27.02.2014. domes sēdē pieņemtie lēmumi (protokols Nr. 5)

21.§ Par Priekules novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ‘’ Ozolkalni’’, Gramzdas pag., Priekules nov., ierakstīšanu zemesgrāmatā

 Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu, likuma „Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” 8.pantu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma neapbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 2.1.daļā noteiktajā termiņā noslēgti zemes nomas līgumi”, 26.11.2009. Priekules novada   domes lēmumu (prot. Nr. 14, 47§) „Par pašvaldībai, valstij vai zemes reformas pabeigšanai piekrītošām zemēm”, 2014.gada 20. februāra finanšu komitejas atzinumu, Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot „par – 13 deputāti – Malda Andersone, Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze,  Ilgonis Šteins, „pret”- nav, „atturas” – nav, nolemj:

1.      Ierakstīt zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda zemes vienību „Ozolkalni”, Gramzdas pag., Priekules nov. kadastra apzīmējums : 6458 003 0214, 5,7 ha platībā,  uzmērot kadastrāli, zemes platība var tikt precizēta, saskaņā ar 8.pielikumu –izkopējumu no kadastra kartes.

2.      Uzdot Attīstības plānošanas nodaļas nekustamo īpašumu speciālistei (G.Briekmanei) veikt nepieciešamās darbības zemes vienības „Ozolkalni”, Gramzdas pag., Priekules nov., ierakstīšanai zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda.

3.      Izdevumus, kas saistīti ar nekustamā īpašuma (lēmuma 1.punkts) ierakstīšanu zemesgrāmatā, segt no Gramzdas pagasta pārvaldes budžeta līdzekļiem.

 Lēmums izsūtāms :

2 eks. nekustamo īpašumu speciālistei G.Briekmanei

 

Pielikumā: 8.pielikums – izkopējums no kadastra kartes zemes vienībai ‘’Ozolkalni’’, Gramzdas pag., kad.Nr.(6458 003 0214).

 

 

22.§ Par zemes vienības Ozolu iela 8 Priekules pag., Priekules nov., uzmēŗīšanu un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda

 Priekules novada dome izskata lēmuma projektu par zemes vienības Ozolu iela 8 Priekules pag., Priekules nov. uzmērīšanu un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda., kas sagatavots pēc A. S., [dzīvesvieta] Priekule, Priekules nov. 14.02.2014.g. iesnieguma, kura ir D. un S. S.pilnvarotā persona pamatojoties uz pilnvaru ar reģistrācijas Nr. 530 25.10.2013. un pilnvaru Nr. 1-6/25 25.07.2013., kas reģistrēts Priekules novada domē ar reģistrācijas  Nr.2.1.4./207.

Ar Priekules pagasta padomes 2009. gada 28. janvāra lēmumu (protokola Nr.1.) izbeigtas lietošanas tiesības Priekules pagastā Priekules novadā B. S. uz zemes vienību  Ozolu iela 8, Priekules pag., Priekules nov.

Ar Priekules novada domes 2009. gada 26.11. lēmumu (protokola Nr.14., 47§) zemes vienībai Ozolu iela 8, Priekules pagastā Priekules novadā noteikts statuss – pašvaldībai piekrītoša zeme.

B. S. mirusi. D. S. un S. S. ir mirušās mazbērni un ir ēku (būvju), kas sastāv no vienas dzīvokļa mājas, šķūņa un kūts, kas atrodas Priekules novadā, Priekules pagastā Ozolu iela 8, īpašnieki ( mantojuma apliecība, sastādīta Liepājā 12.12.2013., reģistrācijas Nr.1520.)

Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. panta 5. punktu, kas nosaka, ka zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma lauku apvidus zeme, uz kuru fiziskajām vai juridiskām personām izbeidzas zemes pastāvīgās lietošanas tiesības saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25. panta pirmo daļu, zemesgabals Ozolu iela 8, Priekules pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6482 006 0033 piekrīt pašvaldībai.

Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot „par – 13 deputāti – Malda Andersone, Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze,  Ilgonis Šteins, „pret”- nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1.      Ierakstīt zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda zemes vienību Ozolu iela 8, Priekules pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6482 006 0033, platība 0,55 ha.

2.      Par zemes vienības ierakstīšanu zemesgrāmatā atbildīgā persona G.Briekmane.

 

23.§ Par nosaukuma un zemes lietošanas mērķa piešķiršanu zemes vienībai ‘’Felsi’’ Priekules pag., Priekules nov.

 Priekules novada dome izskatīja D.Z., kurš ir I. F. pilnvarotā persona 31.01.2014.. iesniegumu, kas ir reģistrēts Priekules novada pašvaldībā ar Nr. 2.1.4./166 par nosaukuma piešķiršanu zemes vienībai ar kadastra Nr. 6482 006 0164 Priekules pagastā Priekules novadā un lietošanas mērķa noteikšanu.

Konstatēja:

I. F. ar LR Centrālās zemes komisijas lēmumu Nr.9326 2013. gada 30. septembrī atzina īpašuma tiesības uz īpašumu [adrese] ( vēsturiski atradās Ventspils apriņķa Dundagas pagastā Pāces ciemā ) Priekules pagastā, Priekules novadā 1,2 ha platībā, vairāk vai mazāk – cik izrādīsies pēc zemes kadastrālās  uzmērīšanas.

            Pamatojoties uz likumu „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 16. punkta pirmo daļu, 17. panta pirmās daļas 3. punktu un likumu „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 20. punktu, 03.11.2009., Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot „par – 13 deputāti – Malda Andersone, Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze,  Ilgonis Šteins, „pret”- nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1.      Piešķirt nosaukumu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [:] 0,8 ha platībā „Felsi” Priekules pag., Priekules nov.

2.      Zemes vienībai „Felsi”, Priekules pag., Priekules nov. noteikt zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība lauksaimniecība, kods 0101.

 

24.§ Par adreses piešķiršanu nekustamam īpašumam Brīvības iela 75, Priekule, Priekules nov.

 Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.pantu, 03.11.2009. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 1269 ”Adresācijas sistēmas noteikumi”, 8. punktu, kas nosaka, ka „Apbūvei paredzētajai zemes vienībai un ēkai pašvaldības dome vai tās pilnvarota institūcija piešķir, maina, likvidē nosaukumu vai numuru saskaņā ar teritorijas plānojumu, detālplānojumu vai zemes ierīcības projektu, 28.punktu, 2014.gada 13.februāra tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot „par – 13 deputāti – Malda Andersone, Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze,  Ilgonis Šteins, „pret”- nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 Piešķirt apbūvei paredzētajai zemes vienībai, kadastra numurs 6415 005 0022, 6383 m² platībā, adresi: Brīvības iela 75, Priekule, Priekules novads.

