināšanu ar K.G[:]” atcelšanu un zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu K.G[:] uz zemi „Mālkalniņi”, Virgas pag., Priekules nov.

 

Priekules novada dome izskatījusi K[:] G[:], dzīvojoša [:]- 1, 01.11.2011. iesniegumu ar lūgumu atcelt Priekules novada domes 22.09.2011.sēdes lēmumu 18.§, protokols Nr.16, „Par zemes „Mālkalniņi”, Virgas pag., Priekules nov., nomas līguma nepagarināšanu ar K.G[:]” un lūdz pagarināt 26.02.2007. zemes nomas līguma Nr.VPP-2007/23 termiņu uz 10.gadiem, par zemes „Mālkalniņi” 4,3 ha, kadastra apzīmējums 64980020117, iznomāšanu kā pirmnomas personai.
Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
Priekules novada domē tika saņemts K[:] G[:] 05.09.2011. iesniegums par zemes nomas līguma Nr.VPP-2007/23 termiņa nepagarināšanu. Līguma termiņš izbeidzas š.g. 31.decembrī un 2011.gada 22.septembra Priekules novada domes sēdē tika pieņemts lēmums 18.§ (protokols Nr.16) par zemes nomas līguma termiņa negarināšanu K.G[:] uz zemi „Mālkalniņi”, Virgas pag., Priekules nov..
Augstāk minētā zeme K.G[:] iznomāta kā pirmnomas personai.
Atbilstoši likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums”, 25.panta otrai daļai, personai, kura ir ieguvusi zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi, slēdz zemes nomas līgumu uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem, ja vien zemes nomnieks nevēlas noslēgt zemes nomas līgumu uz īsāku termiņu. Ja zemes nomnieks vēlas, zemes nomas līgums tiek pagarināts.
K[:] G[:] ir pārdomājis un lūdz pagarināt zemes nomas līguma termiņu uz 10.gadiem. 
Pamatojoties uz K.G[:] 01.11.2011. iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta otro daļu, Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 2., 5.1.,7.punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Vija Jablonska,  Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:
             
1. Atcelt Priekules novada domes 22.09.2011. sēdes lēmumu 18.§, protokols Nr.16, „Par zemes „Mālkalniņi”, Virgas pag., Priekules nov., nomas līguma nepagarināšanu ar K.G[:]”.
 
2. Pagarināt zemes nomas termiņu K[:] G[:], personas kods [:], uz 10 (desmit) gadiem par zemes ar nosaukumu ”Mālkalniņi” 4,3 ha platībā, Virgas pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 64980020117, iznomāšanu, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici. (Pielikums Nr.1).
 
3. Noteikt nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus. 
 
4. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.
 

5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

44.§ Par zemes „Pīlēni” un „Zosēni”, Virgas pag., Priekules nov., nomas līguma termiņa pagarināšanu P.V[:].

Priekules novada dome izskatījusi P[:] V[:], personas kods [:], dzīvojošas [dzīvesvieta], 31.10.2011. iesniegumu ar lūgumu pagarināt zemes nomas līguma termiņu uz 10 gadiem par zemes vienību „Pīlēni” 0,5 ha, kadastra apzīmējums 64980010134, „Zosēni” 3,5 ha, kadastra apzīmējums 64980010511, Virgas pagastā, Priekules novadā, iznomāšanu, kā pirmnomas personai.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

01.03.2007. starp Virgas pagasta padomi un P[:] V[:] noslēgts zemes nomas līgums Nr.VPP-2007/43 par zemes vienību ar nosaukumu „Pīlēni” 0,5 ha, kadastra apzīmējums 64980010134, „Zosēni” 3,5 ha, kadastra apzīmējums 64980010511, Virgas pagastā, Priekules novadā, iznomāšanu, kā pirmnomas personai. Līguma termiņš ir līdz 31.12.2011.

Zemes vienība „Pīlēni”, kadastra apzīmējums 64980010134, ir apbūvēta, uz tās atrodas dzīvojamā māja ar palīgēkām, kuras saskaņā ar 30.10.1986. pirkuma-pārdevuma līgumu, ko apliecinājis Virgas ciema Tautas deputātu padomes izpildkomitejas sekretārs Ļ.P[:], reģ.Nr.73, pieder P[;] V[:] (G[:]).

Atbilstoši likuma Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta otrai daļai personai , kura ir ieguvusi zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi, slēdz zemes nomas līgumu uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem. Ja zemes nomnieks vēlas , zemes nomas līgums tiek pagarināts.

Pamatojoties uz P.V[:] 31.10.2011.gada iesniegumu, likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta otro daļu, Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 2., 5.1.,7.punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš,  Vija Jablonska,  Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Pagarināt zemes nomas termiņu P[;] V[:], personas kods [:], uz 10 (desmit) gadiem par zemes vienību ar nosaukumu  ”Pīlēni” 0,5ha, kadastra apzīmējums 64980010134 un „Zosēni” 3,5 ha, kadastra apzīmējums 64980010511, Virgas pag., Priekules nov., iznomāšanu, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.  (Pielikums).

 

2. Noteikt nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus. 

 

3. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

45.§ Par zemesgabala „Nodegu skola”, Priekules pag., Priekules nov., nomu SIA „CHARNEL”.

2011.gada 25.oktobrī Priekules novada pašvaldībā saņemts SIA „CHARNEL” LV 42103045897, adrese Aizpriežu iela 1, Rīga, iesniegums, kurā lūgts iznomāt uz 10 gadiem zemesgabalu Priekulē ”Nodegu skola”, kadastra numurs 6482 006 0187 aiz topošās biogāzes elektrostacijas līdz ūdenstecei „Virga” (aptuveni 4 ,0 ha). Sabiedrība  iesniegumā min, ka  vēlas sakārtot šo teritoriju, iesēt zāli. Nopļautā zāle vēlāk tiks izmantota kā izejviela biogāzes elektrostacijas vajadzībām.

            Uz Priekules novada pašvaldības vārda Liepājas zemesgrāmatu nodaļā, Priekules pagasta nodalījuma numurs 1000 0033 6653, reģistrēts nekustams īpašums „Nodegu skola”, Priekules pag., Priekules nov., 5,86 ha platībā, kadastra numurs 6482 006 0187.

Atbilstoši Priekules novada Priekules pagasta teritorijas plānojuma grafiskajam pielikumam,  īpašums „Nodegu skola”, kadastra numurs 6482 006 0187, atrodas inženiertehnisko objektu apbūves teritorijā, teritorijas atļautā izmantošanā ir atļauts ierīkot zaļo atkritumu kompostēšanas laukumus.

Atbilstoši Priekules novada Priekules pagasta teritorijas plānojuma grafiskajam pielikumam  īpašuma „Nodegu skola, kadastra numurs 6482 006 0187 ,  noteikti šādi lietošanas tiesību apgrūtinājumi :

-         Aizsargjoslas gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ar 20 kV spriegumu – 0,43 ha;

-         Aizsargjoslas gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ar 20 kV spriegumu -1,00 ha;

-         Ūdensteces ”Virga” aizsargjosla – 2,3 ha ;

-         Aizsargjosla gar dzelzceļu – Liepāja –Skoda – 1,62 ha;

-         Servitūts- tiesības  uz braucamo ceļu par labu saimniecībām 6482 006 0097; 6482 008 0011.

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 15.panta 13.punktu, kas nosaka, ka pašvaldība saskaņā ar attiecīgās pašvaldības teritorijas plānojumu nosaka zemes izmantošanas un apbūves  kārtību, saistošiem noteikumiem Priekules pagasta teritorijas plānojums (apstiprināts ar 28.01.2010 Priekules novada domes lēmumu (prot. Nr.1,45.§), 2011.gada 10.novembra tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, SIA „CHARNEL” iesniegumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš,  Vija Jablonska,  Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Noslēgt ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību ( SIA) „CHARNEL”, reģistrācijas numurs LV42103045897,  juridiskā adrese Aizpriežu iela 1, Rīga,  nomas līgumu par  daļu no zemesgabala „Nodegu skola” ,Priekules pag., kadastra numurs 6482 00 0187 nomu 3 ha platībā (vairāk vai mazāk cik izrādīsies uzmērot dabā) teritorijas sakārtošanai,  zāles sēšanai, šo teritoriju bez apbūves tiesībām saskaņā ar  grafisko pielikumu, kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa , nosakot :

1.1. nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā, nomas maksa tiek iekasēta no brīža, kad stājies spēkā nomas līgums;

1.2. nomas termiņu līdz 2016.gada 31.decembrim.

 

2. Papildus nomas maksai tiks aprēķināts pievienotās vērtības nodoklis atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai nodokļu likmei. 

 

3. Nomniekam jāievēro vispārnoteiktās prasības attiecībā uz vides aizsardzību.

 

4. Ceļa joslu 0,9 ha platībā neiznomāt.

 

5. Uzdot Attīstības  plānošanas nodaļai sagatavot atbilstošu zemesgabala nomas līgumu (lēmuma 1.punkts).

 

6. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai daļai, 76.panta pirmajai daļai un 79. Panta pirmajai daļai  šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Lielā ielā4, Liepājā.

 

46.§ Par pašvaldībai piekrītošās zemes „Lauki”, Kalētu pag., Priekules nov., iznomāšanu SIA „Ruģi”.

Priekules novada dome izskatījusi SIA „Ruģi”, reģ.Nr.42102012757, adrese: Galvenā iela 15, Priekule, Priekules nov., valdes locekles I[:] I[:] 26.10.2011. iesniegumu ar lūgumu iznomāt pašvaldībai piekrītošo zemi „Lauki” 6,3 ha platībā, kadastra apzīmējums 64640060010, lauksaimniecības produkcijas ražošanai.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

 Zemes vienība „Lauki” ar kadastra apzīmējumu Nr.64640060010 ir pašvaldībai piekrītoša zeme ar Kalētu pagasta padomes 15.09.2008. lēmumu, protokols Nr.9.

