27.12.2012. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols nr.17)

41.§ Par Priekules novada domes saistošo noteikumu Nr.16 „Noteikumi par Priekules novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas klasēm” apstiprināšanu.

Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. APSTIPRINĀT Priekules novada domes saistošos noteikumus Nr.16  „Noteikumi par Priekules novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas klasēm”.

 

2. UZDOT Priekules novada domes sekretārei triju dienu laikā pēc šo noteikumu parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt tos Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

 

3. Saistošos noteikumus pēc atzinuma saņemšanas no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas publicēt laikrakstā „Priekules novada ziņas”.

 

4. NOTEIKT, ka Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Priekules novada ziņas”.

42.§ Par limitiem 2013.gadā Priekules novada pašvaldības darbiniekiem mobilo telefonu lietošanai darba pienākumu veikšanai.

Pamatojoties  uz Priekules novada pašvaldības izpilddirektora A.R[:] 30.11.2012. iesniegumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma,  Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

Noteikt no 2013.gada 1.janvāra līdz 2013.gada 31.decembrim sekojošus mēneša limitus mobilo telefonu lietošanai sekojošiem Priekules novada pašvaldības darbiniekiem, darba pienākumu veikšanai -

 

Nr.p.k.

Amats

Vārds, Uzvārds

Telefona

Nr.

Mēneša limits Ls

(ar PVN)

1

Deputāts

A[:] B[:]

22022810

5

2

Deputāts

R[:] A[:]

22040173

5

3

Deputāts

A[:]D[:]

26152175

5

4

Deputāts

V[:] K[:]

26189960

5

5

Deputāts

G[:] Ķ[:]

26609705

5

6

Deputāts

Z[:] D[:]

28378189

5

7

Domes priekšsēdētāja

V[:]J[:]

26523595

30

8

Domes priekšsēdētājas vietniece

A[:] B[:]

29175268

20

9

Izpilddirektors

A[:] R[:]

29176392

25

10

Izpilddirektora vietniece

A[:] V[:]

28646422

10

11

Finanšu nodaļas vadītāja

P[:]A[:]

26102920

15

12

Darba drošības speciāliste

I[:] Z[:]

26128491

10

13

Izglītības metodiķe

A[:] P[:]

26138392

20

14

Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājs

M[:] B[:]

26193397

15

15

Telpiskās attīstības plānotāja

D[:] F[:]

29227719

10

16

PII Dzirnaviņas vadītāja.

I[:] D[:]

26341151

10

17

Priekules MMS direktore

I[:]R[:]

22008528

15

18

Priekules vsk. direktors

A[:] C[:]

26490164

15

19

Priekules vsk. direktora vietniece mācību darbā

A[:] E[:]

29227734

20

20

Priekules kultūras nama direktore

I[:] Z[:]

26491260

10

21

Daudzfunkcionālās sporta halles vadītājs.

M[:] M[:]

28631995

15

22

Bāriņtiesas priekšsēdētāja

O[:] N[:]

26661510

15

23

Bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece

I[:] K[:]

22047889

10

24

Bāriņtiesas locekle Gramzda

A[:]G[:]

29185579

5

25

Bāriņtiesas locekle Bunka

I[:]B[:]

26392286

5

26

Bāriņtiesas locekle Virga

A[:] J[:]

26472640

5

27

Bāriņtiesas locekle Kalēti

M[:]S[:]

22008691

10

28

Priekules novada ziņu redaktore

E[:] Z[:]

26171833

10

29

Priekules novadu ziņu redaktore

I[:] D[:]

26181299

10

30

Informācijas sistēmas uzturētājs

I[:]P[:]

26622672

5

31

Būvinženieris

M[:] M[:]

26443997

15

32

Tūrisma organizatore

D[:] E[:]

29472063

15

33

Sociālā dienesta vadītāja

M[:] G[:]

26609076

15

34

Sociālais darbinieks Priekule

D[:]V[:]

28397710

10

35

Sociālais darbinieks Priekule

D[:] P[:]

28629984

10

36

Sociālais darbinieks Priekule

I[:] K[:]

26627451

10

37

Sociālais darbinieks Gramzda

 

26682158

10

38

Sociālais darbinieks Virga

Z[:] F[:]

26605289

10

39

Sociālais darbinieks Bunka

G[:]J[:]

26390958

10

40

Sociālais darbinieks Kalēti

I[:] L[:]

28693252

10

41

Lauksaimniecības konsultante

V[:] G[:]

29178312

10

42

Saimniecības  vadītājs Priekules pagasts

E[:] R[:]

29428641

15

43

Saimniecības  vadītājs Priekules pilsēta

M[:] R[:]

28691120

10

44

Autobusa vadītājs

I[:]V[:]

28638411

5

45

Kravas automašīnas vadītājs

E[:] R[:]

26411770

5

46

Mikroautobusa vadītājs, sagādnieks

O[:] K[:]

26193539

10

47

Personāla speciāliste, arhīviste

S[:]O[:]

26423443

10

48

Kancelejas vadītāja

V[:] R[:]

22048505

5

49

Juriste

I[:]A[:]

25424180

10

50

Auto greidera vadītājs

R[:] P[:]

26132442

5

51

Elektriķis

A[:] L[:]

26141560

10

52

Kultūras vadītājs

G[:]V[:]

27872433

15

53

Lauku attīstības konsultants

A[:] K[:]

28310484

10

54

Sociālā darbiniece Priekulē

L[:] O[:]

    26180665

10

55

Bunkas  pagasta pārvaldes vadītājs

E[:] D[:]

26539003

20

56

Ūdenssaimniecība.

 

26521835

 

57

Ūdenssaimniecība.

 

25450428

 

58

Bunkas pagasta pārvaldes sekretāre

I[:]Ķ[:]

26187171

5

59

Elektriķis

Z[:] G[:]

22014628

10

60

Mikroautobusa vadītājs

A[:] R[:]

26152448

5

61

Bibliotēkas vadītāja, senlietu krātuve Krote

L[:]V[:]

25619952

5

62

Tadaiķu bibliotēkas vadītāja

G[:] A[:]

28371528

10

63

Bunkas kultūras nama direktore

S[:] G[:]

26146723

10

64

Krotes pamatskolas direktore

I[:] V[:]

26183364

15

65

Krotes pamatskolas saimniecības vadītājs

S[:] S[:] / R[:] R[:]

29191247

10

66

Autobusa vadītājs

E[:]S[:]

28368074

5

67

Lauksaimniecības konsultante, nekustamo īpašuma speciāliste.

I[:]L[:]

28671972

20

68

Bunkas pagasta sporta organizators

D[:] P[:]

29498579

5

69

Bunkas FVP vadītāja.

L[:]K[:]

26139447

10

70

Gramzdas pagasta  pārvaldes vadītājs

A[:] E[:]

26428396

20

71

Gramzdas  sporta organizators

R[:] F[:]

22454094

15

72

Santehniķis

K[:]K[:]

25620089

5

73

Mikroautobusa vadītājs

M[:] V[:]

29289395

5

74

Gramzdas pamatskolas direktors

H[:] Ķ[:]

29186717

15

75

Autobusa vadītājs

V[:]G[:]

28611609

5

76

Gramzdas un Aizvīķu FVP vadītāja

Ļ[:] B[:]

26232351

10

77

Gramzdas bibliotēkas vadītāja

A[:] T[:]

27874025

10

78

Kalētu pagasta pārvaldes vadītāja

A[:] D[:]

29178398

20

79

Kalētu pamatskolas direktore

I[:] K[:]

25915795

15

80

Kalētu MMS direktore

O[:] M[:]

26448342

15

81

Izglītības iestādes – direktora vietnieks

R[:]J[:]

26451857

5

82

Izglītības iestādes – direktora vietnieks

I[:] S[:]

26551307

10

83

Autobusa vadītājs

A[:] L[:]

28365863

5

84

Kalētu FVP vadītāja

I[:] F[:]

26155193

15

85

Kalētu FVP feldšere

S[:] B[:]

26638290

10

86

Kalētu kultūras nama vadītāja

S[:]Z[:]-Z[:]

28368911

10

87

Kalētu pagasta sporta organizators

Ģ[:] L[:]

26419756

15

88

Senlietu krātuves vadītāja.

G[:] Z[:]

26490240

5

89

Pārvaldes sekretāre

I[:] K[:]

26576691

5

90

Lauksaimniecības konsultante

E[:]J[:]

28303698

5

91

Mikroautobusa vadītājs

J[:] V[:]

28612247

5

92

Komunālās saimniecības vadītājs

V[:]S[:]

28619970

10

93

Elektriķis

I[:] M[:]

25412250

10

94

Virgas pagasta pārvaldes vadītāja

R[:] B[:]

26536512

20

95

Virgas pamatskolas direktore

K[:]C[:]

26606133

15

96

Autobusa vadītājs

I[:] F[:]

28607619

5

97

Mikroautobusa vadītājs

G[:]R[;]

26109863

5

98

Ambulatorās medicīnas medmāsa

S[:] E[:]

29324890

10

99

Ūdenssaimniecības uzraugs

G[:]R[:]

29430925

5

100

Kultūras darba organizatore

J[:] Ķ[:]

29445481

10

101

Purmsātu speciālās internātpamatskolas direktore

A[:] Š[:]

29217096

25

102

Sociālais pedagogs

I[:]K[:]

29242166

10

103

Saimniecības vadītājs

V[:]S[:]

29258082

15

104

Lietvede

S[:] D[:]

26612248

5

105

Direktora vietniece – izglītības jomā

A[:]P[:]

26628467

5

43.§ Par patapinājuma līgumu slēgšanu 2013.gadā automašīnu bezatlīdzības lietošanai un limitiem Priekules novada pašvaldības darbiniekiem degvielas iegādei pašvaldības jautājumu risināšanai.

Pamatojoties uz Priekules novada pašvaldības izpilddirektora A.R[:] 05.12.2012. iesniegumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

Noteikt no 2013.gada 1.janvāra līdz 2013.gada 31.decembrim degvielas iegādei limitu mēnesī novadu pašvaldības funkciju realizēšanai un atļaut slēgt patapinājuma līgumus automašīnu bezatlīdzības lietošanai sekojošiem Priekules novada domes darbiniekiem:

 

 

Nr.

p.k.

 

Autovadītāja vārds, uzvārds

Limiti Ls/mēn.

Struktūr-

vienība

 

BUNKAS PAGASTA PĀRVALDE

 

 

1

FVP vadītāja

L[:] K[:]

50

07.2402

2

Skolas direktore

I[:] V[:]

30

09.2102

2

Sporta organizators

D[:]P[:]

10

08.1002

2

Elektriķis

Z[:] G[:]

I[:] F[:]

40

06.6002

5

Lauks.kons./ Nekust.īp.spec.

I[:] L[:]

20

04.2402

 

GRAMZDAS PAGASTA PĀRVALDE

 

 

6

Pārvaldes vadītājs

A[:] E[:]

150

01.1103

6

Skolas direktors

H[:] Ķ[:]

30

09.2103

 

KALĒTU PAGASTA PĀRVALDE

 

 

8

Sporta organizators

Ģ[:] L[:]

30

08.1004

9

MMS direktore

O[:]M[:]

30

09.5104

10

Sociālā darbiniece

I[:]L[:]

20

10.9001

11

Bāriņtiesas locekle

M[:]S[:]

20

03.3121

11

Elektriķis

I[:]M[:]

20

06.6004

 

VIRGAS PAGASTA PĀRVALDE

 

 

13

Skolas direktore

K[:] C[:]

30

09.2106

14

Medmāsa

S[:] E[:]

70

07.2406

15

Lauksaimniecības konsultante

I[:] L[:]

20

04.2406

16

Ūdensuzraugs

G[:] R[:]

30

06.3006

17

Skolas saimnieks

J[:] G[:]

40

09.2106

18

Elektriķis

Z[:] G[:]

I[:]F[:]

40

06.6006

19

Bāriņtiesas locekle

A[:] J[:]

20

03.3121

 

PRIEKULE

 

 

 

20

Izpilddirektors

A[:] R[:]

150

01.1101

21

Attīstības nodaļas vadītājs

M[:] B[:]

35

04.7401

22

Skolas direktors

A[:] C[:]

30

09.2101

23

Sociālā darbiniece

D[:]P[:]

10

10.9001

24

Bāriņtiesas priekšsēdētāja

O[:]N[:]

30

03.3121

25

MMS direktore

I[:] R[:]

30

09.5101

26

Datorspeciālists

I[:] P[:]

20

04.9101

27

Sporta metodiķis

M[:] M[:]

40

08.1001

28

Nekustamo īpašumu speciāliste

V[:] R[:]

20

04.7401

29

Izglītības metodiķe

A[:]P[:]

40

09.8101

30

Tūrisma organizatore

D[:]E[:]

40

04.7301

31

Darba drošības speciāliste

I[:]Z[:]

50

03.2001

32

Sociālā dienesta vadītāja

M[:] G[:]

15

10.9001

33

Redaktore

E[:]Z[:]

20

04.9101

34

Būvinženieris

M[:] M[:]

20

04.4301-2

35

Lauku attīstības speciālists

A[:] K[:]

50

04.2401

36

Kultūras vadītājs

G[:]V[:]

30

08.2901

37

Strādnieks Priekules pagasts

I[:] K[:]

40 (no marta līdz oktobrim)

06.6005

44.§ Par limitiem 2013.gadā Priekules novada pašvaldības transportam degvielas iegādei pašvaldības jautājumu risināšanai.

