27.05.2021. domes sēde (protokols Nr.9)

364. Par Priekules novada pašvaldības domes 25.02.2021. lēmuma (prot.Nr.4. 10. punkts ) atcelšanu

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 27.maijā                                                                  

Nr.364           

          (protokols Nr.9,  52.punkts)

Par Priekules novada pašvaldības domes 25.02.2021. lēmuma (prot.Nr.4. 10. punkts ) atcelšanu

 

Izvērtējot pašvaldībai rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Priekules novada pašvaldībā 25.02.2021. saņemts XX, personas kods XX, pilnvarotās personas XX, iesniegums (Reģ.nr. 2.1.4/21/281-S), ar lūgumu nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu Ozolu iela 11, Saulaine, Priekules pagasts, Priekules novads, kadastra nr. 6482 006 0024, uz kura atrodas XX piederošs būvju īpašums ar kadastra nr. 6482  506 0007.

Nekustamais īpašums Ozolu iela 11, kadastra Nr.6482 006 0024 – 0,7370 ha platībā, Priekules pagastā , reģistrēts Kurzemes rajona tiesas Priekules pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 100000531627 uz Priekules novada pašvaldības vārda.

XX 17.04.2021. mirusi.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 4.punkts nosaka, ka atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašnieks vai visi kopīpašnieki, ja viņi vēlas nopirkt zemesgabalu, uz kura atrodas ēka (būve).

Pašvaldība minēto nekustamo īpašumu nodot atsavināšanai varēs pēc mantojuma lietu sakārtošanas.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Atcelt  25.02.2021. Priekules novada pašvaldības domes lēmuma , protokols Nr.4, 10.punktu “Par nekustamā īpašuma  Ozolu iela 11, Saulaine,  Priekules pagasts, Priekules nov. nodošanu atsavināšanai ” .

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms:

 • Finanšu nodaļas vadītājai;
 • nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei;

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

365. Par zemes zem dzīvokļa nodošanu īpašumā bez atlīdzības XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 27.maijā                                                                  

Nr.365           

          (protokols Nr.9,  53.punkts)

Par zemes zem dzīvokļa nodošanu īpašumā bez atlīdzības XX

 

            2021.gada 05.maijā Priekules novada pašvaldībā tika saņemts XX (turpmāk tekstā-iesniedzēja), dzīvojošas “Lāčplēši”, dz.13, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules novads, iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/21/985-S, ar lūgumu nodot īpašumā bez atlīdzības privatizēto par pajām dzīvokli nr.13, “Lāčplēši”, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules novads.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums “Lāčplēši”, kadastra Nr.6446 005 0201, Bunkā, Bunkas pagastā, Priekules novadā, sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6446 005 0201 0,7810 ha platībā, 27 dzīvokļu dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 6446 005 0201 001.

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu “Lāčplēši”, kadastra Nr.6446 005 0201, Bunka, 22.08.2016. iereģistrētas Kurzemes rajona tiesas Bunkas pagasta zemesgrāmatā, nodalījuma Nr.100000558881 uz pašvaldības vārda.

Nekustamais īpašums atrodas pašvaldības bilancē.

Saskaņā ar 1993.gada 21.decembra Privatizācijas aktu Nr.174, kuru apliecinājusi zvērināta notāre Milda Ancāne, iesniedzēja ieguva īpašumā par pajām dzīvokli Nr.13 (8/207 domājamās daļas no dzīvojamās mājas).

Likums „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 75.panta 4.daļa nosaka, „Šā panta pirmajā un otrajā daļā minēto dzīvokļu īpašniekiem valsts vai pašvaldības zemes gabalus, kas atrodas lauku apvidos, nodod īpašumā bez atlīdzības, slēdzot vienošanos par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības.”.

        Lai iesniedzēja varētu noreģistrēt dzīvokli zemesgrāmatā nepieciešams pieņemt lēmumu par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības.

 Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Noslēgt ar XX. vienošanos par 8/207 domājamās daļas no zemes “Lāčplēši” Bunka, Bunkas pagastā, Priekules novadā ar kadastra Nr.6446 005 0201 nodošanu īpašumā bez atlīdzības, zemes gabala kopējā platība 0,7810 ha.
 2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Lēmums 1 eksemplārā izsūtāms:

XX, nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

366. Par zemes nomu XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 27.maijā                                                                  

Nr.366           

          (protokols Nr.9,  54.punkts)

                                                                                                 

Par zemes nomu XX

 

           Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, personas kods XX,  iesniegums Nr. 2.1.4/21/841-S ar lūgumu iznomāt daļu no zemes vienību Kanālu iela 2, Priekule ,  6000 m2 platībā un daļu no zemes vienības Brīvības iela 11, Priekule, 3000 m2 platībā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamie īpašumi Kanālu iela 2, Priekule, Priekules novads , kadastra nr. 6415 002 0149 un Brīvības iela 11, Priekule, Priekules novads, kadastra nr. 6415 002 0077 ir pašvaldībai piekrītoši.

Pašvaldības mājaslapā izvietota informācija par brīvajiem zemes gabaliem, citi pieteikumi nav saņemti.

Iesniedzējai uz iesnieguma iesniegšanas brīdi izveidojies nomas maksas parāds 592,38 EUR apmērā par zemes nomas līgumu, Nr. 38/2009, kas tika noslēgts uz zemi Paplakas iela 11, Priekule, Priekules novads. Uz minētās zemes vienības atrodas iesniedzējai tiesiskā valdījumā esoša dzīvojamā ēka un palīgēka.

07.05.2021. pieteicēja iemaksājusi pašvaldības kasē 300 EUR. Atlikusī parāda summa 292,38 EUR.

Pieteicēja telefona sarunā apliecināja, ka nomas maksas atlikušo parāda daļu nomaksās līdz š.g. novembra mēnesim.

Saskaņā ar 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi”  29.3. punktu- šo noteikumu 32., 40., 41., 42., 43., 44., 45. un 46. punktu (netiek rīkota izsole, netiek noteikta minimālā nomas maksa) var nepiemērot, ja tiek iznomāts neapbūvēts zemesgabals, kas pilsētā nodots pagaidu lietošanā sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai ar nosacījumu, ka nomnieks neapbūvētajā zemesgabalā neveic saimniecisko darbību, kurai samazinātas nomas maksas piemērošanas gadījumā atbalsts nomniekam kvalificējams kā komercdarbības atbalsts.

Pašvaldībai piekrītošās zemes nomas maksa tiek noteikta saskaņā ar Priekules novada pašvaldības Saistošiem noteikumiem Nr.9 “Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošo zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” (apstiprināti ar Priekules novada pašvaldības domes 26.09.2013. sēdes lēmumu, prot.Nr.7, 5.§) 2. punktu- neapbūvētus zemesgabalus bez apbūves tiesībām, kuri tiek iznomāti ar mērķi – pagaidu atļautā zemes izmantošana sakņu dārzi - kods 0502, nomas maksu nosaka 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā, sakņu dārziem, kuru platība ir lielāka par 400 m² , ne mazāk kā 7,0 EUR gadā.

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, kura pārejas noteikumu 20.punkts nosaka, ka pašvaldība, kuru administratīvi teritoriālās reformas ietvaros apvieno, var uzņemties aizņēmumu, galvojumu un citas ilgtermiņa saistības, iznomāt savu nekustamo īpašumu, kā arī atsavināt savu kustamo un nekustamo mantu, kuras pārdošanas vērtība pārsniedz 50 000 euro vai 0,1 procentu no pašvaldības pamatlīdzekļu vērtības, tikai pēc tam, kad saņemts pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas (turpmāk — Finanšu komisija) lēmums.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 26.09.2013. Saistošo noteikumu Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 2.punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijai sniegt pozitīvu atzinumu par daļu no nekustamo īpašumu iznomāšanas Brīvības ielā 11, Priekulē, Priekules novadā, kadastra nr. 6415 002 0077 , kadastra apzīmējums 6415 002 0077   3000 m² platībā un Kanālu ielā 2, Priekulē, Priekules novadā, kadastra nr. 6415 002 0149, kadastra apzīmējums  6415 002 0149  6000 m2 platībā.
 2. Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas pieņemto lēmumu par piekrišanu daļas no nekustamo īpašumu Brīvības ielā 11 un Kanālu iela 2 , Priekule, Priekules novads iznomāšanai, nosūtīt Priekules novada pašvaldībai uz e-pastu: dome@priekulesnovads.lv
 3. Pēc Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas pozitīva atzinuma saņemšanas iznomāt XX, personas kods XX, daļu no zemes vienībām Brīvības iela 11, 3000 m² platībā, kadastra apzīmējums 6415 002 0077 un Kanālu iela 2, 6000 m2 platībā, Priekulē, mazdārziņa vajadzībām (1.pielikums), nosakot:
  1. nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 7,00 EUR/gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus;
  2. nomas līguma termiņu no 2021.gada 1.jūnija līdz 2021.gada  1.novembrim.

3. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei sagatavot šim lēmumam atbilstošu līgumu.

4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums 1 eksemplārā izsūtāms:

- XX;

-  nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei.

 -  finkomisija@dkn.lv;

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

 

 

Pielikums

367. ar  nekustamā īpašuma „ Vecie Ķeri”,  Bunkas pag., Priekules nov. sadalīšanu

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 27.maijā                                                                  

Nr.367          

          (protokols Nr.9,  55.punkts)

 

 

Par  nekustamā īpašuma „ Vecie Ķeri”,  Bunkas pag., Priekules nov. sadalīšanu

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX,  dzīvojošas XX, iesniegums (reģistrācijas Nr. 2.1.4/21/920-S ), kurā lūgts  ļaut sadalīt nekustamo īpašumu “Vecie Ķeri”, kadastra Nr. 6446 005 0160, Bunkas pagastā, Priekules novadā, trīs atsevišķos īpašumos.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums “Vecie Ķeri”, Bunkas pagasts, Priekules novads, kadastra nr. 6446 005 0160 , reģistrēts Kurzemes rajona tiesas Bunkas pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 135 uz Mētras Bedres vārda .

Nekustamais īpašums “Vecie Ķeri” , 26,60 ha kopplatībā, kadastra Nr. 6446 005 0160 sastāv no 3 (trīs ) atsevišķām zemes vienībām – zemes vienība 3,40 ha, kadastra apzīmējums 6446 005 0160,  zemes vienība 18,50 ha, kadastra apzīmējums 6446 005 0161 , zemes vienība 4,70 ha , kadastra apzīmējums 6446 005 0231 .

Īpašniece vēlas sadalīt nekustamo īpašumu “Vecie Ķeri” , kadastra Nr. 6446 005 0160,  atdalot zemes vienību 3,40 ha platībā, kadastra apzīmējums 6446 005 0160, piešķirot jaunu nosaukumu  „ Lakši ”, atdalītajam gabalam nosakot zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, (NĪLM kods- 0101) un atdalot zemes vienību 4,70 ha platībā, kadastra apzīmējums 6446 005 0231, piešķirot jaunu nosaukumu “Flokši”, atdalītajam gabalam nosakot zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība ,  ( NĪLM kods- 0101).

Zemes ierīcības likums neparedz izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašuma sadalīšanai atsevišķos īpašumos, kas reāli dabā ir atdalīti, zemes robežu plānā iezīmētas atsevišķas zemes vienības.

Pamatojoties uz likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 19.panta pirmās daļas 1.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma “Vecie Ķeri”, kadastra Nr. 6446 005 0160, Bunkas  pag., Priekules nov., zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6446 005 0160 , 3,40  ha platībā un zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6446 005 0231, 4,70 ha platībā.
 2. Atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6446 005 0160 piešķirt nosaukumu „Lakši”, noteikt NĪLM - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība,  kods-0101.
 3. Atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6446 005 0231 piešķirt nosaukumu „Flokši”, noteikt NĪLM - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība,  kods-0101.
 4. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6446 005 0161 atstāt nosaukumu “Vecie Ķeri”.

 

 

Lēmums 1 eksemplārā izsūtāms :

 • Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālajai nodaļai, VZDKRN@90000030432;
 • nekustamo īpašumu speciālistei I. Lācītei;
 • XX;

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

368. Par zemes nomas līgumu Nr. 2.3.4/72_2016 un Nr. 2.3.4/91_2016 pagarināšanu XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 27.maijā                                                                  

Nr.368           

          (protokols Nr.9,  56.punkts)

 

Par zemes nomas līgumu Nr. 2.3.4/72_2016 un Nr. 2.3.4/91_2016 pagarināšanu XX

 

2021.gada 28.aprīlī (reģistrācijas Nr. 2.1.4/21/951-S) Priekules novada pašvaldībā saņemts XX iesniegums, kurā lūgts pagarināt zemes nomas līgumus Nr. 2.3.4/72_2016,  uz daļu no zemes vienības  „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra nr. 6446 005 0172, kadastra apzīmējums 6446 001 0354  0,70  ha platībā un Nr. 2.3.4/91_2016 uz zemes vienību “Kārkli”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra nr. 6446 001 0166, kadastra apzīmējums 6446 001 0166  4,30 ha platībā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamie īpašumi „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki”, un “Kārkli”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, ir  pašvaldībai piekritīgas zemes .

Nomas līgums Nr. 2.3.4/72_2016 uz daļu no zemes vienības “Personīgās palīgsaimniecības Biznieki” ar kadastra apzīmējumu 6446 001 0354  0,70  ha platībā ar Dinu Stūri  noslēgts ar termiņu no 01.05.2016. līdz 30.04.2021..

Nomas līgums Nr. 2.3.4/91_2016 uz zemes vienību “Kārkli” , ar kadastra apzīmējumu 6446 001 0166 4,30 ha platībā ar Dinu Stūri noslēgts ar termiņu no 02.06.2016. līdz 31.05.2021..

Uz iesnieguma iesniegšanas brīdi  pieteicējai nav nodokļu parādu.

Saskaņā ar 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi”  29. punktu un 30. punktu – ja tiek iznomāts neapbūvēts zemesgabals līdz 10 ha lauku teritorijā, kas tiek izmantots lauksaimniecībā, mežsaimniecībā vai ūdenssaimniecībā, uz termiņu ne ilgāk par sešiem gadiem, ja šo noteikumu 33.6. apakšpunktā noteiktajā termiņā pieteicies tikai viens pretendents, tad minētajā gadījumā nomas maksu nosaka atbilstoši Ministru kabineta, pašvaldības domes, citas atvasinātas publiskas personas vai kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētāja apstiprinātam nomas pakalpojumu maksas cenrādim, kas noteikts, ņemot vērā neatkarīga vērtētāja noteikto tirgus nomas maksu, vai neatkarīga vērtētāja noteiktajai tirgus nomas maksai .

31.01.2019. Priekules novada pašvaldības dome pieņēmusi lēmumu Nr. 1, 8.punkts “Par lauksaimniecības zemes nomas pakalpojuma maksas cenrāža apstiprināšanu ”. Zemes nomas pakalpojuma maksas cenrādī noteikts, ka Priekules novada Bunkas pagastā 1 ha lauksaimniecības zemes nomas maksa gadā ir 71 EUR (bez PVN).

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, kura pārejas noteikumu 20.punkts nosaka, ka pašvaldība, kuru administratīvi teritoriālās reformas ietvaros apvieno, var uzņemties aizņēmumu, galvojumu un citas ilgtermiņa saistības, iznomāt savu nekustamo īpašumu, kā arī atsavināt savu kustamo un nekustamo mantu, kuras pārdošanas vērtība pārsniedz 50 000 euro vai 0,1 procentu no pašvaldības pamatlīdzekļu vērtības, tikai pēc tam, kad saņemts pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas (turpmāk — Finanšu komisija) lēmums.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 5.,7.,8.,17.,29.,30., punktiem, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijai sniegt pozitīvu atzinumu nomas līgumu pagarināšanai ar XX, personas kods XX,  uz daļu no zemes vienības „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr. 6446 005 0172, kadastra apzīmējums 6446 001 0354 , 0,70  ha platībā un zemes vienību “Kārkli”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra nr. 6446 001 0166, kadastra apzīmējums 6446 001 0166, 4,30 ha platībā.
 2. Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas pieņemto lēmumu par piekrišanu nomas līgumu pagarināšanai ar XX, nosūtīt Priekules novada pašvaldībai uz e-pastu: dome@priekulesnovads.lv
 3. Pēc Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas pozitīva atzinuma saņemšanas, pagarināt zemes nomas līgumu Nr.2.4/72_2016, uz daļu no zemes vienības „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr. 6446 005 0172, kadastra apzīmējums 6446 001 0354, 0,70 ha platībā un pagarināt zemes nomas līgumu Nr.2.4/91_2016 uz zemes vienību “Kārkli”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr. 6446 001 0166, kadastra apzīmējums 6446 001 0166, 4,30 ha platībā, ar XX, personas kods XX, slēdzot papildus vienošanos un  nosakot :
  • nomas maksu 71 EUR (bez PVN) gadā, par lauksaimniecības zemes 1 ha.
  • nomas līguma termiņu no 2021.gada 1.jūnija līdz 2026.gada 31.maijam.
  • Papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos  nodokļus.
 4. Par šī lēmuma izpildi atbildīga nekustamo īpašumu speciāliste Ilze Lācīte.
 5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms:

