31.10.2013. domes sēdē pieņemtie lēmumi (protokols nr.8)

61.§ Par adreses „Liepnieki”-1 un „Liepnieki”-2, Kalētu pag., Priekules nov., likvidēšanu

 Priekules novada dome izskatījusi K. B., personas kods [:], dzīvojoša Priekules novadā, Kalētu pagastā, [adrese], ar lūgumu likvidēt telpu grupu adreses „Liepnieki”-1, Kalētu pagasts, Priekules novads un „Liepnieki”-2, Kalētu pagasts, Priekules novads. Kā arī piešķirt dzīvojamai mājai „Liepnieki”, Kalētu pagasts, Priekules novads adresi- „Liepnieki”, Kalētu pag., Priekules nov.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamā īpašuma „Liepnieki”, Kalētu pagasts, Priekules novads, dzīvojamā māja sadalīta divos dzīvokļu īpašumos. Dzīvoklis Nr.1, kadastra Nr.6464 900 0025, adrese „Liepnieki”-1, Kalētu pagasts, Priekules novads, adreses klasifikatora kods 118782440. Dzīvoklis Nr.2, kadastra Nr.6464 900 0026, adrese „Liepnieki”-2, Kalētu pagasts, Priekules novads, adreses klasifikatora kods 118782457.

Augstāk minēto dzīvokļu īpašnieks ir K. B., kura īpašuma tiesības nostiprinātas Kalētu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.123-1 un Nr.123-2.

Dzīvokļu īpašnieks vēlas likvidēt telpu grupas.

Dzīvojamai mājai „Liepnieki” valsts adrešu reģistrā ir jau reģistrēta adrese- „Liepnieki”, Kalētu pag., Priekules nov., adreses klasifikatora kods 103938482.

Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 3. novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 30.punktam – adresācijas objektam beidzot pastāvēt, pašvaldības dome pieņem lēmumu par adreses statusa maiņu adrešu reģistrā.

 

             Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 2009.gada 3. novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 30.punktu, 44.punktu, Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Likvidēt  adresi „Liepnieki”-1, Kalētu pag., Priekules nov., adreses klasifikatora kods 118782440.

2.      Likvidēt  adresi „Liepnieki”-2, Kalētu pag., Priekules nov., adreses klasifikatora kods 118782457.

3.      Pieņemto lēmumu kopā ar pavadvēstuli ar norādi – reģistrācijai Valsts adrešu reģistrā,  nosūtīt Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai, Graudu ielā 27/29, Liepāja, LV-3401 un K. B., [adrese], Kalētu pag., Priekules nov.

4.      Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

62.§ Par nosaukumu piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu zemes gabalam ar kad. apz. [:], Kalētu pagastā, Priekules novadā

  Priekules novada dome izskatījusi I. V. dzīvojoša [adrese], Rīgā, 10.10.2013. iesniegumu (iereģistrēts 17.10.2013. ar Nr.3-13/1351), ar lūgumu piešķirt nosaukumu zemes reformas pabeigšanai paredzētajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [:]– [adrese], Kalētu pag., Priekules nov., uz kuriem atzītas īpašuma tiesības. Noteikt zemes lietošanas mērķi- zemes, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Saskaņā ar 30.09.2013. Centrālās zemes komisijas atzinumu Nr.9286 Par īpašuma tiesību atzīšanu uz zemes reformas pabeigšanai paredzēto zemi I. V. atzītas īpašuma tiesības uz Priekules novada Kalētu pagasta zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu [:]- 4,88 ha platībā.

Valsts kadastra Nekustamā īpašuma informācijas sistēmā zemes gabals ar kadastra apzīmējumu [:] reģistrēts ar nosaukumu [:].

Atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktam nekustamāīpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu nekustamajam īpašumam lauku apvidū piešķirts rekvizīts, kas nav adrese.

Par Nekustamā īpašuma lietošanas mērķi un lietošanas mērķim piekrītošo zemes platību, atbilstoši Ministru kabineta 2006.gada 20. jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” noteiktajai kārtībai un vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā noteiktajai izmantošanai nosaka vietējā pašvaldība.

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20. jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.2. punktu, Priekules novada Domes 28.01.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.4 „Par Priekules novada teritoriālo vienību teritorijas plānojumu apstiprināšanu”, Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Nekustamajam īpašumam [:], kadastra Nr.[:], Kalētu pagastā, Priekules novadā, sastāvošs no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [:], mainīt nosaukumu uz [:]. Noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.

2.      Pieņemto lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai, Graudu ielā 27/29, Liepāja, LV-3401 un I. V., [adrese], Rīga, LV-1019.

3.      Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

63.§ Par nosaukumu piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu zemes gabalam ar kad. apz. [:], Kalētu pagastā, Priekules novadā

  Priekules novada dome izskatījusi Dz. Z., pilnvarotās personas M. Z., dzīvojoša[adrese], Tukumā, Tukuma novadā, (05.12.2007.ģenerālpilnvaru izsniegusi un apliecinājusi Rīgas apgabaltiesas zvērināta notāre Ilze Metuzāle, iereģistrēts ar Nr.7403), 10.10.2013. iesniegumu (iereģistrēts ar Nr.3-13/1352), ar lūgumu piešķirt nosaukumu zemes reformas pabeigšanai paredzētajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [:]– adrese[:], Kalētu pag., Priekules nov., uz kuriem atzītas īpašuma tiesības. Noteikt zemes lietošanas mērķi- zemes, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Saskaņā ar 30.09.2013. Centrālās zemes komisijas atzinumu Nr.9307 Par īpašuma tiesību atzīšanu uz zemes reformas pabeigšanai paredzēto zemi Dz. Z. atzītas īpašuma tiesības uz Priekules novada Kalētu pagasta zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu[:]- 2,05 ha platībā.

Atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktam nekustamāīpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu nekustamajam īpašumam lauku apvidū piešķirts rekvizīts, kas nav adrese.

Par Nekustamā īpašuma lietošanas mērķi un lietošanas mērķim piekrītošo zemes platību, atbilstoši Ministru kabineta 2006.gada 20. jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” noteiktajai kārtībai un vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā noteiktajai izmantošanai nosaka vietējā pašvaldība.

