30.07.2020. domes sēde (protokols Nr.9)

463.           (protokols Nr.9,19.punkts)   Par dzīvokļa īpašumu izveidošanu dzīvoklim Nr.34 dzīvojamajā mājā Liepājas iela 3, Priekule, Priekules novads un reģistrēšanu zemesgrāmatā

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 30.jūlijā                                                                    

Nr.463           

          (protokols Nr.9,19.punkts)

 

 

 Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, 20.07.2020. iesniegums  (reģistrācijas Nr. 2.1.5/20/1315-S), ar lūgumu pieņemt lēmumu par nodošanu izīrēšanai vai nodošanu atsavināšanai dzīvokli Liepājas 3-34,  Priekule, Priekules novads.

Izvērtējot pašvaldībai rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums Liepājas iela 3, Priekule, Priekules novads, kadastra nr. 6415 001 0021, reģistrēts Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Priekules pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 79  uz Priekules novada pašvaldības vārda.

Dzīvoklim Nr.34 nav izveidots dzīvokļa īpašums.       

Dzīvoklis nr. 34 izīrēts XX.

            Dzīvokļa īpašuma likuma 6.panta pirmā daļa nosaka, ka dzīvokļa īpašumu var izveidot uz likuma, tiesas sprieduma, darījuma, tai skaitā testamenta, vai mājas īpašnieka lēmuma pamata. Dzīvokļa īpašumu izveido, sadalot atbilstoši šā likuma noteikumiem zemesgrāmatā ierakstītu dzīvojamo māju kopā ar tai piederīgajām palīgēkām, būvēm un zemi un otrā daļa - Dzīvokļa īpašums ir nodibināts līdz ar tā ierakstīšanu zemesgrāmatā.

Lai pieņemtu lēmumu par pašvaldībai piederoša dzīvokļa atsavināšanu ir jāizveido un kadastra reģistrā jāreģistrē dzīvokļa īpašums un kā patstāvīgs īpašums ir jāreģistrē zemesgrāmatā.

Pamatojoties uz iesniegumu, Dzīvokļa īpašuma likuma 2.panta pirmo daļu- dzīvokļa īpašums ir dzīvojamā mājā tiesiski nodalīts patstāvīgs nekustamais īpašums un 6.pantu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Tatjana Ešenvalde, Vizma Garkalne, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Izveidot sekojošu dzīvokļa īpašumu dzīvojamajā mājā pēc adreses Liepājas iela 3, Priekule, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6415 001 0021 001, nosakot dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un zemes:  
  1. dzīvoklis Nr.34  48,00 m² - 3/100 ;

 

 1. Pēc dzīvokļa īpašuma reģistrācijas Kadastra informācijas sistēmā, ierakstīt dzīvokļu īpašumus zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda kā patstāvīgus īpašuma objektus.
 2. Pilnvarot nekustamā īpašuma speciālisti Ilzi Lācīti veikt nepieciešamās darbības dzīvokļa īpašuma izveidošanā un ierakstīšanai zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda.
 3. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei organizēt nekustamā īpašuma vērtības noteikšanu saskaņā ar likuma „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums” 3.pantu.
 4. Nekustamo īpašumu nosacīto cenu un atsavināšanas paziņojumu apstiprināt Priekules novada pašvaldības domē.
 5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms:

XX

SIA “Priekules nami”: priekulesnami@inbox.lv;

nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei;

Finanšu nodaļai;

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                          V.Jablonska

 

464. Par daļu no zemes Liepājas iela 13A, Priekule, Priekules novads nomu XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 30.jūlijā                                                                    

Nr.464           

          (protokols Nr.9, 20.punkts)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX 20.07.2020. iesniegumu Nr. 2.1.4/20/1314-S  ar lūgumu iznomāt daļu no zemes Liepājas iela  13a, Priekule, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6415 001 0086, 241 m2 platībā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums Liepājas iela 13A, Priekule, Priekules novads reģistrēts Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Priekules pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000186197 uz Priekules novada pašvaldības vārda.

Ar XX nav slēgts mazdārziņa nomas līgums uz iesniegumā norādīto zemes vienības daļu.

Iesniedzējai nav nekustamā īpašuma nodokļa vai nomas maksas parādu.

Saskaņā ar 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi”  29.3. punktu- šo noteikumu 32., 40., 41., 42., 43., 44., 45. un 46. punktu (netiek rīkota izsole, netiek noteikta minimālā nomas maksa) var nepiemērot, ja tiek iznomāts neapbūvēts zemesgabals, kas pilsētā nodots pagaidu lietošanā sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai ar nosacījumu, ka nomnieks neapbūvētajā zemesgabalā neveic saimniecisko darbību, kurai samazinātas nomas maksas piemērošanas gadījumā atbalsts nomniekam kvalificējams kā komercdarbības atbalsts.

Pašvaldībai piekrītošās zemes nomas maksa tiek noteikta saskaņā ar Priekules novada pašvaldības Saistošiem noteikumiem Nr.9 “Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošo zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” (apstiprināti ar Priekules novada pašvaldības domes 26.09.2013. sēdes lēmumu, prot.Nr.7, 5.§) 2. punktu- neapbūvētus zemesgabalus bez apbūves tiesībām, kuri tiek iznomāti ar mērķi – pagaidu atļautā zemes izmantošana sakņu dārzi - kods 0502, nomas maksu nosaka 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā, sakņu dārziem, kuru platība ir mazāka par 400 m² , ne mazāk kā 4,0 EUR gadā.

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, kura pārejas noteikumu 20.punkts nosaka, ka pašvaldība, kuru administratīvi teritoriālās reformas ietvaros apvieno, var uzņemties aizņēmumu, galvojumu un citas ilgtermiņa saistības, iznomāt savu nekustamo īpašumu, kā arī atsavināt savu kustamo un nekustamo mantu, kuras pārdošanas vērtība pārsniedz 50 000 euro vai 0,1 procentu no pašvaldības pamatlīdzekļu vērtības, tikai pēc tam, kad saņemts pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas (turpmāk — Finanšu komisija) lēmums.

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 26.09.2013. Saistošo noteikumu Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 2.punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Tatjana Ešenvalde, Vizma Garkalne, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijai sniegt pozitīvu atzinumu par daļu no nekustamā īpašuma Liepājas iela 13a, Priekule, Priekules novads, kadastra nr.6415 001 0073, kadastra apzīmējums 6415 001 0086   241 m² platībā, iznomāšanai.
 2. Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas pieņemto lēmumu par piekrišanu daļas no nekustamā īpašuma Liepājas iela 13a, Priekule, Priekules novads iznomāšanai, nosūtīt Priekules novada pašvaldībai uz e-pastu: dome@priekulesnovads.lv
 3. Pēc Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas pozitīva atzinuma saņemšanas iznomāt XX, personas kods XX, daļu no zemes vienības Liepājas iela 13A, 241 m² platībā, kadastra apzīmējums 6415 001 0086, Priekulē, mazdārziņa vajadzībām (pielikums), nosakot:
  1. nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 4,00 EUR/gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus;
  2. nomas līguma termiņu no 2020.gada 1.augusta līdz 2025.gada  31.jūlijam.

3. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei sagatavot šim lēmumam atbilstošu līgumu.

4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums 1 eksemplārā izsūtāms:

-  XX;

-  Nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                          V.Jablonska

 

 

Pielikums

465. Par zemes nomu daļā no zemes vienības Liepājas iela 20, Priekule, Priekules nov., XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 30.jūlijā                                                                    

Nr.465           

          (protokols Nr.9, 21.punkts)

 

Par zemes nomu daļā no zemes vienības Liepājas iela 20, Priekule, Priekules nov., XX

 

 Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, deklarētā dzīvesvietas adrese- XX, iesniegumu (reģistrācijas Nr. 2.1.4/20/1316-S) , ar lūgumu iznomāt daļu no zemes Liepājas iela 20, Priekule, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6415 001 0083, mazdārziņa vajadzībām .

Izvērtējot pašvaldībai rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums Liepājas iela 20, Priekule, Priekules novads ieskaitīts pašvaldībai piekritīgajās zemēs.

 Ar  XX mazdārziņa nomas līgums nav slēgts.

Saskaņā ar 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi”  29.3. punktu- šo noteikumu 32., 40., 41., 42., 43., 44., 45. un 46. punktu (netiek rīkota izsole, netiek noteikta minimālā nomas maksa) var nepiemērot, ja tiek iznomāts neapbūvēts zemesgabals, kas pilsētā nodots pagaidu lietošanā sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai ar nosacījumu, ka nomnieks neapbūvētajā zemesgabalā neveic saimniecisko darbību, kurai samazinātas nomas maksas piemērošanas gadījumā atbalsts nomniekam kvalificējams kā komercdarbības atbalsts.

            Pašvaldībai piekrītošās zemes nomas maksa tiek noteikta saskaņā ar Priekules novada pašvaldības Saistošiem noteikumiem Nr.9 “Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošo zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” (apstiprināti ar Priekules novada pašvaldības domes 26.09.2013. sēdes lēmumu, prot.Nr.7, 5.§) 2. punktu- neapbūvētus zemesgabalus bez apbūves tiesībām, kuri tiek iznomāti ar mērķi – pagaidu atļautā zemes izmantošana sakņu dārzi - kods 0502, nomas maksu nosaka 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā, sakņu dārziem, kuru platība ir mazāka  par  400 m² , ne mazāk kā 4,00 EUR gadā.

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, kura pārejas noteikumu 20.punkts nosaka, ka pašvaldība, kuru administratīvi teritoriālās reformas ietvaros apvieno, var uzņemties aizņēmumu, galvojumu un citas ilgtermiņa saistības, iznomāt savu nekustamo īpašumu, kā arī atsavināt savu kustamo un nekustamo mantu, kuras pārdošanas vērtība pārsniedz 50 000 euro vai 0,1 procentu no pašvaldības pamatlīdzekļu vērtības, tikai pēc tam, kad saņemts pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas (turpmāk — Finanšu komisija) lēmums.

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 26.09.2013. Saistošo noteikumu Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 2.punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Tatjana Ešenvalde, Vizma Garkalne, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijai sniegt pozitīvu atzinumu par daļu no nekustamā īpašuma Liepājas iela 20, Priekule , Priekules novads, kadastra nr. 6415 001 0083 , kadastra apzīmējums 6415 001 0083   180 m² platībā, iznomāšanai.
 2. Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas pieņemto lēmumu par piekrišanu daļas no nekustamā īpašuma Liepājas iela 20, Priekule , Priekules novads iznomāšanai, nosūtīt Priekules novada pašvaldībai uz e-pastu: dome@priekulesnovads.lv
 3. Pēc Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas pozitīva atzinuma saņemšanas iznomāt Ivetai Kalneniecei , personas kods 280472-11900, daļu no zemes vienības no pašvaldībai piekritīgās zemes, kadastra apzīmējums 6415 001 0083, zemes vienības adrese: Liepājas iela 20, Priekule, Priekule novads, XX , 180 m² platībā, (pielikums), nosakot:

- nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāku kā 4,00 EUR gadā, neieskaitot PVN.

- nomas līguma termiņu no 2020.gada 1.augusta  līdz 2025.gada  31.jūlijam.

                  - Papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos  nodokļus. 

 1. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei sagatavot šim lēmumam atbilstošu līgumu.
 2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms:

 • XX
 • nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei;

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                          V.Jablonska

 

 

 

Pielikums

466. Par darbu turpināšanu Virgas dīķa tīrīšanā un ekosistēmas atjaunošanā pie Virgas Veselības centra un Virgas skolas parka

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 30.jūlijā                                                                    

Nr.466           

          (protokols Nr.9,22.punkts)

 

Par darbu turpināšanu Virgas dīķa tīrīšanā un ekosistēmas atjaunošanā pie Virgas Veselības centra un Virgas skolas parka

2020. gada 21. jūlijā Priekules novada pašvaldībā saņemts Virgas pagasta pārvaldes vadītājas Daigas Egles iesniegums (Nr. 2.1.3./20/330), kurā lūgts piešķirt papildus budžeta līdzekļus no dabas resursu nodokļa līdzekļiem Virgas parka dīķa tīrīšanas un ekosistēmas atjaunošanas darbu turpināšanai 2020. gadā, kas tika uzsākti 2019. gadā.

Priekules novada pašvaldības 2020. gada pamatbudžetā Virgas parka dīķa tīrīšanai un ekosistēmas atjaunošanai no dabas resursu nodokļa līdzekļiem tika ieplānoti 10 000 EUR.

Pēc Virgas pagastu pārvaldes vadītājas Daigas Egles veiktās cenu izpētes, tika pieņemts lēmums par zemāko darbu izpildes summu, kas sastāda 11 192,50 EUR ar PVN, ko piedāvā uzņēmums SIA “ZBD”, reģ. Nr. 42103097047. Papildus Virgas parka dīķa sakārtošanai un ekosistēmas atjaunošanai nepieciešami 1192,50 EUR.

Tā kā Priekules novada pašvaldība dabas resursu nodokļu maksājumus saņem neregulārās summās, uz doto brīdi lieki dabas resursu nodokļa līdzekļi pašvaldības rīcībā nav. Nepieciešamo summu 1192,50 EUR apmērā iespējams segt no Virgas pagasta pārvaldes ieekonomētajiem budžeta līdzekļiem vai Virgas pagasta 2020. gadā pārdotajiem nekustamajiem īpašumiem.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu un 15. panta pirmās daļas 2. punktu, un Dabas resursu nodokļa likuma 29. pantu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Tatjana Ešenvalde, Vizma Garkalne, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 1. Atbalstīt Virgas dīķa tīrīšanas un ekosistēmas atjaunošanas darbus 2020. gadā par summu 11 192,50 EUR ar PVN.

 

 1. Nepieciešamo papildus finansējumu 1192,50 EUR apmērā nodrošināt no Virgas pagasta pārvaldes budžeta līdzekļiem.

 

Lēmums nosūtāms: Virgas pagasta pārvaldes vadītājai Daigai Eglei, Finanšu nodaļai

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                             V.Jablonska

467. Par  ceļa servitūta līguma slēgšanu

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 30.jūlijā                                                                    

Nr.467           

          (protokols Nr.9,  23.punkts)

 

 

Par  ceļa servitūta līguma slēgšanu

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts AS “Latvijas Valsts Meži”, reģistrācijas Nr. 40003466281, 25.06.2020. iesniegums (reģistrācijas Nr. 2.1.7/ 20 /1135-S), kurā lūgts rast iespēju noslēgt ceļa servitūta līgumu uz pašvaldības zemes vienībai „Kārsgaļi Dzelmes”, Bunkas pagasts, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6446 001 0356 .

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums „Kārsgaļi Dzelmes”, Bunkas pagasts, Priekules novads, sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 6446 001 0356 – 0,5447 ha platībā.

Ar 20.08.2008.Bunkas pagasta padomes lēmumu Nr. 10, nekustamais īpašums “Kārsgaļi Dzelmes”, Bunkas pag., kadastra apzīmējums 6446 001 0356 ieskaitīts pašvaldībai piekritīgajās zemēs.

Nekustamais īpašums „Kārsgaļi Dzelmes ”,Bunkas pagasts, Priekules novads, kadastra nr. 6446 001 0356 nav kadastrāli uzmērīts un nav reģistrēts zemesgrāmatā.

AS “Latvijas Valsts Meži” nekustamā īpašuma “Krotes Meži”, Bunkas pagasts, Priekules novads, kadastra nr. 6446 001 0299, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6446 001 0356 apsaimniekošanai nepieciešams izmantot ceļa posmu no pašvaldībai piekritīgās zemes vienības “Kārsgaļi Dzelmes”, Bunkas pag., Priekules nov., ~250 m, nepieciešamais platums 7,0 m.

Vēlmi noslēgt ceļa servitūta līgumu izteicis nekustamā īpašuma “Kalna Miķi”, Bunkas pagasts, Priekules novads, kadastra nr. 6446 001 0084 īpašnieks Guntars Laugalis.

              Saskaņā ar LR Civillikuma 1156.pantu ar ceļa servitūtu var piešķirt tiesību uz braucamo ceļu, bet saskaņā ar Civillikuma 1231.pantu servitūtus nodibina ar likumu, ar tiesas spriedumu, ar līgumu vai testamentu, kā arī atbilstoši Civillikuma 1235.pantam no servitūta izrietošā lietu tiesība ir nodibināta un spēkā abām pusēm, t. i. valdošā un kalpojošā nekustamā īpašuma īpašniekiem, tikai pēc servitūta ierakstīšanas zemes grāmatās; līdz tam laikam viņu starpā pastāv vienīgi personiska saistība, kuras ierakstīšanu zemes grāmatās var tomēr prasīt katra puse, ja vien izpildīti visi citi servitūtam nepieciešamie noteikumi.

             Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2.punktu 21.panta 27.punktu, Civillikuma 1231.panta pirmās daļas 3.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Tatjana Ešenvalde, Vizma Garkalne, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Veikt visas nepieciešamās darbības un reģistrēt Zemesgrāmatā nekustamo īpašumu “Kārsgaļi Dzelmes”, Bunkas pagasts, Priekules nov., kadastra nr. 6446 001 0376 uz Priekules novada pašvaldības vārda.
 2. Pēc nekustamā īpašuma “Kārsgaļi Dzelmes”, Bunkas pag., Priekules nov. reģistrēšanas zemesgrāmatā, noslēgt  līgumus par ceļa servitūta nodibināšanu :
 1. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei sagatavot un noslēgt šim lēmumam atbilstošu līgumus.
 2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

               

   Lēmums 1 eks. izsūtāms:

 •  nekustamo īpašumu speciālistei Ilze Lācītei
 •  AS “Latvijas valsts Meži” zemes lietojuma speciālistei Ilzei Frīdenbergai : i.fridenberga@lvm.lv;
 • XX

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                          V.Jablonska

 

 

 

1.pielikums

2.pielikums

 

468. Par lūgumu sniegt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas atzinumu Priekules novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Krotes Ozoli”,Bunkas pagasts, Priekules novads atsavināšanai

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 30.jūlijā                                                                    

Nr.468           

          (protokols Nr.9,24.punkts)

 

Par lūgumu sniegt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas atzinumu Priekules novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Krotes Ozoli”,Bunkas pagasts, Priekules novads atsavināšanai

            2020.gada 25.jūnijā Priekules novada pašvaldības dome pieņēma lēmumu Nr.440 (protokols Nr.8, 80.punkts) „ Par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma “Krotes Ozoli”, Bunkas pagasts, Priekules novads, atsavināšanas izsoles rīkošanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu”.

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, kura pārejas noteikumu 20.pants nosaka, ka pašvaldība, kuru administratīvi teritoriālās reformas ietvaros apvieno, var uzņemties aizņēmumu, galvojumu un citas ilgtermiņa saistības, iznomāt savu nekustamo īpašumu, kā arī atsavināt savu kustamo un nekustamo mantu, kuras pārdošanas vērtība pārsniedz 50 000 euro vai 0,1 procentu no pašvaldības pamatlīdzekļu vērtības, tikai pēc tam, kad saņemts pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas (turpmāk — Finanšu komisija) lēmums.