 • XX;
 • nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei;
 • finkomisija@dkn.lv;

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

 

369. Par nomas līguma pagarināšanu XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 27.maijā                                                                  

Nr.369           

          (protokols Nr.9,  57.punkts)

 

Par nomas līguma pagarināšanu XX

 

2021 .gada 10.maijā Priekules novada pašvaldībā saņemts XX iesniegums (reģistrācijas Nr. 2.1.4/21/1010-S) ar pagarināt zemes nomas līgumu Nr. 2.3.4/105_2016, kas noslēgts uz daļu no zemes „Pie Saules iela 10 ” 0.026 ha platībā, apzīmējums kadastrā 6446 003 0167 , Tadaiķos, Bunkas pagastā, Priekules novadā, ēku (garāžas) uzturēšanai.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

             Uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6446 003 0167 atrodas garāžas ar kadastra apzīmējumu 6446 003 0152 002.

Zeme XXo nepieciešama garāžas uzturēšanai. Nomas līgumu ar XX noslēgts 01.08.2016., līgums beigsies 31.07.2021..

Uz iesnieguma iesniegšanas brīdi pieteicējai nav nomas vai nekustamā īpašuma nodokļa parāda.

Saskaņā ar 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi”  7. punktu un 8. punktu - apbūvētu zemesgabalu iznomā tikai uz tā esošās būves īpašniekam, tiesiskajam valdītājam vai lietotājam (turpmāk arī – nomnieks), ja citos normatīvajos aktos nav noteikts citādi , ja iznomātājs ir pieņēmis lēmumu slēgt nomas līgumu vai to ir ierosinājis attiecīgās būves īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai lietotājs, vai tā noslēgšanu nosaka citi normatīvie akti.

Atbilstoši 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi”  17. punktam - apbūvēta zemesgabala nomas maksa gadā ir 1,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāka par šo noteikumu 5. punktā minēto -  28 euro gadā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 5.,7.,8.,17. punktiem, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Pagarināt zemes nomas līgumu Nr. 2.3.4/105_2016, uz daļu no  zemes vienības „Pie Saules iela 10”, Tadaiķos, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr. 6446 003 0168, kadastra apzīmējums 6446 003 0167, 0,026  ha platībā, ar XX, personas kods XX , slēdzot papildus vienošanos un  nosakot :
  • nomas maksu 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28 EUR gadā (bez PVN).
  • nomas līguma termiņu no 2021.gada 1.augusta līdz 2026.gada 31.jūlijam.
  • Papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos  nodokļus.
 2. Par šī lēmuma izpildi atbildīga nekustamo īpašumu speciāliste Ilze Lācīte.
 3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

 

Lēmuma 1 eks. izsūtāms

 • XX
 • nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

370. Par daļu no zemes Liepājas iela 13A, Priekule, Priekules novads nomu XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 27.maijā                                                                  

Nr.370           

          (protokols Nr.9,  58.punkts)

                                                                                                                                                                                                                                                                          

Par daļu no zemes Liepājas iela 13A, Priekule, Priekules novads nomu XX

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX 10.05.2021. iesniegums Nr. 2.1.4/21/1031-S  ar lūgumu atļaut izmantot daļu no zemes Liepājas iela 13a, Priekule, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6415 001 0086, 100 m2 platībā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums Liepājas iela 13A, Priekule, Priekules novads reģistrēts Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Priekules pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000186197 uz Priekules novada pašvaldības vārda.

Ar XX mazdārziņa nomas līgums nav slēgts.

Iesniedzējai izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds 19,22 EUR apmērā par dzīvokli Ķieģeļu ielā 56, Priekule, Priekules novads. Telefona sarunā apsolīts parādu segt līdz domes sēdei.

Saskaņā ar 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi”  29.3. punktu- šo noteikumu 32., 40., 41., 42., 43., 44., 45. un 46. punktu (netiek rīkota izsole, netiek noteikta minimālā nomas maksa) var nepiemērot, ja tiek iznomāts neapbūvēts zemesgabals, kas pilsētā nodots pagaidu lietošanā sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai ar nosacījumu, ka nomnieks neapbūvētajā zemesgabalā neveic saimniecisko darbību, kurai samazinātas nomas maksas piemērošanas gadījumā atbalsts nomniekam kvalificējams kā komercdarbības atbalsts.

Pašvaldībai piekrītošās zemes nomas maksa tiek noteikta saskaņā ar Priekules novada pašvaldības Saistošiem noteikumiem Nr.9 “Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošo zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” (apstiprināti ar Priekules novada pašvaldības domes 26.09.2013. sēdes lēmumu, prot.Nr.7, 5.§) 2. punktu- neapbūvētus zemesgabalus bez apbūves tiesībām, kuri tiek iznomāti ar mērķi – pagaidu atļautā zemes izmantošana sakņu dārzi - kods 0502, nomas maksu nosaka 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā, sakņu dārziem, kuru platība ir mazāka par 400 m² , ne mazāk kā 4,0 EUR gadā.

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, kura pārejas noteikumu 20.punkts nosaka, ka pašvaldība, kuru administratīvi teritoriālās reformas ietvaros apvieno, var uzņemties aizņēmumu, galvojumu un citas ilgtermiņa saistības, iznomāt savu nekustamo īpašumu, kā arī atsavināt savu kustamo un nekustamo mantu, kuras pārdošanas vērtība pārsniedz 50 000 euro vai 0,1 procentu no pašvaldības pamatlīdzekļu vērtības, tikai pēc tam, kad saņemts pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas (turpmāk — Finanšu komisija) lēmums.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 26.09.2013. Saistošo noteikumu Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 2.punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijai sniegt pozitīvu atzinumu par daļu no nekustamā īpašuma iznomāšanu Liepājas ielā 13a, Priekulē, Priekules novadā, kadastra nr. 6415 001 0075, kadastra apzīmējums 6415 001 0086  100 m² platībā, XX.
 2. Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas pieņemto lēmumu par piekrišanu daļas no nekustamā īpašuma Liepājas iela 13a, Priekule, Priekules novads iznomāšanai, nosūtīt Priekules novada pašvaldībai uz e-pastu: dome@priekulesnovads.lv
 3. Pēc Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas pozitīva atzinuma saņemšanas iznomāt Aijai Jasai, personas kods 220590-11933, daļu no zemes vienības Liepājas iela 13A, 100 m² platībā, kadastra apzīmējums 6415 001 0086, Priekulē, mazdārziņa vajadzībām (1.pielikums), nosakot:
  1. nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 4,00 EUR/gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus;
  2. nomas līguma termiņu no 2021.gada 1.jūnija līdz 2022.gada  31.maijam.

3. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei sagatavot šim lēmumam atbilstošu līgumu.

4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums 1 eksemplārā izsūtāms:

-  nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei.

 -  finkomisija@dkn.lv;

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

 

 

Pielikums

371. ar daļu no zemes “Priekules pagasta palīgsaimn. apbūvētas”, Priekules pag., Priekules nov.,  ar kadastra apzīmējumu 6482 007 0092 iznomāšanu XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 27.maijā                                                                  

Nr.371           

          (protokols Nr.9,  59.punkts)

                                                                                                                                                                                                                                                                      

Par daļu no zemes “Priekules pagasta palīgsaimn. apbūvētas”, Priekules pag., Priekules nov.,  ar kadastra apzīmējumu 6482 007 0092 iznomāšanu XX

 

           Priekules novada pašvaldībā saņemts XX,  personas kods XX,  06.05.2021. iesniegumu Nr. 2.1.4/21/993-S  ar lūgumu iznomāt daļu no zemes  “Priekules pagasta palīgsaimn. apbūvētas”, Priekules pag., Priekules novads, ar apzīmējumu kadastrā 6482 007 0092, 40 m2   platībā  kūtiņas uzturēšanai.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums “Priekules pagasta palīgsaimn. apbūvētas”, Priekules pagasts, Priekules novads ar 26.11.2009. Priekules novada domes lēmumu nr.14 ieskaitīts pašvaldībai piekritīgajās zemēs.