Augstāk minētā zemes vienība ir bijusi iznomāta SIA „Ruģi”, līguma termiņš izbeidzās š.g. 15.septembrī.

Atbilstoši Priekules novada domes noteikumu „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu”, apstiprināti ar Priekules novada domes 29.12.2009. lēmumu Nr.7, protokols Nr.17,  11.punktam – personiskās palīgsaimniecības un ganību platības iznomā uz laiku līdz 5.gadiem un 27.punktam – zemes nomas maksa ir 0,5% no kadastrālās vērtības.

Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus.

 

            Pamatojoties uz SIA „Ruģi”, reģ.Nr.42102012757, 26.10.2011. iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu un Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš,  Vija Jablonska,  Vaclovs Kadaģis,  Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav (Gražina Ķervija, pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā” paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, sī lēmuma pieņemšanā nepiedalās), nolemj:

 

1. Iznomāt SIA „Ruģi”, reģ.Nr.42102012757, pašvaldībai piekrītošo zemi ”Lauki” 6,3 ha platībā, kadastra apzīmējums 64640060010, Kalētu pag., Priekules nov.,  slēdzot zemes nomas līgumu uz 5 (pieciem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemes robežu skici. Lietošanas mērķis - lauksaimniecība.

 

2. Noteikt nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

 

3. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz nomas līgums. Ja nomnieks divu mēnešu laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

47.§ Par zemesgabala nomu R. S[:] Ganību ielā 6A, Priekulē, sakņu dārza ierīkošanai.

2011.gada 26.oktobrī Priekules novada pašvaldībā saņemts (reģ. Nr.3-13/737) R[:] S[:], dzīvojoša [dzīvesvieta], iesniegums, kurā lūgts iznomāt zemesgabalu sakņu dārza ierīkošanai Ganību ielā 6A, Priekulē, 400 m² platībā.

Zemesgabala Ganību ielā 6A, Priekulē, apzīmējums kadastrā 6415 003 0151, ir pašvaldībai piekrītošs pamatojoties uz 26.11.2009. Priekules novada domes lēmumu (prot. Nr.14) 47.§ „Par pašvaldībai, valstij vai zemes reformas pabeigšanai piekrītošām zemēm” 8.punktu „Par Priekules novada pašvaldībai piekrītošo zemi Priekules pilsētā”. 

2011.gada 12.janvārī,  pamatojoties uz Priekules novada domes  23.12.2011. lēmumu (prot. Nr.21,42.§) starp R[:] S[:]  un Priekules novada pašvaldību tika noslēgts zemes nomas līgums Nr.3-36/1-2011.,  par  daļu no zemesgabala  Ganību iela 6A, Priekule, nomu sakņu dārza ierīkošanai 400 m² platībā uz laiku līdz 2011.gada 31.decembrim. 

Ņemot vērā iepriekš  minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, R[:] S[:] iesniegumu, 2011.gada 10.novembra Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš,  Vija Jablonska,  Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1. Pagarināt 2011.gada 12.janvāra zemes nomas  līgumu Nr.3-36/1-2011., kas noslēgts starp R[:] S[:], dzīvojošu [dzīvesvieta] un Priekules novada pašvaldību, par daļu no zemesgabala Ganību ielā 6A, Priekule, apzīmējums kadastrā 6415 003 0151,  nomu uz laiku līdz 2013.gada 31.decembrim.

Nomniekam pieņemt zināšanai, ka vērtības nodoklis var tikt mainīts atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai nodokļu likmei.

 

2. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei V[:] R[:] sagatavot atbilstošus grozījumus saskaņā ar šī lēmuma 1.punktu.

 

3. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma  70.panta pirmajai daļai, 76.panta pirmajai daļai un 79. panta pirmajai daļai  šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Lielā ielā 4, Liepājā.

48.§ Par zemes „Upes Bāriņi”, Bunkas pag., Priekules nov., iznomāšanu S. P[:].

Priekules novada dome izskatījusi S[:] P[:], dzīvojošas [dzīvesvieta], 28.10.2011.  iesniegumu (reģ.Nr.3-13/ 752) ar lūgumu pagarināt nomu uz zemes gabalu „Upes Bāriņi ” 2.1 ha platībā, apzīmējums kadastrā 64460030086,  palīgsaimniecības  vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar Bunkas pagasta padomes 17.09.2008.  lēmumu, protokols Nr.11,  nekustamais īpašums „Upes Bāriņi ”ar kadastra Nr.64460030086 ir ieskaitīts zemēs zemes reformas pabeigšanai.

Zemes gabals „Upes Bāriņi” ar kadastra Nr.64460030086 ir neapbūvēts.

Zemes gabala „Upes Bāriņi” noma nav reģistrēta Bunkas pagasta pārvaldē.