Izsolē iegūtos līdzekļus plānots ieguldīt :

 • - Bunkas pagasta projektam “Brīvā laika pavadīšanas vietas izveide Kronvalda Ata Krotes pamatskolā”. Nepieciešamais finansējums pēc projekta 75652 euro ar PVN;
 • -Bunkas pagasta Bunkas ciema ūdens atdzelžošanas iekārtu rekonstrukcijai. Nepieciešamais finansējums 9500 euro ar PVN;
 • -Bunkas pagasta Krotes ciema ūdensvada daļējai nomaiņai. Nepieciešamais finansējums 9100 euro ar PVN;

            Vadoties no Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.panta, un saskaņā ar 25.06.2020. Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.440 „ Par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma “Krotes Ozoli”, Bunkas pagasts, Priekules novads, atsavināšanas izsoles rīkošanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu”, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Tatjana Ešenvalde, Vizma Garkalne, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 1. Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijai sniegt pozitīvu atzinumu nekustamā īpašuma “Krotes Ozoli”, Bunkas pagasts, Priekules novads, atsavināšanai.
 2. Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas pieņemto lēmumu par piekrišanu nekustamā īpašuma “Krotes Ozoli”, Bunkas pagasts, Priekules novads atsavināšanai, nosūtīt Priekules novada pašvaldībai uz e-pastu: dome@priekulesnovads.lv

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms:

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                          V.Jablonska

 

 

Pielikums

Priekules novada pašvaldības domes

30.07.2020.lēmumam Nr.468 (prot.Nr.9)

 

Nekustamais īpašums “Krotes Ozoli”, kadastra Nr. 6446 001 0425, Bunkas pagastā, sastāvošs no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6446 001 0425  14,17 ha platībā, ir pašvaldībai piederošs. Īpašuma tiesības reģistrētas zemesgrāmatā.

Zemes vienības sastāvā ietilpst mežs 11,88 ha platībā.

2020.gada 1.aprīlī sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs SIA „Invest Rīga Liepāja”, reģ.Nr.42103024236 , juridiskā adrese K. Valdemāra iela 8-10, Rīga, noteicis, ka nekustamā īpašuma “Krotes Ozoli”, Bunkas pagastā, zemes 14,17 ha un tajā esošam mežam atbilstoši tirgus situācijai uz 2020.gada 1.aprīli tirgus vērtība ir 93 600 EUR (deviņdesmit trīs tūkstoši seši simti eiro).

 

 

 

469. Par atbalsta sniegšanu sporta sasniegumu veicināšanai

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 30.jūlijā                                                                    

Nr.469           

          (protokols Nr.9,25.punkts)

 

Par atbalsta sniegšanu sporta sasniegumu veicināšanai

2020. gada 13.jūijā Priekules novada pašvaldībā saņemts biedrības ‘’Kanu Atvars’’ valdes locekles XX, dzīvojošas XX, (turpmāk – iesniedzējs) pieteikums pašvaldības atbalsta saņemšanai 691 EUR apmērā dalības maksām pajūgu braukšanas sacensībās, LJF biedru naudas nomaksai un inventāra iegādei, lai varētu startēt starptautiska mēroga sacensībās.

Izskatot pieteikumu konstatēts, ka:

[1] Iesniedzējs atbilst Priekules novada pašvaldības domes 2013.gada 31.janvāra saistošo noteikumu Nr.2 “’Par atbalsta sniegšanu izglītības, mūzikas, mākslas un sporta sasniegumu veicināšanai Priekules novadā” (turpmāk – saistošie noteikumi) 2.1.punktā noteiktajai pretendentu kategorijai;

[2] Iesniegums  noformēts atbilstoši saistošo noteikumu 8.punktam.

[3] Iesniegumā pievienota atsauce (hipersaite) uz Latvijas Jātnieka federācijas tīmekļa profilu, kurā pieejama informācija par iesniedzēja panākumiem. Pārbaudot federācijas tīmekļa profilā publicētos sacensību rezultātus par 2019.gadu, konstatēts, ka iesniedzēja vairākās sacensībās ir ieguvusi godalgotas vietas un līdz ar to pieteikums šajā daļā atzīstams par atbilstošu saistošo noteikumu 6.2. un 9.punkta prasībām.

[4] Iesniedzējs pieprasīto finanšu apmēru pamatojis, pieteikumā norādot finansējuma izlietošanas izmaksu pozīcijas un to paredzamos apmērus, atbilstoši saistošo noteikumu 7.punktā minētajām prasībām.

            Pamatojoties uz Priekules novada pašvaldības domes 2013.gada 31.janvāra saistošo noteikumu Nr.2 “’Par atbalsta sniegšanu izglītības, mūzikas, mākslas un sporta sasniegumu veicināšanai Priekules novadā” 6.2.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Tatjana Ešenvalde, Vizma Garkalne, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 1. Piešķirt XX finansiālu atbalstu sporta sasniegumu veicināšanai  691,00 EUR apmērā.
 2. Noteikt, ka finansiālais atbalsts izlietojams pieteikumā norādīto mērķu sasniegšanai. Finansējuma saņēmējs atbildīgs par saistošo noteikumu 13.punktā minētās atskaites iesniegšanu. Atskaite par izlieto finansējumu iesniedzama līdz 2020.gada 31.decembrim.

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                    V.Jablonska

470. Par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību – Celtnieki, Mazgramzda,  Priekules pagasts , Priekules novads...

Priekulē

 

2020.gada 30.jūlijā                                                                    

Nr.470           

          (protokols Nr.9,470.punkts)

 

Par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību – Celtnieki, Mazgramzda,  Priekules pagasts , Priekules novads, kadastra nr.  6482 009 0050, kadastra apzīmējums 6482 009 0050 , atzīšanu par piekrītošu Priekules novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda

 

Zemes pārvaldības likuma 17.panta pirmajā daļā noteikts, ka rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu valdītājs ir attiecīgā vietējā pašvaldība līdz brīdim, kad Ministru kabinets izdod rīkojumu par to ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda vai tie tiek ierakstīti zemesgrāmatā uz vietējās pašvaldības vārda.

Saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 17.panta sestajā daļā noteikto rezerves zemes fondā ieskaitītie zemes gabali un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantotie zemes gabali, par kuriem šā panta piektajā daļā noteiktajā termiņā pašvaldības un ministrijas Valsts zemes dienesta publicētajos rezerves zemes fondā ieskaitītās un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantotās zemes izvērtēšanas sarakstos nav izdarījušas atzīmi par zemes gabala piederību vai piekritību pašvaldībai vai valstij, piekrīt vietējai pašvaldībai tās administratīvajā teritorijā. Lēmumu par šo zemes gabalu ierakstīšanu zemesgrāmatās pieņem pašvaldība.

No minētās Zemes pārvaldības likuma 17.panta sestās daļas izriet, ka pirms lēmuma par rezerves zemes fondā ieskaitīto un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes vienību         (turpmāk- rezerves zemes) ierakstīšanu zemesgrāmatās pieņemšanas pašvaldībai jākonstatē šādu nosacījumu iestāšanās:

 1. Pagājis valstij un vietējām pašvaldībām pēc zemes reformas pabeigšanas rezerves zemes izvērtēšanas divu gadu termiņš (turpmāk- zemes izvērtēšanas termiņš);
 2. Valsts zemes dienesta tīmekļa vietnē publicēts ministriju un pašvaldību izvērtētais rezerves zemes saraksts (turpmāk- izvērtētais zemes saraksts);
 3. publicētajā izvērtētajā sarakstā pie attiecīgās zemes vienības nav izdarītas atzīmes par tās piekritību vai piederību valstij vai pašvaldībai.

No minētajām Zemes pārvaldības likuma normām izriet, ka gan lēmuma par rezerves zemes ierakstīšanu zemesgrāmatās pieņemšana, gan ar to saistāmo nosacījumu izpildes konstatēšana, ir pašvaldības kompetences jautājums.

Izvērtējot Zemes pārvaldības likuma 17.panta sestajā daļā minētos kritērijus, dome konstatē un secina:

Saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 17.panta piektajā daļā noteikto, valstij un vietējām pašvaldībām pēc zemes reformas pabeigšanas piederošo un piekrītošo zemi izvērtē Ministru kabineta noteiktajā kārtībā divu gadu laikā pēc tam, kad Ministru kabinets izdevis rīkojumu par zemes reformas pabeigšanu attiecīgās vietējās pašvaldības administratīvajā teritorijā vai visās novada teritoriālā iedalījuma vienībās.

Zemes reforma Priekules novada Priekules pilsētā pabeigta 2015.gada 09.septembrī, Ministru kabinetam izdodot rīkojumu Nr.494 “Par zemes reformas pabeigšanu Priekules novada Priekules pilsētā”.

Zemes reforma Priekules novada lauku apvidū pabeigta 2016.gada 07.jūnijā, Ministru kabinetam izdodot rīkojumu Nr.322 “Par zemes reformas pabeigšanu Priekules novada lauku apvidū”.

Kārtība, kādā nozaru ministrijas pieņem lēmumus par attiecīgu zemes gabalu piederību vai piekritību valstij pēc zemes reformas pabeigšanas un kādā pašvaldības pieņem lēmumus par zemes gabalu piekritību pašvaldībai noteikta Ministru kabineta 29.03.2016. noteikumu Nr. 190 “Kārtība, kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašumtiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” (turpmāk-Noteikumi Nr.190).

Saskaņā ar noteikumu Nr.190 3.2. apakšpunktu Valsts zemes dienests sagatavo Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (turpmāk – Kadastra informācijas sistēma) reģistrētos datus (*.xls datnes formātā) par rezerves zemes fondā ieskaitītiem zemes gabaliem un zemes gabaliem, kas nav izmantoti īpašuma tiesību atjaunošanai, tai skaitā par kopīpašumā esošajām domājamām daļām, kurām nav noteikta piederība vai piekritība (turpmāk – zemes vienība), katrā administratīvajā teritorijā (turpmāk – saraksts) un publisko savā tīmekļvietnē (lejupielādei) piecu darbdienu laikā pēc Ministru kabineta rīkojuma izdošanas (pēc šo noteikumu spēkā stāšanās) par zemes reformas pabeigšanu attiecīgās vietējās pašvaldības administratīvajā teritorijā vai visās novada teritoriālā iedalījuma vienībās.

Ievērojot to, ka zemes reforma Priekules novada administratīvajā teritorijā pabeidzās 2016.gada 07.jūnijā, savukārt Noteikumi Nr.190 spēkā stājušies 2016.gada 29.martā secināms, ka Priekules novada pašvaldībai zemes izvērtēšanas termiņš, izdarot attiecīgas atzīmes izvērtētajā sarakstā, beidzies.

 Atbilstoši Valsts zemes dienesta mājas lapā publicētajā izvērtētajā zemes sarakstā ietvertajai informācijai pie zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6482 009 0050 nav izdarīta atzīme par tās piekritību valstij vai pašvaldībai.

            Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Zemes pārvaldības likuma 17.panta sesto daļu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Tatjana Ešenvalde, Vizma Garkalne, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1.  Atzīt, ka rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6482 009 0050 0,50 ha platībā ha platībā, “Celtnieki”, Priekules pagasts, Priekules novads, ir Priekules novada pašvaldībai piekrītoša un ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda saskaņā ar pievienoto grafisko pielikumu.
 2. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6482 009 0050  0,50 ha  platībā ( vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc uzmērīšanas), noteikt NĪLM - zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).

 

Lēmuma 1 eks. paziņojams:

 • Valsts zemes dienestam, VZDKRN@90000030432 ;
 • nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei ;
 • XX

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                          V.Jablonska

 

 

Pielikums

471. Par zemes nomas līguma Nr. 2.3.1/17/912  pagarināšanu ar XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 30.jūlijā                                                                    

Nr.471           

          (protokols Nr.9,27.punkts)

 

 

2020.gada 21.jūlijā (reģistrācijas Nr.2.1.4/20/1322-S) Priekules novada pašvaldībā saņemts  XX iesniegums, kurā lūgts pagarināt zemes nomas līgumu Nr. 2.3.1/17/912  uz zemes vienību  „Celtnieki ”, Priekules pagastā, Priekules novadā, kadastra nr. 6482 009 0050, kadastra apzīmējums 6482 009 0050   0,50  ha platībā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums „Celtnieki”, Priekules pagastā, Priekules novadā, ar 30.07.2020. Priekules novada pašvaldības domes lēmumu tiks ieskaitīts pašvaldībai piekritīgajās zemēs .

Nomas līgums Nr. 2.3.1/17/912  uz zemes vienību “Celtnieki” 0,50  ha platībā ar XX noslēgts 01.08 2017.

Nomas līgums beidzies 30.07.2020.

Uz iesnieguma iesniegšanas brīdi  pieteicējam  nav nodokļu parādu.

21.07.2020. no XX saņemts iesniegums ar lūgumu atļaut atsavināt minēto zemes vienību. Zemes vienība tiek gatavota atsavināšanai.

Saskaņā ar 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi”  29. punktu un 30. punktu – ja tiek iznomāts neapbūvēts zemesgabals līdz 10 ha lauku teritorijā, kas tiek izmantots lauksaimniecībā, mežsaimniecībā vai ūdenssaimniecībā, uz termiņu ne ilgāk par sešiem gadiem, ja šo noteikumu 33.6. apakšpunktā noteiktajā termiņā pieteicies tikai viens pretendents, tad minētajā gadījumā nomas maksu nosaka atbilstoši Ministru kabineta, pašvaldības domes, citas atvasinātas publiskas personas vai kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētāja apstiprinātam nomas pakalpojumu maksas cenrādim, kas noteikts, ņemot vērā neatkarīga vērtētāja noteikto tirgus nomas maksu, vai neatkarīga vērtētāja noteiktajai tirgus nomas maksai .

31.01.2019. Priekules novada pašvaldības dome pieņēmusi lēmumu Nr. 1, 8.punkts “Par lauksaimniecības zemes nomas pakalpojuma maksas cenrāža apstiprināšanu”. Zemes nomas pakalpojuma maksas cenrādī noteikts, ka Priekules novada Priekules pagastā 1 ha lauksaimniecības zemes nomas maksa gadā ir 76 EUR (bez PVN).

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, kura pārejas noteikumu 20.punkts nosaka, ka pašvaldība, kuru administratīvi teritoriālās reformas ietvaros apvieno, var uzņemties aizņēmumu, galvojumu un citas ilgtermiņa saistības, iznomāt savu nekustamo īpašumu, kā arī atsavināt savu kustamo un nekustamo mantu, kuras pārdošanas vērtība pārsniedz 50 000 euro vai 0,1 procentu no pašvaldības pamatlīdzekļu vērtības, tikai pēc tam, kad saņemts pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas (turpmāk — Finanšu komisija) lēmums.

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 5.,7.,8.,17.,29.,30., punktiem, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Tatjana Ešenvalde, Vizma Garkalne, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijai sniegt pozitīvu atzinumu nekustamā īpašuma “Celtnieki”, Priekules pagasts, Priekules novads, kadastra nr. 6482 009 0050 , kadastra apzīmējums 6482 009 0050   0,50  ha platībā, iznomāšanai.
 2. Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas pieņemto lēmumu par piekrišanu nekustamā īpašuma “Celtnieki”, Priekules pagasts, Priekules novads iznomāšanai, nosūtīt Priekules novada pašvaldībai uz e-pastu: dome@priekulesnovads.lv
 3. Pēc Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas pozitīva atzinuma saņemšanas pagarināt zemes nomas līgumu Nr. 2.1/17/912, uz zemes vienību „Celtnieki”, Priekules pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr. 6482 009 0050, kadastra apzīmējums 6482 009 0050  ,0,50 ha platībā ar XX, personas kods XX, dzīvojošu:XX (pielikums), slēdzot papildus vienošanos un  nosakot:

 

  • nomas maksu 76 EUR (bez PVN) gadā, par lauksaimniecības zemes 1 ha.
  • nomas līguma termiņu no 2020.gada 1.augusta līdz zemes nodošanai atsavināšanā, bet ne ilgāk kā līdz 31.12.2024.
  • papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos nodokļus.

 

 1. Par šī lēmuma izpildi atbildīga nekustamo īpašumu speciāliste Ilze Lācīte
 2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                          V.Jablonska

 

472. Par SIA “Priekules nami” pamatkapitāla palielināšanu

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 30.jūlijā                                                                    

Nr.472           

          (protokols Nr.9,28.punkts)

 

Par SIA “Priekules nami” pamatkapitāla palielināšanu

 

2020. gada 21. jūlijā un 22. jūlijā pašvaldībā saņemti SIA “Priekules nami” valdes locekles Artas Braunas iesniegumi (Nr.2.1.4/20/1324-S un Nr.2.1.4/20/1327-S) ar lūgumu piešķirt līdzekļus jaunu ūdensvadu izbūvei Virgas pagasta Purmsātu ciemā “Zīlītēs” un “Mazdzērvēs” 6 160 EUR apmērā un ugunsdzēsības hidrantu izbūvei Virgas pagasta Purmsātu ciemā Mežupes pamatskolas un daudzdzīvokļu ēkas “Kurši” tuvumā 3 610 EUR apmērā.

 Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 1. punktu, Priekules novada autonomā funkcija ir organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un kanalizācija, notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds. Pamatkapitāla palielināšana 1 620,41 EUR apmērā nepieciešama, lai veiktu Virgas pagasta Purmsātu ciemā jauna ūdensvada izbūvi daudzdzīvokļu mājai “Zīlītes” un 4 538,94 EUR apmērā Virgas pagasta Purmsātu ciemā jauna ūdensvada izbūvei “Mazdzērvēs”. Ugunsdzēsības hidrantu izbūve skolas un daudzdzīvokļu ēkas tuvumā nepieciešama, lai mazinātu ugunsdzēsības riskus un atvieglotu valsts iestāžu glābšanas darbus, jo Purmsātu ciemā šobrīd nav neviens ugunsdzēsības hidrants.

Līdzekļi SIA „Priekules nami” pamatkapitāla palielināšanai 9 770 EUR apmērā Priekules novada pašvaldības 2020. gada pamatbudžetā nav plānoti, tādēļ nepieciešams tos piešķirt no Virgas pagasta 2020. gada budžeta līdzekļiem.

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 1. punktu un 15. panta pirmās daļas 1. punktu un Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 62. pantu, 63. panta pirmās daļas 1. punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Tatjana Ešenvalde, Vizma Garkalne, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Ieguldīt SIA “Priekules nami” vienotās reģistrācijas numurs 42103020465, pamatkapitālā, izdarot naudas ieguldījumu 9 770 EUR apmērā no Priekules novada pašvaldības Virgas pagasta pārvaldes pamatbudžeta līdzekļiem.

 

 1. Uzdot „Priekules nami”, vienotās reģistrācijas numurs 40003359306, dalībnieku sapulcei pieņemt lēmumu par sabiedrības pamatkapitāla palielināšanu un reģistrēt izmaiņas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā.

 

 1. Šis lēmums stājās spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Izsūtāms pa 1 eks.: Finanšu nodaļa; SIA “Priekules nami”,  Juriste I.Avotiņa

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

473. Par SIA “Priekules slimnīca” pamatkapitāla palielināšanu

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 30.jūlijā                                                                    

Nr.473           

          (protokols Nr.9,29.punkts)

 

Deputāte Tatjana Ešenvalde, pildot likumā ‘’Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šā lēmuma pieņemšanā nepiedalās.

 

Par SIA “Priekules slimnīca” pamatkapitāla palielināšanu

 

2020. gada 12. jūnijā pašvaldībā saņemts SIA “Priekules slimnīca” valdes priekšsēdētājas Tatjanas Ešenvaldes iesniegums (Nr.2.1.4/20/1090-S) ar lūgumu piešķirt līdzekļus pamatkapitāla palielināšanai 35 000 EUR apmērā. Šāds ieguldījums nepieciešams, lai veiktu esošās katlu mājas rekonstrukciju, tādējādi nodrošinot apkuri ar granulām un biogāzi. Esošā katlu māja tika būvēta 1995. gadā kurināšanai izmantojot ogles, kas šobrīd rada lielus izdevumus. Pēc rekonstrukcijas siltumenerģijas ieguve būs ekonomiski izdevīgāka un SIA “Priekules slimnīca” spēs nodrošināt ar apkuri un silto ūdeni arī daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku Aizputes ielā 3 un pēc nepieciešamības arī Priekules vidusskolu, Priekules daudzfunkcionālo sporta halli un citas ēkas, kuras savienotas vienā sistēmā.

Pēc vairākām diskusijām un dažādu siltumapgādes variantu izskatīšanas un apsvēršanas tautsaimniecības komitejā jūlija mēnesī, tika virzīts ierosinājums SIA “Priekules slimnīca” pamatkapitālu palielināt par 15 000 EUR, kas tiktu izlietoti katlu mājas skursteņa nomaiņai.

