25.07.2013. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols nr. 3)

41.§ Par S[:] L[:] atteikšanos no zemes ‘’Kaudzītes’’, Kalētu pag., Priekules nov., nomas

 Priekules novada dome izskatījusi S[:] L[:], dzīvojoša [dzīvesvieta], Kalētu pag., Priekules nov., 19.06.2013. iesniegumu (iereģistrēts ar Nr.3-13/747) par atteikšanos no zemes „Kaudzītes”, kadastra apzīmējums 6464 001 0257 – 3 ha, Kalētu pagastā, Priekules novadā, nomas.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Priekules novada dome 2010.gada 01.oktobrī S[:] L[:] iznomājusi zemes reformas pabeigšanai paredzēto zemes gabalu  ar nosaukumu „Kaudzītes” 3 ha platībā, kadastra apzīmējums 6464 001 0257, Kalētu pagastā un noslēgts zemes nomas līgums ar Nr.3-36/34-2010 ar termiņu līdz tiek atjaunotas īpašuma tiesības uz minēto zemes gabalu.

S[:] L[:] labprātīgi atsakās no turpmākās zemes „Kaudzītes”, kadastra apzīmējums 6464 001 0257, Kalētu pagastā, nomas.

 

 Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 2013.gada 11.jūlija tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti  (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Inese Kuduma, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Malda Andersone, Ilgonis Šteins, Arnis Kvietkausks, Arta Brauna, Andris Džeriņš, Artis Šteins, Gražina Ķervija); PRET – nav; ATTURAS – nav , Priekules novada dome NOLEMJ:

 

1.      Izbeigt ar 2013.gada 31.jūliju S[:] L[:], personas kods [:], zemes nomas līgumu ar Nr.3-36/34-2010 par zemes “Kaudzītes” 3 ha platībā, kadastra apzīmējums 6464 001 0257, Kalētu pag., Priekules nov., iznomāšanu.

 

2.      Atbildīgā par lēmuma izpildi Kalētu pagasta zemes lietu speciāliste M[:] K[:].

 

3.      Pieņemto lēmumu nosūtīt S[:] L[:], [dzīvesvieta], Kalētu pag., Priekules nov., LV-3484.

 

4.      Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

42.§ Par nedzīvojamās telpas Nr.6 „Garāžas”, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules novads, iznomāšanu A[:] S[:]

 Priekules novada dome izskatījusi A[:] S[:] iesniegumu ar lūgumu piešķirt telpu „Mehāniskās darbnīcas” , Bunka, Bunkas pagastā, Priekules novadā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

 Uz Priekules novada pašvaldības vārda zemesgrāmatā reģistrēts nekustamais īpašums „Garāžas”, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules novads, kurš sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6446 005 0252 un trīs ēkām (kadastra apzīmējums 6446 005 0096 001; 6446 005 0096 002 ; 6446 0050096 007 ), Bunkas pagasta zemesgrāmatas nodalījuma nr. 10000049 0294.

08.06.2010.MK noteikumi Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 7.punkts nosaka - lēmumu par nomas objekta nodošanu iznomāšanai pieņem iznomātājs.

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu,   likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 6¹ panta pirmo daļu, 08.06.2010. MK noteikumiem Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 78.punktu, Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti  (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Inese Kuduma, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Malda Andersone, Ilgonis Šteins, Arnis Kvietkausks, Arta Brauna, Andris Džeriņš, Artis Šteins, Gražina Ķervija); PRET – nav; ATTURAS – nav,Priekules novada dome NOLEMJ:

 

1.      Iznomāt A[:] S[:] personas kods[:], nedzīvojamo telpu Nr.6 „Garāžas”, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules novads, apzīmējums kadastrā 6446 005 0096 001 , 37.8 m/2 platībā saskaņā ar pielikumu – izkopējumu no inventarizācijas lietas, kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa, nosakot:

1.1.   Nomas maksu 0.07 Ls/m2 mēnesī, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli. Papildus noteiktajai nomas maksai Nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai nodokļu likmei, kā arī maksā nekustamā īpašuma nodokli atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

1.2.   Telpu nomas līguma termiņš-2016.gada 1.jūlijam.

 

2.      Uzdot Bunkas pagasta Zemes lietu speciāliste I[:] L[:] sagatavot atbilstošu vienošanos (lēmuma 1.punkts).

3.      Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

4.      Lēmuma izraksts nosūtāms A[:] S[:]: [dzīvesvieta] ,Bunka, Bunkas

      pagasts, Priekules novads, LV-3446.