Uz zemes vienības “Priekules pagasta palīgsaimn. apbūvētas”, Priekules pag., Priekules novads, atrodas kūtiņas, kuras nav reģistrētas Valsts zemes dienesta kadastra reģistrā un neatrodas pašvaldības bilancē.

XX apsaimnieko vienu no kūtiņām, nepieciešams noslēgt zemes  nomas līgumu .

Saskaņā ar 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi”  7. punktu un 8. punktu - apbūvētu zemesgabalu iznomā tikai uz tā esošās būves īpašniekam, tiesiskajam valdītājam vai lietotājam (turpmāk arī – nomnieks), ja citos normatīvajos aktos nav noteikts citādi, ja iznomātājs ir pieņēmis lēmumu slēgt nomas līgumu vai to ir ierosinājis attiecīgās būves īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai lietotājs, vai tā noslēgšanu nosaka citi normatīvie akti.

Atbilstoši 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr. 350. “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi”  17. punktam - apbūvēta zemesgabala nomas maksa gadā ir 1,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāka par šo noteikumu 5. punktā minēto -  28 euro gadā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 5.,7.,8.,17. punktiem, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 

 1.  Iznomāt daļu no zemes „Priekules pagasta palīgsaimn. apbūvētas ”, Priekules pagastā, Priekules novadā, kadastra nr. 6482 007 0005, kadastra apz. 6482 007 0092  40 m2  platībā,  XX, nosakot (pielikums) :
  • nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 28,00 EUR gadā.
  •  nomas līguma termiņu no 2021.gada 1.jūnija līdz 2026.gada  31.maijam.
  • papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos nodokļus. 
 2. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.
 3. Nomniekam viena mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz nomas līgums. Ja nomnieks viena mēnešu laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.
 4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms:                                         

  •  Nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei,
  • XX

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

 

Pielikums

 

 

 

 

372. Par piekrišanu zemes nodošanai apakšnomā

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 27.maijā                                                                  

Nr.372           

          (protokols Nr.9,  60.punkts)

 

 

Par piekrišanu zemes nodošanai apakšnomā

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, personas kods XX, 10.05.2021. iesniegumu Nr.2.1.4/21/1026-S  ar lūgumu sniegt piekrišanu nodot apakšnomai  zemes vienību  „Alekši”, Priekules pagastā, Priekules novadā, kadastra nr. 6482 009 0157 un “Celtnieku iela 19”, Mazgramzdā , Priekules pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr. 6482 009 0040 .

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar 18.06.2008. Priekules pagasta padomes lēmumu Nr. 9, XX izbeigtas zemes lietošanas tiesības un piešķirtas nomas pirmtiesības uz zemes vienību “Alekši”, Priekules pagasts , Priekules novads, kadastra Nr. 6482 009 0157.

Ar 28.01.2009. Priekules pagasta padomes lēmumu Nr. 1, XX izbeigtas zemes lietošanas tiesības uz zemes vienību Celtnieku iela 19, Mazgramzda, Priekules pagasts, Priekules novads, kadastra nr. 6482 009 0040, uz tās atrodas XX tiesiskā valdījumā esoša dzīvojamā māja un palīgēkas.

Abas zemes vienības ir Priekules novada pašvaldībai piekrītošas.

Ar XX noslēgts zemes nomas līgums Nr. 45/2014 uz zemes vienību Celtnieku iela 19, Mazgramzda, Priekules pagasts, Priekules novads, kadastra nr. 6482 009 0040, 1,3497 ha platībā, nomas līguma beigu termiņš 01.07.2024..

Ar XX noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums Nr. 46/2014 uz zemes vienību “Alekši”, Priekules pagasts, Priekules novads, kadastra Nr. 6482 009 0157 , 4,10 ha platībā.

            Iesniedzēja lūdz pašvaldības atļauju apakšnomai ar XX, dzīvojošu XX, kur apakšnomniece plāno zemes vienības izmantot lauksaimniecības vajadzībām.

           Saskaņā ar Civillikuma 2115.pantu, lietas iznomātājam vai izīrētājam nav jābūt tās īpašniekam; turpretī iznomāt vai izīrēt var katrs, kam pieder lietošanas tiesība. Arī pats nomnieks vai īrnieks var savu nomāto vai īrēto lietu nodot citam, bet tikai ar lietas iznomātāja vai izīrētāja noteiktu piekrišanu.

2116.pants pasaka - nomnieks vai īrnieks, lietu nododot tālāk trešai personai (2115.p.), nedrīkst rīkoties ar viltu un par ļaunu pirmam iznomātājam vai izīrētājam, kā arī nedrīkst to nodot citādai lietošanai, nekā viņš pats to dabūjis, ne arī nodot uz ilgāku laiku, kā uz viņa paša nomas vai īres laiku. Bet 2117.pantā teikts, ka iznomājot vai izīrējot lietu tālāk apakšnomniekam vai apakšīrniekam, no pirmā līguma izrietošās attiecības nepāriet pilnā apmērā uz pēdējo un katrs līgums pastāv pilnīgi patstāvīgi.

 Pamatojoties uz likuma „Par Pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 

 1. Priekules novada pašvaldības dome piekrīt, ka XX, personas kods XX, slēdz apakšnomas līgumu ar XX.
 2. Atstāt negrozītus nomas līguma noteikumus .
 3. Noslēgtā apakšnomas līguma kopija jāiesniedz Priekules novada pašvaldībā piecu darba dienu laikā no tā noslēgšanas brīža.
 4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums  vienā eksemplārā izsūtāms:                                          

 •  Nekustamo īpašumu speciālistei Ilze Lācītei,
 •  XX

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

373. Par zemes “Ceriņi”, Virgas pag., Priekules nov., iznomāšanu XX ēku uzturēšanai

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 27.maijā                                                                 

Nr.373           

          (protokols Nr.9,  61.punkts)

 

Par zemes “Ceriņi”, Virgas pag., Priekules nov., iznomāšanu XX ēku uzturēšanai

 

2021.gada 11.maijā Priekules novada pašvaldībā saņemts XX (turpmāk tekstā- Iesniedzēja), dzīvojošas “Līguti” 1-2, Durbes pag., Durbes nov., iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/21/1043-S, ar lūgumu iznomāt zemi “Ceriņi”, Virgas pagastā, ēkas uzturēšanai.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka:

Zemes vienība “Ceriņi” 1,1 ha platībā, kadastra apzīmējums 6498 001 0059 (turpmāk tekstā- zemes vienība), Virgas pagastā ir pašvaldībai piekrītoša zeme. Zemes vienība ir apbūvēta. Uz tās atrodas ēku/būvju īpašums “Ceriņi”, kadastra Nr.6498 501 0005. Īpašuma sastāvā ietilpst dzīvojamā māja.

2021.gada 07.maijā īpašuma tiesības uz ēku/būvju īpašumu “Ceriņi”, Virgas pagastā, noreģistrētas uz iesniedzējas vārda zemesgrāmatā.

Iesniedzēja lūdz iznomāt zemes vienību “Ceriņi”, Virgas pagastā, ēku uzturēšanai.

Saskaņā ar 19.06.2018.Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 7. punktu, kas nosaka, ka apbūvētu zemesgabalu iznomā tikai uz tās esošās būves īpašniekiem, tiesiskajam valdītājam vai lietotājam […] un 17.punktu, kas nosaka, ka apbūvēta zemesgabala nomas maksa gadā ir 1,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28 euro gadā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta a) apakšpunktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par pašvaldības zemes, cita nekustamā īpašuma un kustamā īpašuma lietošanu (iznomāšanu), 19.06.2018.Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 7., 17., atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Iznomāt XX, personas kods XX, zemes vienību “Ceriņi” 1,1 ha platībā, kadastra apzīmējums 64980010059, Virgas pagastā, Priekules novadā, ēku uzturēšanai, saskaņā ar grafisko pielikumu (  pielikums).

