29.04.2021. domes sēde (protokols Nr.7)

285. Par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Veckupši”, Virgas pagasts, Priekules novads, kadastra numurs 6498 003 0003, pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli atzīšanu...

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 29.aprīlī                                                                   

Nr.285           

          (protokols Nr.7, 61 .punkts)

 

 

Par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Veckupši”, Virgas pagasts, Priekules novads, kadastra numurs 6498 003 0003, pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli atzīšanu par nenotikušu un otrās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

 

Ar 2021. gada 25. februāra Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.88 apstiprināta nekustamā īpašuma “Veckupši”, Virgas pagastā, Priekules novadā, kadastra numurs 6498 003 0003, sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6498 003 0183 17,3 ha platībā, atsavināšana, rīkojot izsoli, pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli izsoles noteikumi un nosacītā cena 41 911,00 EUR (četrdesmit viens tūkstotis deviņi simti vienpadsmit euro un 00 centi).

Paziņojums par izsoli publicēts Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 11.panta, 12.panta un 13.panta noteiktajā kārtībā.

Saskaņā ar izsoles noteikumu (apstiprināti ar 25.02.2021. Priekules novada pašvaldības domes sēdes lēmumu Nr.88) 3.2. punktu, dalībnieku reģistrācija izsolei tika noteikta līdz 2021. gada 09.aprīlim plkst. 13.00. Izsludinātajā termiņā nav reģistrējies neviens izsoles dalībnieks.

Saskaņā ar izsoles noteikumu 8.1.2. apakšpunktu izsole atzīstama par nenotikušu, ja noteiktajā termiņā neviens dalībnieks nav reģistrējies. Tā kā izsludinātajā termiņā izsolei nepieteicās neviens dalībnieks, izsole atzīstama par nenotikušu.

   Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta pirmo daļu, ja nekustamā īpašuma pirmajā izsolē neviens nav pārsolījis izsoles sākumcenu, var:

 1. rīkot otro izsoli ar augšupejošu soli, kurā institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu (9.pants), var pazemināt izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 20 procentiem no nosacītās cenas;
 2. rīkot jaunu izsoli, mainot nosolītās augstākās cenas samaksas kārtību;
 3. ierosināt atcelt lēmumu par nodošanu atsavināšanai.

 

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta pirmo daļu un  likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 1. Atzīt Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Veckupši”, Virgas pagastā, Priekules novadā, kadastra numurs 6498 003 0003, pirmo mutisko izsoli ar augšupejošu soli par nenotikušu.
 2. Rīkot Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Veckupši”, Virgas pagastā, Priekules novadā, kadastra numurs 6498 003 0003, otro mutisko izsoli ar augšupejošu soli.
 3. Apstiprināt Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Veckupši”, Virgas pagastā, Priekules novadā, kadastra numurs 6498 003 0003, otrās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli sākumcenu – 33 528,80 EUR (trīsdesmit trīs tūkstoši pieci simti divdesmit astoņi euro  un 80 centi ), kas ir,  pazeminājums ne vairāk kā par 20 procentiem no nosacītās cenas 41 911,00 EUR (četrdesmit viens tūkstotis deviņi simti vienpadsmit euro un 00 centi).
 4. Apstiprināt izsoles rezultātus un izsoles protokolu.
 5. Apstiprināt Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Veckupši”, Virgas pagastā, Priekules novadā, kadastra numurs 6498 003 0003, izsoles noteikumus, to pielikumus, līguma projektu.
 6. Uzdot Priekules novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt turpmāko atsavināšanas procesu, rīkojot otro mutisko izsoli ar augšupejošu soli atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

- Priekules novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

- finanšu nodaļai.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                             V.Jablonska

 

OTRĀS MUTISKĀS IZSOLES NOTEIKUMI

 

 

 

 

 

 

286. Par Priekules novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Aizputes iela 2-1, Priekule, Priekules novads, kadastra numurs 6415 900 0384, pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli atzīšanu...

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 29.aprīlī                                                                   

Nr.286           

          (protokols Nr.7,  62.punkts)

 

Par Priekules novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Aizputes iela 2-1, Priekule, Priekules novads, kadastra numurs 6415 900 0384, pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli atzīšanu par nenotikušu un otrās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

 

Ar 2020. gada 26. novembra Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.754 dzīvokļa īpašums Aizputes iela 2-1, Priekulē, Priekules novadā, kadastra Nr.6415 900 0384 (turpmāk – nekustamais īpašums) nodots atsavināšanai.

Ar 2021. gada 25. februāra Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.136 apstiprināti nekustamā īpašuma atsavināšanas izsoles rīkošana, pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli izsoles noteikumi un nosacītā cena 2113,00 EUR (divi tūkstoši viens simts trīspadsmit euro un 00 centi).

Paziņojums par izsoli publicēts Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 11.panta, 12.panta un 13.panta noteiktajā kārtībā.

Saskaņā ar izsoles noteikumu (apstiprināti ar 25.02.2021. Priekules novada pašvaldības domes sēdes lēmumu Nr.136) 3.2. punktu, dalībnieku reģistrācija izsolei tika noteikta līdz 2021. gada 06.aprīlim plkst. 13.00. Izsludinātajā termiņā nav reģistrējies neviens izsoles dalībnieks.

Saskaņā ar izsoles noteikumu 8.1.2. apakšpunktu izsole atzīstama par nenotikušu, ja noteiktajā termiņā neviens dalībnieks nav reģistrējies. Tā kā izsludinātajā termiņā izsolei nepieteicās neviens dalībnieks, izsole atzīstama par nenotikušu.

   Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta pirmo daļu, ja nekustamā īpašuma pirmajā izsolē neviens nav pārsolījis izsoles sākumcenu, var:

 1. rīkot otro izsoli ar augšupejošu soli, kurā institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu (9.pants), var pazemināt izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 20 procentiem no nosacītās cenas;
 2. rīkot jaunu izsoli, mainot nosolītās augstākās cenas samaksas kārtību;
 3. ierosināt atcelt lēmumu par nodošanu atsavināšanai.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta pirmo daļu un  likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 1. Atzīt Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Aizputes iela 2-1, Priekulē, Priekules novadā, kadastra numurs 6415 900 0384, pirmo mutisko izsoli ar augšupejošu soli par nenotikušu.
 2. Rīkot Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Aizputes iela 2-1, Priekulē, Priekules novadā, kadastra numurs 6415 900 0384, otro mutisko izsoli ar augšupejošu soli.
 3. Apstiprināt Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Aizputes iela 2-1, Priekulē, Priekules novadā, kadastra numurs 6415 900 0384, otrās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli sākumcenu – 1690,40 EUR (viens tūkstotis seši simti deviņdesmit euro  un 40 centi ), kas ir,  pazeminājums ne vairāk kā par 20 procentiem no nosacītās cenas 2113,00 EUR (divi tūkstoši viens simts trīspadsmit euro un 00 centi).
 4. Apstiprināt izsoles rezultātus un izsoles protokolu.
 5. Apstiprināt Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Aizputes iela 2-1, Priekulē, Priekules novadā, kadastra numurs 6415 900 0384, izsoles noteikumus, to pielikumus, līguma projektu.
 6. Uzdot Priekules novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt turpmāko atsavināšanas procesu, rīkojot otro mutisko izsoli ar augšupejošu soli atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

- Priekules novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

- finanšu nodaļai.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                             V.Jablonska

 

OTRĀS MUTISKĀS IZSOLES NOTEIKUMI

 

287. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Liepājas iela 3-33, Priekule,  Priekules novads

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 29.aprīlī                                                                   

Nr.287           

          (protokols Nr.7, 63.punkts)

 

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Liepājas iela 3-33, Priekule,  Priekules novads

 

Ar 2021. gada 25. februāra Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.134 dzīvokļa īpašums Liepājas iela 3-33, Priekule, Priekules novads, kadastra Nr.6415 900 0383, sastāv no trīsistabu dzīvokļa 58,70 kvm platībā (turpmāk tekstā – nekustamais īpašums), tika apstiprināta atsavināšanas izsoles rīkošana, izsoles nosacītā cena 3813,00 EUR (trīs tūkstoši astoņi simti trīspadsmit euro un 00 centi), un pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli  izsoles noteikumi un to pielikumi.

