27.02.2020. domes sēde (protokols Nr.4)

141. Par piekrišanu Aizputes novada domei piederošā nekustamā īpašuma „Tebrenieki”, Lažas pagastā, Aizputes novadā, atsavināšanai

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 27.februārī                                                                                                                              

Nr.141           

          (protokols Nr.4, 79 .punkts)

 

 

Par piekrišanu Aizputes novada domei piederošā nekustamā īpašuma „Tebrenieki”, Lažas pagastā, Aizputes novadā, atsavināšanai

 

            Aizputes novada dome lūdz sniegt piekrišanu nekustamā īpašuma atsavināšanai un paskaidro sekojošo:

  Aizputes novada dome kopš 2018.gada cenšas pārdot izsolē nekustamo īpašumu “Tebrenieki” Lažas pagastā, Aizputes novadā, kadastra numurs 6472 004 0173, platība 6,47 ha, uz zemes gabala atrodas dzīvojamās māja (kadastra apzīmējumu 64720040173001) un trīs palīgēkas (kadastra apzīmējumu 64720040173002, 64720040173003 un 64720040173004). Dzīvojamā ēkā atradās Aizputes novada Lažas pagasta pārvalde, kura 2018.gadā tika pārcelta uz pašvaldības īpašumu “Upmaļi” Lažas pagastā, kas atrodas Apriķos, blakus Apriķu muzejam un bibliotēkai. Palīgēkās iepriekš glabājās Lažas pagasta pārvaldes kustamā manta, kas pirms pārdošanas ir izvākta. Pašvaldības funkciju pildīšanai šāds īpašums nav nepieciešams, jo pašvaldības īpašumā atrodas bijušās Apriķu muižas ēka ar piecām muižas kompleksā esošām ēkām, kurās ir pietiekami vietas Lažas pagasta pārvaldei uzticēto funkciju pildīšanai. Apriķu muižas ēku kompleksa ēkās atrodas Lažas pagasta pārvaldes telpas, Apriķu muzejs, Apriķu bibliotēka un Apriķu saieta nams. Pašlaik īpašuma “Tebrenieki” ēkas tiek apsargātas, apkurinātas, vasaras sezonā tiek pļauta zāle, respektīvi, nekustamais īpašums tiek uzturēts no pašvaldības līdzekļiem, kas gadā izmaksā: īpašuma apsardze 413,00 EUR, apkārtnes pļaušana 315,00 EUR, malka 418,00 EUR un elektrība 192,00 EUR, kas kopā ir 1338,00 EUR. Ja 2019./2020.gada ziema būtu aukstāka, palielinātos īpašuma uzturēšanas izmaksas par papildus malkas iegādes summu.

2020.gadā Aizputes novada budžetā paredzēts par nekustamā īpašuma pārdošanu iegūt 134 000,00 EUR, to skaitā par “Tebreniekiem” 60 000,00 EUR. No iegūtiem finanšu līdzekļiem tiktu finansēta lietus ūdens atvades ierīkošana Aizputes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē “Pasaciņa” par 90 000,00 EUR un daļēji Aizputes vidusskolas iekštelpu pielāgošana pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām (sešgadnieku apmācībai).

 

Lēmums par pirmo izsoli pieņemts 2018.gada 26.septembrī (Nr.481), izsole tika organizēta 2018.gada 20.novembrī, īpašuma pārdošanas sākumcena bija 80 000,00 EUR, kas objektīvi bija noteikta par augstu un uz izsoli nepieteicās neviens pretendents. Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likumam, trešajā izsolē izsoles sākumcena tika samazināta līdz 60 000,00 EUR, un uz izsoli, kurai vajadzēja notikt 2020.gada 17.janvārī beidzot pieteicās viens pretendents. Tā kā ar 2020.gada 01.janvārī stājās spēkā likums Par valsts budžetu 2020.gadam, kura 56.pants uzliek pienākumu pašvaldībai, līdz stājas spēkā likums par jauno administratīvi teritoriālo iedalījumu, saņemt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pozitīvu atzinumu par darījuma, pašvaldības mantas, kuras pārdošanas vērtība pārsniedz 50 000,00 EUR.

