25.04.2013. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols nr.6)

41.§ Par pašvaldībai piekritīgās zemes ‘’Pazarīši’’, Kalētu pag., Priekules nov. iznomāšanu SIA ‘’Ruģi’’

Priekules novada dome izskatījusi SIA „Ruģi”, reģ.Nr.42102012757, adrese: Galvenā iela 15, Priekule, Priekules nov., valdes locekles I[:] I[:], 03.04.2013. iesniegumu ar lūgumu iznomāt pašvaldībai piekrītošo zemi „Pazarīši” 4,6 ha, kadastra apzīmējums 6464 006 0044, lauksaimniecības produkcijas ražošanai.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

 Zemes vienība „Pazarīši” ar kadastra apzīmējumu Nr.6464 006 0044 ir pašvaldībai piekrītoša zeme ar Priekules novada domes  24.11.2011. lēmumu Nr.24, protokols nr.21.

Atbilstoši Priekules novada domes noteikumu „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu”, apstiprināti ar Priekules novada domes 29.12.2009.gada lēmumu Nr.7, protokols Nr.17,  11.punktam – personiskās palīgsaimniecības un ganību platības iznomā uz laiku līdz 5 gadiem un 27.punktam – zemes nomas maksa ir 0,5% no kadastrālās vērtības.

Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus.

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 17., 18.1.punktu, atklāti balsojot: PAR – 12  deputāti (Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Daiga Egle, Andris Džeriņš,  Vaclovs Kadaģis, Romvalds Astrausks, Alda Binfelde, Gunta Jonauska, Zigrīda Dūduma, Inita Rubeze); PRET – nav, ATTURAS  – nav, (Gražina Ķervija pildot  likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā” paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šī lēmuma pieņemšanā nepiedalās), Priekules novada dome  NOLEMJ:

 

1.   Iznomāt SIA „Ruģi”, reģ.Nr.42102012757, valdes locekle I[:] I[:], pašvaldībai piekrītošo zemi ”Pazarīši” 4,6 ha platībā, kadastra apzīmējums 6464 006 0044, Kalētu pag., Priekules nov.,  slēdzot ar 2013.gada 01.maiju zemes nomas līgumu uz 5.(pieciem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto grafisko pielikumu. Lietošanas mērķis- lauksaimniecība.

 

2.   Noteikt nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

 

3.   Uzdot Kalētu pagasta zemes lietu speciālistei M[:]  K[:] sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam. 

 

4.       Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz nomas līgums. Ja nomnieks divu mēnešu laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

5.        Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

42.§ Par 30.03.2009.lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.VPP-2009/9 izbeigšanu J[:] S[:], Virgas pag., Priekules nov.

Priekules novada dome izskatījusi Virgas pagasta zemes lietu speciālistes M[:] K[:] 2013.gada 21.marta iesniegumu par 30.03.2009. lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.VPP-2009/9 izbeigšanu J[:] S[:] par zemes vienības „Vecdīķi”, kadastra apzīmējums 6498 002 0404, Virgas pag., Priekules nov., iznomāšanu, sakarā ar nomnieka nāvi.

Starp Virgas pagasta padomi un J[:] S[:] 2009.gada 30.martā tika noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums Nr. VPP-2009/9 par zemes vienības „Vecdīķi”, kadastra apzīmējums 6498 002 0404, Virgas pagastā, iznomāšanu kā pirmnomas personai. Pēc Iedzīvotāju reģistra datiem J[:] S[:] miris 2013.gada 09.martā.

Ar Priekules novada domes 26.11.2009.gada lēmumu, protokols Nr.14, augstāk minētā zemes vienība ir pašvaldībai piekrītošā zeme.

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot: PAR – 13 deputāti (Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Daiga Egle, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija,  Vaclovs Kadaģis, Romvalds Astrausks, Alda Binfelde, Gunta Jonauska, Zigrīda Dūduma, Inita Rubeze); PRET – nav, ATTURAS  – nav, Priekules novada dome  NOLEMJ:

 

Izbeigt 30.03.2009. lauku apvidus zemes nomas līgumu ar Nr. VPP-2009/9 par zemes vienības „Vecdīķi” 1,6 ha, Virgas pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums 6498 002  0404, iznomāšanu J[:] S[:], personas kods [:], sakarā ar nomnieka nāvi.

 

43.§ Par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ‘’Vecdīķi’’, Virgas pag., Priekules nov. zemes lietošanas veidu sastāva precizēšanu

Priekules novada dome izskatījusi Virgas pagasta zemes lietu speciālistes M[:] K[:], 22.03.2013. iesniegumu ar lūgumu pieņemt lēmumu par zemes lietošanas veidu sastāva precizēšanu pašvaldībai piekrītošajai zemes vienībai „Vecdīķi”, kadastra apzīmējums 6498 002 0404, Virgas pag., Priekules nov.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Saskaņā ar Priekules novada domes 26.11.2009. lēmumu Nr.47, protokols Nr.14, nekustamais īpašums „Vecdīķi”, kadastra Nr.6498 002 0016, Virgas pagastā, Priekules novadā, ir pašvaldībai piekrītoša. Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6498 002 0404 – 1,6 ha.

Sakarā ar to, ka zeme nav uzmērīta, dabā tika konstatētas izmaiņas zemes vienības platību sadalījumā pa zemes lietošanas veidiem (eksplikācijā) laika periodā no zemes piešķiršanas lietošanā, tādējādi jāveic minētās zemes vienības platību sadalījuma pa zemes lietošanas veidiem precizēšanu.

 Augstāk minētajām zemes vienībām ir noteikts zemes lietošanas mērķis – fizisko vai juridisko personu īpašumā vai lietošanā esošo ūdeņu teritorijas, kods 0302.

            Pamatojoties uz Ministru kabineta 10.04.2012. noteikumu Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 75.2.punktu, likuma „Par Pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot : PAR – 13 deputāti (Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Daiga Egle, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija,  Vaclovs Kadaģis, Romvalds Astrausks, Alda Binfelde, Gunta Jonauska, Zigrīda Dūduma, Inita Rubeze); PRET – nav, ATTURAS  – nav, Priekules novada dome  NOLEMJ:

 

1. Precizēt zemes vienībai „Vecdīķi”, kadastra apzīmējums 6498 002 0404, Virgas pag., Priekules nov., zemes lietošanas veidu sastāvu atbilstoši faktiskai situācijai dabā, nosakot šādu zemes lietošanas veidu sastāvu un platības: zem ūdens – 0,7 ha, mežs- 0,5, citas zemes – 0,4 ha (saskaņā ar grafisko pielikumu).

 

2. Pieņemto lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai, Graudu ielā 27/29, Liepāja, LV-3401.

 

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

44.§ Par dzīvokļa īpašuma Saules iela 10 – 8, Tadaiķi, Bunkas pag, Priekules nov. uzņemšanu Priekules novada pašvaldības bilancē

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, 15.12.2009. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 18.punkta 18.1. apakšpunktu, 2013.gada 20.februārī noslēgto pirkuma līgumu (Bunkas pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr. 1000 0051 5176-8), atklāti balsojot : PAR – 13 deputāti (Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Daiga Egle, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija,  Vaclovs Kadaģis, Romvalds Astrausks, Alda Binfelde, Gunta Jonauska, Zigrīda Dūduma, Inita Rubeze); PRET – nav, ATTURAS  – nav, Priekules novada dome  NOLEMJ:

 

1. Uzņemt Priekules novada pašvaldības bilancē pašvaldībai piederošu dzīvokļa īpašumu Nr. 8, kas atrodas Saules iela 10, Tadaiķi, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra numurs 6446 900 0004, kas ir  kopīpašuma 680/7205 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, 68 m² platībā, ar kadastrālo vērtību (uz 2013.gada 1.janvāri) 918,-Ls (deviņi simti astoņpadsmit lati). 

 

2. Atbildīgie par lēmuma izpildi ir Priekules novada Finanšu nodaļa.

 

45.§ Par nosaukuma [adrese] piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu I[:] P[:] mantotām zemēm Virgas pag., Priekules nov.

Priekules novada dome izskatījusi I[:] P[:], personas kods [:], dzīvojoša [dzīvesvieta] Liepājā, 09.04.2013. iesniegumu ar lūgumu piešķirt mantotām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem [:], [:], [:] nosaukumu [adrese], Virgas pagastā, Priekules novadā un zemes lietošanas mērķa noteikšanu.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Saskaņā ar 27.08.2012. Centrālās zemes komisijas lēmumu Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu uz zemes reformas pabeigšanai paredzēto zemi Nr.8834 I[:] P[:] atjaunotas īpašuma tiesības uz Priekules novada Virgas pagasta zemes gabaliem ar kadastra apzīmējumiem [:] – 4,04 ha un [:]- 1,16 ha.

 Saskaņā ar 18.03.2013. Centrālās zemes komisijas lēmumu Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu uz zemes reformas pabeigšanai paredzēto zemi Nr.9030 I[:] P[:] atjaunotas īpašuma tiesības uz Priekules novada Virgas pagasta zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu [:]- 2,05 ha.

Atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktam nekustamāīpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu nekustamajam īpašumam lauku apvidū piešķirts rekvizīts, kas nav adrese.

Par Nekustamā īpašuma lietošanas mērķi un lietošanas mērķim piekrītošo zemes platību atbilstoši Ministru kabineta 2006.gada 20. jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” noteiktajai kārtībai un vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā noteiktajai izmantošanai nosaka vietējā pašvaldība.

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20. jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.2. punktu, Priekules novada Domes 28.01.2010.gada saistošajiem noteikumiem Nr.4 „Par Priekules novada teritoriālo vienību teritorijas plānojumu apstiprināšanu”, Virgas pagasta teritorijas plānojuma grafisko daļu,  atklāti balsojot :

PAR – 13 deputāti (Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Daiga Egle, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija,  Vaclovs Kadaģis, Romvalds Astrausks, Alda Binfelde, Gunta Jonauska, Zigrīda Dūduma, Inita Rubeze); PRET – nav, ATTURAS  – nav, Priekules novada dome  NOLEMJ:

 

1. Piešķirt zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem [:], [:], [:] nosaukumu  [adrese], Virgas pag., Priekules nov.

 

2. Zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem [:] un [:] noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.

 

3. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [:] noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, kods 0201.

 

4. Pieņemto lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai, Graudu ielā 27/29, Liepāja, LV-3401 un I[:] P[:], [dzīvesvieta], Liepāja, LV-3414.

 

5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

46.§ Par zemes vienības ar apzīmējumu kadastrā 6482 008 0113 Priekules pag., Priekules nov. iznomāšanu z/s ‘’Kurzemnieki’’

Priekules novada dome izskatīja z/s „Kurzemnieki” reģistrācijas Nr.42101024513,  adrese „Senči”, Priekules pag., Priekules nov. 14.03.2013. iesniegumu, kas reģistrēts Priekules novada domē ar reģistrācijas  Nr.3-13/310 par daļu pašvaldībai piekrītoša zemes gabala ar apzīmējumu kadastrā 6482 008 0113 iznomāšanu 0,5 ha  platībā.  Iesniegumam pievienots zemes robežu plāns.

 

Zemes vienība ar kadastra Nr. 6482 008 0113 8,2 ha platībā ar Priekules pagasta padomes 17.09.2008.g. lēmumu Nr. 9, 1§ piekrīt pašvaldībai.

Atbilstoši Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” un Priekules novada domes „Noteikumiem par Priekules novada pašvaldības zemes nomu”, apstiprinātiem ar Priekules novada domes lēmumu Nr.17., 29.12. 2009. g.,  atklāti balsojot : PAR – 12 deputāti (Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Daiga Egle, Gražina Ķervija,  Vaclovs Kadaģis, Romvalds Astrausks, Alda Binfelde, Gunta Jonauska, Zigrīda Dūduma, Inita Rubeze); PRET – nav, ATTURAS  – nav, (Andris Džeriņš pildot  likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā” paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šī lēmuma pieņemšanā nepiedalās), Priekules novada dome  NOLEMJ:

 

      1.Iznomāt z/s „Kurzemnieki” daļu pašvaldībai piekrītošu    zemes vienību ar kadastra Nr. 6482 008 0113, 0,5 ha kopplatībā saskaņā ar zemes robežu plānu, uz 5 gadiem.

Priekules novada domei tiesības vienpusēji lauzt nomas līgumu līdz zemes atsavināšanai vai ierakstīšanai zemesgrāmatā uz citas personas vārda.

            2.Nomas maksas aprēķināšanas periods ir tekošais gads un nomas maksa ir 0,5 % no kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.

 

            3.Noslēgt zemes nomas līgumu 2 mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Par nomas līguma noslēgšanu atbildīgā persona G[:] B[:].

 

47.§ Par zemes vienības ‘’Dižais mežs’’, Gramzdas pag., Priekules nov. sadali

Priekules novada dome izskatīja AS „Latvijas valsts meži” 18.03.2013.  iesniegumu, kas ir reģistrēts Priekules novada domē ar Nr.3-13/326 Par zemes vienības sadali „Dižais mežs”, Gramzdas pag., Priekules nov.

Veicot zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6458 002 0151 apsekošanu sertificēts mērnieks A[:] J[:] konstatējis, ka zemes vienība sadalās divās daļās, saskaņā ar pielikumu. Faktiski 2012. gada 25. janvāra apsekošanas rezultātā uzmērītās upes novietojums atšķiras no VZD telpiskajos datos reģistrētiem upes datiem. 2005. gadā upes uzmērīšana nav veikta korekti vai upe mainījusi savu gultni. Rezultātā starpgabals neveidojas un zemes vienība 6458 002 0151 sadalās 2 daļās.

Atklāti balsojot : PAR – 13 deputāti (Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Daiga Egle, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija,  Vaclovs Kadaģis, Romvalds Astrausks, Alda Binfelde, Gunta Jonauska, Zigrīda Dūduma, Inita Rubeze); PRET – nav, ATTURAS  – nav, Priekules novada dome  NOLEMJ:

           

1. Sadalīt zemes vienību „Dižais mežs”, Gramzdas pag., Priekules nov. ar apzīmējumu kadastrā 6458 002 0151 divās daļās saskaņā ar grafisko pielikumu.

 

2.Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70. un 79. panta pirmo daļu šo  lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Lielā ielā 4, Liepājā, LV- 3400) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

48.§ Par zemes vienības [adrese], Gramzdas pag., Priekules nov. sadalīšanu un nosaukuma [adrese] piešķiršanu

Priekules novada dome izskatīja A[:] F[:]  13.03.2013. iesniegumu, kas reģistrēts Priekules novada domē ar reģistrācijas Nr.3-13a/299, par zemes vienības [adrese],  Gramzdas pagastā, Priekules novadā, sadalīšanu.

            Ar Gramzdas  pagasta padomes lēmumu 21.11.2007. lēmumu Nr. 13. izbeigtas lietošanas tiesības D[:] L[:]  uz zemes vienību [adrese] Gramzdas pag., Priekules nov., kadastra Nr. [:] 16,5 ha platībā un noslēgts nomas līgums.

            Atbilstoši  Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”., Pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25. panta piektās  daļas 2. punktam, atklāti balsojot : PAR – 13 deputāti (Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Daiga Egle, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija,  Vaclovs Kadaģis, Romvalds Astrausks, Alda Binfelde, Gunta Jonauska, Zigrīda Dūduma, Inita Rubeze); PRET – nav, ATTURAS  – nav, Priekules novada dome  NOLEMJ:

 

1.No zemes vienības [adrese], Gramzdas pag., Priekules nov. atdalīt zemes vienību 10,0 ha platībā saskaņā ar grafisko pielikumu un atdalītai zemes vienībai piešķirt jaunu nosaukumu [adrese].

 

2.  Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā   stāšanās dienas (Lielā  ielā 4, Liepāja, LV- 3400). 

 

49.§ Par zemes vienības ar apzīmējumu kadastrā 6458 001 2228 un daļu zemes vienības ‘’Gaiļi’’ Gramzdas pag., Priekules nov. iznomāšanu J[:] Š[:]

Priekules novada dome izskatīja J[:] Š[:] , adrese [dzīvesvieta], Gramzdas pag., Priekules nov. 30.03.2012. iesniegumu Nr.3-13/376 par zemes gabalu iznomāšanu 2,6, 5,9 un 33,5 ha  platībā.  Iesniegumam pievienoti zemes robežu plāni.

Zemes vienība ar kadastra Nr. 6458 001 2228 2,6 ha platībā ir ieskaitīta rezerves zemes fondā, zemes vienība ar kadastra Nr. 6458 002 0087 5,9 ha platībā un zemes vienība ar kadastra Nr. 6458 001 0351 ar Gramzdas pagasta padomes 22.09.2008. g. lēmumu Nr. 10, 4§ piekrīt pašvaldībai.

            Atbilstoši  Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 „Par valsts vai pašvaldības zemes nomu” un Priekules novada domes „Noteikumiem par Priekules novada pašvaldības zemes nomu”, apstiprinātiem ar Priekules novada domes lēmumu Nr.17., 29.12. 2009. g.,  atklāti balsojot : PAR – 13 deputāti (Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Daiga Egle, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija,  Vaclovs Kadaģis, Romvalds Astrausks, Alda Binfelde, Gunta Jonauska, Zigrīda Dūduma, Inita Rubeze); PRET – nav, ATTURAS  – nav, Priekules novada dome  NOLEMJ:

            1.Iznomāt J[:] Š[:] zemes  vienību ar apzīmējumu kadastrā 6458 001 2228, 2,6 ha platībā uz 1 gadu, zemes vienību  ar apzīmējumu kadastrā  6458 002 0087  5,9 ha platībā un  zemes vienību  ar apzīmējumu kadastrā  6458 001 0351  33,5 ha platībā iznomāt uz 5 gadiem,  saskaņā ar zemes robežu plānu,. Priekules novada domei tiesības vienpusēji lauzt nomas līgumu līdz zemes atsavināšanai vai ierakstīšanai zemesgrāmatā uz citas personas vārda.

            2.Nomas maksas aprēķināšanas periods ir tekošais gads un nomas maksa ir 0,5 % no kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.

            3.Noslēgt zemes nomas līgumu 2 mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Par nomas līguma noslēgšanu atbildīgā persona G[:] B[:].

 

 

50.§ Par zemes nomas līguma pārtraukšanu uz zemes vienību ‘’Bezdelīgas’’, Gramzdas pag., Priekules nov. D[:] L[:]

Priekules novada dome izskatīja D[:] L[:]  13.03.2013. iesniegumu, kas reģistrēts Priekules novada domē ar reģistrācijas Nr.3-13a/298, par zemes nomas līguma pārtraukšanu uz  daļu zemes  vienību [adrese],  Gramzdas pagastā, Priekules novadā, platība 10,0 ha.

            Ar Gramzdas pagasta TDP 1991. gada 13. decembra lēmumu Nr.54 D[:] L[:] piešķirta pastāvīgā lietošanā zeme 17,5 ha zemnieku saimniecības [adrese] izveidošanai. Ar Gramzdas pagasta padomes 2006. gada 20. septembra, sēdes protokolu Nr. 13. no zemes vienības [adrese] atdalīta zemes vienība 16,5 ha platībā un atdalītai zemes vienībai piešķirts nosaukums [adrese].

Ar Gramzdas  pagasta padomes lēmumu 21.11.2007. lēmumu Nr. 13. izbeigtas lietošanas tiesības D[:] L[:]  uz zemes vienību [adrese] Gramzdas pag., Priekules nov., kadastra Nr. [:] 16,5 ha platībā un noslēgts nomas līgums.

            Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr 735, 30.10.2007. „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25. panta piektās  daļas 2. punktam, atklāti balsojot : PAR – 13 deputāti (Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Daiga Egle, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija,  Vaclovs Kadaģis, Romvalds Astrausks, Alda Binfelde, Gunta Jonauska, Zigrīda Dūduma, Inita Rubeze); PRET – nav, ATTURAS  – nav, Priekules novada dome  NOLEMJ:

 

1..Pārtraukt  2007. g. 1. augustā noslēgto zemes nomas līgumu D[:] L[:]    uz daļu zemes vienību [adrese], Gramzdas  pagastā, Priekules novadā, apzīmējums kadastrā [:} 10,0 ha platībā. Izdarīt grozījumus 2007. g. 1. augustā noslēgtajā  zemes nomas līgumā ar D[:] L[:].

 

 

2.  Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā   stāšanās dienas (Lielā  ielā 4, Liepāja, LV- 3400). 

 

 

51.§ Par grozījumiem Priekules novada domes 30.08.2010.lēmumā (prot.Nr.16)’’Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Priekules novada Gramzdas un Priekules pagastos’’

Priekules novada dome izskatīja Valsts Zemes dienesta Kurzemes reģionālās nodaļas,   12.02.2013.  iesniegumu, kas ir reģistrēts Priekules novada domē ar Nr.3-06/98 par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu.

            Konstatētas kļūdas kadastra apzīmējumos Priekules novada domes lēmumā 30.08.2010., protokola Nr. 16 „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Priekules novada Gramzdas un Priekules pagastos”.2.4., 2.6. punktos.

Konstatēts, ka 1.4. punktā izbeigtas lietošanas tiesības E[:] V[:] uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [:] [adrese], Gramzdas pagastā, Priekules novadā, jo saskaņā ar izmaiņām Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu pabeigšanas likumā, līgums ar Valsts akciju sabiedrības „Latvijas Hipotēku un zemes banka” jānoslēdz līdz 30.12.2011. Līgums par zemes vienības [adrese] izpirkšanu ar Valsts akciju sabiedrības „Latvijas Hipotēku un zemes banka” noslēgts 21.12.2011. un  02.01.2012. nekustamais īpašums [adrese] reģistrēts Zemesgrāmatā.

           

Atklāti balsojot : PAR – 13 deputāti (Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Daiga Egle, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija,  Vaclovs Kadaģis, Romvalds Astrausks, Alda Binfelde, Gunta Jonauska, Zigrīda Dūduma, Inita Rubeze); PRET – nav, ATTURAS  – nav, Priekules novada dome  NOLEMJ:

 

            1. Priekules novada domes 30.08.2010.lēmumā (protokols Nr. 16. 39.§)„Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Priekules novada Gramzdas un Priekules pagastos” punktā 2.4. kadastra Nr. 6482 007 0004 aizstāt ar kadastra Nr. 6482 007 0043.

 

            2. Priekules novada domes 30.08.2010.lēmumā (protokols Nr. 16. 39.§)„Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Priekules novada Gramzdas un Priekules pagastos” punktā 2.6. kadastra Nr. 6482 008 0066 aizstāt ar kadastra Nr. 6482 008 0013.

 

            3. Sakarā ar to, ka īpašums „Piķeļi”, Gramzdas pagastā Priekules novadā 02.01.2012.reģistrēts Zemesgrāmatā, atcet Priekules novada domes 30.08.2010.lēmumā (protokols Nr. 16. 39.§)„Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Priekules novada Gramzdas un Priekules pagastos” punktu 1.4. „Par lietošanas tiesību izbeigšanu E[ :] V[ :].

 

            4.Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70. un 79. panta pirmo daļu šo  lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Lielā ielā 4, Liepājā, LV- 3400) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

52.§ Par zemes iznomāšanu L[:] Ķ[:] Priekules pag., Priekules nov.

Priekules novada dome izskatīja L[:] Ķ[:], [dzīvesvieta], Priekules pag., Priekules nov. 02.04.2013. iesniegumu, kas reģistrēts Priekules novada domē ar Nr.3-13/378 par zemes nomas līguma pagarināšanu uz zemes vienībām ar apzīmējumiem kadastrā 6482 006 0125 un 6482 002 0079. 

Zemes vienības ar apzīmējumu kadastrā 64820020079 2,5 ha platībā un ar apzīmējumu kadastrā 3,8 ha platībā ar Priekules pagasta padomes 17.09.2008.g. lēmumu Nr. 9, 1§ paredzēta zemes reformas pabeigšanai.

             Atbilstoši  Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” un Priekules novada domes „Noteikumiem par Priekules novada pašvaldības zemes nomu”, apstiprinātiem ar Priekules novada domes lēmumu Nr.17., 29.12. 2009. g.,  Atklāti balsojot : PAR – 13 deputāti (Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Daiga Egle, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija,  Vaclovs Kadaģis, Romvalds Astrausks, Alda Binfelde, Gunta Jonauska, Zigrīda Dūduma, Inita Rubeze); PRET – nav, ATTURAS  – nav, Priekules novada dome  NOLEMJ:

 

1.Pagarināt 24.05.2012. zemes nomas līgumu Nr. 3/36, kas noslēgts starp Priekules novada domi un  L[:] Ķ[:] par zemes reformas pabeigšanai nodotiem   zemes gabaliem ar kadastra Nr. 6482 002 0079, 2,5 ha kopplatībā un zemes vienību ar apzīmējumu kadastrā 6482 002 0125, platība 3,8 ha saskaņā ar zemes robežu plānu, uz 1 gadu.

 Priekules novada domei tiesības vienpusēji lauzt nomas līgumu līdz zemes atsavināšanai vai ierakstīšanai zemesgrāmatā uz citas personas vārda.

 

2.Nomas maksas aprēķināšanas periods ir tekošais gads un nomas maksa ir 0,5 % no kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.

 

3.Noslēgt zemes nomas līgumu 2 mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Par nomas līguma noslēgšanu atbildīgā persona G[:] B[:].

 

53.§ Par daļu no zemes ‘’Jaunās attīrīšanas’’, Bunkas pag., Priekules nov. iznomāšanu S[:] J[:]

Priekules novada dome izskatījusi S[:] J[:] , [dzīvesvieta],  Gaviezes pagastā, Grobiņas novadā, 15.03.2013.  iesniegumu ( reģ.Nr.3-13a/ 316) ar lūgumu iznomāt daļu no zemes ar nosaukumu „Jaunās attīrīšanas” 0.24 ha platībā, apzīmējums kadastrā 6446 003 0154  palīgsaimniecības  vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

 Ar Bunkas pagasta padomes 17.09.2008. lēmumu , protokols Nr.11,  nekustamais īpašums ar kadastru 6446 003 0154 ir ieskaitīts pašvaldībai piekrītošajās neapbūvētājās zemēs kā palīgsaimniecības zemes.

Ar Priekules novada domes lēmumu zemes vienībai „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki” ar kad. Nr. 6446 003 0154  mainīts nosaukums uz „Jaunās attīrīšanas”.

23.11.2010. Nekustamais īpašums ierakstīts Liepājas Tiesas Zemesgrāmatas nodaļas Bunkas pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 100000483676.

Nekustamajam īpašumam „Jaunās attīrīšanas”, Bunkas pagasts, Priekules novads, ar Priekules novada domes 30.09.2010.lēmumu mainīts zemes lietošanas mērķis uz NĪLM (kods 1201) ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve.

Uz minētās zemes vienības atrodas lauksaimniecības zeme, kuru nomnieks apsaimnieko.

Zemes daļu no zemes  „Jaunās attīrīšanas” 0.24 ha platībā, apzīmējums kadastrā 6446 003 0154  S[:] J[:] faktiskā lietošanā no 01.01.2010 . Nomas līgums nav reģistrēts Bunkas pagastā ,  Nekustamā īpašuma nodoklis tiek maksāts par faktiskā lietojumā esošo zemi  .

Saskaņā ar Priekules novada domes izdotajiem noteikumiem „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu” (29.12.2009.gada protokols Nr.17,7§) 11.punktu, kas nosaka, ka, personīgās palīgsaimniecības un ganību platības iznomā uz laiku līdz 5 gadiem un 27.punktu, kas nosaka, ka neapbūvētu pašvaldības zemesgabalu, kura tiek izmantota personisko palīgsaimniecību vajadzībām, nomas maksa ir 0.5% no kadastrālās vērtības.

            Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, atklāti balsojot : PAR – 13 deputāti (Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Daiga Egle, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija,  Vaclovs Kadaģis, Romvalds Astrausks, Alda Binfelde, Gunta Jonauska, Zigrīda Dūduma, Inita Rubeze); PRET – nav, ATTURAS  – nav, Priekules novada dome  NOLEMJ:

1.      Iznomāt S[:] J[:]  , personas kods [:}, zemes gabalu 0.24 ha platībā no zemes vienības ar nosaukumu Jaunās attīrīšanas, apzīmējums kadastrā 6446 003 0154 , slēdzot līgumu uz 5. (pieciem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.

 

2.       Noteikt nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības plus PVN.

       Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.

 

3.      Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēneša laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

4.      Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

5.      Lēmuma izraksts nosūtāms S[:} J[:} : [adrese], Gaviezes pagasts, Grobiņas novads, LV-34431.

6.      Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

54.§ Par daļu no zemes ‘’Lāčplēši’’, Bunkas pag., Priekules nov. iznomāšanu R[:] K[:]

Priekules novada dome izskatījusi R[:] K[:] , dzīvojošas [dzīvesvieta], Bunka , Bunkas pagastā, Priekules novadā, 15.03.2013. ar lūgumu iznomāt daļu no zemes ar nosaukumu „Lāčplēši ”  0.03 ha platībā, apzīmējums kadastrā 6446 005 0201 , Bunkas pagastā, Priekules novadā, sakņu dārza vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

 Nekustamais īpašums „Lāčplēši” ar Priekules novada domes 26.11.2009. lēmumu  Nr. 14  ieskaitīts pašvaldībai piekritīgajās zemēs.

Saskaņā ar Priekules novada domes izdotajiem noteikumiem „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu” (29.12.2009.gada protokols Nr.17,7§) 10.punktu, kas nosaka, ka sakņu dārzu iznomā uz laiku līdz 2 gadiem un 27.punktu, kas nosaka, ka neapbūvētu pašvaldības zemesgabalu, kura tiek izmantota personisko palīgsaimniecību vajadzībām, nomas maksa ir 0.5% no kadastrālās vērtības.

            Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, atklāti balsojot : PAR – 13 deputāti (Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Daiga Egle, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija,  Vaclovs Kadaģis, Romvalds Astrausks, Alda Binfelde, Gunta Jonauska, Zigrīda Dūduma, Inita Rubeze); PRET – nav, ATTURAS  – nav, Priekules novada dome  NOLEMJ:

 

1.      Iznomāt R[:] K[:] , personas kods [:] , zemes gabalu  0.03 ha platībā no zemes vienības ar nosaukumu Lāčplēši, apzīmējums kadastrā 6446 005 0201, sakņu dārza  vajadzībām, slēdzot līgumu uz 2. (diviem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.

2.       Noteikt nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības un pieskaitot PVN. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.

            3. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēneša laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

2.      Par šī lēmuma izpildi atbildīga Bunkas pagasta Zemes lietu speciāliste I[:} L[:]

3.      Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

4.      Lēmuma izraksts nosūtāms R[:] K[:] : [dzīvesvieta]  ,Bunka,  Bunkas pagasts, Priekules novads, LV-3446.

5.      Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

55.§ Par adrešu datu precizēšanu adresācijas objektiem Bunkas pag., Priekules nov., atbilstoši teritorijas plānojumam

Priekules novada dome izskatījusi LR Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālās nodaļas vēstuli 15.02.2013. Nr.2-04.1-K/ 916  „Par adrešu datu sakārtošanu atbilstoši Priekules novada Bunkas pagasta teritorijas plānojumam ” ar  lūgumu pašvaldībai pieņemt lēmumu par adrešu precizēšanu atbilstoši apstiprinātajam teritorijas plānojumam.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Saskaņā ar Priekules novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.4 „Par Priekules novada teritoriālo vienību teritorijas plānojumu apstiprināšanu” (apstiprināti 28.01.2010. protokols Nr.1,45.§) Bunkas pagasta teritorijas grafisko pielikumu, ir apstiprināti ciemi: Tadaiķi, Bunka un Krote .

Nepieciešams precizēt adreses objektiem, kuri atrodas ciema teritorijā un kuri atrodas ārpus ciema teritorijas.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 3. novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 8.punktu - apbūvei paredzētajai zemes vienībai un ēkai pašvaldības dome vai tās pilnvarota institūcija piešķir, maina, likvidē nosaukumu vai numuru saskaņā ar teritorijas plānojumu, detālplānojumu vai zemes ierīcības projektu un  29.punktu, kas nosaka, ka lēmumā par adreses maiņu pašvaldības dome norāda:

                                             - adresācijas objektu;

                                             - līdzšinējā adresācijas objekta nosaukumu;

                                             - jauno adresācijas objekta nosaukumu;

                                             - adresācijas objekta kodu Adrešu klasifikatorā.

Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 2009.gada 3. novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 8.un 29.punktu, atklāti balsojot : PAR – 13 deputāti (Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Daiga Egle, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija,  Vaclovs Kadaģis, Romvalds Astrausks, Alda Binfelde, Gunta Jonauska, Zigrīda Dūduma, Inita Rubeze); PRET – nav, ATTURAS  – nav, Priekules novada dome  NOLEMJ:

 

1.      Precizēt adreses objektiem, kuras minētas 1. pielikumā pievienotajā sarakstā „Adresācijas objekti, kuri atrodas ārpus Bunkas ciema teritorijas Bunkas pagastā, Priekules novadā”.

2.      Precizēt adreses objektiem, kuras minētas 2. pielikumā pievienotajā sarakstā „Adresācijas objekti, kuri atrodas Bunkas ciema teritorijā Bunkas pagastā, Priekules novadā”.

3.      Precizēt adreses objektiem, kuras minētas 3. pielikumā pievienotajā sarakstā „Adresācijas objekti, kuri atrodas ārpus  Krotes ciema teritorijas Bunkas pagastā, Priekules novadā”.

4.      Precizēt adreses objektiem, kuras minētas 4. pielikumā pievienotajā sarakstā „Adresācijas objekti, kuri atrodas Krotes ciema teritorijā Bunkas pagastā, Priekules novadā”.

5.      Precizēt adreses objektiem, kuras minētas 5. pielikumā pievienotajā sarakstā „Adresācijas objekti, kuri atrodas ārpus Tadaiķu ciema teritorijas Bunkas pagastā, Priekules novadā”.

6.      Precizēt adreses objektiem, kuras minētas 6. pielikumā pievienotajā sarakstā „Adresācijas objekti, kuri atrodas Tadaiķu ciema teritorijā Bunkas pagastā, Priekules novadā”.

7.      Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Dienvidkurzemes reģionālai nodaļai, Graudu iela 27/29, Liepāja, LV-3401

8.       Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV-      3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Pielikums

 

56.§ Par L[:] B[:] atteikšanos no nomas zemes ‘’Aizparka’’, Kalētu pag., Priekules nov.

Priekules novada dome izskatījusi L[:] B[:], dzīvojošas [dzīvesvieta], Kalētos, Kalētu pag., Priekules nov., 10.04.2013. iesniegumu (iereģistrēts ar Nr.3-13/424) par atteikšanos no zemes „Aizparka”, kadastra apzīmējums 6464 001 0140 – 1,3 ha, Kalētu pagastā, Priekules novadā, nomas.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Priekules novada dome L[:] B[:] iznomājusi pašvaldībai piekrītošo zemes gabalu  ar nosaukumu „Aizparka” 1,3 ha platībā, kadastra apzīmējums 6464 001 0140, Kalētu pagastā un noslēgts zemes nomas līgums ar Nr.3-36/29/2011 ar termiņu līdz 01.06.2016.

L[:] B[:] labprātīgi atsakās no turpmākās zemes „Aizparka”, kadastra apzīmējums 6464 001 0140, Kalētu pagastā, nomas un lūdz pārtraukt noslēgto zemes nomas līgumu ar Nr.3-36/29/2011.

            Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot : PAR – 13 deputāti (Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Daiga Egle, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija,  Vaclovs Kadaģis, Romvalds Astrausks, Alda Binfelde, Gunta Jonauska, Zigrīda Dūduma, Inita Rubeze); PRET – nav, ATTURAS  – nav, Priekules novada dome  NOLEMJ:

 

1. Izbeigt ar 2013.gada 30.aprīli L[:] B[:], personas kods [:], 01.06.2011..zemes nomas līgumu Nr.3-36/29/2011 par zemes “Aizparka” 1,3 ha platībā, kadastra apzīmējums 6464 001 0140, Kalētu pag., Priekules nov., iznomāšanu.

 

2. Atbildīgā par lēmuma izpildi Kalētu pagasta zemes lietu speciāliste M[:] K[:].

 

3. Pieņemto lēmumu nosūtīt L[:] B[:], [dzīvesvieta], Kalēti, Kalētu pag., Priekules nov.

 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

57.§ Par daļu no nomas zemes ‘’Aizparka’’, Kalētu pag., Priekules nov., iznomāšanu I[:] K[:]

Priekules novada dome izskatījusi I[:] K[:], dzīvojoša [dzīvesvieta], Kalētos, Kalētu pag., Priekules novadā, 10.04.2013. iesniegumu (iereģistrēts ar Nr. 3-13/425) ar lūgumu iznomāt daļu no pašvaldībai piekrītošās palīgsaimniecības zemes „Aizparka” 1,3 ha, Kalētu pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6464 001 0140, lauksaimniecības vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Saskaņā ar Kalētu pagasta padomes 2008.gada 24.novembra lēmumu Nr.5, protokols nr.11 pielikumu nr.2.1 nekustamais īpašums ar nosaukumu „Aizparka”, kadastra nr.64640010140  5,5 ha lielā platībā piekrīt pašvaldībai kā palīgsaimniecības zeme.

Saskaņā ar noteikumiem „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu”, spēkā ar 29.12.2009., 11.punktu – personiskās palīgsaimniecības un ganību platības iznomā uz laiku līdz 5.gadiem un 27.punktu – zemes nomas maksa ir 0,5% no kadastrālās vērtības.

Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus.

 

            Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskās personas zemes nomu”, atklāti balsojot : PAR – 13 deputāti (Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Daiga Egle, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija,  Vaclovs Kadaģis, Romvalds Astrausks, Alda Binfelde, Gunta Jonauska, Zigrīda Dūduma, Inita Rubeze); PRET – nav, ATTURAS  – nav, Priekules novada dome  NOLEMJ:

 

1. Iznomāt I[:] K[:], [:] personas kods [:], daļu no pašvaldībai piekrītošās zemes ar nosaukumu ”Aizparka” 1,3 ha lielā platībā, kadastra apzīmējums 6464 001 0140, slēdzot zemes nomas līgumu uz 5.(pieciem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto grafisko pielikumu. Lietošanas mērķis- lauksaimniecība.

 

2. Noteikt gada nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus. plus PVN.

3. Uzdot Kalētu pagasta zemes lietu speciālistei M[:]  K[:] sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam. 

 

4. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz nomas līgums. Ja nomnieks divu mēnešu laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

5.Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

58.§ Par I[:] P[:] atteikšanos no nomas zemes ‘’Pie Ievlejām’’, Kalētu pag., Priekules nov.

Priekules novada dome izskatījusi I[:] P[:], dzīvojošas [dzīvesvieta], Kalētu pag., Priekules nov., 08.04.2013. iesniegumu (iereģistrēts ar Nr.3-13/415) par atteikšanos no zemes „Pie Ievlejām”, kadastra apzīmējums 6464 004 0096 – 0,7 ha, Kalētu pagastā, Priekules novadā, nomas.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Kalētu pagasta padome I[:] P[:]  iznomājusi daļu no pašvaldībai piekrītošās zemes gabala  ar nosaukumu „Pie Ievlejām” 0,7 ha platībā, kadastra apzīmējums 6464 004 0096, Kalētu pagastā un noslēgts zemes nomas līgums ar Nr.322 ar termiņu līdz 31.12.2019.

I[:] P[:] labprātīgi atsakās no turpmākās zemes „Pie Ievlejām”, kadastra apzīmējums 6464 004 0096, Kalētu pagastā, nomas un lūdz pārtraukt noslēgto zemes nomas līgumu ar Nr.322.

 

            Pamatojoties uz I[:] P[:] iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot : PAR – 13 deputāti (Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Daiga Egle, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija,  Vaclovs Kadaģis, Romvalds Astrausks, Alda Binfelde, Gunta Jonauska, Zigrīda Dūduma, Inita Rubeze); PRET – nav, ATTURAS  – nav, Priekules novada dome  NOLEMJ:

 

1. Izbeigt ar 2013.gada 30.aprīli I[:] P[:], personas kods [:], 01.04.2009.zemes nomas līgumu Nr.322 par zemes “Pie Ievlejām” 0,7 ha platībā, kadastra apzīmējums 6464 004 0096, Kalētu pag., Priekules nov., iznomāšanu.

 

2. Atbildīgā par lēmuma izpildi Kalētu pagasta zemes lietu speciāliste M[:] K[:].

 

3. Pieņemto lēmumu nosūtīt I[:] P[:], “Ievlejās”, Kalētu pag., Priekules nov.

 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

59.§ Par lietošanas mērķa noteikšanu nomas zemei īpašumā ‘’Zuļģi’’, Bunkas pag., Priekules nov.

Izskatot 2013.gada 11.aprīļa LATVIJASMERNIEKS.LV iesniegumu nr. 13LI-03.3/7  par nomas zemes uzmērīšanai īpašumam [adrese], Bunkas pagastā, Priekules novadā. SIA „LATVIJAS MERNIEKS.LV” lūdz noteikt nomas zemes ,kadastra numurs 6446 006 0011, 10.73 ha platībai lietošanas mērķi lauksaimniecībā izmantojamā zeme-kods 0101, atbilstoši 20.06.2006. Ministru kabineta noteikumiem nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.5.punktam. Lietošanas mērķis ir nepieciešams noteikt datu reģistrācijai kadastra informācijas sistēmā.

27.12.2011. Ministru kabineta noteikumi Nr. 1019 „Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi” 18.punkts nosaka, ka zemes kadastrālai uzmērīšanai nepieciešamo informāciju mērnieks vai komersants pieprasa un saņem no 18.4. vietējās pašvaldības un 19.punkta 19.5.apakšpunktu ierosinātājs mērniekam iesniedz vietējās pašvaldības lēmumu par nekustamā īpašuma vai zemes vienības daļas lietošanas mērķa un tam piekrītošās zemes platības noteikšanu (..).

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu [adrese], Bunkas pag., Priekules nov. ,kadastra  numurs 6446 006 0011 nostiprinātas uz A[:] S[:] vārda Liepājas  tiesas zemesgrāmatu nodaļā, Bunkas pagasta zemesgrāmatas nodalījuma numurs 134.

Atbilstoši Priekules novada Bunkas pagasta teritoriālā plānojuma grafiskam pielikumam nekustams īpašums [adrese], Bunkas pag., Priekules nov. atrodas Lauksaimniecības un jauktas darbības teritorijā.    

Noteiktais lietošanas mērķis atbilst teritorijas plānojumam.

            Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 20.06.2006. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.5.punktu, 23.02.2010. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 193 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” , SIA ‘LATVIJAS MERNIEKS.L” 11.04.2013. iesniegumu, atklāti balsojot : PAR – 13 deputāti (Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Daiga Egle, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija,  Vaclovs Kadaģis, Romvalds Astrausks, Alda Binfelde, Gunta Jonauska, Zigrīda Dūduma, Inita Rubeze); PRET – nav, ATTURAS  – nav, Priekules novada dome  NOLEMJ:

 

1. Noteikt A[:] S[:], personas kods [:] īpašumā esošajai zemes vienības daļai(kadastra apzīmējums [:], nomas zemei), adrese [adrese], Bunkas pag., Priekules nov., 10.73 ha platībā lietošanas mērķi-lauksaimniecībā izmantojamā zeme –kods 0101, saskaņā ar pielikumu.

 

2. Pieņemto lēmumu nosūtīt : 1eks. VZD Kurzemes reģionālai nodaļai, Graudu iela 27/29,Liepāja, LV-3401, 1 eks. A[:] S[:] [dzīvesvieta], Bunkas pag., Priekules nov. LV- 3446.

 

3. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmai daļai, 76.panta pirmai daļai, 79.panta pirmai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Liepājas Tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

60.§ Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu J[:] A[:], K[:] A[:], V[:] A[:]

1. Gramzdas pagasta pārvalde izskatīja L[:] T[:] iesniegto iesniegumu 25.01.2013. reģ.Nr. 3-13a/88 par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu no Gramzdas pagasta pārvaldei piederošas daudzdzīvokļu mājas [adrese], Gramzda, Gramzdas pagastā, Priekules novadā nedzīvojošos J[:] A[:], K[:] A[:] un V[:] A[:]. J[:] A[:] minētajā dzīvesvietā nedzīvo jau divus gadus , bet K[:] un V[:] A[:] ir piedeklarētas pie tēva  J[: A[:] kopš  2011. gada 22.novembra.

2. Gramzdas pagasta pārvaldē ar J[:] A[:]  dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts 2009. gada 18. jūnijā.

2.1. Atbilstoši likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 2. panta otrajai daļai , kas nosaka „Dzīvojamās telpas lietošanas vienīgais pamats īrniekam vai apakšīrniekam ir dzīvojamās telpas īres  vai apakšīres līgums’.

2.2. Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 3. panta pirmo daļu, kas nosaka” Dzīvesvieta ir jebkuras personas brīvi izraudzīta ar nekustamo īpašumu saistīta vieta (ar adresi), kurā persona labprātīgi apmetusies ar tieši vai klusējot izteiktu nodomu tur dzīvot, kurā dzīvot tai ir tiesisks pamats un kuru šī persona atzīst  par vietu , kur tā sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību’.

2.3. 2012. gada 5. jūnijā Priekules novada domē tika saņemts J[:] A[:] iesniegums ar lūgumu atļaut mainīt īrēto dzīvokli [adrese] Gramzdā, Priekules novadā ar L[:] T[:] īrēto dzīvokli [adrese] Gramzdā, Priekules novadā.

2.4. Saskaņā ar likuma „Par dzīvojamās telpas īri” 15. pantu:

        15. pants. Dzīvojamās  telpas apmaiņas nosacījumi un kārtība  Īrniekam ir tiesības apmainīt aizņemto dzīvojamo telpu ar citu īrnieku, ja tam rakstveidā  piekrituši kopā ar viņu dzīvojošie pilngadīgie ģimenes locekļi un izīrētājs.

2.6. Priekules novada domei kā izīrētājam nebija iebildumu, ka L[:] T[:] un J[:] A[:] veic aizņemto dzīvokļu apmaiņu. L[:] T[:] apmaksāja J[:] A[:] iekrāto īres parādu Ls 283,13.

2.7. J[:] A[:] viena mēneša laikā  bija jānoslēdz Dzīvojamās telpas īres līgums Gramzdas pagasta pārvaldē par dzīvokļa [adrese] Gramzdā, Priekules novadā īri un jāveic deklarēšanās dzīvesvietā. Dzīvojamās telpas īres līgums netika noslēgts , tādēļ Priekules novada domes lēmums zaudējis spēku.

2.8. J[:] A[:] pēc Latvijas Republikas Iedzīvotāju reģistra datiem līdz 2013. gada 5. aprīlim pārdeklarāciju uz faktisko dzīves vietu nav veicis.

2.9. J[:] A[:] 2013. gada 20. februārī, reģ. Nr. 3-11/23, Gramzdas pagasta pārvalde nosūtīja ierakstītu vēstuli (Latvijas Pasts Gramzdas pasta nodaļas 20.02.2013. kvīts Nr. RR365024826LV), par jautājuma noskaidrošanu, sakarā ar dzīvesvietas deklarēšanu pēc faktiskās dzīvesvietas. Vēstuli Latvijas Pasts atgriezis atpakaļ nosūtītājam 05.04.2013.

3. Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 4. pants nosaka „Dzīvesvietas maiņas gadījumā attiecīgās  personas pienākums ir mēneša laikā, kopš tā patstāvīgi dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanās iestādē”. Pašvaldības rīcībā nav ziņu, ka J[:] A[:] , V[:] A[:] un K[:] A[:] būtu deklarējuši dzīvesvietu citur. Pašvaldībai ir pamats uzskatīt , ka deklarētā dzīvesvieta pēc tās uzrādītās adreses nav patiesa un ir anulējama.

4. Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 12. panta pirmajā daļā ir noteikts, ka „Ziņas par deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja 1) dzīvesvietas deklarētājs vai viņa likumiskais pārstāvis, vai dzīvesvietas deklarētāja vai viņa likumiskā pārstāvja pilnvarota persona, deklarējot dzīvesvietu, sniegusi nepatiesas ziņas; 2) attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā”.

5. Savukārt ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu” 2. punktu, kas nosaka ”Iestāde personas deklarācijā sniegtās ziņas par dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošajiem dokumentiem , pēc šo ziņu pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivēta lēmuma pieņemšanas par deklarēto dzīvesvietas anulēšanu”.

6.Viedokļi netika izteikti.

7. Saskaņā „Administratīvā procesa likums” 79. pantu, kas nosaka ”Administratīvo aktu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, bet, rakstveidā izdotajā administratīvajā aktā nav norādes, kur un kādā termiņā to var apstrīdēt, - viena gada laikā no tā spēkā stāšanās dienas”.

            Atklāti balsojot : PAR – 13 deputāti (Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Daiga Egle, Andris Džeriņš, Gražina Ķervija,  Vaclovs Kadaģis, Romvalds Astrausks, Alda Binfelde, Gunta Jonauska, Zigrīda Dūduma, Inita Rubeze); PRET – nav, ATTURAS  – nav, Priekules novada dome  NOLEMJ:

     

1.      Anulēt deklarēto dzīvesvietu [adrese] Gramzda, Gramzdas pagastā, Priekules novadā J[:] A[:}, personas kods: [:}, V[:} A[:], personas kods:[:] un K[:] A[:] ,personas kods:[:], jo minētās personas deklarētajā dzīvesvietā nedzīvo divus gadus , pašvaldība personas tiesiskajās attiecībās sastapt nevar.

 

2.      Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas datumu.

 

3.      Lēmumu par deklarētās  dzīvesvietas anulēšanu nosūtīt J[:] A[:] un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Liepājas nodaļai.

 

4.      Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā iela 4, Liepāja, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.