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.punktu un Ministru kabineta 31.05.2010.  noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 18.1 punktu, kas nosaka, ka neapbūvētu pašvaldības zemesgabalu, kuri tiek izmantoti personisko palīgsaimniecību vajadzībām, nomas maksa ir 0.5% no kadastrālās vērtības.

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Vija Jablonska,  Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Iznomāt S[:] P[:], personas kods [:], zemes gabalu 2,1 ha platībā ar nosaukumu Upes Bāriņi , apzīmējums kadastrā 64460030086, Bunkas pag., Priekules nov., slēdzot līgumu uz 1 (vienu) gadu, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.

 

2. Noteikt nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā  pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

 

3. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēneša laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

49.§ Par zemes „Paulas”, Bunkas pag., Priekules nov., iznomāšanu V. P[:].

Priekules novada dome izskatījusi V[:] P[:], dzīvojoša [dzīvesvieta], 28.10.2011.  iesniegumu (reģ.Nr.3-13/753 ) ar lūgumu iznomāt zemi ar nosaukumu „Paulas” 1,543 ha platībā, apzīmējums kadastrā 64460030131, Bunkas pagastā, Priekules novadā, palīgsaimniecības vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

 Ar Bunkas pagasta padomes 28.10.2010. lēmumu, protokols Nr.18,   nekustamais īpašums ar nosaukumu „Līvu iela 7” ieskaitīts pašvaldībai piekritīgajās zemēs.

Zemes daļai no zemes  „Līvu iela 7” 1,543 ha platībā, apzīmējums kadastrā 64460030131, mainīts nosaukums uz „Paulas” ar NĪLM kodu 0101- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

Saskaņā ar Priekules novada domes izdotajiem noteikumiem „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu” (29.12.2009. protokols Nr.17,7.§) 11.punktu, kas nosaka, ka personīgās palīgsaimniecības un ganību platības iznomā uz laiku līdz 5 gadiem un 27.punktu, kas nosaka, ka neapbūvētu pašvaldības zemesgabalu, kura tiek izmantota personisko palīgsaimniecību vajadzībām, nomas maksa ir 0.5% no kadastrālās vērtības.

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš,  Vija Jablonska,  Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1. Iznomāt V[:] P[:], personas kods [:], zemes gabalu „Paulas” 1,543 ha platībā, apzīmējums kadastrā 64460030131, personīgo palīgsaimniecību vajadzībām, slēdzot līgumu uz 5 (pieciem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.

 

2. Noteikt nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības un pieskaitot PVN. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.

 

3. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēneša laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

50.§ Par zemes „ Jaunais karjers ”, Bunkas pag., Priekules nov., iznomāšanu V.P[:].

Priekules novada dome izskatījusi V[:] P[:], dzīvojoša [dzīvesvieta], 28.10.2011.  iesniegumu (reģ.Nr.3-13/754) ar lūgumu iznomāt daļu no zemes vienības ar nosaukumu „Jaunais karjers”  5,6 ha platībā, apzīmējums kadastrā 64460030115,  palīgsaimniecības  vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar Bunkas pagasta padomes 17.09.2008. lēmumu, protokols Nr.11,  nekustamais īpašums ar kadastru 64460030115 ir ieskaitīts pašvaldībai piekrītošajās neapbūvētājās zemēs kā palīgsaimniecības zemes.

Zemes vienība „Jaunais karjers ” 5,6  ha platībā, apzīmējums kadastrā 64460030115, V.P[:] nomā piešķirta ar 25.11.2010. Priekules novada domes lēmumu prot.19, 29.§. Nomas līgums nav reģistrēts Bunkas pagastā, NĪN nodoklis tiek maksāts.

Saskaņā ar Priekules novada domes izdotajiem noteikumiem „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu” (29.12.2009. protokols Nr.17,7.§) 11.punktu, kas nosaka, ka, personīgās palīgsaimniecības un ganību platības iznomā uz laiku līdz 5 gadiem un 27.punktu, kas nosaka, ka neapbūvētu pašvaldības zemesgabalu, kuri tiek izmantoti personisko palīgsaimniecību vajadzībām, nomas maksa ir 0.5% no kadastrālās vērtības.

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš,  Vija Jablonska,  Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Iznomāt V[:] P[:], personas kods [:], zemes vienību 5,6 ha platībā ar nosaukumu Jaunais karjers, Bunkas pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 64460030115, slēdzot līgumu uz 5 (pieciem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.

 

2. Noteikt nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības plus PVN.        Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.

 

3. Nomniekam divu mēneša laikā no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēneša laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

51.§ Par pašvaldībai piekritīgās zemes ”Līvu iela 7” ,Tadaiķi, Bunkas pag., Priekules nov., iznomāšanu A.L[:].

Priekules novada dome izskatījusi A[:] L[:], dzīvojoša {dzīvesvieta], iesniegumu (reģ.Nr. 3-13/760) ar lūgumu iznomāt nekustamo īpašumu „Līvu iela 7”, Tadaiķi, Bunkas pag., Priekules nov., sastāvošu no četrām vienībām : apzīmējums kadastrā 64460030008   0,282 ha lielā platībā, apzīmējums kadastrā 64460030120   0,021 ha platībā, apzīmējums kadastrā 64460030131 1,543 ha platībā, apzīmējums kadastrā 64460030350 1,456 ha.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Saskaņā ar Priekules novada domes 2010.gada 28.oktobra sēdes protokola Nr.18 pielikumu Nr.24 uz nekustamo īpašumu ar nosaukumu „Līvu iela 7”, kadastra Nr.64460030008   sastāvošu no četrām vienībām : apzīmējums kadastrā 64460030008   0,282 ha lielā platībā, apzīmējums kadastrā 64460030120   0,021 ha platībā, apzīmējums kadastrā 64460030131 1,543 ha platībā, apzīmējums kadastrā 64460030350 1,456 ha. Z[:] V[:] L[:]  izbeigtas zemes lietošanas tiesības, jo netika izpildīti Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25. panta pirmās daļas 2. punkta nosacījumi.

Zemei „Līvu iela 7”, Tadaiķi , Bunkas pagasts, Priekules novads ar Priekules novada domes 2010.gada 28.oktobra sēdes protokola Nr.18, pielikumu Nr. 24 noteikts statuss kā pašvaldībai piekrītošā zeme.

Zeme lietotāja Z[:] V[:] L[:] mirusi, līdz ar to no nekustamā īpašuma tiks atdalīti divi zemes gabali, piešķirti jauni nosaukumi   „Paulas ” un  „Lācīši”.

Iesniegumu uzrakstījis Z[:] V[:] L[:] dēls  A[:] L[:], kurš savu radniecību pierādīja ar klāt pievienoto dzimšanas apliecības kopiju.

Zemes vienības ar apzīmējums kadastrā 64460030008 (pielikums Nr.1) apzīmējums kadastrā  64460030120 (pielikums Nr.2) ir apbūvētas, uz tām atrodas ēka un palīgēkas, kuras, kā potenciālais mantinieks, izmanto A[:] L[:] (izziņa no Bunkas pagasta pārvaldes Nr.3-20/136)

Saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 30. oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts un pašvaldības zemes nomu” 4. punktu, noteikts, ka zemes nomas līgumu par privatizācijai vai atsavināšanai nenodotu apbūvētu valsts vai pašvaldības zemesgabalu var slēgt tikai ar attiecīgo ēku (būvju) īpašnieku, tiesisko valdītāju vai lietotāju un 7.2 punktu, kas nosaka, ka no 2010.gada1.janvāra apbūvēta zemesgabala nomas maksa gadā ir 1.5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības.

Nomnieks papildus nomas maksai maksā iznomātājam likumā noteiktos nodokļus.

           Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Vija Jablonska,  Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1.                  Iznomāt uz 1 gadu A[:] L[:], personas kods [:], zemes vienību  ar nosaukumu ”Līvu iela 7”;  0.282 ha lielā platībā, kadastra apzīmējums 64460030008, 0.021 ha platībā, kadastra apzīmējums 64460030120 slēdzot zemes nomas līgumu uz 10.(desmit) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemes robežu skici. Lietošanas mērķis - zeme, uz kura galvenā saimnieciskā darbība ir individuālo māju apbūve NĪLM kods 0601.

 

2.                  Noteikt nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā  pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

 

3.                  Atteikt zemes nomu uz zemes vienībām ar kadastra Nr.64460030131; 1.543 ha platībā   un kadastra Nr.64460030350; 1.456 ha platībā, tā ka personai nav pirmnomas personas statuss.

 

4.                  Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz nomas līgums. Ja nomnieks divu mēnešu laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

5.                  Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

52.§ Par zemes „Lācīši”, Bunkas pag., Priekules nov., iznomāšanu I.A[:].

Priekules novada dome izskatījusi I[:] A[:], dzīvojoša [dzīvesvieta], 31.08.2011.  iesniegumu ( reģ.Nr.3-13/ 577 ) ar lūgumu iznomāt zemi ar nosaukumu „Lācīši” 1.456 ha platībā, apzīmējums kadastrā 64460030350, Bunkas pagastā, Priekules novadā, palīgsaimniecības vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Zemes vienība „Lācīši” apzīmējums kadastrā 64460030350  tiks atdalīts no   „Līvu iela 7”.

Zemes vienību „Lācīši” apzīmējums kadastrā 64460030350 I[:] A[:] apsaimnieko jau 2 (divus) gadus.

 Ar Bunkas pagasta padomes 28.10.2010. lēmumu, protokols Nr.18,   nekustamais īpašums ar nosaukumu „Līvu iela 7”, ieskaitīts pašvaldībai piekritīgajās zemēs.