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20. jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.2. punktu, Priekules novada Domes 28.01.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.4 „Par Priekules novada teritoriālo vienību teritorijas plānojumu apstiprināšanu”, Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [:], Kalētu pagastā, Priekules novadā nosaukumu [:]. Noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.

2.      Pieņemto lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai, Graudu ielā 27/29, Liepāja, LV-3401 un M. Z., [adrese], Tukums, Tukuma novads, LV-3101.

3.      Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

64.§ Par nosaukumu piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu zemes gabaliem ar kad. apz. [:], Kalētu pagastā, [:], Priekules pagastā, Priekules novadā

  Priekules novada dome izskatījusi Dz. Z., pilnvarotās personas M. Z., dzīvojoša[adrese], Tukumā, Tukuma novadā, (05.12.2007.ģenerālpilnvaru izsniegusi un apliecinājusi Rīgas apgabaltiesas zvērināta notāre Ilze Metuzāle, iereģistrēts ar Nr.7403), 13.09.2013. iesniegumu (iereģistrēts ar Nr.3-13/1196), ar lūgumu piešķirt nosaukumus zemes reformas pabeigšanai paredzētām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu [:]– [adrese], Kalētu pag., Priekules nov., [:]– [adrese], Priekules pag., Priekules nov., uz kuriem atzītas īpašuma tiesības. Noteikt zemes lietošanas mērķi- zemes, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Saskaņā ar 26.08.2013. Centrālās zemes komisijas atzinumu Nr.9181 Par īpašuma tiesību atzīšanu uz zemes reformas pabeigšanai paredzēto zemi Dz. Z. atzītas īpašuma tiesības uz Priekules novada Kalētu pagasta zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu [:]- 4,0 ha platībā un Priekules pagasta zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu [:]- 5,47 ha platībā.

Valsts kadastra Nekustamā īpašuma informācijas sistēmā zemes gabals ar kadastra apzīmējumu [:] reģistrēts ar nosaukumu [:].

Valsts kadastra Nekustamā īpašuma informācijas sistēmā zemes gabals ar kadastra apzīmējumu [:] reģistrēts ar nosaukumu [:].

Atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktam nekustamāīpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu nekustamajam īpašumam lauku apvidū piešķirts rekvizīts, kas nav adrese.

Par Nekustamā īpašuma lietošanas mērķi un lietošanas mērķim piekrītošo zemes platību, atbilstoši Ministru kabineta 2006.gada 20. jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” noteiktajai kārtībai un vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā noteiktajai izmantošanai nosaka vietējā pašvaldība.

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20. jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.2. punktu, Priekules novada Domes 28.01.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.4 „Par Priekules novada teritoriālo vienību teritorijas plānojumu apstiprināšanu”, Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Nekustamajam īpašumam [:], kadastra Nr.[:], Kalētu pagastā, Priekules novadā, sastāvošs no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [:], mainīt nosaukumu uz [:}.

2.      Noteikt zemes vienībai [:], kadastra apzīmējums [:], zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.

3.      Nekustamajam īpašumam [:], kadastra Nr.[:], Priekules pagastā, Priekules novadā, sastāvošs no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [:], mainīt nosaukumu uz [:].

4.      Noteikt zemes vienībai [:], kadastra apzīmējums [:], zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.

5.      Pieņemto lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai, Graudu ielā 27/29, Liepāja, LV-3401 un M. Z., [adrese], Tukums, Tukuma novads, LV-3101.

6.      Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

65.§ Par nekustamā īpašuma [adrese], Kalētu pagasts, Priekules novads sadalīšanu un nosaukumu piešķiršanu

 Priekules novada dome izskatījusi  I. K., pilnvarotās personas B. Ķ. (17.09.2010.ģenerālpilnvaru izsniegusi un apliecinājusi Priekules novada Kalētu pagasta bāriņtiesas priekšsēdētāja Mārīte Sergejeva, iereģistrēts ar Nr.25), dzīvojošas  [adrese], Kalētos, Kalētu pagastā, Priekules novadā, 09.10.2013. iesniegumu, iereģistrēts ar Nr.3-13/1311, par nekustamā īpašuma [adrese], Kalētu pag., Priekules nov., sadalīšanu atdalot zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [:]  2,9 ha platībā  un [:]- 4,9 ha platībā un jaunu nosaukumu [:] un [:] piešķiršanu. Noteikt zemes lietošanas mērķi- lauksaimniecība.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums [adrese], kadastra Nr.[:], Kalētu pag., Priekules nov., pieder I. K., saskaņā ar 06.06.2001.ierakstu Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Kalētu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000004790.

Nekustamais īpašums[adrese] 10,7 ha kopplatībā, kadastra Nr.[:], sastāv no 3 (trijām) atsevišķām zemes vienībām.

Iesniegumā ir lūgums atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma [adrese], kadastra Nr.[:], zemes vienību 2,9 ha platībā, kadastra apzīmējums [:], piešķirot nosaukumu [:] un zemes vienību 4,9 ha platībā, kadastra apzīmējums [:], piešķirot nosaukumu [:] un noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

Uz atdalāmās zemes vienības ēkas un būves neatrodas.

Zemes ierīcības likums neparedz izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašuma sadalīšanai atsevišķos īpašumos, kas reāli dabā ir atdalīti, zemes robežu plānā iezīmētas atsevišķas zemes vienības.

             Pamatojoties uz likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 19.panta pirmās daļas 1.punktu, likuma „Par Pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, Priekules novada domes 28.01.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.4 „Par Priekules novada teritoriālo vienību teritorijas plānojumu apstiprināšanu”, Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 

1.      Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu [adrese], Kalētu pag., Priekules nov., kadastra Nr.[:], atdalot no īpašuma zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem [:] un [:], saskaņā ar grafisko pielikumu (1. pielikums).

2.      Atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [:] piešķirt jaunu nosaukumu [:] un noteikt zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101.

3.      Atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [:] piešķirt jaunu nosaukumu [:] un noteikt zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101.

4.      Pieņemto lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai, Graudu ielā 27/29, Liepāja, LV-3401 un B. Ķ.[adrese], Kalēti, Kalētu pag., Priekules nov., LV-3484.

5.      Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

66.§ Par pašvaldībai piekritīgās zemes ”Dzeguzes ” ,Kalētu pag., Priekules nov., iznomāšanu A.K.