25.§ Par adreses piešķiršanu VAS ‘’Latvijas dzelzceļš’’ piederošām ēkām

 2014.gada februārī (reģistrācijas Nr. 2.1.7./142) Priekules novada pašvaldībā saņemts Valsts akciju sabiedrības (VAS) „Latvijas dzelzceļš”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003032065,, adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, iesniegums (turpmāk-Iesniegums), kurā VAS „Latvijas dzelzceļš”, vēlas adresi „Dzelzceļš 2”  VAS „Latvijas dzelzceļš” piederošām ēkām (stacijas ēkai, paku noliktavai, bagāžas noliktavai, dīzeļģeneratora ēkai) .

Iesniegumam pievienots ēku izvietojuma shēma.

    

Ar 2002.gada 18.aprīļa  Priekules pilsētas domes lēmumu (prot.Nr. 4) 10§”Par Priekules pilsētas teritorijā esošo viensētu un daudzdzīvokļu māju adrešu sarakstu apstiprināšanu (pielikums Nr. 2)  stacijas ēkai  piešķirta adrese Raiņa iela 6.

             

    Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 20.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās domes pārziņā, turklāt tikai dome var piešķirt nosaukumus ielām, parkiem, laukumiem, kā arī pārdēvēt tos, Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr. 1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.9. apakšpunktu, kas nosaka, ka adresācijas objekts ir: dzīvošanai, saimnieciskai, administratīvai vai publiskai darbībai paredzēta ēka vai reāli nodalīta ēkas daļa ; 8.punktu, kas nosaka, ka „Apbūvei paredzētajai zemes vienībai un ēkai pašvaldības dome vai tās pilnvarota institūcija piešķir, maina, likvidē nosaukumu vai numuru saskaņā ar teritorijas plānojumu, detālplānojumu vai zemes ierīcības projektu”, 11. punktu, kas nosaka, ka „Pilsētu un ciemu teritoriju daļās, kur ir ielas, apbūvei paredzētajai zemes vienībai vai ēkai piešķir numuru ar piesaisti ielas nosaukumam”.

29.punktu, 2014.gada 13.februāra Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, 06.02.2014. (VAS) „Latvijas dzelzceļš” iesniegumu, Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot „par – 13 deputāti – Malda Andersone, Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze,  Ilgonis Šteins, „pret”- nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1.      Piešķirt Valsts akciju sabiedrības (VAS) „Latvijas dzelzceļš”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003032065, piederošām ēkām/ būvēm (paku noliktavai, bagāžas noliktavai, dīzeļģeneratora ēkai) adresi: Raiņa iela 6, Priekule, Priekules nov., LV-3434, kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6415 006 0060, saskaņā ar 9.pielikumu.

 

2.      Atbilstoši Paziņošanas likuma 8.panta otrai daļai (2) Dokuments, kas paziņots kā vienkāršs pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu astotajā dienā no dienas, kad tas iestādē reģistrēts kā nosūtāmais dokuments un Administratīvā procesa likuma 76.pantai pirmajai daļai un 79.panta pirmajai šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā iela 4, Liepāja, LV-3401.

 

Lēmums izsūtāms :

2 eks. Valsts akciju sabiedrība „Latvijas dzelzceļš”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003032065, adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV- 1050;

1 eks. VZD Kurzemes reģionālai nodaļai Graudu iela 27/29,Liepāja, LV-3401.

 

 

Pielikumā: 9.pielikums – izkopējums no kartes zemes vienībai ar kad.apz.6415 006 0060.

26.§ Par ēkām ar vienādām adresēm Virgas pagastā, Priekules novadā

 Priekules novada pašvaldība izskatījusi Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālās nodaļas 13.02.2014. elektronisko vēstuli Nr.2-04.1-K/210 Par ēkām ar vienādām adresēm Priekules novadā  ar lūgumu izvērtēt pielikumā minētās ēkas ar vienādām adresēm un ja nepieciešams piešķirt adresi.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

            Vēstules pielikumā minēts, ka nekustamajā īpašumā „Kalviņas”, kadastra Nr.6498 003 0064, Virgas pagastā, atrodas divas ēkas- dzīvojamā māja un dārza mājiņa, kurām ir viena adrese: „Kalviņas”, Virgas pag., Priekules nov.

Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 3. novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.8.punktam – adresācijas objekts ir viensēta. Līdz ar to augstāk minētās ēkas atbilst viensētu statusam un atsevišķas adreses nav nepieciešams piešķirt.

Uz pielikumā minētā nekustamā īpašuma „Dārza iela 8” atrodas dzīvojamā ēka             ( bibliotēka) un brīvā laika pavadīšanas centrs. Ēkas ir funkcionāli saistītas.

Augstāk minēto noteikumu 9.1.punkts nosaka- ja apbūvei paredzētajai zemes vienībai adrese ir piešķirta pirmajai ēkai (ar to funkcionāli saistītajām ēkām), kas uz tās tiek būvēta, saglabā zemes vienībai piešķirto adresi.

             Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 2009.gada 3. novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.8.; 9.1.punktu, Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot „par – 13 deputāti – Malda Andersone, Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze,  Ilgonis Šteins, „pret”- nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1.      Ēkām ar kadastra apzīmējumiem 6498 003 0064 006 un 6498 003 0064 001, zemes vienības „Kalviņas”, kadastra apzīmējums 6498 003 0064, Virgas pagastā, Priekules novadā, adrese paliek nemainīga.

 

2.      Ēkām ar kadastra apzīmējumiem 6498 004 0136 001 un 6498 004 0136 002, zemes vienības „Dārza iela 8”, kadastra apzīmējums 6498 004 0136, Virgas pagastā, Priekules novadā, adrese paliek nemainīga.

 

3.      Pieņemto lēmumu kopā ar pavadvēstuli ar norādi – reģistrācijai Valsts adrešu reģistrā,  nosūtīt Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai, Graudu ielā 27/29, Liepāja, LV-3401.

 

4.      Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

                                                                     

27.§ Par pašvaldībai piederošās ēkas ‘’Kalte – klēts’’ un tai piekritīgās zemes, Virgas pag., Priekules nov., nomas izsoles procesa uzsākšanu

 2014.gada 17.janvārī Priekules novada pašvaldībā saņemts ZS „Liesmas”, reģ.Nr. 42101015351, adrese: „Liesmas”, Priekules pagasts, Priekules novads, iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/99, ar lūgumu iznomāt nekustamajā īpašumā „Virgas kalte”, kadastra Nr.6498 001 0291, Virgas pagastā, Priekules novadā, ēku „Kalte-klēts”, kadastra apzīmējums 6498 001 0242 003 un tai piekritīgo zemes gabalu lauksaimnieciskās darbības veikšanai.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Pašvaldībai pieder nekustamais īpašums „Virgas kalte” 1,0473 ha platībā, kadastra nr.6498 001 0291, Virgas pagastā, Priekules novadā. Reģistrēts Liepājas zemesgrāmatas nodaļas Virgas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000443862. Īpašuma sastāvā ietilpst trīs ēkas- kalte- klēts, graudu šķūnis un svaru māja.