5.      Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4,

      LV- 3401)  viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

                  Pielikumā: 25.pielikums – izkopējums no inventarizācijas lietas uz 1 lp.

43.§ Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma [:], Bunkas pag., Priekules nov. sadalīšanai

 Priekules novada dome izskatījusi J[:] B[:] , personas kods [:] un I[:] M[:] pilnvarotās personas K[:] V[:} personas kods [:] (pilnvara Nr.A385536 04.02.2010., pilnvaru tulkojis zvērināts tulkotājs G[:] B[:] 02.03.2010., apstiprināts pie zvērinātas notāres L[:] M[:] Nr.2463 ), 01.07.2013. iesniegumu, reģ.Nr.3-13/789,  ar lūgumu sadalīt nekustamā īpašuma [:], Bunkas pagastā, Priekules novadā, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [:]. Atdalītajam zemesgabalam, ar plānoto atdalāmo platību 13 ha , piešķirot nosaukumu ”Kalnu muiža”.

Saskaņā ar „Zemes ierīcības likuma” 8.panta pirmās daļas 3.punktu zemesgabalu sadalīšanai nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu.

Zemes ierīcības projekta izstrādes ierosinātājs ir nekustamā īpašuma īpašnieks – J[:] B[:] un nekustamā īpašuma īpašnieces I[:] M[:] pilnvarotās persona K[:] V[:], kuru īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu [adrese] Bunkas pagastā, Priekules novadā, nostiprinātas zemesgrāmatā,  Bunkas pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.82.

Iesniegumam pievienots nekustamā īpašuma [adrese], kadastra Nr.[:], robežu plāns ar plānoto zemes sadalījumu. Priekules novada Bunkas pagasta teritorijas plānojumā minētā zeme atzīmēta kā meliorētās nacionālās nozīmes lauksaimniecībā izmantojamās teritorijas.

                   Pamatojoties uz „Zemes ierīcības likuma” 3.pantu, Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 11. punktu, kas nosaka, vietējā pašvaldība izdod administratīvo aktu par projekta izstrādes nepieciešamību un pievieno tam grafisko pielikumu, kurā shematiski attēlota projektētā teritorija., Ministru kabineta 2006. gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punktu un Priekules novada Domes 28.01.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.4 „Par Priekules novada teritoriālo vienību teritorijas plānojumu apstiprināšanu”, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti  (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Inese Kuduma, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Malda Andersone, Ilgonis Šteins, Arnis Kvietkausks, Arta Brauna, Andris Džeriņš, Artis Šteins, Gražina Ķervija); PRET – nav; ATTURAS – nav , Priekules novada dome NOLEMJ:

 

1.      Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu  nekustamā īpašuma [adrese], Bunkas pagastā, Priekules novadā, ar kadastra Nr.[:], zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [:] sadalīšanu (zemes robežu plāns 2.pielikumā ).

2.      Apstiprināt zemes ierīcības projekta nosacījumus .

3.      Plānotajam atdalāmajam zemesgabalam pēc zemes ierīcības projekta apstiprināšanas piešķirt nosaukumu –[:], Bunkas pagasts, Priekules novads.

4.      Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Pielikumā:

1. Pielikums Nr.26 – Nosacījumi zemes ierīcības projektam Priekules nov.,Bunkas pag. [:], kad.nr.[:], ar platību 14,10 ha uz 2 lp.

2. Pielikums Nr.27 – zemes robežu plāns uz  1 lp.

 

44.§ Par ralliju „Kurzeme 2013”

 Saņemts biedrības „Liepājas Rallija Komanda” valdes priekšsēdētāja U[:] H[:] iesniegums (reģ.Nr.3–13/902 no 19.07.2013.), kurā lūgts, veikt grozījumus 2013.gada 30.maija Priekules novada domes sēdes lēmumā 4.&,,Par ralliju „Kurzeme 2013””. Nepieciešams mainīt ātrumposma norises laiku uz ceturtdienu, 29.augustu, laika posmā no plkst. 15.30 līdz 21.00, slēdzot ceļu Purmsāti – Paplaka vispārējai satiksmei un atļaut izmantot Priekules lidlauka teritoriju servisa zonas izveidei 29.augustā visas dienas garumā.

