26.11.2020. domes sēde (protokols Nr.15)

777. Par pašvaldībai piederoša dzīvokļa īpašuma Liepājas iela 7A-15, Priekule, Priekules novads, nodošanu atsavināšanai

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 26.novembrī                                                                                                                              

Nr.777           

          (protokols Nr.15,  39.punkts)

 

 

Par pašvaldībai piederoša dzīvokļa īpašuma Liepājas iela 7A-15, Priekule, Priekules novads, nodošanu atsavināšanai

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts  XX,  personas kods XX, dzīvojošas XX, Priekules novads iesniegums (reģistrācijas Nr.2.1.4/20/2146-S), kurā lūgts nodot atsavināšanai dzīvokli Liepājas iela 7A-15, Priekule, Priekules novads

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

07.12.2015. dzīvoklis Nr.15, Liepājas ielā 7A, Priekule, Priekules novads, kadastra nr. 6415 900 0087, reģistrēts Kurzemes rajona tiesas Priekules pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 106 15  uz Priekules novada pašvaldības vārda.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – PPMAL) 4.panta ceturtās daļas 5.punkts nosaka, ka  atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvojamo māju,  tās domājamo daļu vai dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā noteiktajā kārtībā.

PPMAL 45.panta trešā daļa nosaka, ka  atsavinot valsts vai pašvaldības īpašumā esošu viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu, par kuru lietošanu likumā "Par dzīvojamo telpu īri" noteiktajā kārtībā ir noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums, to vispirms rakstveidā piedāvā pirkt īrniekam un viņa ģimenes locekļiem.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu (….),  Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 1. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu (dzīvokļa īpašumu) Liepājas ielā 7A-15 Priekulē, Priekules novadā, kadastra Nr.6415 900 0087.
 2. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei organizēt nekustamā īpašuma vērtības noteikšanu saskaņā ar likuma „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums” 3.pantu.
 3. Nekustamā īpašuma nosacīto cenu apstiprināt Priekules novada pašvaldības domē.
 4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Lēmums 1 eks. paziņojams:

- Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

- XX;

- finanšu nodaļai;

- nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei;

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                             V.Jablonska

 

778. Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības domes 2019.gada 19.decembra lēmumā ‘’Par degvielas iegādes limitu noteikšanu Priekules novada pašvaldības darbiniekiem personīgo transporta līdzekļu izmantošanai...

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 26.novembrī                                                                                                                              

Nr.778           

          (protokols Nr.15,  40.punkts)

 

Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības domes 2019.gada 19.decembra lēmumā ‘’Par degvielas iegādes limitu noteikšanu Priekules novada pašvaldības darbiniekiem personīgo transporta līdzekļu izmantošanai darba jautājumu pildīšanai’’ (protokols Nr.16, lēm.Nr.693)

 

Saņemts bāriņtiesas priekšsēdētājas Ilonas Šliseres iesniegums (19.11.2020.reģ.Nr.2.1.3/20/567) ar lūgumu, lai nodrošinātu bāriņtiesas funkciju izpildi Priekules novadā, darba pienākumu pildīšanai piešķirt bāriņtiesas loceklei Līgai Šenfeldei degvielas limitu 30 EUR apmērā.

Atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Izdarīt Priekules novada pašvaldības domes 2019.gada 19.decembra lēmumā Nr.693 “Par degvielas iegādes limitu noteikšanu Priekules novada pašvaldības darbiniekiem personīgo transporta līdzekļu izmantošanai darba pienākumu pildīšanai” (protokols Nr.16, lēm. Nr.693) šādus grozījumus:

1.1. noteikt degvielas iegādes limitu bāriņtiesas loceklei 30 EUR mēnesī:

 

PRIEKULE

Bāriņtiesas loceklis

30

10.4001

 

2. Grozījumi stājas spēkā ar 2020.gada 1.decembri.

 

Lēmums paziņojams elektroniski:1 eks. finanšu nodaļai; 1 eks. bāriņtiesas priekšsēdētājai

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                             V.Jablonska

 

779. Par Priekules novada pašvaldības amatu un amatalgu saraksta 2020. gadam grozījumiem

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 26.novembrī                                                                                                                              

Nr.779           

          (protokols Nr.15,  41.punkts)

 

Par Priekules novada pašvaldības amatu un amatalgu saraksta 2020. gadam grozījumiem

 

2020. gada 20. novembrī pašvaldībā saņemts Priekules novada bāriņtiesas sēžu sekretāres iesniegums (2.7.10/20/264) par uzteikumu, sakarā ar darba vietas maiņu. Darba grupā, kurā iesaistījās Priekules novada pašvaldības administrācijas vadība, bāriņtiesas priekšsēdētāja, veselības un sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja tika lemts par amata vietas slēgšanu un papildus bāriņtiesas locekļa amata vietas atvēršanu pilnvērtīgam bāriņtiesas darbam, jo cilvēkresursu trūkuma dēļ bāriņtiesa nevar nodrošināt pilnīgu Bāriņtiesu likumā noteikto funkciju izpildi.

Kā arī pamatojoties uz 2020. gada 12. oktobra Priekules novada bāriņtiesas priekšsēdētājas iesniegumu (2.1.3/20/502), kurā lūgts palielināt bāriņtiesas locekļu amata likmes, amatu sarakstā veikti grozījumi, palielinot bāriņtiesas locekļu amata likmi par 0,3 slodzi.

2020. gada 24. novembrī pašvaldībā saņemts Virgas pirmsskolas izglītības iestādes “Gaismiņa” vadītājas iesniegums (2.1.3/20/571), kurā lūgts palielināt pirmsskolas izglītības pedagoga palīga slodzi no 0,9 uz 1, sakarā ar darba dienas stundu palielināšanos, jo skolēnu autobuss pirmsskolas izglītības iestādē ierodas jau plkst. 08.00 un mājup dodas plkst. 16.00. tas nozīmē, ka skolotāja palīgs šajā laika posmā ir pirmsskolas izglītības iestādē kopā ar bērniem.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 1. Apstiprināt grozījumus Priekules novada pašvaldības amatu un amatalgu sarakstā 2020. gadam.
 2. Grozījumi stājas spēkā ar 2020. gada 01. decembri.

 

Lēmums nosūtāms:Bāriņtiesai, personāla speciālistei, finanšu nodaļai.

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                             V.Jablonska

 

Pielikums

 

780. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 26.novembrī                                                                                                                           

Nr.780           

          (protokols Nr.15,  42.punkts)

 

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu XX

 

            Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                             V.Jablonska

 

 

781. Par 16.11.2015. zemes nomas līguma Nr.2.3.4/189 termiņa pagarināšanu XX, Virgas pagastā, Priekules novadā

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 26.novembrī                                                                                                                              

Nr.781           

          (protokols Nr.15, 43.punkts)

 

Par 16.11.2015. zemes nomas līguma Nr.2.3.4/189 termiņa pagarināšanu XX, Virgas pagastā, Priekules novadā

 

2020.gada 23.novembrī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX (turpmāk tekstā- iesniedzēja), dzīvojošas XX, Priekules nov., iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/20/2167-S, ar lūgumu pagarināt zemes nomas līguma termiņu par daļu no zemes vienības “Purmsātu muiža”, Virgas pagastā nomu šķūņa uzturēšanai.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Zemes vienība “Purmsātu muiža” 0,3515 ha kopplatībā, kadastra apzīmējums 6498 004 0224, Virgas pagastā, Priekules novadā, pieder pašvaldībai.

