30.08.2018. domes sēde (protokols Nr. 11)

374. Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības amatu un amatalgu sarakstā 2018.gadam

 LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 30.augustā                                                                                                                              

Nr.374            

          (protokols Nr.11,  19.punkts)

 

 

Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības amatu un amatalgu sarakstā 2018.gadam

 

Saskaņā ar Priekules novada pašvaldības domes 2018. gada 25.janvāra lēmumā Nr.8 (protokols Nr.1, 2., 4.punkts) noteikto likvidācijas pabeigšanas datumu izglītības iestādei „Gramzdas pamatskola” – 2018.gada 31.jūlijs, ar 01.08.2018. beidz pastāvēt Priekules novada pašvaldības iestāde Gramzdas pamatskola, bet tās pirmsskolas grupiņa turpina darbu kā PII “Dzirnaviņas” sastāvdaļa. Gramzdas pamatskolas štatā esošos kurinātāju amatus nepieciešams  pārcelt uz struktūrvienību Gramzdas pagasta teritoriju un mājokļu apsaimniekošana.  Līdz ar to veicami atbilstoši grozījumi Priekules novada amatu un amatalgu sarakstā.

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var noteikt domes priekšsēdētāja, viņa vietnieka, pašvaldības administrācijas darbinieku, kā arī pašvaldības iestāžu vadītāju algu likmes, atklāti balsojot PAR – 13 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.      Veikt grozījumus Priekules novada pašvaldības amatu un amatalgu sarakstā 2018.gadam saskaņā ar lēmumam pievienoto pielikumu.

2.       Grozījumi stājas spēkā ar 2018.gada 1.augustu.

 

 

Pielikumā: Grozījumi Priekules novada pašvaldības amatu un amatalgu sarakstā 2018.gadam uz 2 lp.

 

Lēmums paziņojams elektroniski: finanšu nodaļas vadītājai; personāla vadības speciālistei.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

 

 


375. Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības domes 26.07.2018. lēmumā Nr. 354 “Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX”

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 30.augustā                                                                                                                              

Nr.375            

          (protokols Nr.11,  20.punkts)

 

Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības domes 26.07.2018. lēmumā Nr. 354 “Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX”

 

1. 2018.gada 13.augustā Priekules novada pašvaldībā saņemts SIA “Priekules nami” valdes locekles iesniegums ar lūgumu veikt grozījumus 26.07.2018. lēmumā Nr. 354 “Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX” .

Iesniegums pamatots ar to, ka dzīvoklim ir cits numurs un platība.

 

Atklāti balsojot PAR – 13 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Izteikt Priekules novada pašvaldības domes 26.07.2018. lēmuma Nr.354 “Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX” 1.punktu šādā redakcijā:

 

“1. Piešķirt īres tiesības XX uz vienistabas dzīvokli XX, Priekules novads ar kopējo platību 25,4 m², tai skaitā dzīvojamā platība 16,6 m².

 

      2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

3. Par lēmuma izpildi atbildīga SIA „Priekules nami” valdes locekle Arta Brauna.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

 

 

 

376. Par nekustamā īpašuma (dzīvokļa īpašuma) Ganību iela 3-6, Priekule, Priekules novads, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 30.augustā                                                                                                                              

Nr.376            

          (protokols Nr.11,  21.punkts)

 

 

Par nekustamā īpašuma (dzīvokļa īpašuma) Ganību iela 3-6, Priekule, Priekules novads, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu

 

Izskatot jautājumu par nekustamā īpašuma (dzīvokļa īpašuma) Ganību iela 3, dz.6, Priekulē, Priekules novadā, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu  tika konstatēts, ka:

Priekules novada pašvaldības domes 2017. gada 28. decembra sēdē tika pieņemts lēmums (Nr.611, protokols Nr.9, 21.punkts) par nekustamā īpašuma Ganību iela 3, dz.6, kadastra Nr.6415 900 0307, Priekulē, nodošanu atsavināšanai. Atsavināšanas ierosinātājs – pirmtiesīgā persona .

Saskaņā ar PPMAL 37.panta pirmās daļas 4.punktu pārdot publiskas personas mantu par brīvu cenu var, ja nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu.

Saskaņā ar PPMAL 1.pantu, nosacītā cena šā panta izpratnē ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem (...) un 8.panta trešo daļu mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija (amatpersona), kura saskaņā ar šā panta pirmo un otro daļu organizē nekustamā īpašuma novērtēšanu.

Sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs SIA „Invest Rīga Liepāja”, reģ.Nr.42103024236, juridiskā adrese Graudu iela 27/29, Liepāja, noteicis, ka nekustamā īpašuma tirgus vērtība uz 18.01.2018. ir 2470,00 EUR (divi tūkstoši četri simti septiņdesmit euro un 00 centi).

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu (….),  Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma (dzīvokļa īpašuma) Ganību iela 3, dz.6, Priekulē, Priekules novadā, kadastra Nr. 6415 900 0307, nosacīto cenu 2470,00 EUR (divi tūkstoši četri simti septiņdesmit euro un 00 centi).

2. Nosūtīt paziņojumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu pirmpirkuma tiesīgajai personai.

3.Pirmpirkuma tiesību izmantošanas gadījumā, noslēgt pirkuma līgumu saskaņā ar šim lēmumam pievienoto pirkuma līguma projektu (pielikums).

4. Noteikt, ka pirmpirkuma tiesīgajai personai paziņojumā par pirmpirkuma tiesību izmantošanu jāsniedz informācija par to, kādā kārtībā tā izmantos pirmpirkuma tiesības  vai informāciju par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām jāsniedz viena mēneša laikā no paziņojuma par pirmpirkuma tiesību izmantošanas saņemšanas dienas.

 

Atbildīgais par atsavināšanas procesa turpmāku organizēšanu un pirkuma līguma sagatavošanu tā noslēgšanai – pašvaldības Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisija.

 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

- Priekules novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

- XX

- finanšu nodaļai;

- attīstības un plānošanas nodaļas vadītājai Unai Ržepickai. 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

 

 

 

 

377. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 30.augustā                                                                                                                              

Nr.377            

          (protokols Nr.11,  22.punkts)

 

Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

1. 2018.gada 17.augustā Priekules novada pašvaldībā saņemts XX iesniegums (ind. 2.1.5/18/1531-S) ar lūgumu piešķirt dzīvojamās telpas īres tiesības uz dzīvokli Aizputes iela 26 dz. Nr.7, Priekule, Priekules novads, sakarā ar vīra XX nāvi.

2.Ar Priekules novada domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

2.1. Dzīvojamās telpas beztermiņa īres līgums ar  XX par XX, noslēgts kopš 1998.gada 28.decembra.

2.2. XX minētajā dzīvoklī deklarējusi savu dzīvesvietu kopš 00.00.000. Deklarētajā adresē dzīvo viena.

2.03. Īres, apsaimniekošanas un komunālie parādi nav.

 

3.Saskaņā ar likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 14.panta ceturto daļu:

„(4) Īrnieka nāves vai rīcībnespējas gadījumā, kā arī dzīvesvietas maiņas gadījumā pilngadīgs ģimenes loceklis, ja tam piekrīt pārējie pilngadīgie ģimenes locekļi, ir tiesīgs prasīt dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar viņu iepriekšējā īrnieka vietā, nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus.”

 

Atklāti balsojot PAR – 13 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Piešķirt XX īres tiesības uz divistabu dzīvokli XX, ar kopējo platību 48,1 m², tai skaitā apdzīvojamā platība 32,9 m²

     2. Dzīvojamās telpas īres līgums noslēdzams uz nenoteiktu laiku.

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

4. Īres līgums ar SIA „Priekules nami” noslēdzams mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Ja līgums netiek noslēgts noteiktajā termiņā XX vainas dēļ, tad novada pašvaldības domes lēmums par dzīvokļa īres tiesību piešķiršanu zaudē spēku.

5. Lēmumu var pārsūdzēt vispārējās jurisdikcijas tiesā.

6. Par lēmuma izpildi atbildīga SIA „Priekules nami” valdes locekle Arta Brauna.

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

 

378. Par adreses “Rūtas” piešķiršanu apbūvētai zemes vienībai un ēkai Kalētu pagastā, Priekules novadā

 

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 30.augustā                                                                                                                              

Nr.378            

          (protokols Nr.11,  23.punkts)

 

Par adreses “Rūtas” piešķiršanu apbūvētai zemes vienībai un ēkai Kalētu pagastā, Priekules novadā

 

2018.gada 21.augustā Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojošas XX, iesniegums ar lūgumu piešķirt adresi apbūvētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6464 002 0135 un jaunuzceltai liellopu kūtij, nekustamajā īpašumā “Rūtas”, Kalētu pagastā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Iesniedzēja iesniegumam pievienoja 29.06.2018. Priekules novada pašvaldības būvvaldes izdotu Aktu par ēkas pieņemšanu ekspluatācijā. Uz zemes vienības uzcelta liellopu kūts.  Ēka ir reģistrēta Valsts zemes dienesta kadastra reģistrā. Adrese ēkai nav piešķirta.

Iesniedzēja lūdz  piešķirt adresi apbūvētai zemes vienībai un ēkai.

Atbilstoši 08.12.2015. Ministru kabineta noteikumu Nr.698 “Adresācijas noteikumi” (turpmāk- noteikumi) 2.8. apakšpunktam adresācijas objekts ir dzīvošanai, saimnieciskai, administratīvai vai publiskai darbībai paredzēta ēka (turpmāk – ēka) un 9.punktam, kurš nosaka, ka pašvaldības domei vai pašvaldības kompetentai institūcijai bez personas piekrišanas, izvērtējot konkrēto situāciju, ir tiesības piešķirt adresi, ja adrese adresācijas objektam nav piešķirta, un mainīt, likvidēt vai precizēt adreses pieraksta formu, ja reģistrētā adrese neatbilst šajos noteikumos minētajām prasībām.

 Pamatojoties uz likuma „Par Pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 2.8.apakšpunktu, 9.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

  1. Piešķirt apbūvētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6464 002 0135 un ēkai ar kadastra apzīmējumu 6464 002 0009 012  adresi: “Rūtas”, Kalētu pag., Priekules nov.

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums 1 eks.izsūtāms: Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai (elektroniski parakstītu) uz adresi: kurzeme@vzd.gov.lv , XX, nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

 

379. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 30.augustā                                                                                                                              

Nr.379            

          (protokols Nr.11,  24.punkts)

 

Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

 

        1. 2018.gada 22.augustā reģ.Nr.2.1.5/18/1554-S Priekules novada pašvaldībā saņemts XX  iesniegums ar lūgumu piešķirt dzīvojamās telpas īres tiesības pagasta īres

mājai XX.

        

     2.  Ar  Virga pagasta pārvaldes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

          2.1. XX dzīvo XX, bet jau gadu strādā SIA ‘’Kurzemes gaļsaimnieks’’ Virgas pagasta Paplakā. Uz darbu viņa brauc ar automašīnu, attālums līdz darbam ir liels.

 

         2.2.XX ar savu  ģimeni vēlas pārcelties uz Purmsātiem.

         2.3. Īres māja ir apsekota un tā ir  nododama izīrēšanai.

          2.4. Uz lēmuma pieņemšanas dienu īres tiesības nav lūgušas citas personas.

 

3. Saskaņā ar 30.11.2017. Priekules novada pašvaldības domes noteikumu “Par kārtību, kādā piedāvājamas un piešķiramas īrē pašvaldības brīvās dzīvojamās telpas

un izbeidzami īres līgumi” (lēmums Nr. 576, protokols Nr.8 46.punkts) 4. un 5.punktu, īres māja piešķirama īrē iesniedzējam.

Atklāti balsojot PAR – 13 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis,

Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības

dome NOLEMJ:

 

         1.Piešķirt XX īres tiesības uz īres māju XX ar kopējo platību 83.8 m² uz laiku līdz 6 mēnešiem.

 

2.Pirmais īres termiņš ir 6 mēneši, ja šajā laikā īrnieks norēkinās par īri laikā un noteiktā kārtībā, tad īres termiņš tiek pagarināts uz 3 gadiem.

Pēc šī termiņa, ja nav parāda saistības  tiek piešķirtas beztermiņa īres tiesības.Ja netiek pildīti īres, apsaimniekošanas un komunālie maksājumi,

tad īres māja jāatbrīvo līguma termiņam beidzoties.

 

3.Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

4. Īres līgums XX ar Virgas pagasta pārvaldi noslēdzams mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Ja līgums netiek noslēgts noteiktajā termiņā izīrētāja vainas dēļ,

tad Priekules novada pašvaldības domes lēmums par dzīvokļa izīrēšanu zaudē spēku.

 

         5. Par lēmuma izpildi atbildīga Virgas pagasta pārvaldes vadītāja Daiga Egle.

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

 

380. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 30.augustā                                                                                                                              

Nr.380            

          (protokols Nr.11,  25.punkts)

 

 

 

Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

 

1. 2018.gada 22.augustā Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, iesniegums (ind.2.1.5/18/1551-S) ar lūgumu piešķirt dzīvojamās telpas īres tiesības dzīvoklim XX.

2.  Ar Priekules novada domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

2.1.XX deklarējusi dzīvesvietu XX.

2.2. Dzīvoklis ir nepieciešams, jo šobrīd XX dzīvo māsas dzīvoklī un tas ir jāatbrīvo.

2.3.  XX ir vientuļā pensionāre ar veselības problēmām – ir grūti pārvietoties, tādēļ dzīvoklis vēlams 1.stāvā.

2.3. XX ar dzīvokļa stāvokli ir iepazinies un kosmētisko remontu apņemas veikt par saviem līdzekļiem.

 

Pamatojoties uz Priekules novada pašvaldības domes 2017.gada 30.novembra noteikumiem „Par kārtību, kādā piedāvājamas un piešķiramas īrē pašvaldības brīvās dzīvojamās telpas un izbeidzami īres līgumi” 3.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Piešķirt īres tiesības XX uz 1 (vienistabas) dzīvokli XX.

      2. Pirmais īres tiesību termiņš ir 6 mēneši, ja šajā laikā īrnieks norēķinās par saņemtajiem pakalpojumiem īres tiesības tiek pagarinātas uz 3 gadiem. Pēc šī termiņa, ja nav parādsaistības tiek piešķirtas beztermiņa īres tiesības. Ja netiek pildītas īres un komunālo maksājumu saistības dzīvojamā telpa jāatbrīvo īres līguma termiņam beidzoties.

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu. XX īres līgums ar Bunkas pagasta pārvaldi noslēdzams mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Ja līgums netiek noslēgts noteiktajā termiņā XX vainas dēļ, tad Priekules novada pašvaldības domes lēmums par dzīvokļa īres tiesību piešķiršanu zaudē spēku.

 

4. Par lēmuma izpildi atbildīga Bunkas pagasta pārvaldes vadītāja Patricija Andersone.

 

Lēmums izsūtāms: Bunkas pagasta pārvaldei, XX

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

381. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 30.augustā                                                                                                                              

Nr.381            

          (protokols Nr.11,  26.punkts)

 

Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

 

1. 2018.gada 31.jūlijā Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, iesniegums (ind.2.1.5/18/ 1425-S) ar lūgumu piešķirt dzīvojamās telpas īres tiesības dzīvoklim XX.

2.  Ar Priekules novada domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

2.1. XX deklarējusi dzīvesvietu XX.

2.2. Dzīvoklis ir nepieciešams, jo minētā persona dzīvo kopā ar māti XX vienistabas dzīvoklī.

2.3. XX ar dzīvokļa stāvokli ir iepazinies un kosmētisko remontu apņemas veikt par saviem līdzekļiem.

Pamatojoties uz Priekules novada pašvaldības domes 2017.gada 30.novembra noteikumiem „Par kārtību, kādā piedāvājamas un piešķiramas īrē pašvaldības brīvās dzīvojamās telpas un izbeidzami īres līgumi” 3.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Piešķirt īres tiesības XX uz 3 (trīsistabu) dzīvokli XX.

      2. Pirmais īres tiesību termiņš ir 6 mēneši, ja šajā laikā īrnieks norēķinās par saņemtajiem pakalpojumiem īres tiesības tiek pagarinātas uz 3 gadiem. Pēc šī termiņa, ja nav parādsaistības tiek piešķirtas beztermiņa īres tiesības. Ja netiek pildītas īres un komunālo maksājumu saistības dzīvojamā telpa jāatbrīvo īres līguma termiņam beidzoties.

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu. XX īres līgums ar Bunkas pagasta pārvaldi noslēdzams mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Ja līgums netiek noslēgts noteiktajā termiņā XX vainas dēļ, tad Priekules novada pašvaldības domes lēmums par dzīvokļa īres tiesību piešķiršanu zaudē spēku.

 

4. Par lēmuma izpildi atbildīga Bunkas pagasta pārvaldes vadītāja Patricija Andersone.

 

Lēmums izsūtāms: Bunkas pagasta pārvaldei, XX

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

 

382. Par būvju īpašuma Vaiņodes iela 6, Priekule, Priekules nov. nodošanu atsavināšanai

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 30.augustā                                                                                                                              

Nr.382            

          (protokols Nr.11,  27.punkts)

 

 

Par būvju īpašuma Vaiņodes iela 6, Priekule, Priekules nov. nodošanu atsavināšanai

 

Deputāts Toms Šteins, pildot likumā ‘’Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šā lēmuma pieņemšanā nepiedalās.

 

              Nekustamais īpašums  administratīvā ēka Vaiņodes iela 6, Priekule, Priekules nov., kadastra nr. 6415 507 0007, kadastra apzīmējums 6415 007 0011 019 ierakstīts Kurzemes rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Priekules pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā ar Nr. 100000528235 uz  Priekules novada pašvaldības  vārda.

           Būvju īpašums Vaiņodes iela 6, Priekule,  Priekules nov., sastāv no vienas būves  ar kadastra apzīmējumu 6415 007 0011 019   381,5 m2 platībā.

            Būvju īpašums atrodas uz SIA “Maileks” , reģ.nr. 58501004241 piederošas zemes Vaiņodes iela 6, Priekule, Priekules novads, kadastra nr. 6415 007 0045, kadastra apzīmējums 6415 007 0041.

 Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 1.punkts nosaka, ka valsts mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgajai iestādei vai citām valsts iestādēm to funkciju nodrošināšanai. Atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var lemt par  pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, Publiskas personas  mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, 5.panta pirmo daļu, atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.      Nodot atsavināšanai Priekules novada pašvaldībai piederošo būvju īpašumu „Vaiņodes iela 6”, Priekule,  Priekules nov., kadastra numuru 6415 507 0007, kas sastāv no vienas būves -administratīvā ēka  (kadastra apzīmējums 6415 007 0011 019), 381,5 m2 platībā par nosacītu cenu. 

2. Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt nekustamā īpašuma (lēmuma 1.punkts) atsavināšanu

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Attīstības plānošanas nodaļas vadītājai U.Ržepicka.

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms:                                         

-          nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei

-          Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

-          Finanšu nodaļai;

-          SIA “Maileks”: maileks@inbox.lv

                   

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

 

383. Par izmaiņām Priekules novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas sastāvā

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 30.augustā                                                                                                                              

Nr.383            

          (protokols Nr.11,  28.punkts)

 

 

Par izmaiņām Priekules novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas sastāvā

 

2012.gada 16.oktobra Ministru kabineta noteikumi Nr.709 “Noteikumi par pedagoģiski medicīniskajām komisijām” nosaka, ka pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas sastāvā vismaz viens komisijas loceklis ir sertificēta ārstniecības persona (ārsts).

Ārste Evija Siliņai ilgstoši ir darba nespēja. Pēc viņas lūguma ir sagatavots lēmuma projekts par viņas izslēgšanu no pedagoģiski medicīniskās komisijas. Ar domes priekšsēdētājas rīkojumu ārstes E.Siliņas slimības laikā par pedagoģiski medicīniskās komisijas locekli tika apstiprināta ārste Lilita Grietēna.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var ievēlēt pašvaldības pārstāvjus un locekļus pašvaldības vai valsts komitejās, komisijās, valdēs un darba grupās, atklāti balsojot PAR – 13 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

  1. Atbrīvot Eviju SILIŅU no Priekules novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskās  komisijas locekļa pienākumu pildīšanas ar 2018.gada 30.augustu.
  2. Ar 2018.gada 1.septembri iekļaut Priekules novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskajā komisijā kā komisijas locekli ārsti Lilitu GRIETĒNU.

 

 

Lēmumu izsniegt: A.Purviņai, I.Juškevicai, Grāmatvedībai

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

 

384. Par izmaiņām Priekules novada pašvaldības interešu izglītības programmu izvērtēšanas komisijas sastāvā

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 30.augustā                                                                                                                              

Nr.384            

          (protokols Nr.11,  29.punkts)

 

 

Par izmaiņām Priekules novada pašvaldības interešu izglītības programmu izvērtēšanas komisijas sastāvā

 

Ir saņemti Daces Razmas un Kristianas Cetrovskas iesniegumi ar lūgumu atbrīvot viņas no interešu izglītības programmu izvērtēšanas komisijas un saņemti priekšlikumi par jaunu komisijas locekļu iekļaušanu.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var ievēlēt pašvaldības pārstāvjus un locekļus pašvaldības vai valsts komitejās, komisijās, valdēs un darba grupās, atklāti balsojot PAR – 13 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

  1. Atbrīvot Kristianu Cetrovsku un Daci Razmu no Priekules novada pašvaldības interešu izglītības programmu izvērtēšanas komisijas locekļa pienākumu pildīšanas ar 2018.gada 30.augustu.
  2. Ar 2018.gada 1.septembri iekļaut Priekules novada pašvaldības interešu izglītības programmu izvērtēšanas komisijā kā komisijas locekli Aiju Birzi un Antru Rozentāli.

 

Lēmumu izsniegt: A.Purviņai, I.Juškevicai, Grāmatvedībai

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                  V.Jablonska

 

385. Par grozījumiem 28.06.2018. Priekules novada pašvaldības domes lēmumā Nr.304 “Par adreses “Prūšu HES” piešķiršanu apbūvētai zemes vienībai un ēkai Virgas pagastā, Priekules novadā”

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 30.augustā                                                                                                                              

Nr.385            

          (protokols Nr.11, 30.punkts)

 

Par grozījumiem 28.06.2018. Priekules novada pašvaldības domes lēmumā Nr.304 “Par adreses “Prūšu HES” piešķiršanu apbūvētai zemes vienībai un ēkai Virgas pagastā, Priekules novadā”

 

2018.gada 01.augustā Priekules novada pašvaldībā saņemts Valsts zemes dienesta Adrešu reģistra daļas elektroniski sūtīta vēstule, iereģistrēts ar Nr. 2.1.7/18/1430-S, ar norādi, ka lēmumā piešķirtā adrese “Prūšu HES”, Virgas pagasts, Priekules novads neatbilst Adresācijas noteikumu 8.3. un 8.5. punktam un tā netiks reģistrēta Valsts adrešu reģistrā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar Priekules novada pašvaldības domes 28.06.2018. sēdes lēmumu Nr.304 apbūvētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6498 003 0113 un elektroenerģijas apgādes ēkai ar kadastra apzīmējumu 6498 003 0036 001 tika piešķirta adrese “Prūšu HES”, Virgas pagasts, Priekules novads.

VZD Adrešu reģistra daļa norādīja, ka piešķirtā adrese neatbilst 08.12.2015. Ministru kabineta noteikumu Nr.698 “Adresācijas noteikumi” 8.3. apakšpunktam, kas nosaka, ka adresācijas objekta nosaukumu veido atbilstoši Valsts valodas likumā noteiktajām prasībām un normatīvajiem aktiem vietvārdu informācijas jomā un 8.5. apakšpunktam- ciema, viensētas, ēkas un apbūvei paredzētas zemes vienības nosaukumā nedrīkst izmantot vārdu savienojumu, kas satur fiziskas personas vārdu un uzvārdu un informāciju par saimnieciskās darbības formu.

 Pamatojoties uz likuma „Par Pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 8.5.apakšpunktu, atklāti balsojot PAR – 13 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

            1. Grozīt Priekules novada pašvaldības domes 28.06.2018. sēdes lēmumā Nr.304 “Par adreses “Prūšu HES” piešķiršanu apbūvētai zemes vienībai un ēkai Virgas pagastā, Priekules novadā” lemjošajās daļas 1.punktā adresi  un izteikt 1.punktu šādā redakcijā:

‘’Piešķirt apbūvētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6498 003 0113 un ēkai ar kadastra apzīmējumu 6498 003 0036001 adresi: ‘’Ūdeņi’’, Virgas pagasts, Priekules novads.’’

