28.08.2014. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols Nr.16)

21.§ Par Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – nedzīvojamo telpu Nr. P13, Aizputes iela 1, Priekule, Priekules nov., nomas līguma noslēgšanu

 Ar 2014.gada 27.jūnija Priekules novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.14, 24.§.) Priekules novada pašvaldībai piederošais nekustamais īpašums – nedzīvojamās telpas  Nr. P13, Aizputes ielā 1, Priekulē, Priekules nov., Priekules vidusskolā kadastra apzīmējums 64150080014001 ar kopējo telpas platību 28,53m2 tika nodots nomā ar lietošanas mērķi - komercdarbības veikšana. Ar lēmumu noteikts, ka pieteikšanās termiņš līdz 2014.gada 15. augustam.

Paziņojums par izsoli likumā noteiktajā kārtībā publicēts Priekules novada pašvaldības mājas lapā.

Uz augstāk minētā nekustamā īpašuma nomu pieteicās viens pretendents  SIA „TAVA skola”, reģ.Nr.44103052863, juridiskā adrese Brīvības iela 30, Priekule, Priekules novads, LV – 3434

Saskaņā ar 2014.gada 27.jūlija Priekules novada pašvaldības domes lēmuma (prot.Nr.14, 24.§) lemjošās daļas 2.punktu „viena nomas tiesību pretendenta gadījumā izsoli nerīko, ar nomas tiesību pretendentu slēdz nomas līgumu par nomas maksu, kas nav zemāka par izsoles sākumcenu”, kas ar Priekules novada pašvaldība domes lēmumu (prot.Nr.14, 24.§) noteikta 0,50 EUR/m2 (piecdesmit euro centi) bez PVN.

Pamatojoties uz augstāk minēto, ar SIA „TAVA skola”, reģ.Nr.44103052863, kā vienīgo nomas tiesību pretendentu, noslēdzams nomas tiesību līgums saskaņā ar Priekules novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.14, 24.§) un noteikumiem „Par Priekules novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomu”, kas apstiprināti ar 2013.gada 31.oktobra Priekules novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.8,12.§) par nomas maksu 0,50 EUR/m2 (piecdesmit euro centi) bez PVN

Pamatojoties uz 2010.gada 8.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem”,  noteikumiem „Par Priekules novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomu”, kas apstiprināti ar 2013.gada 31.oktobra Priekules novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.8,12.§) 1.pielikumu un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 14.b punktu, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Vija Jablonska, Arta Brauna, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Alda Binfelde, Inese Kuduma); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Noslēgt nomas līgumu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – nedzīvojamo telpu Nr.P13, Aizputes iela 1, Priekule, Priekules novads, 28,53 m2 platībā, kas atrodas Priekules vidusskolas ēkā ar kadastra apzīmējumu 64150080014001 ar SIA „TAVA skola”, reģ. Nr.44103052863, juridiskā adrese Brīvības iela 30, Priekule, Priekules novads, par nomas maksu 0,50 EUR (piecdesmit euro centi) par 1m2 (vienu kvadrātmetru) bez PVN. Par papildus maksājumiem, kas izriet no nomas tiesiskajām attiecībām puses līdz līguma noslēgšanai vienojas un cieši atrunā nomas līgumā.

2. Noteikt, ka nomas līgums noslēdzams septiņu darba dienu laikā, bet ne vēlāk kā divu nedēļu laikā no šā lēmuma pieņemšanas dienas, ar nomas līguma termiņu uz 3 (trīs) gadiem.

 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Uzdot A. Mickus sagatavot šā lēmuma 2.punktā minēto nomas līgumu.

Atbildīgais par lēmuma izpildi attīstības nodaļas vadītājs M.Baumanis.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams SIA „TAVA skola”, reģ. Nr.44103052863, juridiskā adrese Brīvības iela 30, Priekule, Priekules novads, Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai; grāmatvedei I.Sokolovskai.

22.§ Par Priekules novada pašvaldībai piekritīgā nekustamā īpašuma neapbūvētas zemes vienības daļas „Ābolīši”, Virgas pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums 6464 004 0067, 9,2 ha platībā izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu.

 Ar 2014.gada 31.jūlija Priekules novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.14, 40.§.) Priekules novada pašvaldībai piekritīgā nekustamā īpašuma „Ābolīši”, Virgas pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums 6464 004 0067, 9,2 ha platībā neapbūvēta zemes vienības daļa tika nodots pirmajai mutiskajai nomas tiesību izsolei.

Paziņojums par izsoli likumā noteiktajā kārtībā publicēts Priekules novada pašvaldības mājas lapā.

Izsolei pieteicās un tika reģistrēti trīs dalībnieki:

 SIA „RUĢI” reģ. Nr. 42102012757, juridiskā adrese Galvenā iela 15, Priekule, Priekules nov., tās valdes locekles I. I. personā;

„ALBERTA SAIMNIECĪBA” SIA , reģ.Nr.40103201824, juridiskā adrese „Stūri”, Gramzdas pag., Priekules nov., R. S. personā uz 12.08.2014. pilnvaras 01/08 – RS – 14 pamata.

SIA „SB AGRO”, reģ.Nr.42103032661, juridiskā adrese „Birzes Puļķi”, Bārtas pag., Grobiņas nov., tās pilnvarotās personas I. M. personā uz komercpilnvaras Nr.2378 pamata.

Saskaņā ar 2007.gada 30.oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr.735. „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.3. un 19.punktu „Nomas līgumu slēdz ar personu, kura nosolījusi augstāko nomas maku”.

2014. gada 13.augustā SIA „RUĢI”, reģ.Nr.42102012757, nosolīja augstāko nomas maksu par augstāk minēto nomas objektu – 110,00 EUR/par 1 ha gadā bez PVN.

Saskaņā ar Izsoles noteikumiem (apstiprināti ar Priekules novada pašvaldības domes 31.07.2014.) sēdes lēmumu (prot.Nr.14,40.§) 37.punktu izsoles rezultātus apstiprina Priekules novada pašvaldības dome pirmajā domes sēdē no izsoles dienas, pieņemot lēmumu par izsoles rezultātu apstiprināšanu un zemes nomas līguma slēgšanu ar izsoles uzvarētāju (…).

Pamatojoties uz 2007.gada 30.oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr.735. „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.3., 19.punktu,  Izsoles noteikumu (apstiprināti ar 31.07.2014. Priekules novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.14, 40.§) 37., 40.punktu un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Vija Jablonska, Arta Brauna, Andris Džeriņš, Alda Binfelde, Inese Kuduma), deputāte Gražina Ķervija, pildot likumā ‘’Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā’’ paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šī lēmuma pieņemšanā nepiedalās; PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Apstiprināt 2014.gada 13.augusta Priekules novada pašvaldībai piekritīgā nekustamā īpašuma „Ābolīši”, Virgas pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums 6464 004 0067, 9,2 ha platībā neapbūvēta zemes vienības daļas izsoles rezultātus.

2. Noslēgt nomas līgumu ar SIA „RUĢI” reģ. Nr. 42102012757, juridiskā adrese Galvenā iela 15, Priekule, Priekules nov. par Priekules novada pašvaldībai piekritīgā nekustamā īpašuma „Ābolīši”, Virgas pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums 6464 004 0067, neapbūvētas zemes vienības daļu 9,2 ha platībā ar  līguma cenu 110,00 EUR/par 1ha gadā bez PVN.

Par papildus maksājumiem, kas izriet no nomas tiesiskajām attiecībām puses līdz līguma noslēgšanai vienojas un cieši atrunā nomas līgumā.

 

Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai sagatavot šā lēmuma 2.punktā minēto līgumu.

 

Atbildīgais par lēmuma izpildi attīstības nodaļas vadītājs M.Baumanis.

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams SIA „RUĢI” reģ. Nr. 42102012757, juridiskā adrese Galvenā iela 15, Priekule, Priekules nov., LV – 3434; Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai, Priekules novada pašvaldības finanšu nodaļai.

23.§ Par pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu - zemes vienību „Taluši”, Virgas pag., Priekules novads, kadastra numurs 6498 003 0049, 1,19 ha platībā

 Ar 2014.gada 31.jūlija Priekules novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.14, 21.§) apstiprināta nekustamā īpašuma - zemesgabala „Taluši”, Virgas pag., Priekules novads, kadastra numurs 6498 003 0049, 1,19 ha platībā (turpmāk tekstā - nekustamais īpašums) kopējā pārdošanas cena 1980,20 EUR (viens tūkstotis deviņi simti astoņdesmit euro un divdesmit euro centi).

Atsavināšanas ierosinātāja M.Š., dzīvojoša [dzīvesveita], Virgas pag., Priekules nov., LV – 3433, atbildot uz atsavināšanas paziņojumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu, iesniegumā Nr.2.1.4/1269 norāda, ka vēlas iegādāties nekustamo īpašumu, izmantojot savas pirmpirkuma tiesības par piedāvāto (lēmumā noteikto) cenu.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk tekstā – PPMAL) 4.panta ceturtās daļas 3.punktu atsavināšanas ierosinātāja ir persona, kurai piekrīt pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu. Saskaņā ar PPMAL 44.panta ceturtajai daļai publiskai personai piederošu zemesgabalu, uz kura atrodas citai personai piederošas ēkas (būves), var pārdot tikai zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašniekam.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 3.punktu, 44.panta ceturto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot „par’’ – 15 deputāti – Malda Andersone, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Alda Binfelde, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze,  Ilgonis Šteins, Rigonda Džeriņa; „pret”- nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1.       Noslēgt pirkuma līgumu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – zemes vienību, „Taluši”, Virgas pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums 6498 003 0049, 1,19 ha platībā par pirkuma līguma cenu 1980,20 EUR (viens tūkstotis astoņi simti astoņdesmit euro un divdesmit euro centi) 7 (septiņu) dienu laikā pēc pilnas pirkuma summas veikšanas.

2.       Noteikt, ka visa pirkuma summa pircējam M. Š. jāsamaksā ne vēlāk kā 2 (divu) nedēļu laikā no šā lēmuma paziņošanas dienas.

Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt turpmāko atsavināšanas procesu un darījumam nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu;

Kontroli par šā lēmuma izpildi uzdot Priekules novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājam M.Baumanim;

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

 M.Š., [adrese], Virgas pag., Priekules nov., LV – 3433,

 īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai,

pašvaldības finanšu nodaļai - galvenajai grāmatvedei A.Ķipstei,

 Virgas pagasta pārvaldei – zemes lietu speciālistei M.Kokovihinai.

 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

24.§ Par zemes vienības „Jaundāmas”, Gramzdas pag., Priekules nov. uzmērīšanu un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda

 Priekules novada dome izskata lēmuma projektu par zemes vienības „Jaundāmas” Gramzdas pag., Priekules nov. uzmērīšanu un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda., kas sagatavots pēc G. Z., kurš ir SIA „Artis JP” pilnvarotā persona,  adrese Uliha iela 57, Liepāja 14.08.2014.g. iesniegumu, reģistrācijas Nr. 2.1.4/1282 .

Ar Gramzdas pagasta padomes 2008. gada 22. septembra lēmumu (protokola Nr.10) zemes vienība „Jaundāmas”, Gramzdas pagastā, Priekules novadā piekrīt pašvaldībai.

Uz zemes vienības atrodas Priekules novada pašvaldības bilancē esošas ēkas – nepabeigta dzīvojamā māja un saimniecības ēka.

 Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. panta 2. daļu 1. punktu, kas nosaka, ka zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma lauku apvidus zeme, ja uz šīs zemes ir pašvaldībai piederoša ēkas.

 

Atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Vija Jablonska, Arta Brauna, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Alda Binfelde, Inese Kuduma); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Ierakstīt zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda zemes vienību „Jaundāmas”, Gramzdas  pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6458 002 0059, platība 1,1714 ha.
 2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas (Lielā ielā 4, Liepājā, LV- 3400).

 

25.§ Par dzīvokļa īpašuma Krasta iela 3-1,Bunka, Bunkas pag., Priekules nov. ierakstīšanu zemesgrāmatā un atsavināšanas ierosinājumu

 Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmās daļas 5.punktam 2014.gada 22.jūnijā (reģistrācijas numurs 2.1.4/1156) Priekules novada pašvaldībā saņemts A.Ž., dzīvojošs [dzīvesvieta], Bunka, Bunkas pag., iesniegums (turpmāk tekstā –iesniegums), kurā lūgts  atsavināt pašvaldības dzīvokli Krasta  ielā 3-1, Bunkas pag., Priekules nov.  

Priekules novada pašvaldības dome konstatē, ka:

            [1.]A. Ž. vēlas atsavināt pašvaldībai piederošu dzīvokli. Atbilstoši 01.02.2011. Ministru kabineta noteikumiem nr. 109 ”Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 5.punktam A.Ž. ir iesniedzis nepieciešamos dokumentus t.i.,

1.1. Bunkas pagasta pārvaldes 17.07.2014. izziņa Nr. 2.9.3/75 Par saistībām (par īres un komunālo maksājumu parāda neesamību).

1.2. 30.06.2009. Dzīvojamās telpas īres līguma kopiju. Īres līgumā kā īrnieks ir norādīts A.Ž., personas kods [:], citas personas īres līgumā nav minētas.   

 [2.] Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Krasta iela 3, Bunka, Bunkas pag., Priekules nov., kadastra numurs 6446 005 0227, ir nostiprinātas uz Priekules novada pašvaldības vārda. Nekustamais īpašums sastāv no 3(trīs) zemesgabaliem, 2.346 ha kopplatībā, 3 – stāvu dzīvojamās ēkas un divām palīgceltnēm. Bunkas pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr. 93.

 [3.] Dzīvoklis Krasta ielā 3-1, Bunka, Bunkas pag., Priekules nov., nav ierakstīts zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.

  [4.] Dzīvokļa īpašuma likuma 8.pants, kas nosaka, ka dzīvokļa īpašnieks ir persona, kas ieguvusi dzīvokļa īpašumu un īpašuma tiesības nostiprinājusi zemesgrāmatā. Lai pieņemtu lēmumu par pašvaldībai piederoša dzīvokļa atsavināšanu, dzīvokļa īpašums kā patstāvīgs īpašums ir nepieciešams ierakstīt zemesgrāmatā.

            Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 17.punktu, kas nosaka, ka pašvaldība lemj par nekustamā īpašuma atsavināšanu, ieķīlāšanu vai privatizēšanu, kā arī par nekustamā īpašuma iegūšanu īpašumā, 2014.gada 21.augusta finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Vija Jablonska, Arta Brauna, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Alda Binfelde, Inese Kuduma); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.    Ierakstīt zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda kā patstāvīgu īpašuma objektu - dzīvokļa īpašumu (kadastra apzīmējums 6446 0227 001 001) Krasta iela 3-1, Bunka, Bunkas pag., Priekules nov. Dzīvokļa īpašuma kopējā platība ir 83.3 m² un dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma 833/13489 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, tai piederīgām palīgēkām un zemes.   

 

2. Uzdot Bunkas pagasta pārvaldei veikt nepieciešamās darbības dzīvokļa īpašuma (lēmuma 1.punkts) ierakstīšanai zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.

 

3. Uzdot Bunkas pagasta pārvaldei organizēt dzīvokļa īpašuma novērtēšanu.

                                                                       

4. Jautājumu par dzīvokļa īpašuma (kadastra apzīmējums 6446 005 0227 001 001) Krasta iela 3-1, Bunka, Bunkas pag., Priekules nov., atsavināšanu  skatīt finanšu komitejas sēdē pēc ierakstīšanas zemesgrāmatā.

5. Atbildīgais par šī lēmuma izpildi ir Bunkas pagasta pārvaldes vadītājs E. Dargužis.

6.  Atbilstoši Paziņošanas likuma 8.panta otrai daļai (2) Dokuments, kas paziņots kā vienkāršs pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu astotajā dienā no dienas, kad tas iestādē reģistrēts kā nosūtāmais dokuments un Administratīvā procesa likuma 76.pantai pirmajai daļai un 79.panta pirmajai šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā iela 4, Liepāja, LV-3401.