 Priekules novada dome izskatījusi A. K., dzīvojošas [adrese], Kalētu pag., Priekules novadā, 16.10.2013. iesniegumu (iereģistrēts ar Nr. 3-13/1348) ar lūgumu iznomāt pašvaldībai piekrītošo zemes vienību [adrese] 0,4 ha platībā, Kalētu pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā [:], ēku uzturēšanai.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar Priekules novada domes 2010.gada 30.septembra sēdes lēmumu Nr.30.§,protokols Nr.16, P.H. tika izbeigtas zemes lietošanas tiesības uz zemi [adrese] Kalētu pagastā, Priekules novadā. P. H. mirusi 2000.gadā.

Ar Priekules novada domes 2011.gada 22.decembra sēdes lēmumu Nr.36.§, protokols Nr.22, zemes vienība ar nosaukumu [:], kadastra nr.[:]  0,4 ha lielā platībā piekrīt pašvaldībai.

Līdz šim brīdim neviens no mantiniekiem nav vērsies pašvaldībā ar lūgumu iznomāt zemi.

            Zemes vienība ir apbūvēta. Uz tās atrodas dzīvojamā māja ar palīgēkām. Ēku piederību dokumenti nav iesniegti.

            Kopš 2012.gada dzīvojamā mājā dzīvo A. K. ar ģimeni.

            Saskaņā ar 30.10.2007. MK noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes noma” 4. pantu- zemes nomas līgumu par apbūvētu publiskas personas zemesgabalu var slēgt tikai ar attiecīgo ēku (būvju) īpašnieku, tiesisko valdītāju vai lietotāju, 7.pantu- apbūvēta zemesgabala nomas maksu gadā nosaka 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības.7.2 pants nosaka, ka apbūvēta zemesgabala minimālā nomas maksa sākot ar 2013.gada 1.janvāri ir 20 latu gadā, ja saskaņā ar šo noteikumu 7.2.apakšpunktu aprēķinātā nomas maksa ir mazāka nekā 20 latu gadā. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus.

            Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskās personas zemes nomu” 4.,7.,7.²pantu, Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Iznomāt A. K., personas kods [:], pašvaldībai piekrītošo apbūvēto zemes vienību ar nosaukumu [:] 0,4 ha lielā platībā, kadastra apzīmējums[:], Kalētu pagastā, Priekules novadā, slēdzot zemes nomas līgumu uz 5.(pieciem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto grafisko pielikumu.

2.      Noteikt gada nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 20.00 Ls (28.46 EUR) gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

3.      Zemes nomas līgumā iekļaut punktu, ka pašvaldībai ir vienpusējas tiesības lauzt zemes nomas līgumu pirms minētā termiņa, ja mantošanas ceļā ēkas īpašumā iegūst cita persona.

4.      Uzdot Kalētu pagasta zemes lietu speciālistei M. Kokovihinai sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

 

5.      Nomniekam viena mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz nomas līgums. Ja nomnieks viena mēnešu laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

6.      Pieņemto lēmumu nosūtīt A. K., [adrese], Kalētu pag., Priekules nov., LV 3484.

7.      Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

67.§ Par mazdārziņa „ Pie Saules iela 10 ”nomas līguma pagarināšanu ar L. Z.

 Priekules novada pašvaldībā saņemts L. Z.  dzīv. [adrese], Tadaiķi, Bunkas pagasts, Priekules novads, iesniegums ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu uz mazdārziņu „Pie Saules iela 10” 0.08 ha platībā, apzīmējums kadastrā 6446 003 0168, Bunkas pagastā, Priekules novadā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar Bunkas pagasta padomes 17.09.2008. lēmumu , protokols Nr.11,  nekustamais īpašums ar nosaukumu „Pie Saules iela 10” ieskaitīts pašvaldībai piederošās neapbūvētās zemēs.

Ar Priekules novada domes 27.10.2011..lēmumu Nr.19.61.§ L. Z. zemes daļa no zemes  „Pie Saules iela 10” 0.08 ha platībā, apzīmējums kadastrā 6446 003 0168  iznomāta uz diviem gadiem, nomas līgums Nr. 3-36/88-2011 , nomas līgums slēgts līdz 14.11.2013.

Par šo zemes gabalu L. Z. aprēķinātais NĪN nodoklis, gan nomas maksa nomaksāta.

Saskaņā ar Priekules novada domes izdotajiem noteikumiem „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu” (29.12.2009.gada protokols Nr.17,7§) 10.punktu, kas nosaka, ka sakņu dārzu iznomā uz laiku līdz 2 gadiem un 27.punktu, kas nosaka, ka neapbūvētu pašvaldības zemesgabalu, kura tiek izmantota personisko palīgsaimniecību vajadzībām, nomas maksa ir 0.5% no kadastrālās vērtības.

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Pagarināt zemes nomas līgumu L. Z. personas kods [:], attiecībā uz zemes gabalu 0.08 ha platībā ar nosaukumu Pie Saules iela 10”, Bunkas pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6446 003 0168  slēdzot līgumu uz 2 (diviem) gadiem, pēc aprēķināto nodokļu nomaksas.

2.       Noteikt nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības pieskaitot PVN.

       Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.

3.      Nomniekam divu mēnešu laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz vienošanās par 3-36/88-2011 zemes nomas līguma pagarināšanu. Ja nomnieks divu mēneša laikā neizrāda iniciatīvu vienošanās slēgšanai, šis lēmums par 3-36/88-2011 zemes nomas līguma pagarināšanu nav spēkā.

4.      Par šī lēmuma izpildi atbildīga Bunkas pagasta Zemes lietu speciāliste I.Lācīte

5.      Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

6.      Lēmuma izraksts nosūtāms L. Z. : „Saules iela 10-11” , Tadaiķi, Bunkas pagasts, Priekules novads, LV-3446.

 

68.§ Par zemes „Cīrulīši”, Bunkas pag., Priekules nov., iznomāšanu I. S.

