29.10.2015. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols Nr. 15.)

40. Par Priekules novada 2015./16.m.g. skolēnu pārvadājumu maršruta nr.12. grozījumiem

 V.Jablonska- 2015.gada 1. un 2.oktobrī Priekules novada domē saņemti iedzīvotāju  iesniegumi par autobusa maršruta pieturas punkta izveidi - Paplakas stacija.

 

Nolasa lemjošo daļu.

Izdarot grozījumus Priekules novada skolēnu esošajā pārvadājumu maršrutā nr.12., tā kopgarums palielinās par 5 km, un maina nosaukumu uz Priekule – Paplakas stacija - Kaņepji – Priekule”.

 

Atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Arta Brauna, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Arnis Kvietkausks); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 Izdarīt grozījumus Priekules novada domes 24.09.2015. sēdes protokola Nr.14,  40.§  „Priekules novada domes skolēnu pārvadājumu maršruti 2015./2016.mācību gadam, maršrutā nr. 12. Priekule – Paplakas stacija - Kaņepji – Priekule”.

 

Pielikumā: lēmums ‘’Priekules novada 2015./2016.m.g.skolēnu pārvadājumu maršruta Nr.12 grozījumiem’’ ar pielikumu kopā uz 2 lp. (40.pielikums).

41. Par nedzīvojamo telpu nomas līguma Nr. 3-39/5-20110 pirmstermiņa izbeigšanu īpašumā Aizputes iela 6, Priekule

 V.Jablonska nolasa lemjošo daļu.

 

 

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 4.pantu, kas nosaka, ka “ Realizējot vietējo pārvaldi, pašvaldības likumā noteiktajos ietvaros ir publisko tiesību subjekts, bet privāttiesību jomā pašvaldībām ir juridiskās personas tiesības”,  14.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka  “ Pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības: 2) iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu, privatizēt pašvaldību īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības”, 2015.gada 15.oktobra Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Arta Brauna, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Arnis Kvietkausks); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Ar 2015.gada  23.novembri izbeigt 2010.gada 4.janvārī noslēgto  Nedzīvojamo telpu nomas līgumu Nr.3-39/5-2010 ar nomnieku – Z.V., par  nedzīvojamo telpu nomu ēkā, kas atrodas Aizputes  ielā 6, Priekule, 21.8 m² kopplatībā –kosmētisko pakalpojumu un masāžas veikšanai.

2. Uzdot Attīstības plānošanas nodaļas nekustamo īpašumu speciālistei (V.Rubezei) veikt nepieciešamās darbības šī lēmuma 1.punkta izpildei.

3. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.

Atbilstoši Paziņošanas likuma 8.panta otrai daļai (2) Dokuments, kas paziņots kā vienkāršs pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu astotajā dienā no dienas, kad tas iestādē reģistrēts kā nosūtāmais dokuments .

Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 76.pantai pirmajai daļai un 79.panta pirmajai šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā iela 4, Liepāja, LV-3401.

Lēmums izsūtāms:     

1 eks. Z. V., adrese: [:], Priekules pag., Priekules nov., LV-3434;

1 eks. SIA “ Priekules nami”, adrese, Ķieģeļu iela 2A, Priekule, Priekules nov.;

1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei V.Rubezei.

 

Pielikumā: lēmums ‘’Par nedzīvojamo telpu nomas līguma Nr. 3-39/5-20110 pirmstermiņa izbeigšanu īpašumā Aizputes iela 6, Priekule’’ uz 2 lp.(41.pielikums)

42. Par zemesgabala nomas līguma pirmstermiņa izbeigšanu V. A., Liepājas ielā 9B, Priekule, Priekules nov. un nomas līguma noslēgšanu ar A. K. par zemesgabala nomu Liepājas ielā 9B, Priekulē

 V.Jablonska-saņemti iesniegumi, ar kuriem viena persona vēlas izbeigt nomas līgumu, otra vēlas slēgt nomas līgumu par zemes nomu garāžas uzturēšanai.

 

Nolasa lemjošo daļu.

Ņemot vērā  V.A.  un A. K. iesniegumu , likumu „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2. punktu, kas nosaka, ka pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiskas darbības, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”7.²punktu, kas nosaka, ka „ Apbūvēta zemesgabala vai tā daļas minimālā nomas maksa ir 28 euro gadā, ja saskaņā ar šo noteikumu 7.2. apakšpunktu aprēķinātā nomas maksa ir mazāka nekā 28 euro gadā”, 2015.gada  15.oktobra    Finanšu  komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Arta Brauna, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Arnis Kvietkausks); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Ar 2015.gada 1.novembri izbeigt zemes nomas līgumu Nr. 21 /2009, noslēgtu 2009.gada 30.aprīlī ar V.A.,  personas kods :[:] par daļu   79.88 m² platībā  no zemesgabala Liepājas  iela 9B, Priekulē, kadastra numurs 6415 001 0009, nomas, garāžas Nr. 1  uzturēšanai. Zemes gabala nomas līguma termiņš ir līdz 2019.gada 25.maijam.

