27.05.2021. domes sēde (protokols Nr.9)

384. Par dzīvokļa īpašuma “Brūzis”-13, Kalētos, Kalētu pag., Priekules nov., nodošanu atsavināšanai

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 27.maijā                                                                 

Nr.384           

          (protokols Nr.9,  72.punkts)

 

 

Par dzīvokļa īpašuma “Brūzis”-13, Kalētos, Kalētu pag., Priekules nov., nodošanu atsavināšanai

 

2021.gada 26.maijā Priekules novada pašvaldībā tika saņemts XX (turpmāk tekstā- iesniedzējs), dzīvojoša XX, iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/21/1155-S, ar lūgumu atsavināt dzīvokli XX, Kalētu pagastā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka:

Dzīvokļa īpašums XX, kadastra Nr.64649000093, Kalētu pagastā ir pašvaldības īpašums. Īpašuma tiesības nostiprinātas Kurzemes rajona tiesas Kalētu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.95 13.

Nekustamā īpašuma sastāvā ietilpst dzīvoklis 34,7 m² platībā, kopīpašuma domājamā daļa no būves 32/1000 un kopīpašuma domājamā daļa no zemes 32/1000.

Ar iesniedzēju 2018.gada 17.oktobrī noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums Nr.2.13.1/18/1286.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – PPMAL) 4.panta ceturtās daļas 5.punkts nosaka, ka  atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvojamo māju,  tās domājamo daļu vai dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā noteiktajā kārtībā.

PPMAL 45.panta trešā daļa nosaka, ka  atsavinot valsts vai pašvaldības īpašumā esošu viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu, par kuru lietošanu likumā "Par dzīvojamo telpu īri" noteiktajā kārtībā ir noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums, to vispirms rakstveidā piedāvā pirkt īrniekam un viņa ģimenes locekļiem.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka atļauju atsavināt valsts nekustamo īpašumu dod Ministru kabinets, bet atvasinātu publisku personu nekustamo īpašumu — attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija, 5.panta piekto daļu- lēmumā par nekustamā īpašuma atsavināšanu tiek noteikts arī atsavināšanas veids un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu(...),  atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Nodot atsavināšanai dzīvokļa īpašumu “Brūzis”-13, Kalētos, Kalētu pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr.6464 900 0093.

2. Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanas  procesu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

Lēmums 1 eksemplārā izsūtāms: XX, Finanšu nodaļai, īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai, Kalētu pagasta pārvaldei, nekustamo speciālistei M.Kokovihinai.

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

385. Par 02.01.2012. lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.3-36/3-2012 termiņa pagarināšanu XX, Virgas pagastā

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 27.maijā                                                                 

Nr.385           

          (protokols Nr.9,  73.punkts)

 

 

Par 02.01.2012. lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.3-36/3-2012 termiņa pagarināšanu XX, Virgas pagastā

 

2021.gada 26.maijā Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojoša XX (turpmāk tekstā- iesniedzējs), iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/21/1160-S, ar lūgumu pagarināt zemes nomas līguma termiņu par zemes “Bunkas”, kadastra apzīmējums 64980030053, Virgas pagastā nomu.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

2012.gada 02.janvārī starp Priekules novada pašvaldību un iesniedzēju tika noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums Nr.3-36/3-2012 par zemes vienības “Bunkas” 3,0 ha platībā, Virgas pagastā iznomāšanu kā pirmnomas personai.

 Līguma termiņš noteikts līdz 2022.gada 02.janvārim.

Zemes vienība ir apbūvēta. Uz tās atrodas iesniedzējam piederošas ēkas- dzīvojamā māja un palīgēkas.

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta otro daļu, kas nosaka, ka persona, kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzas šā panta pirmajā daļā minētajos gadījumos vai kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigušās saskaņā ar likumu “Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos", iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi. Zemes nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem, ja vien zemes nomnieks nevēlas noslēgt zemes nomas līgumu uz īsāku termiņu. Ja zemes nomnieks vēlas, zemes nomas līgums tiek pagarināts. Zemes nomniekam ir tiesības zemes nomas līgumu ierakstīt zemesgrāmatā.