Izsole tika atcelta, jo nebija pieprasīts un saņemts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pozitīvs atzinums par darījuma atbilstību administratīvi teritoriālajai reformai un ilgtspējīgai novada attīstībai.

2020.gada 14.februārī tika saņemts Vides un reģionālās aizsardzības ministrijas vēstule Nr.1-132/1374, kura uzliek pienākumu pašvaldībai saņemt piekrišanu īpašuma pārdošanai no nākošā administratīvā veidojumā iekļaujamajiem novadiem – Durbes, Grobiņas,  Nīcas, Pāvilostas, Priekules, Rucavas un Vaiņodes novada.

Pamatojoties uz likuma Par valsts budžetu 2020.gadam 56.panta 2.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.     Piekrist, ka Aizputes novada pašvaldība atsavina izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Tebrenieki” Lažas pagastā, Aizputes novadā, ar kadastra Nr. 6472 004 0173, īpašums sastāv no zemes gabala 6.47 ha platībā, uz zemes gabala atrodas dzīvojamā ēka un trīs palīgceltnes.  Īpašuma pārdošanas sākuma cena - 60 000,00 EUR (sešdesmit tūkstoši eiro un 00 centi).

2.      Nosūtīt šo lēmumu  Aizputes novada domei.

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

 

142. Par Priekules novada Teritorijas plānojuma 2015.-2026.gadam grozījumu 1.0 redakcijas pilnveidošanu

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 27.februārī                                                                                                                              

Nr.142           

          (protokols Nr.4, 80 .punkts)

 

 

Par Priekules novada Teritorijas plānojuma 2015.-2026.gadam grozījumu 1.0 redakcijas  pilnveidošanu

_____________________________________________________________________

 

Priekules novada pašvaldības dome ir izskatījusi Priekules novada teritorijas plānojuma 2015.-2026.gadam grozījumu izstrādes vadītājas U.Ržepickas ziņojumu par Priekules novada teritorijas plānojuma grozījumu 1.0 redakcijas publiskās apspriešanas laikā saņemtajiem priekšlikumiem un institūciju atzinumiem.

Priekules novada dome, izvērtējot ziņojumā norādītos labojumus un precizējumus, secina, ka nepieciešams veikt Priekules novada teritorijas plānojuma 2015.-2026.gadam grozījumu 1.0 redakcijas pilnveidošanu.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu un 43.pantu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12. un 23.pantu, 2014.gada 14.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 87. un 88.2. punktu,

 Atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

  

            Pilnveidot Priekules novada teritorijas plānojuma 2015.-2026.gadam grozījumu 1.0 redakciju atbilstoši 2020.gada 27.februāra teritorijas plānojuma izstrādes vadītājas ziņojumam.

Pielikumā: Ziņojums par Priekules novada teritorijas plānojuma 2015.-2026.gadam grozījumu 1.0 redakcijas publiskā apspriešanas laikā saņemtajiem priekšlikumiem un institūciju atzinumiem uz 1 lapas ar diviem pielikumiem.

 

Lēmums nosūtams: Attīstības plānošanas nodaļai.

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

Ziņojums par Priekules novada teritorijas plānojuma 2015.-2026.gadam grozījumu 1.0 redakcijas publiskā apspriešanas laikā saņemtajiem priekšlikumiem un institūciju atzinumiem 

Priekules novada pašvaldības teritorijas plānojuma 2015.-2026.gadam grozījumu 1.0 redakcijas publiskās apspriešanas sanāksme PROTOKOLS Nr.1

Pārskats par Priekules novada Teritorijas plānojuma 2015.-2026.gadam grozījumu 1.0 redakcijas publiskās apspriešanas laikā 10.01.2020 – 10.02.2020. saņemtajiem institūciju atzinumiem un fizisko/juridisko personu iesniegumiem

 

