28.12.2017. domes sēdē pieņemtie lēmumi (protokols Nr.9)

649. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem XX

 LĒMUMS

Priekulē

 2017.gada 28.decembrī                                                                                                                            

Nr.649                  

          (protokols Nr.9, 59.punkts)

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem  XX

 2017.gada 18.decembrī (reģistrācijas Nr. 2.1.4/17/3495-S) Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojošas XX, Priekules novads, iesniegums ar lūgumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu kā represētajai personai par Priekules novada Priekules pagasta īpašumu “Bērzu iela 9” ar kadastra Nr. 6482 006 0022, kas netiek izmantots saimnieciskajai darbībai.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

XX  īpašumā ir sekojoši īpašumi:

1.Zeme un ēkas Bērzu iela 9, Saulaine, Priekules pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr. 6482 006 0022  0,5570  ha platībā

Iesniegumā ir apliecinājums, ka zeme netiek izmantota saimnieciskajā darbībā.

Iesniegumam klāt pievienota politiski represētās personas apliecības Nr. 6400434 kopija.

Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, kas nosaka, ka Politiski represētajām personām par zemi, kā arī par šā likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktā un 1.2 daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā, nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50 procentiem, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā

Ar 2006.gada 20.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 495 „Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība ” 32. un 33. punkts nosaka, ka likuma 5.panta otrajā daļā noteiktais nodokļa atvieglojums piemērojams, ja politiski represētā persona likumā "Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem" noteiktajā kārtībā ir saņēmusi politiski represētās personas apliecību un politiski represētā persona, kurai saskaņā ar likuma 5.panta otrās daļas nosacījumiem ir tiesības uz nodokļa atvieglojumu, iesniedz pašvaldībā, kuras administratīvajā teritorijā atrodas nekustamais īpašums, šādus dokumentus: politiski represētās personas apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu); un iesniegumu par nodokļa atvieglojuma piemērošanu ar apliecinā­jumu, ka zeme vai tās daļa un individuālā dzīvojamā māja vai tās daļa (telpu grupa) netiek izmantota vai dzīvokļa īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā; un 35. punkts - Nodokļa atvieglojums piemērojams ar nākamo mēnesi pēc šo noteikumu 33.punktā minēto dokumentu iesniegšanas.”

Pamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, 20.06.2006.gada Ministru kabineta noteikumu Nr. 495 Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli normu piemērošanas kārtība”32. un 33. punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            Piemērot 2018. gadā nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu 50 % apmērā politiski represētajai personai  XX,  personas kods  XX, par zemi  Bērzu iela 9, Saulaine, Priekules pagasts ,Priekules novads, kadastra Nr. 6482 006 0022  0,5570   ha platībā.

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms:

Nekustamo īpašumu speciālistei Ilze Lācītei, XX

650. Par amatu savienošanas atļauju izpilddirektoram A.Razmam

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 28.decembrī                                                                                                                            

Nr.650                  

          (protokols Nr.9,  60.punkts)

 Par amatu savienošanas atļauju izpilddirektoram A.Razmam

Priekules novada pašvaldībā saņemts Priekules novada pašvaldības izpilddirektora Andra Razmas 18.12.2017. iesniegums, kurā lūgts atļaut savienot Priekules novada pašvaldības izpilddirektora amatu un valdes locekļa pienākumu pildīšanu Latvijas Pašvaldību Izpilddirektoru asociācijā.

Iesniegumā minēts, ka amatu savienošana nerada interešu konfliktu.

Izskatot iesniegumu, Priekules novada pašvaldības dome konstatēja:

Priekules novada pašvaldībā Andris Razma ieņem izpilddirektora amatu.

 2017.gada 8.decembrī A.Razma ievēlēts Latvijas Pašvaldību Izpilddirektoru asociācijas valdē.

Saskaņā ar likumu par "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” interešu konflikts ir situācija, kurā valsts amatpersonai, pildot valsts amatpersonas amata pienākumus, jāpieņem lēmums vai jāpiedalās lēmuma pieņemšanā, vai jāveic citas ar valsts amatpersonas amatu saistītas darbības, kas ietekmē vai var ietekmēt šīs valsts amatpersonas, tās radinieku vai darījumu partneru personiskās vai mantiskās intereses.

Latvijas Pašvaldību Izpilddirektoru asociācija ir brīvprātīga profesionāla asociācija, kas darbojas kā Latvijas pašvaldību savienības struktūrvienība, ievērojot Latvijas Republikas normatīvos aktus, Latvijas Pašvaldību statūtus un Latvijas Pašvaldību Izpilddirektoru asociācijas nolikumu.

Atbilstoši likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” vispārējam regulējumam amatpersona pati ir atbildīga par interešu konflikta nepieļaušanu un valsts amatpersonas ētikas normu ievērošanu, tāpēc, neraugoties uz doto atļauju savienot amatus, personām ir pienākums jebkurā brīdī izvērtēt interešu konflikta iespējamību un rīcības atbilstību amatpersonas ētikas normām, ja, pildot iepriekš minētos amatus, pastāv iespēja, ka persona var nonākt interešu konfliktā.

Pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts un amatpersonu darbībā” 81. pantu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu,  atklāti balsojot PAR – 15 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.Atļaut Andrim Razmam Priekules novada pašvaldības izpilddirektora amatu savienot ar valdes locekļa pienākumu pildīšanu Latvijas Pašvaldību Izpilddirektoru asociācijā.

 

2.Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

651. Par saistošo noteikumu Nr.17/11 „Grozījumi Priekules novada pašvaldības 2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Priekules novada pašvaldības budžetu 2017.gadam”’’ apstiprināšanu

 LĒMUMS

Priekulē

 2017.gada 28.decembrī                                                                                                                            

Nr.651                  

          (protokols Nr.9, 61.punkts)

 Par saistošo noteikumu Nr.17/11 „Grozījumi Priekules novada pašvaldības 2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.17/1 „Par Priekules novada pašvaldības budžetu 2017.gadam”’’ apstiprināšanu

 Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21 pirmās daļas 2. punktu, 46.pantu, Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldību budžetiem”, atklāti balsojot PAR – 15 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Apstiprināt Priekules novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.17/11 „Grozījumi 2017.gada 26.janvāra Priekules novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.17/1 „Par Priekules novada pašvaldības budžetu 2017.gadam” (noteikumi pielikumā).

 

2.      Uzdot Priekules novada pašvaldības domes lietvedībai saistošos noteikumus triju dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.

 

Pielikumā: Priekules novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.17/11 „Grozījumi 2017.gada 26.janvāra Priekules novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Priekules novada pašvaldības budžetu 2017.gadam””.

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

4.pielikums

 

652. Par Priekules novada pašvaldības būvvaldes funkcijas deleģēšanas līguma slēgšanu 2018.gadam ar Vaiņodes novada pašvaldību

 LĒMUMS

Priekulē

 2017.gada 28.decembrī                                                                                                                            

Nr.652                  

          (protokols Nr.9,  62.punkts)

 Par Priekules novada pašvaldības būvvaldes funkcijas deleģēšanas līguma slēgšanu 2018.gadam ar Vaiņodes novada pašvaldību

              Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 14. punktu viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir nodrošināt savas administratīvās teritorijas būvniecības procesa tiesiskumu.

Likuma „Par pašvaldībām” 15. panta trešā daļa paredz, ka no katras autonomās funkcijas izrietošu pārvaldes uzdevumu pašvaldība var deleģēt privātpersonai vai citai publiskai personai. Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas kārtību, veidus un ierobežojumus nosaka Valsts pārvaldes iekārtas likums. Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40. panta pirmā daļa paredz, ka publiska persona var deleģēt privātpersonai un citai publiskai personai pārvaldes uzdevumu, ja pilnvarotā persona attiecīgo uzdevumu var veikt efektīvāk.

Lai nodrošinātu likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 14. punkta noteikto - nodrošināt savas administratīvās teritorijas būvniecības procesa tiesiskumu, Vaiņodes novada pašvaldība lūdz 2018.gadam noslēgt deleģēšanas līgumu, nosakot, ka deleģēto pārvaldes uzdevumu veic Priekules novada pašvaldības būvvalde.

Vaiņodes novada dome būvvaldes uzturēšanas izmaksu segšanai laika periodam no 2018.gada 1.janvāra līdz 2018.gada 31.decembrim piešķirs finansējumu EUR                       16 015.00.

Pamatojoties uz augstāk minēto un likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 14. punktu, trešo daļu, 21. panta pirmās daļas 23. punktu, Valsts pārvaldes likuma 45. panta otro daļu, atklāti balsojot PAR – 14 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Noslēgt deleģēšanas līgumu ar Vaiņodes novada domi par likumā „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 14. punktā noteiktās autonomās funkcijas - nodrošināt savas administratīvās teritorijas būvniecības procesa tiesiskumu, veikšanu 2018.gadam.

2. Uzturēšanas izmaksu finansēšanu būvniecības procesa tiesiskuma nodrošināšanai Vaiņodes novada teritorijā viena gada periodam – EUR 16 015.00 EUR (viens tūkstotis seši simti piecpadsmit euro) sedz Vaiņodes novada dome.

3. Atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma 45. panta otrajai daļai, informēt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par deleģēšanas līguma noslēgšanu.

4. Informāciju par likumā „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 14. punktā noteiktā pārvaldes uzdevuma deleģēšanu līguma noslēgšanu, piecu darba dienu laikā pēc deleģēšanas līguma noslēgšanas publicēt Priekules novada pašvaldības interneta mājas lapā: www.priekules novads.lv

 

Izsūtāms:

1 eks. – būvvalde, 1 eks.- Fin.nod., 1 eks. -. Vaiņodes novada dome, 1 eks. – juriste I.Avotiņa

653. Par nedzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu

 LĒMUMS

Priekulē

 2017.gada 28.decembrī                                                                                                                            

Nr.653                 

          (protokols Nr.9,  63.punkts) 

Par nedzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu

 

2017.gada 22.decembrī saņemts Z/S “Daiga”, juridiskā adrese “Dzilnas”, Kalētu pag., Priekules nov., iesniegums ar lūgumu pagarināt nedzīvojamo telpu, kas atrodas “Mazā skola”, Kalētu pag., Priekules nov., un iekārtu nomas līgumu, sakarā ar to, ka Z/S “Daiga” saskaņā ar iepirkuma rezultātiem turpinās nodrošināt skolēnu ēdināšanas pakalpojumus Kalētu pagastā.

Izvērtējot iesniegumu secināts, ka nedzīvojamo telpu nomas līgums un tajās esošās iekārtas iznomātas Z/S “Daiga”, kopš 1997.gada 31.augusta. 2002.gada 1.septembrī telpu nomas līgums noslēgts atkārtoti. Telpu un iekārtas nomas līguma termiņš beigsies 2017.gada 31.decembrī.

Saskaņā ar iepirkuma “Kalētu pamatskolas 1. – 4.klases skolēnu ēdināšana 2018.gadā” rezultātiem Z/S “Daiga” nodrošinās ēdināšanas pakalpojumus Kalētu pamatskolā 2018.gadā.

Saskaņā ar 2010.gada 8.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr. 515 “Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas tipveida nosacījumiem” 9.punktu iznomātājam, ievērojot sabiedrības intereses un lietderības apsvērumus, ir tiesības izlemt, vai attiecīgā nomas līguma termiņu pagarināt ar nomnieku (nerīkojot izsoli), kas labticīgi pildījis attiecīgajā līgumā noteiktos nomnieka pienākumus, tai skaitā tam nav nenokārtotu parādsaistību pret iznomātāju, kā arī iznomātājam zināmu nekustamā īpašuma uzturēšanai nepieciešamo pakalpojumu maksājumu parādu, vai iznomāt nomas objektu citam nomniekam šajos noteikumos noteiktajā kārtībā.[..].

Atbilstoši grozījumu Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā, kuri stājas spēkā ar 01.01.2018. 6.1 pantam, ja likumā vai Ministru kabineta noteikumos nav paredzēts citādi, kustamās mantas nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav ilgāks par pieciem gadiem, nekustamā īpašuma nomas līgumu – uz laiku, kas nav ilgāks par 30 gadiem.

Saskaņā ar 2013.gada 31.oktobra Priekules novada pašvaldības domes noteikumiem „Par  Priekules novada  pašvaldības  nedzīvojamo telpu nomu” (protokols Nr.8, 12.§, turpmāk – pašvaldības noteikumi),  9.punktu telpu nomas maksa viena pretendenta gadījumā  ir apstiprinātā cenrādī noteiktā nomas maksa saskaņā ar pielikumu Nr.1. Papildus šajā nolikumā noteiktajai nomas maksai nomniekam ir jāmaksā pievienotās vērtības nodoklis ( PVN).”

Vērtējot sabiedrības intereses un lietderības apsvērumus secināms, ka nedzīvojamo telpu lietošanas mērķis ir saistīts ar Izglītības likumā noteiktās pašvaldības funkcijas – skolēnu ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanu. Kalētu pagastā nav citu piemērotu un līdzvērtīgu telpu šā mērķa nodrošināšanai. Iznomājamā telpu daļa nav nepieciešama citām pašvaldības funkcijām. Z/S “Daiga” nav nenokārtotu parādsaistību pret pašvaldību.

Ņemot vērā, ka telpas tiek lietotas arī komercdarbības nolūkos, nomniekam piemērojama nomas maksa saskaņā ar pašvaldības noteikumiem. Atbilstoši šo noteikumu 16.punktam telpām, ārpus pilsētas teritorijas, tiek piemēroti Priekules pilsētas 3.zonai atbilstošie izcenojumi  t.i. 0,07 EUR/m² bez PVN.

Ņemot vērā, ka nomas līguma pamata redakcija ir sagatavota 2002.gadā un tā nav atbilstoša šā brīža normatīvo aktu prasībām, lietderīgi būtu pārskatīt nomas līgumu un noslēgt to jaunā redakcijā.

Pamatojoties uz Grozījumiem Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā 6.1 panta pirmajā daļā, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,  Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr. 515 “Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas tipveida nosacījumiem” 9.punktu,  Priekules novada pašvaldības domes 2013.gada 31.oktobra noteikumu „Par Priekules novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomu” 9. un 16.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Pagarināt nedzīvojamo telpu un iekārtu nomas termiņu par nedzīvojamām telpām, kas atrodas “Mazā skola”, Kalētu pag., Priekules nov., līdz 2018.gada 31.decembrim.

2.      Noslēgt nedzīvojamo telpu un iekārtu nomas līgumu, sagatavojot līgumu jaunā redakcijā, precizējot iznomājamo telpu kopplatību uz līguma slēgšanas dienu.

3.      Noteikt telpu nomas maksu 0,07 EUR par 1 m2 mēnesī bez PVN.

4.      Noteikt, ka telpu iekārtas nomas maksu iekļauj telpu nomas līgumā.

5.      Uzdot pašvaldības finanšu nodaļai līdz 1.01.2018. aprēķināt telpu iekārtu nomas maksu.

6.      Noteikt, ka papildus nomasmaksai nomniekam jānorēķinās par visiem pakalpojumiem, nodokļiem un nodevām, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem vai līgumiem ir saistīti ar telpu lietošanu.

Lēmums stājas spēkā ar 2018.gada 1.janvāri.

Par līguma projekta sagatavošanu atbildīga pašvaldības juriste A.Mickus.

Par līguma kontroli atbildīga Kalētu pamatskolas direktore.

654. Par Priekules novada pašvaldībai piekritīgās daļas no zemes vienības “Ābelītes”, Gramzdas pag., Priekules nov., izsoles rezultātiem

 LĒMUMS

Priekulē

   2017.gada 28.decembrī                                                                                                                            

Nr.654                  

          (protokols Nr.9, 64.punkts)

Par Priekules novada pašvaldībai piekritīgās daļas no zemes vienības “Ābelītes”, Gramzdas pag., Priekules nov., izsoles rezultātiem

 

Ar 2017.gada 30.novembra Priekules novada pašvaldības domes lēmumu (Nr.566) pirmajā mutiskā nomas tiesību izsolē ar augšupejošu soli nodota pašvaldībai piekritīga daļa no zemes vienības “Ābelītes”, Gramzdas pag., Priekules nov., 7,5 ha platībā, kadastra apzīmējums 6458 001 0289 (turpmāk – izsoles objekts), apstiprināta nomas tiesību izsoles objekta nosacītā cena un izsoles noteikumi. Izsoles sākumcena 27,34 EUR bez PVN par 1 ha gadā.

2017.gada 27.decembra izsolei pieteicās un izsolei tika reģistrētai četri dalībnieki, no kuriem augstāko nomas maksu piedāvāja dalībnieks ar kārtas Nr. 1 XX, dzīvojošs XX, Priekules nov., (turpmāk – izsoles dalībnieks), iegūstot tiesības slēgt zemes nomas līgumu par izsolē augstāko piedāvāto cenu 131,34 EUR bez PVN par 1 ha gadā.  

Informācija par izsoli publicēta Priekules novada pašvaldības mājas lapā un pašvaldības informatīvajā izdevumā.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 “Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” (turpmāk – MK noteikumi NR.735) 19.punktu, ja tiek rīkota neapbūvēta valsts vai pašvaldības zemesgabala nomas tiesību izsole, solīšanu sāk no nomas maksas apmēra, kas noteikts šo noteikumu 18.punktā paredzētajā kārtībā. Nomas līgumu slēdz ar personu, kura nosolījusi augstāko nomas maksu.

Saskaņā ar izsoles noteikumu (apstiprināti 30.11.2017. Priekules novada pašvaldības domes sēdē (lēmums Nr.566)) 38.punktu izsoles rezultātus apstiprina Priekules novada pašvaldības domes sēdē.

 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 “Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 19. punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.                  Apstiprināt 2017.gada 27.decembra pašvaldībai piekritīgās daļas no zemes vienības “Ābelītes”, Gramzdas pag., Priekules nov., 7,5 ha platībā pirmās mutiskās izsoles rezultātus.

2.                  Noslēgt šā lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma nomas līgumu ar nomas tiesību ieguvēju par nomas maksu 131,34 EUR (simtu trīsdesmit viens euro un trīsdesmit četri euro centi) bez PVN par 1 ha gadā.

3.                  Papildus nomas maksai, nomniekam jāveic visi ar nekustamo īpašumu saistītie nodokļu maksājumi.

4.                  Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijas priekšsēdētājai sagatavot šā lēmuma 2.punktā minēto līgumu.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams: XX; Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai; Finanšu nodaļai.

655. Par ikgadējā atvaļinājuma daļas piešķiršanu Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētājai

 LĒMUMS

Priekulē

 2017.gada 28.decembrī                                                                                                                            

Nr.655                  

          (protokols Nr.9, 65.punkts)

 Par ikgadējā atvaļinājuma daļas piešķiršanu Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētājai

         Deputāte Vija Jablonska, pildot likumā ‘’Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā’’ paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šī lēmuma pieņemšanā nepiedalās.

            Priekules novada pašvaldībā saņemts pašvaldības domes priekšsēdētājas Vijas Jablonskas iesniegums, kurā lūgts piešķirt ikgadējā atvaļinājuma daļu no 02.01.2018. – 08.01.2018.

Atklāti balsojot PAR – 13 (Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

      Piešķirt pašvaldības domes priekšsēdētājai Vijai Jablonskai ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma trešo daļu no 02.01.2018.– 08.01.2018. par darba periodu no 19.01.2017. – 18.01.2018.

 

Lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.