Par ēku – graudu šķūņis un svaru māju un tām piekritīgo zemesgabalu, nomu ir noslēgts nomas līgums ar E.Bunku.

Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktā ir noteikts, ka, lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu.

Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6¹ panta otrā daļa nosaka, ka „Publiskas personas mantas iznomātājs veic iznomāšanai paredzēto un iznomāto objektu uzskaiti, kā arī nodrošina, ka informācija par tiem ir publiski pieejama, ievērojot normatīvajos aktos paredzētos informācijas pieejamības ierobežojumus”.

Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr. 735 „ Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 5. punkts nosaka, ka ja iznomā apbūvētu zemesgabalu, uz kura atrodas publiskas personas ēkas (būves) zemes nomas un ēku (būvju) nomas līgumi slēdzami vienlaikus.

Saskaņā ar noteikumu „Par Priekules novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomu”    (apstiprināti ar Priekules novada pašvaldības domes 2013.gada 31.oktobra sēdes lēmumu, protokols Nr.8, 12.§) 5.punktu- pašvaldība neapdzīvojamās telpas nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav ilgāks par 12.gadiem, 16.punktu un 1.pielikumu- nomas maksa ir 0,14 EUR/m², t.i. 709,20 m² x 0,14 EUR= 99,29 EUR mēnesī (bez PVN).

Saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 7.2.apakšpunktu – nomas maksā gadā ir 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības un 7.2 punktu -apbūvēta zemesgabala minimālā nomas maksa ir 28 euro gadā, ja saskaņā ar šo noteikumu 7.2.apakšpunktu aprēķinātā nomas maksa ir mazāka nekā 28 euro gadā.

Ēkai „Kalte-klēts” piekritīgās zemes 0,4473 ha platībā, kadastra apzīmējums 6498 001 0291,kadastrālā vērtība uz 01.01. 2014. ir 344,24 EUR. Nomas maksa ir 344,24x 1,5%= 5,16 EUR. Tā kā aprēķinātā nomas maksa ir mazāka nekā 28 EUR gadā, tad nomas maksa ir 28 EUR gadā (bez PVN).

Saskaņā ar 08.06.2010. Ministru kabineta noteikumu Nr.515 "Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem" 10.punktu- nomnieku noskaidro rakstiskā vai mutiskā izsolē.

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma  „Publiskās personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums”,  08.06.2010. Ministru kabineta noteikumu Nr.515 "Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem" 7.,10.,12.,14.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 5.,7².punktu, 2014.gada 20.02.finanšu komitejas atzinumu,  Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot „par – 13 deputāti – Malda Andersone, Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze,  Ilgonis Šteins, „pret”- nav, „atturas” – nav, nolemj:

1.      Uzsākt Priekules novada pašvaldībai piederošās ēkas „Kalte-klēts” 709,20 m² platībā, kadastra apzīmējums 6498 001 0242 003, Virgas pagastā, Priekules novadā un tai piekritīgā zeme 0,4473 ha platībā, kadastra apzīmējums 6498 001 0291, Virgas pag., Priekules nov., nomas tiesību izsoles procesu.

2.      Apstiprināt iznomājamā objekta Publicējamās informācijas tekstu (10.pielikums).

3.       Apstiprināt iznomājamā objekta nomas līgumu projektus (11.,12.,13.,14.pielikums).

4.      Apstiprināt izsoles noteikumus (15.pielikums).

5.    Pēc nomas tiesību izsoles rezultātu paziņošanas noslēgt nekustamā īpašuma nomas tiesību līgumu ar izsoles uzvarētāju.

6.    Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai rīkot ēkas „Kalte-klēts” 709,20 m² platībā, kadastra apzīmējums 6498 001 0242 003, Virgas pagastā, Priekules novadā un tai piekritīgās zemes 0,4473 ha platībā, kadastra apzīmējums 6498 001 0291, Virgas pag., Priekules nov., nomas tiesību izsoli.

7.      Pieņemto lēmumu nosūtīt:

 1 eks. Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

 1 eks. ZS „Liesmas”, „Liesmas”, Priekules pagasts, Priekules novads, LV -3434;

 1 eks. Virgas pagasta pārvaldei.

                                                                                                                                               

Pielikumā:

10.pielikums  -iznomājamā objekta Publicējamās informācijas teksts uz 1 lp.;

11.pielikums – zemes nomas līguma projekts uz 3 lp.;

12.pielikums – grafiskais pielikums pie zemes nomas līguma;

13.pielikums – nedzīvojamās ēkas nomas līguma projekts uz 3 lp.;

14.pielikums – būves 1.stāva plāna shēma uz 1 lp.;

15.pielikums – ēkas ‘’Kalte- klēts’’ izsoles noteikumi uz 3 lp.

28.§ Par grozījumiem 19.07.2007. Zemes nomas līgumā Nr.132

 Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām”14.panta pirmās daļas 2.punktu, Euro ieviešanas kārtības likuma 4.panta pirmo daļu, likumu „Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 12.panta otro daļu, kas nosaka, ka  (2) „Ja bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem atjaunotas īpašuma tiesības uz zemi, uz kuras atrodas šā likuma 12.panta pirmās daļas 3.punktā minētie objekti, kā arī valstij vai pašvaldībām piederoši ūdensapgādes, siltumapgādes un energoapgādes objekti, zemes nomas maksu nosaka, pusēm rakstveidā vienojoties. Ja puses nevar vienoties, zemes nomas maksa nosakāma 6 procenti gadā no zemes kadastrālās vērtības. 2007.gada 19.jūlija zemes nomas līguma Nr. 132 5.punkta 5.1.apakšpunktu, Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot „par – 13 deputāti – Malda Andersone, Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze,  Ilgonis Šteins, „pret”- nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Izdarīt 19.07.2007. Zemes nomas līgumā Nr. 132(turpmāk –līgums), kas noslēgts starp A. A. A., dzimušas 1938.gada 9.februārī ,Rīgā  un I. M. P., dzimušas 1936.gada 31.augustā, Rīgā  pilnvaroto personu Dz. K., dzīvojošu [dzīvesvieta] Priekules pagastā, Priekules nov.  (Iznomātājs)  un Priekules novada domi  (Nomnieks) par zemesgabala , kurš atrodas Priekulē, Vaiņodes ielā 15, 6008 m² platībā nomu, šādus grozījumus:

1.1. Līguma 4.punkta 4.1.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:

4.1. Par zemesgabalu 6008 m² platībā, kas atrodas [adrese], Priekulē, Priekules nov. Nomnieks maksā nomas maksu 6% gadā no zemes kadastrālās vērtības.