2015.gada 16.novembrī starp Priekules novada pašvaldību un iesniedzēju tika noslēgts zemes nomas līgums Nr.2.3.4/189 (turpmāk- līgums) par daļu no zemes vienības “Purmsātu muiža” 0,03 ha platībā, kadastra apzīmējums 6498 004 0224, Virgas pagastā, iznomāšanu šķūņa uzturēšanai.

Līguma termiņš noteikts līdz 2020.gada 01.novembrim.

Iesniedzējai nodokļa un nomas maksas parāda nav.

Iesniedzēja lūdz pagarināt zemes nomas līguma termiņu.

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma (stājās spēkā 23.06.2020.) pārejas noteikumu 20.punktu, kurš nosaka, ka pašvaldība, kuru administratīvi teritoriālās reformas ietvaros apvieno, var uzņemties aizņēmumu, galvojumu un citas ilgtermiņa saistības, iznomāt savu nekustamo īpašumu, kā arī atsavināt savu kustamo un nekustamo mantu, kuras pārdošanas vērtība pārsniedz 50 000 euro vai 0,1 procentu no pašvaldības pamatlīdzekļu vērtības, tikai pēc tam, kad saņemts pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas (turpmāk — finanšu komisija) lēmums.

Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, 19.06.2018.Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” otro nodaļu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijai sniegt pozitīvu atzinumu par 16.11.2015. zemes nomas līguma Nr.2.3.4/189 termiņa pagarināšanu.

2. Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas sagatavoto atzinumu nosūtīt Priekules novada pašvaldībai uz e-pastu: dome@priekulesnovads.lv .

3. Pēc Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas pozitīva atzinuma saņemšanas, pagarināt 16.11.2015. zemes nomas līguma Nr.2.3.4/189 termiņu uz desmit gadiem, nosakot zemes nomas līguma termiņu līdz 2030.gada 31.decembrim.

4. Pēc pozitīva atzinuma saņemšanas uzdot nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai sagatavot vienošanos par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu atbilstoši šim lēmumam.

Lēmums 1 eks. izsūtāms: Dienvidkurzemes novada finanšu komisijai: finkomisija@dkn.lv ,

XX, nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                             V.Jablonska

 

 

782. Par 09.07.2019. lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.2.3.4/19/853 termiņa pagarināšanu XX, Gramzdas pagastā, Priekules novadā

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 26.novembrī                                                                                                                              

Nr.782           

          (protokols Nr.15,  44.punkts)

 

 

Par 09.07.2019. lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.2.3.4/19/853 termiņa pagarināšanu XX, Gramzdas pagastā, Priekules novadā

 

2020.gada 20.novembrī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojoša XX, Priekules nov. (turpmāk tekstā- iesniedzējs), iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/20/2158-S, ar lūgumu pagarināt 09.07.2019.lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.2.3.4/19/853 termiņu.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

2019.gada 09.jūlijā starp Priekules novada pašvaldību un iesniedzēju tika noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums Nr.2.3.4/19/853 (turpmāk tekstā-līgums) par apbūvētas zemes vienības “Ceļrotas” 1,3 ha platībā, kadastra apzīmējums 6458 003 0095, iznomāšanu kā pirmnomas personai. Līguma termiņš noteikts līdz 31.12.2020.

Uz zemes vienības atrodas iesniedzējam tiesiskajā valdījumā esošas ēkas/būves (dzīvojamā māja ar palīgēkām).

Iesniedzējs lūdz pagarināt zemes nomas līguma termiņu.

Nodokļa un nomas maksas parāda nav.

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta otro daļu, kas nosaka, ka persona, kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzas šā panta pirmajā daļā minētajos gadījumos vai kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigušās saskaņā ar likumu “Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos", iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi. Zemes nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem, ja vien zemes nomnieks nevēlas noslēgt zemes nomas līgumu uz īsāku termiņu. Ja zemes nomnieks vēlas, zemes nomas līgums tiek pagarināts. Zemes nomniekam ir tiesības zemes nomas līgumu ierakstīt zemesgrāmatā.

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma (stājās spēkā 23.06.2020.) pārejas noteikumu 20.punktu, kurš nosaka, ka pašvaldība, kuru administratīvi teritoriālās reformas ietvaros apvieno, var uzņemties aizņēmumu, galvojumu un citas ilgtermiņa saistības, iznomāt savu nekustamo īpašumu, kā arī atsavināt savu kustamo un nekustamo mantu, kuras pārdošanas vērtība pārsniedz 50 000 euro vai 0,1 procentu no pašvaldības pamatlīdzekļu vērtības, tikai pēc tam, kad saņemts pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas (turpmāk — finanšu komisija) lēmums.

Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta otro daļu, 30.08.2005.Ministru kabineta noteikumu Nr.644 “Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 2. un 5.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijai sniegt pozitīvu atzinumu par 09.07.2020. lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.2.3.4/19/853 termiņa pagarināšanu.

2. Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas sagatavoto atzinumu nosūtīt Priekules novada pašvaldībai uz e-pastu: dome@priekulesnovads.lv .

3. Pēc Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas pozitīva atzinuma saņemšanas, pagarināt 09.07.2019.lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.2.3.4/19/853 termiņu uz desmit gadiem, līdz 31.12.2030.

4. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai sagatavot vienošanos par grozījumiem līgumā atbilstoši šim lēmumam.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

Lēmums 1 eks. izsūtāms: XX, nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai, Dienvidkurzemes novada finanšu komisijai: finkomisija@dkn.lv

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                             V.Jablonska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

783. Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 26.novembrī                                                                                                                           

Nr.783           

          (protokols Nr.15,  45.punkts)

 

Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

 

            Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                             V.Jablonska

 

784. Par pašvaldībai piederoša dzīvokļa īpašuma Liepājas iela 5A-15 , Priekule, Priekules novads, nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 26.novembrī                                                                                                                           

Nr.784           

          (protokols Nr.15,  46.punkts)

 

Par pašvaldībai piederoša dzīvokļa īpašuma Liepājas iela 5A-15 , Priekule, Priekules novads, nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu

Izskatot jautājumu par nekustamā īpašuma (dzīvokļa īpašuma) Liepājas iela 5A-15, Priekule, Priekules novadā, nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu  tika konstatēts, ka:

2020.gada 27.jūlijā pašvaldībā tika saņemts dzīvokļa īrnieces iesniegums ar lūgumu atsavināt dzīvokli, par kuru ir noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums.

Ar 27.08.2020. Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.543, protokols nr.11 tika nolemts izveidot dzīvokļa īpašumu un reģistrēt to zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, nekustamā īpašumā Liepājas ielā 5A, , Priekule, Priekules novads, dzīvoklim Nr.15.

26.10.2020. dzīvoklis Nr.15, Liepājas ielā 5A, Priekule, Priekules novads, kadastra nr. 6415 900 0380, reģistrēts Kurzemes rajona tiesas Priekules pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 81 15  uz Priekules novada pašvaldības vārda.

          23.11.2020. sertificēts zemes vērtētājs SIA „Invest-Rīga-Liepāja”, reģ. Nr.42103024236, juridiskā adrese Graudu iela 27/29, Liepāja, noteicis, ka nekustamā īpašuma Liepājas iela 5A, dzīvokļa nr.15 , Priekulē, Priekules novadā,  kadastra Nr. 6415 900 0380, tirgus vērtība uz 2020. gada 23.novembri (apsekošanas datumu) ir 3500,00 EUR  (trīs tūkstoši pieci  simti euro un 00 centi).

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – PPMAL) 4.panta ceturtās daļas 5.punkts nosaka, ka  atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvojamo māju,  tās domājamo daļu vai dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā noteiktajā kārtībā.