Pamatojoties uz Priekules novada pašvaldības izpilddirektora A.R[:] 05.12.2012. iesniegumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis,  Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

Noteikt no 2013.gada 1.janvāra līdz 2013.gada 31.decembrim degvielas iegādei sekojošus limitus mēnesī Priekules novada domes funkciju realizēšanai novada transportam:

 

 

Transports

Autovadītāja vārds,uzvārds

Limiti Ls/mēn.

Str-ba

 

BUNKA

 

 

 

 

Autobuss Mercedes Benz 0303 GK 8589

E[:] S[:]

J[:]K[:]

800

06.6002

 

Autobuss MB INTOURO HN 7374

E[:] S[:]

800

09.6002

 

Iveko FS 9247

A[:] R[:]

400

06.6002

 

VW Transporter HF 1206

S[:] S[:]

R[:] R[:]

300

06.6002

 

UAZ 3303 BU 4800

J[:] Ķ[:]

150

06.6002

 

UAZ 3303 AT 4608

J[:]Ķ[:]

150

06.6002

 

Traktors JUMZ 6

A[:] B[:]

100

06.6002

 

Buldozers DT 75

A[:]B[:]

100

06.6002

 

Peugeot 307 GZ 9891

E[:] D[:]

200

01.1102

 

Saimnieciskā karte

E[:] D[:]

200

06.6002

 

PURMSĀTI

 

 

 

 

Ford Transit EE 2892

V[:] S[:]

100

09.2107

 

VW Transporter GP 6057

G[:] J[:]

300

09.2107

 

Saimnieciskie darbi

V[:] S[:]

200

09.2107

 

Traktors MTZ 80

J[:] J[:]

200

09.2107

 

GRAMZDA

 

 

 

 

Autobuss MB 0303 DH 5732

V[:]G[:]

600

09.6003

 

VW Transporter HG 6729

M[:] V[:]

500

06.6003

 

Suzuki Liana ZS 7808

Ļ[:]B[:]

80

07.2403

 

Traktors T-16 MT 3926LP

A[:]E[:]

100

06.6003

 

Saimniecības darbi

A[:] E[:]

120

06.6003

 

KALĒTI

 

 

 

 

MB Sprinter GK 3705

J[:] V[:]

300

06.6004

 

Opel Zafira EJ 9226

A[:] D[:]

150

01.1104

 

Autobuss BMC Probus 215SCB

A[:] L[:]

500

09.6004

 

Autobuss Mersedes Benz 0303 FS 6426

J[:] V[:]

800

09.6004

 

 VW Transporter GS 8754

V[:] S[:]

350

06.6004

 

Traktors T-40

V[:] S[:]

250

06.6004

 

Traktors JUMZ

V[:] S[:]

150

06.6004

 

Saimnieciskā karte

V[:] S[:]

150

06.6004

 

VIRGA

 

 

 

 

Hyundai HG 8862

G[:] R[:]

300

06.6006

 

Autobuss MB INTOURO HN 7372

I[:] F[:]

800

09.6006

 

Scania FJ 5652

 G[:] R[:]

250 gadā

03.2006

 

Saimnieciskie darbi

 G[:] R[:]

100

06.6006

 

Saimnieciskā karte - Traktori

 G[:] R[:]

6000 gadā

06.6006

 

PRIEKULE

 

 

 

 

VW Passat HJ 2697

V[:] J[:]

200

01.1101

 

VW Caravelle GS 6440

O[:]K[:]

500

06.6001

 

Autobuss Mercedess Benz FH 3464

I[:] V[:]

700

09.6001

 

AUDI 100 DL 7014

I[:] V[:]

200

06.6001

 

Škoda Octavia FU 4037

A[:] B[:]

150

01.1101

 

Opel Combo EZ 1505

A[:]L[:]

100

06.6001

 

VW Caravelle GS 7699

E[:]R[:]

350

06.6001

 

Ford Transit CK 2715

A[:] U[:]

2540 gadā

09.2101

 

Mercedes Benz 1722

HM 8506

E[:] R[:]

800

06.6001

 

Saimniecības darbi

E[:] R[:]

200

06.6001

 

Autogreideris YTO RY165C-2

R[:] P[:]

8000 gadā

04.5101

45.§ Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Priekules pakalpojumi”, reģ. Nr. 42103018992, valdes locekļa apstiprināšanu.

Priekules novada domes sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Priekules pakalpojumi”,  reģ. Nr.42103018992, adrese: Vaiņodes iela 6A, Priekule, Priekules novads, valdes loceklim I[:] O[:] 2013.gada 13.janvārī beidzas pilnvaru termiņš valdes locekļa darba pildīšanai.

Lai I.O[:] varētu turpināt darbu kā valdes loceklis, ir nepieciešams apstiprināt atkārtoti viņu šajā amatā un iesniegt pieteikumu Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā.

 

            Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:         

 

            Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Priekules pakalpojumi”, reģ.                      Nr.42103018992, valdes locekli apstiprināt I[:] O[:], personas kods [:], adrese: [dzīvesvieta].

 

46.§ Par atbalstu projektam „Priekules novada Bunkas pagasta, Krotes ciema ūdenssaimniecības attīstība”.

Saņemts Bunkas pārvaldes vadītāja E.D[:] iesniegums par atkārtota projekta pieteikuma iesniegšanu.                   

 

            Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma,  Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1. Apstiprināt dalību projektā Priekules novada Bunkas pagasta, Krotes ciema ūdenssaimniecības attīstība” .

 

2. Apstiprināt plānotās projekta izmaksas, tajā skaitā pašvaldības finansējuma daļu:

2.1. Projekta kopējās izmaksas                                    Ls  412832,93;

2.2. Projekta attiecināmās izmaksas                            Ls  341184,23;

2.3. ERAF finansējums                                               Ls  290006,60;

2.4. Priekules novada domes finansējums                  Ls  122826,33;

2.5. Tajā skaitā neattiecināmā izmaksas (PVN)          Ls    71648,69.

 

3. Dome pilnvaro domes priekšsēdētāju parakstīt apliecinājumu un iesniegt projektu VARAM.

 

47.§ Par atbalstu projektam „Latvijas rītdiena – vide un ilgtspējīga attīstība”.

Saņemts biedrības  “Lindāle” valdes priekšsēdētājas D.F[:] iesniegums par Priekules novada domes atbalstu EEZ 2009.-2014.gada  perioda  programmas “NVO fonds” apakšprogrammas “Nevalstisko organizāciju darbības atbalsta programma” atklātajā konkursā  projektam Latvijas rītdiena – vide un ilgtspējīga attīstība”.  Projekta ietvaros tiks organizēti pasākumi, kas saistīti ar vidi un ilgtspējīgu attīstību, tajā skaitā apmācības, izstādes un semināri. Projekta ilgums 24 mēneši, līdz 2015.gada beigām.