143. Par amatu savienošanas atļauju izpilddirektoram A.Razmam

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 27.februārī                                                                                                                              

Nr.143           

          (protokols Nr.4,  81.punkts)

 

Par amatu savienošanas atļauju izpilddirektoram A.Razmam

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts Priekules novada pašvaldības izpilddirektora Andra Razmas 24.02.2020. iesniegums (reģ. 25.02.2020. ar Nr. 2.1.3/20/82), kurā lūgts atļaut savienot Priekules novada pašvaldības izpilddirektora amatu un Priekules novada pašvaldības administrācijas iestādes “Priekules novada pašvaldība” vadītāja amatu.

Iesniegumā minēts, ka amatu savienošana nerada interešu konfliktu.

Izskatot iesniegumu, Priekules novada pašvaldības dome konstatēja:

Priekules novada pašvaldībā Andris Razma ieņem izpilddirektora amatu.

 2017.gada 8.decembrī A.Razma ievēlēts Latvijas Pašvaldību Izpilddirektoru asociācijas valdē.

2017.gada 28.decembrī ar Lēmumu Nr.650 (protokols Nr.9, 60.punkts) Priekules novada pašvaldības dome devusi amatu savienošanas atļauju izpilddirektoram A.Razmam ieņemt valdes locekļa amatu Latvijas Pašvaldību Izpilddirektoru asociācijā.

Saskaņā ar likumu par "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” interešu konflikts ir situācija, kurā valsts amatpersonai, pildot valsts amatpersonas amata pienākumus, jāpieņem lēmums vai jāpiedalās lēmuma pieņemšanā, vai jāveic citas ar valsts amatpersonas amatu saistītas darbības, kas ietekmē vai var ietekmēt šīs valsts amatpersonas, tās radinieku vai darījumu partneru personiskās vai mantiskās intereses.

Atbilstoši likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” vispārējam regulējumam amatpersona pati ir atbildīga par interešu konflikta nepieļaušanu un valsts amatpersonas ētikas normu ievērošanu, tāpēc, neraugoties uz doto atļauju savienot amatus, personām ir pienākums jebkurā brīdī izvērtēt interešu konflikta iespējamību un rīcības atbilstību amatpersonas ētikas normām, ja, pildot iepriekš minētos amatus, pastāv iespēja, ka persona var nonākt interešu konfliktā.

Pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts un amatpersonu darbībā” 81. pantu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu,  atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.Atļaut Andrim Razmam Priekules novada pašvaldības izpilddirektora amatu savienot ar Priekules novada pašvaldības administrācijas iestādes “Priekules novada pašvaldība” vadītāja amatu.

 2.Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

144. Par Priekules vidusskolas skolēnu braucienu uz Eiropas Parlamentu Strasbūrā

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 27.februārī                                                                                                                              

Nr.144           

          (protokols Nr.4,  82.punkts)

 

Par Priekules vidusskolas skolēnu braucienu uz Eiropas Parlamentu Strasbūrā

 

            2020. gada 31. janvārī pašvaldībā saņemts Priekules vidusskolas skolēnu iesniegums, kurā lūgts nodrošināt dienas naudu 10 skolēniem un 2 pedagogiem atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 969 “Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi” braucienam uz Strasbūru, Francijā Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolu programmā. Eiropas Parlaments piešķir finansējumu, kas paredzēts ceļa un uzturēšanās izmaksu segšanai. Brauciens paredzēts laika posmā no 10.03.2020. līdz 15.03.2020. un pēc Ministru kabineta noteikumiem dienas naudas apmērs sastādītu 3720 EUR.

Ņemot vērā informāciju, ka Eiropas Parlaments sedz izdevumus pilnā apmērā pasākuma dienā Strasbūrā, Francijā skolēniem dienas nauda par šo dienu nav nepieciešama, kas samazina kopējo dienas naudas apmēru par 720 EUR. Papildus jāņem vērā, ka budžetā 2020. gadam nav ieplānoti finanšu līdzekļi šim braucienam.

