30.01.2014. domes sēdē pieņemtie lēmumi (protokols nr. 3)

41.§ Par adreses likvidēšanu zemes vienībai „Zīlītes”, Gramzdas pag., Priekules nov.

 Priekules novada dome izskatīja Guntas Briekmanes ierosinājumu par adreses likvidēšanu zemes vienībai „Zīlītes”, Gramzdas pag., Priekules nov.

Konstatēja:

Īpašums „Zīlītes” Gramzdas pagastā Priekules novadā 10,23 ha platībā ir reģistrēts Liepājas zemesgrāmatu nodaļā 26.02.2010., zemesgrāmatas nodalījuma Nr.100000384459. Tā īpašnieks ir V. K..

Uz zemes vienības „Zīlītes”, Gramzdas pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā [:] kadastra informācijas sistēmā ēkas nav reģistrētas.

Apsekojot objektu dabā konstatēts, ka uz zemes vienības „Zīlītes” ēkas neatrodas, tās ir nojauktas.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009. gada 3. novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2. pantu, kas nosaka, kas ir adresācijas objekts un likumu „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 20. punktu, 03.11.2009.

 

Atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Malda Andersone, Ainars Cīrulis, Alda Binfelde, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze,  Ilgonis Šteins,); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Likvidēt adresi zemes vienībai „Zīlītes”, Gramzdas pag., Priekules nov. apzīmējums kadastrā[:].

2.      Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā  stāšanās dienas (Lielā  ielā 4, Liepāja, LV- 3400).  

42.§ Grozījumi 28.03.2013. Priekules novada domes lēmumā ( prot. Nr. 4) 42 §„Par N.S. atteikšanos no daļas nomas zemes „Gravenieki”, Gramzdas pag., Priekules novadā’’

 Priekules novada domes pašvaldība konstatē, ka

[1.] Ar 28.03.2013. Priekules novada domes lēmumu ( prot. Nr. 4) 42§ „Par N.Strēles atteikšanos no daļas nomas zemes „Gravenieki”, Gramzdas pag., Priekules nov.”(turpmāk-Lēmums) no zemes vienības „Gravenieki”, Gramzdas pag., Priekules nov. atdalīta zemes vienība 7, 0 ha platībā (vairāk vai mazāk kā izrādīsies pēc zemes kadastrālās uzmērīšanas”. Atdalītajai zemes vienībai piešķirts nosaukums „Ozolkalni”, Gramzdas pag., Priekules nov.

[2.] Atbilstoši Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumiem Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 2.punktam Nekustamā īpašuma lietošanas mērķi, kadastrālās vērtēšanas vajadzībām nosaka zemes vienībai un plānotai (projektētai) zemes vienībai: atbilstoši detālplānojumam, vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam vai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā uzsāktai zemes vai būves pašreizējai izmantošanai.

[3.]Pamatojoties uz likumu valsts un pašvaldību īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 1.punktu, kas nosaka, ka „ Zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma: 1) apbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta ceturtajai daļai noslēdzami zemes nomas līgumi” 2009.gada 26.novembrī Priekules novada dome pieņēma lēmumu (prot. Nr. 14) 47§ „Par pašvaldībai, valstij vai zemes reformas pabeigšanai piekrītošām zemēm” par zemes vienības „Gravenieki”, Gramzdas pagasts, Priekules novads, kadastra numurs 6458 003 0092 piekritību  pašvaldībai.

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām”, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumiem Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 2.,4. punktu un 36.punktu, 2014.gada 16.janvāra Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Malda Andersone, Ainars Cīrulis, Alda Binfelde, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze,  Ilgonis Šteins,); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.Izdarīt 28.03.2013. Priekules novada domes lēmumu ( prot. Nr. 4) 42.§ „Par N.S. atteikšanos no daļas nomas zemes „Gravenieki”, Gramzdas pag., Priekules nov.” šādus grozījumus:

1.1. papildināt ar 1.¹ punktu, izsakot šādā redakcijā:

1¹. Saglabāt Priekules novada pašvaldībai piekrītošai zemes vienībai „Gravenieki”, Gramzdas pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums 6458 003 0092 , 3,7 ha platībā (vairāk vai mazāk cik izrādīsies uzmērot kadastrāli) lietošanas mērķi- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība- kods 0101.

1.2. papildināt ar 2.¹ un 2.² punktu , izsakot šādā redakcijā:

2.¹ Atdalītai zemes vienībai „Ozolkalni”, Gramzdas pag., Priekules nov., noteikt statusu -Priekules novada pašvaldībai piekrītoša zemes vienība un ierakstīt zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.

2.² Noteikt zemes vienībai ”Ozolkalni”, Gramzdas pag., Priekules nov., 5,7 ha platībā (vairāk vai mazāk cik izrādīsies uzmērot kadastrāli) lietošanas mērķi- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība- kods 0101.

Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 76.pantai pirmajai daļai un 79.panta pirmajai šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā Lielā ielā 4,Liepājā, LV-3401.

Lēmums izsūtāms;

1 eks. VZD Kurzemes reģionālai nodaļai, Graudu iela 27/29,Liepāja, LV-3401;

1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei V.Rubezei

 

43.§ Grozījumi 29.08.2013. Priekules novada domes lēmumā (prot. Nr.5) 45 §„ Par zemes gabala „Jaunenieki”, Priekules pag., Priekules nov. sadalīšanu un zemes ierīcības projekta izstrādi

 Priekules novada domes pašvaldība konstatē, ka

[1.] Ar 31.10.2013. Priekules novada domes lēmumu ( prot. Nr. 5) 45§ „Par zemes gabala „Jaunenieki”, Priekules pag., Priekules nov. sadalīšanu un zemes ierīcības projekta izstrādi” pieņemts lēmums par nekustamā īpašuma „Jaunenieki”, Priekules pag., Priekules nov., sadalīšanu un zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu.

[2.] No zemes vienības „Jaunenieki”, kas atrodas Priekules pagastā, Priekules novadā, atdalīta viena zemes vienība un paliekošai zemes vienībai ar nosaukumu „Jaunenieki” atbilstoši Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumiem Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 2.punktam ir jānosaka Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķi   kadastrālās vērtēšanas vajadzībām nosaka zemes vienībai un plānotai (projektētai) zemes vienībai: atbilstoši detālplānojumam, vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam vai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā uzsāktai zemes vai būves pašreizējai izmantošanai.

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām”, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumiem Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 2., 4. punktu un 36.punktu, 2014.gada 16.janvāra Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Malda Andersone, Ainars Cīrulis, Alda Binfelde, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze,  Ilgonis Šteins,); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.Izdarīt 29.08.2013. Priekules novada domes lēmumā (prot.Nr.5) 45§„Par zemes gabala „Jaunenieki”, Priekules pag., Priekules nov. sadalīšanu un zemes ierīcības projekta izstrādi”   grozījumus:

1.2. papildināt lēmumu ar 3.¹ izsakot šādā redakcijā:

3.¹ Zemes vienībai „Jaunenieki”, Priekules pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums 6482 002 0016, saglabāt esošo lietošanas mērķi- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība- kods 0201.

2. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 76.pantai pirmajai daļai un 79.panta pirmajai šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401.

Lēmums izsūtāms:

1 eks. VZD Kurzemes reģionālai nodaļai, Graudu iela 27/29,Liepāja, LV-3401;

1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei V.Rubezei.

 

 

44.§ Par platības precizēšanu zemes vienībai Ozolu iela 11, Saulaine, Priekules pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums 6482 006 0024

 Izskatot SIA „Metrum”, reģistrācijas Nr. 40003388748 Liepājas biroja iesniegto Zemes robežu plānu - zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6482 006 0024, adrese: Ozolu iela 11, Saulaine, Priekules pag., Priekules nov., konstatēts:

1. Ar Priekules novada domes 2009.gada 26.novembra lēmumu (prot. Nr. 14) 47§ „Par pašvaldībai, valstij vai zemes reformas pabeigšanai piekrītošām zemēm” zemes vienība Ozolu iela 11, Saulaine, Priekules pag.,  Priekules nov., 0,9 ha  platībā piekrīt pašvaldībai. 

2. 2013.gada 14.novembrī SIA „Metrum” reģistrācijas numurs 40003388748, veica zemes vienības kadastra apzīmējums 6482 006 0024 robežu uzmērīšanu, uzmērot kadastrāli zemes platība ir 0,7370 ha.

3.Atbilstoši Zemes robežu plānam zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6482 006 0024 platība ir mazāka 0,7370 ha par Priekules novada domes 26.11.2009. lēmumā (prot. Nr. 14) 47§ ”Par pašvaldībai, valstij vai zemes reformas pabeigšanai piekrītošām zemēm” noteikto platību 0,9 ha .Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27 punktu, SIA „Metrum” reģistrācijas Nr. 40003388748, 2013.gada 14.novembrī veikto robežu uzmērīšanu, 2014.gada 16.janvāra Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Malda Andersone, Ainars Cīrulis, Alda Binfelde, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze,  Ilgonis Šteins,); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 Precizēt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6482 006 0024, adrese: Ozolu iela 11, Saulaine, Priekules pag., Priekules nov., pēc kadastrālās uzmērīšanas platību 0,7370 ha, saskaņā ar pielikumu Nr. 1 - Zemes robežu plānu, mērogā 1:1000.

 

Lēmums izsūtāms :

 2 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei V.Rubezei;

1 eks. nosūtāms VZD Kurzemes reģionālai nodaļai adrese :Graudu iela 27/29,Liepāja, LV-3401.

 

      Pieikumā:13.pielikumsizkopējums zemes vienībai Ozolu iela 11, Saulaine, Priekules pag., Priekules nov., kad.apz.6482 006 0024.

 

45.§ Par platības precizēšanu zemes vienībai kadastra apzīmējums 6446 005 0255, „Lāčplēšu kūtiņas” Bunka, Bunkas pag., Priekules nov.