Paziņojums par izsoli publicēts Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 11.panta, 12.panta un 13.panta noteiktajā kārtībā.

  2021. gada 07. aprīļa izsolei pieteicās un saskaņā ar izsoles noteikumiem tika reģistrēti 5 (pieci) dalībnieki, no kuriem pēdējo augstāko cenu nosolīja izsoles dalībnieks ar kārtas Nr.2 – XX, deklarētā dzīvesvietas adrese, XX kurš saskaņā ar izsoles noteikumiem ieguva tiesības slēgt nekustamā īpašuma pirkuma līgumu par izsolē pēdējo augstāko nosolīto cenu 6563,00 EUR (seši tūkstoši pieci simti sešdesmit trīs euro un 00 centi).

Izsoles noteikumu 6.1.punkts paredz, ka nosolītājam sava piedāvātā augstākā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu, jāsamaksā par nosolīto nekustamo īpašumu 3 (trīs) mēnešu laikā no izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas, ja ar Priekules novada pašvaldības domes lēmumu nav noteikts cits termiņš.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu institūcija, kas organizē mantas atsavināšanu (9.pants), izsoles rezultātus apstiprina ne vēlāk kā 30 dienu laikā.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 36.panta pirmo daļu publiskas personas mantas nosolītājs trīsdesmit dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas paraksta pirkuma līgumu.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija)); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 1. Apstiprināt 2021. gada 07. aprīļa Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Liepājas iela 3-33, Priekulē, Priekules novadā, kadastra Nr. 6415 900 0383, pirmās mutiskās izsoles rezultātus un protokolu.
 2. Noslēgt šā lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma pirkuma līgumu ar izsoles uzvarētāju par pirkuma līguma cenu 6563,00 EUR (seši tūkstoši pieci simti sešdesmit trīs euro un 00 centi), nosakot, ka norēķins par nekustamo īpašumu tiek veikts ne vēlāk kā līdz 2021. gada 15. maijam.
 3. Uzdot Priekules novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai sagatavot šā lēmuma 2.punktā minēto līgumu. Par pirkuma līguma slēgšanas laiku un vietu izsoles uzvarētājam paziņot atsevišķi.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

1. XX;

2. Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

3. Finanšu nodaļai.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                             V.Jablonska

 

288. Par  ceļa servitūta līguma slēgšanu

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 29.aprīlī                                                                   

Nr.288           

          (protokols Nr.7,  64.punkts)

 

Par  ceļa servitūta līguma slēgšanu

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, personas kods, XX, 14.04.2021. iesniegums (reģistrācijas Nr. 2.1.7/ 21 /822-S), kurā lūgts rast iespēju noslēgt ceļa servitūta līgumu uz pašvaldības zemes vienībai „Ozolaine”, Bunkas pagasts, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6446 005 0179 .

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums „Ozolaine”, Bunkas pagasts, Priekules novads, sastāv no trīs zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 6446 005 0110 – 0,7144 ha platībā, 6446 005 0142 – 0,6253 ha platībā, 6446 005 0179 – 1,4287 ha platībā.

Ar 20.08.2008. Bunkas pagasta padomes lēmumu Nr. 10, nekustamais īpašums “Ozolaine”, Bunkas pag., kadastra Nr.  6446 005 0179,  ieskaitīts pašvaldībai piekritīgajās zemēs.

Nekustamais īpašums „Ozolaine ”,Bunkas pagasts, Priekules novads, kadastra nr. 6446 005 0179,  nav kadastrāli uzmērīts un nav reģistrēts zemesgrāmatā.

Romāns Salna nekustamā īpašuma “Salnas”, Bunkas pagasts, Priekules novads, kadastra nr. 6446 005 0181, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6446 005 0181 apsaimniekošanai nepieciešams izmantot ceļa posmu no pašvaldībai piekritīgās zemes vienības “Ozolaine”, Bunkas pag., Priekules nov., ~210 m, nepieciešamais platums 4,0 m.

Saskaņā ar LR likuma „Par autoceļiem” 6.¹ panta pirmo daļu ”Ja kāda īpašnieka zemes gabalu, kuru viņš ieguvis sakarā ar īpašuma tiesību atjaunošanu vai zemes privatizāciju, pievedceļš nesavieno ar valsts vai pašvaldības ceļu, šādam īpašniekam ir servitūta tiesības lietot braukšanai citos zemes gabalos esošos ceļus vai ierīkot tos no jauna un otro daļu Servitūtu nodibina Civillikumā noteiktajā kārtībā.[…]”.

   Saskaņā ar LR Civillikuma:

- 1231.pantu servitūtus nodibina ar likumu, ar tiesas spriedumu, ar līgumu vai testamentu;

- 1235.pantu no servitūta izrietošā lietu tiesība ir nodibināta un spēkā abām pusēm, t. i. valdošā un kalpojošā nekustamā īpašuma īpašniekiem, tikai pēc servitūta ierakstīšanas zemes grāmatās; līdz tam laikam viņu starpā pastāv vienīgi personiska saistība, kuras ierakstīšanu zemes grāmatās var tomēr prasīt katra puse, ja vien izpildīti visi citi servitūtam nepieciešamie noteikumi;

 - 1156.pantu ar ceļa servitūtu var piešķirt tiesību uz braucamo ceļu.

Lai nodrošinātu piekļūšanu zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6446 005 0181, saskaņā ar grafisko pielikumu, būtu nodibināms ceļa servitūts aptuveni 0,09 ha platībā - tiesība uz braucamo ceļu, ar kuru Priekules novada pašvaldībai piederošā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6446 005 0179 tiktu apgrūtināta par labu zemes vienībai ar kadastru apzīmējumu 6446 005 0181.

Ņemot vērā iepriekš minēto, vadoties no Civillikuma 1130.panta, 1131.panta, 1148.panta, 1156.panta, 1158.panta, 1231.panta 3.apakšpunkta, 1232.panta, likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Slēgt līgumu par ceļa servitūtu,  aptuveni 0,09 ha platībā (210 m garumā un 4,5 m platumā) pašvaldībai piekrītošajā zemes vienībā “Ozolaine”, kadastra apzīmējums 6446 005 0179, kurš tiek apgrūtināts par labu zemes vienībai “Salnas” ar kadastra apzīmējumu 6446 005 0181, Bunkas pagastā, Priekules novadā, saskaņā ar skici (pielikums).
 2. Līgums reģistrējams zemesgrāmatā pēc zemes vienības, ar kadastra apzīmējumu 6446 005 0179 , reģistrēšanas zemesgrāmatā.
 3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms:

 •  nekustamo īpašumu speciālistei Ilze Lācītei
 • XX

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                             V.Jablonska

 

 

Pielikums

289.   Par dzīvokļa īpašumu izveidošanu dzīvoklim Nr.4 dzīvojamajā mājā Liepājas iela 5, Priekule, Priekules novads un reģistrēšanu zemesgrāmatā

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 29.aprīlī                                                                   

Nr.289           

          (protokols Nr.7,  65.punkts)

 

Par dzīvokļa īpašumu izveidošanu dzīvoklim Nr.4 dzīvojamajā mājā Liepājas iela 5, Priekule, Priekules novads un reģistrēšanu zemesgrāmatā

 

 Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, iesniegums ( reģistrācijas Nr. 2.1.4/21/862-S) , ar lūgumu nodot atsavināšanai dzīvokli Liepājas 5-4,  Priekule, Priekules novads.

Izvērtējot pašvaldībai rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums Liepājas iela 5, Priekule, Priekules novads, kadastra nr. 6415 001 0070, reģistrēts Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Priekules pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 105 uz Priekules novada pašvaldības vārda.

 Dzīvoklim Nr.4 nav izveidots dzīvokļa īpašums, tas izīrēts XX.

 Dzīvokļa īpašuma likuma 6.panta pirmā daļa nosaka, ka Dzīvokļa īpašumu var izveidot uz likuma, tiesas sprieduma, darījuma, tai skaitā testamenta, vai mājas īpašnieka lēmuma pamata. Dzīvokļa īpašumu izveido, sadalot atbilstoši šā likuma noteikumiem zemesgrāmatā ierakstītu dzīvojamo māju kopā ar tai piederīgajām palīgēkām, būvēm un zemi un otrā daļa - Dzīvokļa īpašums ir nodibināts līdz ar tā ierakstīšanu zemesgrāmatā.

Lai pieņemtu lēmumu par pašvaldībai piederošu dzīvokļu atsavināšanu ir jāizveido un kadastra reģistrā jāreģistrē dzīvokļu īpašums un kā patstāvīgs īpašums ir jāreģistrē zemesgrāmatā.

Pamatojoties uz iesniegumu, Dzīvokļa īpašuma likuma 2.panta pirmo daļu- dzīvokļa īpašums ir dzīvojamā mājā tiesiski nodalīts patstāvīgs nekustamais īpašums un 6.pantu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Izveidot sekojošus dzīvokļu īpašumus dzīvojamajā mājā pēc adreses Liepājas iela 5, Priekule, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6415 001 0070 001, nosakot dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un zemes:  

1.1. dzīvoklis Nr.4  50,2 m² - 3/100;

2. Pēc dzīvokļu īpašuma reģistrācijas Kadastra informācijas sistēmā, ierakstīt dzīvokļu īpašumus zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda kā patstāvīgus īpašuma objektus.

3. Pilnvarot nekustamā īpašuma speciālisti Ilzi Lācīti veikt nepieciešamās darbības dzīvokļu īpašumu izveidošanā un ierakstīšanai zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda.

4. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei organizēt nekustamā īpašuma vērtības noteikšanu saskaņā ar likuma „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums” 3.pantu.

5. Nekustamo īpašumu nosacīto cenu un atsavināšanas paziņojumu apstiprināt Priekules novada pašvaldības domē.

6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms: SIA “Priekules nami”: priekulesnami@inbox.lv; nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei; Finanšu nodaļai; XX.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                             V.Jablonska

 

 

 

290. Par lauku apvidus zemes nomas līguma pārslēgšanu ar XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 29.aprīlī                                                                   

Nr.290           

          (protokols Nr.7,  66.punkts)

 

 

Par lauku apvidus zemes nomas līguma pārslēgšanu ar XX

 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

24.08.2011. ar XX tika noslēgts Lauku apvidus zemes nomas līgums Nr.   3-36B/31-2012 uz zemes vienībām “Krasta iela 4”, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules novads, kadastra nr. 6446 005 0076, “Kerijas”, Bunkas pagasts, Priekules novads, kadastra nr. 6446 006 0138 un “Meistari”, Bunkas pagasts, Priekules novads, kadastra nr. 6446 005 0257.

Nomas līgums beigsies 23.08.2021.

17.04.2017. ar XX noslēgts pirkuma līgums Nr. 2.3.9/17/503,uz NĪ Krasta iela 4, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules novads.

19.02.2021. XX noreģistrēji īpašuma tiesības Kurzemes rajona tiesas Bunkas pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 100000559519 uz NĪ Krasta iela 4, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules novads.

24.03.2021. Priekules novada pašvaldībā saņemts iesniegums reģ.nr. 2.1.4/21/660-S,  kurā lūgts  atļaut atsavināt zemes vienību “Meistari”, Bunkas pagasts, Priekules nov., 2,50 ha platībā,  kadastra apzīmējums 6446 005 0153 , Bunkas pagastā, Priekules novadā.    

Tā kā NĪ “Meistari”, Bunkas pagasts, Priekules novads, kadastra nr. 6446 005 0257 tiks nodots atsavināšanai, lietderīgi būtu pārslēgt zemes nomas līgumu, slēdzot divus atsevišķus lauku apvidus zemes nomas līgumus.

Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta otrajā daļā noteikts, ka “Persona, kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzas šā panta pirmajā daļā minētajos gadījumos vai kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigušās saskaņā ar likumu “Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos", iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi. Zemes nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem, ja vien zemes nomnieks nevēlas noslēgt zemes nomas līgumu uz īsāku termiņu. Ja zemes nomnieks vēlas, zemes nomas līgums tiek pagarināts.”.

Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 2. punktā noteikts, ka “Lauku apvidus zemes nomas līgumu (turpmāk - nomas līgums) par visu pastāvīgā lietošanā piešķirto zemi vai par šīs zemes daļu var noslēgt persona, kas ieguvusi nomas pirmtiesības saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta otro daļu (turpmāk - pirmtiesīgā persona) ” 7. punktā noteikts, ka “Nekustamā īpašuma nodokli maksā pirmtiesīgā persona vai nomnieks. Nomas līgumā par zemi gada nomas maksa nosakāma 0,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības”.

Pamatojoties uz 30.08.2005.Ministru kabineta noteikumu Nr.644 “Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 2. un 5.punktu,, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Pārslēgt lauku apvidus zemes nomas līgumu Nr.3-36B/31-2012, slēdzot divus atsevišķus nomas līgumus uz zemes vienībām “Kerijas”, Bunkas pagasts, Priekules novads, kadastra nr. 6446 006 0138, 18,8 ha platībā un “Meistari”, Bunkas pagasts, Priekules novads, kadastra nr. 6446 005 0257,  2,50 ha platībā, nosakot :
 • nomas līguma termiņu līdz 2031.gada 31.decembrim;
 • nomas maksu 0,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.
 1. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.
 2. Nomniekam divu mēnešu laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēnešu laikā neizrāda iniciatīvu līgumu slēgšanai, lēmums par līguma termiņa pagarināšanu nav spēkā.

 

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms:

 • XX;
 • nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei;

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                             V.Jablonska

 

291. Par daļu no pašvaldības zemes  „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki”, Bunkas pag., Priekules nov., iznomāšanu XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 29.aprīlī                                                                   

Nr.291           

          (protokols Nr.7,  67.punkts)

 

Par daļu no pašvaldības zemes  „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki”, Bunkas pag., Priekules nov., iznomāšanu XX

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts  XX, dzīvojoša XX, iesniegums(reģistrācijas Nr. 2.1.4/ 21/814-S, kurā lūgts iznomāt daļu no nekustamā īpašuma „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra apzīmējums 6446 003 0156 , 0,3 ha  platībā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar Bunkas pagasta padomes 17.09.2008. lēmumu, protokols Nr.11, nekustamais īpašums ar nosaukumu „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki” ieskaitīts pašvaldībai piederošās neapbūvētās zemēs kā palīgsaimniecības zeme.

            Saskaņā ar 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi”  29. punktu un 30. punktu – ja tiek iznomāts neapbūvēts zemesgabals līdz 10 ha lauku teritorijā, kas tiek izmantots lauksaimniecībā, mežsaimniecībā vai ūdenssaimniecībā, uz termiņu ne ilgāk par sešiem gadiem, ja šo noteikumu 33.6. apakšpunktā noteiktajā termiņā pieteicies tikai viens pretendents, tad minētajā gadījumā nomas maksu nosaka atbilstoši Ministru kabineta, pašvaldības domes, citas atvasinātas publiskas personas vai kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētāja apstiprinātam nomas pakalpojumu maksas cenrādim, kas noteikts, ņemot vērā neatkarīga vērtētāja noteikto tirgus nomas maksu, vai neatkarīga vērtētāja noteiktajai tirgus nomas maksai .

31.01.2019. Priekules novada pašvaldības dome pieņēmusi lēmumu Nr. 1, 8.punkts “Par lauksaimniecības zemes nomas pakalpojuma maksas cenrāža apstiprināšanu ”. Zemes nomas pakalpojuma maksas cenrādī noteikts, ka Priekules novada Bunkas pagastā 1 ha lauksaimniecības zemes nomas maksa gadā ir 71 EUR (bez PVN).

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, kura pārejas noteikumu 20.punkts nosaka, ka pašvaldība, kuru administratīvi teritoriālās reformas ietvaros apvieno, var uzņemties aizņēmumu, galvojumu un citas ilgtermiņa saistības, iznomāt savu nekustamo īpašumu, kā arī atsavināt savu kustamo un nekustamo mantu, kuras pārdošanas vērtība pārsniedz 50 000 euro vai 0,1 procentu no pašvaldības pamatlīdzekļu vērtības, tikai pēc tam, kad saņemts pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas (turpmāk — Finanšu komisija) lēmums.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 5.,7.,8.,17.,29.,30., punktiem, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijai sniegt pozitīvu atzinumu nomas līguma slēgšanai ar XX, personas kods XX, uz daļu no zemes vienības “Personīgās palīgsaimniecības Biznieki”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr. 6446 005 0172, kadastra apzīmējums 6446 003 0156, 0,30  ha platībā.
 2. Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas pieņemto lēmumu par piekrišanu nomas līguma slēgšanai ar XX uz daļu no zemes vienības “Personīgās palīgsaimniecības Biznieki ”, Bunkas pagastā, Priekules novads, nosūtīt Priekules novada pašvaldībai uz e-pastu: dome@priekulesnovads.lv
 3. Pēc Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas pozitīva atzinuma saņemšanas, iznomāt daļu no zemes vienības “Personīgās palīgsaimniecības Biznieki“, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr. 6446 005 0172, kadastra apzīmējums 6446 003 0156, 0,30 ha platībā, XX, personas kods XX, nosakot :

 

                              - nomas maksu 71 EUR (bez PVN) gadā, par lauksaimniecības zemes 1 ha.

- nomas līguma termiņu no 2021.gada 1.maija  līdz 2023.gada 30.aprīlim.

 - papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos nodokļus. 

 

Par šī lēmuma izpildi atbildīga nekustamo īpašumu speciāliste Ilze Lācīte.

 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms:                                         

 •  Nekustamo īpašumu speciālistei Ilze Lācītei,
 •  XX.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                             V.Jablonska

 

 

 

Pielikums

292. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Līcīši”, Virgas pagasts,  Priekules novads

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 29.aprīlī                                                                   

Nr.292           

          (protokols Nr.7,  68.punkts)

 

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Līcīši”, Virgas pagasts,  Priekules novads

 

Ar 2020. gada 27. augusta Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.548 nekustamais īpašums “Līcīši”, Virgas pagasts, Priekules novads, kadastra Nr.6498 002 0263, sastāv no zemes vienības 0,21 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6498 002 0263 un četru dzīvokļu dzīvojamās mājas 149 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 6498 002 0263 001   (turpmāk tekstā – nekustamais īpašums), tika nodots atsavināšanai.

Ar 2020. gada 24. septembra Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.656 apstiprināta nekustamā īpašuma pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli rīkošana, nosacītā cena un sākumcena 4594,00 EUR (četri tūkstoši pieci simti deviņdesmit četri euro un 00 centi),  izsoles noteikumi un to pielikumi.

Ar 2020. gada 26. novembra Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.802 apstiprināta nekustamā īpašuma pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli atzīšana par nenotikušu un otrās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli izsoles rīkošana, izsoles sākumcena 3675,20 EUR (trīs tūkstoši seši simti septiņdesmit pieci euro un 20 centi), izsoles noteikumi un to pielikumi.

Ar 2021. gada 28. janvāra Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.58 apstiprināta nekustamā īpašuma otrās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli atzīšana par nenotikušu un trešās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli izsoles rīkošana, izsoles sākumcena 1837,60 EUR (viens tūkstotis astoņi simti trīsdesmit septiņi euro un 60 centi), izsoles noteikumi un to pielikumi.

Paziņojums par izsoli publicēts Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 11.panta, 12.panta un 13.panta noteiktajā kārtībā.

  2021. gada 31. marta izsolei pieteicās un saskaņā ar izsoles noteikumiem tika reģistrēti 2 (divi) dalībnieki, no kuriem pēdējo augstāko cenu nosolīja izsoles dalībnieks ar kārtas Nr.2 – XX, deklarētā dzīvesvietas adrese, XX, kurš saskaņā ar izsoles noteikumiem ieguva tiesības slēgt nekustamā īpašuma pirkuma līgumu par izsolē pēdējo augstāko nosolīto cenu 2387,60 EUR (divi tūkstoši trīs simti astoņdesmit septiņi euro un 60 centi).

Izsoles noteikumu 6.1.punkts paredz, ka nosolītājam sava piedāvātā augstākā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu, jāsamaksā par nosolīto nekustamo īpašumu 3 (trīs) mēnešu laikā no izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas, ja ar Priekules novada pašvaldības domes lēmumu nav noteikts cits termiņš.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu institūcija, kas organizē mantas atsavināšanu (9.pants), izsoles rezultātus apstiprina ne vēlāk kā 30 dienu laikā.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 36.panta pirmo daļu publiskas personas mantas nosolītājs trīsdesmit dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas paraksta pirkuma līgumu.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 1. Apstiprināt 2021. gada 31. marta Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Līcīši”, Virgas pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr. 6498 002 0263, pirmās mutiskās izsoles rezultātus un protokolu.
 2. Noslēgt šā lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma pirkuma līgumu ar izsoles uzvarētāju par pirkuma līguma cenu 2387,60 EUR (divi tūkstoši trīs simti astoņdesmit septiņi euro un 60 centi), nosakot, ka norēķins par nekustamo īpašumu tiek veikts ne vēlāk kā līdz 2021.gada 20.maijam.
 3. Uzdot Priekules novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai sagatavot šā lēmuma 2.punktā minēto līgumu. Par pirkuma līguma slēgšanas laiku un vietu izsoles uzvarētājam paziņot atsevišķi.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

1.XX;

2. Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

3. Finanšu nodaļai.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                             V.Jablonska

 

293. Par līdzfinansējuma palielināšanu biedrībai “Priekules veloklubs” sekmīgai LEADER projekta “Drukas aprīkojuma iegāde” realizēšanai

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 29.aprīlī                                                                   

Nr.293           

          (protokols Nr.7,  69.punkts)

 

Par līdzfinansējuma palielināšanu biedrībai “Priekules veloklubs” sekmīgai LEADER projekta “Drukas aprīkojuma iegāde” realizēšanai

            Pašvaldībā 2021.gada 26.aprīlī saņemts biedrības “Priekules veloklubs” (turpmāk- Biedrība) iesniegums (reģistrēts 26.04.2021., Nr.2.1.4/21/916-S) par piešķirtā līdzfinansējuma palielināšanu sekmīgai LEADER projekta “Drukas aprīkojuma iegāde” (projekta Nr.21-02-AL13-A019.2203-000004) realizēšanai. Iesniegumā Biedrība informē, ka ir saņēmuši projekta apstiprinājumu no projektu konkursu “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai” administrējošās biedrības “Liepājas rajona partnerība” un Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (turpmāk E:FLA) uzraugošās iestādes Lauku atbalsta dienesta. Biedrība informē, ka ir uzsākuši projekta ieviešanu, taču ir saņemta cenu aptaujā izvēlētā aprīkojuma piegādātāja informācija, ka par cenu piedāvājumā norādīto cenu šīs iekārtas vairs nevar piegādāt, jo iekārtu cenas pie ražotāja COVID-19 izraisītās pandēmijas dēļ ir pieaugušas. Pēc izmaiņām cenu piedāvājumā projekta kopējās izmaksas ir 6 219,40 EUR, t.sk. ELFLA publiskais finansējums ir 4253,88 EUR.

            Izvērtējot Biedrības iesniegumu tiek secināts, ka:

 1. 2020.gada 24.novembrī tika saņemts Biedrības iesniegums (reģistrēts pašvaldības lietvedības sistēmā ar Nr.2.1 .412012177 –S) par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam “Drukas aprīkojuma iegāde”.
 2. 2020.gada 26.novembrī pašvaldības dome piešķīra Biedrībai līdzfinansējumu 1 200,00 EUR apmērā projektam “Drukas aprīkojuma iegāde”. Līdzfinansējums piešķirts saskaņā ar pašvaldības domes 2020.gada 30.jūlija noteikumiem “Par finansiālā atbalsta sniegšanu nevalstiskajām organizācijām” un balstoties uz biedrības sniegto informāciju par nepieciešamo līdzfinansējuma apjomu.
 3. Biedrības 2020.gada 24.novembra iesniegumā norādītās projekta plānotās izmaksas atšķiras no Biedrības 2021.gada 26.aprīlī iesniegumā norādītajām apstiprinātajām projekta izmaksām, jo tika precizētas uz projekta iesniegšanas brīdi. Projekta “Drukas aprīkojuma iegāde” sākotnējās, apstiprinātās izmaksas, izmaksu izmaiņas un to finansēšanas avoti:

 

Sākotnējās projekta izmaksas

Apstiprinātā projekta izmaksas

Projekta izmaksas pēc cenu piedāvājuma izmaiņām

Kopā, EUR:

8000,00 (100%)

5004,56 (100%)

6219,40 (100%)

ELFLA publiskais finansējums, EUR:

6800,00 (85%)

4253,88 (85%)

4253,88 (~68,4%)

Pašvaldības līdzfinansējums, EUR:

1200,00 (15%)

750,68 (15%)

1965,52 (~31,6%)

 

 1. Starpība starp pašvaldības piešķirto līdzfinansējumu 1200,00 EUR un projekta realizācijai nepieciešamo līdzfinansējumu 1 965,52 EUR, sastāda 765,52 EUR.
 2. Attīstības plānošanas nodaļas 2021.gada budžeta tāmē, budžeta kategoriju kodā 3263 ir ieplānots Biedrībai piešķirtais līdzfinansējums 1 200,00 EUR apmērā un finansējums neparedzētam līdzfinansējumam biedrību un nodibinājumu projektiem 2 000,00 EUR apmērā.

 

Atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Palielināt, ar pašvaldības domes 2020.gada 26.novembra lēmumu Nr.789 (protokols Nr.15, 5punkts) biedrībai “Priekules veloklubs” piešķirto līdzfinansējumu 1 200,00 EUR apmērā par 765,52 EUR projekta “Drukas aprīkojuma iegāde” īstenošanai.
 2. Līdzfinansējums tiek nodrošināts no Attīstības plānošanas nodaļas apstiprinātā 2021.gada budžeta.
 3. Līdzfinansējums tiek ieskaitīts biedrības kontā pēc vienošanās noslēgšanas.
 4. Par lēmuma izpildi atbild Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja.

 

Pielikumā: biedrības “Priekules veloklubs” iesniegums.

Lēmums nosūtāms: biedrībai “Priekules veloklubs”, Attīstības plānošanas nodaļai, Finanšu nodaļai.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                             V.Jablonska

 

294. Par nekustamā īpašuma  „Jaunriekstiņi”, Bunkas pagasts, Priekules nov. nodošanu atsavināšanai

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 29.aprīlī                                                                   

Nr.294           

          (protokols Nr.7,  70.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma  „Jaunriekstiņi”, Bunkas pagasts, Priekules nov. nodošanu atsavināšanai

                        Nekustamais īpašums „Jaunriekstiņi”, Bunkas pagasts, Priekules novads, kadastra nr. 6446 006 0308 reģistrēts Kurzemes rajona tiesas Bunkas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000610706 uz Priekules novada pašvaldības vārda.

Nekustamais īpašums „Jaunriekstiņi”, Bunkas pagasts, Priekules novads, sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6446 006 0308  5,23 ha platībā - 1,76 ha mežs, 0,80 ha – krūmāji, 0,01 ha zeme zem ūdens un 1,52 ha  purvs , 1,14 – lauksaimniecības zeme.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmā daļa nosaka, ka pašvaldības mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai pašvaldībai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var lemt par  pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, Publiskas personas  mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, , 5.panta pirmo daļu,, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Nodot atsavināšanai pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu  -  „Jaunriekstiņi”, Bunkas pagasts, Priekules nov., kadastra  numurs 6446 006 0308, kurš sastāv no zemesgabala 5,23  ha platībā par brīvu cenu. 
 2. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei organizēt nekustamā īpašuma vērtības noteikšanu saskaņā ar likuma „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums” 3.pantu.
 3. Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt nekustamā īpašuma (lēmuma 1.punkts) atsavināšanu.

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms :

 •  Nekustamo īpašumu  speciālistei I.Lācītei;
 •  Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;
 •  Finanšu nodaļai;
 • Bunkas pagasta pārvaldes vadītājai  Patricijai Andersonei

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                             V.Jablonska

 

295. Par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma “Jaunriekstiņi”, Bunkas pagasts, Priekules novads, atsavināšanas izsoles rīkošanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 29.aprīlī                                                                   

Nr.295           

          (protokols Nr.7,  71.punkts)

 

Par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma “Jaunriekstiņi”, Bunkas pagasts, Priekules novads, atsavināšanas izsoles rīkošanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

 

Ar 29.04.2021. Priekules novada domes lēmumu nekustamais īpašums  “Jaunriekstiņi” , Bunkas pagasts  , Priekules novads, kadastra nr. 6446 006 0308 , tiks nodots atsavināšanai.

Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6446 006 0308  – 5,23  ha platībā.

            Sertificēts zemes vērtētājs SIA „Invest-Rīga-Liepāja”, reģ. Nr.42103024236, juridiskā adrese Graudu iela 27/29, Liepāja, noteicis, ka nekustamā īpašuma “Jaunriekstiņi”, Bunkas , Priekules novadā,  kadastra Nr. 6446 006 0308  , tirgus vērtība uz 2021. gada 27.martu (apsekošanas datums) ir 10 100 ,00 EUR  (desmit tūkstoši viens simts euro un 00 centi).

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – PPMAL) 1.pantu, nosacītā cena šā panta izpratnē ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem [..]

Saskaņā ar PPMAL 8.panta trešo daļu mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija (amatpersona), kura saskaņā ar šā panta pirmo un otro daļu organizē nekustamā īpašuma novērtēšanu.

Nekustamā īpašuma nosacītā cena un izsoles sākumcena ir 11 899 EUR (vienpadsmit tūkstoši astoņi simti deviņdesmit deviņi euro un 00 centi ), noapaļojot līdz veseliem euro, ko veido:

 1. noteiktā nekustamā īpašuma vērtība 10 100,00 EUR  (desmit tūkstoši viens simts euro un 00 centi);
 2. izdevumi par kadastra objekta un datu reģistrāciju un aktualizāciju 9,25 EUR (deviņi euro un 25 centi);
 3. izdevumi par zemes kadastrālo uzmērīšanu – 810,00 EUR (astoņi simti desmit euro un 00 centi);
 4. stigu un kupicu ierīkošana – 278,30 EUR (divi simti septiņdesmit astoņi euro un 30 centi);
 5. nekustamā īpašuma reģistrēšana zemesgrāmatā 35,57 EUR (trīsdesmit pieci euro un 57 centi );
 6. izdevumi par nekustamā īpašuma novērtēšanu – 544,50 EUR (pieci simti četrdesmit četri euro un 50 centi) saskaņā ar vērtētāja izrakstīto rēķinu;
 7. izdevumi par meža zemes inventarizāciju – 121,00 EUR (viens simts divdesmit viens euro un 00 centi);

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.pantu, 8.panta trešo daļu, 10.panta pirmo daļu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 1. Apstiprināt Priekules novada pašvaldībai piederošānekustamā īpašuma “Jaunriekstiņi”, Bunkas pagasts , Priekules novads, kadastra numurs 6446 006 0308 pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli sākumcenu 11 899 EUR (vienpadsmit tūkstoši astoņi simti deviņdesmit deviņi euro un 00 centi ).
 2. Apstiprināt Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Jaunriekstiņi”, Bunkas pagasts , Priekules novads, kadastra numurs 6446 006 0308 izsoles noteikumus, to pielikumus un līguma projektu.
 3. Uzdot Priekules novada pašvaldības Īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanas  procesu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams

 

- Priekules novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

- finanšu nodaļai;

- nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei ;

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                             V.Jablonska

 

 

PIRMĀS MUTISKĀS IZSOLES NOTEIKUMI

296. ar pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma “Jaunrijas”, Bunkas pagasts, Priekules novads, atsavināšanas izsoles rīkošanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 29.aprīlī                                                                   

Nr.296           

          (protokols Nr.7,  72.punkts)

 

 

Par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma “Jaunrijas”, Bunkas pagasts, Priekules novads, atsavināšanas izsoles rīkošanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

 

Ar 28.01.2021. Priekules novada domes lēmumu Nr.24, protokols Nr. 2,  nekustamais īpašums  “Jaunrijas” , Bunkas pagasts, Priekules novads, kadastra nr. 6446 006 0088 , nodots atsavināšanai.

Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6446 006 0088  – 8,89  ha platībā.

            Sertificēts zemes vērtētājs SIA „Invest-Rīga-Liepāja”, reģ. Nr.42103024236, juridiskā adrese Graudu iela 27/29, Liepāja, noteicis, ka nekustamā īpašuma “Jaunrijas”, Bunkas , Priekules novadā,  kadastra Nr. 6446 006 0088  , tirgus vērtība uz 2021. gada 27.martu (apsekošanas datums) ir 8600 ,00 EUR  (astoņi tūkstoši seši simti euro un 00 centi).

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – PPMAL) 1.pantu, nosacītā cena šā panta izpratnē ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem [..]

Saskaņā ar PPMAL 8.panta trešo daļu mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija (amatpersona), kura saskaņā ar šā panta pirmo un otro daļu organizē nekustamā īpašuma novērtēšanu.

Nekustamā īpašuma nosacītā cena un izsoles sākumcena ir 10 656 EUR (desmit tūkstoši seši simti piecdesmit seši euro un 00 centi ), noapaļojot līdz veseliem euro, ko veido:

 1. noteiktā nekustamā īpašuma vērtība 8600,00 EUR  (astoņi tūkstoši seši simti euro un 00 centi);
 2. izdevumi par kadastra objekta un datu reģistrāciju un aktualizāciju 18,50 EUR (astoņpadsmit euro un 50 centi);
 3. izdevumi par zemes kadastrālo uzmērīšanu – 1200,00 EUR (viens tūkstotis divi simti euro un 00 centi);
 4. stigu un kupicu ierīkošana – 217,80 EUR (divi simti septiņpadsmit euro un 80 centi);
 5. nekustamā īpašuma reģistrēšana zemesgrāmatā 35,57 EUR (trīsdesmit pieci euro un 57 centi );
 6. izdevumi par nekustamā īpašuma novērtēšanu – 484,00 EUR (četri simti astoņdesmit četri euro un 00 centi) saskaņā ar vērtētāja izrakstīto rēķinu;
 7. izdevumi par meža zemes inventarizāciju – 100,00 EUR (viens simts euro un 00 centi);

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.pantu, 8.panta trešo daļu, 10.panta pirmo daļu un 22.07.2019. Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 1. Apstiprināt Priekules novada pašvaldībai piederošānekustamā īpašuma “Jaunrijas”, Bunkas pagasts , Priekules novads, kadastra numurs 6446 006 0088 pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli sākumcenu 10 656 EUR (desmit tūkstoši seši simti piecdesmit seši euro un 00 centi ).
 2. Apstiprināt Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Jaunrijas”, Bunkas pagasts , Priekules novads, kadastra numurs 6446 006 0088 izsoles noteikumus, to pielikumus un līguma projektu.
 3. Uzdot Priekules novada pašvaldības Īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanas  procesu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams

 

- Priekules novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

- finanšu nodaļai;

- nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei ;

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                             V.Jablonska

 

 

PIRMĀS MUTISKĀS IZSOLES NOTEIKUMI

 

 

 

 

297. Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 29.aprīlī                                                                   

Nr.297           

          (protokols Nr.7, 73 .punkts)

 

Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

 

            Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                             V.Jablonska

 

298. Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 29.aprīlī                                                                   

Nr.298           

          (protokols Nr.7, 74 .punkts)

 

Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

 

            Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                             V.Jablonska

 

299. Par ēkas/būves ar kadastra apzīmējumu 6446 003 0150 001, “Ferma Ģildēni”, Bunkas pagastā, uzņemšanu bilancē

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 29.aprīlī                                                                   

Nr.299           

          (protokols Nr.7,  75.punkts)

 

Par ēkas/būves ar kadastra apzīmējumu 6446 003 0150 001, “Ferma Ģildēni”, Bunkas pagastā, uzņemšanu bilancē

 

Nekustamam īpašumam “Ferma Ģildēni”, Bunkas pag., Priekules novads, kadastra nr. 6446 003 0150,  veikta īpašumu robežu kadastrālā uzmērīšana, robežu plāna un situācijas plāna izgatavošana.

 Saskaņā ar īpašuma “Ferma Ģildēni” situācijas plānu uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6446 003 0150,  atrodas nenoskaidrotas piederības būve ar  kadastra apzīmējumu 6446 003 0150 001.

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6446 003 0150 ir pašvaldībai piekritīga zeme pamatojoties uz 31.01.2019. Priekules novada pašvaldības domes lēmumu “Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6446 0030150, "Ferma Ģildēni", Bunkas pag., Priekules novads, atzīšanu par piekrītošu Priekules novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda”.

Likuma „Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību” 14.panta ceturtā daļa nosaka, ka ēkas (būves), kuras Zemesgrāmatu nodaļā, Valsts zemes dienestā vai pašvaldībā nav reģistrētas kā patstāvīgi īpašuma objekti, uzskatāmas par zemes īpašnieka īpašumu atbilstoši Civillikuma 968.pantam. Citas personas īpašuma tiesības uz šādām ēkām (būvēm) var iegūt, ja tiesa apmierinājusi šo personu prasību atdzīt īpašuma tiesības uz attiecīgajiem objektiem.

Civillikuma 968.pants nosaka, ka uz zemes uzcelta un cieši ar to savienota ēka atdzīstama par tās daļu.

Priekules novada pašvaldība, izvērtējot tās rīcībā esošos dokumentus un faktus, nekonstatē apstākļus, ka minētās ēkas būtu atzīstama par patstāvīgu īpašuma objektu, jo Priekules novada pašvaldības domē nav iesniegti iesniegumi par īpašuma tiesību atjaunošanu uz šīm ēkām vai iesniegumi par ēku piederību.

Likuma „Par nekustāmā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” 36.panta pirmās daļas sestais punkts nosaka, ēkas (būves) zemesgrāmatās ierakstāmas uz pašvaldības vārda, pamatojoties uz pašvaldības iestādes iesniegtu izziņu, kas apliecina, ka ēka (būve) ir pašvaldības iestādes bilancē;

Ņemot vērā augstākminēto un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas Civillikuma 968.pantu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Uzņemt Priekules novada pašvaldības bilancē sekojošu Bunkas pagasta īpašuma “Ferma Ģildēni”, kadastra apzīmējums 6446 003 0150 , ēku -  kūti  ar kadastra apzīmējumu 6446 003 0150 00
 2. Uzdot Finanšu nodaļai uzņemt bilancē iepriekšminēto ēku.
 3. Datus par ēkām precizēt pēc būvju kadastrālās uzmērīšanas lietas izgatavošanas.

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms: Finanšu nodaļai, nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei;

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                             V.Jablonska

 

 

300. Par nedzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu ar XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 29.aprīlī                                                                   

Nr.300           

          (protokols Nr.7, 76 .punkts)

 

 

Par nedzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu ar XX

2021.gada 26.aprīlī Priekules novada pašvaldībā saņemts  XX  iesniegums (reģistrācijas Nr. 2.1.4/21/915-S) , kurā lūgts pagarināt nedzīvojamo telpu nomas līgumu Nr. 3/2009 .

Nomas telpa atrodas Aizputes ielā 1A, Priekulē, Priekules nov., ēkas kadastra apzīmējums 6415 008 0014 013, ar kopējo platību 25,2 m2.

         Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

         Ar XX 28.04.2009. tika noslēgts nedzīvojamo telpu  nomas līgums Nr.3/2009 uz divām telpām Aizputes ielā 1A, Priekule, (daudzfunkcionālā sporta hallē) 25,2 m2 kopplatībā, frizētavas vajadzībām.

         Nomas līguma beigu termiņš 30.04.2021.

         Atbilstoši 20.02.2018. MK noteikumu Nr.97 " Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi  " 18.punktam, kas  nosaka, “ ka Iznomātājam, ievērojot sabiedrības intereses un lietderības apsvērumus, ir tiesības izlemt, vai pagarināt attiecīgā nomas līguma termiņu (nerīkojot izsoli) vai iznomāt nomas objektu citam nomniekam šajos noteikumos noteiktajā kārtībā. Nomas līgumu var pagarināt, ievērojot nosacījumu, ka nomas līguma kopējais termiņš nedrīkst pārsniegt Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā noteikto nomas līguma termiņu, izņemot gadījumu, kad nomas objektu iznomā publiskas funkcijas vai deleģēta valsts pārvaldes uzdevuma veikšanai ” .

      Likuma "Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu" 6.1 panta pirmā daļa nosaka, ka, ja likumā vai Ministru kabineta noteikumos nav paredzēts citādi, kustamās mantas nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav ilgāks par pieciem gadiem, nekustamā īpašuma nomas līgumu — uz laiku, kas nav ilgāks par 30 gadiem.

      Līguma kopējais termiņš, pagarinot to uz 6 gadiem, kopā nepārsniedz likumā "Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu" noteikto nomas līguma maksimālo termiņu.

      Šobrīd Nomniekam iznomātā Telpa nav nepieciešams Priekules  novada pašvaldībai normatīvajos aktos noteikto funkciju veikšanai

     Uz minēto telpu  XX nav nomas parādu.

     Saskaņā ar 13.10.2013. Priekules novada domes izdotajiem noteikumiem „Par  Priekules novada  pašvaldības  nedzīvojamo telpu nomu” (protokols Nr.8, 12.§) 9.punktu – „telpu nomas maksa tiek noteikta atbilstoši izsolē apstiprinātai augstākai cenai, bet viena pretendenta gadījumā – apstiprinātā cenrādī noteiktā nomas maksa saskaņā ar pielikumu Nr.1 . Papildus šajā nolikumā noteiktajai nomas maksai nomniekam ir jāmaksā pievienotās vērtības nodoklis ( PVN).”

       Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, iesniegumu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            1. Pagarināt 28.04.2009. nedzīvojamo telpu nomas līgumu  Nr. 3/2009, slēdzot papildus vienošanos ar XX, personas kods XX,  izsakot līguma 7.1. punktu šādā redakcijā:

  7.1.   Šis līgums ir spēkā no 2021.gada 01.maija līdz 2027.gada 30.aprīlim.

 1. Izteikt līguma 3.1. punktu šādā redakcijā:

3.1.Par telpu nomu nomnieks maksā nomas maksu 0,50 EUR/m2 mēnesī (bez PVN) , saskaņā ar 31.10.2013. Priekules novada domes lēmuma (prot.Nr.8), 12.§ ”Par Priekules novada pašvaldības  nedzīvojamo telpu nomu”.

            3. Noteikt, ka līguma darbības laikā Iznomātājam ir tiesības , rakstiski nosūtot Nomniekam paziņojumu, vienpusēji mainīt nomas maksas apmēru bez grozījumu izdarīšanas līgumā.

4. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei  sagatavot papildus vienošanos.

5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms :

 •   nekustamo īpašumu speciālistei Ilze Lācītei;
 • XX;

Finanšu nodaļai (I.Sokolovskai )                    

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                             V.Jablonska

 

301. Par zemes nomas līguma pārslēgšanu

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 29.aprīlī                                                                   

Nr.301           

          (protokols Nr.7,  77.punkts)

 

 

Par zemes nomas līguma pārslēgšanu

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts  XX, dzīvojošas XX, iesniegums (reģistrācijas Nr. 2.1.4/ 21/913-S, kurā lūgts pārslēgt mazdārziņa nomas līgumu Nr. 2.3.4/17/463, palielinot iznomāto zemes platību no 200 m2 uz 300 m2 .

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar XX 20.03.2017. noslēgts zemes nomas līgums Nr. 2.3.4/17/463 uz daļu no nekustamā īpašuma Liepājas iela 13A, Priekule, Priekules nov., kadastra apzīmējums 6415 001 0086, 200 m2 platībā, nomas līguma beigu termiņš 19.03.2022..

Nekustamais īpašums Liepājas iela 13A, Priekule, Priekules novads reģistrēts Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Priekules pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000186197 uz Priekules novada pašvaldības vārda.

XX vēlas palielināt  nomātā mazdārziņa platību par 100 m2 .

Saskaņā ar 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi”  29.3. punktu- šo noteikumu 32., 40., 41., 42., 43., 44., 45. un 46. punktu (netiek rīkota izsole, netiek noteikta minimālā nomas maksa) var nepiemērot, ja tiek iznomāts neapbūvēts zemesgabals, kas pilsētā nodots pagaidu lietošanā sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai ar nosacījumu, ka nomnieks neapbūvētajā zemesgabalā neveic saimniecisko darbību, kurai samazinātas nomas maksas piemērošanas gadījumā atbalsts nomniekam kvalificējams kā komercdarbības atbalsts.

Pašvaldībai piekrītošās zemes nomas maksa tiek noteikta saskaņā ar Priekules novada pašvaldības Saistošiem noteikumiem Nr.9 “Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošo zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” (apstiprināti ar Priekules novada pašvaldības domes 26.09.2013. sēdes lēmumu, prot.Nr.7, 5.§) 2. punktu- neapbūvētus zemesgabalus bez apbūves tiesībām, kuri tiek iznomāti ar mērķi – pagaidu atļautā zemes izmantošana sakņu dārzi - kods 0502, nomas maksu nosaka 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā, sakņu dārziem, kuru platība ir mazāka par 400 m² , ne mazāk kā 4,0 EUR gadā.

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, kura pārejas noteikumu 20.punkts nosaka, ka pašvaldība, kuru administratīvi teritoriālās reformas ietvaros apvieno, var uzņemties aizņēmumu, galvojumu un citas ilgtermiņa saistības, iznomāt savu nekustamo īpašumu, kā arī atsavināt savu kustamo un nekustamo mantu, kuras pārdošanas vērtība pārsniedz 50 000 euro vai 0,1 procentu no pašvaldības pamatlīdzekļu vērtības, tikai pēc tam, kad saņemts pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas (turpmāk — Finanšu komisija) lēmums.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 26.09.2013. Saistošo noteikumu Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 2.punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijai sniegt pozitīvu atzinumu par nomas līguma pārslēgšanu ar XX uz daļu no nekustamā īpašuma Liepājas ielā 13A , Priekulē, Priekules novadā, kadastra nr. 6415 001 0075, kadastra apzīmējums 6415 001 0086  300 m² platībā.
 2. Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas pieņemto lēmumu nosūtīt Priekules novada pašvaldībai uz e-pastu: dome@priekulesnovads.lv
 3. Pēc Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas pozitīva atzinuma saņemšanas, pārslēgt ar XX, personas kods XX, nomas līgumu uz daļu no zemes vienības Liepājas iela 13A, 300 m² platībā, kadastra apzīmējums 6415 001 0086, Priekulē, mazdārziņa vajadzībām (1.pielikums), nosakot:
  1. nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 4,00 EUR/gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus;
  2. nomas līguma termiņu no 2021.gada 1.amaija līdz 2026.gada  30.aprīlim.

 

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms:

 • XX;
 • nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                             V.Jablonska

 

302. Par 2021.gada 25.marta lēmuma Nr. 165 „Par Priekules pilsētas un Priekules pagasta pārvaldes izveidošanu un nolikuma apstiprināšanu” atcelšanu

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 29.aprīlī                                                                   

Nr.302           

          (protokols Nr.7,  78.punkts)

 

Par 2021.gada 25.marta lēmuma Nr. 165 „Par Priekules pilsētas un Priekules pagasta pārvaldes izveidošanu un nolikuma apstiprināšanu” atcelšanu

25.03.2021. Priekules novada pašvaldības dome pieņēma lēmumu Nr. 165 (protokols Nr.6, 1.punkts) „Par Priekules pilsētas un Priekules pagasta pārvaldes izveidošanu un nolikuma apstiprināšanu”.

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 69.1.panta trešo daļu -
pašvaldības dome var izveidot vienā novada pagastā vai novada pilsētā vairākas pagasta vai pilsētas pārvaldes. Ar vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra atļauju attiecīgās pašvaldības novada pilsētā un novada pagastā vai divos novada pagastos izveido kopīgu pagasta vai pilsētas pārvaldi.

29.03.2021., nosūtot vēstuli Nr. 2.1.7/21/262-N,  Priekules novada pašvaldība  lūdza Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (turpmāk – VARAM) atļaut izveidot kopīgu Priekules pilsētas un Priekules pagasta pārvaldi.