 

Atklāti balsojot PAR - 13 deputāti  (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Inese Kuduma, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Malda Andersone, Ilgonis Šteins, Arnis Kvietkausks, Arta Brauna, Andris Džeriņš, Artis Šteins, Gražina Ķervija); PRET – nav; ATTURAS – nav , Priekules novada dome NOLEMJ:

 

1.      Atcelt Priekules novada domes 2013.gada 30.maija lēmumu „Par ralliju „Kurzeme 2013”” (protokols Nr.7, 4.§).

2.      Atļaut biedrībai „Liepājas Rallija Komanda” 2013.gada 29.augustā no plkst.15.30 – 21.00 rīkot testa ātrumposmu Virgas pagasta teritorijā, izmantojot ceļu maršrutā Paplaka – Purmsāti, izpildot šādus nosacījumus:

2.1.   garantēt ceļa sakārtošanu divu darba dienu laikā pēc autorallija sacensībām, līdz 2013.gada 9.augustam uzrādīt Priekules novada pašvaldības izpilddirektoram noslēgto līgumu ar darbuzņēmēju par ceļu sakārtošanu;

2.2.   rakstiski saskaņot rallija norisi ar zemju īpašniekiem, kuru zemes robežojas ar rallijā izmantojamiem ceļiem, un līdz 9.augustam saskaņojumu kopiju iesniegt Priekules novada pašvaldības izpilddirektoram.

3.      Atļaut izmantot 29.augustā Priekules lidlauka teritoriju servisa zonas vajadzībām visas dienas garumā, pēc rallija vienas darba dienas laikā sakārtojot lidlauka teritoriju.

 

45.§ Dzīvokļu jautājumi

 45.1. A[:] A[:]

 

1.2013.gada 13.jūnijā Priekules novada domē saņemts A[:] A[:] dzimuša [:] iesniegums, ar lūgumu piešķirt dzīvojamās telpas īres tiesības uz dzīvokli [:], Priekulē, Priekules novadā, sakarā ar mātes A[:] K[:] nāvi (20.05.2013.).

 

2.Ar Priekules novada domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

2.1.Dzīvojamās telpas beztermiņa īres līgums Smilšu ielā 11 dz.12, 1999.gada 07.aprīlī noslēgts ar A[:] K[:] ,[:].

2.2. A[:] A[:] minētajā dzīvoklī deklarējis savu dzīvesvietu un dzīvo deklarētajā adresē.

2.3. Īres un komunālie parādi nav.

 

3.Saskaņā ar likuma „Par dzīvojamo telpu īri”14.panta 4.daļu:

„(4) Īrnieka nāves vai rīcībnespējas gadījumā, kā arī dzīvesvietas maiņas gadījumā pilngadīgs ģimenes loceklis, ja tam piekrīt pārējie pilngadīgie ģimenes locekļi, ir tiesīgs prasīt dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar viņu iepriekšējā īrnieka vietā, nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus.”

4.Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.panta 1.daļu:

„(1) Administratīvo aktu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, bet, ja rakstveidā izdotajā administratīvajā aktā nav norādes, kur un kādā termiņā to var apstrīdēt, — viena gada laikā no tā spēkā stāšanās dienas.” 

 

Atklāti balsojot PAR - 13 deputāti  (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Inese Kuduma, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Malda Andersone, Ilgonis Šteins, Arnis Kvietkausks, Arta Brauna, Andris Džeriņš, Artis Šteins, Gražina Ķervija); PRET – nav; ATTURAS – nav , Priekules novada dome NOLEMJ:

 

1. Piešķirt A[:] A[:]  īres tiesības uz divistabu dzīvokli [:], Priekulē, ar kopējo platību 42,84m², tai skaitā apdzīvojamā platība 28,22m².

            2. Pirmais īres tiesību termiņš ir 6 mēneši, ja šajā laikā īrnieks norēķinās par saņemtajiem pakalpojumiem īres tiesības tiek pagarinātas uz 3 gadiem. Pēc šī termiņa, ja nav parādsaistības, tiek piešķirtas beztermiņa īres tiesības. Ja netiek pildītas īres un komunālo maksājumu saistības, dzīvojamā telpa jāatbrīvo īres līguma termiņam beidzoties.

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu. A[:] A[:] īres līgums ar SIA „Priekules nami” un komunālo uzņēmumu SIA ”Priekules pakalpojumi”, par ūdens un kanalizācijas pakalpojumu saņemšanu, noslēdzams mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Ja kāds no minētajiem līgumiem netiek noslēgts noteiktajā termiņā A[:] A[:] vainas dēļ, tad novada domes lēmums par dzīvokļa izīrēšanu zaudē spēku.

3.Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

45.2. Z[:] K[:]

 

1.2013.gada 3.jūlijā ar reģ. Nr. 14-1/800 Priekules novada domes Gramzdas pagasta pārvaldē saņemts Z[:] K[:] iesniegums, ar lūgumu piešķirt dzīvojamās telpas īres tiesības uz dzīvokli [adrese], Gramzdā, Gramzdas pagastā, Priekules novadā.

 

2.Ar Priekules novada domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

2.1.Dzīvojamās telpas [adrese], Gramzdā ir 1-istabas dzīvoklis ar kopējo platību 35,7 kvm. Dzīvojamās telpās ir nepieciešams sakārtot apkuri un jāveic kosmētiskais remonts.

2.2. Iesnieguma iesniedzējs ir apskatījis dzīvojamās telpas un piekrīt tajās veikt kosmētisko remontu par saviem līdzekļiem.

2.3. Gramzdas pagasta pārvalde apņemas līdz apkures sezonas sākumam sakārtot dzīvojamās telpās apkures padevi.

 

3.Saskaņā ar likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 2.pantu:

„Dzīvojamās telpas īre ir dzīvojamās telpas lietošanas tiesību nodošana citai personai par maksu. Dzīvojamās telpas lietošanas tiesības citai personai var nodot dzīvojamās telpas īpašnieks, valdītājs, kā arī pašvaldība, ja tā atbilstoši likumam "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" uz likumīga pamata ieguvusi attiecīgo dzīvojamo telpu lietojumā.

Dzīvojamās telpas lietošanas vienīgais pamats īrniekam vai apakšīrniekam ir dzīvojamās telpas īres vai apakšīres līgums.”

4.Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.panta 1.daļu:

„(1) Administratīvo aktu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, bet, ja rakstveidā izdotajā administratīvajā aktā nav norādes, kur un kādā termiņā to var apstrīdēt, — viena gada laikā no tā spēkā stāšanās dienas.” 

 

Atklāti balsojot PAR - 13 deputāti  (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Inese Kuduma, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Malda Andersone, Ilgonis Šteins, Arnis Kvietkausks, Arta Brauna, Andris Džeriņš, Artis Šteins, Gražina Ķervija); PRET – nav; ATTURAS – nav , Priekules novada dome NOLEMJ:

 

1. Piešķirt Z[:] K[:] īres tiesības uz vienistabas dzīvokli [adrese], Gramzdā, Gramzdas pagastā, Priekules novadā, ar kopējo platību 35,7 m².

            2. Pirmais īres tiesību termiņš ir 6 mēneši, ja šajā laikā īrnieks norēķinās par saņemtajiem pakalpojumiem īres tiesības tiek pagarinātas uz 3 gadiem. Pēc šī termiņa, ja nav parādsaistības, tiek piešķirtas beztermiņa īres tiesības. Ja netiek pildītas īres un komunālo maksājumu saistības, dzīvojamā telpa jāatbrīvo īres līguma termiņam beidzoties.

2.Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

3.Z[:] K[:] dzīvojamās telpas īres līgums ar Gramzdas pagasta pārvaldi noslēdzams viena mēneša laikā no šī lēmuma pieņemšanas brīža. Ja dzīvojamās telpas īres līgums netiek noslēgts noteiktajā termiņā Z[:] K[:] vainas dēļ, tad šis domes lēmums zaudē spēku.

 

4.Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas.

5. Saskaņā ar Paziņošanas likuma 8.panta 2. un 3.daļu:

 „(2) Dokuments, kas paziņots kā vienkāršs pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu astotajā dienā no dienas, kad tas iestādē reģistrēts kā nosūtāmais dokuments.

(3) Dokuments, kas paziņots kā ierakstīts pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā.”