2. Uz augstāk minēto zemesgabalu atrodas Priekules novada pašvaldībai piederošas ēkas – bērnudārzs „Dzirnaviņas”, adrese: Dzirnavu iela 2,Priekule, Priekules nov.

3. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei (V.Rubezei) sagatavot atbilstošu vienošanos šī lēmuma 1.punktam desmit darba dienu laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas.

4. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot izpilddirektoram Andrim Razmam.

5. Atbilstoši Paziņošanas likuma 8.panta otrai daļai (2) Dokuments, kas paziņots kā vienkāršs pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu astotajā dienā no dienas, kad tas iestādē reģistrēts kā nosūtāmais dokuments un Administratīvā procesa likuma 76.pantai pirmajai daļai un 79.panta pirmajai šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā iela 4, Liepāja, LV-3401.

Lēmums izsūtāms:

 1.eks. Dz. K., adrese[dzīvesvieta]  Priekules pag., Priekules nov., LV-3434

1 eks. attīstības plānošanas nodaļas nekustamo īpašumu speciālistei V.Rubezei.

1 eks. finanšu nodaļai I.Sokolovskai

 

29.§ Par R. S. iesniegumu

 2014.gada 4.februārī (reģistrācijas Nr. 2.1.4/195) Priekules novada pašvaldībā saņemts R. S. ,dzīvojošs [dzīvesvieta], Priekule, iesniegums, kurā lūgts atrast iespēju samazināt īres maksu par telpu (garāžu) nomu, kas atrodas Priekulē, Skolas ielā 12.

Priekules novada pašvaldības dome konstatē, ka:

[1.] 2011.gada 1.augustā starp Priekules novada domi un R. S., dzīvojošs[dzīvesvieta], Priekule, tika noslēgts Nedzīvojamo telpu nomas līgums Nr. 3-39/19-2011, par telpu nomu ēkā (būvē), kadastra apzīmējums 6415 004 0145 005 , kas atrodas Skolas ielā 12, Priekulē, 91,45 m² platībā, garāžas vajadzībām, nomu. Ar 18.02.2013. Vienošanos Nr. 3-39/1-2013 Nomas līguma termiņš tika pagarināts līdz 2016.gada 31.janvārim.

[2.] Par telpu izmantošanu nomnieks maksā nomas maksu 0,30 €/ m² (0,21 Ls /m²) , nomas maksā nav ieskaitīts pievienotās vērtības nodoklis (PVN).

[3.]Iesniegumā R.S. lūdz rast iespēju samazināt nomas maksu par nomas telpām.

 [4.]Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas a) un b) apakšpunktu, kas nosaka, ka pašvaldība nosaka nomas maksu par pašvaldības zemes, cita nekustamā īpašuma un kustamā īpašuma lietošanu (iznomāšanu) pašvaldības dzīvojamā un nedzīvojamā fonda īri (nomu) 31.10.2013. Priekules novada pašvaldības dome pieņēma lēmumu (prot. Nr. 8) 12§”Par noteikumu „Par Priekules novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomu” un nomas maksas Priekules novada pašvaldības nedzīvojamo telpām no 2014.gada 1.janvāra līdz 2016.gada 31.decembrim apstiprināšanu” par nedzīvojamo telpu nomas maksas noteikšanu (turpmāk –noteikumi).

[5.] Saskaņā ar Noteikumu 1.pielikumu par garāžu nomu 2. Zonā, kur atrodas nomas objekts – ēka, kadastra apzīmējums 6415 004 0145 005, adrese: Skolas iela 12, Priekule, ir noteikta nomas maksa 0,09 EUR/m².

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 2014.gada 20. februāra Finanšu komitejas atzinumu, 01.08.2011. Nedzīvojamo telpu nomas līguma Nr. 3-39/19-2011 5.punkta 5.1.apakšpunktu, Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot „par – 13 deputāti – Malda Andersone, Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze,  Ilgonis Šteins, „pret”- nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Izdarīt 2011.gada 1.augustā starp Priekules novada domi un R. S., dzīvojošu [dzīvesvieta], Priekule, noslēgtajā Nedzīvojamo telpu nomas līgumā Nr. 3-39/19-2011(turpmāk –līgums), par telpu nomu ēkā (būvē), kadastra apzīmējums 6415 004 0145 005 , kas atrodas Skolas ielā 12, Priekulē, 91,45 m² platībā, garāžas vajadzībām, šādus grozījumus:

1.1. Izteikt Līguma 4.punkta 4.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

4.1. Par telpu nomu Nomnieks maksā nomas maksu 0,09 EUR/ m² mēnesī, sākot ar 2014.gada 1.martu līdz 2016.gada 31.janvārim Priekules novada pašvaldības kasē vai bankā : Priekules novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000031601, adrese: Saules iela 1, Priekule, Priekules nov., AS Swedbank, SWIFT HABALV22, konts LV30HABA0551018598451, saskaņā ar Priekules novada pašvaldības izsniegto rēķinu.

Papildus noteiktai nomas maksai tiks aprēķināts pievienotās vērtības nodoklis  un nekustamā īpašuma nodoklis atbilstoši  normatīvajos aktos noteiktai nodokļa likmei

 

2. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei (V.Rubezei) sagatavot atbilstošu vienošanos šī lēmuma 1.punktam desmit darba dienu laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas.

3. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot izpilddirektoram Andrim Razmam.

4. Atbilstoši Paziņošanas likuma 8.panta otrai daļai (2) Dokuments, kas paziņots kā vienkāršs pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu astotajā dienā no dienas, kad tas iestādē reģistrēts kā nosūtāmais dokuments.

 

Lēmums izsūtāms:

 1 eks. R. S., adrese[dzīvesvieta], Priekule, Priekules nov., LV-3434;

1 eks.  attīstības un plānošanas nodaļas nekustamo īpašumu speciālistei V.Rubezei;

1  eks. Finanšu nodaļas grāmatvedei I.Sokolovskai.

30.§ Par statusa noteikšanu zemes vienībai ‘’Rubeņi’’, Priekules pag., Priekules nov.

 Zemes gabals „Rubeņi”, kas atrodas Priekules pag., Priekules nov., kadastra Nr.6482 008 0101 20,2 ha platībā piekrīt pašvaldībai saskaņā ar likumu „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. panta 5. daļas 2. punktu.

A. O. ar Priekules pagasta padomes 18.06.1996.g. lēmumu Nr.26. piešķīra pastāvīgā lietošanā zemi 21,0 ha platībā saimniecības „Rubeņi” uzturēšanai. Saskaņā Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma” 25. panta pirmās daļas 1. punktam ar Priekules novada domes lēmumu 2010. gada 30. septembrī (prot Nr.16.) A. O. izbeigtas lietošanas tiesības uz zemes vienību „Rubeņi”, Priekules pagastā, Priekules nov. 2011. gada 26. maijā ar A. O. noslēgts Lauku apvidus zemes nomas tipveida līgums.