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”  15. panta pirmās daļas 4. punktu,  atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.     Atbalstīt Priekules vidusskolas skolēnu braucienu uz Strasbūru, Francijā.

2.     Piešķirt braucienam nepieciešamo dienas naudu 50% apmērā no nepieciešamās kopsummas, kas sastāda 1500 EUR.

3.     Nepieciešamo finansējumu nodrošināt no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.

4.     Par lēmuma izpildi atbild Priekules vidusskolas direktore Irina Tiesnese.

 

 

Lēmums nosūtāms: Finanšu nodaļa, Priekules vidusskolai

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

145. Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 27.februārī                                                                                                                              

Nr.145           

          (protokols Nr.4,  83.punkts)

 

Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

 

            Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

146. Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 27.februārī                                                                                                                              

Nr.146           

          (protokols Nr.4,  84.punkts)

 

Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

 

            Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

147. Par piedalīšanos biedrības “Liepājas rajona partnerība” izsludinātajā LEADER programmas projektu konkursā ar projektu “Pirmo un otro klašu deju kolektīva tautas tērpu iegāde...

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 27.februārī                                                                                                                              

Nr.147           

          (protokols Nr.4,  85.punkts)

 

Par piedalīšanos biedrības “Liepājas rajona partnerība” izsludinātajā LEADER programmas projektu konkursā ar projektu “Pirmo un otro klašu deju kolektīva tautas tērpu iegāde sniegto priekšnesumu kvalitātes uzlabošanai” un līdzfinansējuma piešķiršanu

Priekules vidusskolas 1.-2. klašu tautas deju kolektīvs darbojās divus gadus. Aktīvi veic dalību gan skolas, gan Priekules novada, gan ārpus Priekules novada rīkotajos pasākumos. Līdz šim 1.-2. klašu tautas deju kolektīva dalībnieki, piedaloties gan dažādos pasākumos, gan sniedzot koncertus, tērpušies personīgajā svētku apģērbā.

2020.gada februārī ir veikta cenu aptauja projektam “Pirmo un otro klašu deju kolektīva tautas tērpu iegāde sniegto priekšnesumu kvalitātes uzlabošanai”. Ir saņemti trīs pretendentu cenu piedāvājumi un veikta izvēle, un, balstoties uz to tiks sagatavots projekts “Pirmo un otro klašu deju kolektīva tautas tērpu iegāde sniegto priekšnesumu kvalitātes uzlabošanai” Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklātu projektu iesniegumu konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020.gadam apakšpasākumā: 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē: 19.2.2 “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”.

Projektā paredzēts iegādāties tautas deju tērpu komplektus 1.-2. klašu deju kolektīvam, kas veicinās gan bērnu sociālo iesaisti tautas dejās, gan stiprinās tradicionālās kultūras mantojuma saglabāšanu deju kolektīva dalībniekiem un koncertu apmeklētājiem. Tautas deju tērpu iegāde veicinās kvalitatīvāku deju skolotāja darbu, veidojot deju kompozīcijas.

Projekta kopējās izmaksas ar PVN:

3 133,30

EUR

100%

Priekules novada pašvaldības finansējums:

1 096,66

EUR

35%

ELFLA LAP 2014.-2020. LEADER:

2 036,64

EUR

65%

 

Atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 

1.     Piedalīties projektu konkursā ar projektu “Pirmo un otro klašu deju kolektīva tautas tērpu iegāde sniegto priekšnesumu kvalitātes uzlabošanai”.

2.     Apstiprināt projekta izmaksas:

 

Projekta kopējās izmaksas ar PVN:

3 133,30

EUR

100%

Priekules novada pašvaldības finansējums:

1 096,66

EUR

35%

ELFLA LAP 2014.-2020. LEADER:

2 036,64

EUR

65%

 

3.     Līdzfinansējumu nodrošināt no Priekules novada pašvaldības budžeta.

Lēmums nosūtams: Attīstības plānošanas nodaļai un finanšu nodaļai.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

148. Par piedalīšanos biedrības “Liepājas rajona partnerība” izsludinātajā LEADER programmas projektu konkursā ar projektu “Aprīkojuma iegāde mobilās...