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums 1 eks. izsūtāms: Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai (elektroniski parakstītu) uz adresi: kurzeme@vzd.gov.lv , SIA “FIRMA-GABRO”, “Meldri”, Virgas pag., Priekules nov., nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                  V.Jablonska

 

386. Par nekustamā īpašuma „Ineses”, Virgas pagastā, Priekules novadā sadalīšanu

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 30.augustā                                                                                                                              

Nr.386            

          (protokols Nr.11,  31.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma „Ineses”, Virgas pagastā, Priekules novadā sadalīšanu

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojošas XX, pilnvarotās personas XX (pilnvarojums iekļauts 02.08.2018. Pirkuma līguma ar reģ.Nr.4788, kuru sastādījusi zvērināta notāre Larisa Medvedeva)  02.08.2018. iesniegums ar lūgumu atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “Ineses”, Virgas pagastā, atdalot no īpašuma divas zemes vienības un piešķirot jaunu nosaukumu “Virgas upeslejas”.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Ineses” (turpmāk tekstā- nekustamais īpašums), kadastra Nr.6498 002 0121, Virgas pagastā, Priekules novadā, reģistrētas Kurzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Virgas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000217864 uz iesniedzējas vārda.

Nekustamais īpašums sastāv no trim atsevišķām zemes vienībām.

Iesniedzēja vēlas atdalīt no nekustamā īpašuma divas zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem: 6498 002 0121- 3,77 ha platībā un 6498 003 0083- 4,62 ha platībā, piešķirot jaunu nosaukumu “Virgas upeslejas”.

Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19.,32. un 33. pantiem, pēc tiesīgās personas ierosinājuma saņemšanas, ievērojot normatīvajos aktos noteikto kārtību, ir iespējams izveidot nekustamo īpašumu, sadalot reģistrētu nekustamo īpašumu vairākos nekustamajos īpašumos vai grozot reģistrētu nekustamā īpašuma sastāvu, no tā atdalot nekustamā īpašuma objektus.

Saskaņā Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu nekustamā īpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu nekustamajam īpašumam lauku apvidū un, ja nekustamā īpašuma sastāvā esošā zemes vienība vai būve nav adresācijas objekts, nekustamajam īpašumam pilsētā vai ciema teritorijā piešķirts rekvizīts, kas nav adrese.

 Pamatojoties uz likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 1.panta 14.punktu, 19.panta pirmās daļas 1.punktu, 32.,33.pantiem, likuma „Par Pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “Ineses”, kadastra Nr.6498 002 0121, Virgas pagastā, Priekules novadā, atdalot no tā zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 6498 002 0121 un 6498 003 0083, saskaņā ar 1. un 2. grafiskajiem pielikumiem.

2.      Atdalāmajām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 6498 002 0121 un 6498 003 0083 piešķirt jaunu nosaukumu “Virgas upeslejas” un noteikt zemes lietošanas mērķi- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101.

3.      Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Lēmums izsūtāms 1 eks. izsūtāms: XX; Valsts zemes dienestam, kurzeme@vzd.gov.lv , nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                  V.Jablonska

 

 

 

 

387. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Kluči”, Priekules pagastā, Priekules novadā

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 30.augustā                                                                                                                              

Nr.387            

          (protokols Nr.11,  32.punkts)

 

Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Kluči”, Priekules pagastā, Priekules novadā

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX (turpmāk tekstā-iesniedzēja), dzīvojošas XX, 09.08.2018. iesniegums ar lūgumu atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma “Kluči”, Priekules pagastā zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6482 008 0034 un piešķirt jaunu nosaukumu “Stiebri”.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Kluči” (turpmāk tekstā- nekustamais īpašums), kadastra Nr.6482 008 0034, Priekules pagastā, Priekules novadā, reģistrētas Kurzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Priekules pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.92 uz iesniedzējas vārda.

Nekustamais īpašums sastāv no divām atsevišķām zemes vienībām.

Iesniedzēja vēlas atdalīt no nekustamā īpašuma vienu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6482 008 0034-2,2 ha platībā, piešķirot jaunu nosaukumu “Stiebri”.

Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19.,32. un 33. pantiem, pēc tiesīgās personas ierosinājuma saņemšanas, ievērojot normatīvajos aktos noteikto kārtību, ir iespējams izveidot nekustamo īpašumu, sadalot reģistrētu nekustamo īpašumu vairākos nekustamajos īpašumos vai grozot reģistrētu nekustamā īpašuma sastāvu, no tā atdalot nekustamā īpašuma objektus.

Saskaņā Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu nekustamā īpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu nekustamajam īpašumam lauku apvidū un, ja nekustamā īpašuma sastāvā esošā zemes vienība vai būve nav adresācijas objekts, nekustamajam īpašumam pilsētā vai ciema teritorijā piešķirts rekvizīts, kas nav adrese.

 Pamatojoties uz likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 1.panta 14.punktu, 19.panta pirmās daļas 1.punktu, 32.,33.pantiem, likuma „Par Pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 

1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma “Kluči”, kadastra Nr.6482 008 0034, Priekules pagastā, Priekules novadā, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6482 008 0034, saskaņā ar grafisko pielikumu.

2. Atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6482 008 0034 piešķirt jaunu nosaukumu “Stiebri” un noteikt zemes lietošanas mērķi- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101.

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Lēmums izsūtāms 1 eks. izsūtāms: XX; Valsts zemes dienestam, kurzeme@vzd.gov.lv , nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                  V.Jablonska

388. Par daļu no zemes Liepājas iela 13A , Priekule, Priekules nov., ar kadastra apzīmējumu 6415 001 0086, iznomāšanu XX

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 30.augustā                                                                                                                              

Nr.388            

          (protokols Nr.11,  33.punkts)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX 27.07.2018. iesniegumu Nr.2.1.4/18/1411-S  ar lūgumu iznomāt  daļu no zemes Liepājas iela 13A, Priekule, Priekules novads, ar apzīmējumu kadastrā 6415 001 0086, 200 m2  platībā mazdārziņa vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums Liepājas iela 13A, Priekule, Priekules novads reģistrēts Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Priekules pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000186197 uz Priekules novada pašvaldības vārda.

 Ar XX nav noslēgts mazdārziņa nomas līgums.