PPMAL 45.panta trešā daļa nosaka, ka  atsavinot valsts vai pašvaldības īpašumā esošu viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu, par kuru lietošanu likumā "Par dzīvojamo telpu īri" noteiktajā kārtībā ir noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums, to vispirms rakstveidā piedāvā pirkt īrniekam un viņa ģimenes locekļiem.

Saskaņā ar PPMAL 37.panta pirmās daļas 4.punktu pārdot publiskas personas mantu par brīvu cenu var, ja nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu.

Saskaņā ar PPMAL 1.pantu, nosacītā cena šā panta izpratnē ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem (...) un 8.panta trešo daļu mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija (amatpersona), kura saskaņā ar šā panta pirmo un otro daļu organizē nekustamā īpašuma novērtēšanu.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu (….),  Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu un Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 1. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu (dzīvokļa īpašumu) Liepājas ielā 5A-15, Priekulē, Priekules novadā, kadastra Nr.6415 900 0380.
 2. Apstiprināt nekustamā īpašuma (dzīvokļa īpašuma) Liepājas ielā 5A-15, , Priekulē, Priekules novadā,  kadastra Nr. 6415 900 0380, nosacīto cenu 3500 EUR (trīs tūkstoši pieci simti eiro).
 3. Nosūtīt paziņojumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu pirmpirkuma tiesīgajai personai.
 4. Pirmpirkuma tiesību izmantošanas gadījumā, noslēgt pirkuma līgumu saskaņā ar šim lēmumam pievienoto pirkuma līguma projektu (pielikums).
 5. Noteikt, ka pirmpirkuma tiesīgajai personai paziņojumā par pirmpirkuma tiesību izmantošanu jāsniedz informācija par to, kādā kārtībā tā izmantos pirmpirkuma tiesības  vai informāciju par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām jāsniedz viena mēneša laikā no paziņojuma par pirmpirkuma tiesību izmantošanas saņemšanas dienas.
 6. Noteikt, ka, apstiprinot pirmpirkuma tiesību izmantošanu, pirmpirkuma tiesīgai personai  pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai jāiesniedz pieteikumam pievienota īrnieka un viņa ģimenes locekļu noslēgta, notariāli apliecināta vienošanās par to, kurš vai kuri no viņiem iegūs īpašumā īrēto dzīvokļa īpašumu.
 7. Noteikt, ka pirmpirkuma tiesību izmantošanas atteikuma gadījumā par turpmāku atsavināšanas procesa organizēšanu, lemj Priekules novada pašvaldības dome.
 8. Atbildīgā par atsavināšanas procesa turpmāku organizēšanu un pirkuma līguma sagatavošanu tā noslēgšanai- pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijas priekšsēdētāja.
 9. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

 

- Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

- XX;

- finanšu nodaļai;

- nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei;

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                             V.Jablonska

 

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PIRKUMA LĪGUMS (PROJEKTS)

785. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 26.novembrī                                                                                                                           

Nr.785        

          (protokols Nr.15,  47.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu

 

            Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                             V.Jablonska

 

 

786. Par nekustamā īpašuma Paplakas iela 20, Priekule, Priekules novads, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 26.novembrī                                                                                                                           

Nr.786           

          (protokols Nr.15,  48.punkts)

 

 

Par nekustamā īpašuma Paplakas iela 20, Priekule, Priekules novads, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu

 

Ar 29.10.2020. Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.680, protokols nr.14 nekustamais īpašums Paplakas iela 20, Priekule, Priekules novads, kadastra Nr. 6415 001 0031, tika nodots atsavināšanai.

Nekustamais īpašums Paplakas iela 20, kadastra Nr.6415 001 0031 – 1257 m2 platībā, Priekulē, Priekules novadā, pieder Priekules novada pašvaldībai, uz kuru īpašuma tiesības nostiprinātas Kurzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā Priekules pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000605766.

Uz nekustamā īpašuma Paplakas iela 20, Priekule, Priekules novads atrodas dzīvojamā ēka, ar adresi Paplakas iela 20, Priekule, Priekules novads, kadastra nr. 6415 501 0002, reģistrētas Kurzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Priekules pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000566903 uz XX, personas kods XX, vārda.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk-PPMAL) 4.panta ceturtās daļas 3.punktu atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašnieks vai visi kopīpašnieki, ja viņi vēlas nopirkt zemesgabalu, uz kura atrodas ēka (būve).

Saskaņā ar PPMAL 37.panta pirmās daļas 4.punktu pārdot publiskas personas mantu par brīvu cenu var, ja nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu.

Saskaņā ar PPMAL 1.pantu, nosacītā cena šā panta izpratnē ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem īpašuma vērtēšanas standartiem [..] un 8.panta trešo daļu [..] mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija (amatpersona), kura saskaņā ar šā panta pirmo un otro daļu organizē nekustamā īpašuma novērtēšanu.

          23.11.2020. sertificēts zemes vērtētājs SIA „Invest-Rīga-Liepāja”, reģ.Nr.42103024236, juridiskā adrese Graudu iela 27/29, Liepāja, noteicis, ka nekustamā īpašuma Paplakas ielā 20, Priekulē, Priekules novadā, kadastra Nr.6415 001 0031, tirgus vērtība uz 2020. gada 4.novembri (apsekošanas datums) ir 1200,00 EUR  (viens tūkstotis divi simti euro un 00 centi).

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu [..], Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 3.punktu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, 1.pantu, 8.panta trešo daļu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 1. Apstiprināt Priekules novada pašvaldībai piederošānekustamā īpašuma Paplakas iela 20, Priekule, Priekules novads, kadastra numurs 6415 001 0031, nosacīto cenu 1200,00 EUR (viens tūkstotis divi simti euro un 00 centi).
 2. Nosūtīt paziņojumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu pirmpirkuma tiesīgajai personai.
 3. Pirmpirkuma tiesību izmantošanas gadījumā, noslēgt pirkuma līgumu saskaņā ar šim lēmumam pievienoto pirkuma līguma projektu (pielikums).
 4. Noteikt, ka pirmpirkuma tiesīgajai personai paziņojumā par pirmpirkuma tiesību izmantošanu jāsniedz informācija par to, kādā kārtībā tā izmantos pirmpirkuma tiesības vai informāciju par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām.
 5. Noteikt, ka pirmpirkuma tiesību attiekšanās gadījumā ar pirmpirkuma tiesīgo personu turpināms nomas līgums par šā lēmuma 1.punktā minēto īpašumu atbilstoši nomas līgumā noteiktajam termiņam.

 

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams

- Priekules novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

- finanšu nodaļai;

- nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei;

-XX;

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                             V.Jablonska

 

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PIRKUMA LĪGUMS  (PROJEKTS)

 

787. Par nekustamā īpašuma  Ganību iela 30,  Priekule , Priekules nov. atsavināšanas ierosinājumu

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 26.novembrī                                                                                                                           

Nr.787           

          (protokols Nr.15,  49.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma  Ganību iela 30,  Priekule , Priekules nov. atsavināšanas ierosinājumu

 

             Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

23.01.2020. Priekules novada pašvaldības dome pieņēma lēmumu (protokols Nr. 2, 5.punkts) “Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienību - kadastra apzīmējumu 6415 004 0062, Ganību iela 28A, Priekule Priekules novads, atzīšanu par piekrītošu Priekules novada pašvaldībai un ierakstīšanai zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda”.

26.03.2020. Priekules novada pašvaldības dome pieņēma lēmumu (protokols Nr.5, 39.punkts) “Par pašvaldībai piekrītošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 6415 004 0062 un 6415 004 0111 apvienošanu vienā zemes vienībā Priekulē, Priekules novadā”. Ar lēmumu minētās zemes vienības apvienojot, tām noteikta adrese Ganību iela 30, Priekule, Priekules novads.

Nekustamais īpašums Ganību iela 30,  kadastra Nr. 6415 004 0111 – 0,2837 ha platībā, Priekulē, Priekules novadā, 20.10.2020. reģistrēts Kurzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Priekules pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 100000605917 uz Priekules novada pašvaldības vārda.

Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6415 004 0164, 0,2837 ha platībā

Saskaņā ar Priekules novada pašvaldības teritoriālo plānojumu 2015. – 2026.gadam nekustamā īpašuma lietošanas mērķis noteikts – mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmā daļa nosaka, ka pašvaldības mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai pašvaldībai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var lemt par  pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, Publiskas personas  mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, 5.panta pirmo daļu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 1. Nodot atsavināšanai pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu  -  zemesgabalu Ganību iela 30 , Priekule , Priekules nov., kadastra  numurs 6415 004 0111, kurš sastāv no viena zemesgabala 0,2837 ha platībā, ar kadastra apzīmējumu 6415 004 0164, par brīvu cenu. 
 2. Uzdotpašvaldības nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei pasūtīt nekustamā īpašuma vērtējumu.
 3. Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt nekustamā īpašuma (lēmuma 1.punkts) atsavināšanu.

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms :

 •  Nekustamo īpašumu  speciālistei I.Lācītei,
 •  Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;
 •  Finanšu nodaļai;

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                             V.Jablonska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

788. Par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma Ganību iela 30 , Priekule , Priekules novads, atsavināšanas izsoles rīkošanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 26.novembrī                                                                                                                           

Nr.788           

          (protokols Nr.15, 50.punkts)

 

 

Par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma Ganību iela 30 , Priekule , Priekules novads, atsavināšanas izsoles rīkošanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

 

Nekustamais īpašums Ganību iela 30, Priekule,  Priekules novads, kadastra nr.  6415 004 0111 , sastāv no vienas zemes vienības– 0.2837 ha platībā, ar kadastra apzīmējumu 6415 004 0164.

            Sertificēts zemes vērtētājs SIA „Invest-Rīga-Liepāja”, reģ. Nr.42103024236, juridiskā adrese Graudu iela 27/29, Liepāja, noteicis, ka nekustamā īpašuma Ganību iela 30,  Priekule , Priekules novads, kadastra Nr. 6415 004 0111, tirgus vērtība uz 2020. gada 4.novembri (apsekošanas datums) ir 2000,00 EUR  (divi tūkstoši euro un 00 centi).

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – PPMAL) 1.pantu, nosacītā cena šā panta izpratnē ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem [..]

Saskaņā ar PPMAL 8.panta trešo daļu mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija (amatpersona), kura saskaņā ar šā panta pirmo un otro daļu organizē nekustamā īpašuma novērtēšanu.

Nekustamā īpašuma nosacītā cena un izsoles sākumcena ir 2765 EUR (divi tūkstoši septiņi simti sešdesmit pieci euro un 00 centi ), noapaļojot līdz veseliem euro, ko veido:

 1. noteiktā nekustamā īpašuma vērtība 2000 EUR  (divi tūkstoši euro un 00 centi);
 2. kadastra objekta un tā datu reģistrācija un aktualizācija Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā – 76,25 EUR (septiņdesmit seši euro un 25 centi );
 3. mērniecības darbi saskaņā ar SIA “Latvijasmernieks” sagatavotajiem rēķiniem – 484 EUR (četri simti astoņdesmit četri euro un 00 centi);
 4. izdevumi par nekustamā īpašuma novērtēšanu – 169,40 EUR (viens simts sešdesmit deviņi euro un 40 centi) saskaņā ar vērtētāja izrakstīto rēķinu;
 5. nekustamā īpašuma reģistrācija zemesgrāmatā – 35,57 EUR (trīsdesmit pieci euro un 57 centi );

 

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.pantu, 8.panta trešo daļu, 10.panta pirmo daļu un 22.07.2019. Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 1. Apstiprināt Priekules novada pašvaldībai piederošānekustamā īpašuma Ganību iela 30, Priekule, Priekules novads, kadastra numurs 6415 004 0111 pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli sākumcenu 2765 EUR (divi tūkstoši septiņi simti sešdesmit pieci euro un 00 centi).
 2. Apstiprināt Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Ganību iela 30,  Priekule, Priekules novads, kadastra numurs 6415 004 0111 izsoles noteikumus, to pielikumus un līguma projektu.
 3. Uzdot Priekules novada pašvaldības Īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanas  procesu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams

- Priekules novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

- finanšu nodaļai;

- nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                             V.Jablonska

 

PIRMĀS MUTISKĀS IZSOLES NOTEIKUMI

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

4.pielikums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

789. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Priekules veloklubs”

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 26.novembrī                                                                                                                           

Nr.789           

          (protokols Nr.15,  51.punkts)

 

Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Priekules veloklubs”

            Priekules novada pašvaldība ir saņēmusi biedrības “Priekules veloklubs” iesniegumu (reģistrēts 24.11.2020., Nr.2.1.4/20/2177-S) ar lūgumu piešķirt līdzfinansējumu sabiedriskā labuma iniciatīvas projekta realizācijai.

 

Biedrība “Priekules veloklubs” plāno piedalīties biedrības “Liepājas rajona partnerība” izsludinātajā Eiropas Savienības Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklātā projekta iesnieguma konkursā Latvijas Lauku attīstības programmā 2014.-2020.gadam (LAP 2014.-2020.) pasākumā “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai” iesniedzot projektu “Drukas aprīkojuma iegāde”. Projektā paredzēts iegādāties drukas iekārtas, kas nepieciešamas rīkoto pasākumu vizuālo materiālu izveidē, apbalvošanai paredzēto dāvanu un suvenīru izgatavošanai. Realizējot projektu biedrība samazinātu rīkoto pasākumu tiešās izmaksas, jo vizuālos materiālus un dažādus apbalvojumus varētu izgatavot paši, tādējādi dodot iespēju ieekonomētos līdzekļus novirzīt pasākumu laikā rīkotajām aktivitātēm.

Projekta kopējās izmaksas:

8 000,00

EUR

t.sk., ELFLA publiskais finansējums (85%):

6 800,00

EUR

nepieciešamais līdzfinansējums (15%):

1 200,00

EUR

            Saskaņā ar Priekules novada pašvaldības domes 2020.gada 30.jūlija noteikumiem “Par finansiālā atbalsta sniegšanu nevalstiskajām organizācijām” (turpmāk- Noteikumi), tiek pārbaudīta informācija par biedrību “Priekules veloklubs” un secināts, ka:

 1. Biedrība reģistrēta 2016.gada 30.martā Priekules novadā, informācija pārbaudīta Uzņēmuma reģistra publiskajā datu bāzē;
 2. Biedrības saimnieciskā darbība nav apturēta un tai nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parāda, informācija pārbaudīta Valsts ieņēmumu dienesta publiskajā datu bāzē;
 3. Biedrībai nav parādu pret pašvaldība, informācija pārbaudīta pašvaldības finanšu pārvaldības sistēmā;
 4. Biedrība ir iesniegusi pašvaldībai noslēguma pārskatu par pēdējo pašvaldības līdzfinansēto projektu;
 5. Biedrība atbilst pašvaldības Noteikumos izvirzītajiem finansiālā atbalsta piešķiršanas nosacījumiem.

Atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Piešķirt biedrībai “Priekules veloklubs” līdzfinansējumu EUR 1 200,00 EUR projekta “Drukas aprīkojuma iegāde” īstenošanai.
 2. Līdzfinansējumu paredzēt Attīstības Plānošanas nodaļas 2021.gada budžetā.
 3. Līdzfinansējums tiek ieskaitīts biedrības kontā pēc vienošanās noslēgšanas.
 4. Par lēmuma izpildi atbild Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja.