Līdzekļi SIA „Priekules slimnīca” pamatkapitāla palielināšanai 15 000 EUR apmērā pašvaldības 2020. gada budžetā nav plānoti, tādēļ pašvaldība ieguldījumu SIA “Priekules slimnīca”, kurā pašvaldībai pieder 55,54% balsstiesības, pamatkapitālā var nodrošināt tikai no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.

             Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu un 15.panta pirmās daļas 1.punktu un Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 62.pantu, 63.panta pirmās daļas 1.punktu, atklāti balsojot PAR – 10 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Ieguldīt SIA “Priekules slimnīca” vienotās reģistrācijas numurs 40003218218, pamatkapitālā, izdarot naudas ieguldījumu 15 000 EUR apmērā no Priekules novada pašvaldības līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, tādējādi palielinot Priekules novada pašvaldībai piederošo kapitāla daļu skaitu.

 

 1. Uzdot SIA “Priekules slimnīca”, vienotās reģistrācijas numurs 40003218218, dalībnieku sapulcei pieņemt lēmumu par sabiedrības pamatkapitāla palielināšanu un reģistrēt izmaiņas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā.

 

 1. Šis lēmums stājās spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Izsūtāms pa 1 eks.: Finanšu nodaļa; SIA “Priekules slimnīca”,  juriste I.Avotiņa

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

 

 

 

 

 

474. Par pašvaldībai piederošās kustamās mantas, vieglās pasažieru automašīnas HYUNDAI H1, reģ.Nr. HG 8862 atsavināšanas izsoles atzīšanu par nenotikušu un atkārtotas izsoles rīkošanu

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 30.jūlijā                                                                    

Nr.474           

          (protokols Nr.9,30.punkts)

 

Par pašvaldībai piederošās kustamās mantas, vieglās pasažieru automašīnas HYUNDAI H1, reģ.Nr. HG 8862 atsavināšanas izsoles atzīšanu par nenotikušu un atkārtotas izsoles rīkošanu

Ar 2020. gada 28. maija Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.333 apstiprināta Pašvaldībai piederošās kustamās mantas, vieglās pasažieru automašīnas HYUNDAI H1, reģ.Nr. HG 8862, atsavināšanas izsoles rīkošana, izsoles noteikumi, to pielikumi un izsoles sākumcena 1356,00 EUR (viens tūkstotis trīs simti piecdesmit seši euro un 00 centi).

Paziņojums par izsoli publicēts Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 11.panta, 12.panta un 13.panta noteiktajā kārtībā.

Saskaņā ar izsoles noteikumu (apstiprināti ar 28.05.2020. Priekules novada pašvaldības domes sēdes lēmumu Nr.333) 3.2. punktu, dalībnieku reģistrācija izsolei tika noteikta līdz 2020. gada 10.jūlijam plkst. 13.00. Izsludinātajā termiņā nav reģistrējies neviens izsoles dalībnieks.

Saskaņā ar izsoles noteikumu 8.1.2. apakšpunktu izsole atzīstama par nenotikušu, ja noteiktajā termiņā neviens dalībnieks nav reģistrējies. Tā kā izsludinātajā termiņā izsolei nepieteicās neviens dalībnieks, izsole atzīstama par nenotikušu.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32. panta ceturto daļu, ja kustamās mantas pirmā izsole ir nesekmīga, institūcija, kas organizē mantas pārdošanu (9.pants), var ierosināt citu šajā likumā paredzēto atsavināšanas veidu (3. un 7.pants).

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu institūcija, kas organizē mantas atsavināšanu (9.pants), izsoles rezultātus apstiprina ne vēlāk kā 30 dienu laikā.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 10.panta pirmo daļu izsoles noteikumus apstiprina šā likuma 9.pantā minētā institūcija.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 10.panta pirmo daļu, 32.panta ceturto daļu, 34.panta otro daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Tatjana Ešenvalde, Vizma Garkalne, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Atzīt, Priekules novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas, vieglās pasažieru automašīnas HYUNDAI H1, reģ.Nr. HG 8862 , atsavināšanas izsoli par nenotikušu.

2. Apstiprināt izsoles rezultātus un izsoles protokolu tuvākajā kārtējā Priekules novada pašvaldības domes sēdē.

3. Apstiprināt Priekules novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas, vieglās pasažieru automašīnas HYUNDAI H1, reģ.Nr. HG 8862, atkārtotas izsoles noteikumus, to pielikumus un līguma projektu.

4. Noteikt Priekules novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas, vieglās pasažieru automašīnas HYUNDAI H1, reģ.Nr. HG 8862, atkārtotas atsavināšanas izsoles sākumcenu 678,00 EUR un izsoles soli 10,00 EUR.

5. Uzdot Priekules novada pašvaldības Īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt atkārtoto atsavināšanas izsoli atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

- Priekules novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

- finanšu nodaļai;

- izpilddirektoram A.Razmam.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                          V.Jablonska

 

 

ATKĀRTOTAS MUTISKĀS IZSOLES NOTEIKUMI

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums 

1.pielikums pirkuma līgumam

4.pielikums

 

475. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un jaunu iesniegumu saņemšanu par medību tiesību nomu uz zemes vienībām Kalētu pagastā, Priekules novadā

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 30.jūlijā                                                                    

Nr.475           

          (protokols Nr.9,31.punkts)

 

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un jaunu iesniegumu saņemšanu par medību tiesību nomu uz zemes vienībām Kalētu pagastā, Priekules novadā

 

Ar 2020. gada 25. jūnija Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.400 tika apstiprināta pirmās mutiskās medību tiesību nomas izsoles rīkošana ar augšupejošu soli uz sekojošām Priekules novada pašvaldībai tiesiskajā valdījumā esošajām zemes vienībām Kalētu pagastā:

 1. “Pie Baltskudriņiem”, kadastra apzīmējums 6464 004 0021 6,1 ha platībā;
 2. “Kaudzītes”, kadastra apzīmējums 6464 001 0257 3,0 ha platībā;
 3. “Jaunsvētes”, kadastra apzīmējums 6464 004 0124 3,9 ha platībā. (turpmāk – izsoles objekts).

Izsoles sākumcena 0,40 EUR/ha gadā bez PVN  (40 euro centi par vienu hektāru). Izsoles solis – 1,00 EUR bez PVN (viens euro un 00 centi).

2020. gada 15. jūlija izsolei pieteicās un saskaņā ar izsoles noteikumiem tika reģistrēti divi dalībnieki.

Izsoles norises laikā tika saņemti iesniegumi no abiem izsoles dalībniekiem, kuros norādīts, ka Dalībnieks Nr.1 – Biedrība Mednieku klubs “Mežābele 1”, reģ.Nr.40008051965, juridiskā adrese Liepu aleja 3A-12, Kalēti, Kalētu pagasts, Priekules novads, LV-3484, kuru pārstāv valdes loceklis A.Untulis, atceļ savu pieteikumu uz medību tiesību nomas izsoles objektu - “Jaunsvētes”, kadastra apzīmējums 6464 004 0124 3,9 ha platībā. Iesniedz jaunu pieteikumu par medību tiesību izsoles objektiem - “Pie Baltskudriņiem”, kadastra apzīmējums 6464 004 0021 6,1 ha platībā, “Kaudzītes”, kadastra apzīmējums 6464 001 0257 3,0 ha platībā.

Dalībnieks Nr.2 - Biedrība Mednieku apvienība “KALĒTI”, reģ.Nr.40008215218, juridiskā adrese “Albrekši”, Kalētu pagasts, Priekules novads, LV-3484, kuru pārstāv valdes priekšsēdētājs R.Razma atceļ savu pieteikumu uz medību tiesību nomas izsoles objektiem: “Pie Baltskudriņiem”, kadastra apzīmējums 6464 004 0021 6,1 ha platībā, “Kaudzītes”, kadastra apzīmējums 6464 001 0257 3,0 ha platībā. Iesniedz jaunu pieteikumu par medību tiesību izsoles objektu - “Jaunsvētes”, kadastra apzīmējums 6464 004 0124 3,9 ha platībā.

Līdz ar to nav vajadzības rīkot izsoli. Tika konstatēts, ka uz vienu zemes vienību ir saņemts viens pretendenta iesniegums.

Saskaņā ar Medību tiesību nomas izsoles noteikumu (apstiprināti ar Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.400, prot.Nr.8) 8.12. apakšpunktu, ja izsolei piesakās vairāki medību nomas tiesību dalībnieki un neviens medību nomas tiesību dalībnieks nepārsola izsoles sākumcenu, izsoli atzīst par nenotikušu [..]

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, kura pārejas noteikumu 20.punkts nosaka, ka pašvaldība, kuru administratīvi teritoriālās reformas ietvaros apvieno, var uzņemties aizņēmumu, galvojumu un citas ilgtermiņa saistības, iznomāt savu nekustamo īpašumu, kā arī atsavināt savu kustamo un nekustamo mantu, kuras pārdošanas vērtība pārsniedz 50 000 euro vai 0,1 procentu no pašvaldības pamatlīdzekļu vērtības, tikai pēc tam, kad saņemts pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas (turpmāk — Finanšu komisija) lēmums.