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 27.februārī                                                                                                                              

Nr.148           

          (protokols Nr.4, 86 .punkts)

 

Par piedalīšanos biedrības “Liepājas rajona partnerība” izsludinātajā LEADER programmas projektu konkursā ar projektu “Aprīkojuma iegāde mobilās brīvdabas kultūrtelpas nodrošināšanai Virgas pagasta iedzīvotāju  kultūras un citu sabiedrisko aktivitāšu nodrošināšanai” un līdzfinansējuma piešķiršanu

            Virgas tradīciju nams ir muižas laika klēts, kura 1983.gadā ir daļēji pielāgota kultūras pasākumu organizēšanai Virgas pagasta ļaudīm.

Līdz šim Virgas pagasta teritorijā nav iekārtota vieta brīvdabas kultūras pasākumu  un citu aktivitāšu organizēšanai. Vairāki kultūras pasākumi  pēc savas būtības pieprasa lauka vidi. Taču tas nav realizējams bez papildus aprīkojuma, lai apmeklētāji justos komfortabli jebkuros laika apstākļos. Pēc pēdējo gadu statistikas, secinām, ka brīvdabas pasākumi ir iecienīti ne tikai Virgas, bet arī citu Priekules novada  ļaužu vidū.

Lai uzlabotu kultūras pasākumu kvalitāti un dažādību, projekta ietvaros plānots  aprīkot mobilās brīvdabas kultūrtelpu, kas paredz mūsdienīgu  āra telšu, skatuves platformas un parka koka solu iegādi. Realizējot projektu tiktu uzlabota rīkoto kultūras pasākumu kvalitāte un dažādība.

Lai iegādātos projektā paredzēto aprīkojumu ir veikta cenu aptauja tā iegādei un tiks sagatavots projekta pieteikums iesniegšanai Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklāta projektu iesniegumu konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020.gadam apakšpasākumā: 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē: 19.2.2 “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”.

Projekta kopējās izmaksas ar PVN:

13 116,60

EUR

100%

Priekules novada pašvaldības finansējums:

4 590,81

EUR

35%

ELFLA LAP 2014.-2020. LEADER:

8 525,79

EUR

65%

 

Atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.     Piedalīties projektu konkursā ar projektu “Aprīkojuma iegāde mobilās brīvdabas kultūrtelpas nodrošināšanai Virgas pagasta iedzīvotāju  kultūras un citu sabiedrisko aktivitāšu nodrošināšanai”.

2.     Apstiprināt projekta izmaksas:

3.      

Projekta kopējās izmaksas ar PVN:

13 116,60

EUR

100%

Priekules novada pašvaldības finansējums:

4 590,81

EUR

35%

ELFLA LAP 2014.-2020. LEADER:

8 525,79

EUR

65%

4.     Līdzfinansējumu nodrošināt no Priekules novada pašvaldības budžeta.

Lēmums nosūtams: Attīstības plānošanas nodaļas vadītājai, Finanšu nodaļas vadītājai un Virgas pagasta pārvaldes vadītājai.

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

149. Par atbalstu LEADER projektam ’’Trīspadsmit tūrisma informācijas zīmju izgatavošana un uzstādīšana Priekules novada Virgas pagasta dabas, vēstures un tūrisma objektos”

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 27.februārī                                                                                                                              

Nr.149           

          (protokols Nr.4, 87 .punkts)

 

Par atbalstu LEADER projektam ’’Trīspadsmit tūrisma informācijas zīmju izgatavošana un uzstādīšana Priekules novada Virgas pagasta dabas, vēstures un  tūrisma objektos”

 

           Virgas pagasta pārvalde ir sagatavojusi projekta pieteikumu ar nosaukumu: ’’Trīspadsmit tūrisma informācijas zīmju izgatavošana un uzstādīšana Priekules novada Virgas pagasta dabas, vēstures un  tūrisma objektos”, LEADER programmai M2/ R1 “Atbalsts sabiedriskā labuma iniciatīvām”, kas atbilst Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtībai lauku attīstībai apakšpasākumā  “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātei “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”.

