30.07.2020. domes sēde (protokols Nr.9)

503. Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 30.jūlijā                                                                    

Nr.503           

          (protokols Nr.9,59.punkts)

 

Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

 

            Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                          V.Jablonska

504. Par Priekules novada Teritorijas plānojuma 2015.-2026.gadam grozījumu 2.0 redakcijas  pilnveidošanu

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 30.jūlijā                                                                    

Nr.504           

          (protokols Nr.9,  60.punkts)

 

Par Priekules novada Teritorijas plānojuma 2015.-2026.gadam grozījumu 2.0 redakcijas  pilnveidošanu

Priekules novada pašvaldības dome ir izskatījusi Priekules novada teritorijas plānojuma 2015.-2026.gadam grozījumu izstrādes vadītājas U.Ržepickas ziņojumu par Priekules novada teritorijas plānojuma grozījumu 2.0 redakcijas publiskās apspriešanas laikā saņemtajiem priekšlikumiem un institūciju atzinumiem.

Priekules novada pašvaldības dome, izvērtējot ziņojumā norādītos labojumus un precizējumus, secina, ka nepieciešams veikt Priekules novada teritorijas plānojuma 2015.-2026.gadam grozījumu 2.0 redakcijas pilnveidošanu.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu un 43.pantu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12. un 23.pantu, 2014.gada 14.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 87. un 88.2. punktu,

Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska,  Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija)); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Pilnveidot Priekules novada teritorijas plānojuma 2015.-2026.gadam grozījumu 2.0 redakciju atbilstoši 2020.gada 30.jūlija teritorijas plānojuma izstrādes vadītājas ziņojumam.

Pielikumā: Ziņojums par Priekules novada teritorijas plānojuma 2015.-2026.gadam grozījumu 2.0 redakcijas publiskā apspriešanas laikā saņemtajiem priekšlikumiem un institūciju atzinumiem uz 1 lapas ar diviem pielikumiem.

 

Lēmums nosūtams: Attīstības plānošanas nodaļai.

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

 

 

Ziņojums par Priekules novada teritorijas plānojuma 2015.-2026.gadam grozījumu 2.0 redakcijas publiskā apspriešanas laikā saņemtajiem priekšlikumiem un institūciju atzinumiem

 

505. Par grozījumiem Darba uzdevumā Priekules novada teritorijas plānojuma 2015.-2026.gadam grozījumu izstrādei

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 30.jūlijā                                                                    

Nr.505           

          (protokols Nr.9, 61 .punkts)

 

Par grozījumiem Darba uzdevumā Priekules novada teritorijas plānojuma 2015.-2026.gadam grozījumu izstrādei

 

 

Priekules novada pašvaldības dome 2018.gada 26.oktobrī apstiprināja Priekules novada teritorijas plānojuma 2015.-2026.gadam grozījumu (turpmāk TPG) darba uzdevumu, kurā 2020.gada 27.februārī veica grozījumus attiecībā uz plānojuma grozījumu izstrādes procesu pēc publiskās apspriešanas. TPG tiks izstrādāta 3.0 redakcija. Pēc katras TPG redakcijas sagatavošanas, dome to izskata un nodod publiskajai apspriešanai. Saskaņā ar TPG izstrādes darba uzdevuma 7.4.punktu katras redakcijas publiskās apspriešanas laikā jāorganizē vismaz piecas sanāksmes (četros novada nozīmes centros un Priekules pilsētā). TPG 1.0 redakcijas publiskajās sanāksmēs kopā piedalījās 61 dalībnieks un tika saņemti 5 juridisku un fizisku personu iesniegumi, savukārt TPG 2.0 redakcijas publiskajās sanāksmēs kopā piedalījās 13 dalībnieki un juridisku un fizisku personu iesniegumi ar ierosinājumiem vai priekšlikumiem netika saņemti. Pēdējās sanāksmēs, vairākās vietās, šie viens vai divi dalībnieki bija pagasta pārvaldes pārstāvji un vērtējot lietderību tiek secināts, ka turpmākām TPG redakcijām būtu organizējama viena publiskās apspriešanas sanāksme novada centrā-Priekulē.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumiem Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 75.punktu un augstāk minēto iedzīvotāju aktivitāti TPG publiskās apspriešanas laikā,

 

Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija)); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Veikt grozījumus 2018.gada 26.oktobra lēmuma Nr.509 (protokols Nr.14, 34.punkts) “Par Priekules novada pašvaldības Teritorijas plānojuma grozījumu jauna darba uzdevuma apstiprināšanu” pielikumā, papildinot Darba uzdevuma Priekules novada Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādei 7.4.punktu ar jaunu teikumu šādā redakcijā:

“Sākot ar Teritorijas plānojuma grozījumu 3.0 redakciju, organizēt vienu publiskās apspriešanas sanāksmi Priekules pilsētā katrai plānojuma grozījumu redakcijai.”