 

Pielikumā: biedrības “Priekules veloklubs” iesniegums.

Lēmums nosūtāms: biedrībai “Priekules veloklubs”, Attīstības plānošanas nodaļai, Finanšu nodaļai.

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                             V.Jablonska

 

790. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Priekules veloklubs”

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 26.novembrī                                                                                                                           

Nr.790           

          (protokols Nr.15, 52.punkts)

 

Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Priekules veloklubs”

            Priekules novada pašvaldība ir saņēmusi biedrības “Priekules veloklubs” iesniegumu (reģistrēts 24.11.2020., Nr.2.1.4/20/2176-S) ar lūgumu piešķirt līdzfinansējumu sabiedriskā labuma iniciatīvas projekta realizācijai.

 

Biedrība “Priekules veloklubs” plāno piedalīties biedrības “Liepājas rajona partnerība” izsludinātajā Eiropas Savienības Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklātā projekta iesnieguma konkursā Latvijas Lauku attīstības programmā 2014.-2020.gadam (LAP 2014.-2020.) pasākumā “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai” iesniedzot projektu “SUP dēļu un nepieciešamā papildus aprīkojuma iegāde”. Projektā paredzēts iegādāties dažāda izmēra SUP dēļus un nepieciešamo papildaprīkojumu. Realizējot projektu biedrība veicinātu brīvā laika pavadīšanas iespēju dažādošanu uz ūdeņiem novada iedzīvotājiem un viesiem.

Projekta kopējās izmaksas:

8 000,00

EUR

t.sk., ELFLA publiskais finansējums (85%):

6 800,00

EUR

nepieciešamais līdzfinansējums (15%):

1 200,00

EUR

            Saskaņā ar Priekules novada pašvaldības domes 2020.gada 30.jūlija noteikumiem “Par finansiālā atbalsta sniegšanu nevalstiskajām organizācijām” (turpmāk- Noteikumi), tiek pārbaudīta informācija par biedrību “Priekules veloklubs” un secināts, ka:

 1. Biedrība reģistrēta 2016.gada 30.martā Priekules novadā, informācija pārbaudīta Uzņēmuma reģistra publiskajā datu bāzē;
 2. Biedrības saimnieciskā darbība nav apturēta un tai nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parāda, informācija pārbaudīta Valsts ieņēmumu dienesta publiskajā datu bāzē;
 3. Biedrībai nav parādu pret pašvaldība, informācija pārbaudīta pašvaldības finanšu pārvaldības sistēmā;
 4. Biedrība ir iesniegusi pašvaldībai noslēguma pārskatu par pēdējo pašvaldības līdzfinansēto projektu;
 5. Biedrība atbilst pašvaldības Noteikumos izvirzītajiem finansiālā atbalsta piešķiršanas nosacījumiem.

 

 

Atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Piešķirt biedrībai “Priekules veloklubs” līdzfinansējumu EUR 1 200,00 EUR projekta “SUP dēļu un nepieciešamā papildus aprīkojuma iegāde” īstenošanai.
 2. Līdzfinansējumu paredzēt Attīstības Plānošanas nodaļas 2021.gada budžetā.
 3. Līdzfinansējums tiek ieskaitīts biedrības kontā pēc vienošanās noslēgšanas.
 4. Par lēmuma izpildi atbild Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja.

 

Pielikumā: biedrības “Priekules veloklubs” iesniegums.

Lēmums nosūtāms: biedrībai “Priekules veloklubs”, Attīstības plānošanas nodaļai, Finanšu nodaļai.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                             V.Jablonska

 

791. Par nekustamā īpašuma  Galvenā iela 35,  Priekule , Priekules nov. atsavināšanas ierosinājumu

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 26.novembrī                                                                                                                           

Nr.791           

          (protokols Nr.15, 53 .punkts)

 

Par nekustamā īpašuma  Galvenā iela 35,  Priekule , Priekules nov. atsavināšanas ierosinājumu

 

             Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

25.06.2020. Priekules novada pašvaldības dome pieņēma lēmumu (protokols Nr. 8, 47.punkts) “Par nekustamā īpašuma Galvenā iela 35, Priekule, Priekules nov. atsavināšanas ierosinājumu”, kurā tika nolemts reģistrēt īpašumu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda

Nekustamais īpašums Galvenā iela 35,  kadastra Nr. 6415 004 0088 – 0,1379 ha platībā, Priekulē, Priekules novadā, 30.10.2020. reģistrēts Kurzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Priekules pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 100000606402 uz Priekules novada pašvaldības vārda.

Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6415 004 0088, 0,1379 ha platībā

Saskaņā ar Priekules novada pašvaldības teritoriālo plānojumu 2015. – 2026.gadam nekustamā īpašuma lietošanas mērķis noteikts – mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmā daļa nosaka, ka pašvaldības mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai pašvaldībai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var lemt par  pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, Publiskas personas  mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, 5.panta pirmo daļu, atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Nodot atsavināšanai pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu  -  zemesgabalu Galvenā iela 35 , Priekule , Priekules nov., kadastra  numurs 6415 004 0088, kurš sastāv no viena zemesgabala 0,1379 ha platībā, ar kadastra apzīmējumu 6415 004 0088, par brīvu cenu. 
 2. Uzdotpašvaldības nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei pasūtīt nekustamā īpašuma vērtējumu
 3. Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt nekustamā īpašuma (lēmuma 1.punkts) atsavināšanu.

Lēmums 1 eks. izsūtāms :

 •  Nekustamo īpašumu  speciālistei I.Lācītei
 •  Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;
 •  Finanšu nodaļai;

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                             V.Jablonska

 

792. Par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma Galvenā iela 35 , Priekule , Priekules novads, atsavināšanas izsoles rīkošanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 26.novembrī                                                                                                                              

Nr.792           

          (protokols Nr.15,  54.punkts)

 

Par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma Galvenā iela 35 , Priekule , Priekules novads, atsavināšanas izsoles rīkošanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

 

Nekustamais īpašums Galvenā iela 35, Priekule,  Priekules novads, kadastra nr.  6415 004 0088 , sastāv no vienas zemes vienības– 0.1379 ha platībā , ar kadastra apzīmējumu 6415 004 0088 .

            Sertificēts zemes vērtētājs SIA „Invest-Rīga-Liepāja”, reģ. Nr.42103024236, juridiskā adrese Graudu iela 27/29, Liepāja, noteicis, ka nekustamā īpašuma Galvenā iela 35,  Priekule , Priekules novads,  kadastra Nr. 6415 004 0088  , tirgus vērtība uz 2020. gada 4.novembri (apsekošanas datums) ir 1300,00 EUR  (viens tūkstotis trīs simti euro un 00 centi).

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – PPMAL) 1.pantu, nosacītā cena šā panta izpratnē ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem [..]

Saskaņā ar PPMAL 8.panta trešo daļu mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija (amatpersona), kura saskaņā ar šā panta pirmo un otro daļu organizē nekustamā īpašuma novērtēšanu.

Nekustamā īpašuma nosacītā cena un izsoles sākumcena ir 1964 EUR (viens tūkstotis deviņi simti sešdesmit četri euro un 00 centi ), noapaļojot līdz veseliem euro, ko veido:

 1. noteiktā nekustamā īpašuma vērtība 1300 EUR  (viens tūkstotis trīs simti euro un 00 centi);
 2. mērniecības darbi saskaņā ar SIA “Latvijasmernieks.lv” sagatavotajiem rēķiniem – 459 EUR (četri simti piecdesmit deviņi euro un 00 centi);
 3. izdevumi par nekustamā īpašuma novērtēšanu – 169,40 EUR (viens simts sešdesmit deviņi euro un 40 centi) saskaņā ar vērtētāja izrakstīto rēķinu;
 4. nekustamā īpašuma reģistrācija zemesgrāmatā – 35,57 EUR (trīsdesmit pieci euro un 57 centi );

 

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.pantu, 8.panta trešo daļu, 10.panta pirmo daļu un 22.07.2019. Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 1. Apstiprināt Priekules novada pašvaldībai piederošānekustamā īpašuma Galvenā iela 35, Priekule , Priekules novads, kadastra numurs 6415 004 0088 pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli sākumcenu 1964 EUR (viens tūkstotis deviņi simti sešdesmit četri euro un 00 centi ).
 2. Apstiprināt Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Galvenā iela 35,  Priekule , Priekules novads, kadastra numurs 6415 004 0088 izsoles noteikumus, to pielikumus un līguma projektu.
 3. Uzdot Priekules novada pašvaldības Īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanas  procesu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams

- Priekules novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

- finanšu nodaļai;

- nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei ;

- Tomam Šteinam Zāļu iela 32-1, Priekule, Priekules novads, LV-3434;

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                             V.Jablonska

 

PIRMĀS MUTISKĀS IZSOLES NOTEIKUMI

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

4.pielikums

793. Par daļu no zemes un garāžas Vaiņodes iela 2, Priekule, nomu XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 26.novembrī                                                                                                                           

Nr.793           

          (protokols Nr.15,  55.punkts)

 

Par daļu no zemes un garāžas Vaiņodes iela 2, Priekule, nomu XX

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, personas kods XX,  27.10.2020. iesniegums Nr.2.1.4/20 /1987-S  ar lūgumu iznomāt daļu no zemes Vaiņodes iela 2,  Priekule , Priekules novads, ar apzīmējumu kadastrā 6415 007 0031.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums  Vaiņodes iela 2, Priekule, Priekules novads, kadastra nr. 6415 007 0037, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6415 007 0031 un būvēm -dzīvojamā māja kad. apzīmējumu 6415 007 0011 001, garāža ar kad. apzīmējumu 6415 007 0011 002, šķūnis ar kad. apzīmējumu 6415 007 0011 003, pagrabs ar kad. apzīmējumu 6415 007 0011 004 - ierakstīts Liepājas zemesgrāmatas nodaļas Priekules pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā ar Nr. 100000497750 uz Priekules novada pašvaldības vārda.

Būvē (garāžā) ar kadastra apzīmējumu 6415 007 0011 002, ietilpst garāžu telpu grupas ar kadastra apzīmējumiem : 6415 007 0011 002 001, 6415 007 0011 002 002, 6415 007 0011 002 003 ,  6415 007 0011 002 004, 6415 007 0011 002 005).

XX izmanto garāžu Nr.2, ar kadastra apzīmējumu 6415 007 0011 002 002.

Saskaņā ar 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi”  7. punktu un 8. punktu - apbūvētu zemesgabalu iznomā tikai uz tā esošās būves īpašniekam, tiesiskajam valdītājam vai lietotājam (turpmāk arī – nomnieks), ja citos normatīvajos aktos nav noteikts citādi , ja iznomātājs ir pieņēmis lēmumu slēgt nomas līgumu vai to ir ierosinājis attiecīgās būves īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai lietotājs, vai tā noslēgšanu nosaka citi normatīvie akti.

Atbilstoši 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr. 350. “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi”  17. punktam - apbūvēta zemesgabala nomas maksa gadā ir 1,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāka par šo noteikumu 5. punktā minēto -  28 euro gadā.

            Sertificēts zemes vērtētājs SIA „Invest-Rīga-Liepāja”, reģ. Nr.42103024236, juridiskā adrese Graudu iela 27/29, Liepāja, noteicis, ka nekustamā īpašumā Vaiņodes iela 2,  Priekule , Priekules novads,  kadastra Nr. 6415 007 0037 , ietilpstošā telpu grupa ar kadastra apzīmējumu 6415 007 0011 002 002 un kopējo platību 25,0 m2 platībā , tirgus nomas maksas vērtība uz 2020. gada 4.novembri (apsekošanas datums) ir Eur 20  (divdesmit eiro) mēnesī bez PVN.

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, kura pārejas noteikumu 20.punkts nosaka, ka pašvaldība, kuru administratīvi teritoriālās reformas ietvaros apvieno, var uzņemties aizņēmumu, galvojumu un citas ilgtermiņa saistības, iznomāt savu nekustamo īpašumu, kā arī atsavināt savu kustamo un nekustamo mantu, kuras pārdošanas vērtība pārsniedz 50 000 euro vai 0,1 procentu no pašvaldības pamatlīdzekļu vērtības, tikai pēc tam, kad saņemts pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas (turpmāk — Finanšu komisija) lēmums.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 5.,7.,8.,17. punktiem, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijai sniegt pozitīvu atzinumu par nedzīvojamo telpu ar kadastra apzīmējumu 6415 007 0011 002 001 nomu  , ar  kopējo platību 25,0 m2 un nomu zemes vienībā Vaiņodes iela 2,  25 m2 platībā, kadastra apzīmējums 6415 007 0031, Priekulē .
 2. Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas sagatavoto atzinumu par  daļu no zemes vienības Vaiņodes iela 2, Priekule, Priekules novads un nedzīvojamo telpu nomu, nosūtīt Priekules novada pašvaldībai uz e-pastu: dome@priekulesnovads.lv
 3. Pēc Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas pozitīva atzinuma saņemšanas iznomāt XX, personas kods XX, daļu no zemes ar adresi Vaiņodes iela 2, Priekule , Priekules novads, apzīmējums kadastrā 6415 007 0031 25 m2 platībā, ēku uzturēšanai, slēdzot līgumu no 01.12.2020. līdz 30.11.2026. saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.
 4. Noteikt nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28.00 EUR gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā PVN atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai un  likumos noteiktos nodokļus.
 5. Noslēgt  ar XX,  personas kods XX, nedzīvojamo telpu nomas līgumu par telpu grupu ēkā Vaiņodes iela 2, Priekule, Priekules novads, apzīmējums kadastrā 6415 001 0011 002 002  25,0 m2  platībā (skat. pielikumā, telpa iezīmēta ar dzeltenu līniju ) garāžas vajadzībām, nosakot:
 6. Nomas maksu atbilstoši Sertificēta zemes vērtētāja SIA „Invest-Rīga-Liepāja”, reģ. Nr.42103024236 noteiktajai tirgus nomas maksai 20 EUR mēnesī (nav ieskaitīts pievienotās vērtības nodoklis - PVN).
 7. Nomas termiņu no 2020.gada 1.decembra  līdz 2026.gada 30.novembrim.
 8. Nomniekam ir zināms ēkas un nomājamās telpas tehniskais stāvoklis.
 9. Uzdot Nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei  sagatavot šim lēmumam atbilstošu zemes nomas un nedzīvojamo telpu nomas līgumus.
 10. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms:                                         

  •  Nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei
  • XX;

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                             V.Jablonska

 

Pielikums

794. Par daļu no zemes Vaiņodes iela 2, Priekule, nomu XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 26.novembrī                                                                                                                           

Nr.794           

          (protokols Nr.15,  56.punkts)

 

Par daļu no zemes Vaiņodes iela 2, Priekule, nomu XX

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, personas kods XX,  27.10.2020. iesniegums Nr.2.1.4/20 /1986-S  ar lūgumu iznomāt daļu no zemes Vaiņodes iela 2,  Priekule , Priekules novads, ar apzīmējumu kadastrā 6415 007 0031.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums  Vaiņodes iela 2, Priekule, Priekules novads, kadastra nr. 6415 007 0037, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6415 007 0031 un būvēm -dzīvojamā māja kad. apzīmējumu 6415 007 0011 001, garāža ar kad. apzīmējumu 6415 007 0011 002, šķūnis ar kad. apzīmējumu 6415 007 0011 003, pagrabs ar kad. apzīmējumu 6415 007 0011 004 - ierakstīts Liepājas zemesgrāmatas nodaļas Priekules pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā ar Nr. 100000497750 uz Priekules novada pašvaldības vārda.