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta otro daļu, 30.08.2005.Ministru kabineta noteikumu Nr.644 “Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 2. un 5.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Pagarināt 02.01.2012. lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.3-36/3-2012 termiņu uz desmit gadiem, līdz 31.12.2031, izsakot zemes nomas līgumu jaunā redakcijā.

2. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai 15 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

Lēmums 1 eks. izsūtāms: V.Ļubomirovam, “Bunkas”, Virgas pag., Priekules nov., nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

386. Par nekustamā īpašuma “Līcīši”, Virgas pagasts, Priekules novads, trešās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli atzīšanu par nenotikušu

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 27.maijā                                                                 

Nr.386           

          (protokols Nr.9,  74.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma “Līcīši”, Virgas pagasts, Priekules novads, trešās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli atzīšanu par nenotikušu

 

Ar 2020. gada 27. augusta Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.548 nekustamais īpašums “Līcīši”, Virgas pagasts, Priekules novads, kadastra Nr.6498 002 0263, sastāv no zemes vienības 0,21 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6498 002 0263 un četru dzīvokļu dzīvojamās mājas 149 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 6498 002 0263 001   (turpmāk tekstā – nekustamais īpašums), tika nodots atsavināšanai.

Ar 2020. gada 24. septembra Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.656 apstiprināta nekustamā īpašuma pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli rīkošana, nosacītā cena un sākumcena 4594,00 EUR (četri tūkstoši pieci simti deviņdesmit četri euro un 00 centi),  izsoles noteikumi un to pielikumi.

Ar 2020. gada 26. novembra Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.802 apstiprināta nekustamā īpašuma pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli atzīšana par nenotikušu un otrās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli izsoles rīkošana, izsoles sākumcena 3675,20 EUR (trīs tūkstoši seši simti septiņdesmit pieci euro un 20 centi), izsoles noteikumi un to pielikumi.

Ar 2021. gada 28. janvāra Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.58 apstiprināta nekustamā īpašuma otrās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli atzīšana par nenotikušu un trešās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli izsoles rīkošana, izsoles sākumcena 1837,60 EUR (viens tūkstotis astoņi simti trīsdesmit septiņi euro un 60 centi), izsoles noteikumi un to pielikumi.

Ar 2021.gada 29.aprīļa Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.292 tika apstiprināti izsoles rezultāti un pirkuma līguma noslēgšana par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu, nosakot, ka apmaksa par to tiek veikta līdz 2021.gada 20.maijam.

Izsoles dalībnieks, XX, deklarētā dzīvesvietas adrese, XX, kurš saskaņā ar izsoles noteikumiem ieguva tiesības slēgt nekustamā īpašuma pirkuma līgumu, neveica apmaksu līdz augstāk minētajam datumam.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 31.pantu, ja neviens pircējs nav pārsolījis izsoles sākumcenu vai arī nosolītājs nav samaksājis nosolīto cenu, izsole ar augšupejošu soli atzīstama par nenotikušu.

(2) Ja nosolītājs noteiktajā laikā nav samaksājis nosolīto cenu, institūcija, kas  organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu (9.pants), par to informē pircēju, kurš nosolījis nākamo augstāko cenu.

(3) Pircējam, kurš nosolījis nākamo augstāko cenu, ir tiesības divu nedēļu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas paziņot izsoles rīkotājam par nekustamā īpašuma pirkšanu par paša nosolīto augstāko cenu.

Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisija piedāvāja nākamajam nosolītājam – Skaidrīte Auza, deklarētā dzīvesvietas adrese “Akācijas”-3, Virgas pagasts, Priekules novads, LV-3433, slēgt nekustamā īpašuma pirkuma līgumu par paša nosolīto augstāko cenu, kas ir, 2337,60 euro, kurš atteicās no piedāvājuma.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 30.panta otro daļu, nokavējot noteikto samaksas termiņu, nosolītājs zaudē iesniegto nodrošinājumu (16.pants), bet mantas atsavināšana turpināma šā likuma 32.pantā noteiktajā kārtībā.

 

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 36.panta pirmo daļu publiskas personas mantas nosolītājs trīsdesmit dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas paraksta pirkuma līgumu.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 30.panta otro daļu, 31.pantu, 36.panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 1. Atzīt 2021. gada 31. marta Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Līcīši”, Virgas pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr. 6498 002 0263, trešo mutisko izsoli ar augšupejošu soli par nenotikušu.
 2. Neveikt nodrošinājuma atmaksu, kas ir, 183,76 euro.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

1. XX;

2. XX;

2. Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

3. Finanšu nodaļai.

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

387. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piekrītošu zemes vienības daļu “Pie Ziediņiem”, Virgas pagasts,  Priekules novads

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 27.maijā                                                                 

Nr.387           

          (protokols Nr.9,  75.punkts)

 

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piekrītošu zemes vienības daļu “Pie Ziediņiem”, Virgas pagasts,  Priekules novads

 

Ar 2021. gada 29. aprīļa Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.270 apstiprināta pirmās mutiskās nomas tiesību izsole ar augšupejošu soli izsoles rīkošana starp pretendentiem, Priekules novada pašvaldībai piekrītošai zemes vienības daļai “Pie Ziediņiem”, Virgas pagastā, Priekules novadā 2,2 ha platībā, kadastra apzīmējums 6498 001 0260 (turpmāk – izsoles objekts), apstiprināta nomas tiesību izsoles objekta sākumcena un izsoles noteikumi. Izsoles sākumcena 68,00  EUR/ha (sešdesmit astoņi euro un 00) par 1 ha gadā bez PVN.

2021. gada 26. maija izsolei pieteicās un saskaņā ar izsoles noteikumiem tika reģistrēti 4 (četri) izsoles dalībnieki.

Dalībnieks ar kārtas Nr.2 informēja Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisiju, par atteikšanos piedalīties nomas tiesību izsolē.

Pēdējo augstāko cenu nosolīja izsoles dalībnieks ar kārtas Nr.3 – SIA “Ievkalni Agro”, reģ.Nr.42103050224, juridiskā adrese “Gravas”, Gaviezes pagasts, Grobiņas novads, LV-3431, kuram piešķiramas tiesības iegūt nomas tiesības par pēdējo augstāko nosolīto izsoles cenu 318,00 EUR/ha (trīs simti astoņpadsmit euro un 00 centi) par vienu hektāru gadā bez PVN. Zemes nomas līguma termiņš 5 (pieci) gadi.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2018. gada 01. jūlija noteikumiem Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” (turpmāk – MK  noteikumi Nr.350) 40.punktu, neapbūvēta zemesgabala nomas tiesību solīšanu rakstiskā vai mutiskā izsolē sāk no iznomātāja noteiktās izsoles sākuma nomas maksas (bet tā nedrīkst būt mazāka par šo noteikumu 5.punktā minēto). [..]

Pamatojoties uz MK noteikumu Nr.350 43.punktu, iznomātājs nomas līgumu slēdz ar pretendentu, kurš atbilst iznomātāja nosacījumiem un ir piedāvājis augstāko nomas maksu. Pretendents paraksta nomas līgumu vai rakstiski paziņo par atteikumu slēgt nomas līgumu ar iznomātāju saskaņotā saprātīgā termiņā, kas nav garāks par 15 darbdienām no nomas līguma projekta nosūtīšanas dienas. Ja iepriekš minētajā termiņā pretendents nomas līgumu neparaksta un neiesniedz attiecīgu atteikumu, uzskatāms, ka pretendents no nomas līguma slēgšanas ir atteicies.

