31.10.2013. domes sēdē pieņemtie lēmumi (protokols nr.8)

81.§ Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu A. S.

 1. Priekules novada dome izskatīja B. R. S. iesniegumu, kas saņemts 09.08.2013. Nr. 3-13/985 par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu no nekustamā īpašuma mājas [:], Mazgramzda, Priekules pag., Priekules nov. nedzīvojošo dēlu A.S., kurš minētāja adrese vairs nedzīvo gadu un īres un komunālos maksājumus nemaksā.

2. Izvērtējot Priekules novada domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

2.1. M. S. Liepājas rajona paju sabiedrība “Priekule” saskaņā ar paju sabiedrības 1993. gada 8. janvāra valdes lēmumu Nr. 1 un Latvijas Republikas 1991. gada  21. jūnija likuma  “Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju” 19. pantu nodod īpašumā par pajām dzīvojamo māju, kas atrodas Liepājas rajonā, Priekules pagastā, Celtnieku ielā 7.

2.2. B. R. S. vīrs M. S., , kura pēdējā pastāvīgā dzīves vieta bija Celtnieku iela 7, Priekules pagastā, Liepājas rajonā, 1998. gada 15. jūnijā nomira.

2.3. 2000. gada 9. martā atklātā tiesas sēdē Liepājā, izskatīja civillietu B. R. S. pieteikumā par mantojuma pieņemšanas fakta konstatēšanu un mantojuma tiesību apstiprināšanu. Tiesa nosprieda apstiprināt B. R. S., mantojuma tiesības uz 1998. gada 15. jūnijā mirušā M. S. atstāto mantojumu, kā laulātam.

 

2.4. Saskaņā ar likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 2. panta otro daļu, kas nosaka:  

„Dzīvojamās telpas lietošanas vienīgais pamats īrniekam vai apakšīrniekam ir dzīvojamās telpas īres vai apakšīres līgums.”

2.5. Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 3. panta pirmo daļu ir noteikts:

“Dzīvesvieta ir jebkuras personas brīvi izraudzīta ar nekustamo īpašumu saistīta vieta (ar adresi), kurā persona labprātīgi apmetusies ar tieši vai klusējot izteiktu nodomu tur dzīvot, kurā dzīvot tai ir tiesisks pamats un kuru šī persona atzīst par vietu, kur tā sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību”.

2.6. Pēc pašvaldības rīcībā esošas informācijas A. S. minētajā īpašumā ilgstoši nedzīvo, pašvaldība tiesiskajās attiecībās viņu sastapt nevar.

2.5. A. S. ir deklarēta dzīvesvieta [adrese], Mazgramzda, Priekules pagastā, Priekules novadā no 26.01.2007.

2.6. A. S. pēc Latvijas Republikas Iedzīvotāju reģistra datiem līdz 2013. gada 9. septembrim pārdeklarāciju uz faktisko dzīves vietu, nav veicis.

2.7. A. S. 2013. gada 15. augustā, reģ. Nr. 3-11/781, Priekules novada dome nosūtīja ierakstītu vēstuli (Latvijas Pasts Priekules pasta nodaļas 16.08.2013. kvīts Nr. RR352722466LV), par jautājuma noskaidrošanu, sakarā ar dzīvesvietas deklarēšanu pēc faktiskās dzīvesvietas. Vēstuli Latvijas Pasts atgriezis  atpakaļ  nosūtītājam 23.09.2013.

3. Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 4. pants nosaka „Dzīvesvietas maiņas gadījumā attiecīgās personas pienākums ir mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanās iestādē”. Pašvaldības rīcībā nav ziņu, ka A. S. būtu deklarējis dzīvesvietu citur. Pašvaldībai ir pamats uzskatīt, ka deklarētā dzīvesvieta pēc tās uzrādītās adreses nav patiesa un tā ir anulējama.

4. Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 12. panta pirmajā daļā ir noteikts, ka „Ziņas par deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja: 1) dzīvesvietas deklarētājs vai viņa likumiskais pārstāvis, vai dzīvesvietas deklarētāja vai viņa likumiskā pārstāvja pilnvarota persona, deklarējot dzīvesvietu, sniegusi nepatiesas ziņas; 2) attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā”.

5. 06.06.2003. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu” 2. punkts nosaka”:

 “Iestāde personas deklarācijā sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošajiem dokumentiem, pēc šo ziņu pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivēta lēmuma pieņemšanas par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu”.

