30.10.2014. domes sēdē pieņemtie lēmumi (protokols Nr.20)

41.§ Par telpu grupas galvenā lietošanas veida (statusa) maiņu īpašumā ‘’Suvorovs 31’’, Tadaiķi, Bunkas pagastā, nedzīvojamo telpu grupai Nr.1

 Izskatot  Nekustamo īpašumu speciālistes Vēras Rubezes 07.10.2014.  iesniegumu  reģistrācijas Nr. 2.1.3/1599 par  nedzīvojamās  telpas Nr. 1 , kuras adrese ir „Suvorovs 31”, Tadaiķi, Bunkas pag.,  statusa maiņu, tika konstatēts:

Pēc VZD Kadastra informācijas telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 6446 003 0134 001 001 (nedzīvojamās telpas Nr.1), kuru adrese ir „Suvorovs 31”, Tadaiķi, Bunkas pag., Priekules nov., ir noteikts statuss nedzīvojamo telpu grupa. Statuss – nedzīvojamo telpu grupa neatbilst pašreizējai telpu izmantošanai.  Iepriekš minētās telpas ir izīrētas un iekārtotas (piemērotas) īrnieka vajadzībām.

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu, 2014.gada 16.oktobra Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Mārtiņš Mikāls, Vija Jablonska, Gražina Ķervija, Alda Binfelde, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš,  Inese Kuduma); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Mainīt  nedzīvojamo telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 6446  003 0134 001 001 (nedzīvojamās telpas Nr.1) ., galveno lietošanas mērķi (statusu)  no „ nedzīvojamo telpu grupas ” –kods 1274  uz ” uz „ dzīvoklis” ,kur galvenais lietošanas veids ir dzīvojamo telpu grupa kods- 1122,  atbilstoši Būvniecības likuma prasībām. 

2. Atbildīgs par šī lēmuma izpildi ir Bunkas pagasta pārvaldes vadītājs E. Dargužis. 

 

Lēmums izsniedzams:

2 eks. Bunkas pagasta pārvaldei (1 eks. iesniegšanai Būvvaldei);

1 eks. finanšu nodaļai.

42.§ Par dzīvojamās mājas Suvorovs 31, Tadaiķi, Bunkas pagastā, dzīvokļu īpašumā ietilpstošo kopīpašuma domājamo daļu noteikšanu ierakstīšanai zemesgrāmatā

 Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatas” 40.pantu, Dzīvokļa īpašuma likuma 5.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka dzīvokļa īpašumā ietilpstošā kopīpašuma domājamā daļa ir atsevišķā īpašuma kopējās platības attiecība pret visu dzīvojamā mājā esošo atsevišķo īpašumu kopējo platību ievērojot Kadastra informācijas sistēmā reģistrētos būves datus,  6.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka dzīvokļa īpašumu var izveidot uz likuma, tiesas sprieduma, darījuma, tai skaitā testamenta, vai mājas īpašnieka lēmuma pamata. Dzīvokļa īpašumu izveido, sadalot atbilstoši šā likuma noteikumiem zemesgrāmatā ierakstītu dzīvojamo māju kopā ar tai piederīgajām palīgēkām, būvēm un zemi, 2014.gada 16.augusta Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Mārtiņš Mikāls, Vija Jablonska, Gražina Ķervija, Alda Binfelde, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš,  Inese Kuduma); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Noteikt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas „Suvorovs 31”,Tadaiķi, Bunkas pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums 6446  003 0134 001 , dzīvokļa

1.1. Nr.1 kopīpašuma 415/3519 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, tai   piekritīgās zemes;   

1.2.Nr. 2 kopīpašuma 466/3519 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, tai   piekritīgās zemes;   

1.3.Nr. 3 kopīpašuma 467/3519 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, tai   piekritīgās zemes;

1.4. Nr. 4 kopīpašuma 414/3519 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, tai   piekritīgās zemes;   

1.5.Nr. 5 kopīpašuma 407/3519 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, tai   piekritīgās zemes;   

1.6.Nr. 6 kopīpašuma 464/3519 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, tai   piekritīgās zemes;   

1.7.Nr. 7 kopīpašuma 472/3519 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, tai piekritīgās zemes;  

1.8.Nr. 8 kopīpašuma 414/3519 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, tai piekritīgās zemes;   

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. Bunkas pagasta pārvaldes zemes lietu speciālistei Ilzei Lācītei;

1 eks.VZD Kurzemes reģionālai nodaļai, adrese: Graudu iela 27/29, Liepāja, LV-3401;

2 eks. Nekustamo īpašumus speciālistei V.Rubezei. 

43.§ Par grozījumiem 30.01.2014.Priekules novada pašvaldības domes lēmumā (prot.Nr.3, 12.§)

 Par grozījumiem 30.01.2014.Priekules novada pašvaldības domes lēmumā (prot.Nr.3, 12.§) ‘’Par dzīvojamās mājas ‘’Lāčplēši’’, Bunka, Bunkas pagasts, dzīvokļu īpašumā ietilpstošo kopīpašuma domājamo daļu noteikšanu ierakstīšanai zemesgrāmatā’’

__________________________________________________________________________

 

Ar 30.01.2014. Priekules novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.3) 12.§ „Par dzīvojamās mājas „Lāčplēši”, Bunka, Bunkas pag., dzīvokļu īpašumā ietilpstošo kopīpašuma domājamo daļu noteikšanu ierakstīšanai zemesgrāmatā” (turpmāk –lēmums) tika nolemts ierakstīt zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda zemes vienību ar kadastra apzīmējumu : 6446 005 0201 , 0,8883 ha platībā un tās esošo ēku, kadastra apzīmējums 6446 005 0201 001 un palīgēku, kadastra apzīmējums 6446 005 0201 003, adrese : „Lāčplēši”, Bunka, Bunkas pag., Priekules nov., un pašvaldībai piederošos dzīvokļa īpašumus.

           

Lēmumā minēts, ka zemesgrāmatā jāieraksta pašvaldībai piekrītoša palīgēka (šķūnis) (kadastra apzīmējums 6446 005 0201 003). Pēc Kadastra informācijas sistēmas datiem palīgēkas (šķūņa) platība ir 6,4 m², kas atbilst mazēkas statusam. Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumi Nr.500 ”Vispārīgie būvnoteikumi”  sniedz skaidrojumu, kas ir mazēka un tā ir - vienstāva ēka, kuras apbūves laukums nav lielāks par 25 m2 .

 

Likuma ”Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” 19.pantā noteikts, ka Zemesgrāmatā nav ierakstāmas ēkas (būves), kuru kadastrālās uzmērīšanas lietā ir uzrādītas patvaļīgas būvniecības pazīmes, kā arī mazēkas un pagaidu būves.(…). 

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties  uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas  27.punktu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Mārtiņš Mikāls, Vija Jablonska, Gražina Ķervija, Alda Binfelde, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš,  Inese Kuduma); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Sakarā ar to, ka mazēkas nav ierakstāmas zemesgrāmatā, izdarīt 30.01.2014. Priekules novada pašvaldības domes lēmumā (prot.Nr.3) 12.§ „Par dzīvojamās mājas „Lāčplēši”, Bunka, Bunkas pag., dzīvokļu īpašumā ietilpstošo kopīpašuma domājamo daļu noteikšanu ierakstīšanai zemesgrāmatā” šādus grozījumus :

Visā lēmuma tekstā izslēgt vārdus:  ”palīgēkas” (attiecīgajā locījumā) „kadastra apzīmējums un skaitļus” „6446 005 0201 003”.

 

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

44.§ Par Dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar Z. S.

 1.2014.gada 2.oktobrī Priekules novada pašvaldībā saņemts Z. S.iesniegums ar lūgumu noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu iepriekšējā īrnieka A. S. vietā, nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus attiecībā uz dzīvokli [adrese], Priekules pagastā, Priekules nov.