 Priekules novada pašvaldība izskatījusi I. S. 04.10.2013. iesniegumu ar lūgumu iznomāt zemi ar nosaukumu „Cīrulīši” 0.6693  ha platībā, apzīmējums kadastrā 6446 001 0141 , Bunkas pagastā, Priekules novadā, ēku uzturēšanai.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

 Ar 17.09.2013. pirkuma aktu Nr.5371 nekustamajā īpašumā [adrese], Krote, Bunkas pagasts, Priekules novads ar kadastra apz. [:]  esošās ēkas, ar kadastra Nr. [:], I. S. ieguvis īpašumā.

 Ēkas ierakstītas Liepājas tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Bunkas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000524425 uz I. S. vārda.

Zeme „Cīrulīši”, Krote, Bunkas pagasts, Priekules novads, ar kadastra apz. 6446 001 0141 reģistrēta Liepājas tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Bunkas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000517442 uz Priekules novada pašvaldības vārda.

 Ēku īpašnieki nomas līgumu ar Priekules novada pašvaldību uz minēto zemes vienību nav slēguši.

Saskaņā ar 30.10.2007. Ministru kabineta noteikumiem Nr.735 „ Noteikumi par publiskas personas zemes nomu 4.punkts nosaka - zemes nomas līgumu par apbūvētu publiskas personas zemesgabalu var slēgt tikai ar attiecīgo ēku (būvju) īpašnieku, tiesisko valdītāju vai lietotāju un 7.punkts nosaka - apbūvēta zemesgabala nomas maksu gadā nosaka: no 2010.gada 1.janvāra – 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības un 7.2 punktu apbūvēta zemesgabala minimālā nomas maksa ir 10 latu gadā, ja saskaņā ar šo noteikumu 7.2. apakšpunktu aprēķinātā nomas maksa ir mazāka nekā 10 latu gadā. Sākot ar 2013.gada 1.janvāri, minimālā nomas maksa ir 20 latu gadā.

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Iznomāt I. S. , personas kods [:] , zemi ar nosaukumu Cīrulīši, apzīmējums kadastrā 6446 001 0141 0.6693 ha platībā, ēku uzturēšanai, slēdzot līgumu uz 10. (desmit) gadiem ar 01.10.2013., saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.

2. Noteikt nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 20.00 Ls ( 28.46 EUR )gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā PVN atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai un  likumos noteiktos nodokļus.

2.                  Par šī lēmuma izpildi atbildīga Bunkas pagasta Zemes lietu speciāliste I.Lācīte

3.                  Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

4.                  Lēmuma izraksts nosūtāms I. S.: [adrese] Bunkas pagasts, Priekules novads, LV-3446.

 

69.§ Par zemes nomu J. R. uz pašvaldībai piekritīgo zemi ”Kalna Apiņi” , Bunkas pag., Priekules novads

 Priekules novada pašvaldība izskatījusi J. R. iesniegumu ar lūgumu iznomāt zemi  ‘’Kalna Apiņi ” Bunkas pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6446 001 0214   1.30 ha platībā, ganību vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar Bunkas pagasta padomes 24.12.2006. lēmumu , protokols Nr.15,  nekustamais īpašums ar nosaukumu „Kalna Apiņi” ieskaitīts pašvaldībai piekrītošajās neapbūvētajās zemēs.

           Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Iznomāt J. R. , personas kods [:] , zemi ar nosaukumu Kalna Apiņi, apzīmējums kadastrā 6446 001 0214 1.30 ha platībā, personīgo palīgsaimniecību vajadzībām, slēdzot līgumu uz 5. (pieciem) gadiem ar 01.11.2013., saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.

2.       Noteikt nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā PVN atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai un  likumos noteiktos nodokļus.

3.      Par šī lēmuma izpildi atbildīga Bunkas pagasta Zemes lietu speciāliste I. Lācīte

4.      Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

5.      Lēmuma izraksts nosūtāms J. R.: [adrese], Bunkas pagasts, Priekules novads, LV-3446.

70.§ Par nekustamā īpašuma „ Jaunķīviti” Bunkas pag., Priekules nov. sadalīšanu

 Priekules novada dome izskatījusi R. H. , personas kods [:], dzīvojošas [adrese], Bunkas pagasts, Priekules novads , 02.10.2013 . iesniegumu (Nr. 3-13a/1264) , ar lūgumu ļaut sadalīt  nekustamo īpašumu [adrese], kadastra Nr.[:], Bunkas pagastā, Priekules novadā, divos atsevišķos īpašumos.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums [adrese], Bunkas pag., Priekules nov., ir R. H. īpašums, kurš reģistrēts Liepājas zemesgrāmatu nodaļas Bunkas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā ar Nr.126.

Nekustamais īpašums [adrese] 6.60 ha kopplatībā, kadastra Nr.[:], sastāv no 3 (trīs) atsevišķām zemes vienībām –1. zemes vienība 2.20  ha, kadastra apzīmējumu [:] , 2. zemes vienība 1.00  ha, kadastra apzīmējumu[:], 3. zemes vienība 3.40  ha, kadastra apzīmējumu [:].

Īpašniece vēlas sadalīt  nekustamo īpašumu [adrese], kadastra Nr.[:], atdalot 1. zemes vienību 2.20  ha platībā, kadastra apzīmējums [:] un 2. zemes vienību  1.00 ha platībā, kadastra apzīmējums [:}, piešķirot nosaukumu  [:] , atdalītajiem zemes gabaliem nosakot zemes lietošanas mērķi, zeme- uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

 ( NĪLM kods- 0101).

 Uz atdalāmajām zemes vienībām ēkas un būves neatrodas.

Atbilstoši Zemes ierīcības likuma 8.pantam zemes ierīcības projektu izstrādā sekojošiem zemes ierīcības darbiem: zemes vienību robežu pārkārtošanai, zemes vienību apmaiņai vai starpgabalu likvidēšanai, zemes vienību (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai, zemes konsolidācijai, piekļūšanas iespēju nodrošināšanai zemes vienībai, pieejas nodrošināšanai publiski izmantojamām zemes platībām(teritorijām).

Zemes ierīcības likums neparedz izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašuma sadalīšanai atsevišķos īpašumos, kas reāli dabā ir atdalīti, zemes robežu plānā iezīmētas atsevišķas zemes vienības.

             Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27. punktu, „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 19.panta, 1.daļas 1.apakšpunktu., Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma [adrese] 1. zemes vienību ar kadastra Nr. [:] un 2.zemes vienību ar kadastra Nr. [:], Bunkas pag., Priekules nov., saskaņā ar pielikumu- zemes robežu plānu.

2.Atdalāmajām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu [:] un kadastra apzīmējumu [:] piešķirt nosaukumu [:] un noteikt NĪLM-zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods-0101.

1.      Lēmuma izraksts nosūtāms R. H.[adrese] Bunkas pagasts, Priekules novads , LV-3446 un Valsts Zemes dienesta Kurzemes reģionālajai nodaļai:  Graudu iela27/29 Liepāja LV-3401

2.      Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV-      3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

71.§ Par zemes „Teletornis”, Bunkas pag., Priekules nov., lietošanas mērķa maiņu

               Priekules novada dome izskatījusi Bunkas pagasta zemeslietu speciālistes I.Lācītes 12.09.2013. iesniegumu ar lūgumu mainīt zemes lietošanas mērķi nekustamā īpašuma „Teletornis”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr.6446 006 0112, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6464 006 0112, 1.70  ha lielā platībā, no zemes, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir inženiertehniskās apgādes tīklu un objektu apbūves zeme uz zemi, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101.

 Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Zemes vienībai „Teletornis”, Bunkas pag., Priekules nov., ar kadastra apzīmējumu 6446 006 0112, bija noteikts zemes lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir inženiertehniskās apgādes tīklu un objektu apbūves zeme ( ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve), NĪLM kods 1201.

Saskaņā ar Priekules novada Domes 28.01.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.4 „Par Priekules novada teritoriālo vienību teritorijas plānojumu apstiprināšanu”, Bunkas pagasta teritorijas plānojuma grafiskajā kartē „Bunkas pagasta plānotā un atļautā teritorijas izmantošana”, nekustamā īpašuma „Teletornis”, kadastra Nr.6446 006 0112, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6446 006 0112 teritorija apzīmēta kā plānotā lauksaimniecības teritorija.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 20. jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.7 punktu, kas nosaka, ka lietošanas mērķu maiņu ierosina, ja iepriekš likumīgi noteiktais lietošanas mērķis un tam piekrītošā zemes platība neatbilst šo noteikumu IV nodaļā minētajām prasībām un 18.punktu - nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu ierosina nekustamā īpašuma īpašnieks.

           Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 13.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 2., 17.7., 18. un 36.punktu, Priekules novada Domes 28.01.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.4 „Par

 

Priekules novada teritoriālo vienību teritorijas plānojumu apstiprināšanu”, 2013.gada 17.10. tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Mainīt Priekules novada domes valdījumā esošajam īpašumam „Teletornis”, Bunkas pag., Priekules nov., kadastra Nr. 6446 006 0112,  zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6446 006 0112 – 1.70  ha lielā platībā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi uz zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101.

2.      Pieņemto lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai, Graudu ielā 27/29, Liepāja, LV-3401 .

3.      Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

72.§ Par daļu no zemes „Teletornis”, Bunkas pag., Priekules nov., iznomāšanu L. B.

 Priekules novada dome izskatījusi L. B. iesniegumu ar lūgumu iznomāt daļu no zemes ar nosaukumu „Teletornis” 1.50  ha platībā, apzīmējums kadastrā 6446 006 0112  , Bunkas pagastā, Priekules novadā, ganību vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

 Ar Bunkas pagasta padomes 17.09.2008. lēmumu , protokols Nr.11 zeme ieskaitīta pašvaldībai piekritīgajās zemēs.

Augstāk minētā zemes vienība ir apbūvēta. Uz tās atrodas šķūnis.

Ar Bunkas pagasta padomes 27.12.2006. lēmumu L.Z. izbeigtas zemes lietošanas tiesības uz zemes vienību ar kadastra apz. 6446 006 0112 1.70 ha platībā. L. Z. atteikusies no nomas pirmtiesībām un nomas līgumu nav slēgusi.

Uz 1940.gada 21.jīliju zemes gabals bijis Bunkas pagasta pašvaldības īpašums.

L. B.  vēlas iznomāt lauksaimniecībā izmantojamo zemi .

Lauksaimniecības zeme no kopplatības 1.7  ha ir 1.50 ha.

Saskaņā ar Priekules novada domes izdotajiem noteikumiem „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu” (29.12.2009.gada protokols Nr.17,7§) 11.punktu, kas nosaka, ka personīgās palīgsaimniecības un ganību platības iznomā uz laiku līdz 5 gadiem un 27.punktu, kas nosaka, ka neapbūvētu pašvaldības zemesgabalu, kura tiek izmantota personisko palīgsaimniecību vajadzībām, nomas maksa ir 0.5% no kadastrālās vērtības.

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Iznomāt L. B. , personas kods [:] ,  LIZ zemi no  zemes ar nosaukumu Teletornis, apzīmējums kadastrā 6446 006 0112 1.50 ha platībā, personīgo palīgsaimniecību vajadzībām, slēdzot līgumu uz 5. (pieciem) gadiem ar 01.10.2013., saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici(21.pielikums).

2.       Noteikt nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības . Papildus nomas maksai nomnieks maksā PVN atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai un  likumos noteiktos nodokļus.

3.      Par šī lēmuma izpildi atbildīga Bunkas pagasta Zemes lietu speciāliste I.Lācīte

4.      Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

5.      Lēmuma izraksts nosūtāms L. B.: [adrese] , Bunkas pagasts, Priekules novads, LV-3446.

73.§ Par daļu no zemes „Krasta iela 3”, Bunkas pag., Priekules nov., iznomāšanu I.V.

 Priekules novada pašvaldība izskatījusi I. V., dzīvojoša [adrese], Priekule, Priekules novads, 09.10.2013. iesniegumu ( reģ.Nr.3-13a/1312) ar lūgumu iznomāt daļu no zemes ar nosaukumu „Krasta iela 3” 0.0025 ha platībā, apzīmējums kadastrā 6446 005 0240 , Bunkas pagastā, Priekules novadā, metāla garāžas novietošanai.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

 NĪ „Krasta iela 3” ierakstīts Liepājas zemesgrāmatas nodaļas Bunkas pagasta zemesgrāmatu nodalījumā ar Nr. 93 žurnāls Nr. 1429 (1998).