 

2. Ar 2015.gada 1.novembri  noslēgt zemes nomas līgumu ar A. K.,  personas kods [:], par  daļu 79.88 m², no Priekules novada pašvaldībai piederošā zemesgabala,  Liepājas  iela 9B, Priekule  nomu, garāžas   Nr. 1  uzturēšanai, nosakot nomas līguma termiņu līdz 2025.gada 31.decembrim.

3. Noteikt  zemes gabala Liepājas iela 9B, Priekule, daļas ( 79,88 m²) nomas maksu   1.5% no kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 28 EUR gadā, nomniekam papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli un nekustamā īpašuma nodokli.

Zemes daļas lietošanas mērķis -  individuālo garāžu uzturēšana.

 

3. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei (V.Rubeze) divu mēnešu laikā sagatavot šī lēmuma 2.punktam atbilstošu līgumu saskaņā ar zemes nomas līguma paraugu lēmuma pielikumā.

 

4.  A.K. divu mēnešu laikā jānoslēdz nomas līgums, ja minētajā termiņa līgums netiek noslēgts nomnieka vainas dēļ, šis lēmums zaudē spēku.

 

5. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Atbilstoši Paziņošanas likuma 8.panta trešajai daļai, uzskatāms, ka administratīvais akts adresātam paziņots septītajā dienā pēc nodošanas pastā.

 

6. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram Andrim Razmam.

 

7. Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta pirmo daļu un 79. pirmo daļu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namā (Lielajā ielā 4, Liepājā) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Izsūtāms:

1 eks.  V. A., adrese:[:], Priekule, Priekules nov., LV-3434;

1 eks. A. K., adrese: [:], Priekule, Priekules nov., LV-3434;

1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei V.Rubezei;

1 eks. Finanšu nodaļas grāmatvedei Ilzei Sokolovskai.

 

Pielikumā: lēmums ‘’ Par zemesgabala nomas līguma pirmstermiņa izbeigšanu V.A., Liepājas ielā 9B, Priekule, Priekules nov. un nomas līguma noslēgšanu ar   A. K.  par zemesgabala nomu Liepājas ielā 9B, Priekulē’’ ar nomas līguma pielikumu kopā uz 5 lp.(42.pielikums).

43.Par Priekules novada pašvaldības domes 2015. gada 27. jūnija lēmuma Nr.11, 54.§ „Par adreses piešķiršanu zemes vienībai ar apzīmējumu kadastrā 6482 007 0122

 Par Priekules novada pašvaldības domes 2015. gada 27. jūnija lēmuma Nr.11, 54.§

„Par adreses piešķiršanu zemes vienībai ar apzīmējumu kadastrā 6482 007 0122 Priekules pag., Priekules nov. uzmērīšanai un ierakstīšanai zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda” precizēšanu

 

V.Jablonska- uz zemes vienības atrodas pašvaldībai piederoša ēka un divi šķūnīši, kuri ir funkcionāli saistīti. Ar 2015. gada 27. jūnija lēmumu Nr.11,54.§, zemes vienībai un ēkai piešķirta adrese „Martas” , Priekules pag., Priekules nov. Adresē trūkst ciemata nosaukums Kalnenieki.

Nolasa lemjošo daļu.

Saskaņā spēkā esošo Priekules pagasta teritorijas plānojumu (2009-2021 gads, apstiprinātiem ar Priekules novada domes 29.12.2009. sēdes lēmumu prot. Nr. 17;45§), teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, „Adresācijas sistēmas noteikumiem” Nr.1269 03.11.2009.3. daļas 11. punktu un likumu „Par pašvaldībām”, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Arta Brauna, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Arnis Kvietkausks); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

      1.Precizēt Priekules novada pašvaldības domes 2015. gada 27. jūnija lēmumu Nr.11, 54.§ un 1. punktu izteikt sekojošā redakcijā -

„ 1. Piešķirt adresi zemes vienībai ar apzīmējumu kadastrā 6482 007 0122 un ēkām „Martas”, Kalnenieki, Priekules pag., Priekules nov. adreses kods A 106612840’’.

2.Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Lielā ielā 4, Liepājā, LV- 3400.

 

Lēmums izsūtāms:

1eks. Attīstības plānošanas nodaļai;

1eks. VZD Graudu iela 27/29, Liepāja.