2. Noteikt:

2.1.  nomas līguma termiņu līdz 2031.gada 30.jūnijam;

2.2. zemes nomas maksu - 1,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28 euro gadā;

3. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

4. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Lēmums 1 eks. izsūtāms: XX, nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

Pielikums

 

 

 

 

374. Par dzīvokļa īpašumu izveidošanu dzīvoklim Nr.12 dzīvojamajā mājā Aizputes iela 24, Priekule, Priekules nov. un nodošanu īpašumā bez atlīdzības un reģistrēšanu zemesgrāmatā uz XX vārda...

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 27.maijā                                                                 

Nr.374           

          (protokols Nr.9, 64.punkts)

 

Par dzīvokļa īpašumu izveidošanu dzīvoklim Nr.12 dzīvojamajā mājā Aizputes iela 24, Priekule, Priekules nov. un nodošanu īpašumā bez atlīdzības un reģistrēšanu zemesgrāmatā uz XX vārda, Priekules novada pašvaldībai reģistrētā pamatlīdzekļa izslēgšanu no pamatlīdzekļu sastāva

 

2021.gada 26.martā Priekules novada pašvaldībā saņemts XX (turpmāk tekstā-iesniedzēja), adrese XX, iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/21/673-S, ar lūgumu nodot īpašumā bez atlīdzības zemi un privatizēto par pajām dzīvokli Nr.12.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums Aizputes iela 24, kadastra Nr.64150020065, Priekulē, Priekules novadā, sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64150020065  8322 m² platībā, 12 dzīvokļu dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 64150020065001, šķūņa ar kadastra apzīmējumu 64150020065002 un pagraba ar kadastra apzīmējumu 64150020065003.

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Aizputes iela 24, kadastra Nr.64150020065, Priekulē, 16.11.2020. iereģistrētas Kurzemes rajona tiesas Priekules pilsētas zemesgrāmatā, nodalījuma Nr.100000606999 uz pašvaldības vārda.

Nekustamais īpašums atrodas pašvaldības bilancē.

Saskaņā ar 1994.gada 18.oktobra Privatizācijas aktu Nr.143, kuru apliecinājusi zvērināta notāre Milda Ancāne, iesniedzēja ieguva īpašumā par pajām dzīvokli Nr.12 (1/12 domājamās daļas no dzīvojamās mājas), šķūni (1/8 domājamās daļas) un pagrabu (1/12 domājamās daļas).

Dzīvoklim Nr. 12 nav izveidots dzīvokļa īpašums.

Saskaņā ar Dzīvokļa īpašuma likuma 6.pantu pirmo daļu dzīvokļa īpašumu var izveidot uz likuma, tiesas sprieduma, darījuma, tai skaitā testamenta, vai mājas īpašnieka lēmuma pamata. Dzīvokļa īpašumu izveido, sadalot atbilstoši šā likuma noteikumiem zemesgrāmatā ierakstītu dzīvojamo māju kopā ar tai piederīgajām palīgēkām, būvēm un zemi un otro daļu dzīvokļa īpašums ir nodibināts līdz ar tā ierakstīšanu zemesgrāmatā.

Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālā nodaļa ir sagatavojusi un izsniegusi 04.02.2021. Atzinumu Nr.9-01-K/106 Par ēkas sadali dzīvokļa īpašumos un kopīpašuma domājamo daļu aprēķināšanu Aizputes ielā 24, Priekulē, Priekules novadā. Dzīvoklim Nr. 12 ir noteiktas sekojošas kopīpašuma domājamās daļas: 607/7680.

Lai iesniedzēja varētu noreģistrēt dzīvokli zemesgrāmatā nepieciešams pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma izveidošanu, dzīvokļa, šķūņa un pagraba nodošanu īpašumā bez atlīdzības.

            Lēmums par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības tika pieņemts 2021.gada 25.februāra domes sēdē, lēmums Nr.82.

Pamatojoties uz Dzīvokļa īpašuma likuma 2.panta pirmo daļu- dzīvokļa īpašums ir dzīvojamā mājā tiesiski nodalīts patstāvīgs nekustamais īpašums un 6.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, likuma “Par grāmatvedību” 2.panta 1.daļu un 2.daļu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Izveidot dzīvokļa īpašumu dzīvojamajā mājā pēc adreses Aizputes iela 24, Priekule, Priekules novads, kadastra apzīmējums 64150020065001, nosakot dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un tai piederošām palīgēkām – šķūnis ar kadastra apzīmējumu 64150020065002 un pagrabs ar kadastra apzīmējumu 64150020065003:  

1.1. dzīvoklis Nr.12- 60,7 m² - 607/7680.

2. Nodot bez atlīdzības XX, personas kods XX, dzīvokli XX, Priekules novadā un dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma 607/7680 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un tai piederošām palīgēkām: šķūņa un pagraba.

3. Noslēgt ar XX, personas kods XX, vienošanos par dzīvokļa XX, Priekules novads un dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma 607/7680 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un tai piederošām palīgēkām: šķūņa un pagraba, nodošanu īpašumā bez atlīdzības.

4. Pilnvarot XX, personas kods XX, veikt nepieciešamās darbības dzīvokļu īpašumu izveidošanā un ierakstīšanai zemesgrāmatā kā pastāvīgu īpašuma objektu uz XX vārda.

5. Atbildīgais par lēmuma izpildi domes juriste I.Avotiņa un nekustamo īpašumu speciāliste M.Kokovihina.

 6. Izslēgt no pamatlīdzekļu sastāva dzīvokli Aizputes iela 24-12, Priekule, Priekules novads un dzīvoklim piekrītošās palīgēkas: šķūnis un pagrabs.

7. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms: Valsts zemes dienestam, VZDKRN@90000030432,  XX, Nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai, grāmatvedei G.Vaičekauskai.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

375. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienības “Novadnieki”, Gramzdas pag., Priekules nov., ar kadastra apzīmējumu 64580020104 sadalīšanai

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 27.maijā                                                                 

Nr.375           

          (protokols Nr.9,  63.punkts)

 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienības “Novadnieki”, Gramzdas pag., Priekules nov., ar kadastra apzīmējumu 64580020104 sadalīšanai

 

2021.gada 18.maijā Priekules novada pašvaldībā saņemts SIA “Latvijasmernieks.lv”, reģ.Nr.40003783960, Dienvidkurzemes biroja, adrese Graudu iela 27/29-315, Liepāja, biroja administratores XX, iesniegums Nr.13LI-03.3/18, iereģistrēts ar Nr.2.1.7/21/1103-S  , par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienības “Novadnieki” ar kadastra apzīmējumu 64580020104, Gramzdas pagastā, Priekules novadā, sadalīšanai.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums “Novadnieki”, Gramzdas pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr.64580020104, sastāv no vienas zemes vienības. Īpašuma tiesības reģistrētas Kurzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Gramzdas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā.

Īpašnieks vēlas sadalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 64580020104 divos zemesgabalos.

Zemes ierīcības projekts izstrādāts pamatojoties uz īpašnieka iesniegumu un Priekules novada pašvaldības 2021.gada 24.februārī izsniegtajiem zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumiem Nr.2.1.7/21/243-N.

Zemes ierīcības projektu izstrādājis SIA “Latvijasmernieks.lv”.

Zemes ierīcības projekts izstrādāts atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu, 19.pantu, kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu un tā grozījumus apstiprina vietējā pašvaldība, izdodot administratīvo aktu, 22.pantu un uz Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 11.6.,26.,28.2.punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. apakšpunktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Apstiprināt SIA “Latvijasmernieks.lv”, reģ.Nr.40003783960, izstrādāto zemes ierīcības projektu zemes vienības “Novadnieki”, kadastra apzīmējums 64580020104, Gramzdas pagastā, Priekules novadā, sadalīšanai divos zemes gabalos, saskaņā ar projekta grafisko daļu (  pielikums).

2. Projektētai zemes vienībai Nr.1 ar plānoto kadastra apzīmējumu 64580020281, platība  8,0 ha (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc uzmērīšanas), apstiprināt nosaukumu “Rudzu kalni” un noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods-0101.