Ar Priekules novada pašvaldības lēmumu 31.10.2013.g Nr.8. 46.§. nolēma par zemes vienības „Rubeņi” ar apzīmējumu kadastrā 6482 008 0101 ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda.

Uz zemes vienības „Rubeņi”, Priekules pag., Priekules nov. ēkas un būves neatrodas.

            Zemes gabalam nav noteikti lietošanas tiesību apgrūtinājumi.

           

Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot „par – 13 deputāti – Malda Andersone, Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze,  Ilgonis Šteins, „pret”- nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

            Zemes vienība „Rubeņi”, Priekules pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6482 008 0101 20,2 ha platībā piekrīt pašvaldībai.

 

31.§ Par I.L. atteikšanos no zemes ‘’Jauneglieni’’, Virgas pag., Priekules nov., nomas

 Priekules novada pašvaldības dome izskatījusi I. L., dzīvojošas [dzīvesvieta], Virgas pagastā, Priekules novadā, 11.02.2014. iesniegumu,  par atteikšanos no zemes „Jauneglieni” , kadastra apzīmējums 6498 004 0232, Virgas pagastā, Priekules novadā, turpmākās nomas.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

2012.gada 28.aprīlī I. L. tika iznomāta zemes vienība “Jauneglieni”, kadastra apzīmējums 6498 004 0232, 3,7 ha platībā, Virgas pagastā. Noslēgts zemes nomas līgums ar Nr.3-36V/6-2012. Ar termiņu līdz 01.05.2017.

I.L.labprātīgi atsakās no turpmākās zemes “Jauneglieni” 3,7 ha platībā, Virgas pagastā, nomas.

            Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot „par – 13 deputāti – Malda Andersone, Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze,  Ilgonis Šteins, „pret”- nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1.      Izbeigt ar 2014.gada 28.februāri 28.04.2012.zemes nomas līgumu Nr.3-36V/6-2012 par zemes “Jauneglieni” 3,7 ha platībā, Virgas pag., Priekules nov., iznomāšanu I.L., personas kods [:].

 

2.      Atbildīgā par lēmuma izpildi Virgas pagasta zemes lietu speciāliste M.Kokovihina.

 

3.      Pieņemto lēmumu nosūtīt I.L.,[dzīvesvieta], Virgas pag., Priekules nov., LV-3433.

 

 

 

32.§ Par pašvaldībai piekrītošās zemes ‘’Jauneglieni’’, Virgas pag., Priekules nov., iznomāšanu R.P

 Priekules novada pašvaldības domē tika saņemti divi iesniegumi: S. O., dzīvojošas [dzīvesvieta] Virgas pagastā, Priekules novadā, 13.02.2014. iesniegums un R. P., dzīvojošas [dzīvesvieta] Virgas pag., Priekules nov., 19.02.2014.iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/296, ar lūgumu iznomāt pašvaldībai piekrītošo zemes vienību „Jauneglieni” 3,7 ha platībā, kadastra apzīmējums 6498 004 0232, Virgas pagastā, Priekules novadā, palīgsaimniecības vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar Virgas pagasta padomes sēdes lēmumu, protokols Nr.10, zemes vienība „Jauneglieni” 3,7 ha platībā, Virgas pagastā, piekrīt pašvaldībai.

2014.gada 24.februārī S. O. iesniegusi 13.02.2014.iesnieguma atsaukumu par zemes „Jauneglieni” 3,7 ha, Virgas pagastā iznomāšanu.

R.P. iesniegumā norādīts, ka zeme nepieciešama palīgsaimniecības vajadzībām (lopu ganīšanai, siena pļaušanai), jo ir noslēgts īres līgums uz pašvaldībai piederošo dzīvojamo māju „Eglieni” 0,15 ha, Virgas pagastā.

Saskaņā ar Priekules novada pašvaldības izdotajiem noteikumiem „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu” (29.12.2009. lēmums, protokols Nr.17,7.§) 11.punktu personīgās palīgsaimniecības un ganību platības iznomā uz laiku līdz 5 gadiem un 27.punktu neapbūvētu pašvaldības zemesgabalu, kura tiek izmantota personisko palīgsaimniecību vajadzībām, nomas maksa ir 0.5% no kadastrālās vērtības.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2012.gada 01.aprīļa noteikumu Nr. 735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot „par – 13 deputāti – Malda Andersone, Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze,  Ilgonis Šteins, „pret”- nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1.      Slēgt līgumu ar R.P., personas kods [:], par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības Jauneglieni3,7 ha lielā platībā, Virgas pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6498 004 0232, iznomāšanu palīgsaimniecības vajadzībām, slēdzot līgumu uz 5(pieciem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto grafisko pielikumu (16.pielikums).

 

2.      Noteikt gada nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

3.      Uzdot Virgas pagasta zemes lietu speciālistei M.Kokovihinai 10 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

 

4.      Nomniekam viena mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēneša laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

5.      Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Pielikumā: 16.pielikums – izkopējums zemes vienībai „Jauneglieni”, Virgas pagasts, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6498 004 0232.

 

 

33.§ Par zemes nomas līguma slēgšanu uz zemes vienību ‘’Jēkabi’’ un ‘’Kompleksa ūdenstornis’’ Gramzdas pagastā, Priekules novadā ar z/s ‘’Miglas’’

 Priekules novada dome izskatīja L.B.,  z/s Miglas īpašnieces 08.01.2014. iesniegumu, kas reģistrēts Priekules novada domē ar reģistrācijas Nr.2.1.4./52, par zemes iznomāšanu uz zemes vienībām „Jēkabi”, platība 5,3 ha un „Kompleksa ūdenstornis”, platība 0,6 ha, Gramzdas pagastā, Priekules novadā.

Ar Gramzdas pagasta padomes lēmumu 22.09.2008. Nr. 10. noteica, ka zemes vienības „Jēkabi”, platība 5,3 ha un „Kompleksa ūdenstornis”, platība 0,6 ha, Gramzdas pagastā, Priekules novadā piekrīt pašvaldībai.