Pielikumā: Darba uzdevums Priekules novada Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādei uz 5 lapām.

 

Lēmums nosūtams: Attīstības plānošanas nodaļai.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

 

 

506. Par grozījumiem 2015. gada 27. jūnija domes lēmumā Nr. 11 “Par telpu nomas maksu Priekules novada pašvaldības iestādē Priekules vidusskola”

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 30.jūlijā                                                                    

Nr.506           

          (protokols Nr.9,62.punkts)

 

Par grozījumiem 2015. gada 27. jūnija domes lēmumā Nr. 11 “Par telpu nomas maksu Priekules novada pašvaldības iestādē Priekules vidusskola”

 

2015. gada 27. jūnija domes lēmumā Nr. 11 “Par telpu nomas maksu Priekules novada pašvaldības iestādē Priekules vidusskola”, tika noteikta telpu nomas maksa 2 EUR (t.sk. PVN) diennaktī par personu. Ņemot vērā izmaksu pieaugumu, telpas nomas maksu nepieciešams palielināt, nosakot to 3 EUR (t.sk. PVN) diennaktī no personas.

 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punkta g) apakšpunktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Tatjana Ešenvalde, Vizma Garkalne, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Noteikt telpu nomas maksu pašvaldības izglītības iestādē Priekules vidusskola par telpām, kuras tiek izmantotas izglītojamo un pieaugušo grupu izmitināšanai, diennaktī 3,00 EUR (t.sk. PVN) no personas (telpas, komunālās izmaksas, bez gultas veļas).

 

 1. Noteikt telpu nomas maksu pašvaldības izglītības iestādē Priekules vidusskola par telpām, kuras tiek izmantotas izglītojamo un pieaugušo grupu izmitināšanai, diennaktī 4,50 EUR (t.sk. PVN) no personas (telpas, komunālās izmaksas, ar gultas veļu).

 

 1. Noteikt, ka par telpu nomu ir noslēdzams telpu nomas līgums.

 

 1. Lēmums stājas spēkā ar 2020. gada 01. augustu.

 

 

Izsūtāms pa 1 eks.: Finanšu nodaļa, Priekules vidusskola

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

 

 

507. Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības 2019.gada 28.februāra saistošajos noteikumos Nr. 1/19 „Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu un uzskaites kārtību Priekules novadā”

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 30.jūlijā                                                                    

Nr.507           

          (protokols Nr.9,63.punkts)

 

 

Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības 2019.gada 28.februāra saistošajos noteikumos Nr. 1/19 „Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu un uzskaites kārtību Priekules novadā

 

            Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6.panta ceturtās daļas 5.punktā noteikts, ka vietējās pašvaldības izdod saistošos noteikumus, kuros paredz decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību.

            Administratīvās atbildības likums nosaka, ka administratīvie sodi par saistošo noteikumu neievērošanu izsakāmi soda vienībās.

Atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Tatjana Ešenvalde, Vizma Garkalne, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 1. Apstiprināt Priekules novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.8/20 “Grozījumi Priekules novada pašvaldības 2019.gada 28.februāra saistošajos noteikumos Nr.1/19 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Priekules novadā” ”.
 2. Saistošos noteikumus nosūtīt LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai izvērtēšanai un atzinuma sniegšanai.
 3. Pēc pozitīva atzinuma no LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas saņemšanas, publicēt saistošos noteikumus.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

 

 

APSTIPRINĀTI

ar Priekules novada pašvaldības

2020.gada 30.jūlija domes

 sēdes lēmumu Nr.507, (protokols Nr.9)

 

 

 Saistošie noteikumi Nr.8/20

Grozījumi Priekules novada pašvaldības 2019.gada 28.februāra saistošajos noteikumos Nr. 1/19 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Priekules novadā

Izdoti saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma

6.panta ceturtās daļas 5.punktu un 

Ministra kabineta 2017.gada 27.jūnija notikumu

 Nr. 384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu

apsaimniekošanu un reģistrēšanu” 6.punktu

 

 

 1. Izdarīt Priekules novada pašvaldības 2019.gada 28.februāra saistošajos noteikumos Nr.1/19 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Priekules novadā šādus grozījumus:
  1. izteikt saistošo noteikumu 31.punktu šādā redakcijā:

 

“31.  Par Noteikumu prasību neievērošanu izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskām personām – līdz 70 naudas soda vienībām,  juridiskām personām – līdz 280 naudas soda vienībām.”