Saskaņā ar Priekules novada pašvaldības izdotajiem noteikumiem „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu” (29.12.2009.gada protokols Nr.17,7§) 29.punktu, kas nosaka, ka zemes nomas maksa tiek noteikta pārējos gadījumos - nemazāk kā 1,5 % no kadastrālās vērtības un papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.

 

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Iznomāt I. V. , personas kods[:] , zemes gabalu  0.0025 ha platībā no zemes vienības ar nosaukumu Krasta iela 3 , apzīmējums kadastrā 6446 005 0240 , metāla garāžas novietošanai, slēdzot līgumu uz 2. (diviem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici (22.pielikums).

2.       Noteikt nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības un pieskaitot PVN. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.

3.      Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēneša laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

4.      Par šī lēmuma izpildi atbildīga Bunkas pagasta Zemes lietu speciāliste I. Lācīte

5.      Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

6.      Lēmuma izraksts nosūtāms I. V. : [adrese] , Priekule, Priekules novads, LV-3446.

 

74.§ Par zemes nomas izbeigšanu G. J. E. uz pašvaldībai piekritīgo zemi ”Kalna Apiņi” , Bunkas pag., Priekules nov.

 Priekules novada pašvaldība izskatījusi G. J. E. iesniegumu ar lūgumu izbeigt zemes  nomu uz zemi „ Kalna Apiņi ” Bunkas pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6446 001 0214   1.30 ha platībā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar Bunkas pagasta padomes 24.12.2006. lēmumu , protokols Nr.15,  nekustamais īpašums ar nosaukumu „Kalna Apiņi” ieskaitīts pašvaldībai piekrītošajās neapbūvētajās zemēs.

Uz nekustamo īpašumu „ Kalna Apiņi ” G. J. E.  nodokļa parāda nav.

           Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

  1. Izbeigt  zemes nomu G. J. E.  uz nekustamo īpašumu „Kalna Apiņi” zemi ar kadastra apzīmējumu 6446 001 0214   1.30  ha kopplatībā ar 2013.gada 1.novembri.
  2. Par šī lēmuma izpildi atbildīga Bunkas pagasta Zemes lietu speciāliste I. Lācīte.
  3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
  4. Lēmuma izraksts nosūtāms G. J. E. : [adrese] Bunkas pagasts, Priekules novads, LV-3446.
  5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

75.§ Par nekustamā īpašuma - Priekules novada pašvaldībai piederoša zemesgabala „Jaunvēveri”, Aizvīķi, Gramzdas pag., Priekules nov., nosacītās cenas apstiprināšanu

 2013.gada 24.maijā Priekules novada pašvaldībā saņemts A. F. iesniegums (reģ. Nr. 3-13/623),  kurā lūgts atļaut izmantot pirmpirkuma tiesības uz zemes vienību „Jaunvēveri”, Priekules nov., Gramzdas pag., Aizvīķi, ar kadastra numuru 6458 002 0116, kuras platība ir 1,31 ha. Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 3.punktu uz zemes vienības atrodas Aivaram Freimanim piederošās ēkas.

2013.gada 13.jūnijā Priekules novada pašvaldība nosūtīja vēstuli (reģ. Nr. 3-13/583) A. F. ar lūgumu novērst trūkumus, pievienojot iesniegumam nepieciešamos dokumentus.

            A. F. iesniedza personu apliecinošu dokumenta kopiju, zemesgrāmatu apliecības kopiju un izziņas par nomas un nekustamā īpašuma nodokļu parāda neesamību.

2013.gada 29.augustā Priekules novada pašvaldības dome pieņēma lēmumu (prot.Nr.5, 26.§) „Par Priekules novada pašvaldībai piederošā zemesgabala „Jaunvēveri”, Aizvīķi, Gramzdas pag., Priekules novads nodošanu atsavināšanai. Lēmumā konstatēts, ka A. F. ierosinājums atbilst Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas trešajam punktam, kas nosaka, ka atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamo īpašumu atsavināšanu var ierosināt zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašnieks, ja viņš vēlas nopirkt zemesgabalu, uz kura atrodas ēka (būve).

Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.panta sestajai daļai Priekules novada pašvaldība nodeva nekustamo īpašumu – zemesgabalu „Jaunvēveri”, Aizvīķi, Gramzdas pag., Priekules nov. (kadastra Nr. 6458 002 0116) novērtēšanai.

Sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs SIA ”INVEST RĪGA LIEPĀJA”, reģ. Nr. 42103024236, saskaņā ar 1996.gada sertifikātu Nr. 49, nekustamajam īpašumam – zemesgabalam „Jaunvēveri” Aizvīķi, Gramzdas pag., Priekules nov.,  kadastra Nr. 6458 002 0116, ar kopējo platību 1,31 ha tirgus vērtību noteica 1200,00 LVL  (viens tūkstotis divi simti lati un nulle santīmi).

Ar 2013.gada 29.augusta lēmumu (prot.Nr.5, 26.§) Priekules novada pašvaldības dome nolēma nodot atsavināšanai augstāk minēto nekustamo īpašumu par brīvu cenu. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.pantu pārdošana par brīvu cenu ir  mantas pārdošana par atsavinātāja noteiktu cenu, kas nav zemāka par nosacīto cenu. Nosacītā cena šā panta izpratnē ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem (…)

Nekustamā īpašuma kopējo cenu 1344,95 LVL (viens tūkstotis trīs simti četrdesmit četri lati un deviņdesmit pieci santīmi) veido noteiktā tirgus vērtība 1200,00 LVL (viens tūkstotis divi simti lati un nulle santīmi) zemesgrāmatas kancelejas nodeva – 25.00 LVL (divdesmit pieci lati un nulle santīmi), izdevumi par nekustamā īpašuma novērtēšanu 114,95 (simtu četrpadsmit lati un deviņdesmit pieci santīmi) un izdevumi par kadastra izziņu 5,00 LVL (pieci lati un nulle santīmi)

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 44.panta ceturtā daļa nosaka, ka Publiskai personai piederošu zemesgabalu, uz kura atrodas citai personai (kopīpašniekiem) piederošas ēkas (būves), var pārdot tikai zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašniekam (visiem kopīpašniekiem proporcionāli kopīpašuma daļām).