Būvē (garāžā) ar kadastra apzīmējumu 6415 007 0011 002, ietilpst garāžu telpu grupas ar kadastra apzīmējumiem : 6415 007 0011 002 001, 6415 007 0011 002 002, 6415 007 0011 002 003 ,  6415 007 0011 002 004, 6415 007 0011 002 005).

XX izmanto garāžu Nr.6, kura nav reģistrēta Valsts zemes dienesta kadastra reģistrā.

Saskaņā ar 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi”  7. punktu un 8. punktu - apbūvētu zemesgabalu iznomā tikai uz tā esošās būves īpašniekam, tiesiskajam valdītājam vai lietotājam (turpmāk arī – nomnieks), ja citos normatīvajos aktos nav noteikts citādi, ja iznomātājs ir pieņēmis lēmumu slēgt nomas līgumu vai to ir ierosinājis attiecīgās būves īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai lietotājs, vai tā noslēgšanu nosaka citi normatīvie akti.

Atbilstoši 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr. 350. “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi”  17. punktam - apbūvēta zemesgabala nomas maksa gadā ir 1,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāka par šo noteikumu 5. punktā minēto -  28 euro gadā.

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, kura pārejas noteikumu 20.punkts nosaka, ka pašvaldība, kuru administratīvi teritoriālās reformas ietvaros apvieno, var uzņemties aizņēmumu, galvojumu un citas ilgtermiņa saistības, iznomāt savu nekustamo īpašumu, kā arī atsavināt savu kustamo un nekustamo mantu, kuras pārdošanas vērtība pārsniedz 50 000 euro vai 0,1 procentu no pašvaldības pamatlīdzekļu vērtības, tikai pēc tam, kad saņemts pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas (turpmāk — Finanšu komisija) lēmums.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 5.,7.,8.,17. punktiem, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijai sniegt pozitīvu atzinumu par nomu zemes vienībā Vaiņodes iela 2,  25 m2 platībā, kadastra apzīmējums 6415 007 0031, Priekulē .
 2. Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas sagatavoto atzinumu par  daļu no zemes vienības Vaiņodes iela 2, Priekule, Priekules novads, nosūtīt Priekules novada pašvaldībai uz e-pastu: dome@priekulesnovads.lv
 3. Pēc Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas pozitīva atzinuma saņemšanas iznomāt XX, personas kods XX, daļu no zemes ar adresi Vaiņodes iela 2, Priekule, Priekules novads, apzīmējums kadastrā 6415 007 0031 25 m2 platībā, ēku uzturēšanai, slēdzot līgumu no 01.12.2020. līdz 30.11.2026. saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.
 4. Noteikt nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28.00 EUR gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā PVN atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai un  likumos noteiktos nodokļus.
 5. Uzdot Nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei  sagatavot šim lēmumam atbilstošu zemes nomas līgumu.
 6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms:                                         

  •  Nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei
  • XX;

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                             V.Jablonska

 

 

 

Pielikums

795. Par daļu no zemes un garāžas Vaiņodes iela 2, Priekule, nomu XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 26.novembrī                                                                                                                           

Nr.795           

          (protokols Nr.15,  57.punkts)

 

Par daļu no zemes un garāžas Vaiņodes iela 2, Priekule, nomu XX

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, personas kods XX, 27.10.2020. iesniegums Nr.2.1.4/20 /1988-S  ar lūgumu iznomāt daļu no zemes Vaiņodes iela 2,  Priekule , Priekules novads, ar apzīmējumu kadastrā 6415 007 0031.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums  Vaiņodes iela 2, Priekule, Priekules novads, kadastra nr. 6415 007 0037, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6415 007 0031 un būvēm -dzīvojamā māja kad. apzīmējumu 6415 007 0011 001, garāža ar kad. apzīmējumu 6415 007 0011 002, šķūnis ar kad. apzīmējumu 6415 007 0011 003, pagrabs ar kad. apzīmējumu 6415 007 0011 004 - ierakstīts Liepājas zemesgrāmatas nodaļas Priekules pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā ar Nr. 100000497750 uz Priekules novada pašvaldības vārda.

Būvē (garāžā) ar kadastra apzīmējumu 6415 007 0011 002, ietilpst garāžu telpu grupas ar kadastra apzīmējumiem : 6415 007 0011 002 001, 6415 007 0011 002 002, 6415 007 0011 002 003 ,  6415 007 0011 002 004, 6415 007 0011 002 005).

XX izmanto garāžu Nr.1, ar kadastra apzīmējumu 6415 007 0011 002 001.

Saskaņā ar 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi”  7. punktu un 8. punktu - apbūvētu zemesgabalu iznomā tikai uz tā esošās būves īpašniekam, tiesiskajam valdītājam vai lietotājam (turpmāk arī – nomnieks), ja citos normatīvajos aktos nav noteikts citādi , ja iznomātājs ir pieņēmis lēmumu slēgt nomas līgumu vai to ir ierosinājis attiecīgās būves īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai lietotājs, vai tā noslēgšanu nosaka citi normatīvie akti.

Atbilstoši 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr. 350. “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi”  17. punktam - apbūvēta zemesgabala nomas maksa gadā ir 1,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāka par šo noteikumu 5. punktā minēto -  28 euro gadā.

            Sertificēts zemes vērtētājs SIA „Invest-Rīga-Liepāja”, reģ. Nr.42103024236, juridiskā adrese Graudu iela 27/29, Liepāja, noteicis, ka nekustamā īpašumā Vaiņodes iela 2,  Priekule, Priekules novads, kadastra Nr.6415 007 0037 , ietilpstošā telpu grupa ar kadastra apzīmējumu 6415 007 0011 002 001 un kopējo platību 24,7 m2 platībā , tirgus nomas maksas vērtība uz 2020. gada 4.novembri (apsekošanas datums) ir Eur 20  (divdesmit eiro) mēnesī bez PVN.