 

Lēmums izsūtāms:

-           1 eks A.Ž., adrese: [:], Bunkas pag., Priekules nov., LV-3446

-          1 eks. Bunkas pagasta pārvaldei

 

26.§ Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu A. V.

 1.        17.06.2014. Priekules novada pašvaldībā  saņemts I. P.  iesniegums ar reģ. Nr. 2.1.4/1005, deklarētā dzīvesvieta Liepājas iela 5a-12, Priekules, Priekules novads, ar lūgumu anulēt A.V. deklarēto dzīvesvietu [dzīvesvieta] Bunkas pagasts, Priekules novads.

2.        Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

2.1. A. V. deklarēšanas tiesiskais pamats- mutiska vienošanās ar īpašnieci A.Z. P., personas kods [:], dzīvesvieta deklarēta  17.02.2010.

2.2. 21.12.2010. nekustamais īpašums [adrese] Bunkas pagasts, Priekules novads ir reģistrēts Liepājas tiesas zemesgrāmatas nodaļas Bunkas pagasta zemesgrāmatu nodalījumā ar Nr. 100000001287 uz I.P.vārda.

2.3. Pēc pašvaldības rīcībā esošas informācijas A. V. nav radniecības ar īpašnieci I.P., kā arī nav slēgts Dzīvojamās telpas īres līgums attiecībā uz minēto adresi.

 2.4. Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3. panta pirmo daļu , ir noteikts:

„Dzīvesvieta ir jebkuras personas brīvi izraudzīta ar nekustamo īpašumu saistīta vieta (ar adresi), kurā persona labprātīgi apmetusies ar tieši vai klusējot izteiktu nodomu tur dzīvot, kurā dzīvot tai ir tiesisks pamats un, kuru šī persona atzīst par vietu, kur tā sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību”.

 

2.5. Atbilstoši likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 2. panta otrajai daļai, ir noteikts: „Dzīvojamās telpas lietošanas vienīgais pamats īrniekam vai apakšīrniekam ir dzīvojamās telpas īres vai apakšīres līgums”.

 

2.6. 2014. gada 7. aprīlī  Priekules novada Bunkas pagasta bāriņtiesas locekle I.Balčus sagatavojusi iesniegumu A. V. (reģistrēts ar Nr. 09), ar lūgumu divu mēnešu laikā izdeklarēties no augstāk minētās dzīvesvietas.

 

2.7. A.V. deklarētā dzīvesvieta ir [dzīvesvieta] Bunkas pag, Priekules novadā no 17.02.2010.

2.8. A.V. 2014. gada 30. jūnijā, reģ. Nr. 2.9.1/910, Priekules novada pašvaldība nosūtīja ierakstītu vēstuli (Latvijas Pasts Priekules pasta nodaļas kvīts Nr. RR35270297LV), par jautājuma noskaidrošanu, sakarā ar dzīvesvietas deklarēšanu pēc faktiskās dzīvesvietas.

2.9. A.V. pasta sūtījumu saņēmusi 01.07.2014. plkst. 16.40. Pašvaldībā nav iesniegti, kas apliecina tiesisku pamatu būt deklarētai minētajā adresē.

3. Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 12.panta 1.daļas 2.punktu ziņas par deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.

4. 11.02.2003. Ministru kabineta noteikumu Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu” 2. punkts nosaka, „ iestāde personas deklarācijā sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošajiem dokumentiem, pēc šo ziņu pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivēta lēmuma pieņemšanas par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu”.

            Saskaņā ar „Administratīvā procesa likums” 79. Pantu „Administratīvo aktu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, bet, ja rakstveidā izdotajā administratīvajā aktā nav norādes, kur un kādā termiņā to var apstrīdēt, - viena gada laikā no tā spēkā stāšanās dienas”.

            Atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Vija Jablonska, Arta Brauna, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Alda Binfelde, Inese Kuduma); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.       Anulēt deklarēto dzīvesvietu [dzīvesvieta] Bunkas pagasts, Priekules novads, A. V., personas kods [:], jo attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.

 

2.      Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas datumu.

 

3.      Lēmumu par deklarēto dzīvesvietu nosūtīt A. V., [adrese], Bunkas pagasts, Priekules novads, LV-3444 un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Liepājas nodaļai.

 

4.      Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā iela 4, Liepāja, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

27.§ Par Priekules pagasta dzīvojamo māju nodošanu apsaimniekošanā SIA „Priekules nami”

 1. 2009.gada teritoriālās reformas laikā Priekules novadā Priekules pagastā netika izveidota pagasta pārvalde.

Priekules novada Priekules pagasta dzīvojamās mājas un Priekules pagasta teritorijā esošais pašvaldības nekustamais īpašums atrodas tiešā Priekules novada pašvaldības apsaimniekošanā.

Nekustamā īpašuma apsaimniekošana Priekules pagastā, kas attiecas uz dzīvojamām mājām un komunālo pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanu ir nododama apsaimniekošanā Priekules novada pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „PRIEKULES NAMI”, kuras rīcībā ir attiecīga materiāli tehniskā bāze un speciālisti.

 

2.Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.daļas 3.punktu pašvaldībām ir pienākums racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, savukārt likuma 15.panta 1.daļas 1.punkts un 9.punkts nosaka pašvaldības funkcijas - organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves atkritumu apsaimniekošana; notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds un sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā.

No katras autonomās funkcijas izrietošu pārvaldes uzdevumu pašvaldība var deleģēt privātpersonai vai citai publiskai personai.

 

Atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Vija Jablonska, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Alda Binfelde, Inese Kuduma); PRET -  deputāte Arta Brauna; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Ar 2015.gada 1.janvāri Priekules novada Priekules pagastā esošās dzīvojamās mājas un nekustamo īpašumu, kas nepieciešams dzīvokļu jautājumu risināšanai un  komunālo pakalpojumu sniegšanai, nodot apsaimniekošanā pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „PRIEKULES NAMI”, reģ.Nr. 42103020465, adrese: Ķieģeļu iela 2a, Priekule.

2.      Līdz 2014.gada 5.septembrim Priekules novada domes priekšsēdētājai izveidot nododamā nekustamā  īpašuma inventarizācijas komisiju.

3.      Līdz 2014.gada 1.decembrim veikt nododamā nekustamā īpašuma inventarizāciju un sastādīt nododamā īpašuma  un nododamo saistību sarakstu.

 1. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

28.§ Par Pārjaunojuma līgumu ar SIA „Priekules nami” par servitūtu nodibināšanu uz pašvaldībai piederošiem īpašumiem Aizputes iela 30,Prikeule un „Nodegu skola”, Priekules pagasts

 2014.gada 12.augustā (reģ. Nr. 2.1.3/12570 Priekules novada pašvaldībā saņemts Sabiedrības ar ierobežotu atbildību (SIA) „Priekules nami”, reģistrācijas Nr. 42103020465, valdes locekļa Jāņa Kauča 11.08.2014.Nr. 31 iesniegums (turpmāk –iesniegums), kurā lūgts piešķirt ilgtermiņa nomā zemi Aizputes ielā 30, Priekulē, kadastra numurs 6415 002 0078, uz kuras atrodas SIA „Priekules nami” piederošas ēkas un zemi „Nodegu skola”, Priekules pag., kadastra numurs 6482 006 0187, uz kuras atrodas SIA „Priekules nami” piederošas ēkas un inženierbūves. Iesniegumā minēts, ka zemes noma nepieciešama ēku un inženierbūvju reģistrācijai zemesgrāmatā.

Pamatojums iesniegumam 2008.gada 2.jūnija Līgumi Nr. 3/2008 un 10/2008 par servitūtu nodibināšanu.

Izskatot SIA „Priekules nami” valdes locekļa Jāņa Kauča iesniegto iesniegumu, tiek konstatēts, ka:

[1.] 2008.gada 2.jūnijā starp Priekules pilsētas domi un SIA „Priekules pakalpojumi” reģistrācijas Nr. 42103018992 tika noslēgts Līgums Nr. 3/2008 par servitūtu nodibināšanu uz Priekules novada pašvaldībai piederošās zemes vienības Aizputes iela 30, Priekule, Priekules nov., kadastra Nr. 6415 002 0078 8400 m² platībā  ar servitūta tiesībām izbūvēt un uzturēt ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus , kā arī Ūdens attīrīšanas staciju kā pastāvīgus īpašuma objektus.

 

[2.] Pamatojoties uz 21.03.2014. LR Uzņēmumu reģistra Lēmumu Nr. 15-10/43158 „Par reorganizācijas ierakstīšanu komercreģistrā” Uzņēmumu reģistra valsts notārs pieņēmis lēmumu ierakstīt komercreģistrā reorganizāciju-apvienošanu pievienojot Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Priekules nami”, vienotais reģistrācijas Nr. 42103020465 Sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Priekules pakalpojumi”, vienotais reģistrācijas Nr. 42103018992.

Pēc reorganizācijas, ēkas ar kadastra apzīmējumu 6415 002 0078 002 un 6415 002 0078 003, kadastra apzīmējums 6482 006 0187 001, kadastra apzīmējums 6482 006 0187 002, kadastra apzīmējums 6482 006 0187 003, kadastra apzīmējums 6482 006 0187 004, kadastra apzīmējums 6482 006 0187 005, kadastra apzīmējums 6482 006 0187 006, kadastra apzīmējums 6482 006 0187 007, kadastra apzīmējums 6482 006 0187 008, kadastra apzīmējums 6482 006 0187 009, kadastra apzīmējums 6482 006 0187 010, kadastra apzīmējums 6482 006 0187 011 ir sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Priekules nami”, reģistrācijas Nr. 42103020465 valdījumā.

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 13.pantu Otro teikumu Novada pašvaldība ir attiecīgajā novadā iekļauto vietējo pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmēja un likumu „Par pašvaldībām”14.pnata pirmās daļas 2.punktu”, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Vija Jablonska, Arta Brauna, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Alda Binfelde, Inese Kuduma); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Pārjaunot  2008.gada 2.jūnijā starp Priekules pilsētas domi un SIA „Priekules pakalpojumi” reģistrācijas Nr. 42103018992  noslēgto Līgumu Nr. 3/2008 par servitūtu nodibināšanu uz Priekules novada pašvaldībai piederošās zemes vienības Aizputes iela 30, Priekule, Priekules nov., kadastra Nr. 6415 002 0078 8400 m² platībā  ar servitūta tiesībām izbūvēt un uzturēt ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus , kā arī Ūdens attīrīšanas staciju kā pastāvīgus īpašuma objektus:

1.1. aizstājot līguma tekstā vārdus „Priekules pilsētas domi” ar vārdiem „Priekules novada pašvaldība” un SIA „Priekules pakalpojumi ”  ar vārdiem   SIA „Priekules nami”.

2.      Aizstāt līguma tekstā pušu  rekvizītus  un parakstus :

 Priekules novada pašvaldība                                                  SIA ”Priekules nami”

Reģistrācijas Nr. 90000031654                                               vienotais reģistrācijas Nr. 42103020465

Juridiskā adrese: Saules iela 1, Priekule, Priekules nov.         Ķieģeļu iela 2A, Priekule, Priekules nov.

AS Swedbank                                                                  AS Swedbank, konts LV03HABA0551032177094
Konts: LV30HABA0551018598451                                                              

Domes priekšsēdētāja                                                 Valdes loceklis

3. Pārjaunot 2008.gada 2.jūnijā starp Priekules pilsētas domi un SIA „Priekules pakalpojumi” reģistrācijas Nr. 42103018992 tika noslēgts Līgums Nr. 10/2008 par servitūtu nodibināšanu uz Priekules novada pašvaldībai piederošās zemes vienības „Nodegu skola”, Priekules pag.,  Priekules nov., kadastra Nr. 6482 006 0187 9500 m² platībā  ar servitūta tiesībām izbūvēt un uzturēt ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus , kā arī Notekūdeņu attīrīšanas staciju  kā pastāvīgus īpašuma objektus.

3.1. aizstāt tekstā  vārdus „Priekules pilsētas domi” ar vārdiem „Priekules novada pašvaldība” un SIA „Priekules pakalpojumi ” vienotais reģistrācijas Nr. 42103018992   ar vārdiem  SIA „Priekules nami” vienotais reģistrācijas Nr. 42103020465

Un aizstāt līguma tekstā pušu  rekvizītus  un parakstus :

 Priekules novada pašvaldība                                                  SIA ”Priekules nami”

Reģistrācijas Nr. 90000031654                                               vienotais reģistrācijas Nr. 42103020465

Juridiskā adrese: Saules iela 1, Priekule, Priekules nov.         Ķieģeļu iela 2A, Priekule, Priekules nov.

AS Swedbank                                                                         AS Swedbank

Konts: LV30HABA0551018598451                                     Konts: LV03HABA0551032177094

Domes priekšsēdētāja                                                 Valdes loceklis

 

4. Uzdot Priekules novada pašvaldības juristei (I.Avotiņa, A.Mickus) viena mēneša laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas, sagatavot šim lēmumam  atbilstošu pārjaunojuma līgumu.

5. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76. un 79 pantu šo lēmumu  viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā.

 

Lēmums izsūtāms :

 

1 eks. SIA „Priekules nami” valdes loceklim J. Kaucim, adrese; Ķieģeļu iela 2A, Priekule, Priekules nov., LV-3434;

1 eks. pašvaldības juristei/jurista palīdzei;

1 eks. Attīstības plānošanas nodaļas ,  nekustamo īpašumu speciālistei V.Rubeze

29.§ Par dzīvojamās mājas Krasta iela 3, Bunka, Bunkas pag., dzīvokļu īpašumā ietilpstošo kopīpašuma domājamo daļu noteikšanu ierakstīšanai zemesgrāmatā

 Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām”21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatas” 40.pantu, Dzīvokļa īpašuma likuma 5.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka dzīvokļa īpašumā ietilpstošā kopīpašuma domājamā daļa ir atsevišķā īpašuma kopējās platības attiecība pret visu dzīvojamā mājā esošo atsevišķo īpašumu kopējo platību un 6.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka dzīvokļa īpašumu var izveidot uz likuma, tiesas sprieduma, darījuma, tai skaitā testamenta, vai mājas īpašnieka lēmuma pamata. Dzīvokļa īpašumu izveido, sadalot atbilstoši šā likuma noteikumiem zemesgrāmatā ierakstītu dzīvojamo māju kopā ar tai piederīgajām palīgēkām, būvēm un zemi, 2014.gada 14.augusta Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Vija Jablonska, Arta Brauna, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Alda Binfelde, Inese Kuduma); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Noteikt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Krasta iela 3, Bunka, Bunkas pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums 6446 005 0227 001, dzīvokļa :

1.1. Nr.1 kopīpašuma 833/13489 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, tai piederīgām palīgēkām un zemes;   

1.2. Nr.2 kopīpašuma 665/13489 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, tai piederīgām palīgēkām un zemes;

1.3. Nr.3 kopīpašuma 833/13489 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, tai piederīgām palīgēkām un zemes;

1.4. Nr.4 kopīpašuma 668/13489 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, tai piederīgām palīgēkām un zemes;

1.5. Nr.5 kopīpašuma 829/13489 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, tai piederīgām palīgēkām un zemes;  

1.6. Nr.6 kopīpašuma 666/13489 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, tai piederīgām palīgēkām un zemes.

1.7. Nr.7 kopīpašuma 838/13489 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, tai piederīgām palīgēkām un zemes;

1.8. Nr.8 kopīpašuma 663/13489 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, tai piederīgām palīgēkām un zemes;

1.9. Nr.9 kopīpašuma 836/13489 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, tai piederīgām palīgēkām un zemes;

1.10. Nr.10 kopīpašuma 664/13489domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, tai piederīgām palīgēkām un zemes   

1.11. Nr.11 kopīpašuma 839/13489 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, tai piederīgām palīgēkām un zemes;

1.12. Nr.12 kopīpašuma 664/13489 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, tai piederīgām palīgēkām un zemes;

1.13. Nr.13 kopīpašuma 842/13489 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, tai piederīgām palīgēkām un zemes;

1.14. Nr.14 kopīpašuma 657/13489 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, tai piederīgām palīgēkām un zemes;

1.15. Nr.15 kopīpašuma 840/13489 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, tai piederīgām palīgēkām un zemes; 

1.16. Nr.16 kopīpašuma 658/13489 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, tai piederīgām palīgēkām un zemes;

1.17. Nr.17 kopīpašuma 835/13489 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, tai piederīgām palīgēkām un zemes;  

1.18. Nr.18 kopīpašuma 659/13489 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, tai piederīgām palīgēkām un zemes.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. Bunkas pagasta pārvaldes zemes lietu speciālistei I. Lācītei

1 eks.VZD Kurzemes reģionālai nodaļai, adrese: Graudu iela 27/29, Liepāja, LV-3401

2 eks. Nekustamo īpašumus speciālistei V.Rubezei. 