 

2. Ar Priekules novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

2.1. Z. S.kopš 10.07.1998. kopīgi ar dēlu A.S. dzīvo dzīvoklī [adrese], Priekules pagastā, Priekules nov.

2.2. Dzīvojamās telpas īres līgums 10.07.1998.g. noslēgts ar dēlu A. S., kurš kopš 2006.gada faktiski dzīvo citur. Z. S. kopš 2006.gada veic īres un komunālos maksājumus par dzīvokli un dzīvoklī dzīvo.

2.3.Dzīvojamās telpas īres līguma noslēdzējs A. S.piekrīt, ka viņa māte Z. S. slēdz dzīvojamās telpas īres līgumu uz sava vārda un pēc tam arī atsavina dzīvojamo telpu uz sava vārda.

 

3.Saskaņā ar likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 14.panta 4.un 5.daļu:

(4)Īrnieka nāves vai rīcībnespējas gadījumā, kā arī dzīvesvietas maiņas gadījumā pilngadīgs ģimenes loceklis, ja tam piekrīt pārējie pilngadīgie ģimenes locekļi, ir tiesīgs prasīt dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar viņu iepriekšējā īrnieka vietā, nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus.

(5)Pilngadīgs ģimenes loceklis, kurš pilda dzīvojamās telpas īres līgumā noteiktās saistības, ja tam piekrīt pārējie pilngadīgie ģimenes locekļi, ir tiesīgs prasīt dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar viņu iepriekšējā īrnieka vietā, nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus, ja īrnieks vairāk nekā trīs mēnešus nepilda dzīvojamās telpas īres līgumā noteiktās saistības.

 

Atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Mārtiņš Mikāls, Vija Jablonska, Gražina Ķervija, Alda Binfelde, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš,  Inese Kuduma); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar Z. S. par dzīvojamās telpas [adrese], Priekules pagastā, Priekules nov. īri, nemainot iepriekšējā dzīvojamās telpas īres līguma nosacījumus.

 

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu. 

45.§ Par Priekules novada augstāko apbalvojumu piešķiršanu iedzīvotājiem Latvijas Republikas proklamēšanas 96.gadskārtas priekšvakarā

 Pamatojoties uz Priekules novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas iesniegto apbalvojamo sarakstu (21.10.2014. komitejas sēdes protokols Nr.10), atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Mārtiņš Mikāls, Vija Jablonska, Gražina Ķervija, Alda Binfelde, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš,  Inese Kuduma); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Piešķirt apbalvojumu GODA NOVADNIEKS:

1.1.Rutai BALODEI – par aktīvu sadarbību ar   nevalstiskām organizācijām, par projektu popularizēšanu aiz novada un Latvijas robežām, par projektu realizāciju, kas sekmē iedzīvotāju brīvā laika kvalitatīvu pavadīšanu.

 

1.2.Rutai LOČMELEI, audžuģimenes mammai – par ieguldījumu sabiedrības labā, par vienīgās audžuģimenes uzturēšanu Priekules novadā, kas jau izaudzinājusi 12 bērnus, kas palikuši bez vecāku gādības. Par nesavtīgu ieguldījumu bērnu izglītībā, uzskatu veidošanā un sagatavojot bērnus patstāvīgai dzīvei.

 

 1. Piešķirt apbalvojumu GADA CILVĒKS VIRGAS pagastā:

2.1.Dairai ŠALMAI, biedrības „Rumula” valdes priekšsēdētājai – par finansu līdzekļu piesaistīšanu Purmsātu iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai ar terapeitiskiem trenažieriem parkā, par projekta “Priekules novada multifunkcionālais atbalsta centrs bērniem un jauniešiem” realizāciju.

 

 1. Piešķirt apbalvojumu GADA CILVĒKS PRIEKULES pagastā:

3.1.Svetlanai MARKSAI, uzņēmējai – par nozīmīgu darbu sabiedrības atbildības veicināšanā saistībā ar vides sakopšanu un labiekārtošanu.