 

Projekta kopējās izmaksas EUR 2080.00

LEADER finansējums EUR 1352.00

Priekules novada pašvaldības līdzfinansējums 35% EUR 728.00

 

        Projektā paredzēts izgatavot un uzstādīt trīspadsmit tūrisma informācijas zīmes Virgas pagasta objektos, kas kalpos lielākai dabas un vēstures vērtību popularizēšanai un atpazīstamībai sabiedrībā. Trīspadsmit jaunas zīmes būs papildinājums septiņām zīmēm, kas tika uzstādītas 2008.gadā. Divdesmit tūrisma pieturas punkti pagastā ir optimāls skaits, lai izveidotu vienotu tūrisma maršrutu, kas klātienē iepazīstinātu ar Virgas pagasta trīs ciemu kultūrvēsturiskajām vērtībām.

         Projekta pieteikums jāiesniedz LEADER programmā biedrībā ‘’Liepājas rajona partnerība’’ līdz 2020.gada 10.martam. Projektu vadīs Virgas pagasta pārvaldes vadītāja Daiga Egle.

Atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.Atbalstīt Virgas pagasta pārvaldes sagatavoto projektu Leader programmai ar nosaukumu ’’Trīspadsmit tūrisma informācijas zīmju izgatavošana un uzstādīšana Priekules novada Virgas pagasta dabas, vēstures un  tūrisma objektos”.

 

2.Piešķirt līdzfinansējumu projektam EUR 728.00.

3.Apstiprināt par projekta vadītāju Virgas pagasta pārvaldes vadītāju Daigu Egli.

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

150. Par piedalīšanos biedrības “Liepājas rajona partnerība” izsludinātajā LEADER programmas projektu konkursā ar projektu “Badmintona inventāra iegāde ” un līdzfinansējuma piešķiršanu

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 27.februārī                                                                                                                              

Nr.150           

          (protokols Nr.4, 88 .punkts)

 

Par piedalīšanos biedrības “Liepājas rajona partnerība” izsludinātajā LEADER programmas projektu konkursā ar projektu “Badmintona inventāra iegāde ” un līdzfinansējuma piešķiršanu

Projekta ietvaros, lai palielinātu interesi par aktīvu dzīves veidu un dažādotu Priekules daudzfunkcionālās sporta halles inventāra klāstu, veicinot jauna sporta veida attīstību Priekules novadā  plānots iegādāties, divu laukumu,  speciālu badmintona grīdas segumus,  un divus komplektus badmintona tīkla statīvus, kā arī desmit badmintona raketes un sešdesmit badmintona  bumbiņa.   

            Ir veikta cenu aptauja badmintona inventāra iegādei un tiks izstrādāts projekta pieteikums iesniegšanai Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklāta projektu iesniegumu konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020.gadam apakšpasākumā: 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē: 19.2.2 “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”.

 

Projekta kopējās izmaksas ar PVN:

11270,00

EUR

100%

Priekules novada pašvaldības finansējums:

3944,50

EUR

35%

ELFLA LAP 2014.-2020. LEADER:

7325.50

EUR

65%

 

Atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.     Piedalīties projektu konkursā ar projektu “Badmintona inventāra iegāde’’

2.     Apstiprināt projekta izmaksas:

Projekta kopējās izmaksas ar PVN:

11270,00

EUR

100%

Priekules novada pašvaldības finansējums:

3944,50

EUR

35%

ELFLA LAP 2014.-2020. LEADER:

7325.50

EUR

65%

 

3.     Līdzfinansējumu nodrošināt no Priekules novada pašvaldības budžeta.

Lēmums nosūtams: Attīstības plānošanas nodaļas vadītājai un Finanšu nodaļas vadītājai.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska