27.02.2014. domes sēdē pieņemtie lēmumi (protokols Nr. 5)

41.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu kā represētai personai G.T. uz nekustamo īpašumu [adrese], Virgas pag., Priekules nov.

 Priekules novada pašvaldības dome izskatījusi G. T., dzīvojoša [dzīvesvieta], Rīgā, 31.01.2014. iesniegumu (iereģistrēts 05.02.2014. ar Nr.2.1.4/205) ar lūgumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus par nekustamo īpašumu [adrese], Virgas pagastā, Priekules novadā, kā politiski represētai personai.

 Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

 Iesniegums Priekules novada pašvaldībā saņemts 2014.gada 05.februārī. Iesniegumam pievienota politiski represētās personas apliecības ar Nr.0110088 kopija.

 Kopā ar iesniegumu saņemts arī apliecinājums, ka nekustamajā īpašumā [adrese], Virgas pag., Priekules nov., kadastra Nr.[:], sastāvošam no divām zemes vienībām :[:] 0,6 ha un [:] 0,4 ha, saimnieciskā darbība netiek veikta.

            Pamatojoties uz likuma ”Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu politiski represētām personām par zemi, kā arī par šā likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktā un 1.²daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa samazināma par 50 %, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā, un uz Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.495 ”Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība”, 32. un 33. punktiem, kas nosaka, ka tiesības uz nodokļa atvieglojumu ir tām politiski represētām personām, kuras likuma noteiktajā kārtībā ir saņēmušas politiski represētās personas apliecību un iesniedz pašvaldībā iesniegumu par nodokļa atvieglojuma piemērošanu ar  apliecinājumu, ka zeme vai tās daļa un individuālā dzīvojamā māja vai tās daļa vai dzīvokļa īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā, 35.punktu- nodokļa atvieglojums piemērojams ar nākamo mēnesi pēc šo noteikumu 33.punktā minēto dokumentu iesniegšanas, Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot „par – 13 deputāti – Malda Andersone, Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze,  Ilgonis Šteins, „pret”- nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1.      Piemērot 2014.gadā, ar marta mēnesi, G. T., personas kods [:], kā politiski represētai personai, par nekustamo īpašumu [adrese] 1,0 ha platībā, Virgas pag., Priekules nov., kadastra Nr.[:], nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi 50% apmērā.

2.      Atbildīgā par lēmuma izpildi Virgas pagasta zemes lietu speciāliste M.Kokovihina.

3.      Saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.495 ”Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība” 34.punktu nodokļa maksātājam ir pienākums mēneša laikā rakstiski informēt pašvaldību par saimnieciskās darbības uzsākšanu nekustamajā īpašumā, par kuru piešķirts nodokļa atvieglojums saskaņā ar šā likuma 5.panta otro daļu.

4.      Pieņemto lēmumu nosūtīt G.T.,[dzīvesvieta], Rīgā, LV-1015.

5.      Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

42.§ Par ziedojuma pieņemšanu no biedrības ‘’Lettland Venner’’

 2014.gada 11.februārī Priekules novada pašvaldībā ir saņemts Sociālā dienesta vadītājas Mārītes Gertneres iesniegums, kurā lūgts apstiprināt ziedojuma sarakstu (21.pielikums) no biedrības „Lettland Venner”.

            Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot „par – 13 deputāti – Malda Andersone, Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze,  Ilgonis Šteins, „pret”- nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1.      Pieņemt ziedojumu natūrā ( inventāru) par kopējo summu EUR 817.20 no biedrības „Lettland Venner”.

2.      Ziedojuma sarakstā minēto inventāru nodot - Sociālā dienesta un Sociālā atbalsta centrs darbības nodrošināšanai.

3.      Par lēmuma izpildi atbildīga Sociālā dienesta vadītāja Mārīte Gertnere.

 

Pielikumā: 21.pielikums- no biedrības ‘’Lettland Venner’’ saņemtā ziedojuma saraksts uz 1 lp.

 

43.§ Par ziedojuma pieņemšanu no biedrības ‘’Rumula’’

 2014.gada 11.februārī Priekules novada pašvaldībā ir saņemts Purmsātu speciālās internātpamatskolas direktores Anitras Šneideres iesniegums, kurā lūgts apstiprināt ziedojuma līgumu par EUR 700.00 no biedrības „Rumula”. Minētā nauda tiks izlietota pirmsskolas grupas mēbeļu iegādei.

 

Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot „par – 13 deputāti – Malda Andersone, Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze,  Ilgonis Šteins, „pret”- nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1.      Apstiprināt 2014.gada 11.februārī noslēgto ziedojuma līgumu ar biedrību „Rumula” par ziedojuma EUR 700.00 pieņemšanu.

2.      Minēto ziedojumu EUR 700.00 izlietot pirmskolas grupas mēbeļu iegādei Purmsātu speciālajā internātpamatskolā.

3.      Par lēmuma izpildi atbild Purmsātu speciālās internātpamatskolas direktore Anitra Šneidere.

44.§ Par līdzdalību Liepājas pilsētas Dzimtsarakstu nodaļas arhīva uzturētāja speciālista finansēšanā 2014.gadā

 Priekules novada pašvaldība 24.02.2014. ar reģ.Nr. 2.1.9./209 saņēmusi Liepājas pilsētas dzimtsarakstu nodaļas 20.02.2014.vēstuli Nr.8.1-7/19, kurā lūgts Priekules novada pašvaldību atbalstīt Liepājas pilsētas dzimtsarakstu nodaļas darbu, līdzfinansējot arhīva uzturētāja speciālista atalgojumu.

Vēstulē norādīts, ka 2013.gadā Liepājas pilsētas dzimtsarakstu nodaļa apkalpojusi 375 Priekules novada iedzīvotājus.

Liepājas pilsētas dzimtsarakstu nodaļas arhīva uzturētāja speciālisti sniedz informāciju par Liepājas rajona civilstāvokļa aktu ierakstiem par laika periodu no 1873.gada līdz 1993.gadam.

            Līguma projekts par līdzdalību speciālista finansēšanā Priekules novada pašvaldībā jau iesniegts iepriekš.

            Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot „par – 13 deputāti – Malda Andersone, Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze,  Ilgonis Šteins, „pret”- nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

Atlikt jautājuma izskatīšanu uz 2014.gada marta domes sēdi.