30.§ Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašuma [adrese], Virgas pagasts, Priekules novads, sadalīšanai

 Priekules novada pašvaldības domē saņemts SIA „Metrum K” Liepājas biroja konsultantes D.Baumanes, reģ.Nr. 40103606098, juridiskā adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 8, Rīga, 28.07.2014. iesniegums Nr.171/a/01-2014, ar lūgumu izskatīt un pieņemt lēmumu par sagatavoto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma [adrese], Virgas pag., Priekules nov., sadalīšanai.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Priekules novada pašvaldības dome 2013.gada 28.novembra sēdē pieņēma lēmumu, protokols Nr.9, 79.§ „Par zemes ierīcības projekta izstrādi zemes gabala atdalīšanai no nekustamā īpašuma [adrese], Virgas pag., Priekules nov.”.

Zemes ierīcības projekts izstrādāts pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu.

Izstrādātais zemes ierīcības projekts atbilst Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „ Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, Priekules novada pašvaldības domes 28.01.2010. saistošo noteikumu Nr.4 „Par Priekules novada teritoriālo vienību teritorijas plānojumu apstiprināšanu” prasībām un izstrādāto darba uzdevumu.

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 19.panta 2.daļu, kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu apstiprina vietējā pašvaldība, izdodot administratīvo aktu, 22.pantu un uz Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi ” 9.8.,30.,31.punktu, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Vija Jablonska, Arta Brauna, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Alda Binfelde, Inese Kuduma); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Apstiprināt SIA „Metrum K”, reģ.Nr.40103606098, izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma [adrese], kadastra Nr.[:], Virgas pagastā, Priekules novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [:] sadalīšanai.
 2. Atļaut veikt zemes vienības [adrese], kadastra apzīmējums [:], Virgas pag., Priekules nov., sadalīšanu atbilstoši izstrādātajam zemes ierīcības projektam, atdalot divas zemes vienības Nr.1- 2,5 ha un Nr.2- 2,31 ha (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc uzmērīšanas) platībā.
 3. Plānotajai zemes vienībai Nr.1, platība 2,5 ha (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc uzmērīšanas), apstiprināt nosaukumu [adrese] un noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.
 4. Plānotajai zemes vienībai Nr.2, platība 2,31 ha (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc uzmērīšanas), apstiprināt nosaukumu [adrese] un noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.
 5. Plānotajai zemes vienībai Nr.3, platība 2,21 ha (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc uzmērīšanas), saglabāt nosaukumu [adrese] un noteikt zemes lietošanas mērķi- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.
 6. Zemes ierīcības projekts īstenojams četru gadu laikā.
 7. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
31.§ Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašuma [adrese], Virgas pagasts, Priekules novads, sadalīšanai

 Priekules novada pašvaldības domē saņemts SIA „Metrum K” Liepājas biroja konsultantes D.Baumanes, reģ.Nr. 40103606098, juridiskā adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 8, Rīga, 06.08.2014. iesniegums Nr.193/a/01-2014, ar lūgumu izskatīt un pieņemt lēmumu par sagatavoto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma [adrese], Virgas pag., Priekules nov., sadalīšanai.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Priekules novada pašvaldības dome 2014.gada 27.marta sēdē pieņēma lēmumu, protokols Nr.7, 39.§ „Par zemes ierīcības projekta izstrādi zemes gabala atdalīšanai no nekustamā īpašuma [adrese] zemes vienības ar kad. apz.[:], Virgas pag., Priekules nov.”.

Zemes ierīcības projekts izstrādāts pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu.

Izstrādātais zemes ierīcības projekts atbilst Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „ Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, Priekules novada pašvaldības domes 28.01.2010. saistošo noteikumu Nr.4 „Par Priekules novada teritoriālo vienību teritorijas plānojumu apstiprināšanu” prasībām un izstrādāto darba uzdevumu.

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 19.panta 2.daļu, kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu apstiprina vietējā pašvaldība, izdodot administratīvo aktu, 22.pantu un uz Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi ” 9.8.,30.,31.punktu, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Vija Jablonska, Arta Brauna, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Alda Binfelde, Inese Kuduma); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Apstiprināt SIA „Metrum K”, reģ.Nr.40103606098, izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma [adrese], kadastra Nr.[:], Virgas pagastā, Priekules novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [:] sadalīšanai.
 2. Atļaut veikt zemes vienības [adrese], kadastra apzīmējums [:], Virgas pag., Priekules nov., sadalīšanu atbilstoši izstrādātajam zemes ierīcības projektam, atdalot vienu zemes vienību Nr.2- 3,4 ha (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc uzmērīšanas) platībā.
 3. Plānotajai zemes vienībai Nr.1, platība 23,4 ha (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc uzmērīšanas), saglabāt nosaukumu [adrese] un noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.
 4. Plānotajai zemes vienībai Nr.2, platība 3,4 ha (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc uzmērīšanas), apstiprināt nosaukumu [adrese] un noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.
 5. Zemes ierīcības projekts īstenojams četru gadu laikā.
 6. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

  

32.§ Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu [adrese], Priekules pag., Priekules novadā

 Priekules novada dome izskatīja mērniecības firmas SIA „Latvijasmernieks.lv” 13.08.2014. iesniegumu, kas reģistrēts Priekules novada pašvaldībā ar reģistrācijas Nr.2.1.7/910, par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam [adrese] Priekules pag., Priekules nov.

Īpašums [adrese] Priekules pagastā Priekules novadā 51,7 ha platībā ir reģistrēts Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļā, lēmuma pieņemšanas datums 16.05.2000. nodalījuma Nr.140. Īpašniece ir S. M..

Īpašums sastāv no divām zemes vienībām, 1. zemes vienība , apzīmējums kadastrā [:], platība 21,5 ha, 2. zemes vienība, apzīmējums kadastrā [:]. Uz 2.zemes vienības atrodas 2 ēkas. Zemes vienību [adrese] Priekules pag., Priekules nov. ar apzīmējumu kadastrā [:] sadalīta trīs daļās. Zemes vienības Nr. 1. platība 17,6 ha, zemes vienības Nr. 2. platība 8,0 ha, zemes vienības Nr.3 platība 4,6 ha.

Pēc zemesgabala sadalīšanas jaunizveidotajam 2. zemesgabalam piešķirt nosaukumu [adrese], Priekules pag., Priekules nov.

Ar Priekules novada domes 2014. gada 29.maija lēmumu Nr.10. 53 § ir pieņemts lēmums par nekustamā īpašuma [adrese] Priekules pag., Priekules nov. sadalīšanu un zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu.

Zemes ierīcības projekts [adrese], Priekules pag., Priekules nov. atbilst Priekules pagasta, spēkā esošiem teritoriju izmantošanas un apbūves noteikumiem.

Zemes ierīcības projektu izstrādājusi firma SIA „Latvijasmernieks.lv” 09.07.2014 atbilstoši Ministru kabineta 2011. gada 12. aprīļa noteikumiem Nr. 288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”. Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālā nodaļa 29.07.2014 sniedza atzinumu un pārbaudē konstatēja, ka iesniegtais zemes ierīcības projekts atbilst Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem un uz  grafiskās daļas  ir uzspiests atzinuma spiedogs.