 Izskatot VSIA LATVIJAS VALSTS MĒRNIEKS reģistrācijas Nr. LV40003783960  Dienvidkurzemes  biroja iesniegto Zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu  plānu - zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6446 005 0255, adrese: „Lāčplēšu kūtiņas”, Bunka, Bunkas pag., Priekules nov., konstatēts:

 

1. Ar Priekules novada domes 22.06.2011. lēmumu (prot. Nr. 10) 29§ ”Par zemesgabalu sadalīšanu un lietošanas mērķu piešķiršanu daudzdzīvokļu mājām Bunkā, Bunkas pag., Priekules nov.” no zemes vienības „Lāčplēši”, Bunka, Bunkas pag. atdalīta zemes vienība, uz kuras atrodas kūtiņas, noteikta nepieciešamā platība ēku būvju uzturēšanai apmēram 0,3 ha un piešķirts nosaukums „Lāčplēšu kūtiņas”, noteikts lietošanas mērķis lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūve kods- 1003.

2. 2011.gada 6.decembrī VSIA LATVIJAS VALSTS MĒRNIEKS, reģistrācijas numurs LV40003783960,  veica zemes vienības kadastra apzīmējums 6446 005 0255, robežu uzmērīšanu, uzmērot kadastrāli zemes platība ir 0,2258  ha.

3.Atbilstoši Zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānam- zemes vienības kadastra apzīmējums  6446 005 0255 platība ir mazāka 0,2258   ha par Priekules novada domes   22.06.2011. lēmumā (prot. Nr. 10) 29 § „Par zemesgabalu sadalīšanu un lietošanas mērķu piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām Bunkā, Bunkas pag., Priekules nov. ” norādīto 0,3 ha .

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27 punktu, VSIA LATVIJAS VALSTS MĒRNIEKS reģistrācijas Nr. LV40003783960 2011.gada 6.decembrī veikto robežu uzmērīšanu, 2014.gada 16.janvāra Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Malda Andersone, Ainars Cīrulis, Alda Binfelde, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze,  Ilgonis Šteins,); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Precizēt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6446 005 0255, adrese: „Lāčplēšu kūtiņas”, Bunka, Bunkas pag., Priekules nov., pēc kadastrālās uzmērīšanas platību 0,2258 ha, saskaņā ar pielikumu Nr. 1 - Zemes robežu plānu, mērogā 1:1000.

 

Lēmums izsūtāms :

2 eks. nekustamo īpašumu speciālistei V.Rubezei;

1 eks. nosūtāms VZD Kurzemes reģionālai nodaļai adrese :Graudu iela 27/29,Liepāja, LV-3401.

 

Pielikumā: 14.pielikums- zemes robežu plāns zemes vienībai ‘’Lāčplēšu kūtiņas’’, Bunka, Bunkas pag., Priekules nov.

 

46.§ Par grozījumu izdarīšanu 01.08.2013. Lauku apvidus zemes nomas līgumā Nr. 33/2013

 Priekules novada pašvaldības dome konstatē:

[1.] 2009.gada 29.jūnijā starp (Iznomātājs) Priekules pagasta pašvaldību un (Nomnieks) R.R. Z., dzīvojošas [adrese], Saulaine, Priekules pag., Priekules nov., tika noslēgts Zemes nomas tipveida līgums (turpmāk-līgums) par zemes vienības Ozolu  iela 11, Saulaine, Priekules pag., nomu, 0,9 ha platībā. Zemes lietošanas mērķis- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbību ir lauksaimniecība- kods 0101.

[2.] Uz zemes vienības Ozolu iela 11,Saulaine, Priekules pag., Priekules nov. atrodas R. R. Z. piederošas ēkas pamatojoties uz 30.01.1975. Valsts pieņemšanas komisijas Aktu par dzīvojamās mājas ēkas nodošanu ekspluatācijā.

[3.] Ar Priekules novada domes 2009.gada 26.novembra lēmumu (prot. Nr. 14) 47§ „Par pašvaldībai, valstij vai zemes reformas pabeigšanai piekrītošām zemēm” zemes vienība Ozolu iela 11, Saulaine, Priekules pag., Priekules nov., 0,9 ha platībā piešķirts statuss – pašvaldībai piekritīgā zeme. 

 

[4.] 2013.gada 14.novembrī SIA „Metrum” reģistrācijas numurs 40003388748, veica zemes vienības kadastra apzīmējums 6482 006 0024 robežu uzmērīšanu, uzmērot kadastrāli zemes platība ir 0,7370ha.

[5.] Atbilstoši Zemes robežu plānam, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6482 006 0025 platība ir mazāka 0,7370 ha par līgumā iznomāto platību 0,9 ha .