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, kura pārejas noteikumu 20.punkts nosaka, ka pašvaldība, kuru administratīvi teritoriālās reformas ietvaros apvieno, var uzņemties aizņēmumu, galvojumu un citas ilgtermiņa saistības, iznomāt savu nekustamo īpašumu, kā arī atsavināt savu kustamo un nekustamo mantu, kuras pārdošanas vērtība pārsniedz 50 000 euro vai 0,1 procentu no pašvaldības pamatlīdzekļu vērtības, tikai pēc tam, kad saņemts pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas (turpmāk — Finanšu komisija) lēmums.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 5.,7.,8.,17. punktiem, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijai sniegt pozitīvu atzinumu par nedzīvojamo telpu ar kadastra apzīmējumu 6415 007 0011 002 001 nomu, ar  kopējo platību 24,7 m2 un nomu zemes vienībā Vaiņodes iela 2, 25 m2 platībā, kadastra apzīmējums 6415 007 0031, Priekulē .
 2. Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas sagatavoto atzinumu par  daļu no zemes vienības Vaiņodes iela 2, Priekule, Priekules novads un nedzīvojamo telpu nomu, nosūtīt Priekules novada pašvaldībai uz e-pastu: dome@priekulesnovads.lv
 3. Pēc Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas pozitīva atzinuma saņemšanas iznomāt XX, personas kods XX, daļu no zemes ar adresi Vaiņodes iela 2, Priekule , Priekules novads, apzīmējums kadastrā 6415 007 0031 25 m2 platībā, ēku uzturēšanai, slēdzot līgumu no 01.12.2020. līdz 30.11.2026. saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.
 4. Noteikt nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28.00 EUR gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā PVN atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai un  likumos noteiktos nodokļus.
 5. Noslēgt  ar XX,  personas kods XX, nedzīvojamo telpu nomas līgumu par telpu grupu ēkā Vaiņodes iela 2, Priekule, Priekules novads, apzīmējums kadastrā 6415 001 0011 002 001  24,7 m2  platībā (skat. pielikumā, telpa iezīmēta ar dzeltenu līniju ) garāžas vajadzībām, nosakot:
 6. Nomas maksu atbilstoši Sertificēta zemes vērtētāja SIA „Invest-Rīga-Liepāja”, reģ. Nr.42103024236 noteiktajai tirgus nomas maksai 20 EUR mēnesī (nav ieskaitīts pievienotās vērtības nodoklis - PVN).
 7. Nomas termiņu no 2020.gada 1.decembra  līdz 2026.gada 30.novembrim.
 8. Nomniekam ir zināms ēkas un nomājamās telpas tehniskais stāvoklis.
 9. Uzdot Nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei sagatavot šim lēmumam atbilstošu zemes nomas un nedzīvojamo telpu nomas līgumus.
 10. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms:                                         

  •  Nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei,
  • XX

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                             V.Jablonska

 

 

 

Pielikums

796. Par daļu no zemes un garāžas Vaiņodes iela 2, Priekule, nomu XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 26.novembrī                                                                                                                           

Nr.796           

          (protokols Nr.15,  58.punkts)

                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Par daļu no zemes un garāžas Vaiņodes iela 2, Priekule, nomu XX

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, personas kods XX, 27.10.2020. iesniegums Nr.2.1.4/20 /1990-S ar lūgumu iznomāt daļu no zemes Vaiņodes iela 2,  Priekule , Priekules novads, ar apzīmējumu kadastrā 6415 007 0031.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums  Vaiņodes iela 2, Priekule, Priekules novads, kadastra nr. 6415 007 0037, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6415 007 0031 un būvēm -dzīvojamā māja kad. apzīmējumu 6415 007 0011 001, garāža ar kad. apzīmējumu 6415 007 0011 002, šķūnis ar kad. apzīmējumu 6415 007 0011 003, pagrabs ar kad. apzīmējumu 6415 007 0011 004 - ierakstīts Liepājas zemesgrāmatas nodaļas Priekules pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā ar Nr. 100000497750 uz Priekules novada pašvaldības vārda.

Būvē (garāžā) ar kadastra apzīmējumu 6415 007 0011 002, ietilpst garāžu telpu grupas ar kadastra apzīmējumiem: 6415 007 0011 002 001, 6415 007 0011 002 002, 6415 007 0011 002 003 ,  6415 007 0011 002 004, 6415 007 0011 002 005).

XX izmanto garāžu Nr.4, ar kadastra apzīmējumu 6415 007 0011 002 004.

Saskaņā ar 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 7. punktu un 8.punktu - apbūvētu zemesgabalu iznomā tikai uz tā esošās būves īpašniekam, tiesiskajam valdītājam vai lietotājam (turpmāk arī – nomnieks), ja citos normatīvajos aktos nav noteikts citādi , ja iznomātājs ir pieņēmis lēmumu slēgt nomas līgumu vai to ir ierosinājis attiecīgās būves īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai lietotājs, vai tā noslēgšanu nosaka citi normatīvie akti.

Atbilstoši 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr. 350. “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi”  17. punktam - apbūvēta zemesgabala nomas maksa gadā ir 1,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāka par šo noteikumu 5. punktā minēto -  28 euro gadā.

            Sertificēts zemes vērtētājs SIA „Invest-Rīga-Liepāja”, reģ. Nr.42103024236, juridiskā adrese Graudu iela 27/29, Liepāja, noteicis, ka nekustamā īpašumā Vaiņodes iela 2,  Priekule , Priekules novads,  kadastra Nr. 6415 007 0037, ietilpstošā telpu grupa ar kadastra apzīmējumu 6415 007 0011 002 002 un kopējo platību 22,9 m2 platībā , tirgus nomas maksas vērtība uz 2020. gada 4.novembri (apsekošanas datums) ir EUR 18  (astoņpadsmit eiro) mēnesī bez PVN.

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, kura pārejas noteikumu 20.punkts nosaka, ka pašvaldība, kuru administratīvi teritoriālās reformas ietvaros apvieno, var uzņemties aizņēmumu, galvojumu un citas ilgtermiņa saistības, iznomāt savu nekustamo īpašumu, kā arī atsavināt savu kustamo un nekustamo mantu, kuras pārdošanas vērtība pārsniedz 50 000 euro vai 0,1 procentu no pašvaldības pamatlīdzekļu vērtības, tikai pēc tam, kad saņemts pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas (turpmāk — Finanšu komisija) lēmums.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 5.,7.,8.,17. punktiem, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu , atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijai sniegt pozitīvu atzinumu par nedzīvojamo telpu ar kadastra apzīmējumu 6415 007 0011 002 004 nomu  , ar  kopējo platību 22,9 m2 un nomu zemes vienībā Vaiņodes iela 2,  25 m2 platībā, kadastra apzīmējums 6415 007 0031, Priekulē .
 2. Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas sagatavoto atzinumu par  daļu no zemes vienības Vaiņodes iela 2, Priekule, Priekules novads un nedzīvojamo telpu nomu, nosūtīt Priekules novada pašvaldībai uz e-pastu: dome@priekulesnovads.lv
 3. Pēc Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas pozitīva atzinuma saņemšanas iznomāt XX, personas kods XX, daļu no zemes ar adresi Vaiņodes iela 2, Priekule, Priekules novads, apzīmējums kadastrā 6415 007 0031 25 m2 platībā, ēku uzturēšanai, slēdzot līgumu no 01.12.2020. līdz 30.11.2026. saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.
 4. Noteikt nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28.00 EUR gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā PVN atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai un  likumos noteiktos nodokļus.
 5. Noslēgt  ar XX, personas kods XX, nedzīvojamo telpu nomas līgumu par telpu grupu ēkā Vaiņodes iela 2, Priekule, Priekules novads, apzīmējums kadastrā 6415 001 0011 002 004  22,9 m2  platībā (skat. pielikumā, telpa iezīmēta ar dzeltenu līniju ) garāžas vajadzībām, nosakot:
 6. Nomas maksu atbilstoši Sertificēta zemes vērtētāja SIA „Invest-Rīga-Liepāja”, reģ. Nr.42103024236 noteiktajai tirgus nomas maksai 18 EUR mēnesī (nav ieskaitīts pievienotās vērtības nodoklis - PVN).
 7. Nomas termiņu no 2020.gada 1.decembra  līdz 2026.gada 30.novembrim.
 8. Nomniekam ir zināms ēkas un nomājamās telpas tehniskais stāvoklis.
 9. Uzdot Nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei  sagatavot šim lēmumam atbilstošu zemes nomas un nedzīvojamo telpu nomas līgumus.
 10. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms:                                          

  •  Nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei, XX

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                             V.Jablonska

 

Pielikums