Pamatojoties uz „Zemes ierīcības likuma” 19. panta otro daļu, kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu apstiprina vietējā pašvaldība, izdodot administratīvo aktu un Ministru kabineta 2009. gada 3. novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 6.2. punkts, kas nosaka, ka katram adresācijas objektam piešķir tikai vienu adresi, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Vija Jablonska, Arta Brauna, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Alda Binfelde, Inese Kuduma); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu īpašumam [adrese] Priekules pag., Priekules nov.
 2. Zemes vienību [adrese] Priekules pag., Priekules nov. ar apzīmējumu kadastrā [:] sadalīta trīs daļās. Zemes vienības Nr. 1. platība 17,6 ha, zemes vienības Nr. 2. platība 8,0 ha, zemes vienības Nr.3. platība 4,6 ha.
 3. 2. zemes vienībai piešķirt nosaukumu [adrese], Priekules pag., Priekules nov. un noteikt zemes lietošanas mērķi –zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība – kods 0101.
 4. 1. zemes vienībai 17,6 ha platībā un 3. zemes vienībai 4,6 ha platībā atstāt nosaukumu [adrese], Priekules pag., Priekules nov. un noteikt zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība– kods 0101.
 5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā   stāšanās dienas (Lielā  ielā 4, Liepāja, LV- 3400)  
33.§ Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu [adrese], Priekules pag., Priekules novadā

 Priekules novada dome izskatīja mērniecības firmas SIA „Latvijasmernieks.lv” 13.08.2014. iesniegumu, kas reģistrēts Priekules novada pašvaldībā ar reģistrācijas Nr. 2.1.7/909, par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam [adrese] Priekules pag., Priekules nov.

Īpašums [adrese] Priekules pagastā Priekules novadā 24,2 ha platībā ir reģistrēts Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļā, lēmuma pieņemšanas datums 13.09.2006. nodalījuma Nr.73. Īpašniece ir A.R..

Īpašums sastāv no vienas zemes vienības, platība 24,2 ha. Zemes vienību [adrese] Priekules pag., Priekules nov. ar apzīmējumu kadastrā [:] sadalīta divās daļās. Zemes vienības Nr. 1. platība 10,1 ha, zemes vienības Nr. 2 platība 14,1 ha. Pēc zemesgabala sadalīšanas jaunizveidotajam 2. zemesgabalam piešķirt nosaukumu [adrese], Priekules pag., Priekules nov.

Ar Priekules novada domes 2014. gada 29.maija lēmumu Nr.10,44.§ ir pieņemts lēmums par nekustamā īpašuma [adrese] Priekules pag., Priekules nov. sadalīšanu un zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu.

Zemes ierīcības projekts [adrese], Priekules pag., Priekules nov. atbilst Priekules pagasta, spēkā esošiem teritoriju izmantošanas un apbūves noteikumiem.

Zemes ierīcības projektu izstrādājusi firma SIA „Latvijasmernieks.lv” 09.07.2014 atbilstoši Ministru kabineta 2011. gada 12. aprīļa noteikumiem Nr. 288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”. Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālā nodaļa 29.07.2014 sniedza atzinumu un pārbaudē konstatēja, ka iesniegtais zemes ierīcības projekts atbilst Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem un uz  grafiskās daļas  ir uzspiests atzinuma spiedogs.

Pamatojoties uz „Zemes ierīcības likuma” 19. panta otro daļu, kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu apstiprina vietējā pašvaldība, izdodot administratīvo aktu un Ministru kabineta 2009. gada 3. novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 6.2. punkts, kas nosaka, ka katram adresācijas objektam piešķir tikai vienu adresi, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Vija Jablonska, Arta Brauna, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Alda Binfelde, Inese Kuduma); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu īpašumam [adrese] Priekules pag., Priekules nov.
 2. No zemes vienības [adrese] Priekules pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā[:] atdalīt zemes vienību Nr. 2. 14,1 ha platībā.
 3. 2. zemes vienībai piešķirt nosaukumu [adrese], Priekules pag., Priekules nov. un noteikt zemes lietošanas mērķi –zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība – kods 0201.
 4. 1. zemes vienībai 10,1 ha platībā atstāt nosaukumu [adrese], Priekules pag., Priekules nov. un noteikt zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība– kods 0101.
 5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā   stāšanās dienas (Lielā  ielā 4, Liepāja, LV- 3400) 

 

34.§ Par nekustamā īpašumā Liepājas iela 13A, Priekule, Priekules nov., zemes ierīcības projekta apstiprināšanu

 Izskatot SIA „Metrum”, Liepājas biroja Klientu apkalpošanas centra vadītājas D.Baumanes 06.08.2014.Nr. 364/a/34-2012 iesniegumu par izstrādātā zemes ierīcības projekta nekustamā īpašumā Liepājas iela 13A, Priekule, Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6415 001 0075 konstatēts, ka :

 

[1.] Zemes ierīcības projekts uzsākts ar Priekules novada pašvaldības domes 2014.gada 27.marta lēmumu (prot. Nr. 7) 19§ „Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā Liepājas iela 13A, Priekule, Priekules nov.”.

 

[2.]. Nekustamais īpašums Liepājas iela 13A, Priekule, Priekules nov., sastāv no viena zemesgabala  5.0848  ha  platībā un pieder Priekules novada pašvaldībai saskaņā ar Priekules pilsētas zemesgrāmatas ierakstu, nodalījuma numurs 1000 0018 6197, tiesneša lēmuma datums 12.09.2005. (ar14.02.2013. grozījumiem Priekules pilsētas zemesgrāmatas   nodalījumā Nr. 1000 0018 6197).

 

[3.] Zemes ierīcības projekts paredz zemes vienības Liepājas iela 13A,Priekule (kadastra apzīmējums 6415 001 0075 ) ,kuras platība ir 5.0848 ha sadalīšanu, atdalot trīs zemes vienības.

3.1. No zemes vienības Liepājas iela 13A,kadastra apzīmējums 6415 001 0075 tiek atdalīta projektētā zemes vienība Nr. 1 (skat. grafisko pielikumu) 0.2530 ha platībā;

3.2. No zemes vienības Liepājas iela 13A,kadastra apzīmējums 6415 001 0075 tiek atdalīta projektētā zemes vienība Nr. 2 (skat. grafisko pielikumu) 0, 1202 ha platībā;

3.3. No zemes vienības Liepājas iela 13A,kadastra apzīmējums 6415 001 0075 tiek atdalīta projektētā zemes vienība Nr. 3 (skat. grafisko pielikumu) 0.0814 ha platībā;

 

[4.] Saskaņā ar spēkā esošo Priekules novada Priekules pilsētas teritorijas plānojumu, plānotās atdalāmās zemes vienības daļas atrodas  Tehniskās inženiertehniskās   apbūves teritorijā un projektējamā  zemes vienība Nr. 0,1202 ha platībā atrodas Ģimeņu māju dzīvojamās apbūves teritorijā.

 

[5.] Atbilstoši Zemes ierīcības likuma  19. panta pirmajai daļai, par zemes ierīcības projektu saņemts Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālās nodaļas elektroniski parakstīts (atzinums).

 

[6.] Zemes ierīcības projekta priekšlikumi par adresēm un nekustamā īpašuma lietošanas mērķi atbilst normatīvo aktu prasībām.

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Zemes ierīcības likuma 9.panta pirmo daļu, 19.panta otro daļu, 12.04.2011. Ministru kabineta noteikumu Nr. 288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.punkta 9.8.apakšpunktu, 20.06.2006. Ministru kabineta noteikumu Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšana un maiņas kārtība”16.punkta 16.1.apakšpunktu, 03.11.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr. 1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 11.punktu, 2014.gada 14.augusta Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Vija Jablonska, Arta Brauna, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Alda Binfelde, Inese Kuduma); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Metrum” reģistrācijas Nr. 40103606098, izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam Liepājas iela 13A, Priekule, Priekules nov., kadastra apzīmējums 6415 001 0075 .