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmo daļu, 2009.gada 29.jūnijā noslēgto zemes nomas tipveida līgumu, 2014.gada 16.janvāra Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Malda Andersone, Ainars Cīrulis, Alda Binfelde, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze,  Ilgonis Šteins,); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Izdarīt 2009.gada 29.jūnijā starp (Iznomātājs) Priekules pagasta padomi (tagad Priekules novada pašvaldība) un (Nomnieks) R. R. ., dzīvojošas [adrese], Saulaine, Priekules pag., Priekules nov., noslēgtajā   Zemes nomas tipveida līgumā   (turpmāk-līgums), par zemes vienības Ozolu  iela 11, Saulaine, Priekules pag., nomu, 0,9 ha platībā šādus grozījumus:

1.1.Līguma 1.punkta 1.1.apakšpunktā aizstāt skaitli „0,9”ar skaitli „0 ,7370” .

1.2.Līguma tekstā aizstāt vārdus ”Priekules pagasta padome” ar vārdiem ”Priekules novada pašvaldība”.

1.3. Līguma 3.punkta 3.1.apakšpunkta trešo teikumu izteikt jaunā redakcijā:

 Priekules novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000031601,  adrese: Saules iela 1, Priekule, AS Swedbank, SWIFT kods HABALV22, Konts: LV30HABA0551018598451

            1.4. Līguma devīto  daļu izteikt šādā redakcijā :

IZNOMĀTĀJS

Priekules novada pašvaldība                                      

Reģistrācijas Nr. 90000031601                                

Juridiskā adrese: Saules iela 1, Priekule                   

Bankas rekvizīti: AS Swedbank,

SWIFTHABALV22

Konts: LV30HABA0551018598451

   

2. Pārējie līguma nosacījumi netiek grozīti.

3. Uzdot Priekules novada pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistei (G.Briekmane). 10 dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas sagatavot vienošanos atbilstoši šim lēmumam.

Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.pantam šis lēmums stājas spēkā ,kad tas paziņots adresātam, 76.panta pirmajai daļai un 79 panta pirmajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā.

 

Lēmums izsūtāms :

1 eks. R. R. Z., [adrese], Priekules pag., Priekules nov., LV-3434;

1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei G.Briekmanei .

 

47.§ Par grozījumu izdarīšanu 13.05.2013. Zemes nomas līgumā Nr. 3-38/4-2013 par zemes nomu Rīta iela 12A, Priekule

 Priekules novada pašvaldības dome konstatē:

[1.] 2013.gada 13.maijā starp (Iznomātājs) Priekules novada pašvaldību un (Nomnieks) I. T., personas kods [:], pilnvaroto personu F. J., personas kods[:], dzīvojošas [adrese], Liepāja, tika noslēgts   Zemes nomas līgums Nr. 3-38/4-2013 (turpmāk-līgums) par zemes vienības Rīta iela 12A, Priekule,1111 m²  platībā  nomu. Zemes lietošanas mērķis- individuālo dzīvojamo māju apbūve –kods 0601.

[2.] 2013.gada 11. jūlijā SIA TOPO Libau , veica zemes vienības, kadastra apzīmējums 6415 004 0106, adrese Rīta iela 12A, Priekule,  robežu uzmērīšanu, uzmērot kadastrāli zemes platība ir 1624  m²  (0,1624  ha) un tā ir lielāka par  līgumā norādīto (iznomājamo) platību 1111 m².

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.pasestās daļas 6.2.apakšpunktu, 2014.gada 16.janvāra  Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Alda Binfelde, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze,  Ilgonis Šteins,); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Izdarīt 2013.gada 13.maijā starp (Iznomātājs) Priekules novada pašvaldība un (nomnieks) I. T., personas kods [:], pilnvaroto personu F. J., personas kods [:], dzīvojošas [adrese], Liepāja, noslēgtajā   Zemes nomas līgumā Nr.  3-38/4-2013  (turpmāk-līgums), par zemes vienības Rīta iela 12A,   Priekule,  1111 m² platībā, nomu,  šādus grozījumus:

1.1.Līguma 1.punkta 1.1.apakšpunktā aizstāt skaitli „1111 ”ar skaitli „1624” ;

1.2. Līguma 3.punkta 3.1.apapkšpuktā otro teikumu izteikt šādā redakcijā:  „Ar 2014.gada 1.janvāri    zemesgabala minimālā nomas maksa ir 28 euro gadā, ja aprēķinātā nomas maksa ir mazāka nekā 28 euro gadā.".

 

2. Pārējie līguma nosacījumi netiek grozīti.

3. Uzdot Priekules novada pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistei (V.Rubeze) 10 dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas sagatavot vienošanos atbilstoši šim lēmumam.

Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.pantam šis lēmums stājas spēkā ,kad tas paziņots adresātam, 76.panta pirmajai daļai un 79 panta pirmajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4,Liepājā.