 

 1. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Priekules novada pašvaldības informatīvajā izdevumā.

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska    

 

508. Par papildinājumiem vides izglītības takai Priekules novada Gramzdas pagasta mežaparkā pēc cenu aptaujas noslēgšanās

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 30.jūlijā                                                                    

Nr.508           

          (protokols Nr.9,64.punkts)

 

Deputāts Vaclovs Kadaģis, pildot likumā ‘’Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šā lēmuma pieņemšanā nepiedalās.

 

Par papildinājumiem vides izglītības takai Priekules novada Gramzdas pagasta mežaparkā pēc cenu aptaujas noslēgšanās

 

2020. gada 13. janvārī pašvaldībā saņemts Gramzdas pagasta pārvaldes vadītāja Dzintara Kuduma iesniegums (Nr.2.1.3/20/15) ar lūgumu piešķirt finansējumu vides izglītības takas papildināšanai ar tematisku laukumu “Četri gadalaiki” un stāvlaukuma izveidei no pašvaldības dabas resursa nodokļa līdzekļiem. Kopējās vides izglītības takas papildināšanas izmaksas sastāda 17 500 EUR, taču takas papildināšanu iespējams veidot pa daļām, 1.daļā realizējot tematiskā laukuma izveidi “Četri gadalaiki”, kurā tiks izvietoti četri laivveida soli ar atzveltnēm, šūpoles un lapene, uzstādīts informatīvais stends ar izglītības takas karti un pašvaldības saistošajiem noteikumiem, kā arī takas malās izvietoti astoņi laivveida soli, tādējādi veicinot vides izglītību un vides aizsardzību, savukārt 2. daļā izbūvējot grantētu stāvlaukumu 500m2 platībā automašīnu un velosipēdu novietošanai, tādējādi novēršot vides piesārņojumu un situācijas, ka transportlīdzekļi tiek novietoti zaļajā zonā un novietošanai neparedzētā vietā.  

1. daļas realizācijas izmaksas paredzamas 8000 EUR apmērā, bet 2. daļas izmaksas 9500 EUR apmērā.

2020. gada 25. jūnija domes lēmumā Nr. 412 “Par papildinājumiem vides izglītības takai Priekules novada Gramzdas pagasta mežaparkā” tika atļauts veikt cenu aptauju, pēc kuras noslēgšanās nepieciešams lēmumu virzīt atkārtotai izskatīšanai. 2020. gada 28. jūlijā noslēdzās vides izglītības projekta “Gramzdas mežaparks” taku papildināšana ar tematisko laukumu “Četri gadalaiki”, kur viszemākās cenas piedāvājumu iesniedza Z/S “Uzvaras” par summu 8 893,50 EUR ar PVN.

 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu un 15. panta pirmās daļas 2. punktu, un Dabas resursu nodokļa likuma 29. pantu, atklāti balsojot PAR – 10 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Tatjana Ešenvalde, Vizma Garkalne, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 

 1. Atbalstīt Priekules novada Gramzdas pagasta mežaparka vides izglītības takas papildināšanu, realizējot 2020. gadā projekta daļu par summu 8 893,50 EUR ar PVN.

 

 1. Atļaut projekta realizācijas izdevumus segt no Priekules novada pašvaldības dabas resursu nodokļa finansējuma.   

 

Lēmums nosūtāms:

Gramzdas pagasta pārvaldes vadītājam Dz. Kudumam; Finanšu nodaļai

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                          V.Jablonska

 

509. Par izdevumu segšanu no īres peļņas daļas uzkrājuma

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 30.jūlijā                                                                    

Nr.509           

          (protokols Nr.9,65.punkts)

 

Par izdevumu segšanu no īres peļņas daļas uzkrājuma

2020.gada 13.jūlijā Priekules novada pašvaldība saņēma XX pers. kods XX iesniegumu (ind. 2.1.5/20/1254-S) ar lūgumu sniegt materiālu atbalstu virtuves loga nomaiņai.

Priekules novada sociālais dienests 15.07.2020. vēstulē Nr.1.14/20/76-N, lūdzis apmierināt XX iesniegumu.

Pamatojoties uz Priekules novada pašvaldības domes 2020.gada jūlija Finanšu komitejas sēdē nolemto, SIA “Priekules nami” sagatavoja un iesniedza virtuves loga nomaiņas izmaksu tāmi dzīvokļa īpašumam XX Priekules novads.