Atbilstoši Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” un Priekules novada domes „Noteikumiem par Priekules novada pašvaldības zemes nomu”, apstiprinātiem ar Priekules novada domes lēmumu Nr.17., 29.12. 2009. g., Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot „par – 13 deputāti – Malda Andersone, Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze,  Ilgonis Šteins, „pret”- nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

  1. Iznomāt z/s Miglas, sākot ar 01.04.2014.g. pašvaldībai piekrītošas zemes vienības ”Jēkabi” ar kadastra Nr. 6458 001 0091 5,3 ha platībā un „Kompleksa ūdenstornis”, ar kadastra Nr. 6458 001 0373, 0,6 ha platībā, Gramzdas pagastā, Priekules novadā saskaņā ar zemes robežu plāniem, uz 5 gadiem. Priekules novada domei tiesības vienpusēji lauzt nomas līgumu līdz zemes atsavināšanai vai ierakstīšanai zemesgrāmatā uz citas personas vārda.
  2. Nomas maksas aprēķināšanas periods ir kārtējais gads un nomas maksa ir 0,5 % no kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.
  3. Noslēgt zemes nomas līgumu 2 mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Par nomas līguma noslēgšanu atbildīgā persona G.Briekmane.
  4. Pārtraukt zemes nomas tipveida līgumu ar L. B., sākot ar 01.04.2014.g,  noslēgtu 01.04.2009., Gramzdā,  reģistrācijas nr. 51.

 

34.§ Par zemes nomas līgumu slēgšanu ar SIA ‘’Maileks’’

 Priekules novada pašvaldībai pieder nekustamais īpašums – ēka/būve ar kadastra apzīmējumu 64150070011 019, kas atrodas uz SIA „MAILEKS” piederošā zemes gabala Vaiņodes ielā 6, Priekulē, Priekules novadā.

Ēka/būve ar kadastra apzīmējumu 64150070011 019 uz Priekules novada pašvaldības vārda 13.12.2013. reģistrēta Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Priekules pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000528235.

Ēkas uzturēšanai un būvgružu uzturēšanai un sakārtošanai nepieciešams noslēgt ar SIA „MAILEKS” zemes nomas līgumus.

Ēkas uzturēšanai nomas līgumu nepieciešams noslēgt uz 10 gadiem.

Būvgružu uzturēšanai un sakārtošanai nepieciešams noslēgt zemes nomas līgumu uz 2 gadiem.

            Ņemot vērā 2014.gada 20.februāra finanšu komitejas atzinumu, Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot „par – 12 deputāti – Malda Andersone, Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze; deputāts Ilgonis Šteins (pildot likumā ‘’Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā’’ paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šī lēmuma pieņemšanā nepiedalās); „pret”- nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1.      SLĒGT zemes nomas līgumus ar SIA “MAILEKS” par zemes gabalu nomu Vaiņodes ielā 6, Priekulē, Priekules novadā:

1.1.par zemes platību 2125 kvm nomu ēkas/būves uzturēšanai uz 10 gadiem;

1.2.par zemes platību 1000 kvm būvgružu turēšanai un sakārtošanai uz 2 gadiem.

Pielikumā: 17.un 18.pielikums - divi zemes nomas līgumu projekti katrs uz 3 lpp.

35.§ Par zemes nomu SIA ‘’Eikalipts’’ daļā no zemes vienības Galvenā iela 6, Priekule, Priekules nov

 2014.gada 7.februārī (reģistrācijas Nr. 2.1.4/218) Priekules novada pašvaldībā saņemts SIA „Eikalipts’, reģistrācijas Nr. LV 42103014685, valdes locekles I. B. iesniegums, kurā lūgts iznomāts SIA „Eikalipts”, adrese Raiņa iela 1, Priekule, zemi – 80-100 m² platībā, kas būtu nepieciešama, lai varētu ēkas –Raiņa ielā 1, Priekulē - rekonstrukcijai. Rekonstrukcijā paredzēta jumta seguma nomaiņa un noliktavas izveidei, kas nepieciešama SIA „Eikalipts” darbības paplašināšanai.

SIA „Eikalipts” iesniegumam pievienojis zemes robežu plānu ar iezīmēto (plānoto) nomas zemi.

Priekules novada pašvaldības dome konstatē:

[1.] SIA „Eikalipts” iesniegumā min, ka vēlas nomāt zemi 80-100 m² platībā, kas nepieciešama ēkas (Raiņa ielā 1, Priekulē) – rekonstrukcijai. Plānotā nomas zeme ir Priekules novada pašvaldībai piederošs zemes gabals, adrese: Galvenā iela 6, Priekule, Priekules nov., kadastra numurs 6415 002 0148, 14533 m² platībā, ko apliecina ieraksts Priekules pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000054735.

[2.] Uz zemes vienības Galvenā iela 6, Priekule, Priekules nov. atrodas sagruvusi ēka, kura nonākusi ļoti kritiskā stāvoklī, un ar savu pastāvēšana apdraud garāmgājējus, kaimiņus un pašus lietotājus. 

[3. ] Civillikuma 1084.pants nosaka, ka „Katram būves īpašniekam, lai aizsargātu sabiedrisko drošību , jātur sava būve tādā stāvoklī, ka no tās nevar rasties kaitējums ne kaimiņam, ne garāmgājējam, ne arī tās lietotājiem

Ja par būvi, no kuras draud briesmas, pastāv īpašuma tiesību strīds, tad šo briesmu novēršanai nepieciešamie soļi tūlīņ un vēl pirms prāvas beigām jāapsver tam, kas šo būvi tajā brīdī valda, tiesību vēlāk prasīt izdevumu atlīdzību.

Ja būves īpašnieks vai valdītājs, pretēji attiecīgās varas pieprasījumam, nenovērš draudošās briesmas, tad attiecīgai iestādei, raugoties no apstākļiem, būve jāsaved kārtībā vai arī pavisam jānojauc uz īpašnieka rēķina”.

[4.]Ņemot vērā to, ka uz zemes gabala daļas, kuru vēlas nomāt SIA „Eikalipts” atrodas sagruvušās ēkas daļa atrodas avārijas stāvoklī, bīstama tās lietotājam un trešajām personām Priekules novada pašvaldība nav tiesīga iznomāt šo zemes gabalu ar sagruvušo ēkas daļu, nedz arī nav iespējama tās atjaunošana, renovācija vai rekonstrukcija, kā vienīgais risinājums -  ir nojaukt visu sagruvušo ēku un šo vietu rekultivēt.

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām”, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 2001.gada 27.marta Ministru kabineta noteikumiem Nr.142 „ Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 006-00 “Būtiskās prasības būvēm” otro daļu, 2014.gada 13.februāra tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, 07.02.2014. SIA „Eikalipts” valdes locekles I.Boiko iesniegumu, Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot „par – 13 deputāti – Malda Andersone, Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze,  Ilgonis Šteins, „pret”- nav, „atturas” – nav, nolemj:

1.      Atteikt 07.02.2014. SIA „Eikalipts” valdes locekles I.B. 07.02.2014. iesnieguma izskatīšanu.

2.      Risināt jautājumu par sagruvušās ēkas, kura atrodas uz pašvaldībai piederošā zemesgabala Galvenā iela 6, Priekule, Priekules nov. nojaukšanu (nojaukt)  un vietas rekultivāciju.