Zemes daļai no zemes  „Līvu iela 7” 1.456 ha platībā, apzīmējums kadastrā 64460030350 mainīts nosaukums uz „Lācīši” ar NĪLM kodu 0101- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

Saskaņā ar Priekules novada domes izdotajiem noteikumiem „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu” (29.12.2009. protokols Nr.17,7.§) 11.punktu, kas nosaka, ka personīgās palīgsaimniecības un ganību platības iznomā uz laiku līdz 5 gadiem un 27.punktu, kas nosaka, ka neapbūvētu pašvaldības zemesgabalu, kura tiek izmantota personisko palīgsaimniecību vajadzībām, nomas maksa ir 0.5% no kadastrālās vērtības.

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš,  Vija Jablonska,  Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1. Iznomāt I[:] A[:], personas kods [:], zemes gabalu „Lācīši” 1.456 ha platībā, apzīmējums kadastrā 64460030350, Tadaiķi, Bunkas pag., Priekules nov., personīgo palīgsaimniecību vajadzībām, slēdzot līgumu uz 5. (pieciem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.

 

2. Noteikt nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības un pieskaitot PVN. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.

 

3. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēneša laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

53.§ Par zemes „Upenieki”, Bunkas pag., Priekules nov., iznomāšanu J. F[:].

Priekules novada dome izskatījusi J[:] F[:], dzīvojoša [dzīvesvieta], 14.10.2011.  iesniegumu (reģ.Nr.3-13/721) ar lūgumu iznomāt zemi „Upenieki” 0,2 ha platībā, apzīmējums kadastrā 64460030145, Bunkas pagastā, Priekules novadā, ēku uzturēšanai.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar Bunkas pagasta padomes 27.12.2006. lēmumu 15.§ 3, uz nekustamo īpašumu ar nosaukumu „Upenieki” izbeigtas zemes pastāvīgās lietošanas tiesības A[:] A[:] Š[:] .

Zemes vienība ar nosaukumu „Upenieki” ar 20.08.2008. Bunkas pagasta padomes lēmumu 10.§ 3  ieskaitīta pašvaldībai piekritīgajās  zemēs.

Minētā zemes vienība ir apbūvēta, uz tās atrodas ēka un palīgēka, kuru domājamā puse (½) pēc  mantojuma apliecības 2008.10.01.  ar reģ. Nr.14039, pieder J[:] F[:],  pers. kods [:].

Saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 4.punktu, zemes nomas līgumu par privatizācijai vai atsavināšanai nenodotu apbūvētu valsts vai pašvaldības zemesgabalu var slēgt tikai ar attiecīgo ēku (būvju) īpašnieku, tiesisko valdītāju vai lietotāju  un 7.2 punktu, apbūvēta zemes gabala nomas maksu gadā nosaka 1,5% apmērā no kadastrālās vērtības.

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Vija Jablonska,  Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1. Iznomāt J[:] F[:], personas kods [:], ½ no zemes 0,1 ha platībā ar nosaukumu Upenieki, Bunkas pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 64460030145, ēku uzturēšanai, slēdzot līgumu uz 5 (pieciem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.

 

2. Noteikt nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā  pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

 

3. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēneša laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

54.§ Par daļu no pašvaldībai piekrītošās zemes vienības „Pie Ziediņiem”, Virgas pag., Priekules nov., iznomāšanu C.F[:].

Priekules novada dome izskatījusi C[:] F[:], personas kods [:], dzīvojošas [dzīvesvieta], 31.10.2011. iesniegumu ar lūgumu iznomāt daļu no pašvaldībai piekrītošas zemes vienības „Pie Ziediņiem” 0,5 ha platībā, Virgas pagastā, Priekules novadā, palīgsaimniecības vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

Augstāk minētā zemes vienība ir pašvaldībai piekrītoša zeme, saskaņā ar Virgas pagasta padomes 03.09.2008.  lēmumu 1.24.§ (protokols Nr.10). Atdalīta no zemes vienības „Ziediņi”,  kadastra apzīmējums 64980010124.

Saskaņā ar Priekules novada domes izdotajiem noteikumiem „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu” (29.12.2009. lēmums 7.§, protokols Nr.17) 11.punktu, ir noteikts, ka, personīgās palīgsaimniecības un ganību platības iznomā uz laiku līdz 5. gadiem un 27.punktu, ir noteikts, ka neapbūvētu pašvaldības zemesgabalu, kura tiek izmantota personisko palīgsaimniecību vajadzībām, nomas maksa ir 0.5% no kadastrālās vērtības.

Pamatojoties uz C.F[:] 31.10.2011. iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš,  Vija Jablonska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Iznomāt C.[:] F.[:], p.k. [:], daļu no pašvaldībai piekrītošās zemes vienības Pie Ziediņiem0,5 ha lielā platībā, Virgas pag., Priekules nov., palīgsaimniecības vajadzībām, slēdzot līgumu uz 5 (pieciem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemes vienības robežu skici.