 

48.§ Par Priekules novada pašvaldības nekustamā īpašuma Dzirnavas 4, Bunka, Bunkas pag., Priekules nov., ierakstīšanu zemesgrāmatā

 Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, likuma „Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās”, 8.pantu, 12.pantu, 36.panta pirmās daļas 6.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 3.punktu, kas nosaka. ka „Zemes reformas laikā uz pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma zeme, kura 1940.gada 21.jūlijā piederēja fiziskajām personām un juridiskajām personām, ja šīs personas par zemi saņēmušas kompensāciju, nav pieprasījušas atjaunot īpašuma tiesības uz zemi vai arī zemes īpašuma tiesību atjaunošana likumos nav paredzēta  tikai gadījumos, ja : 3) uz šīs zemes ir dzīvojamās mājas, kurās esošie dzīvokļi privatizēti saskaņā ar likumu „Par kooperatīvo dzīvokļu privatizāciju” un likuma „Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhoza privatizāciju”,  Bunkas pagasta padomes 17.09.2008. lēmumu (prot. Nr. 11) 5.9.punktu „Par Bunkas pagasta padomei piederošo apbūvēto zemju izvērtēšanu”, 2014.gada 23.janvāra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Alda Binfelde, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze,  Ilgonis Šteins,); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.      Ierakstīt zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6446 005 0236 , 0,54 ha platībā, adrese : „Dzirnavas 4”, Bunka, Bunkas pag., Priekules nov.

2.      Uzdot Attīstības plānošanas nodaļas nekustamo īpašumu speciālistei (V. Rubeze) veikt nepieciešamās darbības nekustamā īpašuma „Dzirnavas 4”, Bunka, Bunkas pag., Priekules nov., ierakstīšanai zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda.

3.      Izdevumus, kas saistīti ar nekustamā īpašuma (lēmuma 1.punkts) ierakstīšanu zemesgrāmatā, segt no Bunkas pagasta pārvaldes līdzekļiem.

Lēmums izsūtāms :

1eks. Bunkas pagasta pārvades zemes lietu speciālistei I.Lācītei;

2 eks. nekustamo īpašumu speciālistei V.Rubezei.

 

 

49.§ Par platības precizēšanu zemes vienībai, kadastra apzīmējumu 6446 003 0351, „Suvorovs 31” Tadaiķi, Bunkas pag., Priekules nov.

 Izskatot SIA ‘’METRUM’’ Liepājas biroja iesniegto Zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu - zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6446 003 0351, adrese: „Suvorovs 31”, Tadaiķi, Bunkas pag., Priekules nov., konstatēts:

1. Ar Bunkas pagasta padomes 2008.gada 17.septembra lēmumu (prot. Nr. 2) 5.9.punkts „Par Bunkas pagasta padomei piederošo apbūvēto zemju izvērtēšana” zemes vienībai Suvorovs 31, Bunka, Bunkas pag., noteikta platība 0,54 ha.   

 

2. 2011.gada 6.decembrī VSIA LATVIJAS VALSTS MĒRNIEKS, reģistrācijas numurs 40003783960 , veica zemes vienības kadastra apzīmējums 6446 005 0237, robežu uzmērīšanu, uzmērot kadastrāli zemes platība ir 0,4459  ha.

3.Atbilstoši Zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānam-  zemes vienības kadastra apzīmējums  6446 0030351 platība ir mazāka  0,4459   ha par Bunkas pagasta padomes  17.09.2008. lēmumā (prot. Nr. 11) 5.9.punktā „Par Bunkas pagasta padomei piederošo apbūvēto zemju izvērtēšanu” norādīto 0,54  ha 

 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27 punktu, VSIA LATVIJAS VALSTS MĒRNIEKS reģistrācijas Nr.40003783960 2011.gada 6.decembrī  veikto robežu uzmērīšanu, 2014.gada 16.janvāra Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Alda Binfelde, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze,  Ilgonis Šteins,); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Precizēt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6446 0030351, adrese: „Suvorovs 31”, Tadaiķi, Bunkas pag., Priekules nov., pēc kadastrālās uzmērīšanas platību 0,4459  ha, saskaņā ar pielikumu Nr. 1 - Zemes robežu plānu, mērogā 1:1000.

 

Lēmums izsūtāms :

2 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei V.Rubezei

1 eks. nosūtāms VZD Kurzemes reģionālai nodaļai adrese :Graudu iela 27/29,Liepāja, LV-3401

Pielikumā: 15.pielikums- zemes robežu plāns zemes vienībai Suvorovs 31, kad.apz.6446 003 0351, Tadaiķi, Bunkas pag., Priekules nov.

 

50.§ Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu [adrese], Priekules pag., Priekules novadā

 Priekules novada dome izskatīja mērniecības firmas SIA Latvijasmernieks.LV” iesniegumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam [adrese] Priekules pag., Priekules nov.

Īpašums [adrese] Priekules pagastā Priekules novadā 38,77 ha platībā ir reģistrēts Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļā, lēmuma pieņemšanas datums 22.03.2005., nodalījuma Nr.100000169496. Īpašnieks ir A. D..

Īpašums sastāv no vienas zemes vienības, platība 38,77 ha. Uz zemes vienības ar apzīmējumu  kadastrā [:] ēkas un būves neatrodas. No esošās zemes vienības[adrese] Priekules pag., Priekules nov. ar apzīmējumu kadastrā [:] tiek atdalīta projektētā zemes vienība Nr.2 11,75 ha platībā. Zemes vienības [adrese] kadastra apzīmējums [:] (projektētā zemes vienība Nr.1) platība, pēc projektētās zemes vienības Nr. 2 atdalīšanas, ir 27,02 ha.