            Pamatojoties uz Medību likuma 1.panta 9.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Tatjana Ešenvalde, Vizma Garkalne, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 1. Apstiprināt 2020. gada 15. jūlija Priekules novada pašvaldībai tiesiskajā valdījumā esošajām zemes vienībām Kalētu pagastā, Priekules novadā, medību tiesību nomas izsoles rezultātus un protokolu.
 2. Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijai sniegt pozitīvu atzinumu par nomu zemes vienībās - “Pie Baltskudriņiem”, kadastra apzīmējums 6464 004 0021 6,1 ha platībā, “Kaudzītes”, kadastra apzīmējums 6464 001 0257 3,0 ha platībā un “Jaunsvētes”, kadastra apzīmējums 6464 004 0124, 3,9 ha platībā.
 3. Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas sagatavoto atzinumu par zemes vienību “Pie Baltskudriņiem” ,“Kaudzītes” un “Jaunsvētes”, Kalētu pagasts, Priekules novads nomu, nosūtīt Priekules novada pašvaldībai uz e-pastu: dome@priekulesnovads.lv
 4. Pēc Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas pozitīva atzinuma saņemšanas noslēgt medību tiesību nomas līgumu ar Biedrību Mednieku klubs “Mežābele 1”, reģ.Nr.40008051965, par Priekules novada pašvaldībai tiesiskajā valdījumā esošajām zemes vienībām - “Pie Baltskudriņiem”, kadastra apzīmējums 6464 004 0021 6,1 ha platībā, un “Kaudzītes”, kadastra apzīmējums 6464 001 0257 3,0 ha platībā, nomas maksa 0,40 EUR/ha (40 euro centi) par 1 ha gadā bez PVN.  
 5. Noslēgt medību tiesību nomas līgumu ar Biedrību Mednieku apvienība “KALĒTI”, reģ.Nr.40008215218, par Priekules novada pašvaldībai tiesiskajā valdījumā esošo zemes vienību - “Jaunsvētes”, kadastra apzīmējums 6464 004 0124, 3,9 ha platībā, nomas maksa 0,40 EUR/ha (40 euro centi) par 1 ha gadā bez PVN
 6. Uzdot Priekules novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai sagatavot šā lēmuma 2.punktā un 3.punktā minētos nomas līgumus.

 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

1. Biedrību Mednieku klubs “Mežābele 1”, Liepu aleja 4-2, Kalēti, Kalētu pag., Priekules nov., LV-3484;

2. Biedrību Mednieku apvienība “KALĒTI”, Liepu aleja 2A-4, Kalēti, Kalētu pag., Priekules nov., LV-3484;

3. Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

4. Grāmatvedei G. Vaičekauskai.

5. finkomisija@dkn.lv;

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                          V.Jablonska

 

476. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piekrītošo zemes vienības daļu “Rijas”, Priekules pagasts, Priekules novads

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 30.jūlijā                                                                    

Nr.476           

          (protokols Nr.9,32.punkts)

 

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piekrītošo zemes vienības daļu “Rijas”, Priekules pagasts, Priekules novads

Ar 2020. gada 25. jūnija Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.420 pirmajā mutiskajā nomas tiesību izsolē ar augšupejošu soli nodota Priekules novada pašvaldībai piekrītoša zemes vienības daļa “Rijas”, Priekules pagastā, Priekules novadā 5,35 ha platībā, kadastra apzīmējums 6482 002 0058 (turpmāk – izsoles objekts), apstiprināta nomas tiesību izsoles objekta sākumcena un izsoles noteikumi. Izsoles sākumcena 76,00  EUR/ha (septiņdesmit seši euro un 00 centi) par 1 ha gadā bez PVN. Izmantošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (izņemot ilggadīgos stādījumus), kas atbilst Priekules novada teritorijas plānojumā noteiktajai izmantošanai, ar zemes nomas līguma termiņu uz 5 (pieciem) gadiem.

2020. gada 15. jūlija izsolei pieteicās un saskaņā ar izsoles noteikumiem tika reģistrēti divi dalībnieki. Dalībnieks Nr.2 telefoniski informēja Priekules novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisiju par to, ka atsakās no dalības izsolē.

Saskaņā ar izsoles noteikumiem, kas apstiprināti ar Priekules novada pašvaldības domes 25.06.2020. sēdes lēmumu Nr.420, prot.Nr.8 4.3.punktu, ja izsolei piesakās tikai viens izsoles dalībnieks, izsoli atzīst par notikušu. Iznomātājs ar izsoles dalībnieku slēdz nomas līgumu par nomas maksu, kas nav zemāka par iznomātāja noteikto izsoles sākuma nomas maksu. Dalībnieks Nr.1 – XX, deklarētās dzīvesvietas adrese XX, piešķiramas tiesības iegūt nomas tiesības par izsoles sākumcenu 76,00 EUR/ha (septiņdesmit seši euro un 00 centi) par vienu hektāru gadā bez PVN.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2018. gada 01. jūlija noteikumiem Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” (turpmāk – MK  noteikumi Nr.350) 40.punktu, neapbūvēta zemesgabala nomas tiesību solīšanu rakstiskā vai mutiskā izsolē sāk no iznomātāja noteiktās izsoles sākuma nomas maksas (bet tā nedrīkst būt mazāka par šo noteikumu 5.punktā minēto). [..]

Pamatojoties uz MK noteikumu Nr.350 43.punktu, iznomātājs nomas līgumu slēdz ar pretendentu, kurš atbilst iznomātāja nosacījumiem un ir piedāvājis augstāko nomas maksu. Pretendents paraksta nomas līgumu vai rakstiski paziņo par atteikumu slēgt nomas līgumu ar iznomātāju saskaņotā saprātīgā termiņā, kas nav garāks par 15 darbdienām no nomas līguma projekta nosūtīšanas dienas. Ja iepriekš minētajā termiņā pretendents nomas līgumu neparaksta un neiesniedz attiecīgu atteikumu, uzskatāms, ka pretendents no nomas līguma slēgšanas ir atteicies.

Saskaņā ar izsoles noteikumu 5.2.punktu, izsoles rezultātus apstiprina Priekules novada pašvaldības dome, pirmajā domes sēdē no izsoles dienas, pieņemot lēmumu par izsoles rezultātu apstiprināšanu un zemes nomas līguma slēgšanu ar izsoles uzvarētāju un informē par to izsoles uzvarētāju.

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, kura pārejas noteikumu 20.punkts nosaka, ka pašvaldība, kuru administratīvi teritoriālās reformas ietvaros apvieno, var uzņemties aizņēmumu, galvojumu un citas ilgtermiņa saistības, iznomāt savu nekustamo īpašumu, kā arī atsavināt savu kustamo un nekustamo mantu, kuras pārdošanas vērtība pārsniedz 50 000 euro vai 0,1 procentu no pašvaldības pamatlīdzekļu vērtības, tikai pēc tam, kad saņemts pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas (turpmāk — Finanšu komisija) lēmums.

            Pamatojoties uz Ministru kabineta 2018. gada 01. jūlija noteikumiem Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 40.punktu un 43.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Tatjana Ešenvalde, Vizma Garkalne, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 1. Apstiprināt 2020. gada 15. jūlija Priekules novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības daļas “Rijas” 5,35 ha platībā Priekules pagastā, Priekules novadā, pirmās mutiskās izsoles rezultātus un protokolu.
 2. Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijai sniegt pozitīvu atzinumu par nomu daļā no zemes vienības “Rijas” 5,35 ha platībā, kadastra apzīmējums 6482 002 0058, Priekules pagastā .
 3. Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas sagatavoto atzinumu par daļu no zemes vienības “Rijas”, Priekules pagasts, Priekules novads nomu, nosūtīt Priekules novada pašvaldībai uz e-pastu: dome@priekulesnovads.lv
 4. Pēc Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas pozitīva atzinuma saņemšanas, noslēgt šā lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma nomas līgumu ar izsoles uzvarētāju par nomas maksu 76,00 EUR/ha (septiņdesmit seši euro un 00 centi) par 1 ha gadā bez PVN.  
 5. Papildus nosolītajai nomas maksai nomniekam jāmaksā pievienotās vērtības nodoklis un nekustamā īpašuma nodoklis un citi ar nekustamo īpašumu saistītie maksājumi LR normatīvajos aktos paredzētajā apmērā un kārtībā.
 6. Uzdot Priekules novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai sagatavot šā lēmuma 2.punktā minēto līgumu. Par nomas līguma slēgšanas laiku un vietu izsoles uzvarētājam paziņot atsevišķi.

 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

1. XX,XX;

3. Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

4. Grāmatvedei G. Vaičekauskai.

5. finkomisija@dkn.lv;

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                          V.Jablonska

 

477. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Liepājas iela 1-6, Priekule,  Priekules novads

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 30.jūlijā                                                                    

Nr.477           

          (protokols Nr.9,33.punkts)

 

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Liepājas iela 1-6, Priekule,  Priekules novads

Ar 2020. gada 28. maija Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.325 apstiprināti nekustamā īpašuma pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli izsoles noteikumi, to pielikumi, un nosacītā cena 2720,00 EUR (divi tūkstoši septiņi simti divdesmit euro un 00 centi).

Paziņojums par izsoli publicēts Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 11.panta, 12.panta un 13.panta noteiktajā kārtībā.

  2020. gada 08. jūlija izsolei pieteicās un saskaņā ar izsoles noteikumiem tika reģistrēti trīs dalībnieki, no kuriem pēdējo augstāko cenu nosolīja izsoles dalībnieks ar kārtas Nr.1 – XX, deklarētās dzīvesvietas adrese XX, kurš saskaņā ar izsoles noteikumiem ieguva tiesības slēgt nekustamā īpašuma pirkuma līgumu par izsolē pēdējo augstāko nosolīto cenu 4320,00 EUR (četri tūkstoši trīs simti divdesmit euro un 00 centi).

Izsoles noteikumu 6.1.punkts paredz, ka nosolītājam sava piedāvātā augstākā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu, jāsamaksā par nosolīto nekustamo īpašumu 3 (trīs) mēnešu laikā no izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas, ja ar Priekule novada pašvaldības domes lēmumu nav noteikts cits termiņš.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu institūcija, kas organizē mantas atsavināšanu (9.pants), izsoles rezultātus apstiprina ne vēlāk kā 30 dienu laikā.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 36.panta pirmo daļu publiskas personas mantas nosolītājs trīsdesmit dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas paraksta pirkuma līgumu.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Tatjana Ešenvalde, Vizma Garkalne, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 1. Apstiprināt 2020. gada 08. jūlija Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Liepājas iela 1-6, Priekulē, Priekules novadā, pirmās mutiskās izsoles rezultātus un protokolu.
 2. Noslēgt šā lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma pirkuma līgumu ar izsoles uzvarētāju par pirkuma līguma cenu 4320,00 EUR (četri tūkstoši trīs simti divdesmit euro un 00 centi).
 3. Noteikt, ka izsoles uzvarētājam ar 2020.gada 1.augustu jāveic apsaimniekošanas un komunālie maksājumu par dzīvokļa īpašumu Liepājas iela 1-6, Priekulē, Priekules novadā, saskaņā ar SIA “PRIEKULES NAMI” izsniegtajiem rēķiniem.
 4. Uzdot Priekules novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai sagatavot šā lēmuma 2.punktā minēto līgumu. Par pirkuma līguma slēgšanas laiku un vietu izsoles uzvarētājam paziņot atsevišķi.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

1. XX;

2. Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

3. Grāmatvedei G.Vaičekauskai;

4. SIA “PRIEKULES NAMI”, Ķieģeļu iela 2A, Priekule, Priekules nov., LV-3434.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                          V.Jablonska

 

478. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašum Liepājas iela 18A, Priekule,  Priekules novads

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 30.jūlijā                                                                    

Nr.478           

          (protokols Nr.9,34.punkts)

 

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašum Liepājas iela 18A, Priekule,  Priekules novads

 

Ar 2020.gada 26.marta Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.160 apstiprināta nekustamā īpašuma atsavināšana.