 

2. Noteikt gada nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

 

3. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēneša laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā  (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

55.§ Par daļu no pašvaldībai piekrītošās zemes vienības „Augšas garnizons”, Virgas pag., Priekules nov., iznomāšanu N.T[:].

Priekules novada dome izskatījusi N[:] T[:], personas kods [:], dzīvojoša [dzīvesvieta], 07.11.2011. iesniegumu ar lūgumu iznomāt daļu no zemes vienības „Augšas garnizons” 0,2 ha platībā, apzīmējums kadastrā 64980020182, Virgas pagastā, Priekules novadā, palīgsaimniecības vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Augstāk minētā zemes vienība ir pašvaldībai piekrītoša zeme, saskaņā ar Virgas pagasta padomes 03.09.2008. lēmumu 1.24.§ (protokols Nr.10). Kopplatība 10 ha.

Saskaņā ar Priekules novada domes izdotajiem noteikumiem „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu” (29.12.2009. lēmums 7.§, protokols Nr.17) 11.punktu, ir noteikts, ka, personīgās palīgsaimniecības un ganību platības iznomā uz laiku līdz 5. gadiem un 27.punktu, ir noteikts, ka neapbūvētu pašvaldības zemesgabalu, kura tiek izmantota personisko palīgsaimniecību vajadzībām, nomas maksa ir 0.5% no kadastrālās vērtības.

Pamatojoties uz N.T[:] 07.11.2011. iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš,  Vija Jablonska,  Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Iznomāt N.T[:], personas kods [:], daļu no pašvaldībai piekrītošās zemes vienības Augšas garnizons0,2 ha lielā platībā, Virgas pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 64980020182, palīgsaimniecības vajadzībām, slēdzot līgumu uz 5 (pieciem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemes vienības robežu skici.

 

2. Noteikt gada nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

 

3. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēneša laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

56.§ Par pašvaldībai piekrītošās zemes „Pie Krieviņiem”, Kalētu pag., Priekules nov., iznomāšanu S.B[:].

Priekules novada dome izskatījusi S[:] B[:], personas kods [:], dzīvojošas [dzīvesvieta], 26.10.2011. iesniegumu ar lūgumu iznomāt pašvaldībai piekrītošo zemi „Pie Krieviņiem” 1,6 ha, kadastra apzīmējums 64640040085, palīgsaimniecības vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar Priekules novada domes 26.11.2009.  lēmumu 47.§, protokols Nr.14, zemes vienība ar nosaukumu „Pie Krieviņiem”, kadastra apzīmējums 64640040085, ir pašvaldībai piekrītoša zeme.

Atbilstoši Priekules novada domes noteikumu „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu”, (apstiprināti ar Priekules novada domes 29.12.2009. lēmumu .7.§, protokols Nr.17),  11.punktam – personiskās palīgsaimniecības un ganību platības iznomā uz laiku līdz 5 gadiem un 27.punktam – zemes nomas maksa ir 0,5% no kadastrālās vērtības.

Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus.

            Pamatojoties uz S.B[:] 26.10.2011.gada iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu un Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš,  Vija Jablonska,  Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Iznomāt S[:] B[:], personas kods [:], pašvaldībai piekrītošo zemi ”Pie Krieviņiem” 1,6 ha platībā, kadastra apzīmējums 64640040085,  slēdzot zemes nomas līgumu uz 5 (pieciem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemes robežu skici. Lietošanas mērķis- palīgsaimniecības vajadzībām.

 

2. Noteikt nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

 

3. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz nomas līgums. Ja nomnieks divu mēnešu laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās diena

57.§ Par 02.06.2010. zemes nomas līguma Nr.3-36/21-2010 izbeigšanu S.B[:], Kalētu pag., Priekules nov. un Priekules novada domes 27.05.2010. lēmuma 31§ „Par zemes „Zvaigžņi”, Kalētu pag., Priekules nov., iznomāšanu S.B[:]” atcelšanu.

Priekules novada dome izskatījusi S[:] B[:], personas kods [:], dzīvojošas [dzīvesvieta], 26.10.2011. iesniegumu ar lūgumu pārtraukt 02.06.2010. zemes nomas līgumu Nr.3-36/21-2010 par zemes „Zvaigžņi” 0,9 ha platībā iznomāšanu. Kā arī nekustamā īpašuma nodokļa un nomas maksas dzēšanu uz dabā neesošu zemes gabalu.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Saskaņā ar Kalētu pagasta padomes 2008.gada 24.novembra lēmuma Nr.5, protokola Nr.11 pielikumu Nr.2.1, nekustamais īpašums ar nosaukumu „Zvaigžņi” ar kadastra Nr.64640040126;  4,3 ha lielā platībā piekrīt pašvaldībai kā palīgsaimniecības zeme.

Priekules novada dome 27.05.2010. pieņēma lēmumu .31.§, protokols Nr.9 „Par zemes „Zvaigžņi”, Kalētu pag., Priekules nov., iznomāšanu S.B[:]”. 2010.gada 2.jūnijā tika noslēgts zemes nomas līgums Nr.3-36/21-2010 par zemes „Zvaigžņi” 0,9 ha, apzīmējums kadastrā 64640040126, iznomāšanu.