Ar Priekules novada domes 2013. gada 27.decembra lēmumu Nr.11. 37 § ir pieņemts lēmums par nekustamā īpašuma [adrese] Priekules pag., Priekules nov. sadalīšanu un zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu.

Zemes ierīcības projekts [adrese], Priekules pag., Priekules nov. atbilst Priekules pagasta, spēkā esošiem teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem.

Zemes ierīcības projektu izstrādājis SIA „Latvijasmernieks. LV” 07.01.2014. atbilstoši Ministru kabineta 2011. gada 12. aprīļa noteikumiem Nr. 288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”. Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālā nodaļa 23.08.2013. sniedza atzinumu un pārbaudē konstatēja, ka iesniegtais zemes ierīcības projekts atbilst Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem un uz  grafiskās daļas  ir uzspiests atzinuma spiedogs.

Pamatojoties uz „Zemes ierīcības likuma” 19. panta otro daļu, kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu apstiprina vietējā pašvaldība, izdodot administratīvo aktu un Ministru kabineta 2009. gada 3. novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 6.2. punktu, kas nosaka, ka katram adresācijas objektam piešķir tikai vienu adresi, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Alda Binfelde, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze,  Ilgonis Šteins,); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

      1.Apstiprināt zemes ierīcības projektu īpašumam [:], Priekules pag., Priekules nov.

2. Atdalīt no nekustamā īpašuma [:], Priekules pag., Priekules nov., zemes vienību Nr. 2. 11,75 ha platībā, jauna īpašuma veidošanai.

3.2. zemes vienībai piešķirt nosaukumu [:], Priekules pag., Priekules nov. un noteikt zemes lietošanas mērķi –zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība–kods 0201.

4.1.zemes vienībai ar apzīmējumu kadastrā 6482 007 0048, 27,02 ha atstāt nosaukumu[:], Priekules pag., Priekules nov. un atstāt spēkā zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība – kods 0101.

5.Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā   stāšanās dienas (Lielā  ielā 4, Liepāja, LV- 3400) 

 

Pielikumā: 16.pielikums – projektētās teritorijas shēma pirms un pēc ZIP izstrādes.

 

 

51.§ Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu [:], Priekules pag., Priekules novadā

 Priekules novada dome izskatīja mērniecības firmas SIA Latvijasmernieks.LV”  iesniegumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam [:], Priekules pag., Priekules nov.

Īpašums [:] Priekules pagastā Priekules novadā 24,8 ha platībā ir reģistrēts Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļā, lēmuma pieņemšanas datums 06.09.2013., nodalījuma Nr.100000524529. Īpašniece ir I. J..

Īpašums sastāv no vienas zemes vienības, platība 24,8 ha. uz zemes vienības ar apzīmējumu  kadastrā [:] atrodas ēkas un būves. No esošās zemes vienības [adrese] Priekules pag., Priekules nov. ar apzīmējumu kadastrā 6482 007 0006 tiek atdalīta projektētā zemes vienība Nr.2 9,8 ha platībā. Zemes vienības [adrese] kadastra apzīmējums [:] (projektētā zemes vienība Nr.1) platība, pēc projektētās zemes vienības Nr. 2 atdalīšanas, ir 15,0 ha.

Ar Priekules novada domes 2013. gada 31.oktobra lēmumu Nr.8. 49 § ir pieņemts lēmums par nekustamā īpašuma[adrese] Priekules pag., Priekules nov. sadalīšanu un zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu.

Zemes ierīcības projekts [adrese], Priekules pag., Priekules nov. atbilst Priekules pagasta, spēkā esošiem teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem.

Zemes ierīcības projektu izstrādājis SIA „Latvijasmernieks. LV” 07.01.2014. atbilstoši Ministru kabineta 2011. gada 12. aprīļa noteikumiem Nr. 288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”. Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālā nodaļa 23.08.2013. sniedza atzinumu un pārbaudē konstatēja, ka iesniegtais zemes ierīcības projekts atbilst Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem un uz  grafiskās daļas  ir uzspiests atzinuma spiedogs.

Pamatojoties uz „Zemes ierīcības likuma” 19. panta otro daļu, kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu apstiprina vietējā pašvaldība, izdodot administratīvo aktu un Ministru kabineta 2009. gada 3. novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 6.2. punktu, kas nosaka, ka katram adresācijas objektam piešķir tikai vienu adresi, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Alda Binfelde, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze,  Ilgonis Šteins,); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

      1.Apstiprināt zemes ierīcības projektu īpašumam [adrese], Priekules pag., Priekules nov.

2. Atdalīt no nekustamā īpašuma [adrese], Priekules pag., Priekules nov., zemes vienību Nr. 2. 9,8 ha platībā, jauna īpašuma veidošanai.

3.2. zemes vienībai piešķirt nosaukumu [:], Priekules pag., Priekules nov. un noteikt zemes lietošanas mērķi –zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība –kods 0101.