Saskaņā ar izsoles noteikumu 5.2.punktu, izsoles rezultātus apstiprina Priekules novada pašvaldības dome, pirmajā domes sēdē no izsoles dienas, pieņemot lēmumu par izsoles rezultātu apstiprināšanu un zemes nomas līguma slēgšanu ar izsoles uzvarētāju un informē par to izsoles uzvarētāju.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2018. gada 01. jūlija noteikumiem Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 40.punktu un 43.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 1. Apstiprināt 2021. gada 26. maija Priekules novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības daļas “Pie Ziediņiem” 2,2 ha platībā, Virgas pagastā, Priekules novadā, kadastra apzīmējums 6498 001 0260, pirmās mutiskās izsoles rezultātus un protokolu.
 2. Noslēgt šā lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma nomas līgumu ar izsoles uzvarētāju par nomas maksu 318,00 EUR/ha (trīs simti astoņpadsmit euro un 00 centi) par 1 ha gadā bez PVN, nomas līguma termiņš 5 (pieci) gadi.  
 3. Papildus nosolītajai nomas maksai nomniekam jāmaksā pievienotās vērtības nodoklis un nekustamā īpašuma nodoklis un citi ar nekustamo īpašumu saistītie maksājumi LR normatīvajos aktos paredzētajā apmērā un kārtībā.
 4. Uzdot Priekules novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai sagatavot šā lēmuma 2.punktā minēto līgumu. Par nomas līguma slēgšanas laiku un vietu izsoles uzvarētājam paziņot atsevišķi.

 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

1. SIA “Ievkalni Agro”, “Gravas”, Gaviezes pag., Grobiņas nov., LV-3431;

2. Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

3. Finanšu nodaļai.

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

388. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piekrītošu zemes vienības daļu “Puķes”, Virgas pagasts,  Priekules novads

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 27.maijā                                                                 

Nr.388           

          (protokols Nr.9,  76.punkts)

 

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piekrītošu zemes vienības daļu “Puķes”, Virgas pagasts,  Priekules novads

 

Ar 2021. gada 29. aprīļa Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.269 apstiprināta pirmās mutiskās nomas tiesību izsole ar augšupejošu soli izsoles rīkošana starp pretendentiem, Priekules novada pašvaldībai piekrītošai zemes vienības daļai “Puķes”, Virgas pagastā, Priekules novadā 4,7 ha platībā, kadastra apzīmējums 6498 001 0236 (turpmāk – izsoles objekts), apstiprināta nomas tiesību izsoles objekta sākumcena un izsoles noteikumi. Izsoles sākumcena 68,00  EUR/ha (sešdesmit astoņi euro un 00) par 1 ha gadā bez PVN.

2021. gada 26. maija izsolei pieteicās un saskaņā ar izsoles noteikumiem tika reģistrēti 5 (pieci) izsoles dalībnieki.

Dalībnieki Nr.2, Nr.4, Nr.5 informēja Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisiju, par atteikšanos piedalīties nomas tiesību izsolē.

Pēdējo augstāko cenu nosolīja izsoles dalībnieks ar kārtas Nr.1 – Virgas pagasta zemnieku saimniecība “Dāres”, reģ.Nr.42101025241, juridiskā adrese “Dāres”, Virgas pagasts, Priekules novads, LV-3433, kuram piešķiramas tiesības iegūt nomas tiesības par pēdējo augstāko nosolīto izsoles cenu 308,00 EUR/ha (trīs simti astoņi euro un 00 centi) par vienu hektāru gadā bez PVN. Zemes nomas līguma termiņš 5 (pieci) gadi.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2018. gada 01. jūlija noteikumiem Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” (turpmāk – MK  noteikumi Nr.350) 40.punktu, neapbūvēta zemesgabala nomas tiesību solīšanu rakstiskā vai mutiskā izsolē sāk no iznomātāja noteiktās izsoles sākuma nomas maksas (bet tā nedrīkst būt mazāka par šo noteikumu 5.punktā minēto). [..]

Pamatojoties uz MK noteikumu Nr.350 43.punktu, iznomātājs nomas līgumu slēdz ar pretendentu, kurš atbilst iznomātāja nosacījumiem un ir piedāvājis augstāko nomas maksu. Pretendents paraksta nomas līgumu vai rakstiski paziņo par atteikumu slēgt nomas līgumu ar iznomātāju saskaņotā saprātīgā termiņā, kas nav garāks par 15 darbdienām no nomas līguma projekta nosūtīšanas dienas. Ja iepriekš minētajā termiņā pretendents nomas līgumu neparaksta un neiesniedz attiecīgu atteikumu, uzskatāms, ka pretendents no nomas līguma slēgšanas ir atteicies.

Saskaņā ar izsoles noteikumu 5.2.punktu, izsoles rezultātus apstiprina Priekules novada pašvaldības dome, pirmajā domes sēdē no izsoles dienas, pieņemot lēmumu par izsoles rezultātu apstiprināšanu un zemes nomas līguma slēgšanu ar izsoles uzvarētāju un informē par to izsoles uzvarētāju.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2018. gada 01. jūlija noteikumiem Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 40.punktu un 43.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 1. Apstiprināt 2021. gada 26. maija Priekules novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības daļas “Puķes” 4,7 ha platībā, Virgas pagastā, Priekules novadā, kadastra apzīmējums 6498 001 0236, pirmās mutiskās izsoles rezultātus un protokolu.
 2. Noslēgt šā lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma nomas līgumu ar izsoles uzvarētāju par nomas maksu 308,00 EUR/ha (trīs simti astoņi euro un 00 centi) par 1 ha gadā bez PVN, nomas līguma termiņš 5 (pieci) gadi.  
 3. Papildus nosolītajai nomas maksai nomniekam jāmaksā pievienotās vērtības nodoklis un nekustamā īpašuma nodoklis un citi ar nekustamo īpašumu saistītie maksājumi LR normatīvajos aktos paredzētajā apmērā un kārtībā.
 4. Uzdot Priekules novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai sagatavot šā lēmuma 2.punktā minēto līgumu. Par nomas līguma slēgšanas laiku un vietu izsoles uzvarētājam paziņot atsevišķi.

 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

1. Virgas pagasta zemnieku saimniecībai “Dāres”, “Dāres”, Virgas pag., Priekules nov., LV-3433;

2. Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

3. Finanšu nodaļai.

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

389. Par potenciālo vēja elektrostaciju novietojumu un potenciālā apgrūtinājuma veidošanu pašvaldības autoceļam A24 “Paplakas Purmsātu ceļš”

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 27.maijā                                                                  

Nr.389           

          (protokols Nr.9,  77.punkts)

 

Par potenciālo vēja elektrostaciju novietojumu un potenciālā apgrūtinājuma veidošanu pašvaldības autoceļam A24 “Paplakas Purmsātu ceļš”

 

Pašvaldībā 2021.gada 19.aprīlī saņemta AS “Latvenergo” vēstule, kas reģistrēta lietvedības sistēmā ar Nr.2.1.7/21/853-S (turpmāk- vēstule), par vēja elektrostacijām Priekulē. Vēstulē pašvaldībai tiek sniegta informācija par to, ka plānoto vēja elektro staciju (turpmāk- VES) kopējais augstums ir līdz 210 m, jauda lielāka par 20 kW un to potenciālais novietojums paredzēts Priekules novada Priekules pagastā, abās pusēs pašvaldības autoceļam A24 “Paplakas Purmsātu ceļš” (Daļģu ceļš), pa vienai VES katrā pusē.

Latvijas republika ir uzņēmusies saistības pāriet uz enerģijas ieguvi no atjaunojamiem resursiem,  to skaitā ir arī vēja enerģija, kas ir viens no pieejamākiem resursiem.

Liepājas reģionālā vides pārvalde (LRVP), veicot ieceres sākotnējo ietekmes uz vidi novērtējumu, secināja, ka plānotās darbības norādītajās vietās radītā ietekme uz vidi nav vērtējama kā būtiska (LRVP 30.03.2020. lēmums Nr.11.4/581/LI/2020). Līdz ar to LRVP izsniedza tehniskos noteikumus par vēja elektrostaciju būvniecību  (LVRP Nr.LI20TN0070).

Vēstulē norādīts arī, ka ar visiem aizsargjoslu skartajiem zemes īpašniekiem turbīnu novietojums ir saskaņots, pēdējais saskaņojums palicis ar pašvaldību. AS “Latvenergo” lūdz izskatīt un saskaņot risinājumu VES novietošanai, kā arī saskaņot jauna apgrūtinājuma veidošanu pašvaldības autoceļam A24 “Paplakas Purmsātu ceļš” (Daļģu ceļš), kuru skars vienas VES aizsargjosla. Pielikumā pievienota AS “Latvenergo” vēstule ar VES novietojumu, VES aizsargjoslām un fotovizualizāciju ar attēlotām divām VES 200 m kopējā augstumā.

Saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 32.1panta otrā daļā teikto, aizsargjosla ap VES, kuru jauda ir lielāka par 20 kW, ir 1,5 reizes lielāka nekā VES maksimālais augstums. Savukārt likuma 58.1pantā noteikti papildus aprobežojumi, aizsargjoslās ap VES un tie ir šādi:

1) aizliegts būvēt jaunas dzīvojamās mājas vai esošās ēkas pārbūvēt par dzīvojamām mājām;

2) aizliegts būvēt jaunas ēkas un būves, kas var traucēt vēja elektrostacijas darbību, vai esošās ēkas pārbūvēt tā, ka tās traucē vēja elektrostacijas darbību;

3) aizliegts atvērt izglītības iestādes, ierīkot spēļu laukumus un atpūtas zonas;

4) aizliegts rīkot publiskus pasākumus;

5) aizliegts izvietot degvielas uzpildes stacijas, naftas, naftas produktu, bīstamu ķīmisko vielu un produktu glabātavas.

Saskaņā ar 2013.gada 30.aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr.240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” 161.punktu, vēja elektrostacijas, kuru jauda ir lielāka par 20 kW, atļauts izvietot rūpnieciskās apbūves teritorijā (R), tehniskās apbūves teritorijā (TA), lauksaimniecības teritorijā (L) un mežu teritorijā (M) atbilstoši teritorijas plānojuma nosacījumiem. Attiecīgā teritorija Priekules pagastā ir lauksaimniecības teritorija.

Lai iegūtu vairāk informācijas un noskaidrotu iedzīvotāju noskaņojumu attiecībā uz VES attīstību konkrētajā teritorijā tika organizēta Priekules novada iedzīvotāju zibaptauja, gan elektroniskajā vidē, gan drukas formātā, izmantojot pašvaldības informatīvo izdevumu. Aptauja noslēdzās 2021.gada 25.maijā. Aptaujas rezultāti pievienoti pielikumā.