3. Projektētai zemes vienībai Nr.2 ar plānoto kadastra apzīmējumu 64580020282, platība 5,8 ha (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc uzmērīšanas), saglabāt nosaukumu “Novadnieki” un noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, NĪLM kods-0201.

4. Zemes ierīcības projekts īstenojams četru gadu laikā.

5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums, elektroniski parakstīts, izsūtāms: 10 darbadienu laikā Valsts zemes dienestam, VZDKRN@90000030432 un SIA “Latvijasmernieks.lv”, sarma.cima@latvijasmernieks.lv , nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

 

Pielikums

376. Par nekustamā īpašuma (zemes) “Vainauši”, Virgas pag., Priekules nov., nodošanu atsavināšanai, cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu    

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 27.maijā                                                                 

Nr.376           

          (protokols Nr.9,  64.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma (zemes) “Vainauši”, Virgas pag., Priekules nov., nodošanu atsavināšanai, cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu    

 

Nekustamais īpašums (zeme) “Vainauši”, kadastra Nr. 64980010136, Virgas pagastā, Priekules novadā, sastāv no vienas apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64980010136  2,49 ha platībā.

2021.gada 12.martā Priekules novada pašvaldībā tika saņemts zemnieku saimniecības “Priedes-1”, reģ.Nr.42101012228 (turpmāk tekstā- iesniedzējs), adrese “Priedes”, Virgas pag., Priekules nov., iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/21/563-S, ar lūgumu atsavināt zemes vienību “Vainauši”, kadastra apzīmējums 6498 001 0136, Virgas pagastā, Priekules novadā.

 Uz zemes vienības atrodas iesniedzējam piederošs ēku/būvju īpašums “Vainauši”, kadastra Nr. 6498 501 0006. Īpašuma tiesības reģistrētas zemesgrāmatā.

Ar Priekules novada pašvaldības domes 25.03.2021. sēdes lēmumu Nr.178, tika nolemts veikt zemes vienības kadastrālo uzmērīšanu un reģistrēt īpašuma tiesības zemesgrāmatā uz nekustamo īpašumu “Vainauši”,Virgas pagastā, Priekules novadā un zemes vienības atsavināšanu skatīt pēc reģistrācijas zemesgrāmatā.

2021.gada 06.maijā nostiprinātas īpašuma tiesības zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – PPMAL) 4.panta ceturtās daļas 3.apakšpunktu atsavināšanu var ierosināt zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašnieks vai visi kopīpašnieki, ja viņi vēlas nopirkt zemesgabalu, uz kura atrodas ēka (būve), vai zemesgabalu, uz kura atrodas ēka (būve), un zemes starpgabalu, kas piegul šai zemei.

Saskaņā ar PPMAL 37.panta pirmās daļas 4.punktu pārdot publiskas personas mantu par brīvu cenu var, ja nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu un 44.panta ceturto daļu publiskai personai piederošu zemesgabalu, uz kura atrodas citai personai (kopīpašniekiem) piederošas ēkas (būves), var pārdot tikai zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašniekam (visiem kopīpašniekiem proporcionāli viņu kopīpašuma daļām).

Saskaņā ar PPMAL 1.pantu, nosacītā cena šā panta izpratnē ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem (...) un 8.panta trešo daļu mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija (amatpersona), kura saskaņā ar šā panta pirmo un otro daļu organizē nekustamā īpašuma novērtēšanu.

2021.gada 17.maijā sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs SIA „Interbaltija”, reģ.Nr.40003518352, noteicis, ka nekustamā īpašuma “Vainauši”, Virgas pag., Priekules nov.,  kadastra Nr. 64980010136, tirgus vērtība uz 2021.gada  13.maiju ir  6200 EUR (seši tūkstoši divi simti eiro).

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 3.punktu, 5.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka atļauju atsavināt valsts nekustamo īpašumu dod Ministru kabinets, bet atvasinātu publisku personu nekustamo īpašumu — attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija, 37.panta pirmās daļas 4.punktu un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu(...),atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.Nodot atsavināšanai pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu “Vainauši”, kadastra Nr.6498 001 0136, sastāvošu no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6498 001 0136 – 2,49 ha platībā, Virgas pag., Priekules nov., atsavinot par nosacīto cenu.

2. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Vainauši”, Virgas pag., Priekules nov., kadastra Nr. 6498 001 0136, nosacīto cenu 6200EUR(seši tūkstoši divi simti eiro).

3. Nosūtītpaziņojumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu pirmpirkuma tiesīgajai personai.

3.Pirmpirkuma tiesību izmantošanas gadījumā, noslēgt pirkuma līgumu saskaņā ar šim lēmumam pievienoto pirkuma līguma projektu (pielikums).

4. Noteikt, ka pirmpirkuma tiesīgajai personai paziņojumā par pirmpirkuma tiesību izmantošanu jāsniedz informācija par to, kādā kārtībā tā izmantos pirmpirkuma tiesības  vai informāciju par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām jāsniedz viena mēneša laikā no paziņojuma par pirmpirkuma tiesību izmantošanas saņemšanas dienas.

5. Noteikt, ka pirmpirkuma tiesību izmantošanas atteikuma gadījumā par turpmāku atsavināšanas procesa organizēšanu, lemj Priekules novada pašvaldības dome.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

Lēmums 1 eksemplārā paziņojams:

 - ZS “Priedes-1”, “Priedes”, Virgas pag., Priekules nov.;

-Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

-finanšu nodaļai;

-nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

Pielikums

377. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piekrītošu zemes vienības daļu “Centrs pie meža”, Kalētu pagasts,  Priekules novads

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 27.maijā                                                                 

Nr.377           

          (protokols Nr.9,  65.punkts)

 

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piekrītošu zemes vienības daļu “Centrs pie meža”, Kalētu pagasts,  Priekules novads

 

Ar 2021. gada 29. aprīļa Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.271 apstiprināta pirmās mutiskās nomas tiesību izsole ar augšupejošu soli izsoles rīkošana starp pretendentiem, Priekules novada pašvaldībai piekrītošai zemes vienības daļai “Centrs pie meža”, Kalētu pagastā, Priekules novadā 5,0 ha platībā, kadastra apzīmējums 6464 001 0093 (turpmāk – izsoles objekts), apstiprināta nomas tiesību izsoles objekta sākumcena un izsoles noteikumi. Izsoles sākumcena 69,00  EUR/ha (sešdesmit deviņi euro un 00) par 1 ha gadā bez PVN.

2021. gada 19. maija izsolei pieteicās un saskaņā ar izsoles noteikumiem tika reģistrēti 4 (četri) izsoles dalībnieki.

Dalībnieks Nr. 4 telefoniski sazinājās ar Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisiju, informējot, ka nepiedalīsies nomas tiesību izsolē.

Pēdējo augstāko cenu nosolīja izsoles dalībnieks ar kārtas Nr.2 – Kalētu pagasta zemnieku saimniecība “Ļaudupi”, reģ.Nr.42101025133, juridiskā adrese “Karuļi”, Kalētu pagasts, Priekules novads, LV-3484, kuram piešķiramas tiesības iegūt nomas tiesības par pēdējo augstāko nosolīto izsoles cenu 259,00 EUR/ha (divi simti piecdesmit deviņi euro un 00 centi) par vienu hektāru gadā bez PVN. Zemes nomas līguma termiņš 5 (pieci) gadi.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2018. gada 01. jūlija noteikumiem Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” (turpmāk – MK  noteikumi Nr.350) 40.punktu, neapbūvēta zemesgabala nomas tiesību solīšanu rakstiskā vai mutiskā izsolē sāk no iznomātāja noteiktās izsoles sākuma nomas maksas (bet tā nedrīkst būt mazāka par šo noteikumu 5.punktā minēto). [..]

Pamatojoties uz MK noteikumu Nr.350 43.punktu, iznomātājs nomas līgumu slēdz ar pretendentu, kurš atbilst iznomātāja nosacījumiem un ir piedāvājis augstāko nomas maksu. Pretendents paraksta nomas līgumu vai rakstiski paziņo par atteikumu slēgt nomas līgumu ar iznomātāju saskaņotā saprātīgā termiņā, kas nav garāks par 15 darbdienām no nomas līguma projekta nosūtīšanas dienas. Ja iepriekš minētajā termiņā pretendents nomas līgumu neparaksta un neiesniedz attiecīgu atteikumu, uzskatāms, ka pretendents no nomas līguma slēgšanas ir atteicies.

