28.08.2014. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols Nr.16)

41.§ Par atkārtotas medību tiesību nomas izsoles rīkošanu uz Priekules novada pašvaldībai piederošajām un tiesiskajā valdījumā esošajām zemes vienībām Kalētu pagastā, Priekules novadā

 Ar 2014.gada 31.jūlija Priekules novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.14, 14.§) Priekules novada pašvaldībai piederošo un tās tiesiskajā valdījumā esošu zemes vienību, Kalētu pagastā, Priekules novadā medību tiesību nomas izsole atzīta par nenotikušu saskaņā ar 2014.gada 20.jūnija Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijas protokolu Nr.8a, Priekules novada pašvaldības medību tiesību nomas piešķiršanas kārtības noteikumu 7.punktu un medību tiesību nomas izsoles noteikumiem, kas apstiprināti ar Priekules novada pašvaldības domes 2014.gada 29.maija lēmumu (prot.Nr.10, 31.§), 9.punktu.

 

            Ar augstāk minēto lēmumu uzdots Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt turpmāko medību tiesību nomas procesu.

            Priekules novada pašvaldībai īpašumā un tiesiskajā valdījumā esošo zemes vienību uzskaitījums Kalētu pagastā pievienots šā lēmuma pirmajā pielikumā (skatīt 1.pielikums).

            Atbilstoši Medību likuma 1.panta 4.punktam medību platība ir medījamo dzīvnieku brīvai dzīvošanai derīgā un medībām izmantojamā platība. Saskaņā ar Medību likumu Priekules novada pašvaldībai piekrīt medību tiesības uz īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošajiem zemes gabaliem, savukārt likuma 1.panta 9.punkts nosaka, ka medību tiesības zemes īpašnieks vai lietotājs var izmantot pats vai nodot citai personai.

            Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punkts nosaka, ka, pildot savas funkcijas, pašvaldībām ir tiesības slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības.

            Medību tiesību iznomāšanas mērķis -  sekmēt medījamo dzīvnieku skaitu regulēšanu Priekules novada Kalētu pagasta teritorijā, nepieciešamo pasākumu veikšana, lai mazinātu medījamo dzīvnieku nodarītos postījumus pašvaldības zemes vienību nomniekiem, kas nodarbojas ar lauksaimniecību, kā arī mazinātu bebru nodarītos postījumus ūdenstilpju krastos un aizsargdambjos.

            Saskaņā ar Priekules novada pašvaldības medību tiesību nomas piešķiršanas kārtības noteikumu (apstiprināti ar Priekules novada pašvaldības domes 24.04.2014. sēdes lēmumu, protokolu Nr.9, 24.§) 3.punktu - informācija par brīvajām iznomājamām pašvaldības medību platībām katru gadu ne vēlāk kā līdz 1.aprīlim tiek ievietota Priekules novada mājas lapā www.priekulesnovads.lv un izdevumā „Priekules novada ziņas”, kā arī izvietota pašvaldības un pagasta pārvaldes administratīvajā ēkā un 8.punktu - ja pieteicies viens pretendents, ar to tiek slēgts medību tiesību nomas līgums. Ja pieteikušies vairāki līdzvērtīgi pirmtiesību pretendenti, tiek rīkota izsole.

Pamatojoties uz likuma „Par Pašvaldībām” 12. pantu, 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Medību likums” 1.panta 9.punktu, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Vija Jablonska, Arta Brauna, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Alda Binfelde, Inese Kuduma); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.         Rīkot atkārtotu medību tiesību nomas izsoli uz Priekules novada pašvaldībai piederošajām un tiesiskajā valdījumā esošajām zemes vienībām Kalētu pagastā, kuras minētas šā lēmuma pielikumā minētājā sarakstā.

 

2.         Publiskot informāciju par brīvajām iznomājamām pašvaldības medību platībām Priekules novada mājas lapā www.priekulesnovads.lv, kā arī izvietot pašvaldības un pagasta pārvaldes administratīvajā ēkā ar pieteikšanās termiņu no 12.09.2014. līdz 01.10.2014.