            Projekta kopējās izmaksas                   Ls 38329,20

            EEZ finansējums                                 Ls 34496,28

            Priekules novada domes finansējums Ls   3832,92  

 

            Nepieciešamais Priekules novada domes finansējums pa gadiem sadalās šādi: 2013.gadā  Ls 798,53, 2014.gadā  Ls 1597,05 un 2015.gadā Ls 1437,34.

 

            Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1.                  Atbalstīt biedrības “Lindāle” projektu Latvijas rītdiena – vide un ilgtspējīga attīstība”.

 

2.                  Apstiprināt pašvaldības līdzfinansējumu:

2.1.            2013.gadā   Ls   798,53;

2.2.            2014.gadā   Ls 1597,05;

2.3.            2015.gadā   Ls 1437,34.

48.§ Par vienreizēja pabalsta piešķiršanu sakarā ar bērna piedzimšanu.

Pamatojoties uz Priekules novada domes 24.02.2011. sēdes lēmumu (prot. Nr.3), 16.§ „Par pabalstu Priekules novada vecākiem sakarā ar bērna(u) piedzimšanu”,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

Piešķirt  vienreizēju pabalstu 100 latu apmērā sakarā ar bērna piedzimšanu –

 

1. S[:]  M[:], pers. kods [:], deklarētā dzīves vieta [dzīvesvieta].. Iesniegumam pievienota meitas E[:], dzimušas [:],  dzimšanas apliecības kopija, deklarētās dzīvesvietas izziņa un izziņa pašvaldības pabalsta saņemšanai. Naudu ieskaitīt [:}.

 

2. L[:]V[:], pers. kods [:], deklarētā dzīves vieta [dzīvesvieta]. Iesniegumam pievienota dēla E[:] M[:] dzimuša [:],  dzimšanas apliecības kopija, deklarētās dzīvesvietas izziņa un izziņa pašvaldības pabalsta saņemšanai. Naudu ieskaitīt [:].

 

3. V[:] S[:], pers. kods [:], deklarētā dzīves vieta [dzīvesvieta]. Iesniegumam pievienota meitas E[:], dzimušas [:],  dzimšanas apliecības kopija, deklarētās dzīvesvietas izziņa un izziņa pašvaldības pabalsta saņemšanai. Naudu ieskaitīt [:].

 

4. K[:]Š[:], pers. kods [:], deklarētā dzīves vieta [dzīvesvieta] . Iesniegumam pievienota dēla Ē[:], dzimuša [:],  dzimšanas apliecības kopija, deklarētās dzīvesvietas izziņa un izziņa pašvaldības pabalsta saņemšanai. Naudu ieskaitīt [:].

 

5. M[:] P[:], pers. kods [:], deklarētā dzīves vieta [dzīvesvieta]. Iesniegumam pievienota dēla R[:], dzimuša [:],  dzimšanas apliecības kopija, deklarētās dzīvesvietas izziņa un izziņa pašvaldības pabalsta saņemšanai. Naudu ieskaitīt [:].

49.§ Par atbalsta sniegšanu ŠMK „Priekule” dalībniekam M.R[].

Šā gada 3.decembrī Priekules novada dome ir saņēmusi ŠMK „Priekule” dalībnieka M[:] R[:] iesniegumu ar lūgumu finansiāli atbalstīt viņa piedalīšanos starptautiskās pasaules reitinga šautriņu mešanas sacensībās:

1.       Winmau Polish Open 2013” un „Police Masters 2013” sacensībām no 2013. gada 26. līdz 28. aprīlim Policē, Polijā:

Transporta izdevumi automašīnas degvielai 60 Ls;

Viesnīcas izdevumi divām naktīm no 26. līdz 28. aprīlim un dienas nauda: 50 Ls;  

Dalības maksas individuālajām un pāru sacensībām: 40 Ls;

KOPĀ: 150 Ls.

2.      „Finnish Open 2013” sacensībām no 2013. gada 3. līdz 5. maijam Helsinkos, Somijā:

Transporta izdevumi lidmašīnas reisos Rīga – Helsinki – Rīga: 90 Ls;  Viesnīcas izdevumi divām naktīm no 3. līdz 5. maijam un dienas nauda: 50 Ls;

Dalības maksas pielozēto pāru, individuālajām un pāru sacensībām: 40 Ls;

KOPĀ: 180 Ls.

3.      „Swedish Open 2013” sacensībām no 2013. gada 23. līdz 25. augustam Stokholmā, Zviedrijā:

Transporta izdevumi lidmašīnas reisos Rīga – Stokholma – Rīga: 95 Ls;

Viesnīcas izdevumi divām naktīm no 23. līdz 25. augustam un dienas nauda: 50 Ls;

Dalības maksas individuālajām un pāru sacensībām: 25 Ls;

KOPĀ: 170 Ls

PAVISAM KOPĀ: 500 Ls

 

            Pamatojoties uz Priekules novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.11 „Par atbalsta sniegšanu izglītības, mūzikas, mākslas un sporta sasniegumu veicināšanu Priekules novadā”, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Piešķirt Ls 500 M[:] R[:] dalībai starptautiskās pasaules reitinga šautriņu mešanas sacensībā Polijā, Somijā un Zviedrijā.

 

2. Finansējumu piešķirt no struktūrvienības 01.1101, EKK 6423.

 

3. Par lēmuma izpildi atbild Finanšu nodaļas vadītāja P[:]A[:].

50.§ Par naudas balvas piešķiršanu A.D[:] un V.S[:].

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3.panta ceturtās daļas 5.punktu un Priekules novada domes darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma 4.9.punktu, kas nosaka, ka uz Domes priekšsēdētāja rīkojuma pamata, apstiprinot to tuvākajā Domes sēdē, var tikt piešķirtas naudas balvas vienas minimālās mēnešalgas apmērā sakarā ar amatpersonai (darbiniekam) vai valsts vai pašvaldības institūcijai svarīgu sasniegumu (notikumu), ņemot vērā amatpersonas (darbinieka) ieguldījumu attiecīgās institūcijas mērķu sasniegšanā, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

Piešķirt Priekules novada Kalētu pagasta pārvaldes vadītājai A[:]D[:], personas kods [:], naudas balvu Ls 100,00 (viens simts latu un 00 santīmu) apmērā, un Kalētu pagasta saimniecības vadītājam V[:] S[:], personas kods [:], naudas balvu  Ls 100,00 (viens simts latu un 00 santīmu), ņemot vērā viņu ieguldījumu Priekules novada attīstībā, piesaistot Eiropas Savienība finansējumu un sekmīgi realizējot projektu „Ūdenssaimniecības attīstība Priekules novada Kalētu pagasta Kalētu ciemā”.