 

 1. Piešķirt apbalvojumu GADA CILVĒKS BUNKAS pagastā:

4.1.Ivaram VĪTOLAM, privātās senlietu krātuves „ĢILDĒNI” īpašniekam – par sakoptas un skaistas lauku sētas uzturēšanu, par senlietu krātuves izveidošanu, kas aprakstīta grāmatā “Latvijas 99 privātie muzeji un kolekcijas”, tādā veidā popularizējot Bunkas pagastu Priekules novadā.

 

4.2.Indrai ZVIRBULEI – par augstu pienākuma apziņu un radošumu stundās, par „Krotes mazpulku” vadīšanu, kas pazīstami Latvijas mērogā. Par spēju īstenot vispārdrošākās idejas kopā ar audzināmajiem skolēniem.

 

 1. Piešķirt apbalvojumu GADA CILVĒKS GRAMZDAS pagastā:

5.1.Gintam ASTRAUSKIM, studentam – par labiem sasniegumiem autosportā, par neatlaidību un Gramzdas vārda nešanu tālu aiz pagasta un novada robežām.

 

 1. Piešķirt apbalvojumu GADA CILVĒKS KALĒTU pagastā:

6.1.Elitai JAUNZEMEI – par sagatavotiem un realizētiem projektiem Kalētu pagastā: Jauniešu centra, Fitnesa zāles, ūdenstūrisma un „Priediena” parka papildināšanā ar jauniem objektiem, un citiem projektiem, kas nodrošināšana ilgtspēju, šiem mērķiem piesaistot ap 71 000 eiro.

6.2.Ģirtam LOČMELIM – par sporta dzīves attīstību un popularizēšanu Kalētu pagastā, par skolēnu labiem sasniegumiem sporta disciplīnās starpnovadu un valsts mērogā.

 

 1. Piešķirt apbalvojumu  GODA RAKSTS:

7.1.Anitrai ŠNEIDEREI – par neizsīkstošām darba spējām, realizējot dažādus projektus, lai uzlabotu bērnu dzīves kvalitāti, par sadarbību ar nevalstisko organizāciju „Rumula”, ar kuru realizēts projekts “Priekules novada multifunkcionālais atbalsta centrs bērniem un jauniešiem” Purmsātu skolā.

7.2.Guntai ZIEMELEI – par Kalētu mazpulka atjaunošanu un vadīšanu, par latviskā tautas mantojuma mācīšanu skolēniem, par izciliem sasniegumiem dabas daudzveidības saglabāšanā un vides izglītībā, izcīnot atkārtoti EKO skolas nosaukumu un zaļo karogu.

46.§ Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu A. B.

 1. Priekules novada pašvaldība izskatīja K. S. iesniegumu, kas saņemts 19.08.2014. Nr. 2.9.1/1297 par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu dzīvoklī [adrese], Priekule, Priekules nov., nedzīvojošai A. B., kura minētāja adrese nedzīvo četrus gadus, īres un komunālos maksājumus nemaksā.

2. Izvērtējot Priekules novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

 

2.1.K. S. īpašuma tiesības nostiprinātas uz minēto dzīvokli Liepājas zemesgrāmatu nodaļā, Priekules pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0037 3068-24, kadastra Nr.[:]., lēmuma datums 24.07.2007.

 

2.2. K. S. dzīvojamās telpas īres līgumu ar A. B. nav slēdzis.

 

2.3. Likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 2. panta otrā daļa nosaka: 

„Dzīvojamās telpas lietošanas vienīgais pamats īrniekam vai apakšīrniekam ir dzīvojamās telpas īres vai apakšīres līgums.”

 

2.4. Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 3. panta pirmo daļu ir noteikts:

“Dzīvesvieta ir jebkuras personas brīvi izraudzīta ar nekustamo īpašumu saistīta vieta (ar adresi), kurā persona labprātīgi apmetusies ar tieši vai klusējot izteiktu nodomu tur dzīvot, kurā dzīvot tai ir tiesisks pamats un kuru šī persona atzīst par vietu, kur tā sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību”.

 

2.5. Pēc pašvaldības rīcībā esošas informācijas A. B. minētajā īpašumā nedzīvo, pašvaldība tiesiskajās attiecībās viņu sastapt nevar.

 

2.6. A. B. ir deklarēta dzīvesvieta [adrese], Priekulē, Priekules novadā no 20.08.2010.

 

2.7. A. B. pēc Latvijas Republikas Iedzīvotāju reģistra datiem līdz 2014. gada 19. augustam pārdeklarāciju uz faktisko dzīves vietu, nav veikusi.

 

2.8. A.i B. 2014. gada 20. augustā, reģ. Nr. 2.9.1/1078, Priekules novada pašvaldība nosūtīja ierakstītu vēstuli (Latvijas Pasts Priekules pasta nodaļas kvīts Nr. RR332996982LV), par jautājuma noskaidrošanu, sakarā ar dzīvesvietas deklarēšanu pēc faktiskās dzīvesvietas. Vēstuli Latvijas Pasts atgriezis atpakaļ nosūtītājam 25.09.2014.

 

3. Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 4. pants nosaka „Dzīvesvietas maiņas gadījumā attiecīgās personas pienākums ir mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanās iestādē”. Pašvaldības rīcībā nav ziņu, ka A.B. būtu deklarējusi dzīvesvietu citur. Pašvaldībai ir pamats uzskatīt, ka deklarētā dzīvesvieta pēc tās uzrādītās adreses nav patiesa un tā ir anulējama.

 

4. Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 12. panta pirmajā daļā ir noteikts, ka „Ziņas par deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja: 1) dzīvesvietas deklarētājs vai viņa likumiskais pārstāvis, vai dzīvesvietas deklarētāja vai viņa likumiskā pārstāvja pilnvarota persona, deklarējot dzīvesvietu, sniegusi nepatiesas ziņas; 2) attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā”.

5. 06.06.2003. Ministru kabineta noteikumu Nr. 72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu” 2. punkts nosaka:

 “Iestāde personas deklarācijā sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošajiem dokumentiem, pēc šo ziņu pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivēta lēmuma pieņemšanas par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu”.

6. Saskaņā „Administratīvā procesa likums” 79. pantu:

 „Administratīvo aktu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, bet, ja rakstveidā izdotajā administratīvajā aktā nav norādes, kur un kādā termiņā to var apstrīdēt, - viena gada laikā no tā spēkā stāšanās dienas”.

Atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Mārtiņš Mikāls, Vija Jablonska, Gražina Ķervija, Alda Binfelde, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš,  Inese Kuduma); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Anulēt deklarēto dzīvesvietu [adrese], Priekulē, Priekules novadā A. B., personas kods [:], jo minētā persona deklarētajā dzīvesvietā nedzīvo, īres un komunālos maksājumus nemaksā, pašvaldība personu tiesiskajās attiecībās sastapt nevar, un tai nav tiesisks pamats dzīvot deklarētajā adresē.
 2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.
 3. Lēmumu par deklarēto dzīvesvietu nosūtīt A. B. un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Liepājas nodaļai.
 4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā iela 4, Liepāja, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
47.§ Par 25.06.2014.Telpu nomas līguma Nr.2.3.2/21 izbeigšanu

 2014.gada 24.oktobrī Priekules novada pašvaldībā saņemts M.B. JUOLUTA  īpašnieka Juozas Lutkusiesniegums ar lūgumu izbeigt 2014.gada 25.jūnija Telpu nomas līgumu Nr.2.3.2/21.

Kā iemesls līguma izbeigšanai norādīts, ka tiek apturēta M.B. JUOLUTA darbība. 

 

Vadoties no 25.06.2014. Telpu nomas līguma 7.4.; 7.5. punkta,

 

Atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Mārtiņš Mikāls, Vija Jablonska, Gražina Ķervija, Alda Binfelde, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš,  Inese Kuduma); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Ar 2014.gada 1.novembri izbeigt 2014.gada 25.jūnijā noslēgto Telpu nomas līgumu Nr. 2.3.2./21, kas noslēgts ar MB „Juoluta”, reģ. Nr. 303097356, adrese: Skodas r., Barstičei Žalogu iela 4.

 

      2. Noteikt, ka nomniekam jāveic visi norēķini ar iznomātāju un astoņu darba dienu laikā jānodod telpas iznomātājam, sastādot telpu nodošanas - pieņemšanas aktu.

48.§ Par grozījumiem 28.08.2014. Priekules novada pašvaldības domes lēmumā (prot.Nr.16) 25.§

 Par grozījumiem 28.08.2014. Priekules novada pašvaldības domes lēmumā (prot.Nr.16) 25.§ ‘’Par dzīvokļa īpašuma Krasta iela 3-1, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules nov., ierakstīšanu zemesgrāmatā un atsavināšanas ierosinājumu’’

__________________________________________________________________________

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām”21.panta pirmās daļas 27.punktu, Valsts Zemes dienesta 15.10.2014. Kadastra izziņu Nr. 9-01/393108-1/1, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Mārtiņš Mikāls, Vija Jablonska, Gražina Ķervija, Alda Binfelde, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš,  Inese Kuduma); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            1. Izdarīt 28.08.2014. Priekules novada pašvaldības domes lēmuma (prot. Nr.16) 25.§ „Par dzīvokļa īpašuma Krasta iela 3-1, Bunka, Bunkas pag., Priekules nov., ierakstīšanu zemesgrāmatā un atsavināšanas ierosinājumu” 1.punktā šādus grozījumus:

1. 1.punktā aizstāt skaitli „83,3” ar skaitli „90.7” ;

2. 1.punktā aizstāt skaitļus „833/13489”ar skaitļiem „907/ 19156”.

2. Grozījumi lēmumā stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi.

 

49.§ Par piedalīšanos projektā

 Ir saņemts piedāvājums no Latvijas pašvaldību savienības piedalīties Norvēģijas Finanšu instrumenta projektā - "Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana". Projekta gaitā tiek veidoti pašvaldību sadarbības tīkli, kas būs ”mācīšanās salīdzinot” diskusiju platforma. Plānoti šādi tematiskie tīkli:

-pašvaldību sociālā darba un veselības aprūpes pieejamības nodrošināšanas tīkls;

-pašvaldību sabiedrisko pakalpojumu un mājokļu politikas tīkls;

-pašvaldību izglītības un kultūras tīkls.

Visi tīkli savā darbībā izmantos “mācīties salīdzinot” principus – salīdzināt, analizēt un mācīties, lai sagatavotu uzlabojumu plānus pakalpojumam, kas tiks izvēlēts par katra tīkla analizējamo tēmu.

“Mācīties salīdzinot” (benchlearning) sistēma tiks veidota projekta gaitā. Tā balstās uz datu bāzē apkopotas informācijas, pašvaldību pieredzes un zināšanu analīzi, lai meklētu katrai pašvaldībai piemērotu risinājumu konkrētā nozarē un pilnveidotu savas pašvaldības stratēģisko vadīšanu.

Lai piedalītos projektā, papildus finansējums nav nepieciešams.

                                    

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, 41. panta pirmās daļas 4. punktu,

Atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Mārtiņš Mikāls, Vija Jablonska, Gražina Ķervija, Alda Binfelde, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš,  Inese Kuduma); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Atbalstīt Priekules novada pašvaldības piedalīšanos Norvēģijas Finanšu instrumenta projektā -  "Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana" šādos tematiskajos tīklos:

-        Pašvaldību sociālā darba un veselības aprūpes pieejamības nodrošināšana (T2) apakštīklā „Inovācijas sociālajā darbā, sociālo pakalpojumu jomā, veselības aprūpes veicināšanā pašvaldības konkurētspējas uzlabošanai

-        Izglītība un kultūra (T4) apakštīklā „Mazo skolu problēmas”;

 

2.      Nodrošināt Projektā paredzēto pilotpašvaldības ekspertu, noslēdzot darba līguma grozījumus ar darbiniekiem, kas būs atbildīgi par pašvaldības dalības projektā koordinēšanu un ar to saistīto darba uzdevumu veikšanu vai organizēšanu:

-        Pašvaldību sociālā darba un veselības aprūpes pieejamības nodrošināšanas tīklā (T2) – Mārīti Gertneri;

-        Izglītība un kultūras tīklā (T4) – Agritu Purviņu. 