Saskaņā ar 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi”  29.3. punktu- šo noteikumu 32., 40., 41., 42., 43., 44., 45. un 46. punktu (netiek rīkota izsole, netiek noteikta minimālā nomas maksa) var nepiemērot, ja tiek iznomāts neapbūvēts zemesgabals, kas pilsētā nodots pagaidu lietošanā sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai ar nosacījumu, ka nomnieks neapbūvētajā zemesgabalā neveic saimniecisko darbību, kurai samazinātas nomas maksas piemērošanas gadījumā atbalsts nomniekam kvalificējams kā komercdarbības atbalsts.

Pašvaldībai piekrītošās zemes nomas maksa tiek noteikta saskaņā ar Priekules novada pašvaldības Saistošiem noteikumiem Nr.9 “Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošo zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” (apstiprināti ar Priekules novada pašvaldības domes 26.09.2013. sēdes lēmumu, prot.Nr.7, 5.§) 2. punktu- neapbūvētus zemesgabalus bez apbūves tiesībām, kuri tiek iznomāti ar mērķi – pagaidu atļautā zemes izmantošana sakņu dārzi - kods 0502, nomas maksu nosaka 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā, sakņu dārziem, kuru platība ir vairāk kā 400 m² , ne mazāk kā 7,0 EUR gadā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 26.09.2013.Saistošo noteikumu Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 2.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde)PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

  1. Slēgt zemes nomas līgumu, ja tiek pildīta parāda nomaksa, uz zemi sakņu dārza vajadzībām no Priekules novada pašvaldībai piederoša zemesgabala, kadastra apzīmējums 6415 001 0086, zemes vienības adrese: Liepājas iela 13A, Priekule, Priekule novads, ar:

           

1.1. XX, dzīvojošu XX, 200 m² platībā, (pielikums), nosakot:

- nomas maksu 0,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāku kā 4.00 EUR gadā, neieskaitot PVN.

- nomas līguma termiņu no 2018.gada 1.septembra  līdz 2019.gada  31.augustam.

                  - papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos  nodokļus. 

2. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei sagatavot šim lēmumam atbilstošu līgumu.

3.      Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

 

Lēmums 1 eksemplārā izsūtāms:

XX;

Nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                  V.Jablonska

 

 

 

 

 

 

389. Par daļu no zemes Smilšu iela 1a, Priekule, Priekules nov., ar kadastra apzīmējumu 6415 006 0057, iznomāšanu XX

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 30.augustā                                                                                                                              

Nr.389            

          (protokols Nr.11,  34.punkts)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX 07.08.2018. iesniegumu Nr. 2.1.4/18/1461-S ar lūgumu iznomāt  daļu no zemes Smilšu iela 1a, Priekule, Priekules novads, ar apzīmējumu kadastrā 6415 006 0057, 1023 m2  platībā mazdārziņa vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6415 006 0057, Smilšu iela 1a, Priekule, Priekules novadā ar 26.11.2009. Priekules novada domes lēmumu nr.14,  ieskaitīts rezerves zemes fonda zemēs.

Ar XX zemes nomas līgums nav slēgts.

Saskaņā ar 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi”  29.3. punktu- šo noteikumu 32., 40., 41., 42., 43., 44., 45. un 46. punktu (netiek rīkota izsole, netiek noteikta minimālā nomas maksa) var nepiemērot, ja tiek iznomāts neapbūvēts zemesgabals, kas pilsētā nodots pagaidu lietošanā sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai ar nosacījumu, ka nomnieks neapbūvētajā zemesgabalā neveic saimniecisko darbību, kurai samazinātas nomas maksas piemērošanas gadījumā atbalsts nomniekam kvalificējams kā komercdarbības atbalsts.

Pašvaldībai piekrītošās zemes nomas maksa tiek noteikta saskaņā ar Priekules novada pašvaldības Saistošiem noteikumiem Nr.9 “Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošo zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” (apstiprināti ar Priekules novada pašvaldības domes 26.09.2013. sēdes lēmumu, prot.Nr.7, 5.§) 2. punktu- neapbūvētus zemesgabalus bez apbūves tiesībām, kuri tiek iznomāti ar mērķi – pagaidu atļautā zemes izmantošana sakņu dārzi - kods 0502, nomas maksu nosaka 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā, sakņu dārziem, kuru platība ir vairāk kā 400 m², ne mazāk kā 7,0 EUR gadā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 26.09.2013.Saistošo noteikumu Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 2.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

  1. Iznomāt XX, personas kods XX, daļu no zemes vienības “Smilšu iela 1A” 1023 m² platībā, kadastra apzīmējums 6415 006 0057, Priekulē, mazdārziņa vajadzībām (pielikums), nosakot:

1.1.nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 7,00 EUR/gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus;

1.2. nomas līguma termiņu no 2018.gada 1.septembra līdz 2023.gada 31. augustam.

2.  Zemes nomas līgumā paredzēt  pašvaldības tiesības vienpusēji izbeigt līgumu, ja Ministru kabinets izdod rīkojumu par iznomātā zemes gabala ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda, ja iznomātais zemes gabals tiek iekļauts zemes konsolidācijas projektā vai arī tiek piešķirts īpašumā kā līdzvērtīgā zeme.

3. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei sagatavot šim lēmumam atbilstošu līgumu.

4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums 1 eksemplārā izsūtāms:  XX; nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei.

 

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                  V.Jablonska

 

 

 

 

 

 

 

390. Par daļu no zemes Smilšu iela 1a, Priekule, Priekules nov., ar kadastra apzīmējumu 6415 006 0057, iznomāšanu XX

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 30.augustā                                                                                                                              

Nr.390            

          (protokols Nr.11,  35.punkts)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX  09.08.2018. iesniegumu Nr.2.1.4/18/1475-S  ar lūgumu iznomāt  daļu no zemes Smilšu iela 1a, Priekule, Priekules novads, ar apzīmējumu kadastrā 6415 006 0057, 900 m2  platībā mazdārziņa vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6415 006 0057 ,Smilšu iela 1a, Priekule, Priekules novadā ar 26.11.2009. Priekules novada domes lēmumu nr. 14,  ieskaitīts rezerves zemes fonda zemēs.

Ar X zemes nomas līgums nav slēgts.

Saskaņā ar 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi”  29.3. punktu- šo noteikumu 32., 40., 41., 42., 43., 44., 45. un 46. punktu (netiek rīkota izsole, netiek noteikta minimālā nomas maksa) var nepiemērot, ja tiek iznomāts neapbūvēts zemesgabals, kas pilsētā nodots pagaidu lietošanā sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai ar nosacījumu, ka nomnieks neapbūvētajā zemesgabalā neveic saimniecisko darbību, kurai samazinātas nomas maksas piemērošanas gadījumā atbalsts nomniekam kvalificējams kā komercdarbības atbalsts.

Pašvaldībai piekrītošās zemes nomas maksa tiek noteikta saskaņā ar Priekules novada pašvaldības Saistošiem noteikumiem Nr.9 “Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošo zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” (apstiprināti ar Priekules novada pašvaldības domes 26.09.2013. sēdes lēmumu, prot.Nr.7, 5.§) 2. punktu- neapbūvētus zemesgabalus bez apbūves tiesībām, kuri tiek iznomāti ar mērķi – pagaidu atļautā zemes izmantošana sakņu dārzi - kods 0502, nomas maksu nosaka 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā, sakņu dārziem, kuru platība ir vairāk kā 400 m² , ne mazāk kā 7,0 EUR gadā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 26.09.2013.Saistošo noteikumu Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 2.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

  1. Iznomāt XX, personas kodsXX, daļu no zemes vienības “Smilšu iela 1A” 900 m² platībā, kadastra apzīmējums 6415 006 0057, Priekulē, mazdārziņa vajadzībām (pielikums), nosakot:

1.1.nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 7,00 EUR/gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus;

1.2. nomas līguma termiņu no 2018.gada 1.septembra līdz 2023.gada  31.augustam.

2.  Zemes nomas līgumā paredzēt  pašvaldības tiesības vienpusēji izbeigt līgumu, ja Ministru kabinets izdod rīkojumu par iznomātā zemes gabala ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda, ja iznomātais zemes gabals tiek iekļauts zemes konsolidācijas projektā vai arī tiek piešķirts īpašumā kā līdzvērtīgā zeme.

3. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei sagatavot šim lēmumam atbilstošu līgumu.

4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums 1 eksemplārā izsūtāms:  XX;

nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                  V.Jablonska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

391. Par „Krasta iela 3”, Bunka, Bunkas pag., Priekules novadā nedzīvojamo telpu nomu XX

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 30.augustā                                                                                                                              

Nr.391            

          (protokols Nr.11,  36.punkts)

 

Par „Krasta iela 3”, Bunka, Bunkas pag., Priekules novadā nedzīvojamo telpu nomu XX

 

2018.gada 9.augustā (reģistrācijas Nr.2.1.4/18/1472-S) Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, personas kods XX, dzīvojoša XX, iesniegums, kurā lūgts iznomāt telpu 27,90 m2 platībā. Nomas telpas atrodas Krasta iela 3, Bunka, Bunkas pag., Priekules nov..

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Telpa, kuru lūdz XX, nav iznomāta.

XX telpa nepieciešama saimnieciskās darbības veikšanai.

Saskaņā ar 13.10.2013. Priekules novada domes izdotajiem noteikumiem „Par  Priekules novada  pašvaldības  nedzīvojamo telpu nomu” (protokols Nr.8, 12.§) 6.punktu „lēmumu par pašvaldības telpu un/vai ēkas  nodošanu iznomāšanai pieņem tautsaimniecības un attīstības komiteja”, 9.punktu – „telpu nomas maksa tiek noteikta atbilstoši izsolē apstiprinātai augstākai cenai, bet viena pretendenta gadījumā – apstiprinātā cenrādī noteiktā nomas maksa saskaņā ar pielikumu Nr.1. Papildus šajā nolikumā noteiktajai nomas maksai nomniekam ir jāmaksā pievienotās vērtības nodoklis ( PVN).”

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Voldemara Santa iesniegumu, atklāti balsojot PAR – 13 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.   Noslēgt  nomas līgumu ar XX, personas kods XX, XX,  nedzīvojamo telpu nomas līgumu par telpu, ēkā „Krasta iela 3”, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules novads, apzīmējums kadastrā 6446 005 0240 001 27,9 m2 nomu (skat.pielikumā izkopējumu no ēkas kadastrālās uzmērīšanas lietas, telpa iezīmēta ar oranžu līniju) saimnieciskās darbības  vajadzībām, nosakot:

1.1. nomas maksu atbilstoši Priekules novada pašvaldības domes 31.10.2013. lēmumam (prot. Nr.8) 12.§ „Par Priekules novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomu”, nomas maksas Priekules novada pašvaldības nedzīvojamām telpām, ja tiek iznomātas telpas ārpus pilsētas teritorijas, tiek piemēroti Priekules pilsētas 3.zonai atbilstošie izcenojumi  0.07 EUR/ m² (nav ieskaitīts pievienotās vērtības nodoklis - PVN).

            1.2. nomas termiņu no 2018.gada 1.septembra līdz 2023.gada 31.augustam. 

2.   Nomniekam ir zināms ēkas un nomājamās telpas tehniskais stāvoklis.

3.   Uzdot Priekules novada nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei sagatavot lēmuma 1.punktam atbilstošu nomas līgumu nedzīvojamo telpu nomai.

Lēmums 1 eks. izsūtāms:

nekustamo īpašumu speciālistei Ilze Lācītei,

XX,

Priekules novada finanšu nodaļai

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                  V.Jablonska

 

 

 

 

392. Par daļu no zemes “Sālava ūdenstornis”, Priekules pag., Priekules nov., ar kadastra apzīmējumu 6482 008 0127 iznomāšanu SIA “ES FLORA”

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 30.augustā                                                                                                                              

Nr.392            

          (protokols Nr.11,  37.punkts)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts SIA “ES FLORA”, reģ.nr.42103076064 īpašnieces XX 27.07.2018. iesniegumu Nr. 2.1.4/18/1412-S  ar lūgumu iznomāt  daļu no zemes “Sālava ūdenstornis”, Priekules pag., Priekules novads, ar apzīmējumu kadastrā 6482 008 0127, 0,50 ha   platībā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums “Sālava ūdenstornis”, Priekules pagasts, Priekules novads ar 17.09.2008. Priekules pagasta padomes lēmumu nr.9 ieskaitīts pašvaldībai piekritīgajās zemēs.

 Ar SIA “ES FLORA” nav noslēgts zemes  nomas līgums.