Saskaņā ar Publiskas personas atsavināšanas likuma 44.1panta pirmo daļu (…) atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcija mēneša laikā pēc nosacītās cenas apstiprināšanas nosūta personai, kurai ir apbūvēta zemesgabala pirmpirkuma tiesības, atsavināšanas paziņojumu (…).

 

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 44.panta ceturto daļu, 44¹. panta pirmo un otro daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un 2013.gada 24.oktobra Finanšu komitejas atzinumu, Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Apstiprināt nosacīto cenu nekustamajam īpašumam – zemesgabalam „Jaunvēveri” Aizvīķi, Gramzdas pag., Priekules nov., kadastra nr. 6458 002 0116, ar kopējo platību 1,31 ha  1344,95 LVL (viens tūkstotis trīs simti četrdesmit četri lati un deviņdesmit pieci santīmi)

2.      Uzdot Priekules novada pašvaldības atsavināšanas un izsoles komisijai viena mēneša laikā pēc nosacītās cenas apstiprināšanas nosūtīt atsavināšanas paziņojumu A. F..

76.§ Par adreses „Dārznieki 1”, Gramzdas pagastā, Priekules novadā likvidēšanu

 Priekules novada dome izskatīja VZD Kurzemes reģionālās nodaļas  20.09.2013. vēstuli Nr.10-02-286181-8/1 par adrešu datu sakārtošanu, kas reģistrēta Priekules novada domē 20.09.2013.ar Nr.  3-06/786.

Izvērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka Priekules novadā Gramzdas pagastā uz zemes vienības „Pansionāts Aizvīķi” ar apzīmējumu kadastrā 6458 003 0064 atrodas adresācijas objekts – daudzdzīvokļu māja. Ar Priekules novada domes 29.08.2013. protokolu Nr. 5. 42.§ daudzdzīvokļu ēkai ar apzīmējumu kadastrā 6458 003 0064 006 ir apstiprināta adrese „Dārznieki”, Gramzdas pag., Priekules nov. Ar Priekules novada domes 28.04.2011. protokolu Nr. 7. 55.§ daudzdzīvokļu ēkai ar apzīmējumu kadastrā 6458 003 0064 006 ir apstiprināta adrese „Dārznieki 1”, Aizvīķi, Gramzdas pag., Priekules nov. Daudzdzīvokļu ēkai ir apstiprinātas divas adreses. Adresācijas objekts atrodas Aizvīķu ciema teritorijā.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009. gada 3. novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 6.2. punkts, kas nosaka, ka katram adresācijas objektam piešķir tikai vienu adresi un 2.9.punktu, kas nosaka, ka adresācijas objekts ir dzīvošanai, saimnieciskai, administratīvai vai publiskai darbībai paredzēta ēka vai reāli nodalīta ēkas daļa.

            Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

      1. Likvidēt adresi „Dārznieki 1”, Aizvīķi, Gramzdas pag., Priekules nov. ( adreses klasifikatora kods 104783314).         

    2. Mainīt adresi „Dārznieki”, Gramzdas pag., Priekules nov. (adreses klasifikatora kods 103793016) uz „Dārznieki”, Aizvīķi, Gramzdas pag., Priekules nov.

      3. Pieņemto lēmumu kopā ar pavadvēstuli ar norādi – reģistrācijai Valsts adrešu reģistrā, nosūtīt Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai, Graudu ielā 27/29, Liepāja LV-3401.

4.Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā  stāšanās dienas (Lielā  ielā 4, Liepāja, LV- 3400). 

 

 

77.§ Par daļu zemes vienības ar apzīmējumu kadastrā 6458 001 0177 Gramzdas pag., Priekules novadā iznomāšanu R. S.

 Priekules novada dome izskatīja R. S., adrese [:], Gramzdas pag., Priekules nov. 25.09.2013. iesniegumu, kas reģistrēts Priekules novada domē ar reģistrācijas  Nr.3-13a/1230 par daļu pašvaldībai piekrītoša zemes gabala ar apzīmējumu kadastrā 6458 001 0177 iznomāšanu 0,6 ha  platībā.  Iesniegumam pievienots zemes robežu plāns.

Zemes vienība ar kadastra Nr. 6458 001 0177 0,6 ha platībā ar 22.09.2008. g. lēmumu Nr. 10, 4§ piekrīt pašvaldībai.

Atbilstoši Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” un Priekules novada domes „Noteikumiem par Priekules novada pašvaldības zemes nomu”, apstiprinātiem ar Priekules novada domes lēmumu Nr.17., 29.12. 2009. g., Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Iznomāt R. S. daļu pašvaldībai piekrītošu zemes vienību ar kadastra Nr. 6458 001 0177, 06 ha kopplatībā saskaņā ar zemes robežu plānu, uz 5 gadiem.

     Priekules novada domei tiesības vienpusēji lauzt nomas līgumu līdz zemes atsavināšanai   vai ierakstīšanai zemesgrāmatā uz citas personas vārda.

2.      Nomas maksas aprēķināšanas periods ir tekošais gads un nomas maksa ir 0,5 % no kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.

3.      Noslēgt zemes nomas līgumu 2 mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Par nomas līguma noslēgšanu atbildīgā persona G.Briekmane.

78.§ Par nekustamā īpašuma [adrese] sadalīšanu Gramzdas pag. Priekules novadā un jauna nosaukuma [adrese] piešķiršanu

 Priekules novada dome izskatīja A. G.,  adrese [:], Gramzdas pag., Priekules nov.25.09.2013  iesniegumu, kas ir reģistrēts Priekules novada domē ar Nr.3-13a/1231 par nekustamā īpašuma [adres] sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu. Iesniegumam pievienots zemes robežu plāns un zemesgrāmatas apliecības kopija.

            Īpašums [adrese] Gramzdas pagastā Priekules novadā 3,509 ha platībā ir reģistrēts Liepājas zemesgrāmatu nodaļā 24.07.1997. zemesgrāmatas nodalījuma Nr.38.  Tā īpašnieks  ir A. G..