51.§ Par Krotes 114.mazpulka vadītājas I.Z[:] apbalvošanu ar GODA rakstu.

Krotes 114.mazpulks 2012.gadā ieguva Lauksaimniecības ministrijas rīkotā konkursa „Sējējs 2012” laureāta titulu „Rītdienas sējējs - mazpulks”. Mazpulku no tā dibināšanas vada skolotāja I[:] Z[:]. Sakarā ar šī laureāta titula iegūšanu, pamatojoties uz Priekules novada domes noteikumiem „Par Priekules novada pašvaldības apbalvojumiem”, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle,   Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1.                  Apbalvot Krotes 114.Mazpulka vadītāju I[:] Z[:] ar Priekules novada domes GODA rakstu un piešķirt naudas balvu Ls 50,00.

52.§ Par komandējumu Priekules novada domes priekšsēdētājai.

Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 2010.gada 12.oktobra noteikumu Nr.969 „Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi” 8.1., 14. un 25.3.punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Ainars Jansons,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav (Vija Jablonska, pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā” paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šī lēmuma pieņemšanā nepiedalās), nolemj:

 

1.  Komandēt novada domes priekšsēdētāju V[:] J[:]  no 2013.gada 22.janvāra līdz 2013.gada 25.janvārim, piedalīties Latvijas delegācijas sastāvā pašvaldības vadītāju vizītē Briselē, lai tiktos ar Eiropas Komisijas pārstāvjiem un Latvijas delegātiem Eiropas Parlamentā.

 

2. Izmaksāt V[:] J[:] komandējuma dienas naudu – 28,00 LVL (divdesmit astoņi lati un 00 santīmi) par katru komandējuma dienu, kopā izmaksājot 112,00 LVL (viens simts divpadsmit lati un 00 santīmi).

 

53.§ Par operatīvā līzinga līguma pārtraukšanu un automašīnas PEUGEOT 307 OXYGO 1,6E 5D iegādi.

2008.gada 30.janvārī starp SIA „LĀDE” kā pārdevēju, SIA „UNILĪZINGS” kā pircēju un Bunkas pagasta pārvaldi kā nomnieku, tika noslēgts Pirkuma līgums Nr.PLLJ0679 par automašīnas PEUGEOT 307 OXYGO 1,6E 5D iegādi.

SIA „UNILĪZINGS” kā iznomātājs un Bunkas pagasta pārvalde kā nomnieks 2008.gada 30.janvārī noslēdza Nomas līgumu Nr.PLLJ0679 par automašīnas PEUGEOT 307 OXYGO 1,6E 5D nomu.

            Nomas līguma termiņš beidzas 2013.gada 15.janvārī.

            Patreizējais nomnieks – Priekules novada dome ir ierosinājusi patreizējam iznomātājam SIA „SEB līzings” izbeigt nomas līgumu un nodot nomas priekšmeta īpašuma tiesības Priekules novada domei.

            Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle,  Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Pārtraukt 2008.gada 30.janvāra Nomas līgumu Nr.PLLJ0679 par automašīnas PEUGEOT 307 OXYGO 1,6E 5D nomu.

 

2. Iegādāties Priekules novada domes īpašumā automašīnu PEUGEOT 307 OXYGO 1,6E 5D, šasijas reģ.Nr.VF33CNFUL85066625, par summu LVL  2098,98 (divi tūkstoši deviņdesmit astoņi lati un 98 santīmi).

54.§ Par Pašvaldības SIA „Virgas tehnika” darbības izbeigšanu un likvidācijas procesa uzsākšanu.

Pašvaldības SIA „Virgas tehnika” reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā 1996.gada 31.janvārī ar reģ.Nr. 40003281541, juridiskā adrese: „Dagņi”, Paplaka, Virgas pagasts, Priekules novads, LV 3433.

            Saimnieciskā darbība faktiski ir neliela, līdz ar to nav lietderīga kapitālsabiedrības turpmāka darbība un ir uzsākams likvidācijas process.

            Parādu kapitālsabiedrībai nav.

            Pamatojoties uz likuma ”Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 99.panta pirmās daļas 1.punktu, 100.panta pirmo daļu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Izbeigt Pašvaldības SIA „Virgas tehnika”, reģ.Nr.40003281541, juridiskā adrese: „Dagņi”, Paplaka, Virgas pagasts, Priekules novads, LV 3433, darbību un uzsākt likvidācijas procesu.

 

2. Noteikt, ka Pašvaldības SIA „Virgas tehnika” likvidāciju veic valdes loceklis I[:] F[:], personas kods: [:], adrese: [dzīvesvieta].

 

3. Iesniegt komercreģistrā pieteikumu par Pašvaldības SIA „Virgas tehnika” darbības izbeigšanu un  laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” publicēt informāciju par kapitālsabiedrības likvidāciju.

 

55.§ Par parāda piedziņu no SIA „Ozolkoks”.

2011.gada 30.novembrī starp Priekules novada pašvaldību un sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) „OZOLKOKS”, vienotais reģistrācijas numurs 42103043222, juridiskā adrese „Mehāniskās darbnīcas”, Bunka, Bunkas pag., Priekules nov. noslēgts Nekustama īpašuma pirkuma līgums Nr. 3-32/441 (turpmāk-Līgums) par to, ka Priekules novada pašvaldība (turpmāk- Pārdevējs) un sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) „OZOLKOKS” (turpmāk - Pircējs) Pārdevējs pārdod un Pircējs pērk Priekules novada pašvaldībai piederošu nekustamu īpašumu – apbūvētu zemesgabalu, kas atrodas Priekules pagastā, Bunkas pagastā, Bunka, „Mehāniskās darbnīcas”(turpmāk –Nekustams īpašums).

Nekustams īpašums sastāv no viena zemesgabala 0.3801 ha platības, apzīmējums kadastrā 6446 005 0096 un vienas ēkas, apzīmējums kadastrā 6446 005 0096 003.īpašuma kadastra numurs 6446 005 0096.

Īpašuma tiesības Pārdevējam uz Nekustamu īpašumu nostiprinātas Bunkas pagasta zemesgrāmatu nodalījumā numurs 1000 0043 2794, 2011.gada 26.aprīlī.

Nekustama īpašuma pārdošanas cena ir LVL 7080 (septiņi tūkstoši astoņdesmit lati un 00 santīmi).

Līdz Līguma parakstīšanai Pircējs ir veicis avansa maksājumu par nekustamo īpašumu 10% apmērā, (t.i., nodrošinājums) LVL 708,- (septiņi simti lati un 00 santīmi). Iemaksātais nodrošinājums tiek ieskaitīts nekustamā īpašuma pārdošanas cenā.