Saskaņā ar 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 29.8. punktu- šo noteikumu 32., 40., 41., 42., 43., 44., 45. un 46. punktu (netiek rīkota izsole, netiek noteikta minimālā nomas maksa) var nepiemērot, ja tiek iznomāts neapbūvēts zemesgabals līdz 10 ha lauku teritorijā, kas tiek izmantots lauksaimniecībā uz termiņu ne ilgāk par sešiem gadiem, ja šo noteikumu 33.6. apakšpunktā noteiktajā termiņā pieteicies tikai viens pretendents.

Pašvaldībai piekrītošās zemes nomas maksa tiek noteikta saskaņā ar Priekules novada pašvaldības Saistošiem noteikumiem Nr.9 “Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošo zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” (apstiprināti ar Priekules novada pašvaldības domes 26.09.2013. sēdes lēmumu, prot.Nr.7, 5.§) 5.punktu, kas nosaka, ka pārējos gadījumos, nomas maksu nosaka 5% no zemes kadastrālās vērtības gadā  un 6.punktu noslēdzot zemes nomas līgumus pēc šo noteikumu spēkā stāšanās dienas, nomnieks maksā noteikumos paredzētās nomas maksas un nekustamā īpašuma nodokli.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 26.09.2013.Saistošo noteikumu Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 5.punktu un 6.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Iznomāt daļu no zemes „Sālava ūdenstornis”, Priekules pagastā, Priekules novadā, kadastra nr. 6482 008 0127  0,50 ha  platībā,  SIA “ES FLORA”, nosakot (pielikums):

-   nomas maksu 5% no zemes kadastrālās vērtības gadā,

-    nomas līguma termiņu no 2018.gada 1.septembra līdz 2023.gada  31.augustam.

-   papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos nodokļus. 

2. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

3. Nomniekam viena mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz nomas līgums. Ja nomnieks viena mēnešu laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms:                                          

 Nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei,

SIA “ES FLORA” īpašniecei XX

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                  V.Jablonska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

393. Par zemes nomas līgumu Nr. 3-36B/31-2013 un Nr. 3-36B/32-2013 pagarināšanu ar z/s ‘’Dzelmes-2’’

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 30.augustā                                                                                                                              

Nr.393            

          (protokols Nr.11,  38.punkts)

 

 

Par zemes nomas līgumu Nr. 3-36B/31-2013 un Nr. 3-36B/32-2013  pagarināšanu  ar z/s ‘’Dzelmes-2’’

 

Priekules novada domē saņemts z/s ‘’Dzelmes-2’’ īpašnieces XX, dzīv. XX, iesniegums ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu Nr.3-36B/31-2013 uz nekustamo īpašumu „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki” 1,30 ha platībā, apzīmējums kadastrā 6446 005 0208, Bunkas pagastā, Priekules novadā un līgumu Nr. 3-36B/32-2013 uz nekustamo īpašumu „Ozolaine” 1,10 ha platībā, apzīmējums kadastrā 6446 005 0179 , Bunkas pagastā, Priekules novadā, palīgsaimniecības vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

 Ar Priekules novada domes 26.11.2009. lēmumu, protokols Nr.14, nekustamie īpašumi „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki”,   Bunkas pag., Priekules nov., ar kad. apz. 6446 005 0208 un “Ozolaine”, Bunkas pag., Priekules nov., kadastra apz. 6446 005 0179 ieskaitīta pašvaldībai piekritīgajās zemēs.

Nekustamā īpašuma nodokļa un nomas maksas parādu nav.

Zemes nomas līgums Nr.3-36B/31-2013 slēgts uz termiņu 01.08.2013.-31.07.2018., uz zemes vienību “Personīgās palīgsaimniecības Biznieki”, Bunkas pag., Priekules nov., kadastra apz. 6446 005 0208  1,30 ha platībā.

Zemes nomas līgums Nr.3-36B/32-2013 slēgts uz termiņu 01.08.2013.-31.07.2018., uz zemes vienību  “Ozolaine”, Bunkas pag., Priekules nov., kadastra apz. 6446 005 0179  1,10 ha platībā.

Nekustamā īpašuma nodokļa un nomas maksas parādu nav.

Saskaņā ar 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi”  29.8. punktu- šo noteikumu 32., 40., 41., 42., 43., 44., 45. un 46. punktu (netiek rīkota izsole, netiek noteikta minimālā nomas maksa) var nepiemērot, ja tiek iznomāts neapbūvēts zemesgabals līdz 10 ha lauku teritorijā, kas tiek izmantots lauksaimniecībā uz termiņu ne ilgāk par sešiem gadiem, ja šo noteikumu 33.6. apakšpunktā noteiktajā termiņā pieteicies tikai viens pretendents.

Pašvaldībai piekrītošās zemes nomas maksa tiek noteikta saskaņā ar Priekules novada pašvaldības Saistošiem noteikumiem Nr.9 “Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošo zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” (apstiprināti ar Priekules novada pašvaldības domes 26.09.2013. sēdes lēmumu, prot.Nr.7, 5.§) 5.punktu, kas nosaka, ka pārējos gadījumos, nomas maksu nosaka 5% no zemes kadastrālās vērtības gadā  un 6.punktu noslēdzot zemes nomas līgumus pēc šo noteikumu spēkā stāšanās dienas, nomnieks maksā noteikumos paredzētās nomas maksas un nekustamā īpašuma nodokli.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 26.09.2013.Saistošo noteikumu Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 5.punktu un 6.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Mārtīņš Mikāls, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.   Pagarināt zemes nomas līgumus Nr. 3-36B/31-2013 un Nr. 3-36B/32-2013 ar z/s‘’Dzelmes-2’’, reģistrācijas nr.42101005090, slēdzot jaunu zemes nomas līgumu uz 5 (pieciem) gadiem. Mērķis - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101, nosakot:

 

1.1 nomas maksu 5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā, pieskaitot PVN.

1.2.papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.

1.3.nomas līguma termiņu no 2018.gada 1.augusta līdz 2023.gada 31.jūlijam.

 

2.      Nomniekam divu mēnešu laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz Vienošanās par zemes nomas līgumu Nr.3-36B/31-2013 un Nr.3-36B/32-2013 pagarināšanu.

3.      Par šī lēmuma izpildi atbildīga nekustamo īpašumu speciāliste Ilze Lācīte.

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms:                                          

XX, nekustamo īpašumu spec. I. Lācītei.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                  V.Jablonska