6. Saskaņā „Administratīvā procesa likums” 79. pantu nosaka:

 „Administratīvo aktu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, bet, ja rakstveidā izdotajā administratīvajā aktā nav norādes, kur un kādā termiņā to var apstrīdēt, - viena gada laikā no tā spēkā stāšanās dienas”.

 

Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

  1. Anulēt deklarēto dzīvesvietu [adrese], Mazgramzdā, Priekules pagastā, Priekules novadā A. S., personas kods [:], jo minētā persona deklarētajā dzīvesvietā nedzīvo, komunālos maksājumus nemaksā, pašvaldība personu tiesiskajās attiecībās sastapt nevar.
  2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas datumu.
  3. Lēmumu par deklarēto dzīvesvietu nosūtīt A. S. un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Liepājas nodaļai.
  4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā iela 4, Liepāja, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

82.1.§ Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu I. F.

 Izskata I. F. 2013.gada 18.septembrī iesniegto iesniegumu (reģ.Nr.14-1/1199), deklarētā dzīvesvieta [adrese], Bunkas pagastā, Priekules novadā, ar lūgumu piešķirt dzīvokli Nr.24, daudzdzīvokļu mājā „Lāčplēšos” Bunkas pagastā.

1. Ar Priekules novada domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

1.1. I. F.ir māmiņa ar 3  bērniem  (L. V.[:], G. V. [:], K. R. V. [:] un šobrīd dzīvo  [adrese], kurš ir vienistabas dzīvoklis un tuvākajā laikā īpašnieks lūdz to atbrīvot.

 1.2. Uz šo brīdi  dzīvoklis Nr.24 „Lāčplēšos”, Bunkas pagastā ir brīvs, ir pieslēgta elektrība. Bunkas pagasta pārvalde iesaka dzīvokli piešķirt.

 

2. Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14.panta pirmās daļas 1.punkta b) apakšpunktu: ’’maznodrošinātas personas, ar kurām kopā dzīvo un kuru apgādībā ir vismaz viens nepilngadīgs bērns, aizgādnībā esoša persona, maznodrošināta pensijas vecumu sasnieguša persona vai maznodrošinātapersona, kurair invalīds’’, Ilzei FELDMANEI ir jāsniedz palīdzība pirmkārt.

 

Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Piešķirt I. F., personas kods [:], deklarētā dzīvesvieta [adrese], Bunkas pagastā, Priekules novadā., īres tiesības dzīvoklim Nr.24 „Lāčplēši” Bunkaspagastā ar kopējo platību 58 m2  , tai skaitā apdzīvojamo platību 41,2 m2 .

2. Dzīvokļa īres līgums ar I. F. noslēdzams Bunkas pagasta pārvaldē 1(viena) mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas. Ja īres līgums minētajā laikā netiek noslēgts I. F. vainas dēļ, tad  Priekules novada domes lēmums par dzīvokļa izīrēšanu zaudē savu spēku.

3. Pirmais īres tiesību termiņš ir 6 mēneši, ja šajā laikā īrnieks norēķinās par saņemtajiem pakalpojumiem īres tiesības tiek pagarinātas uz 3 gadiem. Pēc šī termiņa, ja nav parādsaistības tiek piešķirtas beztermiņa īres tiesības. Ja netiek pildītas īres un komunālo maksājumu saistības dzīvojamā telpa jāatbrīvo īres līguma termiņam beidzoties.

4. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76. un 79.panta pirmo daļu šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Lielā ielā 4, Liepājā.

 

 

82.2.§ Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu

 1. 2013.gada 18.septembrī Priekules novada domē saņemts Dz. O. p.k.[:] iesniegums ar lūgumu piešķirt dzīvojamās telpas īres tiesības dzīvoklim Aizputes ielā 17 - dz.5, Priekulē, Priekules nov., LV-3434.