 

Pielikumā: lēmums ‘’ Par Priekules novada pašvaldības domes 2015. gada 27. jūnija lēmuma Nr.11, 54.§ „Par adreses piešķiršanu zemes vienībai ar apzīmējumu kadastrā 6482 007 0122 Priekules pag., Priekules nov. uzmērīšanai un ierakstīšanai zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda’’ precizēšanu uz 1 lp. (43.pielikums).

44. Par lietošanas mērķa maiņu nekustamajam īpašumam „Jaunās attīrīšanas”, Bunkas pagasts, Priekules novads

 V.Jablonska nolasa lemjošo daļu.

Deputātiem jautājumu un iebildumu nav.

 

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu Bunkas pagasta teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem (Saistošie noteikumi apstiprināti ar 28.01.2010. Priekules novada domes lēmumu (prot. Nr. 1,45.§)atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Arta Brauna, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Arnis Kvietkausks); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.   Noteikt zemes vienībai ar nosaukumu  „Jaunās attīrīšanas”, Bunkas pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums 6446 003 0025, lietošanas mērķi- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība- kods 0101, saskaņā ar pielikumu.

2.   Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad  paziņots ieinteresētām personām.

3.   Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 76.pantai pirmajai daļai un 79.panta pirmajai šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā iela 4, Liepāja, LV-3401. Paziņošanas likuma 8.panta otrajā daļā noteikts, ka  (2) Dokuments, kas paziņots kā vienkāršs pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu astotajā dienā no dienas, kad tas iestādē reģistrēts kā nosūtāmais dokuments

 

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. VZD Kurzemes reģionālai nodaļai, adrese : Graudu iela 27/29,Liepāja, LV-3401;

1 eks. Bunkas pagasta pārvaldes zemes lietu speciālistei I. Lācītei;

1 eks. V. N., adrese [:], Bunkas pagasts, Priekules novads, LV- 3446.

 

Pielikumā: lēmums ‘’ Par lietošanas mērķa  maiņu nekustamajam īpašumam „Jaunās attīrīšanas”, Bunkas pagasts, Priekules novads’’ ar grafisko pielikumu kopā uz 3 lp.(44.pielikums).

 

45. Par grozījumiem 17.06.2013. zemes nomas līgumā Nr. 3-36/24-2013 par zemes nomu īpašumā Liepājas iela 13A, Priekule

 V.Jablonska nolasa lemjošo daļu.

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, un Priekules novada pašvaldības Saistošiem noteikumiem Nr. 9, „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 2.punkta, 2.1.apakšpunktu, kas nosaka, ka sakņu dārziem, kuru platība līdz 400 m², ne mazāk kā 4,0 EUR gadā, 2.punkta, 2.2.apakšpunktu, kas nosaka, ka sakņu dārziem, kuru platība vairāk kā 400 m², ne mazāk kā 7,0 EURO gadā apstiprināti ar Priekules novada domes 26.09.2013. lēmumu (prot.Nr.11,5.§),  atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Arta Brauna, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Arnis Kvietkausks); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Izdarīt grozījumus 17.06.2013. starp Priekules novada pašvaldību un A.L. noslēgtajā Zemes nomas līgumā Nr. 3-36/ 24- 2013, (turpmāk līgums) par daļu no  zemesgabala Liepājas iela 13A, Priekule, kadastra numurs 6415 001 0075 176 m² nomu:

1.1. Līguma 1.1. un 1.4. apakšpunktā  aizstāt skaitli “ 176” ar skaitli “ 146” .

1.2. Līguma 3.1.apakšpunktu aiz vārdiem” no zemes kadastrālās vērtības gadā” papildināt   ar šādu tekstu   “ ne mazāk kā 4,0 EURO gadā” .

1.3. Papildus nomas maksai tiks aprēķināts pievienotās vērtības nodoklis atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai nodokļa likmei un nomnieks maksā likumā noteikto nekustamā īpašuma nodokli.

 

2. Priekules novada pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistei (V. Rubeze) divu nedēļu laikā sagatavot šī lēmuma 1.punktam atbilstošu vienošanos. 

 

3.Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad paziņots adresātam.

 

4. Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Priekules novada pašvaldības domei.

            Paziņošanas likuma 8.panta otrajā  daļā noteikts, ja  (2) „Dokuments, kas paziņots kā vienkāršs pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu astotajā dienā no dienas, kad tas iestādē reģistrēts kā nosūtāmais dokuments”.

Izsūtāms:

1 eks. A.L.: [:], Priekule Priekules nov., LV-3434,

1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei V.Rubezei,

1 eks. Finanšu nodaļai.