3.      Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai daļai, 76.panta pirmajai daļai, 79.panta pirmajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Liepājas Tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmā daļa nosaka, ka administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad paziņots adresātam. Saskaņā ar šā panta otro daļu un Paziņošanas likuma 8.panta trešo daļu, uzskatāms, ka administratīvais akts adresātam paziņots septītajā dienā pēc nodošanas pastā.

 

36.§ Par zemes ‘’Viršeļi’’, Priekules pag., Priekules nov. iznomāšanu A. K.

 Priekules novada dome izskata A. K. iesniegumu par zemes„Viršeļi” Priekules pag., Priekules nov. iznomāšnu A. K., kas reģistrēts Priekules novada pašvaldībā 07.02.2014.ar reģistrācijas Nr. 2.1.4/219.

            Ar Priekules pagasta padomes 26.04.2007.g.lēmumu, protokols Nr.6. D. B. izbeigtas zemes lietošanas tiesības uz zemi ar nosaukumu „Viršeļi” Priekules pag., Priekules nov. 3,19 ha platībā, kadastra Nr.6482 008 0090 

un piešķirtas zemes nomas pirmtiesības.

            Ar D. B. 2007. gada 31. augustā noslēgts zemes nomas līgums par zemes „Viršeļi” Priekules pag., Priekules nov. , kadastra Nr.6482 008 0090, 3,0 ha platībā 

iznomāšanu.

            D. B. mirusi 04.11.2009. Pamatojoties uz mantojuma apliecību Nr. 1587. reģistrētu Liepājā 19.03.2009.g. zvērinātas notāres Jevgenijas Jaunģelžes prakses vietā, atstāto mantojumu manto pirmās šķiras mantiniece V. B..

            Uz zemes vienības „Viršeļi” atrodas V. B. piederošas ēkas.

V. B. pārdeva ēkas A. K., ko apliecina Liepājas tiesas zemesgrāmatas nodaļas apliecība (lēmuma datums 29.07.2013., nodalījuma Nr.100000515920). Zemes vienība „Viršeļi”, Priekules pag., Priekules nov., 3,19 ha platībā reģistrēta Liepājas tiesas zemesgrāmatas nodaļā uz Priekules novada pašvaldības vārda  (nodalījuma Nr. 100000513533, lēmuma datums 28.11.2012).

Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. panta 5. punktu, kas nosaka, ka zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma lauku apvidus zeme, uz kuru fiziskajām vai juridiskām personām izbeidzas zemes pastāvīgās lietošanas tiesības saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25. panta pirmo daļu, zemesgabals „Viršeļi”, kadastra Nr. 6482 008 0090 piekrīt pašvaldībai.

           

Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot „par – 13 deputāti – Malda Andersone, Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze,  Ilgonis Šteins, „pret”- nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1.      Iznomāt A. K. zemes vienības „Viršeļi” Priekules pag., Priekules nov., kadastra Nr.6482 008 0090 3,19 ha platībā, uz 10 gadiem, sākot ar 01.03.2014.gadu. Priekules novada pašvaldībai tiesības vienpusēji lauzt nomas līgumu līdz zemes atsavināšanai vai ierakstīšanai zemesgrāmatā uz citas personas vārda.

2.      Nomas maksas aprēķināšanas periods ir kārtējais gads un nomas maksa ir 0,5 % no kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.

3.      Noslēgt zemes nomas līgumu 2 mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Par nomas līguma noslēgšanu atbildīgā persona G.Briekmane.

 

37.§ Par telpu nomu īpašumā Aizputes iela 6, Priekule, I. K.

 2014.gada 20.februārī (reģ. Nr. 2.1.4/308) Priekules novada pašvaldībā saņemts veterinārārstes iesniegums, kurā lūgts iznomāt telpas ēkā Aizputes ielā 6, Priekule veterinārmedicīnas prakses vietas ierīkošanai. Iesniegumā minēts, ka nomas telpas, kuras atrodas Ķieģeļu ielā 7, Priekulē jāatbrīvo.

Nomnieks nomāja Priekules novada pašvaldībai piederošas telpas ēkā –Ķieģeļu iela 7, Priekule. Nomniekam nomas telpas ir jāatbrīvo, jo nomas līguma darbības laikā ir paredzēts veikt renovāciju –sociālo pakalpojumu sniegšanai pašvaldības iedzīvotājiem.

Priekules novada pašvaldība, pamatojoties uz to, ka nomniekam jāatbrīvo telpas no viņa neatkarīgu iemeslu dēļ, piedāvā iznomāt citas, līdzvērtīgas telpas Aizputes ielā 6, Priekulē, -veterinārmedicīnas pakalpojumu sniegšanai.

            Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 08.07.2010. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 515 ”Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem”,  Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot „par – 13 deputāti – Malda Andersone, Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze,  Ilgonis Šteins, „pret”- nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1.      Iznomāt I. K. , dzīvojošas [dzīvesvieta], Priekule, Priekules novada pašvaldībai piederošas telpas Nr. 001, kas atrodas Aizputes ielā 6, Priekule, Priekules nov. –veterinārmedicīnas prakses ierīkošanai, 23,4 m² kopplatībā, saskaņā ar 18. pielikumu izkopējumu no inventarizācijas plāna, kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa (nomājamās telpas iezīmētas sarkanā krāsā), nosakot:

-          Nomas maksu mēnesī 0,50 EUR/m² (bez PVN) saskaņā ar 31.10.2013. Priekules novada domes lēmumu (prot. Nr. 8), 12§ ”Par noteikumu „Par Priekules novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomu” un nomas maksas Priekules novada pašvaldības nedzīvojamām telpām no 2014.gada 1.janvāra līdz 2016.gada 31.decembrim apstiprināšanu” pielikumu Nr. 1.

-          Nomas līguma termiņu sākot ar 2014.gada 1.martu līdz 2016.gada 31.decembrim.

 

2.      Nomas maksā nav iekļauts pievienotās vērtības nodoklis (PVN). Papildus nomas maksai tiks aprēķināts pievienotās vērtības nodoklis un nekustamā īpašuma nodoklis atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai nodokļu likmei, saskaņā ar iznomātāja izsniegto rēķinu.

3.      Nomnieks par komunālajiem pakalpojumiem, elektrību, apkuri u.c. pakalpojumiem maksā patstāvīgi.

4.      Initai Krauklei līdz 2014.gada 1.maijam atbrīvot nomas telpas Ķieģeļu ielā 7, Priekulē.

5.      Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei (V.Rubezei) sagatavot līgumu atbilstošu šī lēmuma 1.punktam 10 darba dienu laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas.

6.      Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot izpilddirektoram Andrim Razmam.