Ar 2020. gada 28. maija Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.326 apstiprināta atsavināšanas izsoles rīkošana, pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli izsoles noteikumi un nosacītā cena 2994,00 EUR (divi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit četri euro un 00 centi).

Paziņojums par izsoli publicēts Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 11.panta noteiktajā kārtībā.

Izsolei pieteicās un saskaņā ar izsoles noteikumiem tika reģistrēts viens dalībnieks – XX, deklarētā dzīvesvietas adrese XX, kurš saskaņā ar izsoles noteikumiem ieguva tiesības slēgt nekustamā īpašuma pirkuma līgumu par izsoles sākumcenu 2994,00 EUR (divi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit četri euro un 00 centi).

Izsoles noteikumu 4.4. punkts paredz, ka ja izsolei reģistrējies un uz izsoli ieradies tikai viens dalībnieks, tad izsoli nerīko, pirkuma līgums tiek slēgts saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Izsoles noteikumu 6.1. punkts paredz, ka nosolītājam sava piedāvātā augstākā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu, jāsamaksā par nosolīto nekustamo īpašumu 3 (trīs) mēnešu laikā no izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas, ja ar Priekules novada pašvaldības domes lēmumu nav noteikts cits termiņš.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu institūcija, kas organizē mantas atsavināšanu (9.pants), izsoles rezultātus apstiprina ne vēlāk kā 30 dienu laikā.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 36.panta pirmo daļu, publiskas personas mantas nosolītājs trīsdesmit dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas paraksta pirkuma līgumu.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu, „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Tatjana Ešenvalde, Vizma Garkalne, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt 2020. gada 08. jūlija Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Liepājas iela 18A, Priekulē, Priekules novadā, pirmās mutiskās izsoles rezultātus un izsoles protokolu.

2. Noslēgt šā lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma pirkuma līgumu ar īpašuma ieguvēju par pirkuma līguma cenu 2994,00 EUR (divi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit četri euro un 00 centi), nosakot, ka norēķins par nekustamo īpašumu tiek veikts līdz 2020.gada 20.augustam.

3. Uzdot Priekules novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai sagatavot šā lēmuma 2.punktā minēto līgumu.

 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

1. XX;

2. Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

3. Grāmatvedei G. Vaičekauskai.

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                          V.Jablonska

 

 

 

 

479. Par NĪ Mazmeiri, Kalētu pagasts Atcēlēja līguma un jauna pirkuma līguma slēgšanu

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 30.jūlijā                                                                    

Nr.479           

          (protokols Nr.9,35.punkts)

 

Par NĪ Mazmeiri, Kalētu pagasts Atcēlēja līguma un jauna pirkuma līguma slēgšanu

 

2018.gada 26.jūlijā ar Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.334 tika apstiprināta  Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma, “Mazmeiri”, Kalētu pag., Priekules novads, kadastra numurs 6464 002 0037, atsavināšana, kurš sastāv no zemes gabala 1,2426 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6464 002 0037 (turpmāk – nekustamais īpašums).

2018.gada 30.augustā ar Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.408 tika apstiprināta nekustamā īpašuma nosacītā cena un pirkuma līguma slēgšana ar pirmpirkuma tiesīgo personu. Nekustamā īpašuma sākumcena tika apstiprināta 3000,00 EUR (trīs tūkstoši euro un 00 centi) apmērā.

2019.gada 15.janvārī pirmpirkuma tiesīgā persona – XX, personas kods XX, deklarētā dzīvesvietas adrese XX, noslēdza nekustamā īpašuma nomaksas pirkuma līgumu (Nr.2.3.9/19/157) ar nomaksas maksājuma grafiku līdz 2022.gada 15.janvārim.

Saskaņā ar 2020.gada 08.jūnija Kurzemes rajona tiesas lēmumu, Kalētu pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000504445, pirmpirkuma tiesīgās personas īpašuma tiesība uz ēkām ir izbeigusies. Pamatojums – 2020.gada 03.jūnija dāvinājuma līgums meitaiXX, personas kods XX, deklarētā dzīvesvietas adrese XX.

2020.gada 13.jūlijā Priekules novada pašvaldībā saņemts iesniegums (2.1.4./20/1265-S) no Dainas Rotkales ar lūgumu noslēgt Atcēlēja līgumu, kurš izbeidz 2019.gada 15.janvāra noslēgto nekustamā īpašuma nomaksas pirkuma līgumu Nr.2.3.9/19/157, un noslēgt nekustamā īpašuma pirkuma līgumu ar ēku īpašnieci – pirmpirkuma tiesīgo personu meitu Daci Graudiņu. Pilna apmaksa par nekustamo īpašumu ir veikta.

2020.gada 13.jūlijā Priekules novada pašvaldībā saņemts iesniegums (2.1.4./20/1266-S) no meitas XX ar lūgumu noslēgt nekustamā īpašuma pirkuma līgumu, kā pirmpirkuma tiesīgai personai, sakarā ar to, ka māte XX ir uzdāvinājusi ēku īpašumu.

Civillikuma 2041.pants nosaka, ka abām pusēm vienojoties var atcelt katru pirkuma līgumu, kā pirms, tā arī pēc tā izpildīšanas [..].

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Civillikuma 2041.pantu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Tatjana Ešenvalde, Vizma Garkalne, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt Atcēlēja līgumu slēgšanu ar XX, personas kods XX, deklarētā dzīvesvietas adrese XX;

2. Slēgt nekustamā īpašuma “Mazmeiri”, Kalētu pag., Priekules novads, kadastra numurs 6464 002 0037, pirkuma līgumu ar pirmpirkuma tiesīgo personu XX, personas kods XX, deklarētā dzīvesvietas adrese XX. 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

- Priekules novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

- XX;

-XX;

- finanšu nodaļai.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                          V.Jablonska

 

480. Par centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas tarifu noteikšanu Bunkas, Gramzdas un Kalētu pagastos

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 30.jūlijā                                                                    

Nr.480           

          (protokols Nr.9,36.punkts)

 

Par centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas tarifu noteikšanu Bunkas, Gramzdas un Kalētu pagastos

 

Šobrīd Priekules novada pašvaldības Bunkas, Gramzdas un Kalētu pagastos centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas tarifi ir spēkā no 2014. gada 01. jūlija, kad tos apstiprināja ar 2014. gada 27. marta domes lēmumu Nr. 7 “Par centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas tarifu noteikšanu Bunkas, Gramzdas, Kalētu, Priekules un Virgas pagastos”.

Līdz šim nav veikta tarifu aktualizēšana, taču ņemot vērā situāciju, ka gan valstī, gan veicot kapitālieguldījumus ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu uzlabošanai, izmaksas ir palielinājušās, tādēļ, lai sakārtotu ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu Bunkas, Gramzdas un Kalētu pagastos, pagastu pārvalžu vadītāji kopā ar finanšu nodaļas speciālistiem veica aprēķinus par patērēto ūdeni katrā pagastā un izvērtēja veiktos ieguldījumus ūdenssaimniecības sakārtošanā.

Laika posmā no 2015. gada līdz 2016. gadam Bunkas pagasta Krotes ciemā tika daļēji sakārtots ūdensvads, izbūvēta ūdens atdzelžošanas stacija. 2017. gadā notika iedzīvotāju sapulce, kurā tika apspriesta kanalizācijas tīklu problēma Krotes ciemā, ciematā ir ap 35 privātmājām, kurām nepieciešami ārējie tīkli, lai pieslēgtos pie centralizētā kanalizācijas vada. Arī esošais filtrācijas lauks ir nokalpojis, tas neveic pilnībā savas funkcijas, tas izbūvēts 2006. gadā. 2018. gadā tika pasūtīts tehniskais projekts kanalizācijas tīklu izbūvei un jauna filtrācijas lauka izbūvei. Būvniecības darbi tika sadalīti divās daļās, tos uzsākot 2019. gadā, kad tika veikti attīrīšanas iekārtas paplašināšanas darbi un kanalizācijas tīklu izbūve divos ceļa posmos.  2020. gadā darbi tiek turpināti pie pārējās projekta “Kanalizācijas izbūve Priekules novada Bunkas pagasta Krotes ciemā” realizācijas. 2020. gada 2. pusgadā paredzēts uzsākt darbus projektā “Kanalizācijas izbūve Priekules novada Bunkas pagasta Tadaiķu ciemā”. Veicot augstākminētos ieguldījumus, jauns tarifs netika aprēķināts.  

Gramzdas pagasta Gramzdas ciemā 2017. gadā tika realizēta projekta “Kanalizācijas un ūdensvada izbūve Priekules novada Gramzdas ciemā” 1. kārta, kur jau tika izbūvēti kanalizācijas un ūdensvada tīkli ar trases garumu 285,9 metri. Veicot šos ieguldījumus, jauns tarifs netika aprēķināts. Projekta “Kanalizācijas un ūdensvada izbūve Priekules novada Gramzdas ciemā” 2. kārtas realizācija tiks uzsākta 2020. gadā 2.pusgadā.

Kalētu pagastā laika posmā no 2014. gada līdz 2020. gadam nav veikti jauni kapitālieguldījumi.