 

Pielikumā: lēmums ‘’ Par grozījumiem 17.06.2013. zemes nomas līgumā Nr. 3-36/24-2013 par zemes nomu īpašumā Liepājas iela 13A, Priekule’’ uz 2 lp.(45.pielikums).

 

46. Par pašvaldībai piekrītošo zemes vienību ”Gravenieku Mežs” un “Gravnieki”, Virgas pag., Priekules nov., uzmērīšanu un reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda

 V.Jablonska nolasa lemjošo daļu.

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 1.un 2.punktam, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Arta Brauna, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Arnis Kvietkausks); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Veikt pašvaldībai piekrītošo zemes vienību Virgas pagastā Priekules novadā uzmērīšanu un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda, saskaņā ar grafisko pielikumu:

1.1. „Gravenieku Mežs”  1,5 ha, kadastra apzīmējums 6498 003 0146;

1.2. “Gravnieki” 0,5 ha, kadastra apzīmējums 6498 003 0077;

1.3. “Gravnieki” 7,5 ha, kadastra apzīmējums 6498 003 0078.

2. Uzdot Virgas pagasta zemes lietu speciālistei M.Kokovihinai veikt visas nepieciešamās formalitātes zemes vienību (lēmuma 1.punkts) uzmērīšanai un reģistrēšanai zemesgrāmatā.

3. Izdevumus, kas saistīti ar zemes vienību (lēmuma 1.punkts) ierakstīšanu zemesgrāmatā, segt no pašvaldības budžeta līdzekļiem.  

4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot izpilddirektoram A.Razmam. 

Lēmums izsūtāms:

2 eks. Zemes lietu speciālistei M.Kokovihinai;

1 eks. Izpilddirektoram A.Razmam;

1 eks. Finanšu nodaļai.

 

Pielikumā: lēmums ‘’ Par  pašvaldībai piekrītošo zemes vienību ”Gravenieku Mežs” un “Gravnieki”, Virgas pag., Priekules nov., uzmērīšanu un reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda’’ ar grafisko pielikumu kopā uz 3 lp.(46.pielikums).

47. Par Priekules novada augstāko apbalvojumu piešķiršanu iedzīvotājiem Latvijas Republikas proklamēšanas 97. gadskārta priekšvakarā

 V.Jablonska- izskatam izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdē apkopotie rezultāti, kuri iesniegti apstiprināšanai par augstāko apbalvojumu piešķiršanu valsts proklamēšanas 97.gadskārtā.

Nolasa lemjošo daļu.

Pamatojoties uz Priekules novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas iesniegto apbalvojamo sarakstu (20.10.2014. komitejas sēdes protokols Nr.11), atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Arta Brauna, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Arnis Kvietkausks); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Piešķirt apbalvojumu GODA NOVADNIEKS:

1.1.Maijai RETĒJUMAI – par 40 darba gadiem, kas veltīti priekulnieku veselības stiprināšanā, par nerimstošu interesi papildinot savas profesionālās mediķa zināšanas un aktivitātēm novada sabiedriskajā un kultūras dzīvē, priecējot iedzīvotājus ar savu meistarīgo rokdarbu izstādēm.

 

1.2.Skaidrai KLASIŅAI – par nesavtīgu darbu Gramzdas pamatskolā 47 gadu garumā mūzikas un vēstures jomā, par vēstures liecību saglabāšanu un novadpētniecību, par aktīvu darbu tautas mākslas kolektīvos un pozitīva tēla radīšanu Priekules novada pasākumos.

 

 1. Piešķirt apbalvojumu GADA CILVĒKS VIRGAS pagastā:

2.1.Ievai ŠTEINBERGAI, Purmsātu senlietu krātuves vadītājai – par radošu sadarbību ar norvēģu rakstnieku ar latviskām saknēm - Terji Binderu, sekmējot grāmatas “Kur piedzimst vējš” tapšanu, popularizējot Purmsātu vārdu ārpus novada robežām un finanšu līdzekļu piesaisti Purmsātu skolai.

 

 1. Piešķirt apbalvojumu GADA CILVĒKS PRIEKULES pagastā:

3.1.Uldim INNIM, lauksaimniekam – par ilgstoši veiksmīgu uzņēmējdarbību, un priekšzīmīgu saimniekošanu, kas veicinājis darba vietu radīšanu, kā arī par nesavtīgu atbalstu mākslinieciskās pašdarbības kolektīviem.

 

 1. Piešķirt apbalvojumu GADA CILVĒKS BUNKAS pagastā:

4.1.Evitai VALDMANEI, z/s “Sudrabkalni” īpašniecei - par aktivitātēm, kas vairo skaistumu pie pagasta kultūras iestādēm, par piedalīšanos visdažādākajās kultūras aktivitātēs, par mazpulku kustības celšanu godā.

 

4.2.Imantam AKERBLŪMAM – par nerimstošu aktivitāti, Tadaiķu ciema vēstures izpēti, par bijušā kolhoza Suvorovs vēstures izpēti, dažādo eksponātu un materiālu apkopošanu, kam ir reālas iespējas pārtapt senlietu krātuvē un kuru 2015.gada Tūrisma rallijā jau iepazina daudzi dalībnieki no visas Latvijas.

 

 1. Piešķirt apbalvojumu GADA CILVĒKS GRAMZDAS pagastā:

5.1.Ļoļai BAUŽEI, feldšerei ar pieredzi, par iejūtīgu attieksmi, nesavtīgu darbu, rūpējoties par Gramzdas pagasta iedzīvotāju veselību 47 darba gadu garumā, par drošības sajūtu, kas radīta gramzdeniekos.

 

 1. Piešķirt apbalvojumu GADA CILVĒKS KALĒTU pagastā:

6.1.Daigai AUZENIECEI, – pavārei un garšīgu ēdienu meistarei, par atsaucību visdažādākās dzīves situācijās, par atbalstu mazturīgajām ģimenēm un senioriem, par Kalētu vārda daudzināšanu, kas gājis līdzi meistarīgi izceptajām kūkām.

 

 1. Piešķirt apbalvojumu GADA CILVĒKS PRIEKULES pilsētā:

7.1.Mārtiņam BERGAM – Priekules Mūzikas un mākslas skolas kamerorķestra diriģentam par orķestra profesionālās meistarības izaugsmi un kolektīva aizvešanu līdz XI Latvijas skolu dziesmu un deju svētkiem, kur izcīnīts 1.pakāpes diploms ar izcilību, tādējādi ierindojoties 6 labāko valsts skolu simfonisko orķestru skaitā un kaldinot Priekules vārdu Latvijas mērogā.

 

 1. Piešķirt apbalvojumu  GODA RAKSTS:

8.1.Dzidrai VARANAUSKAI – par mūža ieguldījumu Purmsātu senlietu krātuves izveidošanā un projekta 1905.gada revolucionāru kapa vietu atjaunošanu Purmsātu kapsētā vadīšanu.

8.2.Maijai BUNGŠEI - Gramzdas pamatskolas latviešu valodas skolotājaiun mācību pārzinei, gatavojot Gramzdas skolēnus novada un valsts mēroga olimpiādēs un konkursos,  par attieksmi un ieinteresētību, atstājot neizdzēšamas pēdas skolēnu atmiņās un Gramzdas vēsturē.

8.3.Augustinam EIDEJUSAM – senioram par ieguldīto darbu un personisko attieksmi pašvaldības un gramzdenieku labā daudzu gadu garumā

 

 1. Piešķirt apbalvojumu  ATZINĪBAS RAKSTS:

9.1.Arnim KLAGIŠAM - Purmsātu internātskolas skolotājam par ieguldījumu jauniešu ar īpašām vajadzībām praktiskā darba iemaņu apmācībā, kas sekmē viņu konkurētspēju darba tirgū. Par Purmsātu muižas parka koku stādījumu regulāru kopšanu un stādījumu atjaunošanu.

9.2.Ritai KUĻIKOVAI – seniorei par enerģisku darbību, panākot veco gāzes balonu lietošanas termiņa pagarinājumu, kas dod laiku trūcīgākajai sabiedrības daļai sagatavoties šim procesam. Par sabiedrisko aktivitāti, neesot vienaldzīgai pret procesiem valstī.

 

Pielikumā: lēmums ‘’ Par  Priekules novada augstāko apbalvojumu piešķiršanu iedzīvotājiem Latvijas Republikas proklamēšanas 97.gadskārtas priekšvakarā’’ uz 2 lp.(47.pielikums).

48. Par Priekules novada apbalvojumu piešķiršanu

 V.Jablonska- pagājušo piektdien Kalētu pirmsskolas iestādei bija 35 gadu jubileja. Netika sasaukta ārkārtas sēde, lai apstiprinātu apbalvojumus- Atzinības rakstus trijām pirmsskolas iestādes darbiniecēm. Finanšu komitejas sēdē apstiprināja šādu projektu un lūdzu arī domes sēdes balsojumu.

 

Nolasa lemjošo daļu.

Pamatojoties uz Ineses Kudumas iesniegumu (saņemts 2015.gada 5.oktobrī, reģ.nr. 2.1.3/1792),  atklāti balsojot PAR - 9 deputāti (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Arta Brauna, Arnis Kvietkausks); PRET -  nav; ATTURAS -  nav. Deputāte Gražina Ķervija, pildot likumā ''Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā'' paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šī lēmuma pieņemšanā nepiedalās). Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.     Piešķirt apbalvojumu ATZINĪBAS RAKSTS un naudas balvu 50 EUR Rūtai Jānaitei par ilggadīgu, radošu un nesavtīgu darbu audzinot un izglītojot bērnus, vadot metodisko darbu un organizējot sadarbību ar vecākiem Kalētu pamatskolas pirmsskolas grupās, atzīmējot 35 gadu jubileju pirmsskolas izglītībai Kalētu pagastā.

 

2.     Piešķirt apbalvojumu ATZINĪBAS RAKSTS un naudas balvu 50 EUR Birutai Strjukienei par ilggadīgu, radošu un nesavtīgu darbu audzinot un izglītojot bērnus Kalētu pamatskolas pirmsskolas grupās, atzīmējot 35 gadu jubileju pirmsskolas izglītībai Kalētu pagastā.

 

3.     Piešķirt apbalvojumu ATZINĪBAS RAKSTS un naudas balvu 50 EUR Zitai Juzupai par ilggadīgu un nesavtīgu darbu Kalētu pamatskolas pirmsskolas grupās, atzīmējot 35 gadu jubileju pirmsskolas izglītībai Kalētu pagastā.

 

 

Pielikumā: lēmums ‘’Par Priekules novada apbalvojumu piešķiršanu’’ uz 1 lp.(48.pielikums).

49. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu R. Ž.

 V.Jablonska-ir iesniegums par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu personai, kura deklarēta Virgas pagastā, bet tur nedzīvo un nav sastopama.

Nolasa lemjošo daļu.

 

Atklāti balsojot PAR - 10 deputāti (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Arta Brauna, Gražina Ķervija, Arnis Kvietkausks); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Anulēt deklarēto dzīvesvietu [adrese], Virgas pagasts, Priekules novadā R. Ž., personas kods [:], jo minētā persona deklarētajā dzīvesvietā nedzīvo, īres un komunālos maksājumus nemaksā, pašvaldība personu tiesiskajās attiecībās sastapt nevar, un tai nav tiesisks pamats dzīvot deklarētajā adresē.
 2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.
 3. Lēmumu par deklarēto dzīvesvietu nosūtīt R. Ž. un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Liepājas nodaļai.
 4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā iela 4, Liepāja, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Pielikumā: lēmums ‘’Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu R. Ž.’’ uz 2 lp.(49.pielikums).

50. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma – “Sēnes”

 V.Jablonska- ir notikusi nekustamā īpašuma ‘’Sēnes’’, Gramzdas pagastā, izsole. Jāapstiprina izsoles rezultāti.

Nolasa lemjošo daļu. Deputātiem jautājumu un iebildumu nav.

 

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta pirmo un otro daļu, 36.panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 17.punktu, atklāti balsojot PAR - 10 deputāti (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Arta Brauna, Gražina Ķervija, Arnis Kvietkausks); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.      Apstiprināt 2015.gada 6.oktobra Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Sēnes”, Gramzdas pag., Priekules nov., ar kadastra numuru 64580030096, pirmās mutiskās izsoles rezultātus.

2.      Noslēgt pirkuma līgumu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – “Sēnes”, Gramzdas pag., Priekules nov., kadastra numurs 64580030096, par pirkuma līguma cenu 8524 EUR (astoņi tūkstoši pieci simti divdesmit četri euro un 00 euro centi) ar J.Š., dzīvojošs [adrese], Gramzda, Priekules nov., 7 (septiņu) dienu laikā no izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas.

3.      Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijas priekšsēdētājai sagatavot šā lēmuma 2.punktā minēto līgumu.

Kontroli par šā lēmuma izpildi uzdot Priekules novada pašvaldības izpilddirektoram A.Razmam.

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams: J. Š. vienkāršā pasta sūtījumā uz deklarēto adresi un Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

Pielikumā: lēmums ‘’ Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma – “Sēnes”, Gramzdas pag., Priekules nov., kadastra numurs 6458 003 0096’’ uz 2 lp. (50.pielikums).

51. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma – “Vārpas”

 V.Jablonska- ir notikusi nekustamā īpašuma ‘’Vārpas’’, Gramzdas pagastā, izsole. Jāapstiprina izsoles rezultāti.

Nolasa lemjošo daļu. Deputātiem jautājumu un iebildumu nav.

 

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta pirmo un otro daļu, 36.panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 17.punktu, atklāti balsojot PAR - 10 deputāti (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Arta Brauna, Gražina Ķervija, Arnis Kvietkausks); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.      Apstiprināt 2015.gada 6.oktobra Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Vārpas”, Gramzdas pag., Priekules nov., ar kadastra numuru 64580030097, pirmās mutiskās izsoles rezultātus.

2.      Noslēgt pirkuma līgumu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – “Vārpas”, Gramzdas pag., Priekules nov., kadastra numurs 64580030097, par pirkuma līguma cenu 7332 EUR (septiņi tūkstoši trīs simti trīsdesmit divi euro un 00 euro centi) ar J. Š., dzīvojošs [dzīvesvieta], Gramzda, Priekules nov., 7 (septiņu) dienu laikā no izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas.

3.      Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijas priekšsēdētājai sagatavot šā lēmuma 2.punktā minēto līgumu.

Kontroli par šā lēmuma izpildi uzdot Priekules novada pašvaldības izpilddirektoram A.Razmam.

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams: J. Š. vienkāršā pasta sūtījumā uz deklarēto adresi un Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Pielikumā: lēmums ‘’ Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma – “Vārpas”, Gramzdas pag., Priekules nov., kadastra numurs 6458 003 0097’’ uz 2 lp. (51.pielikums).

52. Par amatu savienošanas atļauju R.Džeriņai

 V.Jablonska- finanšu komitejas sēdē norunājām, ka uz domes sēdi tiks sagatavotas deputātiem un domes amatpersonām amatu savienošanas atļaujas. Dažādas iestādes dažādi interpretē likumdošanu. Lai iestāžu vadītājiem un deputātiem nebūtu jākavē laiks, pildot dažādu varas iestāžu pieprasījumus, sagatavojām amatu savienošanas atļaujas.

Nolasa lemjošo daļu.

Pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts un amatpersonu darbībā” 81. panta pirmo daļu, 6. panta pirmo un otro daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot PAR - 9 deputāti (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Inese Kuduma, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Arta Brauna, Gražina Ķervija, Arnis Kvietkausks), deputāte Rigonda Džeriņa, pildot likumā ‘’Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā’’ paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šī lēmuma pieņemšanā nepiedalās ; PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Atļaut R.Džeriņai  Priekules novada pašvaldības domes deputātes amatu savienot ar:

1.1.  Priekules pilsētas kultūras nama direktores amatu;

1.2. Biedrības ‘’Brīnumpastaliņas’’ valdes locekles amatu.

 

2. Lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanas brīdi.

 

3. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai, 76.panta pirmajai daļai, 79.panta pirmajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Pielikumā: lēmums ‘’Par amatu savienošanas atļauju R.Džeriņai’’ uz 2 lp. (52.pielikums).

53. Par amatu savienošanas atļauju D.Eglei

 V.Jablonska nolasa lemjošo daļu.

Deputātiem iebildumu nav.

Pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts un amatpersonu darbībā” 81. panta pirmo daļu, 7. panta piektās daļas 2. un 4. punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, atklāti balsojot PAR - 10 deputāti (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Arta Brauna, Gražina Ķervija, Arnis Kvietkausks); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Atļaut D.Eglei Priekules novada Virgas pagasta pārvaldes vadītājas amatu savienot ar:

1.1. Rucavas novada domes iepirkumu speciālistes amatu līdz 31.12.2015.

1.2. Valdes locekles amatu biedrībā “Rumula”.

1.3. Valdes locekles amatu biedrībā “Zviedru draugu kopa”.

 

2. Lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanas brīdi.

 

3. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai, 76.panta pirmajai daļai, 79.panta pirmajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Pielikumā: lēmums ‘’Par amatu savienošanas atļauju D.Eglei’’ uz 2 lp. (53.pielikums).

54. Par amatu savienošanas atļauju T.Ešenvaldei

 V.Jablonska nolasa lemjošo daļu.

Pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts un amatpersonu darbībā” 81. panta pirmo daļu, 6. panta pirmo un otro daļu, 7.panta 5.3 daļas 2., 3.,5.punktu un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, atklāti balsojot PAR - 10 deputāti (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Arta Brauna, Gražina Ķervija, Arnis Kvietkausks); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Atļaut T. Ešenvaldei Priekules novada pašvaldības domes deputātes amatu savienot ar  SIA “Priekules slimnīca” valdes priekšsēdētājas amatu.

 

      2.Lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanas brīdi.

 

      3. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai, 76.panta pirmajai daļai, 79.panta pirmajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Pielikumā: lēmums ‘’Par amatu savienošanas atļauju T.Ešenvaldei’’ uz 2 lp. (54.pielikums).

55. Par amatu savienošanas atļauju A.Eveliņam

 V.Jablonska nolasa lemjošo daļu.