3.         Apstiprināt medību tiesību nomas izsoles noteikumus un to pielikumus un līguma projektu.

 

Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai rīkot medību tiesību nomas izsoli, ja uz vienu zemes vienību pieteikušies vairāki pretendenti, kuri atbilst līdzvērtīgiem kritērijiem.

 

Kontroli par šā lēmuma izpildi uzdot Priekules novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājam M.Baumanim.

 

Šis lēmums vienā eksemplārā paziņojams Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai, Kalētu pagasta pārvaldei.

 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

 

42.§. Par pašvaldībai piederošās zemes vienības Parka iela 31, Priekule, Priekules nov., un nomas tiesību izsoles procesa uzsākšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu

 Ar 2014.gada 31.jūlija Priekules novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.14, 30.§) Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašumā Parka iela 31, Priekule, Priekules novads, kadastra numurs 6415 003 0164, zemes vienības daļa 10 ha platībā, nodota nomas tiesību izsolei ar nomas objekta izmantošanas mērķi – komercdarbībai masu izklaides un atpūtas pasākumu organizēšanai.

 

Saskaņā ar 2013.gada 26.septembra Priekules novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 4.punktu, kurš nosaka, ka nomas maksa „uz zemes gabaliem, kuri paredzēti komercdarbības objektu ekspluatācijas nodrošināšanai – 5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā”.

Zemes vienības, kurā atrodas izsoles objekts kopēja zemes platība ir 36,3565 ha, tās kadastrālā vērtība saskaņā ar Valsts zemes dienesta Kadastra informācijas teksta datiem ir EUR 25 450

Nomai nododamās zemes vienības platība ir 10 ha, tās kadastrālā vērtība EUR 7000,10, kas iegūta pēc šādas aprēķina formulas 25450/36,3565 = 700,01 x 10 = 7000,10

Nomai nododamā objekta nomas sākumcena ir EUR 350,00 jeb 35,00 EUR/par 1ha gadā bez bez PVN, kas iegūtā pēc šādas aprēķina formulas formulas 7000,10 x 5% = 350,00

Pamatojoties uz 2007.gada 30.oktobra MK noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18. un 19.punktu, 2013.gada 26.septembra Priekules novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 4.punktu un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta b apakšpunktu, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Vija Jablonska, Arta Brauna, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Alda Binfelde, Inese Kuduma); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.       Apstiprināt Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Parka iela 31, Priekule, Priekules novads, kadastra numurs 6415 003 0164, zemes vienības daļas 10 ha platībā, nomas tiesību izsoles sākumcenu 350,00 EUR gadā bez PVN, jeb 35,00 EUR/par 1ha gadā bez PVN.

2.      Noteikt nomas tiesību izsoles soli 2 EUR.

3.       Apstiprināt nekustamā īpašuma Parka iela 31, Priekule, Priekules novads, kadastra numurs 6415 003 0164, zemes vienības daļas 10 ha platībā, izsoles noteikumus un to pielikumus.

4.       Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsole komisijai izsludināt un organizēt šā lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma izsoli normatīvajos aktos noteiktajos termiņos un kārtībā.

5.      Kontroli par šā lēmuma izpildi uzdot Priekules novada pašvaldības attīstības un plānošanas nodaļas vadītājam M.Baumanim.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams :

M. C., dzīvojošs [dzīvesvieta], Priekules pagasts, Priekules novads, LV – 3434

 G. E., dzīvojošs[dzīvesvieta], Priekule, Priekules novads, LV – 3434

 Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai

 

 

43.§ Par pašvaldībai piederošās ēkas „Kalte - klēts” otrās mutiskās izsoles atzīšanu par nenotikušu un protokola apstiprināšanu

 Par pašvaldībai piederošās ēkas „Kalte - klēts”, kadastra apzīmējums 6498 001 0242 003, 709,20 m2 platībā un tai piekritīgās zemes kadastra apzīmējums 6498 001 0291 0,4473 ha platībā, Virgas pag., Priekules novads, otrās mutiskās izsoles atzīšanu par nenotikušu un protokola apstiprināšanu

 

 

Ar 2014.gada 26.jūnija Priekules novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.13, 14.§) pašvaldībai piederošais nekustamais īpašums „Kalte - klēts”, kadastra apzīmējums 6498 001 0242 003, 709,20 m2 platībā un tai piekritīgās zemes kadastra apzīmējums 6498 001 0291 0,4473 ha platībā, Virgas pag., Priekules novads, (turpmāk tekstā - nekustamais īpašums) nodots nomas tiesību izsolei otrajā mutiskajā izsolē.

Ar 2014.gada 26.jūnija Priekules novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.13, 14.§) apstiprināti izsoles noteikumi un nomas maksa. Saskaņā ar izsoles noteikumu 10. punktu dalību izsolei pretendentiem bija iespēja pieteikt līdz 2014.gada 22.augustam, plkst.16:00.

Nekustamā īpašuma izsole izsludināta likumā noteiktajā kārtībā un termiņos. Priekules novada pašvaldības īpašuma un nomas tiesību izsoles komisija 2014.gada 25.augustā plkst.10:00 konstatēja, ka otrā mutiskā nekustamā īpašuma izsole, saskaņā ar izsoles noteikumu 20.punktu, atzīstama par nenotikušu, jo noteiktajā termiņā nav reģistrējies neviens izsoles dalībnieks.

            Pamatojoties uz izsoles noteikumu 25.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Vija Jablonska, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Alda Binfelde, Inese Kuduma); PRET -  nav; ATTURAS -  1 deputāts Arta Brauna; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.       Atzīt otro mutisko nekustamā īpašuma „Kalte - klēts”, kadastra apzīmējums 6498 001 0242 003, 709,20 m2 platībā un tai piekritīgās zemes kadastra apzīmējums 6498 001 0291 0,4473 ha platībā, Virgas pag., Priekules novads, izsoli par nenotikušu un apstiprināt izsoles protokolu.

2.       Uzdot Priekules novada pašvaldības attīstības un plānošanas nodaļai skatīt jautājumu par šā lēmuma pirmajā punktā minētā nekustamā īpašuma turpmāko izmantošanu vai nodošanu atsavināšanai.

3.       Uzdot īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt turpmāko nomas tiesību vai atsavināšanas izsoles procesu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

Paziņojums par otrās mutiskās izsoles rezultātiem piecu darba dienu laikā pēc šā lēmuma spēkā stāšanās dienas publicējami Priekules novada mājas lapā

 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

44.§ Par Priekules novada skolēnu pārvadājumu maršrutu apstiprināšanu 2014./2015.mācību gadam

 2014.gada 27.septembrī Priekules novada domē saņemts Priekules novada domes priekšsēdētājas vietnieka A. Cīruļa  iesniegums par Priekules novada skolēnu pārvadājumu maršrutu apstiprināšanu 2014./2015.mācību gadam.

 

            Atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Vija Jablonska, Arta Brauna, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Alda Binfelde, Inese Kuduma); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Apstiprināt Priekules novada domes skolēnu pārvadājumu maršrutus 2014./2015.mācību gadam.

2. Maršruti stājas spēkā ar 2014.gada 1.septembri.

Pielikumā:

Priekules novada domes skolēnu pārvadājumu maršruti 2014./2015. mācību gadam

12.pielikums – Priekules novada skolēnu pārvadājumos izmantotais transports uz 1lp.;

13.pielikums – Bunkas pagasta maršruti uz 2 lp.;

14.pielikums –Kalētu pagasta maršruti uz 4 lp.;    

15.pielikums – Priekules pagasta maršruti uz 2 lp.;

16.pielikums –Virgas pagasta maršruti uz 2 lp.;

17.pielikums- Grazmdas pagasta maršruti uz 3 lp.