2020. gada 18. februārī pašvaldības izpilddirektors izdeva rīkojumu Nr. 2.1.14/20/91, kurā tika noteikts, ka jaunie ūdensapgādes un kanalizācijas tarifi jāaprēķina līdz 2020. gada 01. jūlijam. Par pamatu tarifu aprēķināšanai tika izmantota Priekules novada pašvaldības 2020. gada 26. martā ar domes lēmumu Nr. 155 “Par noteikumu “Ūdenssaimniecības un kanalizācijas pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika” apstiprināšanu” apstiprinātā tarifu aprēķināšanas metodika.

Iegūtie rezultāti ir apkopoti vairākās tabulās, kuras pievienotas šim lēmumam kā pielikumi:

 1. pielikums. Ūdens un kanalizācijas tarifa aprēķins Priekules novada administratīvajā teritorijā, kur šos pakalpojumus nodrošina pašvaldība – Bunkas pagasts;
 2. pielikums. Ūdens un kanalizācijas tarifa aprēķins Priekules novada administratīvajā teritorijā, kur šos pakalpojumus nodrošina pašvaldība – Gramzdas pagasts;
 3. pielikums. Ūdens un kanalizācijas tarifa aprēķins Priekules novada administratīvajā teritorijā, kur šos pakalpojumus nodrošina pašvaldība – Kalētu pagasts.

Aprēķinos ir attēlotas faktiskās 2019. gada izmaksas un faktiskais 2019. gada patēriņš. Sadarbībā ar pārvalžu vadītājiem un ņemot vērā to, ka 2020. gadā turpinās kapitālieguldījumi Bunkas un Gramzdas ciemos, kā arī lai veidotos finanšu resursi ārkārtas situāciju novēršanai nākotnē, tika pieņemts lēmums noteikt vienotu ūdens un kanalizācijas tarifu visā pagasta teritorijā, kas apkopoti vienotā tabulā un pievienoti šim lēmumam kā 4. pielikums.

Lai veicinātu pareizu ūdens patēriņa uzskaiti, ir nepieciešams iedzīvotājus aicināt ūdens ņemšanas vietās uzstādīt ūdens skaitītājus. Ja ūdens skaitītāji nav uzstādīti, tad tiek noteikts, ka ūdens patēriņa norma mēnesī vidēji vienam iedzīvotājam ir 8m3, liellopam 4m3, jaunlopam 3m3, cūkai 2m3, aitai un kazai 1,5m3.

 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 1. punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Tatjana Ešenvalde, Vizma Garkalne, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Noteikt ūdens patēriņa normu vienai vienībai mēnesī, ja nav uzstādīts ūdens skaitītājs:
 1. cilvēks – 8m3;
  1. liellops – 4m3;
  2. jaunlops – 3m3;
  3. cūka – 2m3;
  4. aita, kaza – 1,5m3.

 

 1. Apstiprināt centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas tarifus Bunkas, Gramzdas un Kalētu pagastos saskaņā ar 4. pielikumu.

 

   3. Uzdot pagastu pārvalžu vadītājiem līdz lēmuma spēkā stāšanās brīdim veikt uzraudzību par ūdens skaitītāju ierīkošanu, kur tas līdz šim vēl nav ierīkots.

 

4. Par lēmuma izpildi atbild pagastu pārvalžu vadītāji.

 

5. Lēmums stājas spēkā ar 2020. gada 01. oktobri.

 

6. Ar lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē Priekules novada pašvaldības 2014. gada 27. marta domes lēmums Nr. 7 “Par centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas tarifu noteikšanu Bunkas, Gramzdas, Kalētu, Priekules un Virgas pagastos”.

 

Izsūtāms pa 1 eks.: Finanšu nodaļa, pagastu pārvalžu vadītājiem

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                          V.Jablonska

 

Bunkas pagasts

Gramzdas pagasts

Kalētu pagasts

Centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas tarifi Bunkas, Gramzdas un Kalētu pagastos, EUR bez PVN

Ūdensapgādes un kanalizācijas tarifu salīdzinājums

 

481. Par noteikumu “Par finansiālā atbalsta sniegšanu nevalstiskajām organizācijām” apstiprināšanu

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 30.jūlijā                                                                    

Nr.481           

          (protokols Nr.9,37.punkts)

 

Par noteikumu “Par finansiālā atbalsta sniegšanu nevalstiskajām organizācijām” apstiprināšanu

            Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Tatjana Ešenvalde, Vizma Garkalne, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Apstiprināt Priekules novada pašvaldības noteikumus “Par finansiālā atbalsta sniegšanu nevalstiskajām organizācijām”.
 2. Noteikt, ka noteikumi stājas spēkā ar lēmuma pieņemšanas dienu.

Pielikumā:

 1. Noteikumi “Par finansiālā atbalsta sniegšanu nevalstiskajām organizācijām” uz 5 lapām;
 2. Noteikumu 1.pielikums- pieteikuma veidlapa uz 2 lapām;
 3. Noteikumu 2.pielikums- maksājuma pieprasījums uz 1 lapas;
 4. Noteikumu 3.pielikums- atskaites veidlapa uz 2 lapām.

Lēmums nosūtāms: Attīstības plānošanas nodaļai, Finanšu nodaļai un novada sporta organizatoram.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                          V.Jablonska

 

 

 

482. Par zemes nomas līguma Nr. 50/2015  pagarināšanu ar XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 30.jūlijā                                                                    

Nr.482           

          (protokols Nr.9, 38.punkts)

 

 

2020.gada 2.jūlijā (reģistrācijas Nr.2.1.4/20/1190-S) Priekules novada pašvaldībā saņemts  XX  iesniegums, kurā lūgts pagarināt zemes nomas līgumu Nr. 50/2015 uz zemes vienību  „Pie Audaru mājas”, Priekules pagastā, Priekules novadā, kadastra nr. 6482 004 0060, kadastra apzīmējums 6482 004 0060   6,20  ha platībā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums „Pie Audaru mājas”, Priekules pagastā, Priekules novadā, ar 30.07.2020. Priekules novada pašvaldības domes lēmumu tiks ieskaitīts pašvaldībai piekritīgajās zemēs.

Nomas līgums Nr. 50/2015 uz zemes vienību “Pie Audaru mājas” 6,20 ha platībā ar XX  noslēgts 01.04.2015.

Nomas līgums beidzies 01.04.2020.

Uz iesnieguma iesniegšanas brīdi  pieteicējam  nav nodokļu parādu.

02.07.2020. no XX saņemts iesniegums ar lūgumu atļaut atsavināt minēto zemes vienību. Zemes vienība tiek gatavota atsavināšanai.

Saskaņā ar 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi”  29. punktu un 30. punktu – ja tiek iznomāts neapbūvēts zemesgabals līdz 10 ha lauku teritorijā, kas tiek izmantots lauksaimniecībā, mežsaimniecībā vai ūdenssaimniecībā, uz termiņu ne ilgāk par sešiem gadiem, ja šo noteikumu 33.6. apakšpunktā noteiktajā termiņā pieteicies tikai viens pretendents, tad minētajā gadījumā nomas maksu nosaka atbilstoši Ministru kabineta, pašvaldības domes, citas atvasinātas publiskas personas vai kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētāja apstiprinātam nomas pakalpojumu maksas cenrādim, kas noteikts, ņemot vērā neatkarīga vērtētāja noteikto tirgus nomas maksu, vai neatkarīga vērtētāja noteiktajai tirgus nomas maksai .

31.01.2019. Priekules novada pašvaldības dome pieņēmusi lēmumu Nr.1, 8.punkts “Par lauksaimniecības zemes nomas pakalpojuma maksas cenrāža apstiprināšanu”. Zemes nomas pakalpojuma maksas cenrādī noteikts, ka Priekules novada Priekules pagastā 1 ha lauksaimniecības zemes nomas maksa gadā ir 76 EUR (bez PVN).

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, kura pārejas noteikumu 20.punkts nosaka, ka pašvaldība, kuru administratīvi teritoriālās reformas ietvaros apvieno, var uzņemties aizņēmumu, galvojumu un citas ilgtermiņa saistības, iznomāt savu nekustamo īpašumu, kā arī atsavināt savu kustamo un nekustamo mantu, kuras pārdošanas vērtība pārsniedz 50 000 euro vai 0,1 procentu no pašvaldības pamatlīdzekļu vērtības, tikai pēc tam, kad saņemts pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas (turpmāk — Finanšu komisija) lēmums.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 5.,7.,8.,17.,29.,30., punktiem, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, kura pārejas noteikumu 20.punktu,  atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Tatjana Ešenvalde, Vizma Garkalne, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijai sniegt pozitīvu atzinumu par zemes vienības „Pie Audaru mājas”, Priekules pagastā, Priekules novadā, kadastra nr. 6482 004 0060, kadastra apzīmējums 6482 004 0060 6,20  ha platībā, iznomāšanu.
 2. Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas pieņemto lēmumu par piekrišanu daļu no zemes vienības „Pie Audaru mājas”, Priekules pagasts, Priekules novads iznomāšanu, nosūtīt Priekules novada pašvaldībai uz e-pastu: dome@priekulesnovads.lv
 3. Pēc Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas pozitīva atzinuma saņemšanas pagarināt zemes nomas līgumu Nr.50/2015, uz zemes vienību „Pie Audaru mājas”, Priekules pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr. 6482 004 0060, kadastra apzīmējums 6482 004 0060, 6,20 ha platībā ar Andi Eveliņu, personas kods 300769-11909, dzīvojošu: Brīvības iela 15, Priekule , Priekules novads (pielikums), slēdzot papildus vienošanos un  nosakot :

 

  • nomas maksu 76 EUR (bez PVN) gadā, par lauksaimniecības zemes 1 ha,
  • nomas līguma termiņu no 2020.gada 2.aprīļa līdz zemes nodošanai atsavināšanā, bet ne ilgāk kā līdz 31.12.2024.,
  • papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos nodokļus.
 1. Par šī lēmuma izpildi atbildīga nekustamo īpašumu speciāliste Ilze Lācīte.
 2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

 

Lēmumu izsūtīt:

 • XX,
 • nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei;
 • finkomisija@dkn.lv;

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                          V.Jablonska