 
2. Ar Priekules novada domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:
2.1. Dz. O. deklarējusi savu dzīvesvietu [adrese], Priekules pagasts, Priekules nov., LV-3434, no 07.09.2011.
2.2. Dz. O. dzīvokļa, Aizputes ielā 17 - dz.5, Priekulē, nepieciešamos remontdarbus apņemas veikt saviem līdzekļiem un darbaspēku, neprasot par to papildus atlīdzību, kā arī īres un komunālos maksājumus maksāt godprātīgi.
2.3. Dzīvoklis Aizputes ielā 17 - dz.5, Priekulē, ir neapdzīvots kopš 01.02.2010. un ik mēnesi rada mājas apsaimniekotājam SIA ”Priekules nami” zaudējumus Ls.7,86. (kopš dzīvoklis netiek izīrēts neiegūtie apsaimniekošanas līdzekļi ir Ls.337,98)
            3.Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.panta 1.daļu:
„(1) Administratīvo aktu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, bet, ja rakstveidā izdotajā administratīvajā aktā nav norādes, kur un kādā termiņā to var apstrīdēt, — viena gada laikā no tā spēkā stāšanās dienas.”  
             4. Pamatojoties uz likuma “Par dzīvojamās telpas īri” 2.panta 1.daļu:
             “Dzīvojamās telpas īre ir dzīvojamās telpas lietošanas tiesību nodošana citai personai par maksu. Dzīvojamās telpas lietošanas tiesības citai personai var nodot dzīvojamās telpas īpašnieks, valdītājs, kā arī pašvaldība, ja tā atbilstoši likumam "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" uz likumīga pamata ieguvusi attiecīgo dzīvojamo telpu lietojumā.”  un 4.panta 2.daļu: “Par īrnieku vai apakšīrnieku var būt jebkura fiziskā persona, kas Latvijas Republikā dzīvo pastāvīgi vai ir saņēmusi uzturēšanās atļauju likumā noteiktajā kārtībā.”
Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:
 
1. Piešķirt Dz. O. īres tiesības vienistabas dzīvoklim Aizputes ielā 17, dz.5, Priekulē, Priekules nov., ar kopējo platību 32,22m², tai skaitā apdzīvojamā platība 32,22m².
      2. Pirmais īres tiesību termiņš ir 6 mēneši, ja šajā laikā īrnieks norēķinās par saņemtajiem pakalpojumiem īres tiesības tiek pagarinātas uz 3 gadiem. Pēc šī termiņa, ja nav parādsaistības, tiek piešķirtas beztermiņa īres tiesības. Ja netiek pildītas īres un komunālo maksājumu saistības, dzīvojamā telpa jāatbrīvo īres līguma termiņam beidzoties.
3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu. Dz. O. īres līgums ar SIA „Priekules nami” un komunālo uzņēmumu SIA ”Priekules pakalpojumi” par ūdens, kanalizācijas un asenizācijas pakalpojumu saņemšanu, noslēdzams mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Ja kāds no minētajiem līgumiem netiek noslēgts noteiktajā termiņā Dz. O. vainas dēļ, tad novada domes lēmums par dzīvokļa izīrēšanu zaudē spēku.
4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
 
82.3.§ Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu S. M. Gramzdas pagastā, Priekules novadā

 1.2013. gada 30. septembrī ar reģ. Nr.14-1/1250 Priekules novada domes Gramzdas pagasta pārvaldē saņemts S. M.  iesniegums, ar lūgumu piešķirt dzīvojamās telpas īres tiesības uz dzīvokli „Liepas” dz. 7, Aizvīķi, Gramzdas pagastā, Priekules novadā.

2.Ar Priekules novada domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

2.1.Dzīvojamās telpas „Liepas” dz. 7 ir 2-istabas dzīvoklis ar kopējo platību 53.2 m². Apdzīvojamās telpas ir apmierinošā stāvoklī, kosmētisko remontu var veikt pēc saviem ieskatiem un par saviem līdzekļiem.

 2.2.Iesnieguma iesniedzējs ir apskatījis dzīvojamās telpas un piekrīt to izīrēšanai.

3.Saskaņā ar likumu „Par dzīvojamo telpu īri” 2. pantu:

„Dzīvojamās telpas īre ir dzīvojamās telpas lietošanas tiesību nodošana citai personai par maksu. Dzīvojamās telpas lietošanas tiesības citai personai var nodot dzīvojamās telpas īpašnieks, vadītājs, kā arī pašvaldība, ja tā atbilstoši likumam „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” uz likumīga pamata ieguvusi attiecīgo dzīvojamo telpu lietojumā.

Dzīvojamās telpas lietošanas vienīgais pamats īrniekam vai apakšīrniekam ir dzīvojamās telpas īres vai apakšīres līgums.”

4.Saskaņā ar Administratīvā procesa likumu 79. panta 1. daļu:

„(!) Administratīvo aktu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, bet, ja rakstveidā izdotajā administratīvajā aktā nav norādes, kur un kādā termiņā to var apstrīdēt,- viena gada laikā no tā spēkā stāšanās dienas.”

Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.Piešķirt S. M. īres tiesības uz divistabu  dzīvokli „Liepas” dz. 7, Aizvīķi, Gramzdas pgastā, Priekules novadā, ar kopējo platību 53,2  m².

2.Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

3.Pirmais īres tiesību termiņš ir 6 mēneši, ja šajā laikā īrnieks norēķinās par saņemtajiem pakalpojumiem īres tiesības tiek pagarinātas uz 3 gadiem. Pēc šī termiņa, ja nav parādsaistības tiek piešķirtas beztermiņa īres tiesības. Ja netiek pildītas īres un komunālo maksājumu saistības dzīvojamā telpa jāatbrīvo īres līguma termiņam beidzoties.

4.S. M. dzīvojamās telpas īres līgums ar Gramzdas pagasta pārvaldi noslēdzams viena mēneša laikā no šī lēmuma pieņemšanas brīža. Ja dzīvojamās telpas īres līgums netiek noslēgts noteiktajā termiņā S. M. vainas dēļ, tad šis domes lēmums zaudē spēku.

5.Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā  Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas.

„(2) Dokuments, kas paziņots kā vienkāŗšs pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu astotajā dienā no dienas, kad tas iestādē reģistrēts kā nosūtāmais dokuments.

„(3) Dokuments, kas paziņots kā ierakstīts pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā.

 

 

82.4.§ Par dzīvokļa piešķiršanu V. S.

 Priekules novada pašvaldības domē saņemts V. S. p.k.[:] , dzīvo [adrese], Purmsāti, Virgas pagasts, iesniegums ar lūgumu piešķirt dzīvokli „Zīlītes”, Purmsāti, Virgas pag.

           

1. Ar Priekules novada domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

1.1.  V. S. dzīvo kopā ar vecākiem Virgas pag.[adrese]. Atsevišķas ģimenes nav, dzīvo viens, strādā gadījuma darbus. Uz jautājumu, kāpēc nepieciešams atsevišķs dzīvoklis, V.S. paskaidro, ka ir nesaskaņas ar tēvu un grib dzīvot atsevišķi.

1.2. Virgas pag. „Zīlītēs”  pašreiz ir brīvs viens dzīvoklis Nr.5 otrā stāvā, kur kopējā platība ir 35,6 m². Dzīvoklī ir priekštelpa 2,3 m², virtuve 8,6 m², istaba 9,8 m², istaba 14,9 m². Dzīvoklī nav ūdensvada, nav kanalizācijas, ir plīts ar siltummūri un viena krāsns. Mājā ir kopēja sausā tualete uz 4 dzīvokļiem. Šīs mājas dzīvokļiem  nav atsevišķa malkas šķūņa.

Dzīvokli praktiski nevar piedāvāt ģimenei ar vairākiem cilvēkiem vai ģimenei ar bērniem, jo tas nav labiekārtots. 

 

2. Pamatojoties uz likuma “Par dzīvojamās telpas īri” 2.pantu:’’Dzīvojamās telpas īre ir dzīvojamās telpas lietošanas tiesību nodošana citai personai par maksu. Dzīvojamās telpas lietošanas tiesības citai personai var nodot dzīvojamās telpas īpašnieks, valdītājs, kā arī pašvaldība, ja tā atbilstoši likumam ‘’Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā’’ uz likumīga pamat ieguvusi attiecīgo telpu lietojumā.

      Dzīvojamās telpas lietošanas vienīgais pamats īrniekam vai apakšīrniekam ir      dzīvojamās telpas īres vai apakšīres līgums’’ .

Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Piešķirt V. S. dzīvokli Nr.5 Virgas pagasta „Zīlītes”.

2.      Pirmais īres tiesību termiņš ir 6 mēneši, ja šajā laikā īrnieks norēķinās par saņemtajiem pakalpojumiem īres tiesības tiek pagarinātas uz 3 gadiem. Pēc šī termiņa, ja nav parādsaistības tiek piešķirtas beztermiņa īres tiesības. Ja netiek pildītas īres un komunālo maksājumu saistības dzīvojamā telpa jāatbrīvo īres līguma termiņam beidzoties.

3.      Dzīvokļa īres līgums ar V. S. noslēdzams Virgas pagasta pārvaldē 1(viena) mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas. Ja īres līgums minētajā laikā netiek noslēgts V. S. vainas dēļ, tad  Priekules novada domes lēmums par dzīvokļa izīrēšanu zaudē savu spēku.

 

82.5.§ Par A.K. iesniegumu ( par dzīvokļa piešķiršanu)

 2013.gada 2.oktobrī Priekules novada domē saņemts A. K., dzimuša 1994.gada 11.oktobrī, iesniegums, reģ.Nr.4-11/1263, ar lūgumu piešķirt dzīvokli ‘’Brūzī’’, Kalētu pagastā, Priekules novadā.

 

1. Ar Priekules novada domes rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts:

1.1. 2012.gada 04.decembrī A. K. deklarējis dzīvesvietu [adrese], Bunka, Bunkas pagasts.

1.2. Kalētu pagasta pārvaldei ir brīvs divistabu dzīvoklis, bet tas nav dzīvošanai piemērots. Dzīvoklī nav apkure, nedarbojas ūdensvads un kanalizācija. A.K. nav darba attiecību, tādēļ nav ienākumu, lai veiktu remontu un samaksātu komunālos maksājumus.

1.3.Iesniegumā minētajām personām ir dzīvojamā platība [adrese], Bunkas pagastā.

 

2. Saskaņā ar likuma ‘’Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā’’ 16.panta 1.daļu: „Dzīvojamai telpai, kas tiek izīrēta šajā likumā noteiktajā kārtībā, jābūt dzīvošanai derīgai’’ un 3.daļu ‘’Dzīvošanai derīga dzīvojamā telpa ir apgaismojama, apkurināma telpa, kas piemērota ilglaicīgam patvērumam un sadzīves priekšmetu izvietošanai un atbilst Ministru kabineta noteikumos paredzētajām būvniecības un higiēnas prasībām’’, kā arī A.K. neatbilst Priekules novada domes saistošo noteikumu Nr.16 (25.11.2010.) ‘’Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā un pašvaldības dzīvokļu uzskaites un piešķiršanas kārtību’’ prasībām.

                  

Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Noraidīt A. K. 02.10.2013.gada iesniegumu ar lūgumu piešķirt īres tiesības dzīvoklim ‘’Brūzī’’, Kalētu pagastā, Priekules novadā.

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

82.6.§ Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu ALTAJS dz.11, Priekules pagastā, Priekules novadā A. V.

 1.2013.gada 6.augustā ar reģ. Nr. 3 - 13/955 Priekules novada domē saņemts A. V. iesniegums, ar lūgumu piešķirt dzīvojamās telpas īres tiesības uz dzīvokli ALTAJS dz.11, Priekules pagastā, Priekules novadā.

 

2.Ar Priekules novada domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

2.1.Dzīvojamās telpas ALTAJS dz.11, Priekules pagastā ir brīvas un izīrējamas dzīvojamās telpas.

2.2. Iesnieguma iesniedzējam ir piešķirts trūcīgas personas statuss. Patreiz iesnieguma iesniedzējs dzīvo un ir deklarēts [:], Priekules pagasts, Priekules novads. Minētā dzīvokļa ALTAJS dz. 2 īrnieks ir persona, kura nav iesnieguma iesniedzēja radinieks un faktiski ir sveša persona.

Līdz ar to iesnieguma iesniedzējam faktiski nav savas dzīvojamās telpas.

 

3.Saskaņā ar likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 2.pantu:

„Dzīvojamās telpas īre ir dzīvojamās telpas lietošanas tiesību nodošana citai personai par maksu. Dzīvojamās telpas lietošanas tiesības citai personai var nodot dzīvojamās telpas īpašnieks, valdītājs, kā arī pašvaldība, ja tā atbilstoši likumam "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" uz likumīga pamata ieguvusi attiecīgo dzīvojamo telpu lietojumā.

Dzīvojamās telpas lietošanas vienīgais pamats īrniekam vai apakšīrniekam ir dzīvojamās telpas īres vai apakšīres līgums.”

4.Saskaņā ar Priekules novada domes 25.11.2010. saistošo noteikumu Nr.16 „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā un pašvaldības dzīvokļu uzskaites un piešķiršanas kārtību” 4.1.2.punktu iesniedzējs ir atzīstams par personu, kurai pirmām kārtām sniedzama palīdzība dzīvokļu jautājumu risināšanā.