4.1.zemes vienībai ar apzīmējumu kadastrā 6482 007 0006, 15,0 ha atstāt nosaukumu [:], Priekules pag., Priekules nov. un atstāt spēkā zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība – kods 0101.

5.Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā   stāšanās dienas (Lielā  ielā 4, Liepāja, LV- 3400) 

 

       Pielikumā: 17.pielikums - projektētās teritorijas shēma pirms un pēc ZIP izstrādes.

52.§ Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu M. R.

 1. Priekules novada dome izskatīja U. U. iesniegumu, kas saņemts 11.07.2013. Nr. 3-13/867 par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu no dzīvokļa Tirgoņu iela 15-5, Priekule, Priekules nov. nedzīvojošo M. R., kurš minētāja adrese vairs nedzīvo. Noslēdzot īres līgumu SIA “Priekules nami”, netika informēts, ka ir deklarēta vēl viena persona.

 

2. Izvērtējot Priekules novada domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

 

2.1. SIA  “Priekules nami” ar U.U., dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts, 2013.gada  5. aprīlī Nr. 274.

 

2.2. Saskaņā ar likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 2. panta otro daļu, kas nosaka:  

„Dzīvojamās telpas lietošanas vienīgais pamats īrniekam vai apakšīrniekam ir dzīvojamās telpas īres vai apakšīres līgums.”

 

2.3. Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 3. panta pirmo daļu ir noteikts:

“Dzīvesvieta ir jebkuras personas brīvi izraudzīta ar nekustamo īpašumu saistīta vieta (ar adresi), kurā persona labprātīgi apmetusies ar tieši vai klusējot izteiktu nodomu tur dzīvot, kurā dzīvot tai ir tiesisks pamats un kuru šī persona atzīst par vietu, kur tā sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību”.

 

2.4. Pēc pašvaldības rīcībā esošas informācijas Mareks Rozentāls minētajā īpašumā nedzīvo, pašvaldība tiesiskajās attiecībās viņu sastapt nevar.

 

2.5. M.R. ir deklarēta dzīvesvieta [adrese], Priekulē, Priekules novadā no 11.06.2008.

 

2.6. M. R. pēc Latvijas Republikas Iedzīvotāju reģistra datiem līdz 2014. gada 6. janvāri pārdeklarāciju uz faktisko dzīves vietu, nav veicis.

 

2.7. M. R. 2013. gada 25. jūlijā, reģ. Nr. 3-11/712, Priekules novada dome nosūtīja ierakstītu vēstuli (Latvijas Pasts Priekules pasta nodaļas kvīts Nr. RR352723395LV), par jautājuma noskaidrošanu, sakarā ar dzīvesvietas deklarēšanu pēc faktiskās dzīvesvietas. Vēstuli Latvijas Pasts nav atgriezis atpakaļ.

 

2.8. M. R. 2013. gada 28.oktobrī, reģ. Nr. 3-11/1158, Priekules novada dome atkārtoti nosūtīja ierakstītu vēstuli (Latvijas Pasts Priekules pasta nodaļas 29.10.2013. kvīts Nr. RR352723395LV), par jautājuma noskaidrošanu, sakarā ar dzīvesvietas deklarēšanu pēc faktiskās dzīvesvietas. Vēstuli Latvijas Pasts atgriezis  atpakaļ  nosūtītājam 02.12.2013.

 

3. Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 4. pants nosaka „Dzīvesvietas maiņas gadījumā attiecīgās personas pienākums ir mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanās iestādē”. Pašvaldības rīcībā nav ziņu, ka M.R. būtu deklarējis dzīvesvietu citur. Pašvaldībai ir pamats uzskatīt, ka deklarētā dzīvesvieta pēc tās uzrādītās adreses nav patiesa un tā ir anulējama.

 

4. Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 12. panta pirmajā daļā ir noteikts, ka „Ziņas par deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja: 1) dzīvesvietas deklarētājs vai viņa likumiskais pārstāvis, vai dzīvesvietas deklarētāja vai viņa likumiskā pārstāvja pilnvarota persona, deklarējot dzīvesvietu, sniegusi nepatiesas ziņas; 2) attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā”.

5. 06.06.2003. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu” 2. punkts nosaka”:

 “Iestāde personas deklarācijā sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošajiem dokumentiem, pēc šo ziņu pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivēta lēmuma pieņemšanas par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu”.

6. Saskaņā „Administratīvā procesa likums” 79. pantu nosaka:

 „Administratīvo aktu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, bet, ja rakstveidā izdotajā administratīvajā aktā nav norādes, kur un kādā termiņā to var apstrīdēt, - viena gada laikā no tā spēkā stāšanās dienas”.

Atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Alda Binfelde, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze,  Ilgonis Šteins,); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

  1. Anulēt deklarēto dzīvesvietu Tirgoņu iela 15-5, Priekulē, Priekules novadā M. R., personas kods [:], jo minētā persona deklarētajā dzīvesvietā nedzīvo, komunālos maksājumus nemaksā, pašvaldība personu tiesiskajās attiecībās sastapt nevar.
  2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas datumu.
  3. Lēmumu par deklarēto dzīvesvietu nosūtīt M. R. un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Liepājas nodaļai.
  4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā iela 4, Liepāja, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

53.§ Par iestādes dibinātāja pārstāvi Priekules vidusskolas skolas padomē

 Ir saņemts Priekules vidusskolas direktores iesniegums ar lūgumu skolas padomē iekļaut novada pašvaldības pārstāvi. Pamatojoties uz Izglītības likuma 31.panta otro daļu, Izglītības iestādes padomē var iekļaut izglītības iestādes dibinātāja pārstāvi.

Atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Alda Binfelde, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze,  Ilgonis Šteins,); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            Deleģēt Priekules vidusskolas skolas padomē novada pašvaldības domes izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāju Ainaru Cīruli.

 

54.§ Par Dzīvojamās telpas īres maksas sākuma termiņa noteikšanu I. F.

 1.2013.gada 19.novembrī Priekules novada pašvaldībā saņemts I. F. iesniegums (reģ.Nr.3-13/1552), deklarētā dzīvesvieta [adrese], Bunkas pagastā, Priekules novadā, ar lūgumu uz remonta laiku atbrīvot no īres maksas par  dzīvokli [:], daudzdzīvokļu mājā [adrese] Bunkas pagastā.

2.Ar Priekules novada domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

2.1.I. F. šobrīd dzīvo dzīvoklī Nr.[:] [adrese], Bunkas pagastā. Ģimenē ir trīs nepilngadīgi bērni.

2.2.Dzīvoklis Nr.[:] [adrese] ir  remontējams, jo tur šobrīd nav apkure, nav sakārtoti logi, dzīvojamās telpās nepieciešams sakārtot sienas.

Dzīvoklis ilgstoši nav bijis apdzīvots. Lai tur dzīvotu, nepieciešami naudas līdzekļi, kurus ieguldīt remontā. Šādi līdzekļi  I. F. rīcībā patreiz nav.

Pašvaldība 2013.gadā daļēji sakārtojusi dzīvokli - ielikusi dzīvoklim jaunas ārdurvis, ir pievienota elektrība.

3.Saskaņā ar likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 2.pantu:

„2. pants. Dzīvojamās telpas īre

Dzīvojamās telpas īre ir dzīvojamās telpas lietošanas tiesību nodošana citai personai par maksu. Dzīvojamās telpas lietošanas tiesības citai personai var nodot dzīvojamās telpas īpašnieks, valdītājs, kā arī pašvaldība, ja tā atbilstoši likumam "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" uz likumīga pamata ieguvusi attiecīgo dzīvojamo telpu lietojumā.

Dzīvojamās telpas lietošanas vienīgais pamats īrniekam vai apakšīrniekam ir dzīvojamās telpas īres vai apakšīres līgums.”

            4.Ņemot vērā to, ka I.F. ģimenē ir trīs mazgadīgi bērni, nepieciešams sniegt atbalstu pašvaldības dzīvojamās telpas sakārtošanā dzīvošanai derīgā stāvoklī.

            Līdz dzīvokļa sakārtošanai dzīvošanai derīgā stāvoklī neiekasēt īres maksu.

 

Atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Alda Binfelde, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze,  Ilgonis Šteins,); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.Uzdot Bunkas pagasta pārvaldei sakārtot dzīvošanai derīgā stāvoklī dzīvojamās telpas [adrese], Bunkas pagastā ar kopējo platību 58 m² līdz 2014.gada 30.aprīlim.

2. Noteikt, ka I.F. īres maksu par izīrēto dzīvokli uzsāk maksāt ar 2014.gada 1.maiju.

            3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

            4.Atbildīgs par lēmuma izpildi Bunkas pagasta pārvaldes vadītājs Edgars Dargužis.

55.§ Par nominācijas GODA un GADA PRIEKULNIEKS 2013 laureātu apstiprināšanu

 Pamatojoties uz Priekules novada domes izglītības, kultūras un sporta komitejas iesniegto GODA PRIEKULNIEKS 2013 un GADA PRIEKULNIEKS 2013 anketu apkopojumu (14.01.2014.komitejas sēdes protokols Nr.1), atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Alda Binfelde, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze,  Ilgonis Šteins,); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

  1. Piešķirt apbalvojumu GODA PRIEKULNIEKS 2013 Vizmai RĒRIHAI par Priekulē ieguldīto apzinīgo darba mūžu, vadot domes kanceleju, dzimtsarakstu nodaļu un daudzus gadus godprātīgi veicot deputātes pienākumus. Naudas balva 75 EUR.

 

  1. Piešķirt apbalvojumu GADA PRIEKULNIEKS 2013 Daigai EGLEI par tūrisma attīstības veicināšanu novadā, izveidojot vairākus velomaršrutus, par Priekules pilsētas un pagastu vēstures saglabāšanu, palīdzot tapt grāmatai ‘’Par Priekuli un priekulniekiem’’ un veiksmīgi realizējot projektu par novada tautas tērpiem. Naudas balva 45 EUR.