Nekustamā īpašuma pirkuma maksā ir ieskaitīts sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) „OZOLKOKS”, reģistrācijas numurs 42103043222, ieguldījums Nekustamā īpašumā LVL 1000,- (viens tūkstotis lati) (Līguma 2.punkta 2.3.apakšpunkts) līdz ar to atlikusī nekustama īpašuma maksājuma summa ir LVL 4664,- (četri tūkstoši seši simti sešdesmit četri lati).,

Līguma 2.punkta 2.4.apakšpunktā noteikts, ka Pircējam pirkuma maksa pilnā apmērā jāsamaksā līdz 2012.gada 27.oktobrim.

Saskaņā ar Līguma 2.punkta 2.5.punkta ko Pircējs apņēmās samaksāt šādos termiņos un apmērā: 

 

Pamatsumma LVL

Atlikusī summa LVL

% mēnesī

% maksājumi LVL

Kopējais maksājums LVL

27.10.2011.

 

4664

 

 

 

27.11.2011.

388,67

4275,33

0,50%

21,38

410,05

27.12.2011.

388,67

3886,66

0,50%

19,43

408,10

27.01.2012.

388,67

3497,99

0,50%

17,49

406,16

27.02.2012.

388,67

3109,32

0,50%

15,55

404,22

27.03.2012.

388,67

2720,65

0,50%

13,60

402,27

27.04.2012.

388,67

2331,98

0,50%

11,66

400,33

27.05.2012.

388,67

1943,31

0,50%

9,72

398,39

27.06.2012.

388,67

1554,64

0,50%

7,77

396,44

27.07.2012.

388,67

1165,97

0,50%

5,83

394,50

27.08.2012.

388,67

777,3

0,50%

3,89

392,56

27.09.2012.

388,67

388,63

0,50%

1,94

390,61

27.10.2012.

388,63

0

0,50%

0

388,63

KOPĀ

4664

 

 

128,26

4792,26

 

            2012.gada 3.martā Priekules novada pašvaldība nosūtīja Pircējam vēstuli reģistrācijas nr. 3-06/462 „Par nekustamā īpašuma atlikto maksājumu” uzaicinot samaksāt pašvaldībai parādu par atliktā maksājuma daļu 1678,31 Ls (viens tūkstotis seši simti septiņdesmit astoņi lati un 31 santīms).

Pircējs uz Pārdevēja uzaicinājumu neatbildēja.

            2012.gada 10.maijā Priekules novada pašvaldība nosūtīja (ierakstītā vēstulē) Pircējam Brīdinājumu (reģistrācijas Nr. 3-36/662 Priekules novada domē) „Par nekustamā īpašuma atlikto maksājumu” brīdinot, segt parāda summu, pretējā gadījumā pašvaldība iesniegs prasību par saistību izpildi bezstrīdus kārtībā. 

            Pēc Priekules novada domes grāmatvedības datiem (debitora dokumenti no 01.12.2011.-08.11.2012) Pircējs (SIA „OZOLKOKS”) līdz 2012.gada 27.oktobrim (līguma 2.punkta 2.4.apakšpunkts) Pircējs ir veicis tikai vienu maksājumu 06.06.2012. 528.53 Ls apmērā.

            2011.gada 30.novembrī starp Priekules novada pašvaldību un sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) „OZOLKOKS”, vienotais reģistrācijas numurs 42103043222, juridiskā adrese „Mehāniskās darbnīcas”, Bunka, Bunkas pag., Priekules nov. noslēgts līgums par atsavināšanas objekta ieķīlāšanu Nr. 3-32/445 (turpmāk- Ķīlas līgums) .

            Saskaņā ar Ķīlas līguma 4.,5.,6 punktā noteiktiem maksājumiem, Pircējs ieķīlā par labu Pārdevējam piederošo nekustamo īpašumu. Vienlaicīgi līdzēji (Pircējs un Pārdevējs) vienojas nostiprināt šo hipotēku zemesgrāmatā. Saskaņā ar Liepājas Zemesgrāmatu nodaļas, Bunkas pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr.1000 0043 2794. Nekustama īpašuma, kadastra numurs 6446 005 0096, nosaukums „Mehāniskās darbnīcas”, adrese „Mehāniskās darbnīcas”, Bunka, Bunkas pag., Priekules nov. Savukārt zemesgrāmatas II daļas 1.iedaļas 3.3.punktā ir ieraksts, ka Nekustams īpašums apgrūtināts ar hipotēku-pamatojums 2011.gada 30.novembra līgums par atsavināšanas objekta ieķīlāšanu Nr. 3-32/445, par summu 7080 Ls. Savukārt zemesgrāmatas II daļas 2.iedaļas 1.1.ierakstā ir noteikts aizliegums bez Priekules novada pašvaldības, nodokļu maksātāja kods 90000031601 rakstiskas piekrišanas nekustamu īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām.

            Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Civilprocesa likuma  400.panta pirmo daļu, 403.panta otro daļu, 30.11.2012. Nekustama īpašuma pirkuma līgumu Nr. 3-32/441, 2.punkta 2.5.apakšpunktu, 4.punkta 4.3.apakšpunktu, 30.11.2011. Līgums par atsavināšanas objekta ieķīlāšanu Nr. 3-32/445, 6., 10., 13. punktu,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis,  Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle,   Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

            Vērsties tiesā pret Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) „OZOLKOKS”, vienotais reģistrācijas numurs 42103043222, juridiskā adrese „Mehāniskās darbnīcas”, Bunka, Bunkas pag., Priekules nov. ar prasību par parāda LVL 5413,29 (pieci tūkstoši četri simti trīspadsmit lati un 29 santīmi ) no tās pamatparāds LVL 4150,96 (četri tūkstoši viens simts piecdesmit lati un 96 santīmi), nokavējuma naudas (0,1%)  LVL 1021,56 (viens tūkstotis divdesmit viens lats un 56 santīmi)  likumiskie 6% likme LVL 240.77 (divi simti četrdesmit lati un 77 santīmi),  piedziņu.

56.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa un nomas maksas parāda piedziņu no J.V[:] par nekustamiem īpašumiem Kalētu pag., Priekules nov.

Priekules novada dome izskatījusi Kalētu pagasta pārvaldes zemes lietu speciālistes M[:] K[:] 12.12.2012.iesniegumu (iereģistrēts ar Nr.3-13/1139) par nekustamā īpašuma nodokļa un nomas maksas parāda piedziņu no J[:]V[:], personas kods [:], dzīvojoša [dzīvesvieta] par zemes vienībām „Dīķu lauks”, kadastra apzīmējums 64640010181; „Birztalas lanka”, kadastra apzīmējums 64640010185; „Pie Sarmām”, kadastra apzīmējums 64640010362,Kalētu pagasts, Priekules novads.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

 Starp Priekules novada domi un J[:] V[:] 02.10.2009. tika noslēgts zemes nomas līgums  Nr.36/2009 par  zemes „Dīķu lauks” 9,6 ha, kadastra apzīmējums 64640010181; „Birztalas lanka” 12,3 ha, kadastra apzīmējums 64640010185; „Pie Sarmām” 4,5 ha,  kadastra apzīmējums 64640010362,iznomāšanu kā pirmnomas personai.