 

45.3. I[:] K[:]

 

 

1.2013. gada 27. jūnijā ar reģ. Nr.14-1/5-773 Priekules novada domes Gramzdas pagasta pārvaldē saņemts I[:] K[:]  iesniegums, ar lūgumu piešķirt dzīvojamās telpas īres tiesības uz dzīvokli [adrese], Gramzdā, Gramzdas pagastā, Priekules novadā.

2.Ar Priekules novada domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

2.1.Dzīvojamās telpas [adrese], Gramzdā ir 3-istabas dzīvoklis ar kopējo platību 69.9 kvm. Dzīvojamās telpās ir nepieciešams sakārtot apkuri un jāveic kosmētiskais remonts.

2.2.Iesnieguma iesniedzējs ir apskatījis dzīvojamās telpas un piekrīt tajās veikt   telpu  kosmētisko remontu par saviem līdzekļiem.

2.3.Gramzdas pagasta pārvalde apņemas līdz apkures sezonas sākumam  sakārtot dzīvojamās telpās apkures padevi.

3.Saskaņā ar likumu „Par dzīvojamo telpu īri” 2. pantu:

„Dzīvojamās telpas īre ir dzīvojamās telpas lietošanas tiesību nodošana citai personai par maksu. Dzīvojamās telpas lietošanas tiesības citai personai var nodot dzīvojamās telpas īpašnieks, vadītājs, kā arī pašvaldība, ja tā atbilstoši likumam „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” uz likumīga pamata ieguvusi attiecīgo dzīvojamo telpu lietojumā.

Dzīvojamās telpas lietošanas vienīgais pamats īrniekam vai apakšīrniekam ir dzīvojamās telpas īres vai apakšīres līgums.”

4.Saskaņā ar Administratīvā procesa likumu 79. panta 1. daļu:

„(!) Administratīvo aktu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, bet, ja rakstveidā izdotajā administratīvajā aktā nav norādes, kur un kādā termiņā to var apstrīdēt,- viena gada laikā no tā spēkā stāšanās dienas.”

 

Atklāti balsojot PAR - 13 deputāti  (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Inese Kuduma, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Malda Andersone, Ilgonis Šteins, Arnis Kvietkausks, Arta Brauna, Andris Džeriņš, Artis Šteins, Gražina Ķervija); PRET – nav; ATTURAS – nav , Priekules novada dome NOLEMJ:

 

1.Piešķirt I[:] K[:]  īres tiesības uz trīsistabu dzīvokli [adrese], Gramzdā, Gramzdas pagastā, Priekules novadā, ar kopējo platību 69,9  m².

2. Pirmais īres tiesību termiņš ir 6 mēneši, ja šajā laikā īrnieks norēķinās par saņemtajiem pakalpojumiem īres tiesības tiek pagarinātas uz 3 gadiem. Pēc šī termiņa, ja nav parādsaistības tiek piešķirtas beztermiņa īres tiesības. Ja netiek pildītas īres un komunālo maksājumu saistības, dzīvojamā telpa jāatbrīvo īres līguma termiņam beidzoties.

3.Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

4.I[:] K[:] dzīvojamās telpas īres līgums ar Gramzdas pagasta pārvaldi noslēdzams viena mēneša laikā no šī lēmuma pieņemšanas brīža. Ja dzīvojamās telpas īres līgums netiek noslēgts noteiktajā termiņā I[:] K[:] vainas dēļ, tad šis domes lēmums zaudē spēku.

 

4.Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā  Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas.

„(2) Dokuments, kas paziņots kā vienkāŗšs pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu astotajā dienā no dienas, kad tas iestādē reģistrēts kā nosūtāmais dokuments.

„(3) Dokuments, kas paziņots kā ierakstīts pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā.

 

 

 

 

45.4. S[:] B[:]

 

1.2013. gada 5 jūnijā ar reģ. Nr.14-1/5-672 Priekules novada domes Gramzdas pagasta pārvaldē saņemts S[:] B[:] iesniegums, ar lūgumu piešķirt dzīvojamās telpas īres tiesības uz dzīvokli [adrese], Gramzdā, Gramzdas pagastā, Priekules novadā.

2.Ar Priekules novada domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

2.1.Dzīvojamās telpas [adrese], Gramzdā ir 2-istabas dzīvoklis ar kopējo platību 52.4 m². Dzīvojamās telpās ir nepieciešams sakārtot apkuri un jāveic kosmētiskais remonts.

