31.01.2019. domes sēde (protokols Nr. 1)

69. Par dzīvokļa īpašuma izveidošanu dzīvoklim Nr.11 dzīvojamajā mājā Nākotnes iela 8, Kalnenieki, Priekules pagasts un reģistrēšanu zemesgrāmatā

 LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 31.janvārī                                                                                                                                

Nr.69            

          (protokols Nr.1, 69.punkts)

 

Par dzīvokļa īpašuma izveidošanu dzīvoklim Nr.11 dzīvojamajā mājā Nākotnes iela 8, Kalnenieki, Priekules pagasts, Priekules novads un reģistrēšanu zemesgrāmatā

 

 

Izvērtējot pašvaldībai rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums Nākotnes iela 8, Kalnenieki, Priekules pagasts, Priekules novads, kadastra nr. 6482 007 0076, reģistrēts Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Priekules pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 180 uz Priekules novada pašvaldības vārda.

 Dzīvoklim Nr.11 nav izveidots dzīvokļa īpašums.       

 Dzīvokļa īpašuma likuma 6.panta pirmā daļa nosaka, ka Dzīvokļa īpašumu var izveidot uz likuma, tiesas sprieduma, darījuma, tai skaitā testamenta, vai mājas īpašnieka lēmuma pamata. Dzīvokļa īpašumu izveido, sadalot atbilstoši šā likuma noteikumiem zemesgrāmatā ierakstītu dzīvojamo māju kopā ar tai piederīgajām palīgēkām, būvēm un zemi un otrā daļa - Dzīvokļa īpašums ir nodibināts līdz ar tā ierakstīšanu zemesgrāmatā.

Lai pieņemtu lēmumu par pašvaldībai piederošu dzīvokļu atsavināšanu ir jāizveido un kadastra reģistrā jāreģistrē dzīvokļu īpašums un kā patstāvīgs īpašums ir jāreģistrē zemesgrāmatā.

Pamatojoties uz iesniegumu, Dzīvokļa īpašuma likuma 2.panta pirmo daļu- dzīvokļa īpašums ir dzīvojamā mājā tiesiski nodalīts patstāvīgs nekustamais īpašums un 6.pantu, atklāti balsojot PAR – 13 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Malda Andersone,Mārtiņš Mikāls, Vaclovs Kadaģis,  Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Arnis Kvietkausks, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Izveidot dzīvokļa īpašumu dzīvojamajā mājā pēc adreses Nākotnes iela 8, Kalnenieki, Priekules pagasts, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6482 007 0076 001, nosakot dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un  zemes:  

1.1. dzīvoklis Nr.11  34,9 m² - 349/5935;

2. Pēc dzīvokļu īpašuma reģistrācijas Kadastra informācijas sistēmā, ierakstīt dzīvokļu īpašumus zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda kā patstāvīgus īpašuma objektus.

3. Pilnvarot nekustamā īpašuma speciālisti Ilzi Lācīti veikt nepieciešamās darbības dzīvokļu īpašumu izveidošanā un ierakstīšanai zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda.

4. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei organizēt nekustamā īpašuma vērtības noteikšanu saskaņā ar likuma „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums” 3.pantu.

5. Nekustamo īpašumu nosacīto cenu un atsavināšanas paziņojumu apstiprināt Priekules novada pašvaldības domē.

6. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot Attīstības nodaļas vadītājai Unai Ržepickai.

7. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                    V.Jablonska

 

 

 

 

 

70. Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības pedagogu amatu un amatalgu sarakstā no 2019. gada 1. janvāra

 LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 31.janvārī                                                                                                                                

Nr.70            

          (protokols Nr.1,  70.punkts)

 

Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības pedagogu amatu un amatalgu sarakstā no 2019.gada 1.janvāra

2019.gada 24.janvārī ir saņemts kultūras ministres D.Melbārdes apstiprināts valsts budžeta dotācijas profesionālās ievirzes izglītības pedagogu atalgojumam un VSAOI sadalījums 2019.gada janvārim – augustam. Tajā nebrīdinot izglītības iestādes mācību gada vidū ir samazināts valsts finansēto audzēkņu skaits Priekules Mūzikas un mākslas skolai no 125 uz 115 (mākslas programmā par 3, mūzikas programmās par 7), Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskolai no 56 uz 50 (mākslas programmā par 1, mūzikas programmās par 5). Tā kā nav izprotama šāda situācija, ir sagatavota vēstule Kultūras ministrijai ar lūgumu skaidrot, pēc kādiem kritērijiem ir veikta audzēkņu skaita samazināšana.

Finansējums Priekules Mūzikas un mākslas skolai tiek samazināts par 866,15 euro mēnesī jeb 6929,20 euro 8 mēnešiem, Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskolai par 535,62 euro mēnesī jeb 4284,95 euro 8 mēnešiem.

Skolu direktores, izvērtējot reālo situāciju, lai mācību gada vidū nebūtu jāsamazina audzēkņu skaits skolā, lūdz apstiprināt papildus likmes profesionālās ievirzes pedagogu algošanai Priekules Mūzikas un mākslas skolā par 472,24 euro mēnesī (0,536 likmes), 8 mēnešiem t.i  3775,90 euro un Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskolā par 254,77 euro mēnesī (0,289 likmes), 8 mēnešiem – t.i. 2038,16 euro.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var noteikt domes priekšsēdētāja, viņa vietnieka, vietējās pašvaldības administrācijas darbinieku, pašvaldības iestāžu vadītāju un citu pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzību,

Atklāti balsojot PAR – 13 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Malda Andersone,Mārtiņš Mikāls, Vaclovs Kadaģis,  Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Arnis Kvietkausks, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Apstiprināt grozījumus Priekules novada pašvaldības pedagogu amatu un amatalgu sarakstā no 2019.gada 1. janvāra Priekules novada pašvaldības izglītības iestādēs saskaņā ar lēmumam pievienoto 1. pielikumu.

 

Pielikumā: Grozījumi Priekules novada pašvaldības pedagogu amatu un amatalgu sarakstā no 2019.gada 1.janvāra uz 1 lp.

  

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                    V.Jablonska


Pielikums šeit! 

 

71. Par siltumenerģijas piegādes tarifa noteikšanu Gramzdas pagastā

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 31.janvārī                                                                                                                                

Nr.71            

          (protokols Nr.1,  71.punkts)

Par siltumenerģijas piegādes tarifa noteikšanu Gramzdas pagastā

           

Sākot 2018./2019. gada apkures sezonu, Gramzdas pagasta pārvaldē tika veikta siltumenerģijas skaitītāju uzstādīšana patēriņa vietās.  Sezonas pirmajos četros mēnešos veikti mērījumi, un, pamatojoties uz skaitītāju mērījumiem, faktiskajām un paredzamajām siltumenerģijas piegādes izmaksām, veikts aprēķins, lai noteiktu maksu par vienu siltumenerģijas megavatstundu.

Atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  1 deputāts (Mārtiņš Mikāls); ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.      Apstiprināt siltumenerģijas piegādes pakalpojuma cenrādi Gramzdas pagastā saskaņā ar lēmumam pievienoto pielikumu.

2.      Apstiprinātā tarifa 1. punkts stājas spēkā ar 01.03.2019.

3.      Apstiprinātā tarifa 2.punkts tiek piemērots faktiski patērētajam siltumenerģijas daudzumam atbilstoši skaitītāja rādījumiem.

4.      Ar lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē Priekules novada domes 2013.gada 31.oktobra lēmums ‘’Par apkures tarifa noteikšanu Priekules novada Bunkas un Gramzdas pagastos’’(protokols Nr.8, 23.§) attiecībā uz Gramzdas pagasta tarifiem (2.p.).

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

 

Pielikums šeit!