Augstāk minētās zemes ir pašvaldībai piekrītošas, saskaņā ar Priekules novada domes 26.11.2009. lēmumu Nr.47, protokols Nr.14.

Zemes vienības netiek apstrādātas, par ko ir aprēķināts papildus nodoklis par neapstrādāto lauksaimniecībā izmantojamo zemi. Netiek maksāts nekustamā īpašuma nodoklis un nomas maksa. Nekustamā īpašuma nodokļa parāds uz 12.12.2012. sastāda Ls 763,64, no tiem:

Maksājuma veids

Pamatparāds

Nokavējuma nauda

Kopā

Birztalas lanka - zeme

242,54

163,41

405.95

Dīķu lauks - zeme

146,79

32,04

178,83

Pie Sarmām - zeme

148,87

29,99

178,86

 

            Nomas maksas parāds par laika posmu no 2010.gada līdz 12.12.2012. sastāda: parāds –Ls 121,77, sods- Ls 5,32. Kopā Ls 127,09.

Atbilstoši likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 1.daļu, nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs saskaņā ar šo likumu ir atbildīgs par nodokļa pilnīgu nomaksāšanu noteiktajā laikā.

            Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 1.daļu,  9.panta 2.daļu,kas nosaka, ka noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli un nokavējuma naudu saskaņā pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīdus kārtībā atbilstoši likumam „Par nodokļiem un nodevām” un Administratīvā procesa likumā noteiktajai administratīvā akta piespiedu izpildes kārtībai, kā arī saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām”18.panta pirmās daļas 11.punktu, kurā teikts, ka nodokļu administrācijas pienākums ir piedzīt bezstrīda kārtībā termiņā nenomaksātos nodokļus un nokavējuma naudas un 26.pantu, 17.12.2012. Finanšu komitejas atzinumu,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no J[:] V[:], personas kods [:], deklarētā dzīvesvieta [dzīvesvieta], nekustamā īpašuma nodokļa un nomas maksas parādu par zemes vienībām:

1.1.  „Dīķu lauks”, kadastra apzīmējums 64640010181, par laika periodu no 2010.gada līdz 2012.gada 27.decembrim,

1.2.   „Birztalas lanka”, kadastra apzīmējums 64640010185, par laika periodu no 2005.gada līdz 2012.gada 27.decembrim,

1.3.   „Pie Sarmām”, kadastra apzīmējums 64640010362,Kalētu pagasts, Priekules novads, par laika periodu no 2010.gada līdz 2012.gada 27.decembrim, sekojoši:

nekustamā īpašuma nodokļa kopējā pamatsumma –   LVL 538,20

nokavējuma naudas kopējā summa –                          LVL 224,77

KOPĀ                                                                                    LVL 763,64

(septiņi simti sešdesmit trīs lati 64 santīmi);

Nomas maksas parādu -                                              LVL 121,77

Soda nauda-                                                                LVL 5,32

KOPĀ                                                                        LVL 127,09

( simtu divdesmit septiņi lati 09 santīmi)

 

2. Piedziņu vērst uz nodokļu parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.

 

3. Piedzītās naudas summas ieskaitīt piedzinēja – Priekules novada domes, reģ. Nr.90000031601, SWEDBANK kontā Nr.LV30 HABA 0551 0185 98451.

 

4. Lēmumu nosūtīt izpildei zvērinātam tiesu izpildītājam.

 

57.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu V.M.Z[:] Virgas pag., Priekules nov.

Priekules novada dome izskatījusi Virgas pagasta pārvaldes zemes lietu speciālistes M[:]K[:] 05.11.2012.iesniegumu ar lūgumu dzēst  nekustamā īpašuma nodokļa parādu V[:] M[:] Z[:], personas kods [:], par zemi „Zariņi” ar kadastra Nr.6498 001 0061, Priekules novada Virgas pagastā, kas uz 2012.gada 02.novembri ir Ls 118,36apmērā, tai skaitā pamatparāds Ls 89,42un nokavējuma nauda Ls 28,94.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

  Nekustamā īpašuma – zemes vienības „Zariņi”, kadastra apzīmējums 6498 001 0061, Virgas pagastā, lietotāja bija V[:] M[:] Z[:], personas kods [:].

Pēc Iedzīvotāju reģistra datiem V[:]M[:]Z[:] mirusi [:] (24.10.2012.Priekules novada domes izziņa Nr.3-20/417), līdz ar to, nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņa nav iespējama.

Ar Priekules novada domes 2010.gada 30.septembra lēmumu Nr.37.§, protokols Nr.16 „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu V.M.Z[:] un zemes vienības „Zariņi”, Virgas pag., Priekules nov., sadalīšanu”, V.M.Z[:] izbeigtas zemes lietošanas tiesības uz zemes vienību „Zariņi”, Virgas pag., Priekules nov..

Ar Priekules novada domes 30.09.2010. lēmumu 37.§,protokols Nr.16, zemes vienība sadalīta – 0,4 ha piekrīt pašvaldībai (uz tās atrodas dzīvojamā māja) un 2,8 ha – noteikts statuss-rezerves zemes fonda zeme.

Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta 3.daļu, pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības. Nodokļa parādu atļauts dzēst fiziskajai personai — nodokļu maksātājam — viņa nāves gadījumā, ja nav iespējams no mantiniekiem piedzīt nodokļu parādus, kā arī ar tiem saistītās soda naudas un nokavējuma naudas.

 

             Pamatojoties uz  iepriekš minēto un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 3.punktu un  trešo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 17.12.2012. Finanšu komitejas atzinumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Daiga Egle,  Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu V[:] M[:] Z[:], personas kods [:}, personīgā konta Nr.(zeme) 10034, Ls 118,36 apmērā, tai skaitā pamatparāds Ls 89,42, nokavējuma nauda Ls 28,94, par nekustamo īpašumu „Zariņi”, ar kadastra numuru 6498 001 0061, Virgas pag., Priekules nov..

 

 2. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi Priekules novada domes grāmatvedi I[:] S[:].

 

 3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā  Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

58.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu R.R[:], Virgas pag., Priekules nov.

Priekules novada dome izskatījusi Virgas pagasta pārvaldes zemes lietu speciālistes M[:]K[:] 05.11.2012.iesniegumu ar lūgumu dzēst  nekustamā īpašuma nodokļa parādu R[:] R[:], personas kods [:], par zemi „Mazkalnenieki” ar kadastra Nr.6498 003 0128, Priekules novada Virgas pagastā, kas uz 2012.gada 02.novembri ir Ls 52,48apmērā, tai skaitā pamatparāds Ls 26,24un nokavējuma nauda Ls 26,24, kas izveidojies par laiku no 2004. līdz 2006. gadam.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

  Nekustamā īpašuma – zemes vienības „Mazkalnenieki” 4,2 ha lielā platībā, kadastra apzīmējums 6498 003 0128, Virgas pagastā, lietotājs bija R[:] R[:], personas kods [:].

