27.08.2015. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols Nr.13)

40. Par grozījumiem Priekules novada domes 2014.gada 30.decembra lēmumā „Par limitiem 2015.gadā Priekules novada pašvaldības darbiniekiem mobilo telefonu lietošanai darba pienākumu veikšanai” (protokols Nr.23, 3.§)

 Atklāti balsojot PAR - 10 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Inese Kuduma, Ainars Cīrulis, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Arnis Kvietkausks); PRET -  nav; ATTURAS -  NAV; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ

 

 

Izdarīt Priekules novada domes 2014.gada 30.decembra lēmumā „Par limitiem 2015.gadā Priekules novada pašvaldības darbiniekiem mobilo telefonu lietošanai darba pienākumu veikšanai” (protokols Nr.23, 3.§) šādus grozījumus:

1. Noteikt ar 2015.gada 1.septembri sekojošai Kalētu pagasta pārvaldes darbiniecei šādu mēneša limitu mobilo telefonu lietošanai:

 

1) Līgai Kvāšei, Kalētu MMS direktora vietniecei

             Telefona Nr.,28657025;                                                             7 EUR,-

 

Pielikumā: lēmums ‘’Par grozījumiem Priekules novada domes 2014.gada 30.decembra lēmumā „Par limitiem 2015.gadā Priekules novada pašvaldības darbiniekiem mobilo telefonu lietošanai darba pienākumu veikšanai (protokols Nr.23,3.§)’’ (38.pielikums)  uz 1 lp.

 

41. Par darba tiesisko attiecību izbeigšanu

 A.Cīrulis- esam iepazinušies ar lēmuma projektu. Vai varam balsot nenolasot lēmuma projektu? Varam. Uzaicinu balsot.

 

 

Atklāti balsojot PAR - 10 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Inese Kuduma, Ainars Cīrulis, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Arnis Kvietkausks); PRET -  nav; ATTURAS -  NAV; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ

 

Atbrīvot no amata un apstiprināt izpilddirektora rīkojumu par darba tiesisko attiecību izbeigšanu 2015.gada 19.augustā ar Kalētu Mūzikas un mākslas skolas direktori Olitu Mauerzaku.

Pielikumā: lēmums ‘’Par darba tiesisko attiecību izbeigšanu’’ (39.pielikums)  uz 1 lp.

42. Par nedzīvojamo telpu nomu īpašumā Aizputes iela 6, Priekule, Priekules nov.

 A.Cīrulis- esam iepazinušies ar lēmuma projektu. Vai varam balsot nenolasot lēmuma projektu? Varam. Uzaicinu balsot.

 

 

Atklāti balsojot PAR - 10 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Inese Kuduma, Ainars Cīrulis, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Arnis Kvietkausks); PRET -  nav; ATTURAS -  NAV; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ

 

1.      Atļaut sabiedrībai ar ierobežotu atbildību (SIA) ” Priekules pakalpojumi” ,reģistrācijas Nr. 42103020465, valdes loceklim Jānim Kaucim noslēgt nedzīvojamo telpu nomas līgumu ar V.R. personas kods [:], par telpas Nr. 10, ēkā (kadastra apzīmējums 6415 006 0056 001), kuras adrese ir Aizputes iela 6, Priekule,  2.stāvā , 14.5 m² platībā nomu, gēlu nadziņu kopšanas salona atvēršanai, saskaņā ar būvju kadastrālas uzmērīšanas lietas kopiju, telpa atzīmēta ar sarkanu līniju un pievienots šim lēmumam, nosakot nomas līguma termiņu  līdz  2017.gada 31.decembrim.

2.     Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot Priekules novada pašvaldības izpilddirektoram Andrim Razmam.

3.     Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots ieinteresējošām personām.

4.      Atbilstoši Paziņošanas likuma 8.panta otrai daļai (2) Dokuments, kas paziņots kā vienkāršs pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu astotajā dienā no dienas, kad tas iestādē reģistrēts kā nosūtāmais dokuments .

5.     Šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Izsūtāms:

1 eks. V. R., adrese: [:], Priekule, Priekules nov., LV-3434;

1 eks.  SIA “ Priekules nami” valdes loceklim Jānim Kaucim;

1 eks. nekustamo īpašumu speciālistei V. Rubezei.

 

Pielikumā: lēmums ‘’Par nedzīvojamo telpu nomu īpašumā Aizputes iela 6, Priekule, Priekules nov.’’ (40.pielikums)  uz 1 lp.

43. Par 2015.gada 13.augusta rīkojuma Nr.1.1.6/58 „Par apbalvojumu” apstiprināšanu

 A.Cīrulis- esam iepazinušies ar lēmuma projektu. Vai varam balsot nenolasot lēmuma projektu? Varam. Uzaicinu balsot.

 

 

Atklāti balsojot PAR - 10 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Inese Kuduma, Ainars Cīrulis, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Arnis Kvietkausks); PRET -  nav; ATTURAS -  NAV; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ

Apstiprināt Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētājas vietnieka 2015.gada 13.augusta rīkojumu Nr.1.1.6/58 par ATZINĪBAS RAKSTA un naudas balvas 50 EUR apmērā piešķiršanu Stefanijai Ozoliņai par  ilggadēju un priekšzīmīgu darbu, lojālu attieksmi, strādājot pašvaldības iestādēs.

 

Pielikumā: lēmums ‘’Par 2015.gada 13.augusta rīkojuma Nr.1.1.6/58 ‘’Par apbalvojumu’’ apstiprināšanu’’ (41.pielikums)  uz 1 lp.