28.02.2019. domes sēde (protokols Nr. 2)

126. Par apsaimniekošanas izdevumu segšanu pašvaldībai piederošos īpašumos

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 28.februārī                                                                                                                              

Nr.126            

          (protokols Nr.2, 55.punkts)

      

 

Par apsaimniekošanas izdevumu segšanu pašvaldībai piederošos īpašumos

 

            No SIA “Priekules nami” saņemts iesniegums ar lūgumu segt apkures un apsaimniekošanas izdevumus par sekojošiem pašvaldībai piederošiem dzīvokļu īpašumiem, kuri netiek izīrēti vai ir nodoti atsavināšanai:

1)      no 01.05.2018 pārtrauktas īres tiesības uz dzīvokli Priekulē, Liepājas ielā 1-23, dzīvokļa īpašums nodots atsavināšanai 31.05.2018. (lēmums Nr.18, protokols nr.7),

2)      23.02.2018. miris dzīvokļa īrnieks Liepājas ielā  5a – 14 un dzīvoklis pāriet pašvaldības valdījumā līdz 19.06.2018., kad dzīvoklis tiek izīrēts.

Ņemot vērā to, ka pašvaldība ir dzīvokļu īpašniece (tiesiskā valdītāja) un dzīvokļa īpašnieka pienākums ir segt apsaimniekošanas izdevumus un norēķināties par saņemtajiem pakalpojumiem, pamatojoties uz Dzīvokļa īpašuma likuma 10.panta pirmās daļas 2. un 3.punktu, atklāti balsojot PAR – 9 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

  1. Segt izdevumus pēc SIA “Priekules nami” iesniegtā rēķina par apsaimniekošanu un saņemtajiem komunālajiem pakalpojumiem dzīvokļiem Liepājas iela 1-23, Priekule no 01.05.2018., Liepājas iela 5a-14, Priekule no 23.02.2018. un Liepājas iela 7a-28, Priekule no 01.11.2018.
  2. Noteikt, ka maksājumi veicami, līdz dzīvokļu atsavināšanas procesa pabeigšanai vai līdz dzīvokļu nodošanai īrē.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

 

127. Par dzīvokļa īpašumu izveidošanu dzīvoklim Nr.7 dzīvojamajā mājā Liepājas iela 5A, Priekule, Priekules novads un reģistrēšanu zemesgrāmatā

 LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 28.februārī                                                                                                                              

Nr.127            

          (protokols Nr.2, 56.punkts)

 

 

Par dzīvokļa īpašumu izveidošanu dzīvoklim Nr.7 dzīvojamajā mājā Liepājas iela 5A, Priekule, Priekules novads un reģistrēšanu zemesgrāmatā

 

 

Izvērtējot pašvaldībai rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums Liepājas iela 5A, Priekule, Priekules novads, kadastra nr. 6415 001 0024, reģistrēts Kurzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Priekules pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 81 uz Priekules novada pašvaldības vārda.

 Dzīvoklim Nr.7 nav izveidots dzīvokļa īpašums.       

 Dzīvoklis nr. 7 nav izīrēts.

Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 10.panta 3.punkts  nosaka - uzdodot pārvaldniekam pārvaldīšanas uzdevumu, dzīvojamās mājas īpašnieka pienākums ir nodrošināt šā uzdevuma izpildei nepieciešamo finansējumu.

Dzīvokli apsaimnieko SIA Priekules nami.

Priekules novada pašvaldībai jāsedz dzīvokļa apkures un apsaimniekošanas izdevumi, līdz dzīvokļa privatizācijai, vai izīrēšanai.

Dzīvokļa īpašuma likuma 6.panta pirmā daļa nosaka, ka Dzīvokļa īpašumu var izveidot uz likuma, tiesas sprieduma, darījuma, tai skaitā testamenta, vai mājas īpašnieka lēmuma pamata. Dzīvokļa īpašumu izveido, sadalot atbilstoši šā likuma noteikumiem zemesgrāmatā ierakstītu dzīvojamo māju kopā ar tai piederīgajām palīgēkām, būvēm un zemi un otrā daļa - Dzīvokļa īpašums ir nodibināts līdz ar tā ierakstīšanu zemesgrāmatā.

Lai pieņemtu lēmumu par pašvaldībai piederošu dzīvokļu atsavināšanu ir jāizveido un kadastra reģistrā jāreģistrē dzīvokļu īpašums un kā patstāvīgs īpašums ir jāreģistrē zemesgrāmatā.

Pamatojoties uz iesniegumu, Dzīvokļa īpašuma likuma 2.panta pirmo daļu- dzīvokļa īpašums ir dzīvojamā mājā tiesiski nodalīts patstāvīgs nekustamais īpašums un 6.pantu, atklāti balsojot PAR – 9 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Izveidot sekojošus dzīvokļu īpašumus dzīvojamajā mājā pēc adreses Liepājas iela 5A, Priekule, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6415 001 0024 001, nosakot dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un zemes:  

1.1. dzīvoklis Nr.7  46,7 m² - 6/100;

2. Pēc dzīvokļu īpašuma reģistrācijas Kadastra informācijas sistēmā, ierakstīt dzīvokļu īpašumus zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda kā patstāvīgus īpašuma objektus.

3. Pilnvarot nekustamā īpašuma speciālisti Ilzi Lācīti veikt nepieciešamās darbības dzīvokļu īpašumu izveidošanā un ierakstīšanai zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda.

4. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei organizēt nekustamā īpašuma vērtības noteikšanu saskaņā ar likuma „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums” 3.pantu.

5. Nekustamo īpašumu nosacīto cenu un atsavināšanas paziņojumu apstiprināt Priekules novada pašvaldības domē.

6. Noteikt, ka Priekules novada pašvaldība sedz SIA "Priekules nami" izdevumus par neizīrētā dzīvokļa apkuri un apsaimniekošanu līdz brīdim, kad telpas tiks izīrētas vai atsavinātas.

7. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot Attīstības nodaļas vadītājai Unai Ržepickai.

8. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

  

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska