29.04.2021. domes sēde (protokols Nr.7)

245. Par dzīvokļu īpašumu izveidošanu dzīvokļiem Nr.4 un Nr. 6 dzīvojamajā mājā Dīķa iela 2B,  Priekule , Priekules novads un reģistrēšanu zemesgrāmatā

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 29.aprīlī                                                                   

Nr.245           

          (protokols Nr.7,  21.punkts)

 

 

 Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, iesniegums (reģistrācijas Nr.2.1.4/21/659-S), ar lūgumu nodot atsavināšanai dzīvokļus Nr.4 un Nr.6, Dīķa ielā 2B Priekulē , Priekules novadā.

Izvērtējot pašvaldībai rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums Dīķa iela 2B , Priekule, Priekules novads, kadastra nr. 6415 003 0165 reģistrēts Kurzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Priekules pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 100000345141 uz Priekules novada pašvaldības vārda.

 Dzīvokļiem Nr.4 un Nr.6 nav izveidots dzīvokļu īpašums.       

 Dzīvokļi nav izīrēti.

 Dzīvokļa īpašuma likuma 6.panta pirmā daļa nosaka, ka dzīvokļa īpašumu var izveidot uz likuma, tiesas sprieduma, darījuma, tai skaitā testamenta, vai mājas īpašnieka lēmuma pamata. Dzīvokļa īpašumu izveido, sadalot atbilstoši šā likuma noteikumiem zemesgrāmatā ierakstītu dzīvojamo māju kopā ar tai piederīgajām palīgēkām, būvēm un zemi un otrā daļa - Dzīvokļa īpašums ir nodibināts līdz ar tā ierakstīšanu zemesgrāmatā.

Lai pieņemtu lēmumu par pašvaldībai piederoša dzīvokļa atsavināšanu ir jāizveido un kadastra reģistrā jāreģistrē dzīvokļa īpašums un kā patstāvīgs īpašums ir jāreģistrē zemesgrāmatā.

Pamatojoties uz iesniegumu, Dzīvokļa īpašuma likuma 2.panta pirmo daļu- dzīvokļa īpašums ir dzīvojamā mājā tiesiski nodalīts patstāvīgs nekustamais īpašums un 6.pantu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Izveidot sekojošus dzīvokļa īpašumus dzīvojamajā mājā pēc adreses Dīķa iela 2B, Priekule, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6415 003 0165 001, nosakot dzīvokļu īpašumā ietilpstošās kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas , palīgēkām ar kadastra apzīmējumiem 6415 003 0165 002 un 6415 003 0165 003 un zemes:  

1.1. dzīvoklim Nr.4  23,2 m² - 232/1544 ;

1.2. dzīvoklim Nr. 6 22,20 m2 – 222/1544;

2. Pēc dzīvokļu īpašumu reģistrācijas Kadastra informācijas sistēmā, ierakstīt dzīvokļu īpašumus zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda kā patstāvīgus īpašuma objektus.

3. Pilnvarot nekustamā īpašuma speciālisti Ilzi Lācīti veikt nepieciešamās darbības dzīvokļa īpašuma izveidošanā un ierakstīšanai zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda.

4. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei organizēt nekustamā īpašuma vērtības noteikšanu saskaņā ar likuma „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums” 3.pantu.

5. Nekustamo īpašumu nosacīto cenu un atsavināšanas paziņojumu apstiprināt Priekules novada pašvaldības domē.

6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms:

XX;

SIA “Priekules nami”: priekulesnami@inbox.lv;

nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei;

Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai

 

 

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                  V.Jablonska

 

246. Par nekustamā īpašuma  “Mētras”, Priekules pagasts, Priekules nov. nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 29.aprīlī                                                                   

Nr.246           

          (protokols Nr.7,  22.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma  “Mētras”, Priekules pagasts, Priekules nov. nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu

 

             

Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar 28.01.2021. Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr. 23 (protokols Nr.2) “Par nekustamā īpašuma “Mētras”, Priekules pagasts, Priekules nov. atsavināšanas ierosinājumu”, tika pieņemts lēmums nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu “Mētras”, Priekules pag., Priekules nov., kadastra nr. 6482 003 0005.

Nekustamais īpašums “Mētras”, kadastra Nr. 6482 003 0005 – 1,96 platībā, Priekules pagastā , Priekules novadā, 15.03.2021. reģistrēts Kurzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Priekules pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 100000611132 uz Priekules novada pašvaldības vārda.

Uz nekustamā īpašuma “Mētras”, Priekules pagasts, Priekules novads atrodas dzīvojamā ēka un kūts , ar adresi “Mētras” , Priekules pagasts ,  Priekules nov., kadastra nr. 6482 503 0004, reģistrētas Kurzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Priekules pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000579838 uz XX, personas kods XX,  vārda.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk-PPMAL) 4.panta ceturtās daļas 3.punktu atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašnieks vai visi kopīpašnieki, ja viņi vēlas nopirkt zemesgabalu, uz kura atrodas ēka (būve).

Saskaņā ar PPMAL 37.panta pirmās daļas 4.punktu pārdot publiskas personas mantu par brīvu cenu var, ja nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu.

Saskaņā ar PPMAL 1.pantu, nosacītā cena šā panta izpratnē ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem īpašuma vērtēšanas standartiem [..] un 8.panta trešo daļu [..] mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija (amatpersona), kura saskaņā ar šā panta pirmo un otro daļu organizē nekustamā īpašuma novērtēšanu.

          27.03.2021. sertificēts zemes vērtētājs SIA „Invest-Rīga-Liepāja”, reģ.Nr.42103024236, juridiskā adrese Graudu iela 27/29, Liepāja, noteicis, ka nekustamā īpašuma “Mētras”, Priekules pagastā, Priekules novadā,  kadastra Nr. 6482 003 0005 , tirgus vērtība uz 2021. gada 27.martu (apsekošanas datums) ir 4600, 00 EUR  (četri tūkstoši seši simti euro un 00 centi).

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu [..], Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 3.punktu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, 1.pantu, 8.panta trešo daļu un Finanšu komitejas 23.05.2019. atzinumu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Apstiprināt Priekules novada pašvaldībai piederošānekustamā īpašuma “Mētras”, Priekules pagasts, Priekules novads, kadastra numurs 6482 003 0005 , nosacīto cenu 4600, 00 EUR  (četri tūkstoši seši simti euro un 00 centi).
 2. Nosūtīt paziņojumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu pirmpirkuma tiesīgajai personai.
 3. Pirmpirkuma tiesību izmantošanas gadījumā, noslēgt pirkuma līgumu saskaņā ar šim lēmumam pievienoto pirkuma līguma projektu (pielikums).
 4. Noteikt, ka pirmpirkuma tiesīgajai personai paziņojumā par pirmpirkuma tiesību izmantošanu jāsniedz informācija par to, kādā kārtībā tā izmantos pirmpirkuma tiesības vai informāciju par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām.
 5. Noteikt, ka pirmpirkuma tiesību attiekšanās gadījumā ar pirmpirkuma tiesīgo personu turpināms nomas līgums par šā lēmuma 1.punktā minēto īpašumu atbilstoši nomas līgumā noteiktajam termiņam.

 

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms :

 •  Nekustamo īpašumu  speciālistei I.Lācītei
 • XX;
 •  Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;
 •  Finanšu nodaļai

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                             V.Jablonska

 

 

Pielikums

 

 

 

 

 

 

 

247. Par daļu no pašvaldības zemes  Galvenā iela 6, Priekule,  Priekules nov., nodošanu valstij Iekšlietu ministrijas personā

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 29.aprīlī                                                                   

Nr.247           

          (protokols Nr.7,  23.punkts)

 

Par daļu no pašvaldības zemes  Galvenā iela 6, Priekule,  Priekules nov., nodošanu valstij Iekšlietu ministrijas personā

 

2021.gada 26.februārī Priekules novada pašvaldībā saņemts Nodrošinājuma valsts aģentūras direktora Ē. Ivanova iesniegums (iereģistrēts ar Nr.2.1.4/21/435-S), kurā lūgts nodot daļu no zemes Galvenā iela 6, Priekule, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6415 002 0148, 7500 m2  platībā ar apbūves tiesībām, D kategorijas ugunsdzēsības depo ēkas ar papildu telpām Valsts policijai (kopā 614 m²) būvniecībai.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums Galvenā iela 6, Priekule, Priekules novads, kadastra nr. 6415 002 0148, sastāv no vienas apbūvētas zemes vienības, uz tās atrodas noliktava ar kadastra apzīmējumu 6415 002 0148 001. Īpašuma tiesības reģistrētas Kurzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Priekules pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 100000054735  uz Priekules novada pašvaldības vārda.  

         Saskaņā ar Priekules novada pašvaldības 27.08.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Priekules novada teritorijas plānojuma 2015.-2026.gadam Grafiskā daļa un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”,  zemes gabals atrodas publiskās apbūves  teritorijā.

Nodrošinājuma valsts aģentūra vēlas daļu no zemes vienības 7500 m2 platībā, D kategorijas ugunsdzēsības depo ēkas ar papildu telpām Valsts policijai (kopā 614 m²) būvniecībai.

Saskaņā ar Nodrošinājuma valsts aģentūras nolikumu, viens no tās darbības mērķiem ir nodrošināt Iekšlietu ministriju un tās padotībā esošo iestāžu darbību nekustamo īpašumu jomā.        

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42.panta otrajā daļā noteikts, ka atvasinātas publiskas personas nekustamo īpašumu var nodot bez atlīdzības citas atvasinātas publiskas personas vai valsts īpašumā. Atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcija lēmumā par atvasinātas publiskas personas nekustamā 2 īpašuma nodošanu bez atlīdzības nosaka, kādas valsts pārvaldes funkcijas, atvasinātas publiskas personas funkcijas vai deleģēta pārvaldes uzdevuma veikšanai nekustamais īpašums tiek nodots.

Nostiprinot atvasinātas publiskas personas vai valsts īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, zemesgrāmatā izdarāma atzīme par atvasinātas publiskas personas lēmumā noteiktajiem tiesību aprobežojumiem. Ja nodotais nekustamais īpašums vairs netiek izmantots atsavinātas personas lēmējinstitūcijas lēmumā par atvasinātas publiskas personas nekustamā īpašuma nodošanu bez atlīdzības norādītās valsts pārvaldes funkcijas, atvasinātas publiskas personas funkcijas vai deleģēta pārvaldes uzdevuma veikšanai, valsts vai atvasināta publiska persona šo īpašumu bez atlīdzības nodod tai atvasinātai publiskai personai, kura šo nekustamo īpašumu nodevusi.

Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktā noteikts, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 6.punktu, 5.panta pirmo daļu,42.panta otro daļu, 43.pantu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija)); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Nodot bez atlīdzības valstij, Iekšlietu ministrijas personā, daļu no zemes vienības Galvenā iela 6 , Priekule, Priekules novads,  kadastra apzīmējums 6415 002 0148 , 7500 kvm. platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies uzmērot dabā),  ugunsdzēsības depo ēkas, ar papildu telpām Valsts policijai, būvniecībai, saskaņā ar pielikumā Nr.1 iezīmēto teritoriju.
 2. Slēgt vienošanos ar Nodrošinājuma valsts aģentūru, kurā paredzēt, ka par zemes vienības daļas kadastrālo uzmērīšanu un reģistrēšanu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā Nodrošinājuma valsts aģentūru veic par saviem līdzekļiem.
 3. Pirms būvniecības procesa uzsākšanas slēdzams līgums par apbūves tiesībām.
 4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot izpilddirektoram.
 5.  

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms:

 Nekustamo īpašumu speciālistei Ilze Lācītei nodrošinājuma valsts aģentūrai: kanceleja@agentura.iem.gov.lv

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                             V.Jablonska

 

 

Pielikums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

248. Par mežaudžu uzņemšanu bilancē

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 29.aprīlī                                                                   

Nr.248           

          (protokols Nr.7,  24.punkts)

 

Par mežaudžu uzņemšanu bilancē

 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

 

21.05.2020. uz zemes vienības “Jaunrijas”, Bunkas pagasts, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6446 006 0088 , esošajam mežam tika veikta meža inventarizācija. Meža inventarizācijas aprakstā meža platība ir 1,29 ha.

21.05.2020. uz zemes “Atkritumu izgāztuve “ , Priekules pagasts esošajam mežam tika veikta  meža inventarizācija. Meža inventarizācijas aprakstā meža platība ir 0,66 ha.

27.02.2020. uz zemes vienības “Purvs”, Priekules pagasts, Priekules novads, kadastra nr. 6482 008 0114, esošajam mežam tika  veikta meža inventarizācija. Meža inventarizācijas aprakstā meža platība 33,7 ha.

27.02.2020. uz zemes vienības “Dobelīši”, Priekules pagasts, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6482 003 0036 esošajam mežam tika veikta meža inventarizācija. Meža inventarizācijas aprakstā meža platība 3,45 ha.

01.02.2021. uz zemes vienības “Aizvīķu kapi”, Gramzdas pagasts, Priekules novads, kadastra Nr. 6458 003 0108 , esošajam mežam tika veikta meža inventarizācija. Meža inventarizācijas aprakstā meža platība 1,0 ha.

01.02.2021. uz zemes vienības “Veckupši”, Virgas pagasts, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6498 003 0183 esošajam mežam tika veikta meža inventarizācija. Meža inventarizācijas aprakstā meža platība 4,84 ha.

01.02.2021. uz zemes vienības “Centrs-1”, Kalētu pagasts, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6464 001 0241 , esošajam mežam tika veikta meža inventarizācija. Meža inventarizācijas aprakstā meža platība 0,66 ha.

Mežaudzes  nepieciešams uzņemt pašvaldības bilancē.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, Ministru kabineta noteikumu Nr. 87 „Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs”,  atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Uzņemt pašvaldības bilancē 01.01.2021. mežaudzes :

 

 • Uzņemt pašvaldības bilancē mežaudzi “Jaunrijas”, Bunkas pag., kadastra apzīmējums 6446 006 0088 – 1,29 ha ar uzskaites vērtību 99 EUR.
 • Uzņemt pašvaldības bilancē mežaudzi “Atkritumu Izgāztuve “, Priekules pag., kadastra apzīmējums 6482 003 0081 – 0,66 ha ar uzskaites vērtību 5,00   EUR.
 • Uzņemt pašvaldības bilancē mežaudzi “Purvs “, Priekules pag., kadastra apzīmējums 6482 008 0114 – 33,7 ha ar uzskaites vērtību 11 382 EUR.
 • Uzņemt pašvaldības bilancē mežaudzi “Dobelīši “, Priekules pag., kadastra apzīmējums 6482 003 0036 – 3,45 ha ar uzskaites vērtību 928   EUR.
 • Uzņemt pašvaldības bilancē mežaudzi “Aizvīķu kapi “, Gramzdas pag., kadastra apzīmējums 6458 003 0108 – 1,00 ha ar uzskaites vērtību 1313   EUR.
 • Uzņemt pašvaldības bilancē mežaudzi “Veckupši “, Virgas pag., kadastra apzīmējums 6498 003 0183 – 4,84 ha ar uzskaites vērtību 870   EUR.
 • Uzņemt pašvaldības bilancē mežaudzi “Centrs1 “, Kalētu pag., kadastra apzīmējums 6464 001 0241 – 0,66 ha ar uzskaites vērtību 11,0   EUR.

 

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms: Nekustamo īpašumu speciālistei Ilze Lācītei,  Finanšu nodaļai (G.Vaičekauskai)

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                             V.Jablonska

 

249. Par dzīvojamās telpas  īres tiesību piešķiršanu XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 29.aprīlī                                                                   

Nr.249           

          (protokols Nr.7,  25.punkts)

 

Par dzīvojamās telpas  īres tiesību piešķiršanu XX

 

            Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                  V.Jablonska

 

 

250. Par dzīvojamās telpas  īres tiesību piešķiršanu XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 29.aprīlī                                                                   

Nr.250          

          (protokols Nr.7,  26.punkts)

 

Par dzīvojamās telpas  īres tiesību piešķiršanu XX

 

            Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                  V.Jablonska

 

 

 

 

251. Par dzīvojamās telpas  īres tiesību piešķiršanu XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 29.aprīlī                                                                   

Nr.251           

          (protokols Nr.7,  27.punkts)

 

Par dzīvojamās telpas  īres tiesību piešķiršanu XX

 

            Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                             V.Jablonska

 

 

 

 

 

252. Par Priekules novada pašvaldības domes 25.02.2021. lēmuma (prot.Nr.4. 26. punkts ) atcelšanu

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 29.aprīlī                                                                   

Nr.252          

          (protokols Nr.7,  28.punkts)

 

Par Priekules novada pašvaldības domes 25.02.2021. lēmuma (prot.Nr.4. 26. punkts ) atcelšanu

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, personas kods XX, 14.04.2021. iesniegums (Reģ.nr.2.1.4/21/821-S), ar lūgumu atcelt 25.02.2021. Priekules novada pašvaldības domes lēmumu (protokols Nr. 4, 26. punkts) par atsavināšanas ierosinājumu.

Izvērtējot pašvaldībai rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums “Jaunie Runti”, kadastra Nr.6446 003 0153 – 19,55 ha platībā, Bunkas pagastā, Priekules novadā, reģistrēts Kurzemes rajona tiesas Bunkas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000526320 uz Priekules novada pašvaldības vārda.

Nekustamais īpašums “Jaunie Runti”, Bunkas pag., Priekules nov., sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6446 003 0153, ar kopējo platību 19,55 ha , no kuriem 16,37 ha ir lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 2,33 ha mežs,  0,49 ha  zeme zem ūdens ,  0,03 ha zeme zem ceļiem un 0,33 ha citas zemes.

Ar 27.12.2006. Bunkas pagasta padomes lēmumu Nr.15 XX izbeigtas zemes lietošanas tiesības uz nekustamo īpašumu “Jaunie Runti”, Bunkas pagasts, Priekules novads un piešķirtas zemes nomas pirmtiesības.

            10.02.2021. Priekules novada pašvaldībā tika saņemts XX iesniegums Nr. 2.1.4/21/321-S ar lūgumu nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu “Jaunie Runti”, Bunkas pagasts, Priekules novads, kadastra Nr. 6446 003 0153, 19,55 ha platībā.

Ar 25.02.2021. Priekules novada pašvaldības domes lēmumu, protokols Nr.4, 26.punkts “Par nekustamā īpašuma “Jaunie Runti”, Bunkas pagasts, Priekules nov. atsavināšanas ierosinājumu”, tika nolemts nodot atsavināšanai pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu – zemesgabalu “Jaunie Runti”, Bunkas pagasts, Priekules nov., kadastra numurs 6446 003 0153, kurš sastāv no zemesgabala 19,55 ha platībā, par nosacītu cenu.

27.03.2021. sertificēts zemes vērtētājs SIA „Invest-Rīga-Liepāja”, reģ.Nr.42103024236, juridiskā adrese Graudu iela 27/29, Liepāja, noteicis, ka nekustamā īpašuma “Jaunie Runti”, Bunkas pagastā, Priekules novadā,  kadastra Nr. 6446 003 0153, tirgus vērtība uz 2021. gada 27.martu (apsekošanas datums) ir 75 100, 00 EUR  (septiņdesmit pieci tūkstoši viens simts euro un 00 centi).

Nomnieks informēts par sertificētā zemes vērtētāja aprēķināto tirgus vērtību iepriekš minētam īpašumam.

14.04.2021. pašvaldībā saņemts XX iesniegums par 25.02.2021. iesnieguma Nr. 2.1.4/21/321-S atsaukšanu.

Pamatojoties uz 14.04.2021. iesniegumu Nr.2.1.4/21/821-S, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Atcelt  25.02.2021. Priekules novada pašvaldības domes lēmumu, protokols Nr.4, 26.punkts “Par nekustamā īpašuma “Jaunie Runti”, Bunkas pagasts, Priekules nov. atsavināšanas ierosinājumu” .

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms: Finanšu nodaļas vadītājai, nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei;

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                  V.Jablonska

 

253. Par Priekules novada pašvaldības 2020. gada pārskata apstiprināšanu

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 29.aprīlī                                                                   

Nr.253           

          (protokols Nr.7,  29.punkts)

 

Par Priekules novada pašvaldības 2020. gada pārskata apstiprināšanu

Lai sniegtu priekšstatu par Priekules novada pašvaldības finansiālo darbību 2020. gadā, Finanšu nodaļa ir sagatavojusi Priekules novada pašvaldības 2020. gada finanšu pārskatu ar pielikumiem.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 70. un 71. pantu 2020. gada 12. oktobrī ir noslēgts līgums Nr. AC 16/20 R-P ar zvērinātu revidentu komercsabiedrību SIA “Nexia Audit Advice” par 2020. gada finanšu pārskata revīziju. 2021. gada 30. aprīlī ir saņemts zvērinātu revidentu atzinums par to, ka finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Priekules novada pašvaldības finansiālo stāvokli, par darbības finansiālajiem rezultātiem un naudas plūsmu 2020. gadā.

Ievērojot likuma “Par pašvaldībām” 70. pantu, 71. panta pirmo daļu un 21. panta pirmās daļas 2. punktu, likumu “Par pašvaldību budžetiem”, likumu “Par grāmatvedību”, kā arī ņemot vērā Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumus Nr.344 “Gada pārskata sagatavošanas kārtība”, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 1. Apstiprināt Priekules novada pašvaldības 2020. gada pārskatu ar pielikumiem;
 2. Apstiprināt Priekules novada pašvaldības vadības ziņojumu (1.pielikums);
 3. Apstiprināt Priekules novada pašvaldības grāmatvedības uzskaites pamatprincipu aprakstu (2. pielikums);
 4. Apstiprināt Priekules novada pašvaldības gada pārskata sagatavošanas principu aprakstu (3. pielikums);
 5. Apstiprināt Priekules novada pašvaldības finanšu instrumentu risku pārvaldīšanas aprakstu (4. pielikums);
 6. Apstiprināt Priekules novada pašvaldības budžeta izpildes pārskata skaidrojumu (5. pielikums).  

           

Lēmums nosūtāms: Finanšu nodaļai

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                             V.Jablonska

 

Priekules novada pašvaldības vadības ziņojums

Priekules novada pašvaldības budžeta izpildes pārskata pielikums

Pārskats par darbības finansiālajiem rezultātiem

Priekules novada pašvaldības finanšu instrumentu risku pārvaldīšanas apraksts

Priekules novada pašvaldības gada pārskata sagatavošanas principu apraksts

Naudas plūsmas pārskats

Priekules novada pašvaldības grāmatvedības uzskaites pamatprincipu apraksts

 

254. Par saistošo noteikumu Nr.7/20 „Grozījumi Priekules novada pašvaldības 2021.gada 13. janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/20 „Par Priekules novada pašvaldības budžetu 2021.gadam”’’ apstiprināšanu

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 29.aprīlī                                                                   

Nr.254           

          (protokols Nr.7,  30.punkts)

 

Par saistošo noteikumu Nr.7/20 „Grozījumi Priekules novada pašvaldības 2021.gada 13. janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/20 „Par Priekules novada pašvaldības budžetu 2021.gadam”’’ apstiprināšanu

 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21. daļas 2. punktu, 46.pantu, Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldību budžetiem”, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 1. Apstiprināt Priekules novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.7/20 „Grozījumi 2021.gada 13. janvāra Priekules novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.1/20 „Par Priekules novada pašvaldības budžetu 2021.gadam” (noteikumi pielikumā).
 2. Uzdot Priekules novada pašvaldības domes lietvedībai saistošos noteikumus triju dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.

 

Pielikumā: Priekules novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.7/20 „Grozījumi 2021.gada 13. janvāra Priekules novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.1/20 „Par Priekules novada pašvaldības budžetu 2021.gadam””.

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                             V.Jablonska

 

1.pielikums

2.pielikums

Paskaidrojuma raksts

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 7/21 Grozījumi Priekules novada pašvaldības domes 2021.gada 13. janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/20 „Par Priekules novada pašvaldības budžetu 2021.gadam”

4.pielikums

255. Par Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskolas direktora atbrīvošanu no darba

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 29.aprīlī                                                                      

Nr.255           

          (protokols Nr.7,  31.punkts)

 

Par Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskolas direktora atbrīvošanu no darba

Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskolas direktore pašvaldībā ir iesniegusi lūgumu atbrīvot viņu no direktores pienākumiem.

            Atbilstoši 2021.gada 8.aprīļa grozījumiem Izglītības likuma 17.panta 3. daļas 2.punktā novada pašvaldība pieņem darbā un atbrīvo no darba tās padotībā esošo vispārējās izglītības iestāžu vadītājus un sākot ar 2021.gada 1.maiju nav nepieciešams to saskaņot ar Izglītības un zinātnes ministriju.

            Atbilstoši „Vispārējās izglītības likuma” 11. panta 3.daļai, vispārējās izglītības iestādes vadītāju pieņem darbā un atbrīvo no darba attiecīgās izglītības iestādes dibinātājs.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, „Izglītības likuma” 17.panta trešās daļas 2.punktu un „Vispārējās izglītības likuma” 11. panta 3.daļu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija)); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 1. Atbrīvot no Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskolas direktora amata Inesi KUDUMU ar š.g. 13.jūniju.
 2. Lēmums stājas spēkā ar 2021.gada 1.maiju.

Lēmums nosūtāms -A.Purviņai, I.Kudumai, I.Juškevičai

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                             V.Jablonska

 

256. Par Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskolas direktora apstiprināšanu amatā

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 29.aprīlī                                                                      

Nr.256           

          (protokols Nr.7,  32.punkts)

 

Par Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskolas direktora apstiprināšanu amatā

Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskolas direktora amata pretendentu izvērtēšanai tika izveidota komisija un tika izsludināts konkurss, kurā dokumentu iesniegšanas termiņš bija 14.aprīlis. Tika saņemts 1 pretendenta iesniegums. Komisija atbilstoši „ Priekules novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju amata pretendentu atlases konkursa nolikumam”, kas apstiprināts 2017.gada 26.janvārī,  ir izvērtējusi kandidātu un izvirza apstiprināšanai amatā Ingu Sedolu.

            Atbilstoši 2021.gada 8.aprīļa grozījumiem Izglītības likuma 17.panta 3. daļas 2.punktā novada pašvaldība pieņem darbā un atbrīvo no darba tās padotībā esošo vispārējās izglītības iestāžu vadītājus un sākot ar 2021.gada 1.maiju nav nepieciešams to saskaņot ar Izglītības un zinātnes ministriju.

            Atbilstoši „Vispārējās izglītības likuma” 11. pantam, vispārējās izglītības iestādes vadītāju pieņem darbā un atbrīvo no darba attiecīgās izglītības iestādes dibinātājs.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, „Izglītības likuma” 17.panta trešās daļas 2.punktu un „Vispārējās izglītības likuma” 11. panta 3.daļu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija)); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 1. Apstiprināt Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskolas direktora amatā Ingu SEDOLU ar š.g. 14.jūniju.
 2. Lēmums stājas spēkā ar 2021.gada 1.maiju.

Lēmums nosūtāms - A.Purviņai, I.Sedolai, I.Juškevičai

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                             V.Jablonska

 

257. Par SIA “Priekules nami” pamatkapitāla palielināšanu

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 29.aprīlī                                                                   

Nr.257           

          (protokols Nr.7,  33.punkts)

 

Par SIA “Priekules nami” pamatkapitāla palielināšanu

 

2020. gadā Priekules pilsētā un pagastā tika uzsākta KF projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Priekules aglomerācijā” 2. kārtas realizācija. Projekta īstenošanai pašvaldība veica ieguldījumu pamatkapitālā 2 576 602 EUR apmērā, ko saņēma no Valsts kases uz aizdevuma līguma pamata, kā arī papildus projekta īstenošanai tiek saņemts finansējums no Centrālās finanšu un līgumu aģentūras. 2021. gada rudenī paredzētas projekta īstenošanas beigas, kā rezultātā nepieciešams nodrošināt Priekules pilsētas Galvenās ielas sakārtošanas un labiekārtošanas darbus. Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju, secināts, ka papildus nepieciešamais finansējums ir 57 923 EUR.

 Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 1. punktu, Priekules novada autonomā funkcija ir organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un kanalizācija, notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds.

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. punktu, Priekules novada autonomā funkcija ir gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana).

Līdzekļi SIA „Priekules nami” pamatkapitāla palielināšanai 57 923 EUR apmērā Priekules novada pašvaldības 2021. gada pamatbudžetā ir plānoti. Tie tiks nodrošināti no Priekules pilsētai paredzētā budžeta un Priekules pilsētas pārdotajiem īpašumiem.  

 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 1. punktu un 15. panta pirmās daļas 1. punktu un Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 62. pantu, 63. panta pirmās daļas 1. punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Ieguldīt SIA “Priekules nami” vienotās reģistrācijas numurs 42103020465, pamatkapitālā, izdarot naudas ieguldījumu 57 923 EUR apmērā no Priekules novada pašvaldības Priekules pilsētas budžeta līdzekļiem.

 

 1. Uzdot „Priekules nami”, vienotās reģistrācijas numurs 40003359306, dalībnieku sapulcei pieņemt lēmumu par sabiedrības pamatkapitāla palielināšanu un reģistrēt izmaiņas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā.

 

 1. Šis lēmums stājās spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

 

Izsūtāms pa 1 eks.: Finanšu nodaļa; SIA “Priekules nami”,  Juriste I.Avotiņa

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                             V.Jablonska

 

258. Par daļu no zemes vienības “Centrs ap ūdenstorni”, Kalētu pagastā iznomāšanu XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 29.aprīlī                                                                   

Nr.258           

          (protokols Nr.7,  34.punkts)

 

 

Par daļu no zemes vienības “Centrs ap ūdenstorni”, Kalētu pagastā iznomāšanu XX

 

2021.gada 21.aprīlī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX (turpmāk tekstā- iesniedzējs), adrese XX, iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/21/876-S, ar lūgumu iznomāt daļu no zemes vienības “Centrs ap ūdenstorni” 1,3 ha platībā, Kalētu pagastā, palīgsaimniecības vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Zemes vienība “Centrs ap ūdenstorni” 2,34 ha kopplatībā, kadastra apzīmējums 6464 001 0370, Kalētu pagastā, Priekules novadā, ir pašvaldībai piekrītoša zeme.

Iesniedzējs lūdz iznomāt daļu no zemes vienības 1,3 ha platībā palīgsaimniecības vajadzībām.

Saskaņā ar 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 29.2.punktu- šo noteikumu 32., 40., 41., 42., 43., 44., 45. un 46. punktu (netiek rīkota izsole, netiek noteikta minimālā nomas maksa) var nepiemērot, ja tiek iznomāts neapbūvēts zemesgabals, kas tiek izmantots personisko palīgsaimniecību vajadzībām atbilstoši likuma "Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos" 7. pantam ar nosacījumu, ka nomnieks neapbūvētajā zemesgabalā neveic saimniecisko darbību, kurai samazinātas nomas maksas piemērošanas gadījumā atbalsts nomniekam kvalificējams kā komercdarbības atbalsts.

Saskaņā ar 28.02.2019. Priekules novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.3/19 “Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksu” 2.3. apakšpunktu-  neapbūvētam zemesgabalam, kas tiek izmantots personisko palīgsaimniecību vajadzībām atbilstoši likuma "Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos" 7.pantam ar nosacījumu, ka nomnieks neapbūvētajā zemesgabalā neveic saimniecisko darbību, kurai samazinātas nomas maksas piemērošanas gadījumā atbalsts nomniekam kvalificējams kā komercdarbības atbalsts zemes nomas maksu gadā nosaka – 1,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāk 5,00 EUR gadā.

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma (stājās spēkā 23.06.2020.) pārejas noteikumu 20.punktu, kurš nosaka, ka pašvaldība, kuru administratīvi teritoriālās reformas ietvaros apvieno, var uzņemties aizņēmumu, galvojumu un citas ilgtermiņa saistības, iznomāt savu nekustamo īpašumu, kā arī atsavināt savu kustamo un nekustamo mantu, kuras pārdošanas vērtība pārsniedz 50 000 euro vai 0,1 procentu no pašvaldības pamatlīdzekļu vērtības, tikai pēc tam, kad saņemts pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas (turpmāk — finanšu komisija) lēmums.

Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 19.06.2018.Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 29.2.apakšpunktu, 28.02.2019. Priekules novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.3/19 “Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksu” 2.3. apakšpunktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijai sniegt pozitīvu atzinumu par daļu no zemes vienības “Centrs ap ūdenstorni” 1,3 ha platībā, kadastra apzīmējums 6464 001 0370, Kalētu pag., Priekules nov., iznomāšanu.

2. Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas sagatavoto atzinumu nosūtīt Priekules novada pašvaldībai uz e-pastu: dome@priekulesnovads.lv .

3. Pēc Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas pozitīva atzinuma saņemšanas, iznomāt XX, personas kods XX, daļu no zemes vienības “Centrs ap ūdenstorni” 1,3 ha platībā, kadastra apzīmējums 6464640010370, Kalētu pagastā, palīgsaimniecības vajadzībām, saskaņā ar grafisko pielikumu.

4. Noteikt:

4.1. nomas līguma termiņu līdz 2026.gada 31.maijam;

4.2. nomas maksu gadā- 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 5.00 EUR. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

5. Pēc pozitīva atzinuma saņemšanas uzdot nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

6. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms: Dienvidkurzemes novada finanšu komisijai: finkomisija@dkn.lv ,

XX, nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                             V.Jablonska

 

Pielikums

 

 

 

259.  Par papildus aizņēmumu projekta “Ieguldījums SIA "Priekules nami" pamatkapitālā KF projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Priekules aglomerācijā” 2. kārtas īstenošanai

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 29.aprīlī                                                                   

Nr.259           

          (protokols Nr.7,  35.punkts)

 

 Par papildus aizņēmumu projekta “Ieguldījums SIA "Priekules nami" pamatkapitālā KF projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Priekules aglomerācijā” 2. kārtas īstenošanai

 

2020. gadā tika uzsākta projekta “Ieguldījums SIA "Priekules nami" pamatkapitālā KF projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Priekules aglomerācijā” 2.kārtas īstenošanai” realizācija, kur Priekules novada pašvaldība saņēma aizņēmumu Valsts kasē ar aizņēmuma apgūšanu 2020. gadā un 2021. gadā par kopējo summu 2 576 602 EUR.

Kopējās projekta īstenošanas izmaksas sastāda 4 419 616,59 EUR, tai skaitā tiek saņemts finansējums no Centrālās finanšu un līgumu aģentūras 1 752 710 EUR apmērā.

Pārskatot visas ar projektu saistītās izmaksas, tika secināts, ka galīgai projekta realizācijai ir nepieciešams papildus finansējums 90 305 EUR apmērā.

Likuma “Par valsts budžetu 2021. gadam” 12. panta otrās daļas 1. punktā teikts, ka aizņēmumu iespējams saņemt “Eiropas Savienības fondu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanai, tai skaitā kapitālsabiedrību pamatkapitāla palielināšanai ar mērķi nodrošināt pašvaldību līdzfinansējumu Eiropas Savienības fondu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanai, ar aizņēmuma apmēru, kas nepārsniedz projekta attiecināmo izmaksu kopsummu”. KF projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Priekules aglomerācijā” 2. kārtas kopējās attiecināmās izmaksas ir 2 722 259,48 EUR, kas nozīmē, ka Priekules novada pašvaldība, pieprasot papildus līdzekļus ieguldīšanai SIA “Priekules nami” pamatkapitālā KF projekta realizācijai, nepārsniedz kopējo attiecināmo izmaksu apmēru.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu un ceturto daļu, likuma “Par valsts budžetu 2021. gadam” 12. panta otrās daļas 1. punktu un Ministru kabineta 2016. gada 21. jūnija noteikumiem Nr. 403 „Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas" īstenošanas noteikumi” un Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20. punktu, atklāti balsojot PAR – 10 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET – 4 deputāti (Inese Meļķe, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Andris Rosvalds); ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļauju saņemt papildus ilgtermiņa aizņēmumu 202gadā 90 305 EUR (deviņdesmit tūkstoši trīs simti piece euro) Valsts Kasē uz 25 gadiem ar Valsts kases noteikto gada procentu likmi.
 2. Aizņēmuma pamatsummas atmaksu veikt saskaņā ar kredīta atmaksas grafiku.
 3. Aizņēmumu garantēt ar Priekules novada pašvaldības budžetu.
 4. Aizņēmuma pamatsummas atmaksu noteikt kā atlikto maksājumu uz diviem gadiem.
 5. Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijai sniegt pozitīvu atzinumu ilgtermiņa aizņēmuma saņemšanai.

 

 

Lēmums izsūtāms: eks. finanšu nodaļai, eks. Dienvidkurzemes finanšu komisijai, eks. SIA “Priekules nami”

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                             V.Jablonska

 

260. Par grozījumiem 2020.gada 30.decembra lēmumā Nr.813 ‘’Par mobilo telefonu lietošanas limitu apstiprināšanu 2021.gadam’’

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 29.aprīlī                                                                   

Nr.260           

          (protokols Nr.7, 36.punkts)

 

Par grozījumiem 2020.gada 30.decembra lēmumā Nr.813 ‘’Par mobilo telefonu lietošanas limitu apstiprināšanu 2021.gadam’’

             Priekules novada domē saņemts Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskolas direktores Ineses Kudumas  19.04.2021.iesniegums (reģ.Nr.2.1.3/21/167) ar lūgumu piešķirt limitu telefona sarunām darba jautājumu risināšanai Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskolas direktora vietniekam izglītības jomā profesionālajā ievirzē.

Atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Papildināt 2020.gada 30.decembra lēmumu Nr.813 ’Par mobilo telefonu lietošanas limitu apstiprināšanu 2021.gadam’’ ar 30.punktu:

‘’30. Līgai Kvāšei –Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskolas

direktora vietniekam izglītības jomā profesionālajā ievirzē                     EUR 10.00 ‘’                    

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                             V.Jablonska

 

 

261. Par Priekules novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.8/21 "Priekules novada teritorijas plānojuma 2015. – 2026.gadam  Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, TIN 3 - 1 punkta atzīšana par spēkā neesošu no pieņemšanas brīža" apstiprināšanu

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 29.aprīlī                                                                   

Nr. 261           

          (protokols Nr.7,  37.punkts)

 

Par Priekules novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.8/21

"Priekules novada teritorijas plānojuma 2015. – 2026.gadam  Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, TIN 3 - 1 punkta atzīšana par spēkā neesošu no pieņemšanas brīža" apstiprināšanu

 

Priekules novada pašvaldības 2015.gada 27.augusta saistošajos noteikumos Nr.9 (turpmāk – saistošie noteikumi), Priekules novada teritorijas plānojuma 2015. – 2026.gadam  Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi nepieciešams svītrot 3.3.punktā tekstu:

 

“Teritorija, kurai izstrādājams detālplānojums (TIN 3)

TIN 3-1 Teritorijas, kurām izstrādājams detālplānojums pirms saimnieciskās darbības uzsākšanas”,

atzīstot to par spēkā neesošu no pieņemšanas brīža.

 

            Detālplānojuma izstrādāšanas prasība pirms saimnieciskās darbības uzsākšanas ir kļūdaini norādīta saistošajos noteikumus jau no to pieņemšanas brīža un nav nepieciešama.

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 3.punktu, 41.panta pirmās daļas 1.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Apstiprināt Priekules novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.8/21 "Priekules novada teritorijas plānojuma 2015.–2026.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, TIN 3 - 1 punkta atzīšana par spēkā neesošu no pieņemšanas brīža".
 2. Saistošos noteikumus trīs dienu laikā ievietot Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS). Sistēmas adrese tīmeklī : www.tapis.gov.lv
 3. Atbildīgais par lēmuma izpildi Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja.

 

Izsūtāms: Attīstības plānošanas nodaļa 1 eks.

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                             V.Jablonska

 

 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 8/21 "Priekules novada teritorijas plānojuma 2015. – 2026.gadam  Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, TIN 3 - 1 punkta atzīšana par spēkā neesošu no pieņemšanas brīža"

PASKAIDROJUMA RAKSTS

 

 

262. Par mācību procesa organizāciju no 07.04.2021.

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 29.aprīlī                                                                   

Nr.262           

          (protokols Nr.7,  38.punkts)

 

Par mācību procesa organizāciju no 07.04.2021.

Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumu Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 32.7 3  nosaka, ka mācību procesu klātienē 1.–6. un 12. klasē, kā arī rotācijas kārtībā 7.–9. un 10.–11. klasē var īstenot, nodrošinot epidemioloģiskās drošības prasības un veicot izglītības iestādē klātienē nodarbināto iknedēļas testēšanu, ja kārtējās kalendāra nedēļas otrdienā 14 dienu kumulatīvais Covid-19 gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju konkrētās pilsētas vai novada administratīvajā teritorijā, kurā atrodas izglītības iestāde, nepārsniedz 200 un epidemioloģiskie apstākļi liecina par drošāku situāciju administratīvajā teritorijā. Slimību profilakses un kontroles centrs reizi nedēļā ceturtdienās publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" to pilsētu un novadu sarakstu, kuros atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē trešdienā publicētajai informācijai 14 dienu kumulatīvais saslimstības rādītājs atbilst tādam līmenim, lai īstenotu klātienes mācības 1.–6. un 12. klasē, kā arī rotācijas kārtībā 7.–9. un 10.–11. klasē. Atsevišķos gadījumos, ievērojot epidemioloģiskos apstākļus, kas mazina Covid-19 izplatīšanās riskus, mācību procesu klātienē 1.–6. un 12. klasē, kā arī rotācijas kārtībā 7.–9. un 10.–11. klasē var organizēt arī tad, ja 14 dienu kumulatīvais Covid-19 gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju pārsniedz 200, bet ne vairāk kā 220 – lemjot par klātienes mācību atsākšanu konkrētajā administratīvajā teritorijā un 250 – lemjot par klātienes mācību turpināšanu konkrētajā administratīvajā teritorijā. Situācijas izvērtējums tiek balstīts uz vairākiem epidemioloģiskiem kritērijiem, to skaitā uz jaunatklāto Covid-19 gadījumu ģeogrāfisko sadalījumu, to sasaisti ar konkrētām iestādēm, uzņēmumiem, mājsaimniecībām, pasākumiem u. c., vienlaikus vērtējot to iespējamo ietekmi uz izglītības procesa organizāciju. 32.7 5. ja ir izpildīti šo noteikumu 32.7 3. apakšpunktā minētie nosacījumi, izglītības iestādes dibinātājs pieņem lēmumu par mācību procesa īstenošanu klātienē konkrētajā izglītības iestādē attiecīgajā kalendāra nedēļā un par to informē izglītības iestādes padomi, izglītības iestādes izglītojamos un viņu likumiskos pārstāvjus, kā arī Izglītības un zinātnes ministriju. Mācību procesa īstenošanu klātienē uzsāk ar nākamās kalendāra nedēļas pirmdienu pēc attiecīgā lēmuma pieņemšanas;

Savukārt 32.7 5. punkts uzliek par pienākumu izglītības iestādes dibinātājam pieņemt lēmumu par mācību procesa īstenošanu klātienē konkrētajā izglītības iestādē attiecīgajā kalendāra nedēļā, ja ir izpildīti šo noteikumu 32.7 3. apakšpunktā minētie nosacījumi. Mācību procesa īstenošanu klātienē uzsāk ar nākamās kalendāra nedēļas pirmdienu pēc attiecīgā lēmuma pieņemšanas.

Noteikumu 32.7 punkts nosaka, ka mācību procesu klātienē 12. klasē novados un pilsētās, kur klātienes mācību process netiek īstenots atbilstoši šo noteikumu 32.3. apakšpunktam, var īstenot ne vairāk kā divas dienas nedēļā tikai tajos mācību priekšmetos, kuros tiek kārtoti centralizētie eksāmeni, veicot izglītības iestādē klātienē nodarbināto un izglītojamo testēšanu;

Lai operatīvi varētu organizēt mācību procesa īstenošanu klātienē, tika izdoti pašvaldības domes priekšsēdētājas rīkojumi:

06.04.2021  rīkojums Nr. 1.1.6/21/70 “Par Priekules vidusskolas mācību procesu klātienē”

08.04.2021 rīkojums Nr. 1.1.6/21/79 “Par mācību procesu klātienē”.

15.04.2021 rīkojums Nr. 1.1.6/21/101 “Par mācību procesu klātienē”

22.04.2021 rīkojums Nr. 1.1.6/21/109 “Par mācību procesu klātienē”

28.04.2021 SPKC interneta vietnē publicētā informācija liecina, ka Priekules novada pašvaldība joprojām ir drošo pašvaldību sarakstā un mācību process kā līdz šim iespējams organizēt klātienē 1.- 6.klasei un rotācijas kārtībā 7.- 12.klasēm.

Atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija)); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 1. Apstiprināt Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētājas 202gada 6.aprīļa rīkojumu Nr.1.1.6/21/70
 2. . Apstiprināt Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētājas 2021.gada 8.aprīļa rīkojumu Nr.1.1.6/21/79
 3. Apstiprināt Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētājas vietnieka 2021.gada 15.aprīļa rīkojumu Nr. 1.1.6/21/101
 4. Apstiprināt Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētājas vietnieka 2021.gada 22.aprīļa rīkojumu Nr. 1.1.6/21/109
 5. Īstenot mācību procesu klātienē Priekules vidusskolas 12. klasē ne vairāk kā divas dienas nedēļa tikai tajos mācību priekšmetos, kuros tiek kārtoti centralizētie eksāmeni no 2021.gada 7.aprīļa līdz 9.aprīlim, līdz tam veicot izglītības iestādē klātienē nodarbinātajiem un izglītojamajiem  Covid – 19 infekcijas testēšanu.
 6. Īstenot mācību procesu klātienē Priekules vidusskolas 1.– un 12. klasēs un rotācijas kārtībā 7.–9. un 10.–11. klasēm, Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskolas un Krotes Kronvalda Ata pamatskolas 1.–6. klasēs un rotācijas kārtībā 7.–9. klasēm no 2021.gada 12.aprīļa līdz 7.maijam, līdz tam veicot izglītības iestādē klātienē nodarbinātajiem Covid – 19 infekcijas testēšanu.

 

 

Lēmumu nosūtīt: Izglītības vadītājai, Priekules vidusskolai, Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskolai, Krotes Kronvalda Ata pamatskolai

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                  V.Jablonska

 

263. Par sadarbības līgumu ar profesionālās izglītības kompetences centru “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums”

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 29.aprīlī                                                                   

Nr.263           

          (protokols Nr.7,  39.punkts)

 

Par sadarbības līgumu ar profesionālās izglītības kompetences centru “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums”

ESF projekta "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide" ietvaros Kuldīgas tehnoloģiju un tūrisma tehnikums ir gatavs piedāvāt mācību programmu realizāciju Priekulē un sadarbības līguma slēgšanu par pašvaldības kā sadarbības partnera uzdevumu veikšanu projekta ietvaros. Mācībām var pieteikties strādājoši un pašnodarbināti iedzīvotāji:

 • vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam - arī strādājoši pensionāri;
 • ar nepabeigtu vai pabeigtu izglītību, tostarp pamatizglītību, vispārējo vidējo, profesionālo vai augstāko izglītību;
 • jaunie vecāki, kas atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā un darba attiecībās.

Priekšrocības uzņemšanā ir sociālā riska grupu nodarbinātajiem, ja būs augsts pieteikumu skaits:

 • vecumā no 45 gadiem ar zemu vai darba tirgum nepietiekamu izglītības līmeni (pabeigta vai nepabeigta pamatizglītība vai vispārējā vidējā izglītība),
 • bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu.

Mācību maksu 90% (95% profesionālās tālākizglītības programmu apguvei) apmērā sedz ES fondi un valsts, attiecīgi 5 - 10% ir strādājošā līdzmaksājums, mācības bez maksas ir personām ar maznodrošinātās vai trūcīgās personas statusu. Līdzmaksājumu saviem darbiniekiem var segt arī darba devējs.

Pamatojoties uz iepriekš minēto un likuma Par pašvaldībām 15.panta 4.puktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 1. Piedalīties ESF projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, kur pilda sadarbības partneriem noteiktos pienākumus.
 2. Slēgt Sadarbības līgumu ar profesionālās izglītības kompetences centru “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums” par mācību programmu realizēšanu Priekules novadā.
 3. Nodrošināt bezmaksas telpas mācību īstenošanai projekta laikā līdz 2025.gada 31.decembrim Priekules vidusskolas mājturības kabinetā Aizputes  ielā 1.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                             V.Jablonska

 

 

SADARBĪBAS LĪGUMS

264. Par Priekules novada pašvaldības bibliotēku nolikumu un bibliotēku lietošanas noteikumu apstiprināšanu, gatavojoties kārtējai bibliotēku akreditācijai

LĒMUMS

Priekulē

 

 

2021.gada 29.aprīlī                                                                   

Nr.264           

          (protokols Nr.7,  40.punkts)

 

Par Priekules novada pašvaldības bibliotēku nolikumu un bibliotēku lietošanas noteikumu apstiprināšanu, gatavojoties kārtējai bibliotēku akreditācijai

 

1. 2021.gada 15. aprīlī Priekules novada pašvaldības domes Izglītības, kultūras un sporta komitejā izskatīti un apstiprināti Priekules bibliotēkas, Gramzdas bibliotēkas, Kalētu bibliotēkas, Purmsātu bibliotēkas, Virgas bibliotēkas, Tadaiķu bibliotēkas, Bunkas bibliotēkas un Krotes bibliotēkas nolikumi, bibliotēku lietošanas noteikumi, attīstības stratēģija 2021.-2025.gg. un pašvaldības vērtējumu par novada bibliotēku darbu.

 

2.Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15. panta 1. daļas 5. punktu pašvaldībām ir pienākums  rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību (organizatoriska un finansiāla palīdzība kultūras iestādēm un pasākumiem, atbalsts kultūras pieminekļu saglabāšanai u.c.), savukārt likuma 21. panta 1. daļas 8. punkts nosaka, ka domei jāapstiprina pašvaldības iestāžu nolikumi.

 

3.Bibliotēku likuma  4. pants nosaka, ka bibliotēku darbības tiesiskais pamats ir Bibliotēku likums, likums "Par Latvijas Nacionālo bibliotēku", citi likumi un normatīvie akti, kā arī bibliotēku nolikumi (statūti). Bibliotēkas nolikumu (statūtus) apstiprina tās dibinātājs - novada pašvaldības dome.

Bibliotēku likuma 5. pants 3. daļa nosaka, ka valsts un pašvaldību bibliotēkās lietotāja apkalpošana un bibliotēkas informācijas sistēmu izmantošana ir bez maksas. Bibliotēkas pakalpojumu veidus, par kuriem ņemama samaksa, nosaka bibliotēkas nolikums (statūti) un bibliotēkas lietošanas noteikumi. Valsts bibliotēku sniegto maksas pakalpojumu veidus un izcenojumu noteikšanas metodiku nosaka Ministru kabinets, bet pašvaldību bibliotēku sniegto maksas pakalpojumu veidus un maksas apmēru nosaka attiecīgās pašvaldības dome.

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta 1. daļas 5. punktu, 21. panta 1. daļas 8. punktu, Bibliotēku likuma 4. panta 2. daļu, 5. panta 3. daļu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.Apstiprināt Priekules bibliotēkas, Gramzdas bibliotēkas, Kalētu bibliotēkas, Virgas bibliotēkas, Tadaiķu bibliotēkas, Bunkas bibliotēkas, Krotes bibliotēkas un Purmsātu bibliotēkas nolikumus.

 

2. Apstiprināt Priekules bibliotēkas, Gramzdas bibliotēkas, Kalētu bibliotēkas, Virgas bibliotēkas, Tadaiķu bibliotēkas, Bunkas bibliotēkas, Krotes bibliotēkas un Purmsātu bibliotēkas lietošanas noteikumus.

 

3. Apstiprināt Priekules bibliotēkas, Gramzdas bibliotēkas, Kalētu bibliotēkas, Virgas bibliotēkas, Tadaiķu bibliotēkas, Bunkas bibliotēkas, Krotes bibliotēkas un Purmsātu bibliotēkas attīstības stratēģiju 2021.-2025.gg. un pašvaldības vērtējumu par novada bibliotēku darbu.

 

4.Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                             V.Jablonska

 

 

 

PRIEKULES NOVADA BIBLIOTĒKU ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA

Gramzdas pagasta bibliotēkas nolikums

Bunkas  pagasta Bunkas bibliotēkas nolikums