Pamatojoties uz iepriekš minēto, uz likuma “Par pašvaldībām” 3.pantu, 14.panta otrās daļas 3.punktu, 15.panta pirmās daļas 2.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  1 deputāts (Inese Meļķe); ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Konceptuāli saskaņot AS “Latvenergo” plānoto divu vēja elektro staciju ar kopējo augstumu līdz 210 m un jaudu kas ir lielāka par 20 kW novietojumu Priekules pagastā, Priekules novadā, saskaņā ar AS “Latvenergo” iesniegto novietojuma plānu (pielikumā).
 2. Konceptuāli saskaņot jauna apgrūtinājuma veidošanu pašvaldības autoceļam A24 “Paplakas Purmsātu ceļš” (Daļģu ceļš).
 3. Noteikt, ka pašvaldības konceptuālais saskaņojums ir spēkā pie nosacījuma, ka AS “Latvenergo” minēto vēja elektro staciju ieceres realizēšanai nepieciešamās dokumentācijas izstrādes un sagatavošanas laikā veic vismaz vienu ieceres publisko apspriešanu.
 4. Noteikt, ka pašvaldības konceptuālais saskaņojums ir spēkā pie nosacījuma, ka AS “Latvenergo” veic minēto vēja elektro staciju ieceres saskaņošanu ar Valsts aģentūru “Civilās aizsardzības aģentūra”, jo 2,5-3,3 km rādiusā no plānotajām vēja elektro stacijām atrodas lidaparātu nosēšanās josla pašvaldībai piekritīgā nekustamajā īpašumā “Lidlauks” ar kadastra apzīmējuma Nr. 64820080113, kuru var izmantot mazizmēra lidaparāti.

 

Pielikumā:

 1. AS “Latvenergo” vēstule.
 2. AS “Latvenergo” VES novietojuma plāns.
 3. AS “Latvenergo” fotovizualizācija.
 4. Veiktās iedzīvotāju zibaptaujas rezultātu apkopojums.

 

Lēmums nosūtams: Attīstības plānošanas nodaļas vadītājai, AS “Latvenergo”.

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                             V.Jablonska

 

390. Par grozījumiem 25.02.2020. Priekules novada pašvaldības domes lēmumā Nr. 112 “ Par  zemes ierīcības projekta „ Jaunie Tiltiņi” , Bunkas pag., Priekules nov. sadalīšanu”

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 27.maijā                                                                  

Nr.390           

          (protokols Nr.9,  78.punkts)

 

Par grozījumiem 25.02.2020. Priekules novada pašvaldības domes lēmumā Nr. 112 “ Par  zemes ierīcības projekta „ Jaunie Tiltiņi” , Bunkas pag., Priekules nov. sadalīšanu

 

Izskatot jautājumu par grozījumiem 25.02.2020. Priekules novada pašvaldības domes lēmumā Nr. 112 ““ Par  zemes ierīcības projekta „ Jaunie Tiltiņi” , Bunkas pag., Priekules nov. sadalīšanu” tika konstatēts:

Ar augstāk minēto lēmumu tika pieņemts lēmums apstiprināt SIA “Topoprojekts” izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam „Jaunie Tiltiņi”, kadastra Nr. 6446 005 0103, Bunkas pag., Priekules nov., sadalot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu  6446 005 0103.

Atdalītajai zemes vienībai 2,10  ha platībā, ar plānoto kadastra apzīmējumu 6446 005 0276, piešķirot jaunu nosaukumu  „Tilti”.

Lemjošajā daļā 3. punktā nepieciešams jaunā nosaukuma „Tilti” vietā atstāt nosaukumu „Jaunie Tiltiņi”.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

                        

 Grozīt 25.02.2021. Priekules novada pašvaldības domes lēmuma Nr. 112 “ Par  zemes ierīcības projekta „ Jaunie Tiltiņi” , Bunkas pag., Priekules nov. sadalīšanu”, lemjošās daļas 3.punktu izsakot to šādā  redakcijā :

“’3.Atdalītajam zemes gabalam Nr.2 2,10 ha platībā (vairāk vai mazāk , cik izrādīsies pēc uzmērīšanas) ar plānoto kadastra apzīmējumu 6446 005 0276 atstāt nosaukumu “Jaunie Tiltiņi”, Bunkas pagasts, Priekules novads, noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība – kods 0101.’’

 1. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms:                                          

 •  Nekustamo īpašumu speciālistei Ilze Lācītei
 • Valsts zemes dienestam, VZDKRN@90000030432;
 • Zvērinātai notārei Jevgēnijai Jaunģelžei

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                             V.Jablonska