 

Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Piešķirt A. V. dzīvojamās telpas īres tiesības uz dzīvokli ALTAJS dz.11, Priekules pagastā, Priekules novadā.

2.Pirmais īres tiesību termiņš ir 6 mēneši, ja šajā laikā īrnieks laicīgi norēķinās par saņemtajiem pakalpojumiem un īri, īres tiesības tiek pagarinātas uz 3 gadiem. Pēc šī termiņa, ja nav parādsaistību, tiek piešķirtas beztermiņa īres tiesības.

3.Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

4.A. V. dzīvojamās telpas īres līgums ar Priekules novada pašvaldību noslēdzams viena mēneša laikā no šī lēmuma pieņemšanas brīža. Ja dzīvojamās telpas īres līgums netiek noslēgts noteiktajā termiņā A. V. vainas dēļ, tad šis domes lēmums zaudē spēku.

5. Saskaņā ar Paziņošanas likuma 8.panta 2. un 3.daļu:

 „(2) Dokuments, kas paziņots kā vienkāršs pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu astotajā dienā no dienas, kad tas iestādē reģistrēts kā nosūtāmais dokuments.

(3) Dokuments, kas paziņots kā ierakstīts pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā.”

83.§. Par zemes platības noteikšanu ēku /būvju Ķieģeļu iela 7, Priekule, Priekules nov., uzturēšanai

 Priekules novada pašvaldības valdījumā un bilancē (grāmatvedības pamatlīdzekļu uzskaitē, pamatlīdzekļu uzskaites kartiņas Nr. 671) atrodas ēka , kadastra apzīmējums 6415 002 0062 001, kuras adrese ir Ķieģeļu iela 7, Priekule, Priekules nov.

Priekules novada dome konstatē, ka:

Likuma „Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” 36.panta trešā daļa nosaka, ja bijušais īpašnieks vai viņa mantinieki normatīvajos aktos noteiktajā termiņā nav pieteikušies uz ēkām (būvēm) un ja šīs ēkas (būves) atrodas ministrijas vai pašvaldības valdījumā un bilancē (grāmatvedības pamatlīdzekļu uzskaitē) un ir nepieciešams valsts vai pašvaldību funkciju veikšanai, šīs ēkas (būves) ierakstāmas zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas personā vai uz attiecīgās pašvaldības vārda, pamatojoties uz šādiem dokumentiem:

1) ministrijas vai pašvaldības izsniegtu izziņu par to, ka ēkas būves atrodas tās valdījumā ;

2) pašvaldības izsniegtu izziņu par to, ka uz ēkām būvēm normatīvajos aktos noteiktajā  termiņā nav pieteikušies šo ēku (būvju) bijušie īpašnieki vai viņu mantinieki.

Pēc Priekules pašvaldības grāmatvedības datiem (pamatlīdzekļu uzskaites kartiņa Nr. 671), Dzīvojamā ēka (kadastra apzīmējums 6415 002 0062 001), kuras adrese ir Ķieģeļu iela 7, Priekule, Priekules novads ir Priekules novada pašvaldības bilancē.

Dzīvojamā ēka ir pašvaldības valdījumā un ir nepieciešam pašvaldības funkciju veikšanai- nodrošinot iedzīvotājiem sociālo palīdzību.

 

Ar Priekules pilsētas domes zemes komisijas 08.08.2003. lēmumu Nr. 421 atjaunotas īpašuma tiesības uz zemi Priekulē, Ķieģeļu ielā 7, bijušajiem mantiniekiem.

Likuma „Par namīpašumu denacionalizāciju Latvijas Republikā” 5.pants nosaka, ka „Atdodamā namīpašuma sastāvu, tā vērtību un īpašuma tiesības komisija nosaka, pamatojoties uz dokumentiem par nacionalizēto namīpašumu. Ja dokumentu nav vai tie nav saglabājušies pilnībā, namīpašuma sastāvu, kā arī īpašuma tiesības nosaka tiesa”.

 

Pamatojoties uz likuma „Par namīpašumu denacionalizāciju Latvijas Republikā” 5.pantu 1998.gada 29.jīnija Priekules pilsētas denacionalizācijas komisija pieņēma lēmumu (prot. Nr. 4, 3punkts) : 3.1. Namīpašums nav atgriežams īpašniekiem, jo nav dokumentāli pierādīts namīpašuma atsavināšanas fakts. 3.2. Jautājuma atrisināšanai jāgriežas tiesā. 