50.§ Par atvieglojumu piemērošanu biedrībai ‘’Kalētu vietējās iniciatīvas grupa’’ par nomas objektu – nedzīvojamo telpu ‘’Liepavoti’’, Kalētu pagasts, Priekules nov.

 Priekules novada pašvaldības domē saņemts biedrības „Kalētu Vietējās iniciatīvas grupa”, reģ.Nr.40008109282, valdes locekles E. Jaunzemes 11.06.2014. iesniegums ar lūgumu piemērot atvieglojumus par nomas objektu – nedzīvojamo telpu 11,6 m² nekustamajā īpašumā „Liepavoti”, adrese: Liepu aleja 6, Kalēti, Kalētu pagasts, Priekules novads, kas paredzēti pašvaldības noteikumos „Par Priekules novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomu” sadaļā Atvieglojumi.

Atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Mārtiņš Mikāls, Vija Jablonska, Gražina Ķervija, Alda Binfelde, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš,  Inese Kuduma); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Nepiemērot atvieglojumus par nomas objektu – nedzīvojamo telpu 11,6 m² nekustamajā īpašumā „Liepavoti”, adrese: Liepu aleja 6, Kalēti, Kalētu pagasts, Priekules novads, jo iesniegtie dokumenti neatbilst prasībām,  kas paredzēti pašvaldības noteikumos „Par Priekules novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomu” sadaļā Atvieglojumi.

51.§ Par saistošo noteikumu Nr.7 ‘’Par sociālās palīdzības pabalstiem Priekules novadā’’ precizētās redakcijas apstiprināšanu

 Priekules novada pašvaldība 09.10.2014. ar Nr.2.1.7/1081 saņēma Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vēstuli ar lūgumu precizēt Priekules novada domes 25.09.2014. saistošo noteikumu Nr.7 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Priekules novadā” redakciju.

Priekules novada pašvaldības 25.09.2014. saistošie noteikumi Nr.7 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Priekules novadā” ir precizēti atbilstoši ministrijas norādēm.

Vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 15.punkta un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12.panta pirmās daļas 10.punkta, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Mārtiņš Mikāls, Vija Jablonska, Gražina Ķervija, Alda Binfelde, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš,  Inese Kuduma); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Apstiprināt Priekules novada domes 25.09.2014. saistošo noteikumu Nr.7 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Priekules novadā” precizēto redakciju.

2.      Uzdot Priekules novada pašvaldības lietvedības nodaļai triju dienu laikā pēc saistošo noteikumu precizētās redakcijas parakstīšanas nosūtīt tos zināšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

 

Pielikumā: 25.09.2014. saistošo noteikumu Nr.7 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Priekules novadā” precizētā redakcija uz 5 lp.

52.§ Par Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētājas komandējumu

 Priekules novada pašvaldībā saņemta Latvijas Pašvaldību savienības informācija (06.10.2014., elektroniski) par Norvēģu finanšu instrumenta (turpmāk – NFI) projekta dalībnieku komandējumu uz Norvēģiju laika periodā no 2014.gada 18. līdz 21.novembrim. NFI projekta „Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” partneru delegācijas sastāvā iekļauta arī Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Vija Jablonska. Komandējuma izdevumi tiek segti no projekta finansējuma līdzekļiem.

Atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Mārtiņš Mikāls, Vija Jablonska, Gražina Ķervija, Alda Binfelde, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš,  Inese Kuduma); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Pieņemt zināšanai sniegto informāciju un atbalstīt Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētājas Vijas JABLONSKAS nosūtīšanu komandējumā uz Norvēģiju no 2014.gada 18.novembra līdz 2014.gada 21.novembrim NFI projekta „Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” ietvaros.