Atbilstoši likumam „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 13. punktu, Ministru kabineta 20.06.2006.noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, saskaņā spēkā esošo Gramzdas pagasta Priekules novada pašvaldības teritorijas plānojumu, apstiprinātu ar Priekules novada domes 2011. gada 24. februāra lēmumu (sēdes prot.. Nr. 3. 3§.), 17.10.2013.tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

  1. Sadalīt nekustamo īpašumu [adrese], 3,509 ha platībā, kadastra Nr.[:], kas atrodas Gramzdas pagastā, Priekules novadā.
  2. No nekustamā īpašuma [adrese]atdalīt zemes vienību 2,8 ha platībā, ar kadastra apzīmējumu [:],  Gramzdas pagastā, Priekules novadā.
  3. Atdalītajai zemes vienībai piešķirt nosaukumu [:], noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.

      4.  Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā   stāšanās dienas (Lielā  ielā 4, Liepāja 3400) 

 

79.§ Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6498 003 0082, Virgas pag., Priekules nov., sadalīšanu

 Priekules novada dome izskatījusi Virgas pagasta zemes lietu speciālistes M. Kokovihinas 10.10.2013. iesniegumu par zemes izdalīšanu ēku (būvju) uzturēšanai no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6498 003 0082, to pievienojot pašvaldībai piekrītošajai zemes vienībai „Kallas”, kadastra apzīmējums 6498 003 0047, Virgas pagastā, Priekules novadā. Kā arī platības un grafiskā pielikuma precizēšanu.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Zemes vienība „Mazkalniņi” 4,5 ha platībā, Virgas pagastā, Priekules novadā, kadastra apzīmējums 6498 003 0082, ar Virgas pagasta padomes 11.11.2008. sēdes lēmumu protokols Nr.14, 1.4.§ nodota zemes reformas pabeigšanai kā neapbūvēta zemes vienība.

2013.gada 08.oktobrī Priekules novada nekustamā īpašuma speciāliste V.Rubeze piedalījās Valsts līmeņa zemes reformas pabeigšanas komisijas sēdē Rīgā, kur 3.prioritātes pretendents izvēlējās zemes reformas pabeigšanai paredzēto zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6498 003 0082.

Apsekojot zemes vienību, tika konstatēts, ka uz tās atrodas ēka – malkas šķūnis, kuras piederība nav noskaidrota.

Zemes reformas pabeigšanai nav nododamas apbūvētas zemes vienības.

Atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 4¹ daļu, ja personai saskaņā ar šo likumu ir izbeigušās zemes pastāvīgās lietošanas tiesības un tā neizmanto zemes nomas pirmtiesības, bet uz zemesgabala atrodas šai personai piederošas ēkas (būves), pašvaldība pieņem lēmumu par atsevišķa zemesgabala izveidošanu platībā, kas nepieciešama ēku (būvju) uzturēšanai saskaņā ar pašvaldības saistošajos noteikumos paredzēto apbūves platību.

Pēc iesniegtās Zemes gabala sadales shēmas zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6498 003 0082, ko sagatavojusi VZD Nekustamā īpašuma formēšanas departamenta Zemes reformas procesu daļas metodikas eksperte Barbara Petrova, tiek izveidots jauns zemes gabals 0,2 ha platībā (shēmā Nr.1). Lai neveidotos starpgabals, jaunveidoto zemes gabalu pievienot pašvaldībai piekrītošajai zemes vienībai „Kallas”, kadastra apzīmējums 6498 003 0047, Virgas pagastā, Priekules novadā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Atdalīt no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6498 003 0082, Virgas pagastā, Priekules novadā, zemes gabalu 0,2 ha platībā (shēmā Nr.1), saskaņā ar grafisko pielikumu.

2.      Atdalīto zemes gabalu 0,2 ha platībā pievienot pašvaldībai piekrītošajai zemes vienībai „Kallas”, kadastra apzīmējums 6498 003 0047, Virgas pag., Priekules nov.

3.      Precizēt zemes vienībai „Kallas”, kadastra apzīmējums 6498 003 0047, platību no 4,5 ha uz 4,7 ha.

4.      Pieņemto lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai, Graudu ielā 27/29, Liepāja, LV-3401.

5.      Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401)     viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

80.§ Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam ”Strazdiņi”, Virgas pagasts, Priekules novads

 Priekules novada dome izskatījusi SIA ”Metrum K”, reģ. Nr.40103606098, juridiskā adrese Krišjāņa Valdemāra iela 8, Rīga, Liepājas biroja 03.10.2013. iesniegumu ar Nr.186/a/01-2013, ar lūgumu apstiprināt sagatavoto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Strazdiņi”, Virgas pag., Priekules nov., sadalīšanai.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

13.06.2013.Priekules novada pašvaldības dome pieņēma lēmumu „Par zemes ierīcības projekta izstrādi zemes gabala atdalīšanai no nekustamā īpašuma „Strazdiņi”, Virgas pag., Priekules nov.”

Zemes ierīcības projekts izstrādāts pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu.

Izstrādātais zemes ierīcības projekts atbilst Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „ Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, Priekules novada pašvaldības domes 28.01.2010. saistošo noteikumu Nr.4 „Par Priekules novada teritoriālo vienību teritorijas plānojumu apstiprināšanu” prasībām un izstrādāto darba uzdevumu.

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 19.panta 2.daļu, kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu apstiprina vietējā pašvaldība, izdodot administratīvo aktu, 22.pantu un uz Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi ” 9.8.,30.,31.punktu, Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma ”Strazdiņi”, kadastra Nr.[:], Virgas pagastā, Priekules novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [:] sadalīšanu divos nekustamos īpašumos.

2.      Atļaut veikt zemes vienības ”Strazdiņi”, kadastra apzīmējums [:], Virgas pag., Priekules nov., sadalīšanu atbilstoši izstrādātajam zemes ierīcības projektam, atdalot zemes gabalu Nr.2  12,41 ha (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc uzmērīšanas) platībā.

3.      Atdalītajam (jaunveidojamam) zemes gabalam (Nr.2) apstiprināt nosaukumu „Mazstrazdiņi” un noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.

4.      Pamata zemes gabalam (Nr.1) 1,69 ha (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc uzmērīšanas) platībā saglabāt nosaukumu „Strazdiņi” un zemes lietošanas mērķi- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.

5.      Zemes ierīcības projekts īstenojams četru gadu laikā.

6.      Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.