7.      Atbilstoši Paziņošanas likuma 8.panta otrai daļai (2) Dokuments, kas paziņots kā vienkāršs pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu astotajā dienā no dienas, kad tas iestādē reģistrēts kā nosūtāmais dokuments un Administratīvā procesa likuma 76.pantai pirmajai daļai un 79.panta pirmajai šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā iela 4, Liepāja, LV-3401.

 

Izsūtāms:

1 eks. Initai Krauklei, adrese:  [dzīvesvieta], Priekule, Priekules nov., LV-3434;

1 eks. finanšu nodaļai : Ilzei Sokolovskai;

1 eks. nekustamo īpašumu speciālistei V. Rubezei.

 

Pielikumā: 19.pielikums- izkopējums no inventarizācijas plāna ēkai Aizputes ielā 6 uz 1 lp.

38.§ Par atteikšanos no vienas kūtiņas īres tiesībām Gramzdas pagastā

 Priekules novada Gramzdas pagasta pārvaldē 21.01.2014. ar Reģ. Nr. 2.1.4/120 saņemts A. Z. iesniegums par atteikšanos no vienas kūtiņas īres tiesībām.

Gramzdas pagasta pārvaldes rīcībā ir sekojoša informācija – A. Z. izīrē kopskaitā trīs kūtiņas. A. Z. Dzīvojamo un nedzīvojamo telpu īres līgumu ir noslēdzis 2011. gada 1. septembrī (Nr. 22).

Dzīvojamo un nedzīvojamo telpu īres līgumā 4.2. punkts nosaka:

„4.2. Maksa par kūtiņas/šķūnīša telpu īri noteikta pēc Priekules novada domes apstiprinātā tarifa un stājas spēkā ar 2011. gada 1. septembri , tā ir Ls 1.25.”

            Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot „par – 13 deputāti – Malda Andersone, Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze,  Ilgonis Šteins, „pret”- nav, „atturas” – nav, nolemj:

             Izbeigt A. Z. īres tiesības vienai kūtiņai Gramzdas pagastā 22 m² platībā ar 2014. gada 1. martu.

39.§ Par ceļa iekļaušanu pašvaldības ceļu sarakstā, Kalētu pag., Priekules nov.

 Priekules novada pašvaldībā saņemts A. M., dzīvojošas [dzīvesvieta], Kalētu pagastā, Priekules novadā, 07.01.2014. iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/43, ar lūgumu ceļa posmu no valsts ceļa V1218 (kadastra apzīmējums 6464 001 0229) līdz punktam C (zemes robežas plānā) pievienot pašvaldības ceļiem, tā kā šo ceļa posmu izmanto arī citi pagasta iedzīvotāji. Iesniegumam pievienots zemes „Apšenieki”, kadastra apzīmējums 6464 001 0115, robežu plāna kopija.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

            Saskaņā ar zemju „Starpnieki”, kadastra apzīmējums 6464 001 0047, „Juzupi”, kadastra apzīmējums 6464 001 0377 un „Apšenieki”, kadastra apzīmējums 6464 001 0115, robežu plāniem minētais ceļa posms ir reģistrēts kā servitūta ceļš.

            Ceļa posma garums ir aptuveni 382 m garš.

            A.M. iesniegumā min, ka šo ceļu izmanto arī citi pagasta iedzīvotāji.

            Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2.punktu - pašvaldībām ir šādas autonomās funkcijas: gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana).

 

             Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot „par – 12 deputāti – Malda Andersone, Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Inese Kuduma,  Gražina Ķervija, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze,  Ilgonis Šteins, „pret”- 1 deputāts – Arnis Kvietkausks; „atturas” – nav, nolemj:

 

1.      Nepievienot ceļa posmu no valsts ceļa V1218 Bārta- Kalēti –Gramzda (kadastra apzīmējums 6464 001 0229) sākas zemes vienībā „Juzupi”, kadastra apzīmējums 6464 001 0377, līdz zemes vienības „Apšenieki”, kadastra apzīmējums 6464 001 0115, ceļa sazarojumam, aptuveni 382 m garumā pašvaldības ceļiem. 20.pielikumā: - izkopējums no kadastra kartes uz 1 lp.

2.      Pieņemto lēmumu nosūtīt A.M., [dzīvesvieta], Kalētu pagasts, Priekules novads, LV-3484.

3.      Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Pielikumā: 20.pielikums – izkopējums no kadastra kartes uz 1 lp.

40.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem L. A.

 Priekules novada pašvaldības dome izskatījusi L. A. , dzīvojošas [dzīvesvieta], Saldus pilsēta, Saldus  novadā, 22.01.2014. iesniegumu ( reģ.Nr.2.1.4 / 124  ) ar lūgumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu kā represētajai personai par Priekules novada Bunkas pagasta īpašumu [adrese] ar kadastra Nr.[:] , kas netiek izmantots saimnieciskajai darbībai.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

L. A.  īpašumā ir sekojoši īpašumi:

1.Zeme un ēka [zdrese] Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr.[:] ,  (1/ 3 domājamā daļa ) no kopējās platības 10.7 ha.

Augstāk minētie zemes gabali īpašumā ir vismaz piecus gadus.

Zeme netiek izmantota saimnieciskajā darbībā.

Iesniegumam klāt pievienota politiski represētās personas apliecības Nr. 8400853 kopija.

Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, kas nosaka, ka Politiski represētajām personām par zemi, kā arī par šā likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktā un 1.2 daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50 procentiem, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā

Ar 2006.gada 20.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 495 „Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība ” 32. un 33. punkts nosaka, ka politiski represētajām personām likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktais nodokļa atvieglojums piemērojams , ja politiski represētā persona likumā „Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem” noteiktajā kārtībā ir saņēmusi politiski represētās personas apliecību un iesniegusi pašvaldībā, kuras administratīvajā teritorijā atrodas nekustamais īpašums, iesniegumu par nodokļa atvieglojumu piemērošanu ar apliecinājumu, ka zeme netiek izmantota saimnieciskajā darbībā un politiski represētās personas apliecības kopiju.

Pamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, 20.06.2006.gada Ministru kabineta noteikumu Nr. 495 Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli normu piemērošanas kārtība” 32. un 33. punktu , Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot „par – 13 deputāti – Malda Andersone, Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze,  Ilgonis Šteins, „pret”- nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1.        Piemērot 2014.gadā nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu 50 % apmērā politiski represētajai personai  L. A. , pers. kods [:] ,   par zemi  [adrese], Bunkas pagasts , Priekules novads, kadastra Nr.[:],  1/3 dom.daļai no 10,7 ha kopplatības.

2.      Par šī lēmuma izpildi atbildīga Bunkas pagasta zemes lietu speciāliste Ilze Lācīte

3.      Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

4.      Lēmuma izraksts nosūtāms L. A. :[dzīvesvieta], Saldus, Saldus novads, LV-3801.