Pamatojoties uz Priekules novada pašvaldības 31.10.2019. domes sēdes Nr.14, lēmumu Nr.562, personai piešķirama dzīvošanai derīga dzīvojamā platība.

SIA “Priekules nami” ir pašvaldības kapitālsabiedrība, kurā 100% pamatkapitāls pieder Priekules novada pašvaldībai un, kura apsaimnieko pašvaldības īpašumus Priekules pilsētā un Priekules pagastā un attiecīgo uzdevumu var veikt efektīvāk.

            Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 16.panta pirmo un trešo daļu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Tatjana Ešenvalde, Vizma Garkalne, Vaclovs Kadaģis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 1. Noslēgt pakalpojuma līgumu ar SIA „Priekules nami” 42103020465, juridiskā adrese Ķieģeļu iela 2a, Priekule, Priekules novads par dzīvokļa īpašuma XX, Priekules novads virtuves loga nomaiņu, EUR 390,69 apmērā (saskaņā ar tāmi Nr.44).
 2. Noteikt izpildes termiņu līdz 2020.gada 30.septembrim.
 3. Izdevumus segt no īres/peļņas daļas uzkrājuma.
 4. Deleģēšanas līgumu noslēgt piecu dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
 5. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors A.Razma.
 6. Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.

 Lēmums paziņojams:

1) SIA „Priekules nami”, 42103020465, juridiskā adrese Ķieģeļu iela 2a, Priekule, Priekules novads; 2) finanšu nodaļai;

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                          V.Jablonska

 

510. Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības 2013.gada 27.decembra saistošajos noteikumos Nr. 22 „Par sabiedrisko kārtību Priekules novadā”

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 30.jūlijā                                                                    

Nr.510           

          (protokols Nr.9,66.punkts)

 

 

Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības 2013.gada 27.decembra saistošajos noteikumos Nr. 22 „Par sabiedrisko kārtību Priekules novadā

 

Likuma “Par pašvaldībām” 43.pants nosaka, ka pašvaldības dome ir tiesīga izdot saistošos noteikumus, paredzot par to administratīvo atbildību.

Administratīvās atbildības likums nosaka, ka administratīvie sodi par saistošo noteikumu neievērošanu izsakāmi soda vienībās.

            Izskatot iesniegto saistošo noteikumu “Par sabiedrisko kārtību Priekules novadā” grozījumu projektu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Tatjana Ešenvalde, Vizma Garkalne, Vaclovs Kadaģis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 1. Apstiprināt Priekules novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.9/20 “Grozījumi Priekules novada pašvaldības 2013.gada 27.decembra saistošajos noteikumos Nr.22 “Par sabiedrisko kārtību Priekules novadā” ”.
 2. Saistošos noteikumus nosūtīt LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai izvērtēšanai un atzinuma sniegšanai.
 3. Pēc pozitīva atzinuma no LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas saņemšanas, publicēt saistošos noteikumus.

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

 

 

                                 APSTIPRINĀTI

                                                                                                ar Priekules novada pašvaldības

2020.gada 30.jūlija domes

                                                                                                sēdes lēmumu Nr.510

 (protokols Nr.9)

                                                                                               

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.9/ 20

 

Grozījumi Priekules novada pašvaldības 2013.gada 27.decembra saistošajos noteikumos Nr.22 “Par sabiedrisko kārtību Priekules novadā”

 

Izdoti saskaņā ar likuma

„Par pašvaldībām”43.panta 1.daļas 4. un 6. punktu

 

 

1.Izdarīt Priekules novada pašvaldības 2013.gada 27.decembra saistošajos noteikumos Nr.22 “Par sabiedrisko kārtību Priekules novadā” šādus grozījumus:

 

1.1.izteikt 2.4.punktu šādā redakcijā:

 

“2.4. Administratīvā pārkāpuma procesa veikšana

2.4.1.Administratīvā pārkāpuma procesu pašvaldībā veic Administratīvās atbildības likumā norādītās pašvaldības amatpersonas.”

 

1.2.izteikt 4.1.punktu šādā redakcijā:

 

“4.1. Sabiedriskās kārtības pārkāpšana

   1. Par atrašanos ekspluatācijā nenodotās būvēs, neapdzīvotās vai saimnieciskajai darbībai neizmantotās ēkās un telpās, kā arī būvēs, kuras ir pilnīgi vai daļēji sagruvušas, ja apsaimniekotājs ir nodrošinājis logu un ieejas durvju noslēgšanu, aizmūrēšanu vai aiznaglošanu pret nepiederošu personu iekļūšanu tajās un izvietojis brīdinājuma zīmes normatīvajos aktos noteiktā kārtībā, izņemot personas, kas saistītas ar ēkas (būves) uzturēšanas pasākumiem, remontdarbiem u.tml. un tas ir saskaņots ar ēkas īpašnieku (valdītāju) – izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 15 naudas soda vienībām;
   2. Par uzmākšanos – izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 15 naudas soda vienībām.”