 Zeme ir iznomāta trim personām: A.S[:] – 1,3 ha, Ž.S[:] – 2,1 ha, S.B[:]- 0,9 ha.

Pārmērot dabā zemes vienību „Zvaigžņi”, tika konstatēts, ka reālā platība ir 3,6 ha nevis 4,3 ha. Līdz ar to S. B[:] tika iznomāts reāli dabā neesošs zemes gabals. 

 

Pamatojoties uz S.B[:] 26.10.2011. iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Vija Jablonska,  Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Izbeigt 02.06.2010. zemes nomas līgumu Nr.3-36/21-2010 par 0,9 ha zemes iznomāšanu S[:] B[:], personas kods [:], no zemes vienības „Zvaigžņi”, Kalētu pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6460040126.

 

2. Atcelt Priekules novada domes 27.05.2010. (prot. Nr.9) lēmumu 31.§ „Par zemes „Zvaigžņi”, Kalētu pag., Priekules nov., iznomāšanu S.B[:]”.

 

3. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa un nomas maksas aprēķinu S[:] B[:], personas kods 210371-11912, uz dabā neesošu zemes gabalu 0,9 ha platībā no zemes vienības „Zvaigžņi”, apzīmējums kadastrā 64640040126, Kalētu pag., Priekules nov. par laika posmu no 2010.gada 7.jūnija  līdz  2011.gada 31.decembrim.

 

58.§ Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam [adrese], un nosaukuma piešķiršanu atdalāmajam zemesgabalam.

 

VSIA „Latvijas Valsts Mērnieks” ir izstrādājis zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam [adrese], zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [:], pamatojoties uz nekustamā īpašuma [adrese] īpašnieka M[:] K[:], personas kods [:], pilnvarotās personas Ģ[:] G[:], personas kods [:], iesniegumu. Zemes ierīcības projekts ir izstrādāts saskaņā ar Priekules novada domes 25.08.2011. lēmumu  (prot. Nr.14) 29.§ ”Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma [adrese], sadalīšanai”.

Ar Priekules novada domes 25.08.2011. lēmumu (prot. Nr.14) 29.§ ”Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma [adrese], sadalīšanai” plānotai atdalāmai zemes vienībai noteikts zemes lietošanas mērķis – zemes, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība – kods 0101 un noteikti apgrūtinājumi :

-         Aizsargjoslas teritorija gar valsts 2.šķiras autoceļu;

-         Aizsargjoslas teritorija gar elektrisko gaisvadu līniju ar nominālo spriegumu līdz 20 kV

-         Aizsargjoslas teritorija gar regulētu ūdensnoteku;

-         Servitūta ceļa vieta.

Izstrādātais zemes ierīcības projekts atbilst Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumiem Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” un Priekules novada Bunkas pagasta teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem (Apstiprināts ar Priekules novada domes 2010.gada 28.janvāra lēmumu (prot. Nr.1,45.§)).

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu, Zemes ierīcības likums 19.panta otro daļu, 2011.gada 10.novembra Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš,  Vija Jablonska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu zemesgabalam [adrese], zemes vienības kadastra  apzīmējums [:], saskaņā ar VSIA „Latvijas valsts Mērnieks” izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu.

 

2. Zemes vienībai „1” (skat. pielikumu) 7,1 ha platībā (pirms uzmērīšanas) saglabāt nosaukumu [adrese].

 

3. Atdalāmajai zemes vienībai „2” (skat. pielikumu) 22,0 ha platībā (pirms uzmērīšanas) piešķirt nosaukumu [adrese].

 

4. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai daļai 76. pirmajai daļai un 79. Panta pirmajai daļai šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Liepājas tiesu namā  Lielā ielā 4, Liepājā.

 

59.§ Par Priekules novada pašvaldības priekšsēdētājas V.Jablonskas 2011.gada novembrī noslēgto līgumu akceptēšanu.

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš,     Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav (Vija Jablonska, pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā” paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šī lēmuma pieņemšanā nepiedalās), nolemj:

 

Akceptēt sekojošus Priekules novada pašvaldības priekšsēdētājas Vijas Jablonskas 2011.gada novembrī noslēgtos līgumus par tehnikas un preču piegādi Priekules kultūras namam -

 

1.      01.11.2011. ar SIA „RKP” noslēgto līgumu Nr.3-32/398;  3657,56 LVL kopsummā par 200 krēslu iegādi;

 

2.      04.11.2011. ar SIA „Studio 7” noslēgto līgumu Nr.3-32/403;  3570,50 LVL kopsummā par skaņas tehnikas iegādi;

 

3.      04.11.2011. ar SIA „Studio 7” noslēgto līgumu Nr.3-32/404; 3585,24 LVL kopsummā par gaismas tehnikas iegādi.