 

2. Atļaut veikt zemes vienības Liepājas iela 13A, Priekule, Priekules nov., 50848 m² sadalīšanu, atdalot trīs zemes vienības daļas: 0.2530 ha platībā, 0, 1202 ha platībā, 0.0814 ha platībā (pirms kadastrālās uzmērīšanas).

 

3. Saglabāt projektētajai zemes vienībai Nr. 4 4,6302 ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies uzmērot kadastrāli) adresi Liepājas iela 13A, Priekule, Priekules nov., kods valsts adrešu reģistrā- 103695350.

            4. Saglabāt projektētajai zemes vienībai Nr. 4 (4,6302 ha) lietošanas mērķi- dabas pamatnes, parki, zaļas zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādītā lietošanas mērķa (kods 0501).

 

5.  Projektētajai zemes vienībai Nr. 4 (4,6302 ha) tiek noteikti šādi nekustamā īpašuma apgrūtinājumi:

1.7312010101 - ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap ūdensvadu, kas atrodas līdz 2 metru dziļumam;

2. 7312010101 - ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap ūdensvadu, kas atrodas līdz 2 metru dziļumam

3. 7312050201-ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju;

4. 7312050201-ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju;

5. 7312010300-ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu;

6. 7312050601-ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju pilsētās un ciemos ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovatiem;

7. 7312050601-ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju pilsētās un ciemos ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovatiem;

8. 7312050601-ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju pilsētās un ciemos ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovatiem;

9. 7312050601-ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju pilsētās un ciemos ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovatiem;

10. 7312050601-ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju pilsētās un ciemos ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovatiem;

11. 7312050500-ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu transformatoru apakšstaciju;

12. 7312040200-ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko sakaru tīklu gaisvadu līniju;

13. 7312010201-ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar kanalizācijas spiedvadu, kas atrodas līdz 2 metru dziļumam;

14. 7312040100-ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju;

15. 7312040100-ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju;

16. 7312040100-ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju;

17. 7312050201-ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju;

18. 7312050201-ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju;

19. 7312050201-ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju;

20. 7312050201-ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju;

21. 7312050201-ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju;

22. 7312050201-ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju;

23. 7312050201-ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju;

24. 7312050201-ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju;

25. 7312050201-ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju.

 

6. Piešķirt projektējamai zemes vienībai Nr. 1 0,2530 ha (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies uzmērot kadastrāli) adresi: Paplakas iela 16A, Priekule, Priekules nov.

 

 7. Noteikt projektējamai zemes vienībai Nr. 1 (0,2530 ha) lietošanas mērķi- Noliktavu apbūve- (kods 1002).

 

8. Projektējamai zemes vienībai Nr. 1 (0,2530, Paplakas iela 16A, Priekule, Priekules nov.) tiek noteikti šādi apgrūtinājumi:.

 

 8.1. 7312010101 –ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap ūdensvadu, kas atrodas līdz 2 metru dziļumam;

            9. Piešķirt projektējamai zemes vienībai Nr. 2 0,1202 ha (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies uzmērot kadastrāli) adresi: Paplakas iela 26A, Priekule, Priekules nov.

 

 10. Noteikt  projektējamai zemes vienībai Nr. 2 ( 0,1202 ha, Paplakas iela 26A, Priekule) lietošanas mērķi-  Neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūve- (kods 0600).

 

11.  Projektējamai zemes vienībai Nr. 2 (0,1202 ha, Paplakas iela 26A, Priekule) ) netiek noteikti nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumi.

 

12. Piešķirt projektējamai zemes vienībai Nr. 3 0,0814 ha (vairāk vai mazāk ,cik izrādīsies uzmērot kadastrāli) adresi: Paplakas iela, Priekule, Priekules nov.

 

            13. Noteikt projektējamai zemes vienībai Nr. 3 ( 0,0814 ha, Paplakas iela, Priekule) lietošanas mērķi- zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā –(kods 1101).

 

14. Projektējamai zemes vienībai Nr. 3 (0,0814 ha) netiek noteikti nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumi.

 

15. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai daļai administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas tiek paziņots adresātam.

 

16.Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 76.panta pirmajai daļai, 79.panta pirmajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Liepājas Tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. SIA „Metrum”, Liepājas birojam, adrese: Graudu iela 27/29, Liepāja, LV-3401

4  eks. nekustamo īpašumu speciālistei (V. Rubeze)

 

35.§ Par jaunas zemes robežu skices apstiprināšanu īpašumam Bērzu iela 5, Priekules pag., Priekules nov.

 Priekules novada dome izskatīja I. K., adrese [dzīvesvieta]Priekules pag., Priekules nov. 18.06.2014. iesniegumu, kas reģistrēts Priekules novada domē ar reģistrācijas Nr.2.1.4/1014, par zemes vienības Bērzu iela 5, Priekules pag., Priekules nov. ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.

            Ar Priekules novada domes 2009. gada 26. novembra lēmumu Nr.14 zeme Bērzu iela 5, Priekules pag., Priekules nov., platība 0,52 ha piekrīt pašvaldībai.  Ar I.K. noslēgts 2009. gada 29. jūnijā zemes nomas tipveida līgums Nr. 32.

            Pamatojoties uz I. K. personīgo iesniegumu par atteikšanos no daļas zemes iznomāšanas Bērzu iela 5, Priekules pag., Priekules nov. 0,25 ha platībā, Priekules novada dome ar 2012. gada 23. februāra lēmumu Nr.3, 31.§ pārtrauca zemes nomas līgumu ar I. K. uz daļu zemes vienības Bērzu iela 5, Priekules pag., Priekules nov., 0,25 ha platībā. 2014. gada 4. jūlijā ar I. K.noslēgta vienošanās pa grozījumiem 29.06.2009. Zemes nomas tipveida līgumā Nr.32 (iznomātā platība 0,25 ha).

Uz zemes vienības atrodas I.K. piederošas ēkas pamatojoties uz pirkuma pārdevuma līgumu 24.08.1982. g. Nr. 1-1012, noslēgtu 2. Liepājas Valsts notariāta kantorī.

Ar Priekules novada domes 2014. gada 31. jūlija lēmumu Nr.14 nolēma ierakstīt zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda zemes vienību Bērzu iela 5, Priekules pag. Priekules nov., platība 0,25 ha.

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr 735, 30.10.2007. „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” un likuma „ Par pašvaldībām” 21. pantam, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Vija Jablonska, Arta Brauna, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Alda Binfelde, Inese Kuduma); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Apstiprināt zemes robežu skici zemes vienībai Bērzu iela 5, Priekules  pagastā, Priekules novadā, platība 0,25  ha.

 

 

36.§ Par zemes nomas līguma pārtraukšanu uz zemes vienību „Brazdaiķi”, Gramzdas pagastā, Priekules novadā ar V. J.

 Priekules novada dome izskatīja Guntas Briekmanes, nekustamo īpašumu speciālistes  07.08.2014. iesniegumu, kas reģistrēts Priekules novada domē ar reģistrācijas Nr.2.1.4/2.1.3/239, par lauku apvidus zemes nomas tipveida līguma pārtraukšanu V. J. uz zemi  „Brazdaiķi” Gramzdas  pagastā, Priekules novadā.

 

            Par zemi „Brazdaiķi”, Gramzdas pagastā Priekules novadā ar V. J. 2007. gada 1. augustā ir noslēgts lauku apvidus zemes nomas tipveida līgums Nr.14. Zemes vienības apzīmējums kadastrā 6458 001 0090, platība 10,1 ha.

            V. J. miris.

Uz zemes vienības atrodas nenoskaidrotas piederības ēkas, kurās dzīvo V. J. mantinieki. 2014. gada 9. jūnijā A. J. ( mirušā sievai) tika nosūtīta ierakstīta vēstule, kurā viņa tika brīdināta par nomas līguma pārtraukšanu un lūgums iesniegt Priekules novada domē mantojuma apliecību vai citu dokumentu, kas apliecinātu ēku piederību. Mantinieki nav iesnieguši dokumentus, kā arī nav izteikuši vēlēšanos pārslēgt  nomas līgumu.