Saskaņā ar 2007.gada 7.maija IZLĪGUMU, ko parakstījušas abas puses: no vienas puses Priekules pilsētas domes priekšsēdētāja Vija Jablonska, no otras puses bijušas īpašnieces    mantinieki, vienojušās par sekojošo: 2.punkts „Puses vienojas, ka divstāvu dzīvojamā  ēka Ķieģeļu ielā 7, Priekule, Liepājas raj. (tagad Priekules novadā) paliek Priekules pilsētas pašvaldības īpašumā. 8. Punkts Izlīgums sastādīts 3 eksemplāros, pa vienai katrai pusei, viens iesniedzams Kurzemes apgabaltiesā izlīguma apstiprināšanai.

 

Ar 2007.gada 6.jīnija Kurzemes apgabaltiesas lēmumu Nr. C02073906 C-0353-07  nolemts izbeigt tiesvedību civillietā E. P., G. M. T. un L. Z. L. prasībā pret Priekules pilsētas domi par īpašuma tiesību atzīšanu un atjaunošanu uz namīpašumu Ķieģeļu ielā 7, Priekulē sakarā ar to, ka prasītājas atteikušās no prasības.

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likumu „Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” 15.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka ierakstot saskaņā ar šā likuma 13.pantu zemesgrāmatā ēkas (būves), kas atrodas uz zemes, kura nav ierakstīta zemesgrāmatā, nostiprinājuma lūgumam pievienojams robežu plāns ar kadastra numuru un likumos noteiktās institūcijas lēmums par zemesgabala platību un robežu plānu apstiprināšanu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, ieķīlāšanu vai privatizēšanu, kā arī par nekustamās mantas iegūšanu īpašumā, Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Noteikt Priekules novada pašvaldībai valdījumā esošai dzīvojamai ēku, kadastra apzīmējums 6415 002 0062 001, adrese: Ķieģeļu iela 7, Priekule, Priekules nov., uzturēšanai piesaistīto platību m², zemesgabala apzīmējums kadastrā 6415 002 0062, saskaņā ar robežu plānu.

2. Ierakstīt zemesgrāmatā Priekules novada pašvaldības valdījumā esošo ēku, kadastra apzīmējums 6415 002 0062 001, adrese : Ķieģeļu iela 7, Priekule, Priekules nov., uz pašvaldības vārda, ēka nepieciešama pašvaldības funkciju realizēšanai- nodrošinot iedzīvotājiem sociālo palīdzību, saskaņā ar robežu plānu.

3. Izdevumus, kas saistīti ar ēkas Ķieģeļu iela 7, Priekule, Priekules nov., kadastra apzīmējums 6415 002 0062 001, ierakstīšanu zemesgrāmatā, segt no Priekules novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.

4. Uzdot Priekules novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas nekustamo īpašumu speciālistēm ierakstīt zemesgrāmatā pašvaldības valdījumā esošo ēku , kas atrodas Ķieģeļu iela 7, Priekule, Priekules nov.

5. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot attīstības plānošanas nodaļas vadītājam M. Baumanim.

 

Lēmums izsūtāms:

 

1 eks. ar pielikumu VZD Kurzemes reģionālai nodaļai, adrese Graudu iela 27/29, Liepāja, LV-3434

3 eks. nekustamo īpašumu speciālistēm 

84.§ Par ziedojuma pieņemšanu no Centriskās partijas Latvijas Zemnieku savienība

 2013.gada 20.septembrī Krotes Kronvalda Ata pamatskolas direktore ir nosūtījusi lūgumu Centriskās partijas Latvijas Zemnieku savienības priekšsēdētājam finansiāli atbalstīt skolas folkloras kopu Traistēni, lai varētu iegādāties mūzikas instrumentus – vijoli un divas blokflautas. Pamatojoties uz šo lūguma vēstuli Priekules novada dome ir saņēmusi ziedojumu Ls 148.00.

 

Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Pieņemt dāvinājumu – 148.00 lati mūzikas instrumentu – vijoles un divu blokflautu iegādei.

2.      Nodot iegādātos instrumentus skolai ārpusstundu izglītības, mūzikas un tautas tradīciju apguvei.

3.      Par lēmuma izpildi atbild finanšu nodaļas vadītāja P.Andersone.