2.2.Iesnieguma iesniedzējs ir apskatījis dzīvojamās telpas un piekrīt tajās veikt apkures ierīkošanu un telpu  kosmētisko remontu par saviem līdzekļiem.

3.Saskaņā ar likumu „Par dzīvojamo telpu īri” 2. pantu:

„Dzīvojamās telpas īre ir dzīvojamās telpas lietošanas tiesību nodošana citai personai par maksu. Dzīvojamās telpas lietošanas tiesības citai personai var nodot dzīvojamās telpas īpašnieks, vadītājs, kā arī pašvaldība, ja tā atbilstoši likumam „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” uz likumīga pamata ieguvusi attiecīgo dzīvojamo telpu lietojumā.

Dzīvojamās telpas lietošanas vienīgais pamats īrniekam vai apakšīrniekam ir dzīvojamās telpas īres vai apakšīres līgums.”

4.Saskaņā ar Administratīvā procesa likumu 79. panta 1. daļu:

„(!) Administratīvo aktu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, bet, ja rakstveidā izdotajā administratīvajā aktā nav norādes, kur un kādā termiņā to var apstrīdēt,- viena gada laikā no tā spēkā stāšanās dienas.”

 

Atklāti balsojot PAR - 13 deputāti  (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Inese Kuduma, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Malda Andersone, Ilgonis Šteins, Arnis Kvietkausks, Arta Brauna,  Andris Džeriņš, Artis Šteins, Gražina Ķervija); PRET – nav; ATTURAS – nav , Priekules novada dome NOLEMJ:

 

1.Piešķirt S[:] B[:]  īres tiesības uz divistabu dzīvokli [adrese], Gramzdā, Gramzdas pagastā, Priekules novadā, ar kopējo platību  52,4 m².

2. Pirmais īres tiesību termiņš ir 6 mēneši, ja šajā laikā īrnieks norēķinās par saņemtajiem pakalpojumiem, īres tiesības tiek pagarinātas uz 3 gadiem. Pēc šī termiņa, ja nav parādsaistības, tiek piešķirtas beztermiņa īres tiesības. Ja netiek pildītas īres un komunālo maksājumu saistības, dzīvojamā telpa jāatbrīvo īres līguma termiņam beidzoties.

3.Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

4.S[:] B[:] dzīvojamās telpas īres līgums ar Gramzdas pagasta pārvaldi noslēdzams viena mēneša laikā no šī lēmuma pieņemšanas brīža. Ja dzīvojamās telpas īres līgums netiek noslēgts noteiktajā termiņā Sanda Baloža vainas dēļ, tad šis domes lēmums zaudē spēku.

 

5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā  Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas.

„(2) Dokuments, kas paziņots kā vienkāŗšs pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu astotajā dienā no dienas, kad tas iestādē reģistrēts kā nosūtāmais dokuments.

„(3) Dokuments, kas paziņots kā ierakstīts pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā.

46.§ Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Z[:] E[:]

 1. Priekules novada dome izskatīja VAS “Privatizācijas aģentūras” vēstuli, kas saņemta domē 28.02.2013. ar reģistrācijas Nr. 3-06/154 par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Z[:] E[:] valstij piederošajā dzīvoklī [adrese], Priekulē, Priekules novadā, nedzīvo un īres un komunālos maksājumus nemaksā.

 

2. Izvērtējot Priekules novada domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

 

2.1. VAS “Privatizācijas aģentūra” (turpmāk- Privatizācijas aģentūra) uzsākot dzīvojamās mājas privatizācijas procesu 2001. gada 19. janvārī, konstatēja, ka valsts dzīvokļa Nr. 2 , Raiņa iela 8, īrniece bija L[:] E[:]. Saskaņā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes iedzīvotāju reģistra informāciju L[:] E[:] mirusi 2008. gada 5. jūlijā. Dzīvoklī Nr. 2 savu dzīvesvietu ir deklarējis (pierakstījis) L[:] E[:] dēls Z[:] E[:] no 1998. gada 22 septembra. Privatizācijas aģentūra nav noslēgusi dzīvokļa Nr. 2 īres līgumu ar Z[:] E[:]. Priekules novada dome 2012. gada 26. aprīļa vēstulē Nr. 3-06/605 kam sniegtai informācijai dzīvojamā māja nav apdzīvota, tai skaitā dzīvoklī Nr.2 neviens nedzīvo, logi izsisti un durvis aizslēgtas. 

 

 2.2. Saskaņā ar likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 2. panta otro daļu, kas nosaka: 

„Dzīvojamās telpas lietošanas vienīgais pamats īrniekam vai apakšīrniekam ir dzīvojamās telpas īres vai apakšīres līgums.”

 

2.3. Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 3. panta pirmo daļu ir noteikts:

“Dzīvesvieta ir jebkuras personas brīvi izraudzīta ar nekustamo īpašumu saistīta vieta (ar adresi), kurā persona labprātīgi apmetusies ar tieši vai klusējot izteiktu nodomu tur dzīvot, kurā dzīvot tai ir tiesisks pamats un kuru šī persona atzīst par vietu, kur tā sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību”.

 

2.4. Pēc pašvaldības rīcībā esošas informācijas Z[:] E[:] minētajā dzīvoklī ilgstoši nedzīvo, pašvaldība tiesiskajās attiecībās viņu sastapt nevar.

 

2.5. Z[:] E[:] ir deklarēta dzīvesvieta [adrese], Priekulē, Priekules novadā no 22.09.1998.

 

2.6. Z[:] E[:] pēc Latvijas Republikas Iedzīvotāju reģistra datiem līdz 2013. gada 1. jūlijam pārdeklarāciju uz faktisko dzīves vietu, nav veicis.

 

2.7. Z[:] E[:] 2013. gada 15. maijā, reģ. Nr. 3-11/501, Priekules novada dome nosūtīja ierakstītu vēstuli (Latvijas Pasts Priekules pasta nodaļas 16.05.2013. kvīts Nr. RR352721545LV), par jautājuma noskaidrošanu, sakarā ar dzīvesvietas deklarēšanu pēc faktiskās dzīvesvietas. Vēstuli Latvijas Pasts atgriezis  atpakaļ  nosūtītājam 20.06.2013.

 

3. Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 4. pants nosaka „Dzīvesvietas maiņas gadījumā attiecīgās personas pienākums ir mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanās iestādē”. Pašvaldības rīcībā nav ziņu, ka Z[:] E[:] būtu deklarējis dzīvesvietu citur. Pašvaldībai ir pamats uzskatīt, ka deklarētā dzīvesvieta pēc tās uzrādītās adreses nav patiesa un tā ir anulējama.

 

4. Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 12. panta pirmajā daļā ir noteikts, ka „Ziņas par deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja: 1) dzīvesvietas deklarētājs vai viņa likumiskais pārstāvis, vai dzīvesvietas deklarētāja vai viņa likumiskā pārstāvja pilnvarota persona, deklarējot dzīvesvietu, sniegusi nepatiesas ziņas; 2) attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā”.

5. 06.06.2003. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu” 2. punkts nosaka”:

 “Iestāde personas deklarācijā sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošajiem dokumentiem, pēc šo ziņu pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivēta lēmuma pieņemšanas par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu”.

6. Saskaņā „Administratīvā procesa likums” 79. pantu nosaka:

 „Administratīvo aktu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, bet, ja rakstveidā izdotajā administratīvajā aktā nav norādes, kur un kādā termiņā to var apstrīdēt, - viena gada laikā no tā spēkā stāšanās dienas”.

 

Atklāti balsojot PAR - 13 deputāti  (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Inese Kuduma, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Malda Andersone, Ilgonis Šteins, Arnis Kvietkausks, Arta Brauna, Andris Džeriņš, Artis Šteins, Gražina Ķervija); PRET – nav; ATTURAS – nav , Priekules novada dome NOLEMJ:

 

  1. Anulēt deklarēto dzīvesvietu [adrese], Priekulē, Priekules novadā Z[:] E[:], personas kods [:], jo minētā persona deklarētajā dzīvesvietā nedzīvo, komunālos maksājumus nemaksā, pašvaldība personu tiesiskajās attiecībās sastapt nevar.
  2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas datumu.
  3. Lēmumu par deklarēto dzīvesvietu nosūtīt Z[:] E[:] un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Liepājas nodaļai.
  4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā iela 4, Liepāja, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.