 

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr 735, 30.10.2007. „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25. panta piektās  daļas 2. punktam, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Vija Jablonska, Arta Brauna, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Alda Binfelde, Inese Kuduma); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Pārtraukt  2007.g. 1. augustā  noslēgto zemes nomas līgumu Nr.14 V. J. uz zemes vienību „Brazdaiķi”, Gramzdas  pagastā, Priekules novadā, apzīmējums kadastrā 6458 001 0090 10,1 ha platībā.
 2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā   stāšanās dienas (Lielā  ielā 4, Liepāja, LV- 3400). 

 

37.§ Par zemes vienības „Brazdaiķi”, Gramzdas pagastā, Priekules novadā sadalīšanu

 Priekules novada dome izskatīja Guntas Briekmanes, nekustamo īpašumu speciālistes  07.08.2014. iesniegumu, kas reģistrēts Priekules novada domē ar reģistrācijas Nr.2.1.4/2.1.3/239, par zemes vienības „Brazdaiķi” Gramzdas pagastā Priekules novadā sadalīšanu.

Uz zemes vienības atrodas nenoskaidrotas piederības ēkas, kuru uzturēšanai nepieciešami 2,0 ha zemes.

Ar Priekules novada domes 29.05.2014.g. lēmumu Nr.10 zeme piekrīt pašvaldībai.

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr 735, 30.10.2007. „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25. panta piektās  daļas 2. punktam, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Vija Jablonska, Arta Brauna, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Alda Binfelde, Inese Kuduma); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Atdalīt no zemes vienības „Brazdaiķi” zemes vienību 8,0 ha platībā. Atdalītai zemes vienībai piešķirt nosaukumu „Lauras” un noteikt zemes lietošanas mērķi - zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.  

2.      Ēku uzturēšanai noteikt platību 2,0 ha un atstāt nosaukumu „Brazdaiķi”, Gramzdas pag., Priekules nov. Platības tiks precizētas pēc kadastrālās uzmērīšanas dabā.

3Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā   stāšanās dienas (Lielā  ielā 4, Liepāja, LV- 3400).  

38.§ Par jauna nosaukuma piešķiršanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu Lauku iela 2, Priekules pag., Priekules nov. - atdalītai zemes vienībai no Bērzu iela 5, Priekules pag., Priekules nov.

 Priekules novada dome izskatīja I. K., adrese [dzīvesvieta], Priekules pag., Priekules nov. 18.06.2014. iesniegumu, kas reģistrēts Priekules novada domē ar reģistrācijas Nr.2.1.4/1014, par zemes vienības Bērzu iela 5, Priekules pag., Priekules nov. ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.

            Ar Priekules novada domes 2009. gada 26. novembra lēmumu Nr.14 zeme Bērzu iela 5, Priekules pag., Priekules nov., platība 0,52 ha piekrīt pašvaldībai.  Ar I. K. noslēgts 2009. gada 29. jūnijā zemes nomas tipveida līgums Nr. 32.

Pamatojoties uz I. K. personīgo iesniegumu par atteikšanos no daļas zemes iznomāšanas Bērzu iela 5, Priekules pag., Priekules nov. 0,25 ha platībā, Priekules novada dome ar 2012. gada 23. februāra lēmumu Nr.3, 31.§ pārtrauca zemes nomas līgumu ar I. K. uz daļu zemes vienības Bērzu iela 5, Priekules pag., Priekules nov., 0,25 ha platībā. 2014. gada 4. jūlijā, ar I. K. noslēgta vienošanās pa grozījumiem 29.06.2009. Zemes nomas tipveida līgumā Nr.32 (iznomātā platība 0,25 ha).

Ar Priekules novada domes 2014. gada 31. jūlija lēmumu Nr.14 nolēma ierakstīt zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda zemes vienību Bērzu iela 5, Priekules pag. Priekules nov., platība 0,25 ha.

Apstiprināta jauna zemes robežu skice zemes vienībai Bērzu iela 5, Priekules pag., Priekules nov.

Uz zemes vienības atrodas I.K. piederošas ēkas pamatojoties uz pirkuma pārdevuma līgumu 24.08.1982.g.Nr. 1-1012, noslēgtu 2. Liepājas Valsts notariāta kantorī.

Daļa zemes vienības Bērzu iela 5, Priekules pag., Priekules nov., uz kuru pārtraukts zemes nomas līgums ar I . K. piesaistīta Lauku ielai, Priekules pag., Priekules nov.

     Atbilstoši likumam „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 13. punktu, Ministru kabineta 20.06.2006.noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, saskaņā spēkā esošo Priekules pagasta Priekules novada pašvaldības teritorijas plānojumu, apstiprinātu ar Priekules novada domes 2009. gada 29. decembra lēmumu (sēdes prot.Nr.17,45.§), atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Vija Jablonska, Arta Brauna, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Alda Binfelde, Inese Kuduma); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. No zemes vienības Bērzu iela 5, Priekules pag., Priekules nov. atdalīt zemes vienību 0,25 ha platībā, vairāk vai mazāk kā izrādīsies pēc kadastrālās uzmērīšanas dabā.

 

 1. No Bērzu iela 5, Priekules pag., Priekules nov. atdalītai zemes vienībai  0,25 ha platībā piešķirt nosaukumu Lauku iela 2, Priekules pag., Priekules nov. un noteikt zemes lietošanas mērķi – neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme, kods 0600.
39.§ Par Priekules novada domes 2014. gada 29.maija lēmuma Nr. 10. 40§. 3. punkta precizēšanu

 Priekules novada dome izskatīja Guntas Briekmanes, nekustamo īpašumu speciālistes,  07.08.2014.  iesniegumu, kas ir reģistrēts Priekules novada domē ar Nr2.1.3/1240par Priekules novada domes 2014. gada 29.maija lēmuma Nr.10, 40.§. 3. punkta precizēšanu.

Ar Priekules novada domes 2014. gada 29. maija lēmumu Nr 10,40.§. Ir precizētas platības zemes vienībām Priekules pagastā Priekules novadā.

Lēmumā konstatētas drukas kļūdas un VZD Kurzemes reģionāla nodaļa nav iedevusi precīzu informāciju ( VZD Kurzemes reģionālās nodaļas 24.03.2014. vēstule Nr. 2-04/282)

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21. pantu, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Vija Jablonska, Arta Brauna, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Alda Binfelde, Inese Kuduma); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

      1. Izdarīt grozījumus Priekules novada domes 2014. gada 29. maija  lēmumā Nr.10, 40.§, 3.punktā,

3. punkta 10. apakšpunktā mainīt kadastra Nr. no 6482 007 0054 uz 6482 003 0054,

3. punkta 26. apakšpunktā mainīt platību no 0,126 uz 0,1126,

3. punkta 30. apakšpunktā mainīt nosaukumu no „Jūdu kapi Tiltnieki” uz „Judu ceļš” un platību no 0,2294 uz 0,4298,

3. punkta 36. apakšpunktā mainīt kadastra Nr. no 6482 009 0064 uz 6482 008 0064.

2. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70. un 79. panta pirmo daļu šo  lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Lielā ielā 4, Liepājā, LV- 3400) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

40.§ Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētājai

 Priekules novada pašvaldībā saņemts Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētājas Vijas Jablonskas iesniegums (reģ.Nr.2.1.3/1301 no 20.08.2014.) ar lūgumu piešķirt otro daļu no ikgadējā atvaļinājuma – 3 kalendārās nedēļas no 2014.gada 8.septembra.

Pamatojoties uz Darba likuma 149.panta otro daļu un Priekules novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma 68.1.punktu, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Arta Brauna, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Alda Binfelde, Inese Kuduma), deputāte Vija Jablonska, pildot likumā ‘’Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā’’ paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šī lēmuma pieņemšanā nepiedalās; PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 Piešķirt Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētājai Vijai Jablonskai ikgadējā atvaļinājuma 2.daļu – 3 kalendārās nedēļas no 2014.gada 8.septembra līdz 2014.gada 29.septembrim (ieskaitot) par darba periodu no 19.01.2014.-18.01.2015.