Saskaņā ar izsoles noteikumu 5.2.punktu, izsoles rezultātus apstiprina Priekules novada pašvaldības dome, pirmajā domes sēdē no izsoles dienas, pieņemot lēmumu par izsoles rezultātu apstiprināšanu un zemes nomas līguma slēgšanu ar izsoles uzvarētāju un informē par to izsoles uzvarētāju.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2018. gada 01. jūlija noteikumiem Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 40.punktu un 43.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Apstiprināt 2021. gada 19. maija Priekules novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības daļas “Centrs pie meža” 5,0 ha platībā, Kalētu pagastā, Priekules novadā, kadastra apzīmējums 6464 001 0093, pirmās mutiskās izsoles rezultātus un protokolu.
 2. Noslēgt šā lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma nomas līgumu ar izsoles uzvarētāju par nomas maksu 259,00 EUR/ha (divi simti piecdesmit deviņi euro un 00 centi) par 1 ha gadā bez PVN, nomas līguma termiņš 5 (pieci) gadi.  
 3. Papildus nosolītajai nomas maksai nomniekam jāmaksā pievienotās vērtības nodoklis un nekustamā īpašuma nodoklis un citi ar nekustamo īpašumu saistītie maksājumi LR normatīvajos aktos paredzētajā apmērā un kārtībā.
 4. Uzdot Priekules novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai sagatavot šā lēmuma 2.punktā minēto līgumu. Par nomas līguma slēgšanas laiku un vietu izsoles uzvarētājam paziņot atsevišķi.

 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

1. Kalētu pagasta zemnieku saimniecībai “Ļaudupi”, nodot klātienē;

2. Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

3. Finanšu nodaļai.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

378. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Mazkalves”, Gramzdas pagasts,  Priekules novads

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 27.maijā                                                                 

Nr.378           

          (protokols Nr.9,  66.punkts)

 

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Mazkalves”, Gramzdas pagasts,  Priekules novads

 

Ar 2020. gada 30. decembra Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.850 nekustamais īpašums “Mazkalves”, Gramzdas pagasts, Priekules novads, kadastra Nr.6458 001 0477, sastāv no zemes vienības 1,46 ha platībā, tai skaitā, lauksaimniecībā izmantojamās zemes 1,46 ha platībā (turpmāk tekstā – nekustamais īpašums), tika nodots atsavināšanai.

 Ar 2021. gada 28. janvāra Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.29 apstiprināta nekustamā īpašuma pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli izsoles rīkošana, izsoles nosacītā cena 5140,00 EUR (pieci tūkstoši viens simts četrdesmit euro un 00 centi), izsoles noteikumi un to pielikumi.

Ar 2021. gada 25. marta Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.190 atzīta nekustamā īpašuma pirmā mutiskā izsole ar augšupejošu soli par notikušu bez rezultāta un apstiprināta otrās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli izsoles rīkošana, izsoles  sākumcena 4626,60 EUR (četri tūkstoši seši simti divdesmit seši euro un 60 centi), izsoles noteikumi un to pielikumi.

Paziņojums par izsoli publicēts Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 11.panta, 12.panta un 13.panta noteiktajā kārtībā.

  2021. gada 19. maija izsolei pieteicās un saskaņā ar izsoles noteikumiem tika reģistrēti 2 (divi) dalībnieki.

Pēdējo augstāko cenu 6426,60 EUR (seši tūkstoši četri simti divdesmit seši euro un 60 centi) nosolīja izsoles dalībnieks ar kārtas Nr.2 – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jaunie Akmentiņi”, reģ.Nr.42103075815, juridiskā adrese “Akmentiņi”, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., LV-3435.

Izsoles noteikumu 6.1.punkts paredz, ka nosolītājam sava piedāvātā augstākā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu, jāsamaksā par nosolīto nekustamo īpašumu 3 (trīs) mēnešu laikā no izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas, ja ar Priekules novada pašvaldības domes lēmumu nav noteikts cits termiņš.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu institūcija, kas organizē mantas atsavināšanu (9.pants), izsoles rezultātus apstiprina ne vēlāk kā 30 dienu laikā.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 10.pantu, 34.panta otro daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Apstiprināt 2021. gada 19. maija Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Mazkalves”, Gramzdā, Gramzdas pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr. 6458 001 0478, otrās mutiskās izsoles rezultātus un protokolu.
 2. Noslēgt šā lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma pirkuma līgumu ar izsoles uzvarētāju par pirkuma līguma cenu 6426,60 EUR (seši tūkstoši četri simti divdesmit seši euro un 60 centi), nosakot, ka norēķins par nekustamo īpašumu tiek veikts ne vēlāk kā līdz 2021.gada 15.jūnijam.
 3. Uzdot Priekules novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai sagatavot šā lēmuma 2.punktā minēto līgumu. Par pirkuma līguma slēgšanas laiku un vietu izsoles uzvarētājam paziņot atsevišķi.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

1. Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Jaunie Akmentiņi”, jaunieakmentiņi@inbox.lv;

2. Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

3. Finanšu nodaļai.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

 

 

 

 

379. Par Daces Vanagas  atbrīvošanu no Priekules novada pašvaldības divu komisiju locekļu pienākumu pildīšanas

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 27.maijā                                                                 

Nr.379           

          (protokols Nr.9,  67.punkts)

 

Par Daces Vanagas  atbrīvošanu no Priekules novada pašvaldības divu komisiju locekļu pienākumu pildīšanas

 

 

Pašvaldībā 14.04.2021. ar reģ. Nr.2.1.4/21/807– S ir saņemts Daces Vanagas iesniegums ar lūgumu atbrīvot no Administratīvās komisijas un Iepirkumu komisijas locekļa pienākumu pildīšanas.

 

Ņemot vērā likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.Ar 2021.gada 31. maiju atbrīvot Daci VANAGU no komisijas locekļa pienākumu pildīšanas šādās Priekules novada pašvaldības komisijās:

 

1.1.Administratīvā komisija;

1.2.Iepirkumu komisija.

 

2.Lēmumu nosūtīt Dacei Vanagai.

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                             V.Jablonska

 

380. Par apbalvošanu

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 27.maijā                                                                 

Nr.380           

          (protokols Nr.9,  68.punkts)

 

Par apbalvošanu

 

2021.gada 25.maijā ir saņemts Priekules Mūzikas un mākslas skolas direktores iesniegums ar lūgumu apbalvot XX un viņa skolotāju XX

No 2021.gada 16.-20.maijam attālināti notika starptautiskais akordeona spēles konkurss “Concord of sounds 2021”, kurā 2.vietu savā vecuma grupā ieguva Priekules Mūzikas un mākslas skolas akordeona spēles 7.klases audzēknis X (skolotāja XX). Konkursu organizēja Mārupes Mūzikas un mākslas skola sadarbībā ar Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju. Tajā piedalījās dalībnieki no 32 valstīm, kurus vērtēja starptautiska žūrija.

Atbilstoši 2015.gada 27.augusta sēdē apstiprinātajam Priekules novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamo un pedagogu sasniegumu izvērtēšanas un apbalvošanas nolikuma 6.punktam izglītojamo un pedagogu izvirzīšanu apbalvošanai par panākumiem starptautiska mēroga olimpiādēs, konkursos, sacensībās veic pašvaldības izglītības iestāžu vadītāji uzreiz pēc rezultātu saņemšanas, iesniedzot pamatotu pieteikumu apbalvojuma piešķiršanai un novada pašvaldības dome pieņem atsevišķu lēmumu par apbalvošanu.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 4.punktu un Izglītības likuma 17.pantu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 1. Apbalvot Priekules Mūzikas un mākslas skolas audzēkni XX ar Goda diplomu un naudas balvu – 100 euro, par augstiem sasniegumiem starptautiskajā akordeona spēles konkursā “Concord of sounds 2021”.

 

 1. Apbalvot akordeona spēles skolotāju XX ar Goda diplomu un naudas balvu – 218,66 euro pirms nodokļu nomaksas (150 euro pēc nodokļu nomaksas) par augstiem sasniegumiem starptautiskajā akordeona spēles konkursā “Concord of sounds 2021”, ieskaitot naudu pašvaldībai norādītajā bankas kontā.