 

1.3.izteikt 4.2.punktu šādā redakcijā:

 

“4.2.  Pārkāpumi teritoriju apsaimniekošanā

4.2.1. Par ietvju, pagalmu, kāpņu telpu, gaiteņu un citu dzīvojamām ēkām piederošo neapdzīvojamo telpu netīrīšanu, ēkas īpašniekam vai zemes īpašniekam – izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 15 naudas soda vienībām;

4.2.2. Par sniega mešanu uz ielas braucamās daļas pārkāpuma izdarītājam – izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 15 naudas soda vienībām;

4.2.3. Par mazdārziņa, saimniecības ēku, žogu, mājas apkārtnes nesakopšanu, zālāju nenopļaušanu tai pieguļošajā teritorijā un pašas teritorijas nesakārtošanu pēc rakstiska brīdinājuma saņemšanas 10 dienu laikā, mazdārziņu, individuālo dzīvojamo māju un ēku īpašniekiem, valdītājiem un apsaimniekotājiem – izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 10 naudas soda vienībām;

4.2.4. Par organizāciju, iestāžu, skolu, bērnudārzu un citu teritoriju nesakopšanu (gružu nesavākšana, laikus nenopļauta teritorija) personai, kura ir atbildīga par tās sakopšanu – izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 15 naudas soda vienībām;

4.2.5. Par kiosku un veikalu apkārtnes nesakopšanu 10 metru attālumā no attiecīgā objekta personai, kura ir atbildīga par tās sakopšanu – izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 15 naudas soda vienībām;

4.2.6. Par nekustamo īpašumu tīšu aizlaišanu un nesakopšanu nekustamā īpašuma īpašniekam vai personai, kura ir atbildīga par tā sakopšanu – fiziskai personai uzliek naudas sodu līdz 70 naudas soda vienībām, juridiskai personai uzliek naudas sodu līdz  280 naudas soda vienībām.”

 

1.4.izteikt 4.3.punktu šādā redakcijā:

 

“4.3. Pārkāpumi vides aizsardzībā

4.3.1. Par koku, krūmu un citu apstādījumu bojāšanu – izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 15 naudas soda vienībām.”

 

1.5.izteikt 4.4.punktu šādā redakcijā:

“4.4. Pārkāpumi dzīvojamo māju koplietošanas telpās un dzīvokļos

4.4.1. Par koplietošanas telpu nolaidīgu ekspluatāciju, nesaudzīgu attieksmi pret sanitārtehniskām un citām iekārtām, izraisot to bojāšanos - izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 15 naudas soda vienībām;

4.4.2. Par koplietošanas telpu izmantošanu tam neparedzētiem mērķiem kā arī piekrāmēšanu ar mēbelēm un saimniecības lietām - izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 15 naudas soda vienībām;

4.4.3. Par veļas žāvēšanu dzīvojamo māju balkonos un lodžijās  virs balkona vai lodžijas augšējās malas līmeņa - izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 15 naudas soda vienībām;

4.4.4. Par sadaļā 4.4. minēto pārkāpumu atkārtotu izdarīšanu gada laikā  - uzliek naudas sodu līdz 30 naudas soda vienībām.”

 

1.6.izteikt 4.5.punktu šādā redakcijā:

 

“4.5. Mehānisko transporta līdzekļu mazgāšanas un izmantošanas noteikumu pārkāpšana.

4.5.1. Par mehānisko transportlīdzekļu profilaktisko apkopi (eļļas vai citu dzinēja šķidrumu maiņa, motora mazgāšana u.tml.) un mazgāšanu ārpus speciāli šim nolūkam paredzētām vietām – izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz 15 naudas soda vienībām, juridiskajām personām uzliek naudas sodu līdz 75 naudas soda vienībām.”

 

1.7.izteikt 4.6 punktu šādā redakcijā:

 

“4.6. Citi pārkāpumi

4.6.1. Par peldēšanos vietās, kur tas ir aizliegts – izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 15 naudas soda vienībām.”

 

2. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Priekules novada informatīvajā izdevumā.

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                             V. Jablonska