27.06.2013. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols nr. 2)

21.§ Par pārstāvju izvirzīšanu dalībai Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomē

  

Atklāti balsojot PAR - 15 deputāti  (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Inese Kuduma, Ruta Balode, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Malda Andersone, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Arnis Kvietkausks, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš, Artis Šteins, Gražina Ķervija); PRET – nav; ATTURAS –nav, Priekules novada dome NOLEMJ:

1.      Deleģēt divus pārstāvjus darbam Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomē (turpmāk- Padome) :

 

1)      Priekules novada domes priekšsēdētāju Viju Jablonsku kā pastāvīgo Padomes locekli;

 

2)      Priekules novada domes priekšsēdētājas vietnieku Ainaru Cīruli kā pastāvīgā Padomes locekļa aizvietotāju, kurš ir tiesīgs aizvietot pastāvīgo Padomes locekli tā prombūtnes laikā.

 

2.      Atļaut Priekules novada domes priekšsēdētājai Vijai Jablonskai un Priekules novada domes priekšsēdētājas vietniekam Ainaram Cīrulim savienot esošos amatus ar darbu Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomē.

22.§ Par Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieka Ainara Cīruļa atlīdzību laika periodā no 2013.gada 14.jūnija līdz 2013.gada 5.jūlijam

 Priekules novada domē 2013.gada 18.jūnijā saņemts Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētājas vietnieka, Priekules vidusskolas direktora Ainara Cīruļa iesniegums (reģ. Nr.3-13/737) ar lūgumu, sākot no 2013.gada 14.jūnija izmaksāt viņam algu kā pašvaldības domes priekšsēdētājas vietniekam un piemaksu pie mēnešalgas par Priekules vidusskolas direktora pienākumu pildīšanu līdz 2013.gada 5.jūlijam atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 5.panta ceturtajai daļai.

Atklāti balsojot PAR - 9 deputāti  (Vija Jablonska, Inese Kuduma, Ruta Balode, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Malda Andersone, Ilgonis Šteins,  Arnis Kvietkausks,); PRET – nav; ATTURAS –5 deputāti ( Arta Brauna, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde, Artis Šteins, Andris Džeriņš), Ainars Cīrulis, pildot likumā ‘’Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā’’ paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šī lēmuma pieņemšanā nepiedalās,Priekules novada dome NOLEMJ:

1.      Izmaksāt Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētājas vietniekam Ainaram Cīrulim par laika periodu no 2013.gada 14.jūnija līdz 2013.gada 5.jūlijam, kad viņš vienlaicīgi pilda arī Priekules vidusskolas direktora pienākumus, Priekules novada domes amatu un amatalgu sarakstā 2013.gadam domes priekšsēdētāja vietniekam apstiprināto amatalgu, nosakot piemaksu par Priekules vidusskolas direktora pienākumu pildīšanu 30% apmērā no domes priekšsēdētājas vietniekam noteiktās mēnešalgas.

 

2.      Sākot ar 2013.gada 6.jūliju Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētājas vietniekam Ainaram Cīrulim izmaksāt Priekules novada domes amatu un amatalgu sarakstā 2013.gadam domes priekšsēdētāja vietniekam apstiprināto amatalgu.

 

 

 

 

23.§ Par Priekules novada pašvaldības domes deputātes R.Balodes deputāta pilnvaru izbeigšanu

 Priekules novada domē 2013.gada 19.jūnijā saņemts Priekules novada pašvaldības domes deputātes Rutas Balodes iesniegums (reģ.Nr.3-13/745) par deputāta pilnvaru nolikšanu, jo vēlas turpināt darbu kā Virgas pagasta pārvaldes vadītāja un atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 69.2 panta sestajai daļai pārvaldes vadītāja amats nav savienojams ar deputāta pienākumu pildīšanu.          

Pamatojoties uz Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, kas nosaka, ka deputāta pilnvaras izbeidzas pirms termiņa ar brīdi, kad dome ir pieņēmusi lēmumu par deputāta pilnvaru izbeigšanos sakarā ar deputāta personisku rakstveida iesniegumu par savu pilnvaru nolikšanu, un 3.panta ceturto daļu, kas nosaka, ka lēmums par deputāta pilnvaru izbeigšanos pirms termiņa sakarā ar viņa iesniegumu ir jāpieņem nākamajā domes sēdē, tiklīdz domes priekšsēdētājs ir saņēmis deputāta personisku rakstveida iesniegumu par savu pilnvaru nolikšanu, Priekules novada dome, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti  (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Inese Kuduma, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Malda Andersone, Ilgonis Šteins, Arnis Kvietkausks, Andris Džeriņš, Artis Šteins, Arta Brauna); PRET – nav; ATTURAS –2 deputāti (Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde), deputāte Ruta Balode, pildot likumā ‘’Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā’’ paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šī lēmuma pieņemšanā nepiedalās, Priekules novada dome NOLEMJ:

 

1.      Noteikt, ka Priekules novada pašvaldības domes deputātes Rutas Balodes deputāta pilnvaras izbeidzas ar 2013.gada 27.jūniju.

2.      Pašvaldības domes priekšsēdētājai nosūtīt Priekules novada vēlēšanu komisijai rakstveida informāciju par pašvaldības domes deputātes Rutas Balodes pilnvaru izbeigšanos.