 

 1. Naudas balvu izmaksāt 2.jūnijā.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                             V.Jablonska

 

 

381. Par adreses “Nodegi” piešķiršanu apbūvētai zemes vienībai un ēkai Priekules pagastā, Priekules novadā

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 27.maijā                                                                 

Nr.381           

          (protokols Nr.9,  69.punkts)

 

Par adreses “Nodegi” piešķiršanu apbūvētai zemes vienībai un ēkai Priekules pagastā, Priekules novadā

 

2021.gada 21.maijā Priekules novada pašvaldībā saņemts zemnieku saimniecības “Nodegi”, reģ.Nr.42101007918, īpašnieka XX (turpmāk tekstā- iesniedzējs) iesniegums ar lūgumu piešķirt adresi apbūvētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 64820010145 un ēkai, nekustamajā īpašumā “Nodegi”, Priekules pagastā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Iesniedzējs lūdz  piešķirt adresi apbūvētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 64820010145 un ēkai- lauksaimniecības tehnikas garāžai.

Atbilstoši 08.12.2015. Ministru kabineta noteikumu Nr.698 “Adresācijas noteikumi” (turpmāk- noteikumi) 2.8. apakšpunktam adresācijas objekts ir dzīvošanai, saimnieciskai, administratīvai vai publiskai darbībai paredzēta ēka (turpmāk – ēka) un 9.punktam, kurš nosaka, ka pašvaldības domei vai pašvaldības kompetentai institūcijai bez personas piekrišanas, izvērtējot konkrēto situāciju, ir tiesības piešķirt adresi, ja adrese adresācijas objektam nav piešķirta, un mainīt, likvidēt vai precizēt adreses pieraksta formu, ja reģistrētā adrese neatbilst šajos noteikumos minētajām prasībām.

 Pamatojoties uz likuma „Par Pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 2.8.apakšpunktu, 9.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Piešķirt apbūvētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 64820010145 un ēkai ar kadastra apzīmējumu 64820010145001  adresi: “Nodegi”, Priekules pag., Priekules nov.

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums 1 eks.izsūtāms: Valsts zemes dienestam, VZDKRN@90000030432 , ZS “Nodegi”, zs.nodegi@gmail.com , nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

382. Par nekustamā īpašuma “Atvasaras”, Virgas pag., Priekules nov., nodošanu atsavināšanai

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 27.maijā                                                                 

Nr.382           

          (protokols Nr.9,  70.punkts)

 

 

Par nekustamā īpašuma “Atvasaras”, Virgas pag., Priekules nov., nodošanu atsavināšanai

 

Izskatot jautājumu par nekustamā īpašuma “Atvasaras”, Virgas pagastā nodošanu atsavināšanai tika konstatēts, ka:

Nekustamais īpašums “Atvasaras”, kadastra Nr.64980020160, Virgas pagastā ir pašvaldības īpašums. Īpašuma tiesības nostiprinātas Kurzemes rajona tiesas Virgas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000095421.

Nekustamā īpašuma sastāvā ietilpst zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6498 002 0160  0,27 ha platībā un viendzīvokļu dzīvojamā māja.

Dzīvojamā māja ir brīva no īrnieka.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmajā daļā noteikts, ka […..]. Atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai un otrajā daļā, ka publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt attiecīgās iestādes vadītājs, kā arī cita institūcija (amatpersona), kuras valdījumā vai turējumā atrodas publiskas personas manta.

Virgas pagasta pārvaldes vadītāja XX saskaņoja nekustamā īpašuma “Atvasaras”, Virgas pagastā, nodošanu atsavināšanai, jo dzīvojamās mājas uzturēšanai un remontam nepieciešami lieli kapitālieguldījumi un nav nepieciešams pašvaldības un Virgas pagasta pārvaldes noteikto funkciju izpildes nodrošināšanai.

Atsavināšanas izdevumus, saistītus ar nekustamā īpašuma novērtēšanu, atsavināšanas procesa veikšanu iekļauj pārdošanas cenā.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka atļauju atsavināt valsts nekustamo īpašumu dod Ministru kabinets, bet atvasinātu publisku personu nekustamo īpašumu — attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija, 5.panta piekto daļu- lēmumā par nekustamā īpašuma atsavināšanu tiek noteikts arī atsavināšanas veids un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu(...),  atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 1. Nodot atsavināšanainekustamo īpašumu “Atvasaras”, Virgas pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr.6498 002 0160, rīkojot mutisko izsoli ar augšupejošu soli.

 

 1.  Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai organizēt nekustamā īpašuma vērtības noteikšanu.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

Lēmums 1 eksemplārā izsūtāms: Finanšu nodaļai, Virgas pagasta pārvaldei, nekustamo speciālistei M.Kokovihinai.

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

383. Par Priekules novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam investīciju un rīcības plāna aktualizāciju

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 27.maijā                                                                  

Nr.383           

          (protokols Nr.9,  71.punkts)

 

Par Priekules novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam

investīciju un rīcības plāna aktualizāciju

 

2021.gada 13.aprīlī apstiprināti Ministru kabineta noteikumi Nr.242 “Augstas gatavības pašvaldību investīciju projektu pieteikšanas, izskatīšanas un finansējuma piešķiršanas kārtība” (turpmāk- MKN Nr.242), kuros vēlāk izdarīti grozījumi, kas stājas spēkā 2021.gada 21.maijā. MKN Nr.242 grozījumu mērķis ir noteikt pieteikšanās, vērtēšanas un finansēšanas kārtību valsts budžeta finansējuma saņemšanai augstas gatavības pašvaldību investīciju projektiem, kas uzlabo mācību vidi pašvaldības dibinātās vispārējās izglītības iestādēs, paredzot centralizētas mehāniskās ventilācijas sistēmas būvniecību izglītības iestādes ēkā vai tās daļā vai decentralizēto ventilācijas sistēmu ierīkošanu atsevišķās izglītības iestādes ēkas telpās (turpmāk – ventilācijas investīciju projekti). Ventilācijas investīciju projekti nav attiecināmi uz pirmsskolas izglītības iestādēm. MKN Nr.242 3.1 punktā noteikts, ka augstas gatavības ventilācijas investīciju projektus, pašvaldības iesniedz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā līdz 2021.gada 7.jūnijam. Iesniedzamajiem projektiem jābūt ar augstu gatavības pakāpi, mazākā prasība ir, ka ir sagatavota tehniskā dokumentācija, kurā būuvalde ir izdarījusi atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi vai akceptējusi būvniecības ieceri. Sadarbojoties pašvaldības speciālistiem ir noslēgts līgums par tehniskās dokumentācijas sagatavošanu pieplūdes/nosūces ventilācijas izbūvei Priekules vidusskolas ēkā Aizputes ielā 1, Priekulē. Papildus šiem nosacījumiem, šāda projekta īstenošanai jābūt paredzētai pašvaldības attīstības programmas investīciju plānā. Ir sagatavota investīciju plāna aktualizācija, paredzot tajā iekļaut jaunu ierakstu par “Pieplūdes/nosūces ventilācijas izbūve Priekules vidusskolas ēkai Aizputes ielā 1, Priekulē, tehniskās dokumentācijas izstrāde un būvdarbi”, aktivitātes kods 3.47.

 

Pamatojoties uz iepriekš minēto, MKN Nr.242 3.11.punktu, uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 15.panta pirmās daļas 4.punktu un 61.1 panta trešo daļu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 1. Apstiprināt Priekules novada Attīstības programmas 2013.-2019.gadam investīciju un rīcības plānu.
 2. Apstiprināto Priekules novada Attīstības programmas 2013.-2019.gadam investīciju un rīcības plāna aktualizāciju ievietot teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS).

 

 

Pielikumā- investīciju plāns uz 34 lappusēm.

 

Lēmums nosūtams: Finanšu nodaļas vadītājai, Attīstības plānošanas nodaļas vadītājai.

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

Priekules novada Attīstības programma 2013-2019 gadam investīciju plāns

 

Priekules novada Attīstības programma 2013-2019 gadam investīciju plāns (Jaunais projekts iekļaušanai investīciju plānā ar 2021.gadu saistībā ar Priekules vidusskolas pieplūdes/nosūces ventilācijas sistēmas izbūvi)