Pēc Iedzīvotāju reģistra datiem R[:] R[:] miris [:] (24.10.2012. Priekules novada domes izziņa Nr.3-20/416), līdz ar to, nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņa nav iespējama.

Ar Virgas pagasta padomes 2007.gada 24.janvāra lēmumu Nr.1.19.§, protokols Nr.2  „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu R.R[:]”, R[:] R[:] izbeigtas zemes lietošanas tiesības uz zemes vienību „Mazkalnenieki”, Virgas pag., Priekules nov.

Ar Virgas pagasta padomes 03.09.2008. lēmumu 1.23.§, protokols Nr.10, zemei noteikts statuss-zeme zemes reformas pabeigšanai.

Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta 3.daļu, pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības. Nodokļa parādu atļauts dzēst fiziskajai personai — nodokļu maksātājam — viņa nāves gadījumā, ja nav iespējams no mantiniekiem piedzīt nodokļu parādus, kā arī ar tiem saistītās soda naudas un nokavējuma naudas.

 

             Pamatojoties uz  iepriekš minēto un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 3.punktu un  trešo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 17.12.2012. Finanšu komitejas atzinumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle,  Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu R[:] R[:], personas kods [:], personīgā konta Nr.(zeme) 9886, Ls 52,48 apmērā, tai skaitā pamatparāds Ls 26,24, nokavējuma nauda Ls 26,24, par nekustamo īpašumu „Mazkalnenieki”, ar kadastra numuru 6498 003 0128, Virgas pag., Priekules nov.

 

 2. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi Priekules novada domes grāmatvedi I[:] S[:].

 

 3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

59.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu I.D[:], Virgas pag., Priekules nov.

Priekules novada dome izskatījusi Virgas pagasta pārvaldes zemes lietu speciālistes M[:] K[:] 05.11.2012.iesniegumu ar lūgumu dzēst  nekustamā īpašuma nodokļa parādu I[:] D[:], personas kods [:], par zemi „Brakšēni” ar kadastra Nr.6498 003 0065, Priekules novada Virgas pagastā, kas uz 2012.gada 02.novembri ir Ls 50,62apmērā, tai skaitā pamatparāds Ls 25,30un nokavējuma nauda Ls 25,32, kas izveidojies par laiku no 2002. līdz 2006. gadam.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

 Nekustamā īpašuma – zemes vienības „Brakšēni” 3,8 ha lielā platībā, kadastra apzīmējums 6498 003 0065, Virgas pagastā, lietotāja bija I[:] D[:], personas kods [:].

Pēc Iedzīvotāju reģistra datiem Ilze Drāzniece mirusi 2000.gada 06.jūnijā (24.10.2012.Priekules novada domes izziņa Nr.3-20/414), līdz ar to, nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņa nav iespējama.

Ar Virgas pagasta padomes 2007.gada 24.janvāra lēmumu Nr.1.16.§, protokols Nr.2 „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu I.D[:]”, I[:] D[:] izbeigtas zemes lietošanas tiesības uz zemes vienību „Brakšēni”, Virgas pag., Priekules nov.

Ar Virgas pagasta padomes 03.09.2008. lēmumu 1.24.§, protokols Nr.10, zemei noteikts statuss - pašvaldībai piekritīgā zeme.

Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta 3.daļu, pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības. Nodokļa parādu atļauts dzēst fiziskajai personai — nodokļu maksātājam — viņa nāves gadījumā, ja nav iespējams no mantiniekiem piedzīt nodokļu parādus, kā arī ar tiem saistītās soda naudas un nokavējuma naudas.

 

             Pamatojoties uz  iepriekš minēto un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 3.punktu un trešo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 17.12.2012. Finanšu komitejas atzinumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle,  Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu I[:] D[:], personas kods [:], personīgā konta Nr.(zeme) 9362, Ls 50,62apmērā, tai skaitā pamatparāds Ls 25,30, nokavējuma nauda Ls 25,32,par nekustamo īpašumu „Brakšēni”, ar kadastra numuru 6498 003 0065, Virgas pag., Priekules nov..

 

 2. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi Priekules novada domes grāmatvedi I[:] S[:].

 

 3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā  Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

60.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu G.K[:], Virgas pag., Priekules nov.

Priekules novada dome izskatījusi Virgas pagasta pārvaldes zemes lietu speciālistes M[:] K[:] 05.11.2012.iesniegumu ar lūgumu dzēst  nekustamā īpašuma nodokļa parādu G[:] K[:], personas kods [:], par zemi „Dzirnavas” ar kadastra numuru 6498 001 0191, Priekules novada Virgas pagastā, kas uz 2012.gada 02.novembri ir Ls 6,91apmērā, tai skaitā pamatparāds Ls 5,00un nokavējuma nauda Ls 1,91, kas izveidojies par 2010. gadu.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamā īpašuma – zemes vienības „Dzirnavas” 0,08 ha lielā platībā, kadastra apzīmējums 6498 001 0191, Virgas pagastā, lietotājs bija G[:] K[:], personas kods [:].

Pēc Iedzīvotāju reģistra datiem G[:] K[:] miris [:] (24.10.2012. Priekules novada domes izziņa Nr.3-20/413), līdz ar to, nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņa nav iespējama.

Ar Priekules novada domes 2010.gada 30.septembra lēmumu Nr.36.§, protokols Nr.16 „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu G.K[:] uz zemes vienību „Dzirnavas”, Virgas pag., Priekules nov.”, G[:] K[:] izbeigtas zemes lietošanas tiesības un zemei noteikts statuss - pašvaldībai piekritīgā zeme.

Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta 3.daļu, pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības. Nodokļa parādu atļauts dzēst fiziskajai personai — nodokļu maksātājam — viņa nāves gadījumā, ja nav iespējams no mantiniekiem piedzīt nodokļu parādus, kā arī ar tiem saistītās soda naudas un nokavējuma naudas.

 

             Pamatojoties uz  iepriekš minēto un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 3.punktu un trešo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 17.12.2012. Finanšu komitejas atzinumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis,  Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle,  Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudu G[:] K[:], personas kods [:], personīgā konta Nr.(zeme) 9128,  Ls 6,91apmērā, tai skaitā pamatparāds Ls 5.00, nokavējuma nauda Ls 1,91, par nekustamo īpašumu „Dzirnavas”, ar kadastra numuru 6498 001 0191, Virgas pag., Priekules nov.

 

 2. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi Priekules novada domes grāmatvedi I[:] S[:].

 

 3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.