 

Pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts un amatpersonu darbībā” 81. panta pirmo daļu, 6. panta pirmo un otro daļu un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot PAR - 9 deputāti (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Inese Kuduma, Vaclovs Kadaģis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Arta Brauna, Gražina Ķervija, Arnis Kvietkausks), deputāts Andis Eveliņš, pildot likumā ‘’Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā’’ paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šī lēmuma pieņemšanā nepiedalās ; PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.     Atļaut A. Eveliņam Priekules novada pašvaldības domes deputāta amatu savienot ar  Priekules novada pašvaldības Lauksaimniecības zemes darījumu izvērtēšanas komisijas priekšsēdētāja amatu.

 

          2. Lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanas brīdi.

 

          3. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai, 76.panta pirmajai daļai, 79.panta pirmajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Pielikumā: lēmums ‘’Par amatu savienošanas atļauju A.Eveliņam’’ uz 2 lp. (55.pielikums).

56. Par amatu savienošanas atļauju A.Džeriņam

 V.Jablonska nolasa lemjošo daļu.

 

Pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts un amatpersonu darbībā” 6. panta pirmo un otro daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, atklāti balsojot PAR - 10 deputāti (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Arta Brauna, Gražina Ķervija, Arnis Kvietkausks); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.Atļaut Andrim Džeriņam Priekules novada pašvaldības domes deputāta amatu savienot ar biedrības Medību un sporta klubs “Birži”, reģ.Nr. 50008041901, adrese: “Medņi”, Priekules pagasts, Priekules novads,  valdes locekļa amatu.

 

            2. Lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanas brīdi.

 

            3. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai, 76.panta pirmajai daļai, 79.panta pirmajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Pielikumā: lēmums ‘’Par amatu savienošanas atļauju A.Džeriņam’’ uz 2 lp. (56.pielikums).

57. Par amatu savienošanas atļauju G.Ķervijai

 V.Jablonska nolasa lemjošo daļu.

 

Pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts un amatpersonu darbībā” 6. panta pirmo un otro daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, atklāti balsojot PAR - 9 deputāti (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Inese Kuduma, Vaclovs Kadaģis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Arta Brauna, Andis Eveliņš, Arnis Kvietkausks), deputāte Gražina Ķervija, pildot likumā ‘’Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā’’ paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šī lēmuma pieņemšanā nepiedalās ; PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.Atļaut Gražinai Ķervijai Priekules novada pašvaldības domes deputātes amatu savienot ar vadītājas amatu Valsts sociālās aprūpes centra (VSAC) “KURZEME” filiālē “Aizvīķi” un VSAC “KURZEME” iepirkumu komisijas locekļa amatu.

 

             2.Lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanas brīdi.

 

             3.Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai, 76.panta pirmajai daļai, 79.panta pirmajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Pielikumā: lēmums ‘’Par amatu savienošanas atļauju G.Ķervijai’’ uz 2 lp. (57.pielikums).

58. Par amatu savienošanas atļauju A.Valužei

 V.Jablonska nolasa lemjošo daļu.

 

Pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts un amatpersonu darbībā” 81. panta pirmo daļu, 7. panta piektās daļas 4. punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, atklāti balsojot PAR - 10 deputāti (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Arta Brauna, Gražina Ķervija, Arnis Kvietkausks); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.Atļaut Andrai Valužei Priekules novada pašvaldības izpilddirektora vietnieces  amatu savienot ar Priekules novada pašvaldības iepirkumu komisijas locekļa amatu.

 

2.Lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanas brīdi.

 

3.Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai, 76.panta pirmajai daļai, 79.panta pirmajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Pielikumā: lēmums ‘’Par amatu savienošanas atļauju A.Valužei’’ uz 2 lp. (58.pielikums).

59. Par amatu savienošanas atļauju I.Kudumai

 V.Jablonska nolasa lemjošo daļu.

 

Pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts un amatpersonu darbībā” 6. panta pirmo un otro daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, atklāti balsojot PAR - 9 deputāti (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Arta Brauna, Gražina Ķervija, Arnis Kvietkausks);deputāte Inese Kuduma, pildot likumā ‘’Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā’’ paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šī lēmuma pieņemšanā nepiedalāsPRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.Atļaut Inesei Kudumai Priekules novada pašvaldības domes deputāta amatu savienot ar  Priekules novada Kalētu pamatskolas direktores amatu un Kalētu Mūzikas un mākslas skolas direktora pienākumu izpildītājas amatu.

 

2.Lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanas brīdi.

 

3.Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai, 76.panta pirmajai daļai, 79.panta pirmajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Pielikumā: lēmums ‘’Par amatu savienošanas atļauju I.Kudumai’’ uz 2 lp. (59.pielikums).