23.04.2021. pašvaldībā tika saņemta VARAM vēstule Nr.1-132/4048, kurā norādīts, ka kopīgas pilsētas un pagasta pārvaldes izveidei nav pamata, jo patreizējais novada pašvaldības administratīvais centrs atrodas Priekules pilsētā.

VARAM vēstulē ierosināts izveidot Priekules pagasta pārvaldi un tās nolikumā paredzēt, ka no 2021.gada 1.jūlija Priekules pagasta pārvalde nodrošinās Priekules pilsētas iedzīvotājiem pašvaldības funkciju pieejamību.

Lai nodrošinātu Priekules pagastā iedzīvotājiem pašvaldības funkciju pieejamību,  ir nepieciešams izveidot Priekules pagasta  pārvaldi un tās nolikumā noteikt, ka Priekules pilsētā sākot ar 2021.gada 1.jūliju Priekules pagasta pārvalde nodrošinās arī Priekules pilsētas iedzīvotājiem pašvaldības funkciju pieejamību.

Pamatojoties uz  likuma „Par pašvaldībām” 21.panta  pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. ATCELT 2021.gada 25.marta lēmumu Nr. 165 (protokols Nr.6, 1.punkts) „Par Priekules pilsētas un Priekules pagasta pārvaldes izveidošanu un nolikuma apstiprināšanu”.

 

Lēmums paziņojams: finanšu nodaļai.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                             V.Jablonska

303. Par Priekules pagasta pārvaldes izveidošanu un nolikuma apstiprināšanu

Priekulē

 

2021.gada 29.aprīlī                                                                   

Nr.303           

          (protokols Nr.7,79.punkts)

 

 

Par Priekules pagasta pārvaldes izveidošanu un nolikuma apstiprināšanu

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu 2021.gada jūlijā darbu uzsāks Dienvidkurzemes novada dome. Priekules novada pašvaldības dome savu darbību izbeigs.

Lai nodrošinātu Priekules pagastā iedzīvotājiem pašvaldības funkciju pieejamību,  ir nepieciešams izveidot Priekules pagasta pārvaldi.

 Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām" 69.¹panta otrajai daļai, nosakot šādu pārvaldes kompetenci:

- nodrošina pašvaldības kompetencē esošo izziņu izsniegšanu un sniedz informāciju par pašvaldības kompetencē esošajiem jautājumiem;

- pieņem valsts noteikto nodokļu un nodevu maksājumus, kuru iekasēšana ir uzdota pašvaldībai, kā arī novada domes noteikto nodevu maksājumus un maksājumus par pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem;

- nodrošina pašvaldības sociālos pabalstus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;


- pieņem iesniegumus, sūdzības un priekšlikumus no fiziskām un juridiskajām personām, organizē atbildes sagatavošanu iesniedzējiem vai sagatavo attiecīgo jautājumu izskatīšanai domes komisijās, komitejās, domes sēdē;


- nodrošina informācijas pieejamību par domes pieņemtajiem lēmumiem, saistošajiem noteikumiem, un citiem domes pieņemtajiem dokumentiem, u.c. normatīvajos aktos noteikto pašvaldības funkciju izpildi.

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 69.1.panta trešo daļu -
pašvaldības dome var izveidot vienā novada pagastā vai novada pilsētā vairākas pagasta vai pilsētas pārvaldes.

Pamatojoties uz  likuma „Par pašvaldībām” 41.panta  pirmās daļas 2.punktu, 69.1 , 69.2 pantu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. IZVEIDOT Priekules pagasta pārvaldi.
 2. APSTIPRINĀT Priekules pagasta pārvaldes nolikumu.

3.Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors Andris Razma.

 

Lēmums paziņojams: finanšu nodaļai

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                             V.Jablonska

 

 

Priekules pagasta pārvaldes nolikums

 

 

 

304. Par zemes vienības „Liepu kūtiņas”, Krote, Bunkas pagasts, Priekules novads, sadalīšanu

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 29.aprīlī                                                                   

Nr.304           

          (protokols Nr.7,  80.punkts)

 

 

Par zemes vienības „Liepu kūtiņas”, Krote, Bunkas pagasts, Priekules novads, sadalīšanu

 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

 Ar 26.11.2009. Priekules novada domes lēmumu Nr. 14, nekustamais īpašums „Liepu kūtiņas”, Krote,  Bunkas pag., Priekules nov., kadastra Nr. 6446 001 0180 , ieskaitīts pašvaldībai piekritīgajās apbūvētajās zemēs.

Nekustamais īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6446 001 0180   0,4730 ha platībā. Uz zemes vienības atrodas būve - kūts, kura nepieder pašvaldībai.

Zemes vienība nav kadastrāli uzmērīta un reģistrēta zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda.

            Sakarā ar to, ka uz zemes vienības „Ata Kronvalda Krotes pamatskola”, Krote, Bunkas pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums 6446 001 0286, plānots būvēt malkas šķūni, kas atradīsies blakus katlu mājai. Projekta iecerē daļa no malkas šķūņa atradīsies uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6446 001 0180.

Līdz ar to ir nepieciešams sadalīt pašvaldībai piekrītošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6446 001 0180, atdalot zemes gabalu ar aptuveno platību 0,3 ha.

 Atdalīto zemes gabala daļu 0,3 ha platībā plānots pievienot blakus esošajai zemes vienībai „Ata Kronvalda Krotes pamatskola” ar kadastra apzīmējumu 6446 001 0286, Krote, Bunkas pag., Priekules nov.

Saskaņā ar Kadastra likuma 11.panta otrās daļas pirmo punktu, sadalīt vai apvienot var pašvaldībai piekrītošo un piederošo zemi pirms zemes pirmreizējas ierakstīšanas zemesgrāmatā.

Atbilstoši Zemes ierīcības likuma 8.panta trešās daļas 2.punktam zemes ierīcības projekts nav izstrādājams, ja apvieno divas vai vairākas blakus esošas zemes vienības un par to ir pieņemts vietējās pašvaldības lēmums.

Atbilstoši Kadastra likuma 19.panta 4.punktam, kurš nosaka, kapamatojoties uz šā likuma 24.panta pirmās daļas 1., 2., 3., 5., 6., 7. un 11.punktā minēto personu iesniegumu, atbilstoši normatīvo aktu un šā likuma 34.panta nosacījumiem Kadastra informācijas sistēmā drīkst apvienot vairākus viena veida nekustamā īpašuma objektus vienā nekustamā īpašuma objektā un 1.panta 14.punktu - nekustamā īpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu nekustamajam īpašumam lauku apvidū un, ja nekustamā īpašuma sastāvā esošā zemes vienība vai būve nav adresācijas objekts, nekustamajam īpašumam pilsētā vai ciema teritorijā piešķirts rekvizīts, kas nav adrese.

 Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punkts nosaka, ka lietošanas mērķi nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes vienība.

 Pamatojoties uz Kadastra likuma 1.panta 14.punktam, 11. panta pirmo daļu, 19.panta 4.punktam, 2006.gada 14.septembra likuma „Zemes ierīcības likums” 8.panta trešās daļas 2.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 23.11.2015. Priekules novada teritorijas plānojums 2015.-2026.gadam, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Sadalīt pašvaldībai piekritīgo zemes vienību “Liepu kūtiņas”, Krote,  Bunkas pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums 6446 001 0180, atdalot zemes gabalu ar aptuveno platību 0,3 ha (vairāk vai mazāk, cik uzrādīsies pēc uzmērīšanas), saskaņā ar grafisko pielikumu.

2. Atdalāmajam zemes gabalam piešķirt nosaukumu “Ata Kronvalda Krotes pamatskola”, Krote, Bunkas pagasts, Priekules novads un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – izglītības un zinātnes iestāžu apbūve - kods 0901.

3. Jaunizveidoto zemes vienību  pievienot nekustamam īpašumam “Ata Kronvalda  Krotes pamatskola”, Krote, Bunkas pagasts, Priekules novads, kadastra Nr. 6446 001 0286.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

                

Lēmums izsūtāms:                                         

1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei

 

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                             V.Jablonska

 

 

Pielikums